เพลงนมัสการ

ข้อสรรเสริญ

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร
สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร
สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร
สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์
อาเมน

เพลงเชิญชวนเข้านมัสการ 1-19

1 เราจะยินดีและเราจะเปรมปรีดิ์

เราจะยินดี และเราจะเปรมปรีดิ์
เราจะสดุดีสรรเสริญนามพระองค์
เพราะพระองค์ทรงนำ เราไปทุกวัน ทุกเวลา
เราจะยินดี และเรา จะเปรมปรีดิ์

2 ข้ายินดีเมื่อเขากล่าวแก่ข้าว่า

[1] ข้ายินดี เมื่อเขากล่าวแก่ข้าว่า [x3]
ให้เราไป ยังนิเวศ พระเจ้าเถิด
[2] ร้องบทเพลง สาธุการแด่พระเจ้า [x3]
ให้เราไป ยังนิเวศ พระเจ้าเถิด

3 ฮาเลลูยาสรรเสริญ

ฮาเลลูยาสรรเสริญ ฮาเลลูยาถวายสาธุการ
ขอถวายเกียรติแด่พระเจ้า ผู้ทรงอัศจรรย์
และบริสุทธิ์ ทรงประทานพระบุตรองค์เดียว
มาเป็นผู้ไถ่ ฮาเลลูยาสรรเสริญ ฮาเลลู
ถวายสาธุการ ฮาเลลูยาขอยกย่องพระนาม
พระสิริ คำสรรเสริญ แด่จอมราชา

4 มานี่เป็นเวลานมัสการ

มา นี่เป็นเวลานมัสการ
มา นี่เป็นเวลาถวายดวงใจ
มา นมัสการดั่งที่เป็น
มา ต่อหน้าพระองค์ดั่งที่เราเป็น มา

สักวันทุกลิ้นจะยอมรับว่าทรงเป็นพระเจ้า
สักวันทุกคนจะก้มกราบลง
แต่ทรัพย์สมบัติล้ำค่าคงเป็นของบรรดา
ผู้เลือกและรับพระองค์ [x2]

มา นี่เป็นเวลานมัสการ
มา นี่เป็นเวลาถวายดวงใจ
มา นมัสการดั่งที่เป็น
มา ต่อหน้าพระองค์ดั่งที่เราเป็น มา มา มา

5 จงรวมกันผนึกกำลัง

จงร่วมกันผนึกกำลังเพื่อพระเยซู
จงร่วมกันผนึกกำลังเพื่อพระเยซู
เพราะพระองค์เราทั้งหลาย
จึงได้มาร่วมชุมนุมกัน
จงร่วมกันผนึกกำลังเพื่อพระเยซู

จงก้าวไปอย่างผู้มีชัยในพระเยซู
จงก้าวไปอย่างผู้มีชัยในพระเยซู
เพราะพระองค์เราทั้งหลาย
จึงได้มาร่วมชุมนุมกัน
จงก้าวไปอย่างผู้มีชัยในพระเยซู

6 เราจะเข้ามาสรรเสริญ

เราจะเข้ามาสรรเสริญ
ด้วยใจโมทนาพระคุณ
เราจะเข้ามาด้วยการร้องเพลง
เราจะร้องวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าทรงสร้าง
ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในพระองค์

จงชื่นชมยินดี จงชื่นชมยินดี
ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในพระองค์
จงชื่นชมยินดี จงชื่นชมยินดี
ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในพระองค์

7 มาเถิดให้เราพากันไป

มาเถิดให้เราพากันไปยังภูเขาของพระเจ้า
ที่พระนิเวศน์ของพระองค์
มาเถิดให้เราพากันไปยังภูเขาของพระเจ้า
ที่พระนิเวศน์ของพระองค์

พระองค์จะทรงนำในมรรคา
และเราจะเดินในทางพระองค์
และพระธรรมจะออกมาจากศิโยน
และพระดำรัสของพระองค์จากเยรูซาเล็ม

8 เรานำเสียงการสรรเสริญมา

เรานำเสียงการสรรเสริญ มายังวิหารของ
พระองค์ เรานำเสียงการสรรเสริญ มายัง
วิหารของพระองค์ เราถวายคำโมทนา เป็น
เครื่องบูชาแด่พระผู้เป็นเจ้า เราถวายคำ
สดุดี เป็นเครื่องบูชาแด่พระองค์

9 มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า

มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า

องค์พระคริสต์ผู้สถิตในฟ้าสวรรค์
โปรดประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่ข้า
องค์พระคริสต์ผู้พิชิตความมรณา
โปรดให้ข้าถึงสวรรค์อันเปรมปรีดิ์

มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า

ใต้ดวงจันทร์และดวงดาวสกาวพราวแสง
ช่วยดัดแปลงดินแดนถิ่นนี้ให้ชื่นรื่นรมย์
หมู่แมกไม้หอมหวนชวนให้ชื่นชม
เร้าอารมณ์ให้สุขแสนแดนวิมาน

มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า

10 ตั้งแต่ทิศตะวันออก

ตั้งแต่ทิศตะวันออก ตลอดจนถึงทิศ
ตะวันตก ควรสรรเสริญพระนามพระเจ้า
ตั้งแต่ทิศตะวันออก ตลอดจนถึงทิศ
ตะวันตก ควรสรรเสริญพระนามพระเจ้า

พากันยกย่อง พระเยโฮวาห์
บรรดาผู้ทาส ของพระองค์
สาธุการแด่ พระเยโฮวาห์
ตั้งแต่บัดนี้ไป ตลอดชีวิตนิรันดร์

11 วันนี้เป็นวัน

วันนี้เป็นวัน ๆ ที่พระเจ้าจัดไว้ ๆ
เราจะยินดี ๆ และเบิกบานในใจ ๆ
วันนี้เป็นวันที่พระเจ้าจัดไว้
เราจะยินดีและเบิกบานในใจ
วันนี้เป็นวัน ๆ ที่พระเจ้าจัดไว้

12 สรรเสริญพระนามพระเยโฮวาห์

สรรเสริญพระนามพระเยโฮวาห์
ในสถานนมัสการของพระองค์
สรรเสริญพระนามพระเยโฮวาห์
ในพื้นฟ้าอานุภาพของพระองค์

สรรเสริญในความรักมั่นคงของพระองค์
สรรเสริญในในพระคุณมากล้นของพระองค์
สรรเสริญในความสัตย์ซื่อยิ่งของพระองค์
จงให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระเจ้า

สรรเสริญพระนามพระเยโฮวาห์
จงร้องเพลงสดุดีแด่พระองค์
สรรเสริญพระนามพระเยโฮวาห์
จงร้องเพลงโมทนาแด่พระองค์

สรรเสริญในความรักมั่นคงของพระองค์
สรรเสริญในในพระคุณมากล้นของพระองค์
สรรเสริญในความสัตย์ซื่อยิ่งของพระองค์
จงให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระเจ้า

13 เชิญมารื่นเริงยินดี

เชิญมารื่นเริงยินดี ฉลองพระเยซูด้วยความ
ยินดี องค์พระเยซูผู้ทรงรักเรา ประทานชีวี
เราจึงเปล่งเสียงยินดี ต่อองค์ราชาด้วยเพลง
สดุดี ถวายสรรเสริญ พระผู้ทรงแสนดี
นมัสการวันนี้

[ร้องรับ]
เชิญมารื่นเริงยินดี แสนยินดี แสนชื่นชม
ยินดี แสนชื่นชมยินดีต่อพระองค์
เราจึงรื่นเริงยินดี แสนยินดี แสนชื่นชม
ยินดี แสนชื่นชมยินดีต่อพระองค์

14 ให้เราเข้ามา

ให้เราเข้ามา สรรเสริญพระเป็นเจ้า
ให้เราเข้ามา ด้วยใจยินดี
ให้เราเข้ามา สรรเสริญพระผู้มี
ด้วยความยินดี และเปรมปรีดา
เราจะทักทายกัน ผูกพันความรักมั่นคง
เพราะพระองค์ทรงรักเรา [x2]

15 เชิญมาเยินยอพระนาม

มา เชิญทุกคนมา ตบมือและร้องเพลง
เยินยอ นามพระผู้ทรง เป็นองค์จอมราชา
เพราะพระองค์ ผู้ทรงมีชัยชนะ และทรงยิ่ง
ใหญ่ ทรงครอบครอง และทรงอยู่เหนือโลกา

[ร้องรับ]
ร้องฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระนาม
ถวายเพลงบทใหม่ แด่องค์จอมราชา
ร้องฮาเลลูยา

องค์พระเยซู ทรงเป็นชีวิตของเรา
ทรงเป็นองค์ ที่เราเชื่อ และวางใจนิรันดร์
เพราะพระองค์ผู้ทรงมีชัยชนะ และทรงยิ่ง
ใหญ่ ทรงครอบครอง และทรงอยู่เหนือโลกา

[ร้องรับ]
ร้องฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระนาม
ถวายเพลงบทใหม่ แด่องค์จอมราชา
ร้องฮาเลลูยา

16 น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า

น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า [x2]
พระคุณความรอด อนันต์
พระคริสต์ตายเพื่อฉัน สรรเสริญพระเจ้า
สรรเสริญพระเจ้า ฮาเลลูยา
สรรเสริญพระเจ้า ฮาเลลูยา
สรรเสริญพระเจ้า ฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า

17 จงสรรเสิณพระเจ้าเถิด

จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด
เปล่งเสียงโหร้องถวาย จงเข้าไปในวิหาร
และนำนม้สการพระองค์
พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งขึ้นด้วยฝีพระหัสถ์
พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่สสมควรสรรเสริญ

ให้ทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้า
จงสรรเสริญพระนามพระองค์
ยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระองค์ร่วมกัน
ร้องเพลงและเต้นรำถวาย
สรรเสริญพระนามเกรียงไกร
ทุกๆสิง่ที่หายใจจงสรรเสริญพระเจ้า

18 มาเร็ว มาร้อง

มาเร็ว มาร้อง สรรเสริญพระเจ้า ร้องรำ
ทำเพลง เต้นโลด สรร(ระ)เสริญพระองค์
ชูมือขวา ชูมือซ้าย เฉลิมฉลองพระองค์
เราชูใจ ขอยินดี อยู่ในความรักพระองค์

องค์พระเยซู พระองค์อยู่ใกล้ใกล้เรา
องค์พระเยซู เรามาสรรเสริญพระองค์
ชูมือขวา ชูมือซ้าย เฉลิมฉลองพระองค์
เราชูใจ ขอยินดี อยู่ในความรักพระองค์

พระเยซู เรารักพระองค์
พระเยซู อยากอยู่ใกล้พระองค์
อยากชมความงามพระองค์
อยากเห็นพระพักตร์ พระองค์อยู่กับเรา

19 ฉันจะยินดี

ฉันจะยินดี ฉันจะยกเสียง นมัสการพระองค์
ถวายพระเกียรติ พระนาม ท่ามกลางปวง
ประชา โอ่ โอ โอ้ ฉันจะยินดี ในทุกสิ่งฉัน
จะขอบพระคุณพระองค์ ผู้ทรงเป็น
พระผู้ช่วยให้รอด ของฉัน

ทุก ๆ สิ่งที่ทำ ความรักพระองค์ ล้อมรอบฉัน
ไม่อาจจะพ้น จากพระคุณ ไม่สามารถ
บรรยายพระพร ที่อยู่ล้อมรอบฉัน
แต่ฉันจะสรรเสริญพระองค์

เพลงสั้นสรรเสริญ 20-148

20 เราจะสร้างประชากร

เราจะสร้างประชากรเพื่อการสรรเสริญ
คริสตจักรที่ประกอบด้วยฤทธิ์เดช
ให้แพร่หลายทั่วแผ่นดินโดยพระวิญญาณ
เพื่อพระเกียรติแห่งพระนามบริสุทธิ์

ขอทรงสร้างเรา ให้มั่นคงเถิด
ให้เราร่วมอยู่ ในพระบุตร
เป็นพระวิหาร อันสง่างาม
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์

21 เหตุนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรม

เหตุนั้น เมื่อเรา ได้เป็นคนชอบธรรม
โดยความเชื่อแล้วนั้น เรามีสันติสุข
ในพระเจ้า ทางพระเยซูคริสต์
เพราะว่าความรักพระเจ้า ได้เข้าสู่จิตใจ
ของเรา ทางพระวิญญาณ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์
ซึ่งพระองค์ประทานแก่เรา

ชูวี ชูวี ชูวี ชูวี อุมปำปำ อายายา อายายา
ชูวี ชูวี ชูวี ชูวี อุมปำปำ อายายา อายายา
เพราะว่าความรักพระเจ้า ได้เข้าสู่จิตใจ
ของเรา ทางพระวิญญาณ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์
ซึ่งพระองค์ประทานแก่เรา

22 ชัยชนะโลกนี้

ชัยชนะโลกนี้ ชัยชนะโลกนี้
โดยโลหิตพระเยซู ชัยชนะโลกนี้
วางใจในพระเจ้า เราเห็นสง่าราศี
เราเชื่อในพระเยซู ผู้ชนะโลกนี้

23 พระเกียรติ พระสิริ

พระเกียรติ พระสิริ ฤทธา และราศี
จงเป็น ของพระองค์ ผู้ยิ่งใหญ่
จากทุกทุกชนชาติ ทุกทุกสิ่งที่ทรงสร้าง
จงเป็น ของพระองค์ ผู้ยิ่งใหญ่

[ร้องรับ]
ทุกทุกลิ้นบนแผ่นดินเบื้องบน ร้องประกาศ
พระสิริ ทุกทุกคนก้มลง ตรงบัลลังก์นมัสการ
เราจะร้อง สรรเสริญแด่พระองค์
อำนาจ ครอบครอง ไม่มีวันจบลง
พระองค์ ทรงยิ่งใหญ่

พระองค์ทรงอำนาจ ครอบครองทั่วโลกา
เราสรรเสริญพระองค์ ผู้ทรงยิ่งใหญ่
ไม่มีใครมาเทียบ ความยิ่งใหญ่พระองค์
เราสรรเสริญพระองค์ ผู้ทรงยิ่งใหญ่

[ร้องรับ]
ทุกทุกลิ้นบนแผ่นดินเบื้องบน ร้องประกาศ
พระสิริ ทุกทุกคนก้มลง ตรงบัลลังก์นมัสการ
เราจะร้อง สรรเสริญแด่พระองค์
อำนาจ ครอบครอง ไม่มีวันจบลง
พระองค์ ทรงยิ่งใหญ่

24 ความวางใจข้าอยู่ในพระนาม

ความวางใจข้าอยู่ในพระนาม
ผู้สร้างฟ้าและโลกา
ความวางใจข้าอยู่ในพระนาม
ผู้สร้างฟ้าและโลกา
ร้องฮา เล ลู ยา ฮา เล ลู ยา
ฮา เล ลู ยา ฮา เล ลู ยา ฮา เล ลู ยา

ความหวังของข้าอยู่ในพระนาม
ผู้สร้างฟ้าและโลกา
ความหวังของข้าอยู่ในพระนาม
ผู้สร้างฟ้าและโลกา
ร้องฮา เล ลู ยา ฮา เล ลู ยา
ฮา เล ลู ยา ฮา เล ลู ยา ฮา เล ลู ยา

ความยินดีข้าอยู่ในพระนาม
ผู้สร้างฟ้าและโลกา
ความยินดีข้าอยู่ในพระนาม
ผู้สร้างฟ้าและโลกา
ร้องฮา เล ลู ยา ฮา เล ลู ยา
ฮา เล ลู ยา ฮา เล ลู ยา ฮา เล ลู ยา

25 ความรักของพระเจ้าดีกว่าชีวิต

ความรักของพระเจ้า ดีกว่าชีวิต
ความรักของพระเจ้า ดีกว่าชีวิต
ริมฝีปากของข้า จะสรรเสริญพระองค์
ข้าชูมือต่อ พระนามของพระองค์

ข้าชูมือต่อ พระนามของพระองค์
ข้าชูมือต่อ พระนามของพระองค์
ริมฝีปากของข้า จะสรรเสริญพระองค์
ข้าชูมือต่อ พระนามของพระองค์

26 ยามเราอยู่ร่วมกัน

[1] ยามเราอยู่ร่วมกันเราช่วยเหลือกัน
สุขทุกข์ปัญหาใดจับมือกันก้าวไป
บัญญัติรักพระเจ้าให้เรารักพระองค์
ด้วยสุดใจสุดจิตสุดกำลังความคิด
บัญญัติรักยิ่งใหญ่ ให้เรารักเพื่อนบ้าน
เหมือนรักตนเอง

[2] ถ้าเรารักกัน นั่นแหละคนทั้งปวง
จะรู้ว่าเรา เป็นสาวกพระองค์
บัญญัติรักพระเจ้า ให้เรารักพระองค์
ด้วยสุดใจสุดจิต สุดกำลังความคิด
บัญญัติรักยิ่งใหญ่ ให้เรารักเพื่อนบ้าน
เหมือนรักตนเอง

27 องค์พระเยซูคริสต์ที่รักของข้า

องค์พระเยซูคริสต์ที่รักของข้าฯ
พระองค์ทรงเป็นทางและชีวิต
พระองค์พลีชีวิตที่บนกางเขน
เพื่อข้าฯจะได้ชีวิตใหม่

ไม่มีรักใดเหมือนพระองค์
ความรักของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่
พระเยซูที่รักของเราทุกคน
ปวงชนจงสรรเสริญพระองค์

29 ทางเดียวเยซู

ข้ากราบลงที่พระบาทพระองค์
พระองค์เท่านั้นที่ข้าต้องการ
กลับมาพบพระองค์ ณ ตรงนี้

เมื่อข้าทุกข์ร้อนร้องหาพระองค์
ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระองค์ก่อน
ถ่อมใจของข้าทั้งสิ้นแด่พระองค์
ทางเดียวเยซู เพียงพระองค์
ที่ชีวิตข้านั้นต้องการ [x2]

พระคุณพระองค์ล้นภายในข้า
ไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าอย่างไร
ภายในใจข้าได้พบพระองค์เรื่อยไป
พระองค์มั่นคงไม่เคยเปลี่ยนแปลง
ทุกวันเวลาตลอดนิรันดร์
ถ่อมใจของข้าทั้งสิ้นแด่พระองค์

ทรงเป็นทางนั้นความจริงและชีวิต
ข้าจะเดินตามพระองค์
ด้วยความเชื่อมั่น
มีชีวิตเพื่อพระองค์

30 เมตตาหลั่งมา

[สร้อย]
เมตตาหลั่งมา รินหลั่งมา พาให้ชื่นบาน
เมตตาหลั่งมา มาดุจฝนชื่นใจ
เมตตาหลั่งมา พาพระพรลงมาสู่ทุกคน [x2]

เฮ้ โฮ เรามารับพระเมตตา
เฮ้ โฮ เรามารับพระคุณ
เฮ้ โฮ เรามาร้องรำจนนิรันดร์

[สร้อย]
เมตตาหลั่งมา รินหลั่งมา พาให้ชื่นบาน
เมตตาหลั่งมา มาดุจฝนชื่นใจ
เมตตาหลั่งมา พาพระพรลงมาสู่ทุกคน [x2]

เยซู เรามารับพระเมตตา
เยซู เรามารับพระคุณ
เยซู เรามาร้องรำจนนิรันดร์

[สร้อย]
เมตตาหลั่งมา รินหลั่งมา พาให้ชื่นบาน
เมตตาหลั่งมา มาดุจฝนชื่นใจ
เมตตาหลั่งมา พาพระพรลงมาสู่ทุกคน [x2]

31 องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่

องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่
องค์พระเจ้าของเราเกรียงไกร
ชาวสวรรค์และโลกา
พากันร้องสรรเสริญว่า
องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่

32 ให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้ร้องว่า

ให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้ร้องว่า
ให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้ร้องว่า
ให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้ร้องว่า
ฉันเป็นไท ฉันเป็นไท สรรเสริญพระเจ้า

33 ร้องโฮซันนา

ร้องโฮซันนา ร้องโฮซันนา
ร้องโฮซันนาแด่องค์จอมราชา
ร้องโฮซันนา ร้องโฮซันนา
ร้องโฮซันนาแด่องค์จอมราชา

34 ไม่ใช่ฤทธิ์ ไม่ใช่แรง

ไม่ใช่ฤทธิ์ ไม่ใช่แรง แต่แข็งแกร่งด้วย
พระวิญญาณ ไม่ใช่ฤทธิ์ ไม่ใช่แรง
แต่แข็งแกร่งด้วยพระวิญญาณ
ถึงภูเขาก็เลื่อนลอยไป ถึงภูเขาก็เลื่อน
ลอยไป ถึงภูเขาก็เลื่อนลอยไป
โดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณ

35 ฉันเป็นไท

ฉันเป็นไท ฉันเป็นไท ฉันเป็นไท
เพื่อจะรับใช้พระผู้เป็นเจ้า [x2]
พระองค์สอนฉันให้สรรเสริญ
พระองค์สอนฉันร้องเพลงบทใหม่
พระองค์สอนให้ฉันรัก ฉันเป็นไท
เพื่อจะรับใช้พระผู้เป็นเจ้า

36 ในพระนามพระเยซู

ในพระนามพระเยซู [x2] เราต้องเป็นผู้มีชัย
ในพระนามพระเยซู [x2] ผีร้ายจะต้องหนีไป
เมื่อเราสู้โดยนามพระเยซู ใครสามารถต่อ
สู้เราได้ เมื่อเราสู้โดยนามพระเยซู
เราต้องเป็นผู้มีชัย

37 ข้าได้ยินเสียงกองทัพของพระเจ้า

ข้าได้ยินเสียงกองทัพของพระเจ้า
ข้าได้ยินเสียงกองทัพของพระเจ้า
นั่นคือเสียงสรรเสริญ เสียงประจัญบาน
กองทัพของพระเจ้า กองทัพของพระเจ้า
กองทัพของพระเจ้า ก็ยาตราไป

38 ร้องเพลงถวาย (สดุดี 68:4)

ร้องเพลงถวาย สรรเสริญพระนามพระเจ้า
ร้องเพลงถวาย สรรเสริญพระนามพระเจ้า
จงยกย่องพระองค์ผู้ทรงประทับบนฟ้าสวรรค์
จงยกย่องพระองค์ผู้ทรงประทับบนฟ้าสวรรค์
พระนามของพระองค์นั้นคือพระเยโฮวาห์
พระเยโฮวาห์

จงยินดี ต่อหน้าพระองค์ ยินดีต่อหน้า
พระองค์ ยินดี ยินดีต่อหน้าพระองค์
จงยินดี ต่อหน้าพระองค์ ยินดีต่อหน้า
พระองค์ ยินดี ยินดีต่อหน้าพระองค์

39 องค์พระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์

องค์พระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์
และแผ่นดินโลก ด้วยฤทธานุภาพ
โอพระเจ้า ผู้สร้างฟ้าสวรรค์
และแผ่นดินโลก ด้วยพระหัตถ์พระองค์

ไม่มีสิ่งใดเกินกำลังพระเจ้า
ไม่มีสิ่งใดยากสำหรับพระองค์
พระเจ้ายิ่งใหญ่ ทรงฤทธิ์เหนือนามพระใดใด
ไม่มี สิ่งใด เกินกำลังของพระองค์
ไม่มีสิ่งใดยากสำหรับพระเจ้า

40 พระเจ้าดี

[ร้องรับ]
พระเจ้าดี ตลอดเวลา ใส่บทเพลงสรรเสริญ
อยู่ในใจของฉัน พระเจ้าดี ตลอดเวลา
ในราตรี ที่มืดแสงพระองค์ฉาย
พระเจ้าดี พระเจ้าดี ตลอดเวลา

หากเราเดินผ่าน หุบเขามืดมน และปัญหา
มารุมล้อมเรา อย่าได้กลัว พระองค์จะนำเรา
และรักษาเรา ให้มั่นคง พระองค์สัญญา
จะไม่ทอดทิ้งเรา หรือเพิกเฉยเรา
และคำพระองค์ นั้นจริง

ก่อนเป็นคนบาป ไม่มีค่าเลย เพื่อพวกเรา
พระองค์ยอมตาย เจิมเราด้วยไฟ วิญญาณ
บริสุทธิ์ เราจึงยืนยัน และเป็นพยาน
ความรักพระองค์ เป็นนิรันดร์กาล
และพระเมตตา ไม่เคยหมดสิ้นไป

ถึงแม้ฉัน จะไม่เข้าใจ การวางแผน
ที่พระองค์ให้ชีวิต อยู่ในพระองค์
และด้วยดวงตา แห่งความเชื่อ
จะได้เห็น ชัดเจน

41 อันทางของคนชอบธรรม

อันทางของคนชอบธรรม ทรงธรรม
ทรงนำมรรคา ให้ท่านสุขเกษม เปรมปรีดา
แม้ล้มลง แม้ล้มลง ท่านจะไม่ถูกทอดทิ้ง
เพราะพระคริสต์ ทรงค้ำชูท่าน
ด้วยพระหัตถ์

[ร้องรับ]
ด้วยพระหัตถ์ ด้วยพระหัตถ์
เพราะพระคริสต์ ทรงค้ำชูท่าน
ด้วยพระหัตถ์ แม้ล้มลง แม้ล้มลง
ท่านจะไม่ถูกทอดทิ้ง เพราะพระคริสต์
ทรงค้ำชูท่าน ด้วยพระหัตถ์

42 ดีสักเท่าไหร่

ดีสักเท่าไหร่ ที่จะขอบพระคุณพระเจ้า
ดีสักเท่าไหร่ ที่จะขอบพระคุณพระองค์
ทรงรักษาจิตใจที่ชอกช้ำ ผูกมัดคำแช่งสาป
ขอถวายพร แด่นามบริสุทธิ์

เราขอบพระคุณ พระผู้ช่วยของเรา
ด้วยใจที่รู้ สำนึกพระคุณ
เราจงสรรเสริญ โอพระเมตตา
ดำรงนิจนิรันดร์ ทุกวันเวลา
ข้าจะสรรเสริญพระองค์

43 เราจะร้อง เราจะร้อง

เราจะร้อง เราจะร้อง บทเพลงถวายพระเจ้า
เราจะร้อง เราจะร้อง บทเพลงถวายพระเจ้า
เราจะร้อง เราจะร้อง บทเพลงถวายพระเจ้า
ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า

ฮาเลลู ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า
ฮาเลลู ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า
ฮาเลลู ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า
ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า

ทุกทุกคน จะกราบลง ทุกทุกลิ้นจะสารภาพ
ทุกทุกคน จะกราบลง ทุกทุกลิ้นจะสารภาพ
ทุกทุกคน จะกราบลง ทุกทุกลิ้นจะสารภาพ
ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า

ฮาเลลู ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า
ฮาเลลู ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า
ฮาเลลู ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า
ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า

ในพระนาม ในพระนาม พระเจ้าเรามีชัย
ในพระนาม ในพระนาม พระเจ้าเรามีชัย
ในพระนาม ในพระนาม พระเจ้าเรามีชัย
ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า

ฮาเลลู ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า
ฮาเลลู ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า
ฮาเลลู ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า
ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า

44 มาร้องรำนำเพลง

มาร้องรำนำเพลง เปล่งเสียงโห่ร้อง
ถวายชัยเริงโลดไป เพื่อต้อนรับองค์
เจ้าบ่าว ผู้ทรงพระสิริ
และเรา จะเฝ้ามองพักตร์พระองค์
ในแผ่นดิน ซึ่งไม่มี ทุกข์เศร้าโศก

[ร้องรับ]
เรามาร้อง มารำร่าเริงบนทางแห่งทองคำ
องค์จอมรัชันย์ และเจ้าสาวของพระองค์
ทุกลิ้น ทุก ๆ ดินแดน ทุกชาติชน บนโลกา
ร่วมกัน ในบทเพลง แห่งพระบุตร

มา นมัสการพระองค์ ด้วยสุดสิ้นกำลัง
ยกมือขึ้นพลัน ถวายองค์ราชา
พระคริสต์เสด็จมา
และเรา จะยืนเคียงข้างพระองค์
เป็นเจ้าสาว ผู้หมดจด บริสุทธิ์

[ร้องรับ]
เรามาร้อง มารำร่าเริงบนทางแห่งทองคำ
องค์จอมรัชันย์ และเจ้าสาวของพระองค์
ทุกลิ้น ทุก ๆ ดินแดน ทุกชาติชน บนโลกา
ร่วมกัน ในบทเพลง แห่งพระบุตร

45 ข้ารับการไถ่

ข้ารับการไถ่ ๆ ด้วยพระโลหิต ๆ
ข้ารับการไถ่ ๆ ข้ารู้แน่แก่ใจ ๆ
ข้ารับการไถ่ด้วยพระโลหิต หลุดจากบาป
เป็นที่ทราบแน่ใจ บาปของข้าถูกยกแล้ว
สรรเสริญพระเจ้า

46 ความยินดีในพระเจ้า

ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของข้า
ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของข้า
ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของข้า
ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลัง

ถ้าปรารถนาความสุขจงสรรเสริญพระเจ้า
ถ้าปรารถนาความสุขจงสรรเสริญพระเจ้า
ถ้าปรารถนาความสุขจงสรรเสริญพระเจ้า
ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลัง

พระองค์ประทานน้ำทิพย์ข้าไม่กระหายอีกเลย
พระองค์ประทานน้ำทิพย์ข้าไม่กระหายอีกเลย
พระองค์ประทานน้ำทิพย์ข้าไม่กระหายอีกเลย
ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลัง

ถ้าท่านต้องการความยินดีร้องว่า อาเมน
ถ้าท่านต้องการความยินดีร้องว่า อาเมน
ถ้าท่านต้องการความยินดีร้องว่า อาเมน
ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลัง

ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา
ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา
ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา
ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลัง

47 เมื่อข้าพระองค์ได้เห็นพระพักตร์

เมื่อข้าพระองค์ได้เห็นพระพักตร์
พระองค์ในด้านความชอบธรรม
ข้าจะปรีดิ์เปรม อิ่มใจ ในพระฉายายาม
เมื่อข้าตื่น ข้าอยากจะเป็นเหมือน
พระเยซูเมื่อข้าพระองค์ ได้เห็น
พระพักตร์พระองค์

48 ครองราชย์องค์พระเยซู

ครองราชย์องค์พระเยซู ทรงครอบครอง
ทั่วประชาชาติในโลก ครองราชย์องค์พระเยซู
ทรงครอบครองทั่วประชาชาติในโลก
ให้แผ่นดินเต็มด้วยพระสิริของพระเจ้า
ให้ประชาชาติเฝ้า ให้เข้าเฝ้าก้มกราบพระองค์
ด้วยว่าพระองค์ทรงสมควรจะ
ครองราชย์ ครองราชย์

49 ฉันจะร้องเพลงถึงความรักมั่นคง

ฉันจะร้องเพลงถึงความรัก อันมั่นคง
ของพระเจ้า นิจนิรันดร์ นิจนิรันดร์
ฉันจะร้องเพลงถึงความรัก อันมั่นคง
ของพระเจ้า นิจนิรันดร์ ฮาเลลูยา
สรรเสริญ

จะประกาศด้วยปากของฉัน ถึงความ
เที่ยงธรรม ความรักประเสริฐ
จะประกาศด้วยปากของฉัน แด่พระเจ้า
ผู้ทรงสัตย์ธรรมทั่วทุกชาติพันธ์

50 พระกรุณาและปรานี

พระกรุณาและปรานี คงมีแก่ข้าฯ ตลอดไป
ทุกทิวา และราตรี [x2]
ข้าจะอยู่ ในเวียงวังรุ่ง รังสี มีสุขสันต์
อาหารสวรรค์ ทิพย์วิมาน สำหรับข้าฯ
พระกรุณาและปรานี คงมีแก่ข้าฯ ตลอดไป
ทุกทิวา และราตรี

51 ยังมีสายธารในพระพักตร์พระเจ้า

ยังมีสายธารในพระพักตร์พระเจ้า
เปี่ยมด้วยความชื่นบาน
พระองค์จะทรงประทับอยู่ใกล้
จะไม่หวั่นไหวเป็นนิจ

พระองค์ทรงเป็นความหวังของเรา
เป็นดวงดาทิตย์ของพระเจ้า
ทรงประทานสวรรค์ไว้ใน
บุคคลผู้เดินอย่างเที่ยงธรรม
ข้าแต่พระเจ้า ทรงเป็นองค์จอมโยธา
ความสุขเป็นของคนที่วางใจในพระองค์

พระองค์ทรงเป็นความหวังของเรา
เป็นดวงดาทิตย์ของพระเจ้า
ทรงประทานสวรรค์ไว้ใน
บุคคลผู้เดินอย่างเที่ยงธรรม

52 ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก

ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก และการคร่ำครวญ
เป็นความชื่นชม ยินดี และเริงรื่น
แทนความท้อใจ เป็นบทเพลงสรรเสริญ
เต็มด้วยน้ำมัน แห่งความเปรมปรีดิ์ [x2]

เพื่อคนทั้งหลาย จะเรียกเราว่าเป็น
ต้นไม้ แห่งความชอบธรรม
เพื่อพระเกียรติเป็นของพระองค์

53 บุคคลผู้ใดกระหาย

บุคคลผู้ใดกระหาย บุคคลผู้ใด
บุคคลผู้ใดกระหาย
พระเยซูตรัสจงเข้ามาหาเราและดื่ม
จงเข้ามาหาเรา

ให้แม่น้ำแห่งชีวิตไหลลงมา
ให้แม่น้ำแห่งชีวิตไหลลงมา
ให้แม่น้ำแห่งชีวิตไหลลงผ่านตัวข้า
ให้แม่น้ำแห่งชีวิตไหลลงมา
ให้แม่น้ำแห่งชีวิตไหลลงมา
ให้แม่น้ำแห่งชีวิตไหลลงผ่านตัวข้า

54 เราจะเดิน

เราจะเดินในทางของพระเยซู
มีพระองค์คอยดูชีวิตของเรา
ยามที่มีปัญหาพระองค์บรรเทา
เป็นกำลังให้เราได้พบความสุข

เราจะเป็นดั่งนกอินทรีแข็งแกร่ง
แม้นลมพายุแรงไม่เคยหวั่นไหว
มีกำลังสู้ไป มีพลังยิ่งใหญ่
เราจะเดินในทางของพระเยซู

55 ในทุ่งหญ้าของพระเจ้า

ในทุ่งหญ้าของพระเจ้ามีน้ำและหญ้าอุดมดี
ข้ากับพระองค์เดินด้วยกันอย่างเปรมปรีดิ์
ข้าเปรียบเหมือนแกะของพระองค์
ที่ทรงเฝ้าไว้อย่างดี เดินตามพระองค์

มีน้ำท่า (อยู่ในภูผา)
หญ้าเขียวดี (อยู่บนภูผา)
ยามค่ำคืน (ยามค่ำคืน)
ข้าเดินไปกับพระเจ้า
แม้มืดมิด (อยู่ในภูผา)
ทางลำบาก (อยู่บนภูผา)
ข้าเดินตาม (ข้าเดินตาม) ผู้เลี้ยงอันดี

56 รู้สึกไหมถึงภูเขาไหว

รู้สึกไหมถึงภูเขาไหวหวั่น
เสียงทะเลก้องดังสะท้าน
เมื่อพวกเราร้องเป็นใจเดียวว่า
พระเยซูทรงคืนพระชน

รู้สึกไหมผู้คนสะท้านใน
ได้ยินไหมเสียงร้องวิงวอน
เมื่อคนบาปร้องเป็นใจเดียวว่า
พระเยซูผู้ไถ่ของฉัน

พระองค์จะสำแดง
การเคลื่อนไหวใหญ่
สายน้ำพระองค์
ไหลผ่านทุกชนชาติ
ผู้คนทุกวัยเข้ามากลับใจใหม่

ประตูสวรรค์จะเปิดออก
เตรียมทางพระองค์ผู้เป็นขึ้นแล้ว
ขอประตูจะเปิดและขอสรรเสริญ
เพลงเต็มด้วยเสียงสรรเสริญ
เพลงเต็มด้วยความหวังเพลงที่นำชื่นชม
เราเต้นรำทำลายความมืดไป

รู้สึกไหมเราทำลายความมืด
เมื่อพวกเราร้องร่วมกันเป็นใจเดียว
และเมื่อสายน้ำร่วมเป็นสายเดียวกัน
จะเกิดพลังแห่งการรักษา

และวันนี้เราเห็น
การเคลื่อนไหวใหญ่
ปีวันแห่งความโปรดปราน
จะเข้ามา
ผู้คนทุกวัยเข้ามากลับใจใหม่

57 ไม่มีผู้ใดไม่มีนามใด

ไม่มีผู้ใดไม่มีนามใด ที่จะเปรียบดัง
ดุจพระนาม ของพระเยซู
เดชา บารมี เกรียงไกร ทั่วโลกา
จอมราชา จอมเจ้านาย ทรงไถ่ข้า
พ้นจากบาป ด้วยพระโลหิต
และเรารักพระองค์ พระเยซูของข้า

58 องค์พระคริสต์ทรงนำทัพมุ่งไป

องค์พระคริสต์ ทรงนำทัพมุ่งไป
อย่างเกรียงไกร หามีใครเทียมทัน
พระบารมี องค์พระคริสต์ ทรงเกริกไกร
จงเปล่งเสียง สำเนียงความมีชัย
จงชื่นใจ เพราะธงชัยปักเด่น
ไม่มีอาวุธ เช่นใดอาจหาญ มาประจัญ

กองทัพของเรา คือพระเยซู เราก้าวตาม
พระบาทของพระองค์
พระคริสต์ทรงฤทธิ์ พิชิตมวลหมู่ไพรี
เรากำลังรุดหน้าไปนำชัย
ความมีชัย อยู่ในหัตถ์พระองค์
จงมุ่งไป สู่ดินแดน แห่งพระสัญญา

59 สุขที่ไหนจะมาเปรียบปาน

สุขที่ไหนจะมาเปรียบปาน สุขวิญญาณ
ลูกแสนชื่นใจ สุขครั้งนี้คือทำตามน้ำพระทัย
สุขอยู่ในพระธรรม ประจำชีวี
สุขครั้งนี้ในพระวาจา สุขชีวาอยู่ทุกนาที
พระวิญญาณประทับในดวงฤดี ด้วยลูกนี้
ยินดีถวายพระองค์

60 จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า

จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า
และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน
แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้
ฮาเลลู ฮาเลลูยา
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา
ฮาเลลู ฮาเลลูยา

61 เมื่อได้มอง

เมื่อได้มองแสงทองที่ส่องสวยงาม
มีภูเขาพื้นดินมีดอกไม้บาน
มีต้นไม้ร่มเย็น มีทะเลลำธาร
มีท้องฟ้าที่ยังสดสวยงาม

เมื่อได้มองเห็นปลาที่แหวกว่ายไป
เมื่อได้มองทะเลที่ใหญ่กว้างไกล
เมื่อมีลมพัดมา พาให้ใจชื่นบาน
มีตะวันที่ยังส่องแสงมา

พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ เกินอธิบายเข้าใจ
สร้างบันดาลทุกสิ่ง
เป็นความรักและเป็นความจริง
พระองค์ทรงยิ่งใหญ่เหนือใคร

62 โอ! วิถีคนชอบธรรม

โอ! วิถีคนชอบธรรม จะส่องแสง เป็นดัง
เหมือน แสงอรุณ ยามรุ่ง แรง และยิ่งแรงขึ้น
โอ! วิถีคนชอบธรรม จะส่องแสง เป็นดัง
เหมือน แสงอรุณ ยามเช้า ฉายสุกใส จนร้อน
แรง ฉายสุกใส จนร้อนแรง
ฉายสุกใส จน เต็ม วัน [x2]

63 สาธุการพระนามแด่พระเจ้า

สาธุการพระนามแด่พระเจ้า สาธุการ
พระนามแด่พระเจ้า สาธุการพระนามแด่
พระเจ้าสูงสุด
สาธุการพระนามแด่พระเจ้า สาธุการ
พระนามแด่พระเจ้า สาธุการพระนามแด่
พระเจ้าสูงสุด

[ร้องรับ]
พระนามของพระเจ้า เป็นป้อมเข้มแข็ง
และคนชอบธรรมวิ่งเข้าไป
ได้รับความปลอดภัย
[x2]

บริสุทธิ์เป็นนามของพระเจ้า บริสุทธิ์เป็น
นามของพระเจ้า บริสุทธิ์เป็นนามของ
พระเจ้า สูงสุด
บริสุทธิ์เป็นนามของพระเจ้า บริสุทธิ์เป็น
นามของพระเจ้า บริสุทธิ์เป็นนามของ
พระเจ้า สูงสุด

[ร้องรับ]
พระนามของพระเจ้า เป็นป้อมเข้มแข็ง
และคนชอบธรรมวิ่งเข้าไป
ได้รับความปลอดภัย
[x2]

64 อัศจรรย์พระเยซูของเรา

อัศจรรย์ ๆ พระเยซูของเรา
พระบิดา องค์ถาวร และองค์สันติราช
ให้ความรอด รักษาไว้ จนชีวิตนิรันดร์
อัศจรรย์ คือพระผู้ช่วย ให้รอดของเรา

65 เกลือ และสว่าง

คริสเตียนเราต้องเป็นแสงสว่าง และเป็นดัง
เกลือแหล่ง แห่งความเค็ม คริสเตียนเราต้อง
ยอมเชื่อฟัง เป็นเหมือนพระเยซู คริสเตียน
เราต้องเพียรซื่อตรง อดทนเป็นความสว่าง
แห่งชุมชน คริสเตียนเราต้องยอมเสียสละ
จนทุกคนเปลี่ยนแปลง

ให้เราทุกคน พร้อมกันตั้งใจ
ใช้ชีวิตซื่อสัตย์ ในความจริง
ให้เราช่วยกัน นำข่าวประเสริฐ
ประกาศทั่วโลกา

66 โรมัน 16:19

โรมันสิบหกสิบเก้าว่า [x2]
จงชาญฉลาดอะไรที่ดี
จงไร้เดียวสาสิ่งที่ชั่ว
ในไม่ช้าพระเจ้าจะปราบมารซาตาน
พระองค์จะปราบมันให้อยู่ใต้เท้าท่าน

67 ไฟ ไฟ ไฟ

ไฟ ไฟ ไฟ ขององค์พระเจ้า ลอยลงมา
เหนือพวกเรา คริสเตียนไม่ซึมซบเซา
มาพวกเรามาร้องเพลง
ขอองค์พระเยซูเจ้า ประทานไฟลงมา
ขอองค์พระเยซูเจ้า ประทานไฟในใจข้า

68 เราพบพระเยซูคริสต์

เราพบพระเยซูคริสต์ ในชีวิตเรา
พระองค์งามเลิศประเสริฐ เราขอสรรเสริญ
นมัสการ เทิดทูนพระองค์เจ้า
ในความบริสุทธิ์ เราจึงคุกเข่าต่อหน้าบัลลังก์
ทรงเป็นพระเจ้า พระนามดำรงนิจนิรันดร์
พระเยซูพระนามเหนือนามทั้งปวง

69 มีพระเยซูอยู่ในใจฉัน

มีพระเยซูอยู่ในใจฉัน ใจฉันมีความสุข
ใจฉันมีความสุข ใจฉันมีความสุข
มีพระเยซูอยู่ในใจฉัน ใจฉันมีความสุข
ใจฉันมีความสุข

มีพระเยซูอยู่ในบ้านฉัน บ้านฉันมีความสุข
บ้านฉันมีความสุข บ้านฉันมีความสุข
มีพระเยซูอยู่ในบ้านฉัน บ้านฉันมีความสุข
บ้านฉันมีความสุข

70 ฉันมีพระเยซูฉันจะไม่หวั่นไหว

ฉันมีพระเยซูฉันจะไม่หวั่นไหว
ฉันมีพระเยซูฉันจะไม่หวั่นไหว
ดั่งต้นไม้งามปลูกอยู่ริมฝั่งธารน้ำ
ฉันจะไม่หวั่นไหว

ฉันไม่หวั่นไหว ฉันจะไม่หวั่นไหว
ฉันไม่หวั่นไหว ฉันจะไม่หวั่นไหว
ดั่งต้นไม้งามปลูกอยู่ริมฝั่งธารน้ำ
ฉันจะไม่หวั่นไหว

71 ฉันได้วางใจในพระเจ้า

ฉันได้วางใจในพระเจ้า เดินไปกับพระองค์
ฉันได้วางใจในพระองค์ ทรงประทานบทเพลง
เมฆบดบังฟ้าพายุร้าย คล้ายจะให้ไหวหวั่น
ฉันได้วางใจในพระเจ้า ไม่เคยตกใจกลัว

พระองค์ทรงเป็นเพื่อน ที่ฉันไว้วางใจ
และไม่เคยเหลวไหล ไม่ว่าแห่งใดใด
ถึงยากลำบากมากเพียงไร ฉันจะเดินตามไป
ฉันได้วางใจในพระเจ้า ผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

72 สรรเสริญพระเจ้า

สรรเสริญพระเจ้า ผู้รับใช้ของพระองค์
ผู้ยืนเฝ้าอยู่ ในวิหารของพระองค์
จงยกมือขึ้น ในที่บริสุทธิ์
สรรเสริญพระเจ้า สรรเสริญพระเจ้า

73 องค์พระเยซูคือผู้ใด

องค์พระเยซูคือผู้ใด องค์พระเยซูคือผู้ใด
องค์พระเยซูคือผู้ใด ใครจะบรรยาย [x2]
พระองค์คือพลับพลึงแห่งภูผา ดังดาราส่อง
แสงเฉิดฉาย ทรงพระชนม์เป็นอยู่ไม่รู้วาย
คือสหายของเราทุกคน

74 โปรดทรงสำแดง

โปรดทรงสำแดงใบใจข้าเถิด
โปรดทรงสำแดงในใจข้า
ข้าอยากพบพระองค์
ข้าอยากพบพระองค์ [x2]

ยกพระนามพระองค์ เกรียงไกร
ผู้ทรงสิริงดงามยิ่งใหญ่
ประทานกำลังและความรัก
พระองค์ผู้บริสุทธ์ บริสุทธ์

บริสุทธ์ บริสุทธ์ บริสุทธ์ บริสุทธ์
บริสุทธ์ บริสุทธ์
ข้าอยากพบพระองค์

75 ของประทานแห่งพระวิญญาณ

ของประทานแห่งพระวิญญาณ ร่วมสร้าง
สรรค์คริสตจักรให้ขยายมุ่งหน้าไป ด้วยสง่า
ราศี แม้ว่ามีหมู่มารซาตาน คอยขัดขวาง
คริสตจักรให้ล่มสลาย
ให้พวกเราร่วมแรง ร่วมใจ

[ร้องรับ]
จะรับใช้ ร่วมรับใช้ จะทำงาน ร่วมทำงาน
จะช่วยกัน เราช่วยกัน ทุ่มเทใจ สุดกำลัง
สุดความคิด เราช่วยทำ
ตามกำลังความสามารถที่มี

บ้างก็เป็นศิษยาภิบาล และอาจารย์ผู้ประกาศ
ข่าวดี บางคนถ้ามีถ้อยคำแห่งความรู้ แม้ว่า
ดูจะแตกต่างกัน เราผูกพันธ์กันด้วยความรัก
เพราะเรามีพระวิญญาณ องค์เดียวกัน

[ร้องรับ]
จะรับใช้ ร่วมรับใช้ จะทำงาน ร่วมทำงาน
จะช่วยกัน เราช่วยกัน ทุ่มเทใจ สุดกำลัง
สุดความคิด เราช่วยทำ
ตามกำลังความสามารถที่มี

76 ไหลล้นท่วมภูเขา และทะเล

ไหลล้นท่วมภูเขาและทะเล
ธารรักพระองค์เทมาที่ฉัน
และฉันจะมอบดวงใจ ยอมให้
พระองค์ทรงรักษาฉันเป็นไท

ฉันรักที่ได้อยู่ในความจริง
และทุกวันฉัน จะชูมือ
เพราะฉันจะร้องเพลง
เมื่อความรักพระองค์ลงมา

ฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์
ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไป
ฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์
ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไป

โอ้ข้าอยากเต้นสรรเสริญ
อาจดูเหมือนเรื่องโง่งมงาย
แต่เมื่อทั้งโลก รู้จักพระองค์
เขาจะเต้นยินดี เหมือนอย่างที่เราเป็น

ฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์
ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไป
ฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์
ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไป

77 ชีวิตอยู่ในพระองค์

ชีวิตอยู่ในพระองค์ กำลังอยู่ในพระองค์
ความหวังอยู่ในพระองค์ ในพระองค์ [x2]
เราจะสรรเสริญด้วยสุดสิ้นชีวิต
เราจะสรรเสริญด้วยสุดสิ้นกำลัง
ด้วยสุดสิ้นชีวิต ด้วยสุดสิ้นกำลัง
ความหวังใจอยู่ในพระองค์

78 พระเจ้ายิ่งใหญ่และสมควรจะสรรเสริญ

พระเจ้ายิ่งใหญ่ และสมควรจะสรรเสริญ [x2]
ความยิ่งใหญ่ ไม่อาจสรรอ่ยคำ
อาณาจักรของพระองค์ มั่นคง [x2]

ปวงชนจะสรรเสริญพระบิดา (ในอดีตจน)
จวบถึงกาลวันนี้ ยังกล่าวขาน
สรรเสริญในฤทธา อันรุ่งเรือง
สาธุการพระนามพระองค์
พระเจ้ายิ่งใหญ่ และสมควรจะสรรเสริญ [x2]

79 จุดไฟลุกโชนในใจ

ขอทรงโปรดจุดดวงไฟ
แรงร้อนภายในลุกโชนอยู่ในดวงใจ
ขอเจิมวิญญาณท่วมท้นเต็มล้นภายในนิมิตใหญ่ในดวงใจ

กายและจิตวิญญาณ
เพลิงผลาญภายใน
ให้รักร้อนอยู่ในดวงใจยินดี
ทำตามพระทัยพระคริสต์ภายใน
ทรงครอบครองอยู่ในดวงใจ

เราติดตามองค์พระเยซูคริสต์
ทางชำระชีวิตพ้นจากบาปผิด
พ้นทาสมืดมนและเข็ญใจปกคลุมเราไว้
เพื่อเราจะไม่ละอายจุดไฟลุกโชนในใจ

80 พระคริสตเจ้าใครเปรียบได้

พระคริสตเจ้าใครเปรียบได้ ใครเปรียบได้
ใครเปรียบได้ พระคริสตเจ้าใครเปรียบได้
พระฉันแท้ ไม่มีผู้ใดรักษาหาย ไม่มีผู้ใด
มาช่วยไถ่ พระคริสตเจ้าใครเปรียบได้
พระฉันแท้

องค์พระเยซู ท่านไม่เคยเปลี่ยนแปลง
ท่านไม่เคยเปลี่ยนแปลง ท่านไม่เคยเปลี่ยน
แปลง องค์พระเยซูท่านไม่เคยเปลี่ยนแปลง
ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ตลอดชั่วนิจนิรันดร์
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

81 ฉันรักคุณด้วยความรักของพระเจ้า

ฉันรักคุณด้วยความรักของพระเจ้า
ฉันรักคุณด้วยความรักของพระเจ้า
ฉันเห็นภายในคุณ ราศีของพระเป็นเจ้า
ฉันรักคุณด้วยความรักของพระเจ้า

82 แสนยินดี

แสนยินดี พระเยซูเรายินดี แสนยินดี
พระเยซูเรายินดี [x2] กลับคืนพระชนม์
กลับคืนพระชนม์ และเป็นอยู่ ชั่วนิจนิรันดร์
กลับคืนพระชนม์ กลับคืนพระชนม์ พวกเรา
แสนยินดี การฟื้นพระชนม์ ของพระเยซู

83 เริ่มให้ถูก

เริ่มให้ถูกผูกพันกับองค์พระเจ้า
ทุกวันเวลาและตลอดไป
จงรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิต
ให้พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในชีวิต

และรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
จงรักทุกคน ถ้าท่านได้รับแบบ
ฉะนี้ไว้แล้ว ชีวิตท่านได้เริ่มถูกทาง
จงรักษาความรักนี้ไว้ เพื่อชีวิตมีสุข สืบไป

84 ฉันเชื่อว่าสิ่งอัศจรรย์

ฉันเชื่อว่าสิ่งอัศจรรย์ องค์ทรงธรรมพระเยซู
ปลดปล่อยดวงวิญญาณ คนบาปผิดทั้งหลาย
ให้กลับเป็นไท คนตายให้ฟื้น ตาบอดให้เห็น
ทรงเป็นความรักยิ่งใหญ่ ฉันเชื่อว่าสิ่งอัศจรรย์
มากหลายมาจากพระเจ้า

85 เดินกับพระเยซู

เดินกับพระเยซู เดินอยู่ทุกวันวาร เดินทุกวิถี
ทาง เดินกับพระเยซู เดินอยู่กับพระองค์ผู้เดียว
เดินในแสงสุรีย์ศรี เดินในเงามืดวิถี เดินอยู่ทุก
วันวาร เดินทุกวิถีทาง เดินในแสงสุรีย์ศรี
เดินในเงามืดวิถี เดินอยู่กับพระองค์ผู้เดียว

86 ขอพระวิญญาณเทลงมา

ขอพระวิญญาณเทลงมา
เจิมปวงประชากรทั่วโลกหล้า
ให้บุตราบุตรี พระองค์
กล่าวพระคำและพยากรณ์

ให้เราฝันเห็นนิมิต
สำแดงความล้ำลึกในพระทัย
ให้ความเชื่อเราเพิ่มพูน
ได้ยินเสียงสวรรค์เมื่อพระองค์เสด็จมา

[ร้องรับ]
ขอโปรดให้มี การฟื้นฟูครั้งยิ่งใหญ่
ขอโปรดให้มี การฟื้นใจ ในแผ่นดินของเรา
ขอโปรดให้มี การฟื้นฟูครั้งยิ่งใหญ่
เพื่อให้ทุกคนที่เรียกนาม เยซู
ได้รับความรอด

ขอพระวิญญาณเทลงมา
เจิมปวงประชาชาติทั่วโลกา
ให้เขาเห็นพระสิริ
ยกย่องเทิดทูนและยำเกรง

ขอทรงสำแดงฤทธานุภาพ
เขย่าสวรรค์และพื้นแผ่นดิน
ให้ทุกคนที่รอคอย
สรรพสิ่งที่สร้างได้เห็น
เมื่อพระองค์เสด็จมา

[ร้องรับ]
ขอโปรดให้มี การฟื้นฟูครั้งยิ่งใหญ่
ขอโปรดให้มี การฟื้นใจ ในแผ่นดินของเรา
ขอโปรดให้มี การฟื้นฟูครั้งยิ่งใหญ่
เพื่อให้ทุกคนที่เรียกนาม เยซู
ได้รับความรอด

87 สายน้ำไหลหลาก

สายน้ำไหลหลาก จากบนภูเขา
นำเอาความชื่นบาน สู่ทุกที่ที่ผ่านไป
ไหลท่วมทุ่งนา และตามหุบเขา
แม่น้ำไหลเชี่ยวมา และแม่น้ำอยู่ที่นี่

[ร้องรับ]
แม่น้ำของพระเจ้าทำให้เท้าเริงโลดไป
แม่น้ำของพระเจ้าทำให้เราชื่นบาน
แม่น้ำของพระเจ้านำเสียงหัวเราะก้องไป
และเรายินดีที่แม่น้ำอยู่ที่นี่

แม่น้ำพระเจ้า เต็มด้วยชีวิต
และทุกคนที่สัมผัส ได้รับกำลังใหม่
และทุกคนเริงรื่นอยู่ ในสายน้ำ
จะหิวกระหาย ในพระเจ้ามากขึ้น

[ร้องรับ]
แม่น้ำของพระเจ้าทำให้เท้าเริงโลดไป
แม่น้ำของพระเจ้าทำให้เราชื่นบาน
แม่น้ำของพระเจ้านำเสียงหัวเราะก้องไป
และเรายินดีที่แม่น้ำอยู่ที่นี่

แสนยินดีได้ ไปบนภูเขา
เพื่อเฝ้าพระองค์ พระเจ้าของเรา
จะเดินและวิ่ง ขึ้นไปตามลำน้ำ
เราเต้นรำร่าเริง สรรเสริญองค์พระบุตร

[ร้องรับ]
แม่น้ำของพระเจ้าทำให้เท้าเริงโลดไป
แม่น้ำของพระเจ้าทำให้เราชื่นบาน
แม่น้ำของพระเจ้านำเสียงหัวเราะก้องไป
และเรายินดีที่แม่น้ำอยู่ที่นี่

88 โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด

โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด
โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด
ข้าขอยกย่องพระนาม ด้วยดวงใจโมทนา
เทิดพระเกียรติแด่พระเจ้าของเรา
โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด

พระสิริ คำสรรเสริญ ขอจงมีแด่จอมราชา
พระสิริ คำสรรเสริญ ขอจงมีแด่จอมราชา
ข้าขอยกย่องพระนาม ด้วยดวงใจโมทนา
เทิดพระเกียรติแด่พระเจ้าของเรา
โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด

89 สรร(ระ)เสริญแด่พระเจ้า

สรร(ระ)เสริญ สรร(ระ)เสริญ แด่พระเจ้า
สรร(ระ)เสริญ สรรเสริญแด่ผู้สูงสุด
สรรเสริญแด่พระเจ้าพระบุตร
สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์
สรรเสริญพระเยซู [x2]

ข้าขอ สรรเสริญ สรรเสริญ
สรรเสริญ สรรเสริญ
สรรเสริญ สรรเสริญแด่พระเจ้า
ข้าขอสรรเสริญแด่พระเจ้า

90 สรรเสริญพระนามขององค์พระเจ้า

สรร(ระ)เสริญพระนามขององค์พระเจ้า
จอมราชายิ่งใหญ่ [x6]
พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่เกรียงไกร
ไม่มีนามใดเทียบได้ แผ่นดินสรรเสริญ
ภูเขากราบลง ต่อพระนาม
พระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่

91 จงร้องเพลงสรรเสริญ

จงร้องเพลงสรรเสริญ ถวายพระเจ้า
จงร้องเพลงสรรเสริญพระองค์
จงร้องเพลงสรรเสริญ ถวายแด่จอมราชา
จงร้องด้วยสิ้นสุดหัวใจ

เพราะพระองค์เป็น ราชาเหนือแผ่นดิน
จงร้องเพลงสรรเสริญพระองค์
เพราะทรงครอบครอง ชนชาติทั้งหลาย
และทรงประทับบนบัลลังก์ศักดิ์สิทธิ์

92 พระเยซูคือองค์ราชันย์

พระเยซูคือองค์ราชันย์ ผู้ทรงครอบครอง
ด้วยความชอบธรรม พระเยซูคือองค์ราชันย์
และทรงมั่นคงในคำพระองค์
พระองค์ปกครองด้วยฤทธาและสง่าราศี
ทรงเป็นพระเจ้าบนโลกและสวรรค์
พระองค์เป็นพระเจ้า พระองค์เป็นพระเจ้า

93 ชนะ ชนะ ชนะชั่วนิรันดร์

ชนะ ชนะ ชนะชั่วนิจนิรันดร์
พระเยซูชนะ ชนะชั่วนิจนิรันดร์
ชนะ ชนะ ชนะชั่วนิจนิรันดร์ พระเยซูชนะ
โอฮาเลลูยา โอฮาเลลูยา พระองค์จะกลับมา
รับข้า โอฮาเลลูยา โอฮาเลลูยา พระองค์
จะกลับมารับข้า

94 ไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้า

ไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้า
ไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้า
ไม่มีอะไรที่ยาก ไม่มีอะไรที่ยาก
ไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้า

ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นได้สำหรับพระเจ้า
ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นได้สำหรับพระเจ้า
ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นได้ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นได้
ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นได้สำหรับพระเจ้า

95 ข้ายกเสียงขึ้น

ข้ายกเสียงขึ้น ด้วยเพลงสรรเสริญพระนาม
ข้ายกมือขึ้น ด้วยใจต้องการเดินตาม
เติมข้าให้เต็ม ด้วยความรักของพระองค์
เพื่อให้ปากข้า ร้องเพลงสรรเสริญมั่นคง

ร้องว่าฮาเลลูยา ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญ
ยกย่องพระนาม
ร้องว่าฮาเลลูยา ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญ
ยกย่องพระนาม

96 พระเยซูชนะ

พระเยซูชนะ พระเยซูชนะ พระเยซูชนะ
พญามาร พระเยซูชนะ พระเยซูชนะ
พระเยซูชนะพญามาร
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา พระเยซูชนะพญามาร
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา พระเยซูชนะพญามาร

สรรเสริญพระนาม สรรเสริญพระนาม
สรรเสริญพระนามพระเจ้า
สรรเสริญพระนาม สรรเสริญพระนาม
สรรเสริญพระนามพระเจ้า
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา สรรเสริญพระนามพระเจ้า
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา สรรเสริญพระนามพระเจ้า

97 ผู้ที่ทรงไถ่ไว้ของพระเจ้า

ผู้ที่ทรงไถ่ไว้ของพระเจ้าจะกลับไป
และร้องบทเพลงแห่งความเป็นไท
และความสุขสันต์ชื่นใจ จะดำรงอยู่นิรันดร์ [x2]
เขาจะได้รับ การเล้าโลมใจ
ความเศร้าโศก การคร่ำครวญ จะสูญหายไป

98 ข้าไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป

ข้าไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป
แต่พระคริสต์มีชีวิตอยู่ในข้า [x2]
พระองค์ทรงอยู่ พระเยซูสถิตอยู่ในข้า
ข้าไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป
แต่พระคริสต์มีชีวิตอยู่ในข้า

99 วันต่อวันฉันเดินไปกับองค์พระเยซู

วันต่อวันฉันเดินไปกับองค์พระเยซู
วันต่อวัน วันต่อวัน
ที่พระองค์ทรงนำ ฉันจะทำตาม
ที่พระองค์ใช้ไป ฉันจะไป
วันต่อวันฉันเดินไปกับองค์พระเยซู
วันต่อวัน วันต่อวัน

100 พระเยซูเป็นที่รักของข้า

พระเยซู เป็นที่รักของข้า
พระเยซู ข้าจะไม่ละพระองค์
พระองค์นำข้า จากโคลนตมผงคลี
วางชีวิตข้าไว้บนศิลา และสมควรข้า

รักพระองค์ มีพระองค์
แม้โลกนี้จะสูญสิ้นไปข้ามีพระองค์
พระผู้ช่วย และทรงเป็นเพื่อน
ข้าจะสรรเสริญพระองค์ตลอด
ชีวิตนิรันดร์

102 อย่าลืม

อย่าลืมว่าพระเยซู ทอดพระเนตรท่านอยู่เสมอ
ในกิจการในชีวิต พระสถิตอยู่กับเรา
(พระสถิตอยู่กับเรา) ดังนั้นท่านจงยินดี
และมีรอยยิ้มประดับ อยู่ในดวงใจเสมอ
พระรักเธอ และฉัน

103 จงหยั่งลึกลึกลงถึงแก่น

จงหยั่งลึก ลึกลงถึงแก่น จงแสวงพระคำ
พระองค์ ให้ชีวิตของเราเกิดผล
เพื่อทุกคนเห็นพระคริสต์ในเรา

อย่ามัวเมาในความโสมม
อย่าชื่นชมกับความโง่เขลา

ให้ชีวิตของเราชื่นบาน ไม่ว่าหวานหรือ
เศร้าขื่นขม ให้ความรักของเราเกิดผล
เพื่อทุกคนเห็นพระคริสต์ในเรา

อย่ามัวเมาในความโสมม
อย่าชื่นชมกับความโง่เขลา

104 ข้ารับชีวิตพระคริสต์

ข้ารับชีวิตพระคริสต์ ข้าจึงเป็นคนใหม่
สิ่งเก่า ๆ ก็ล่วงไป ข้าบังเกิดใหม่แล้ว
ยิ่งกว่าผู้พิชิต นั่นคือตัวข้า ข้ารับชีวิต
พระคริสต์ ข้าจึงเป็นคนใหม่

105 ดวงใจข้ารัก

ดวงใจข้ารักพระนิเวศ พระเจ้า
วิญญาณข้าปรารถนาหา พระองค์
ใจกายข้าจะถวายคำสรรเสริญมอบแด่
พระผู้ไถ่ ราชาและพระเจ้าของข้า

106 โอ้ความรักของพระองค์

โอ้ความรักของพระองค์ เปล่งรัศมี
ในท่ามกลางความมืดมิด ส่องรังสี
พระเยซู ส่องสว่าง แห่งโลกา
โปรดปลดปล่อย เราเป็นไท ด้วยความสัจจา
ส่องในใจข้า ส่องในใจข้า

[ร้องรับ]
โปรดพระเยซูส่องสว่าง แผ่นดินนี้ด้วยรัศมี
โปรดพระวิญญาณ ลุกโชติช่วงในใจข้า
แม่น้ำชีวี ไหลท่วมแผ่นดินนี้ด้วยพระคุณ
ประทานดำรัส จงเกิดความสว่าง

108 ฉันคิดถึงคุณ

ฉันคิดถึงคุณ อยากจะบอกถึงความในใจ
คิดถึงด้วยใจ ด้วยใจที่ปรารถนา
อยากจะบอกว่าชีวิตมีคุณค่า
ด้วยวาจาที่มาเป็นเสียงเพลง

พระคริสต์รักคุณ คุณรู้บ้างหรือเปล่า
ใยทำโศกเศร้าดูชีวิตเซ็ง ๆ
อย่าเพิ่งด่วน ด่วนคิดทำลายตนเอง
มาฟังเพลง พระเยซูทรงรักคุณ
แม้คุณจะเป็นเช่นไร แม้ใจไร้ความอบอุ่น
พระเยซูทรงรักคุณ ทรงเกื้อหนุนทุกเวลา

109 เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์
เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์
วิญญาณจิตเราผูกพันกับองค์พระบิดา
เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

ขอให้เราร่วมร้องเพลงกันเถิด
เปิดดวงใจรับความรักพระเจ้า
ให้เราจับมือกันและประกาศให้โลกรู้
เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

110 พระองค์จะอยู่เคียง

เราเชื่อวางใจในพระเจ้าทุกเวลา
จะไปแห่งไหนแม้เจอภัยอันตราย
ในทุก ๆ สิ่ง ในทุกเวลา
พระองค์จะอยู่เคียงคอยดูแล ห่วงใย

111 ฮาเลลูยา พระเยซูทรงพระชนม์

ฮาเลลูยา พระเยซูทรงพระชนม์
ทรงชนะความตาย และทรงช่วยให้พ้น
อบาย พระเยซูจอมเจ้านาย
ทรงพระชนม์ ทรงพระชนม์ [x2]
พระเยซูทรงพระชนม์ ฮาเลลูยา [x3]
พระเยซูทรงพระชนม์

112 ขอให้พระเกียรติ

ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์
ในวันนี้และนิรันดร์ [x2]
แด่พระองค์ [x4]
ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์
ในวันนี้และนิรันดร์

113 ด้วยสุดใจ

พระบิดาแห่งสวรรค์ทรงหลั่งพระเมตตา
แก่คนไทยทุก ๆ คน ไม่ว่าจนหรือมั่งมี
ขอพระวิญญาณทำลายความมืด หักโซ่ตรวน
ความตายที่มัดเรา เพื่อเราได้สรรเสริญ
พร้อมใจออกพระนามทั่วแผ่นดิน

ด้วยสุดใจ ด้วยชีวิต อยากจะเห็นคนไทยร้อง
สรรเสริญ คร่ำครวญ วิงวอน อยากป่าวร้อง
สรรเสริญ ออกไปให้ทั่วแผ่นดิน ร่วมเปล่ง
เสียง เป็นใจเดียว ให้คนไทย ทุกคนได้ยินดี
ด้วยสุดใจ ด้วยชีวิต อยากจะเห็นคนไทย
สรรเสริญพระองค์

114 ใครลำบากเหน็ดเหนื่อย

ใครลำบากเหน็ดเหนื่อย มาหาพระเยซู
ผู้นำท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยและเป็นสุข
รับพระเยซูเจ้า เมื่อท่านยังอยู่ ฮู

ทำตามน้ำพระทัย ซึ่งมีให้เราไว้
คือพระคำสัญญา ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
รับพระเยซูเจ้า เมื่อท่านยังอยู่ ฮู

115 เราจะร้องสรรเสริญพระนาม

เราจะร้องสรรเสริญพระนาม พระองค์
ร้องสรรเสริญพระนาม พระองค์
เพราะพระองค์ประเสริฐ
ล้ำเลิศกว่า นามอื่นใด [x2]

เราจะร้องเพลงสาธุการ พระนาม
สาธุการ พระนาม ยิ่งใหญ่
เพราะพระนามพระองค์
เกรียงไกรกว่า คำสรรเสริญ [x2]

จะถวายคำสดุดี เรื่อยไป
มอบพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่
เพราะพระนามพระองค์
เกรียงไกรกว่า คำสรรเสริญ [x2]

116 พื้นฟ้าสวรรค์ประกาศพระบารมี

พื้นฟ้าสวรรค์ประกาศพระบารมีพระเจ้า
ผู้ใดเปรียบปานพระองค์ผู้ทรงงดงามตระการ
เพราะพระองค์ทรงพระชนม์ (คืนพระชนม์)
สถิตอยู่เหนือบัลลังก์
ล้อมรอบด้วยเสียงสรรเสริญ นมัสการพระองค์

ฉันจึงกราบลง ต่อองค์ผู้ทรงสง่าราศี
ผู้พลีพระชนม์ นำเราให้คืนดีกับพระเจ้า
เพราะพระองค์ทรงพระชนม์ (คืนพระชนม์)
สถิตอยู่เหนือบัลลังก์
ล้อมรอบด้วยเสียงสรรเสริญ นมัสการพระองค์

117 แต่ละวัน

แต่ละวันที่ได้เดินก้าวมา
ต่างปัญหาที่ต้องเจอมากมาย
ต่างก็คิดขัดแย้ง เอาตัวเองให้เป็นใหญ่
ไม่เข้าใจความรักแท้จริง

แต่วันนี้เรามีพระเยซู
ผู้ทรงเป็นคำตอบทุกสิ่ง
ผู้ทรงพระเมตตา และทรงเป็นความจริง
ทรงละทิ้งชีวิตเพื่อเรา

อยู่ในพระสิริพระองค์ รักมั่นคงประทาน
ให้เรา ทุก ๆ วันไม่เหงาเดียวดาย
เพราะเรามีพระองค์ นำหน้าไป
มอบความรักให้กันและกัน ร่วมใจกัน
ประกาศรักยิ่งใหญ่ เพื่อทุกคนที่ไว้วางใจ
จะมีชีวิตนิรันดร์

118 จงมีพลังสู้ทนอย่าหวั่น

จงมีพลังสู้ทนอย่าหวั่นมั่นใจก้าวเดินหน้าไป
พาสู่เป้าหมายคลายความทุกข์ร้อนกังวล
ฟันฝ่ากล้าหาญชาญชัย ๆ จงไว้วางใจ
องค์ทรงชัยพระเยซู ทรงนำหน้าทุกเวลา
ขอติดตามวางใจพระองค์

119 พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลาง

พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา
ทรงฤทธา ทรงฤทธร
พระองค์ทรงช่วยทรงอำนวยพระพร
จงยินดี จงยินดี

จงเปรมปรีดิ์ ด้วยเสียวเพลง
จงครื้นเครงด้วยความรักของพระองค์
พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา
ทรงฤทธา ทรงฤทธา ทรงฤทธา

120 ความสุขภายในใจ

ความสุขภายในใจ เปรียบเหมือนดั่งดวงไฟ
ลุกท่วมใจของเราภายใน ด้วยความยินดี
พระประทานความสุข ยามทุกข์
ทรงเป็นเพื่อน

ทรงชูใจด้วยความเมตตา อย่างอัศจรรย์
เรานมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง
เรานมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง
จะมีผู้ใดเปรียบพระองค์ สหายเลิศในใจเรา

121 ลำธาร

ขอให้ข้าได้อยู่ในความรักของพระองค์
ตลอดวันและคืนในอ้อมแขนของพระองค์
ให้ย่างเท้าทุกก้าวเดินในทางของพระองค์

และเมื่อข้าเข้าใจในความรักของพระองค์
อบอุ่นใจเหลือเกินในอ้อมแขนของพระองค์
สุขจนล้นหัวใจไม่อาจเก็บเอาไว้ เพียงผู้เดียว

[ร้องรับ]
ให้ชีวิตเหมือนลำธารไหลหลั่ง
ให้แสงทองของพระองค์ส่องภายใน
ประกาศไปถึงเรื่องราวรักยิ่งใหญ่
ของพระองค์ ที่มีในชีวิตข้าตลอดไป [x2]

123 ร่วมกันในพระเยซู

ให้เราเอาใจของเรามาร่วมกันเป็นพลัง
เปลี่ยนแปลงให้โลกนี้ดูสวยงาม
พระเยซูจะนำและจะทำให้เราเป็นหนึ่ง
รักพระองค์จะผูกพันเราร่วมกัน

[ร้องรับ]
จากนี้ เมื่อเราได้รวมใจ เราจะไปให้ถึง
ถึงตามน้ำพระทัย จะไปให้ไกลสุดฟ้า
แม้หนทางยาวไกล เราจะไม่หวาดหวั่น
เพราะเรารวมกัน ในองค์พระเยซู

มีอะไรมากมายที่เรายังคงต้องทำ
ให้เราได้พึ่งพาในพระองค์
เราจะร่วมแรงกายด้วยดวงใจ
ที่หลอมเป็นหนึ่ง
พระเยซูจะนำไปถึงจุดหมาย

[ร้องรับ]
จากนี้ เมื่อเราได้รวมใจ เราจะไปให้ถึง
ถึงตามน้ำพระทัย จะไปให้ไกลสุดฟ้า
แม้หนทางยาวไกล เราจะไม่หวาดหวั่น
เพราะเรารวมกัน ในองค์พระเยซู

124 ขอทรงสอน

พระองค์ ขอทรงสอนให้ข้าได้
เรียนรู้จัก พระองค์
ข้าจะ เดินก้าวไป ในทาง
ที่พระองค์ ทรงนำหน้า
พระองค์ทรง เป็นแสง แห่งดวง ดารา

ข้ารู้ว่า พระองค์ ทรงอยู่ใกล้
ไม่ห่างเหิน พระองค์ ทรงนำหนทาง
สว่างในทางข้าเดิน
ข้าขอสรรเสริญพระองค์ พระองค์
ขอทรงสอน ให้ข้าได้เรียนรู้จัก พระองค์

125 ดั่งดาวิด

ดั่งดาวิดทำ
ต่อหน้าองค์พระเจ้า
เราสรรเสริญพระองค์สุดใจ
ต่อหน้าองค์จอมราชา

ดั่งมิเรียมเต้นรำ
ด้วยแทมบารีน
เรายินดีร้องเพลงปรบมือ
ต่อหน้าองค์จอมราชา

ดั่งยูดาห์ทำเมื่อยามมีสงคราม
เราทำตามด้วยความเปรมปรีดิ์
ต่อหน้าองค์จอมราชา

ดั่งโยชูวาทำที่เยรีโค
ให้เราไชโยที่ได้เหยียบซาตาน
ต่อหน้าองค์จอมราชา

[สร้อย]
เราได้เข้ามาเฝ้าพระองค์
นมัสการบูชา
เราสรรเสริญเทิดทูนพระองค์
พระเยซูเป็นเจ้านาย

126 ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า

ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า
ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า
ยกนามพระองค์ ดั่งธงชัยในท้องนภา
ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า

127 ใครเปรียบดัง

ใครเปรียบดังพระองค์ ไม่มีพระใด
ใครเปรียบดังพระองค์ ผู้เข้มแข็งและยิ่งใหญ่
ใครเปรียบดังพระองค์ ผู้ทรงสมควร
ยืนขึ้น และถวายสรรเสริญ

สรรเสริญ สรรเสริญ พระสิริ
เป็นของพระองค์
ตั้งแต่พระอาทิตย์ส่องแสง
จนแสงลับขอบฟ้า
พระนามของพระองค์ เป็นที่สรรเสริญ

ยืนขึ้นและสรรเสิรญ และถวายพระสิริ [x5]
ยืนขึ้นและถวายคำสรรเสิรญ [x2]
[สุดท้าย] สรรเสริญ

128 แด่จอมราชานิรันดร์

แด่จอมราชานิจนิรันดร์ แด่จอมราชา
ครอบครอง แด่จอมเจ้านาย ฤทธิ์ยิ่งใหญ่
เราจึงสรรเสริญ ร้องต่อราชานิจนิรันดร์
ร้องต่อราชาเหนือราชาร้องเพื่อประกาศ
พระสิริ ก้องไปทั่วแผ่นดิน

และให้มือเรายกชู ยินดีต่อหน้าพระองค์
เรายกมือสรร(ระ)เสริญ ใจเรายกขึ้น
ด้วยความยินดี ปรีดากัน
เราเปล่งเสียงสรร(ระ)เสริญ
และเราถวาย พระพร แด่พระองค์
และเราถวายสิริ แด่พระองค์

และเราถวายพระเกียรติ แด่พระองค์
และเราถวายอำนาจ แด่พระองค์
ประกาศว่า พระพร และสิริ
และพระเกียรติ และอำนาจ
จงมีแด่พระผู้ทรงนาม เย ซู

แด่จอมราชานิจ นิรันดร์ แด่จอมราชา
ครอบครอง แด่จอมเจ้านาย ฤทธิ์ยิ่งใหญ่
เราจึงสรรเสริญ ร้องต่อราชานิจนิรันดร์
ร้องต่อราชาเหนือราชาร้องเพื่อประกาศ
พระสิริ ก้องไปทั่วแผ่นดิน

129 น้ำพุของพระเจ้าพลุ่งอยู่เสมอ

น้ำพุของพระเจ้าพลุ่งอยู่เสมอ
ธารน้ำพระองค์เต็มและล้น [x2]
ไหลไปสู่ที่ใด ที่มีใจแห้งแล้ง
ทำให้ชุ่มชื่นเกิดผลได้ [x2]

130 ดวงใจของข้า

ดวงใจของข้าเผาผลาญร้อนรน
เต็มล้นด้วยไฟแห่งพระวิญญาณ
ที่ทรงประทานไม่มีวันสูญไป
เป็นไฟที่มีฤทธิ์ ไม่สิ้นสุด
โอฮาเลลู-ยา โอฮาเลลู-ยา
สรร-เสริญพระผู้เป็นเจ้า [x2]

131 โดยพระเจ้า

โดยพระเจ้าพวกเราจึงมีกำลัง
โดยพระองค์ศัตรูนั้นต้องล้มลง
พวกเราโห่ร้องด้วยเพลงแห่งความมีชัย
จอมโยธา

ชัยชนะ พระเจ้าเป็นผู้ครอบครอง
และทรงให้เราเป็นไท
โดยพระคำ ที่ได้ทำลายศัตรู
โอ้ชาวโลกจงสรรเสริญว่า

โดยพระเจ้าพวกเราจึงมีกำลัง
โดยพระองค์ศัตรูนั้นต้องล้มลง
พวกเราโห่ร้องด้วยเพลงแห่งความมีชัย
จอมโยธา จอมโยธา จอมโยธา
เฮ้!

132 โอ้อิสราเอล

โอ้อิสราเอล จงรีบตื่นขึ้นเถิด
สรรเสริญพระเจ้าผู้สร้างโลกา
ใจชื่นบานยินดีในพระองค์
ยินดีในพระองค์ ยินดีในพระองค์
โอ้อิสราเอล

133 จงชื่นชมยินดี

จงชื่นชมยินดีในพระเป็นเจ้า
จงชื่นชมยินดีในพระองค์
จงชื่นชมยินดีในพระเป็นเจ้า
จงชื่นชมยินดีในพระองค์

[ร้องรับ]
แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้า จะครองจิตใจ
แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้า จะครองจิตใจ
ไว้ในพระองค์

อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดใด
จงนำมากราบทูลต่อพระองค์
อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดใด
จงนำมากราบทูลต่อพระองค์

[ร้องรับ]
แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้า จะครองจิตใจ
แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้า จะครองจิตใจ
ไว้ในพระองค์

134 เยโฮวาห์ยีเรห์

เยโฮวาห์ยีเรห์ พระผู้จัดเตรียม
พระคุณมากเหลือล้นเพื่อข้า เพื่อข้า เพื่อข้า
เยโฮวาห์ยีเรห์ พระผู้จัดเตรียม
พระคุณมากเหลือล้นเพื่อข้า

พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกอย่างเพื่อข้า
จากคลังทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์
พระองค์ประทานทูตสวรรค์คุ้มครองข้า
พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกอย่างเพื่อข้า
เพื่อข้า เพื่อข้า
พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกอย่างเพื่อข้า

135 นั่นไม่ใช่ฤทธิ์หรือแรง

นั่นไม่ใช่ฤทธิ์ หรือแรง
แต่โดย วิญญาณพระเจ้า
นั่นไม่ใช่ฤทธิ์ หรือแรง
แต่โดย วิญญาณพระเจ้า

อาณาจักร ทั้งหลายจะสิ้น
คนตาบอดจะเห็น คนหูหนวกจะได้ยิน
นั่นไม่ใช่ฤทธิ์ หรือแรง
แต่โดย วิญญาณพระเจ้า ๆ ลา ลา ลา

136 ลุกขึ้นชนชาติขององค์พระเจ้า

ลุกขึ้น ชนชาติขององค์พระเจ้า
ร้องเพลงสรรเสริญองค์ผู้สร้างท่าน
ชื่นชม และร้องสรรเสริญพระนาม
ร้องสรรเสริญพระนาม

ร้องสรรเสริญพระนาม โออิสราเอล
ทรงเป็นความสว่าง พระศิลาของเรา
ชาวเมืองฟ้า เราจะไม่กลัว
ในพระองค์เราวางใจ

137 ชื่นชมยินดี

ชื่นชมยินดี พวกเราทุกคน
ปรนนิบัติพระเจ้าด้วยยินดี
มาร่วมร้องเพลง สรรเสริญพระเจ้า
เข้าสู่พระนิเวศน์พระองค์

สาธุการแด่ พระเจ้าของเรา
ทรงพระเมตตา ไม่มีสูญสิ้น
ชื่นชมยินดี ชื่นชมยินดี
ชื่นชมยินดีเถิดเรา

138 โอ้เสียงแห่งความยินดี

โอ้เสียงแห่งความยินดี
ของผู้ได้รับการไถ่
ชื่นชมยินดี ในที่ประทับพระอค์ [x4]

ส่งเสียง สรรเสริญพระเจ้า
ผู้ทรงชอบธรรม พระหัตถ์ขวา
ของพระเจ้า ทรงห้าวหาญนัก
ส่งเสียงสรรเสริญพระเจ้า
ผู้ทรงชอบธรรม
ข้าจะสรรเสริญ องค์พระเจ้าตลอดไป

139 ชูใจของคุณ

ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า
ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า
ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า
จงร่วมใจร้องเพลงสรรเสริญพระองค์

ชูมือของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า
ชูมือของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า
ชูมือของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า
จงร่วมใจร้องเพลงสรรเสริญพระองค์

ชูเสียงของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า
ชูเสียงของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า
ชูเสียงของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า
จงร่วมใจร้องเพลงสรรเสริญพระองค์

ชูชีวิตของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า
ชูชีวิตของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า
ชูชีวิตของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า
จงร่วมใจร้องเพลงสรรเสริญพระองค์

140 พระคริสต์เป็นพระเจ้าของเราชาวโลกา

พระคริสต์เป็นพระเจ้าของเราชาวโลกา
พระคริสต์เป็นพระเจ้าของเราชาวโลกา
พระคริสต์เป็นพระเจ้าของเราชาวโลกา
บัดนี้และนิจนิรันดร์ ฮาเลลูยา
บัดนี้และนิจนิรันดร์

สรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ องค์อัศจรรย์
พระบิดานิรันดร์ จอมราชันย์ และจอม
เจ้านาย พระองค์ทรงพระชนม์อยู่
ฮาเลลูยา พระองค์ทรงพระชนม์อยู่

141 พระเจ้าดี

พระเจ้าดี พวกเราสรรเสริญว่า
พระเจ้าดี เรามาฉลอง
พระเจ้าดี พวกเราแน่ใจว่า
พระเจ้าดี เรารู้ว่าจริง

และเมื่อฉันคิดถึง ความรักพระองค์
ใจฉันล้นสรรเสริญ และฉันนั้นอยากเต้นรำ
ใจของพระองค์ มีที่ให้ฉันอยู่
อย่างสุดซึ่ง เปิดใจให้พระองค์

142 เราจะสรรเสริญพระองค์

เราจะสรรเสริญพระองค์ด้วยสิ้นสุดดวงใจ
สรร(ระ)เสริญ ด้วยเพลงสดุดี
เราจะสรรเสริญพระองค์ด้วยสิ้นสุดกำลัง
สรรเสริญ จนหมด สิ้นวัน

เพราะพระองค์ ทรงสมควร สรรเสริญ
และพระนาม เต็มด้วย สง่าราศี
ให้ใจเรา สะอาด ในสายพระเนตร
พระองค์ เพื่อเราจะ สรรเสริญ
พระองค์ หมดสิ้น ดวงใจ

143 พระเยซูเป็นพระเจ้า

พระเยซูเป็นพระเจ้า พระเยซูเป็นพระเจ้า
พระเยซูเป็นพระเจ้า ของเหล่าประชา
พระเยซูเป็นพระเจ้า พระเยซูเป็นพระเจ้า
พระเยซูเป็นพระเจ้า ของเหล่าประชา

พระองค์ทรงครอง ด้วยความชอบธรรม
พระองค์ทรงครอง ด้วยความเที่ยงธรรม
พระองค์มีชัยชนะ ด้วยโลหิตอันล้ำเลิศ
พระองค์ทรงเป็น องค์ผู้ช่วยให้รอด

144 ดูเถิดพระเจ้าเป็นความรอดของข้า

ดูเถิดพระเจ้าเป็นความรอดของข้า
ข้าจะไว้วางใจและไม่กลัวเลย
เพราะพระเจ้าเป็นกำลังและบทเพลงของข้า
ข้าจะไว้วางใจและไม่กลัวเลย
ลา ลา ลา ลา

145 องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์

องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์ใหญ่ยิ่ง
ให้เรามาสรร(ระ)เสริญ
องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์ใหญ่ยิ่ง
ให้เรามาสรร(ระ)เสริญ
เยซูองค์สันติ ราชา ข้าสรรเสริญ
เยซูองค์สันติ ราชา ข้าสรรเสริญ

146 เกิดความยินดี

เกิดความยินดี เพราะว่ามีสันติสุข
จงออกไป โอ้ความทุกข์ ใจเป็นสุขแสนยินดี
อย่ามีกังวล แม้ว่าจน หรือมั่งมี จงถวายความ
ภักดี มอบชีวีเพื่อพระองค์ ฮาเลลูยา

147 องค์อธิปไตย

[ร้องรับ]
องค์อธิปไตย พระเจ้าเกรียงไกร
สถิตเหนือพวกเรา ทรงเจิมเราไว้
ให้ไปประกาศ และนำวิญญาณ [x2]

นำเราไป ยังคนขัดสน ผู้ทนทุกข์
ได้รับการเล้าโลมใจ เพื่อปลดปล่อย
เชลย ให้พ้นทาส และประกาศ
ความหวัง สู่ชน ผู้มืดมน

เพราะเป็นเวลา เป็นวาระ
แห่งความโปรดปราน
และเป็นเวลา ชัยชนะ
แห่งองค์พระเจ้า [x2]

[ร้องรับ]
องค์อธิปไตย พระเจ้าเกรียงไกร
สถิตเหนือพวกเรา ทรงเจิมเราไว้
ให้ไปประกาศ และนำวิญญาณ [x2]

ทรงปลอบโยน ใจที่บอบช้ำ
และทรงจัดเตรียม เพื่อผู้ที่ทุกข์ระทม
เทลงบนเรา น้ำมันแห่งความยินดี
จากการคร่ำครวญ เราจะสรรเสริญ

เพราะเป็นเวลา เป็นวาระ
แห่งความโปรดปราน
และเป็นเวลา ชัยชนะ
แห่งองค์พระเจ้า [x2]

[ร้องรับ]
องค์อธิปไตย พระเจ้าเกรียงไกร
สถิตเหนือพวกเรา ทรงเจิมเราไว้
ให้ไปประกาศ และนำวิญญาณ [x2]

148 ใครจะขึ้นไป

ใครจะขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้า
คือผู้มีมือสะอาด ใครจะยืนต่อพระพักตร์
พระเจ้า คือผู้มีใจบริสุทธิ์ เพราะพระเนตร
ของพระองค์อยู่เหนือแผ่นดิน
ประทานพระกำลัง แก่ทุกคนที่เชื่อวางใจ
ในองค์พระเยซู โอ

เพลงสั้นนมัสการและภาวนา 149-321

149 ข้าแสวงหาพระองค์

ข้าแสวงหาพระองค์
เพราะทรงเป็นเพียงผู้เดียว ที่ให้สุขใจ
หันมา ใกล้ชิด พระพักตร์ และเมื่อข้า
เข้าใกล้พระองค์ ข้าถวายดวงใจรัก
ข้าถวายกายของข้า และชีวาแด่พระองค์

ข้าแสวงหาพระองค์
เพราะทรงเป็นเพียงผู้เดียวที่ให้สุขใจ
ก้มกราบเพื่อหาพระพักตร์ และเมื่อข้า
เข้าใกล้พระองค์ ข้าถวายดวงใจรัก
ข้าถวายกาย ของข้าและชีวาแด่พระองค์

150 พระบิดาเรารัก

พระบิดาเรารัก นมัสการบูชาพระองค์
สาธุการพระนามทั่วปฐพี
สาธุการพระนาม สาธุการพระนาม
สาธุการพระนามทั่วปฐพี

พระเยซูเรารัก นมัสการบูชาพระองค์
สาธุการพระนามทั่วปฐพี
สาธุการพระนาม สาธุการพระนาม
สาธุการพระนามทั่วปฐพี

พระวิญญาณเรารัก นมัสการบูชาพระองค์
สาธุการพระนามทั่วปฐพี
สาธุการพระนาม สาธุการพระนาม
สาธุการพระนามทั่วปฐพี

151 พระนามพระเยซู

พระนามพระเยซู
ข้ายกชูพระนามพระเยซู [x2]
โอ พระองค์ อัศจรรย์ พระบิดา นิรันดร์
องค์จอมโยธา องค์สันติราช
โอ พระองค์ อัศจรรย์ พระบิดา นิรันดร์
องค์จอมโยธา องค์สันติราช

152 ข้าเงยหน้ามองขึ้น

ข้าเงยหน้ามองขึ้น ดูที่ภูเขา
ความช่วยเหลือมาจากใคร
มาจากองค์พระเจ้า ผู้สร้างฟ้าสวรรค์
ผู้สร้างสรรทั่วโลกา [x2]

โอข้าต้องการพระองค์
ทรงเป็นความหวังของข้า
ผู้เดียวที่ข้าทูลขอ ข้าจะรอคอยพระองค์
เพื่อทรงมาช่วยโปรดข้า มาประทานชีวา

153 เข้าเฝ้าที่พระพักตร์พระเจ้า

เข้าเฝ้า ที่พระพักตร์พระองค์
ไม่ใช่โดยความดี เราทำแต่โดยพระคุณ
โดยพระคุณ เท่านั้น เข้าเฝ้าที่
พระพักตร์พระองค์

154 มองพระพักตร์องค์พระเยซู

มองพระพักตร์ องค์พระเยซู กลับมา
ชมพระพักตร์ อัศจรรย์
กลับมาหาพระองค์ ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่ง
และอาศัยอยู่ในพระคุณพระองค์

155 พระวิญญาณของพระเจ้า

ข้าแลเห็นพระสิริของพระเยซูคริสต์
พระสถิตอยู่ในดวงใจข้า
ข้าชูมือสรรเสริญขออัญเชิญพระองค์
โปรดประทาน รักมั่นคง เต็มใจข้า

องค์พระวิญญาณ ของพระเจ้า
ขอพระองค์เข้ามาในใจ โปรดเติมให้เต็ม
ในดวงใจด้วยไฟแห่งความรักพระเจ้า
องค์พระวิญญาณ ของพระเจ้าขอพระองค์
เข้ามาในใจ โปรดเติมให้เต็มในดวงใจ
ด้วยไฟแห่งความรัก

156 โปรดให้ฉันใกล้พระองค์

โปรดให้ฉัน ใกล้พระองค์ โปรดให้ฉัน
ใกล้พระองค์ โปรดให้ฉันใกล้พระองค์
เพื่อรับใช้ พระองค์
(รัก รู้ นึกถึง กราบไหว้)

157 อิมมานูเอล

อิมมานูเอล อิมมานูเอล
ทรงพระนามว่า อิมมานูเอล
องค์พระเจ้า อยู่ด้วยกับเรา
ทรงพระนามว่า อิมมานูเอล

158 บริสุทธิ์

บริ บริ สุทธิ์ บริ บริ สุทธิ์
พระองค์ทรง ยิ่งใหญ่ ทรงบริสุทธิ์
พระเกียรติ จงมีแด่พระองค์
ฤทธาขอถวาย พระองค์
ขอรับเครื่องบูชา คำสรรเสริญ ของข้า

ยิ่งใหญ่ พระองค์ ผู้ทรงยิ่งใหญ่
ยิ่งใหญ่ สรรเสริญ พระองค์ ชั่วนิรันดร์

159 ในเวลาของพระคริสต์

[1] ในเวลา ของพระคริสต์ ทรงลิขิตชีวิต
ของข้า ตามน้ำพระทัย
ขอโปรดให้ข้าเรียนรู้ว่า ตราบที่ข้า
เดินในมรรคา ดวงชีวาอยู่ในเวลา
ของพระองค์

[2] ในเวลา ของพระเจ้า ทรงเฝ้าดูชีวิต
ให้อยู่ ในน้ำพระทัย
โอ้พระเจ้า ข้าขอมอบใจ มอบถวาย
ชีวิตทั้งกาย เพื่อจะได้อยู่ในเวลา
ของพระองค์

160 โปรดประทานการฟื้นใจ

ท่ามกลางภาระหนัก ข้าเหนื่อย อ่อน
ขอมอบภาระหนักทั้งหมดไว้กับพระองค์
แล้วพระองค์จะทรงค้ำจุนข้า ทุกวันเวลา
โปรดประทาน การฟื้นใจใหม่ แก่ข้า

161 ท่ามกลางภาระหนัก

ท่ามกลางภา-ระหนักเราร้องเพลงสรรเสริญ
เราร้องเพลง สรรเสริญ แด่พระเยซู
ท่ามกลาง ภา-ระ หนัก เราชูมือ สรรเสริญ
เราชูมือ สรรเสริญ แด่พระองค์

[ร้องรับ]
ร้องว่าเรารักพระองค์
ร้องว่าเรารักพระองค์
ร้องว่าเรารักพระองค์
รักพระองค์

162 ฉันได้ตัดสินใจ

[1] ฉันได้ตัดสินใจ ต้อนรับพระเยซู [3x]
ไว้ในจิตใจ ไว้ในจิตใจ
[2] ฉันได้ตั้งใจไว้ จะตามพระเยซู [3x]
ไม่ขอเปลี่ยนแปลง ไม่ขอเปลี่ยนแปลง
[3] ทิ้งโลกไว้ เบื้องหลัง กางเขนเด่นหยู่หน้า [3x]
ไม่หันกลับไป ไม่หันกลับไป

163 เวลานี้เราจะถ่อมตัวลง

เวลานี้เราจะถ่อมตัวลง อธิษฐาน
แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์
โปรดทรงชำระให้ใจบริสุทธิ์
อภัยบาปผิดที่ได้ทำ

แล้วพระองค์จะทรงฟังคำอ้อนวอนของเรา
และพระทัยพระองค์จะอยู่ด้วยกับเราเสมอ
จะรักษาแผ่นดินของเราให้หาย
เพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

ด้วยใจชอกช้ำใจที่อ่อนโรยแรง อธิษฐาน
แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์
โปรดทรงชำระให้ใจบริสุทธิ์
อภัยบาปผิดที่ได้ทำ

แล้วพระองค์จะทรงฟังคำอ้อนวอนของเรา
และพระทัยพระองค์จะอยู่ด้วยกับเราเสมอ
จะรักษาแผ่นดินของเราให้หาย
เพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

164 เปลี่ยนแปลงชีวิต

เปลี่ยนแปลงชีวิตข้า เปลี่ยนแปลงทุกวันเวลา
เปลี่ยนแปลงชีวิตข้า ให้เป็นเหมือนพระองค์ [x2]
พระองค์เป็น ช่างปั้น ข้าเป็น ก้อนดิน
โปรดเถิดข้าขอ วิงวอนให้เป็นเหมือนพระองค์

165 โลหิตพระคริสต์

โลหิตพระคริสต์ทรงชำระข้า โลหิตพระองค์
ทรงให้ชีวี โดยพระโลหิต ข้ารับการไถ่
จากความบาปทั้งหลายของข้า
ทรงชำระข้า ขาวยิ่งกว่าหิมะ กว่าหิมะ
โดยพระคุณ ทรงการุณย์ แก่ตัวข้า

166 ความรักยิ่งใหญ่เรารับ

ความรักยิ่งใหญ่เรารับ จากพระบิดา
จิตใจสัมผัสความรัก พระองค์
รักยึดมั่นเสมอ ไม่มีวันสูญสิ้น
ความรักช่วยซับน้ำตา ข้าพระองค์

เหตุเพราะสัมผัสความรัก พระบิดา
ความรักยิ่งใหญ่ รวมใจ ของเรา
ความรักของพระเยซู อยู่เต็มหัวใจ
ความรักที่ส่อง สว่างแก่ประชา
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

167 ที่บนกางเขน

แม้ฉันได้พบ ได้เจออะไรมากมาย แต่ฉันก็ไม่เป็น
สุขใจ ยังมีส่วนลึก ที่มันขาดหาย สิ่งนั้นมันคืออะไร
ที่ใจฉันต้องการ และแล้วเมื่อฉันเข้าใจ ความหมายที่
สำคัญ สิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไป ที่บนกางเขนนั้นคือ
ความหมาย และไม่มีอะไรสำคัญมากกว่า

พระองค์ ได้ทนทรมาน
เพื่อคนอย่างฉัน และคนอีกมากมาย
ที่บนกางเขน พระองค์ สำแดงรักยิ่งใหญ่
ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้

168 สรรเสริญสดุดีจงมีแด่พระเจ้า

สรรเสริญ สดุดี จงมีแด่พระเจ้า พระเกียรติ
พระสิริ จงมีแด่พระเจ้า เพราะพระองค์
ทรงฤทธา พร้อมด้วยสง่าราศี
ผู้ทรงประทับบนบัลลังก์
แด่พระเจ้าเราขอยกย่องสรรเสริญ
พระผู้ประเสริฐล้ำเลิศ

169 พระบิดาผู้ไม่ทรงเปลี่ยนแปลง

พระบิดา ผู้ไม่ทรงเปลี่ยนแปลง
ทรงสัตย์ซื่อ ศิลาสันติสุข
จอมราชา ข้าวางใจในพระองค์
และเฝ้าหาพระองค์ พระบิดานิรันดร์
และเรียกหาพระองค์ ความหวังในใจข้า

[ร้องรับ]
ทรงเป็นศิลา ในยามข้าลำบาก
ทรงอุ้มชูขึ้น เมื่อข้าล้มลง
หนทางทุกข์ทน ความรักยึดข้าไว้มั่น
ข้าหวังใจใน พระบิดา ผู้เดียว

170 เราคืออัลฟาและโอเมกา

เราคืออัลฟาและโอเมกาเป็นปฐมและอวสาน
พระทรงนำ และอยู่เบื้องหลังฉัน
เป็นสหายเลิศ จะทำงานอะไร
จะเดินไปทางใด พระเยซูเป็นผู้ นำชีวี

171 เพราะพระองค์นั้นทรงเปี่ยมรัก

เพราะพระองค์นั้นทรงเปี่ยมรักและเมตตา
และพระองค์นำพา ความรอด สู่ทุกคน
โดยกางเขน ที่พระโลหิต จากเบื้องบน
ทรงประทาน ทุกสิ่ง เพื่อเรา [x2]

[ร้องรับ]
แล้วใครจะให้ เราทั้งหลาย
ขาดจากความ รักพระองค์
จะเป็นความ ทุกข์ลำบากหรือ โพยภัย

เพราะข้าเชื่อมั่นคงว่า แม้ความตายหรือชีวิต
สิ่งใด ๆหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกจะไม่อาจทำให้เรา
ถูกตัดขาด จากความรักของพระองค์
เพราะข้าเชื่อมั่นคงว่า แม้ความตาย
หรือชีวิตสิ่งใด ๆหรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก
จะไม่อาจ ทำให้เราถูกตัดขาด จากความรักของ
พระ-เยซู พระผู้เป็นเจ้า ของเรา

172 เพื่อน

อาจจะมีสักคราว ที่เธอเองไม่มีแม้ใครสักคน
ไม่มีใครมาเข้าใจเธอ หากมีใครสักคน
ที่ให้ความสำคัญ มาคอยเข้าใจ
อยู่ตรงนั้นเมื่อเธอต้องการ

พระเยซูเป็นเพื่อนที่ดีเสมอ ทำเพื่อเธอทุก
อย่าง เพื่อให้เธอสุขใจ พระเยซูจะเป็นเพื่อน
เธอ อยู่กับเธอในยามทุกข์ใจ ขอเพียวเธอ
จะยอมไว้ใจในทางพระองค์ พระเยซูจะเป็น
เพื่อนเธอ อยู่กับเธอไม่ทอดทิ้งไป ขอเพียง
เธอ จะเปิดหัวใจให้กับพระองค์
เข้าในใจเธอ เข้าในใจเธอ

173 ปรารถนาพระองค์

ปรารถนาพระองค์
ข้ารู้พระองค์จะทรงเมตตา
จิตใจข้าว่างเปล่า
แต่ข้ารู้พระองค์รักไม่จืดจาง

ข้ารอคอยพระองค์
ข้ารอคอยพระองค์
ข้าขอก้มกราบพระองค์ถวายทุกสิ่งที่มี
พระเยซูข้ารักพระองค์ผู้เดียว

จิตใจข้าหมองหม่น
ขอเข้ามาอ้อมกอดพระองค์
ข้าอิดโรยเบื่อหน่าย
แต่รู้พระองค์จะฟื้นฟูข้า

174 โปรดให้เข้าใกล้พระองค์

องค์พระวิญญาณ โปรดทรงเคลื่อนมา
ใจของข้าใฝ่หาพระองค์
องค์พระวิญญาณ โปรดทรงเคลื่อนมา
ให้ใจฉันใกล้พระศิลา ที่อยู่สูงในใจข้า [x2]

[ร้องรับ]
ทรงฟังคำร้องทูล ทรงเป็นองค์ที่รักของข้า
เป็นกำบัง ที่ ลี้ภัย ของข้า
ใจจะยอม เชื่อฟัง อีกทั้ง ไม่ยอมเหินห่าง
จะมีลำพัง พระองค์ ผู้เดียว

175 ถวายกายใจ

พระองค์เข้ามา สัมผัส ทรงตรัสในใจ
เรียกเราเข้าไป สัมผัส ความรักพระองค์
พระองค์จะนำ ทุกอย่าง นับจากวันนี้
หัวใจที่มี ทั้งหมด เป็นของพระองค์

ถวายกายและใจให้พระองค์ครอบครอง
เป็นเจ้าของ ตลอดไป
ถวายกายและใจ มอบชีวิต
ตามพระทัย ให้พระองค์หมดทั้งใจ
ให้เป็นไปตามพระองค์

176 ขอบพระคุณพระเจ้า

ขอบพระคุณพระเจ้าเพราะ
พระได้ประทาน สิ่งที่ดี ในชีวิตเรา
พระองค์เอา พระทัยใส่ทุกย่างก้าวเดิน
และทรงยืนอยู่ เคียงข้างเรา

[ร้องรับ]
ฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า ฮาเลลูยา
พระทรงให้สิ่งดี แก่ทุกทุกคน
ตามน้ำพระทัยของพระองค์

ขอบพระคุณพระเจ้า
เพราะพระทรงเลี้ยงดู
และทรงเป็น ความสันติสุขในใจ
แม้เมื่อมองดูธรรมชาติ รอบรอบข้างเรา
ก็ได้เห็น ความรัก ของพระองค์

[ร้องรับ]
ฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า ฮาเลลู ยา
พระทรงให้สิ่งดี แก่ทุกทุกคน
ตามน้ำพระทัยของพระองค์

ขอบพระคุณพระเจ้าเพราะ
พระประทานพระบุตรา คือองค์พระเยซู
ผู้ได้วายพระชนม์ เพื่อเรา รอดพ้น
ความตาย ได้มี ชีวิตนิรันดร์

[ร้องรับ]
ฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า ฮาเลลู ยา
พระทรงให้สิ่งดี แก่ทุกทุกคน
ตามน้ำพระทัยของพระองค์

177 พระเยซูผู้สมควรสรรเสริญ

พระเยซูผู้สมควร สรร(ระ)เสริญ
พระเยซูผู้บริสุทธิ์ จอมเจ้านาย
พระเยซู ผู้งดงาม พระเยซู ผู้อัศจรรย์
พระเยซู ผู้สมควร สรรเสริญ พระเยซู
ผู้สมควร สรรเสริญ

[ร้องรับ]
ด้วยจิตวิญญาณข้าสรรเสริญ
ด้วยความจริงบูชาพระองค์
พระองค์ทรงประทับ ที่นี่ [x2]

สมควรสรรเสริญ สมควรชูเชิด
โอ้พระองค์ ข้าสรรเสริญ [x2]
บริสุทธิ์ องค์บริสุทธิ์ ทรงฤทธานุภาพสูงสุด
คำสรรเสริญ สดุดี และฤทธิ์อำนาจ
จงเป็นของพระองค์ ชั่วนิจนิรันดร์
สมควร สรรเสริญ สมควร ชูเชิด
โอ้พระองค์ ข้าสรรเสริญ [x2]

[ร้องรับ]
ด้วยจิตวิญญาณข้าสรรเสริญ
ด้วยความจริงบูชาพระองค์
พระองค์ทรงประทับ ที่นี่ [x2]

178 พระเยซูโปรดฟื้นฟู

พระเยซูโปรดฟื้นฟูชีวิตฉัน
ฉันไม่ต้องการจะเป็นเหมือนเดิม
พระเยซูโปรดฟื้นฟูชีวิตฉัน
ฟื้นหัวใจฉันให้ชื่นบาน

[ร้องรับ]
ในชีวิตของฉันยังคงล้มเหลวทุกวัน
ต้องการพระองค์เข้ามา เปลี่ยนฉันทุกเช้าเย็น
ปรารถนาจะเดินในทาง แห่งความชอบธรรม
ของพระองค์ ขอเมตตาสัมผัสหัวใจ
ขอเมตตาสัมผัสหัวใจ

179 มีพระเยซู

ผ่านมามากมาย ชีวิตจะหลงไป
ลึกในใจแสนเจ็บ เหลือเกินใครจะทน
เหลียวมองไป ไม่มีใครเคยเข้าใจ ตัวฉัน
จากใจที่ล้มลง ได้เจอรักมั่นคง
มากจนเต็มหัวใจ พร้อมจะเดินต่อไป
พบทางที่ดีเกินกว่าที่เคย ผ่านมา

มีพระเยซูอยู่กลางหัวใจ
ไม่เคยเดินไปลำพัง
ไม่มีทางเดินหลงไป
อยู่ในทางที่มีความหมายมากมาย

180 แต่ข้ารู้จักพระองค์ท

ไม่รู้ว่าเหตุใด พระเจ้าแสดง
พระคุณมากมาย เหตุใดที่พระเยซู
ยอมตาย ล้างใจ ข้าให้สะอาด

[ร้องรับ]
แต่ข้ารู้จัก พระองค์ที่ข้าเชื่อ
และเชื่อมั่นคงว่า พระองค์ทรงฤทธิ์อาจ
รักษาซึ่ง มอบไว้ กับพระองค์
จนถึงกาลวันนั้นได้

ไม่รู้ว่าเมื่อใดเสด็จมา
เวลาเช้าสายบ่ายเย็น
หรือข้า ต้องถึงความมรณา
หรือได้พบในเวหา

[ร้องรับ]
แต่ข้ารู้จัก พระองค์ที่ข้าเชื่อ
และเชื่อมั่นคงว่า พระองค์ทรงฤทธิ์อาจ
รักษาซึ่ง มอบไว้ กับพระองค์
จนถึงกาลวันนั้นได้

181 ให้เราเข้าในวิหารนี้

ให้เรา เข้าในวิหารนี้ มาเฝ้าในนามพระคริสต์
และสาธุการพระองค์ ให้เราเข้าในวิหารนี้
มาเฝ้าในนามพระคริสต์ และสาธุการพระองค์
ให้เรา เข้าในวิหารนี้ มาเฝ้าในนามพระคริสต์
และสาธุการพระนามพระองค์ สาธุการ
พระบิดา พระเจ้า

ให้เราเลิกเป็นห่วงตนเองและเพลิดเพลิน
กับพระเจ้าและสาธุการพระองค์ ๆๆ
สาธุการพระบิดาเจ้าข้า
จงยกมืออันบริสุทธิ์ยกย่องพระนาม
พระคริสต์ และสาธุการพระองค์
สาธุการพระบิดาเจ้าข้า

182 ให้เราสรรเสริญ

ให้เราสรร(ระ)เสริญ พระนาม ยะโฮวาห์
ให้เราสรรเสริญ พระเจ้า ยิ่งใหญ่
ให้เราสรร(ระ)เสริญ พระบิดา อับบา

ให้เราสรรเสริญ พระเมษโปดก
ให้เราสรร(ระ)เสริญ พระเจ้าทรงฤทธา
ให้เราสรรเสริญ ผู้ทรงเมตตา
ให้เราสรร(ระ)เสริญ ผู้ทรงรักโลกา
ให้เราสรรเสริญ ทุกวันเวลา

183 เขาจะบินขึ้น

ผู้ที่อ่อนเพลีย เศร้าโศกท้อใจ
และเหน็ดเหนื่อย เชิญมาเข้าเฝ้า
พระเยซูคริสต์ พระองค์จะประทาน
เรี่ยวแรงช่วยท่าน ด้วยฤทธิ์เดช
พระวิญญาณบริสุทธิ์

เขาจะกาง ปีกบินขึ้น และบินเหมือน
นกอินทรี จะวิ่งไป ไม่รู้จัก เหน็ดเหนื่อย
และเขาจะไม่ ล้มลง เพราะพระหัตถ์
ทรงยึดไว้ พระเยซู พระผู้ช่วย ของข้า

184 วิญญาณข้าแสวงหาพระเจ้า

วิญญาณข้าแสวงหาพระเจ้าดุจดังกวางน้อย
กระหายหาน้ำ ทรงเป็นความปรารถนา
แห่งจิตใจข้าที่อยาก สรรเสริญพระองค์
ทรงเป็นโล่กำบังที่เข้มแข็ง ทรงเป็นผู้เดียว
ที่ข้ารักเทิดทูน ทรงเป็นความปรารถนา
แห่งจิตใจข้าที่อยาก สรรเสริญพระองค์

185 เมื่อพวกเราชุมนุมกัน

เมื่อพวกเรา ชุมนุมกัน ขอพระวิญญาณ
ทรงทำงาน และพวกเรา ชุมนุมกัน เพื่อ
สรรเสริญพระนาม รู้ดีว่าเมื่อใจของเข้า
เริ่มนมัสการเราจะรับพระพรจากองค์
พระเจ้า เราจะรับพระพรพระองค์

186 เยซูขอทรงเป็นศูนย์กลาง

เยซูขอทรงเป็นศูนย์กลาง
ผู้ประทานเป็นแสงสว่างของข้า
เยซูขอทรงเป็นศูนย์กลาง
เป็นความหวังเป็นเสียงเพลงของข้า

เป็นดวงไฟไนใจข้า
เป็นสายลมพัดนาวา
เป็นจุดหมายไนชีวิตข้า
เยซู เยซู

เยซูขอทรงเป็นดวงตา
เป็นวิถีผู้ชี้ทางของข้า
เป็นดวงไฟในใจข้า
เป็นสายลมพัดนาวา
เป็นจุดหมายไนชีวิตข้า เยซู เยซู

187 น้ำแห่งชีวิต

ใจที่กระหายและเหนื่อย ใจที่ทนทุกข์ลำบาก
ใจที่หมดหวังทุกอย่าง จงเข้ามา
ใจที่กระหายและเหนื่อย ใจที่ทนทุกข์ลำบาก
ใจที่หมดหวังทุกอย่าง จงเข้ามา

พระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิต ให้เราดื่มน้ำ
แห่งชีวิต หล่อเลี้ยงหัวใจ ให้ชีวิตใหม่
แม่น้ำแห่งชีวิตจะรินไหล
พระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิต ให้เราดื่มน้ำ
แห่งชีวิต หล่อเลี้ยงหัวใจ ให้ชีวิตใหม่
แม่น้ำแห่งชีวิตจะรินไหล มาจากใจ

188 ข้าจะสรรเสริญ องค์พระบิดา

ข้าจะสรรเสริญองค์พระบิดา พระบุตร และ
พระวิญญาณ ขอนมัสการ ด้วยจิตวิญญาณ
และด้วยสิ้นสุดใจของข้า จะเปล่งเสียง
สรรเสริญ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ สรรเสริญทุก
วันเวลา ขอถวายชีวิต และทุก ทุก สิ่ง
รับใช้พระเยซูคริสต์

189 พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้

พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้
พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้
ทรงมอบชีวิตให้ข้า นำชีวาพระองค์ทรงพลี
พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้

[ร้องรับ]
จะเป็นหรือจะตาย จะหัวเราะหรือร้องไห้
จะอยู่เพื่อจะรักจนหมดดวงใจ
จะอยู่เพื่อจะกล่าว และจะป่าวร้องเรื่อง
พระองค์ จะอยู่เพื่อร้องเพลงสรร(ระ)เสริญ
พระนามพระองค์

โปรดตรัสจิตใจฉันวันนี้
โปรดตรัสจิตใจฉันวันนี้
ทรงมอบชีวิตให้ข้า นำชีวาพระองค์ทรงพลี
โปรดตรัสจิตใจฉันวันนี้

[ร้องรับ]
จะเป็นหรือจะตาย จะหัวเราะหรือร้องไห้
จะอยู่เพื่อจะรักจนหมดดวงใจ
จะอยู่เพื่อจะกล่าว และจะป่าวร้องเรื่อง
พระองค์ จะอยู่เพื่อร้องเพลงสรร(ระ)เสริญ
พระนามพระองค์

190 พระเยซูพระองค์ทรงเป็น

พระเยซู พระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า
พระเยซู พระองค์ทรงรักและทรงเอ็นดู
เมื่อข้าผิดพลั้งบาป พระองค์อภัยให้
เมื่อข้าหลงทางไกล พระองค์ตามหา
บนเส้นทางอันเปล่าเปลี่ยว และมืดมิด
น่ากลัว พระองค์ทรงนำ

191 สันติสุขของพระคริสต์

สันติสุขของพระคริสต์ ให้แก่ท่าน
คือสันติสุข ที่โลกนี้ ไม่อาจให้เป็นสันติสุข
ที่โลกนี้ ไม่สามารถ เข้าใจ สันติสุข
ดำรงอยู่ สันติสุขที่พระคริสต์มอบให้

ความรัก ของพระคริสต์ ให้แก่ท่าน
คือความรัก ที่โลกนี้ไม่อาจให้
เป็นความรักที่โลกนี้ไม่สามารถเข้าใจ
รักทนนานทำคุณให้ ความรัก
ที่พระคริสต์มอบให้

พระคริสต์ ประทาน สันติสุข
เป็นควมสุข ที่โลกนี้ ไม่มีให้
สันติสุข ที่โลกนี้ ไม่สามารถเข้าใจ
รักที่ให้ รู้ใจกัน พระคริสต์ ประทาน
สันติสุข

192 ขอพระเจ้าสดับคำร้องวิงวอนของข้า

ขอพระเจ้าสดับ คำร้องวิงวอน ของข้า
ยามข้าร้องทูลพระองค์ ด้วยใจที่
ต้องการพึ่งพา

[ร้องรับ]
และยามเมื่อใจของข้า ระอา
ขอพระทรงเมตตา ให้ข้าใกล้
พระศิลาที่สูงกว่า ข้าพระองค์

เพราะพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย
และพระศิลา ป้อมปราการมั่นคง
โอบล้อมพิทักษ์รักษา

[ร้องรับ]
และยามเมื่อใจของข้า ระอา
ขอพระทรงเมตตา ให้ข้าใกล้
พระศิลาที่สูงกว่า ข้าพระองค์

194 พระบิดาข้ารักจะอยู่

พระบิดา ข้ารักจะอยู่ ในที่สถิต
พระบิดา ข้าเฝ้าคอยดู อยากพบพระองค์
พระบิดา ข้ารักอยากฟัง คำตรัสที่ทรงตรัส
ถึงข้ารอคอย จะอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์

อยู่ในที่สถิตทุกๆ สิ่งนำข้าเข้ามาชิดยิ่งขึ้น
ความรัก นิจนิรันดร์ ล้อมพระองค์
วิสุทธิ์เป็นมงกุฏทุกๆสิ่งนำข้าเข้ามาชิด
ยิ่งขึ้น พระบิดา ข้ารักจะอยู่ในที่สถิต
ในที่สถิต ในที่ทรงสถิต

195 เปิดตาข้า

เปิดตาข้าโอ้พระเจ้าด้วยนิมิตที่ไม้กางเขน
เจิมใจข้า ด้วยความรัก ของพระเยซู
เปิดปากข้า ให้สรรเสริญ ให้ข้าร้องเพลง
จนชีพวายขอเจิมข้า ให้ชีวิต ข้ามอบถวาย

196 ทรงนำข้าผ่านลานชั้นนอก

ทรงนำข้าลาน
และผ่านวิสุทธิสถาน
เลยแท่นบูชางดงาม
ข้าต้องการจะพบพระพักตร์

ผ่านฝูงชน จำนวนมากมาย
ปุโรหิตร้องสรรเสริญ ข้าหิวกระหาย
ความชอบธรรม พระองค์
แต่จะพบได้ที่แห่งเดียว

[ร้องรับ]
นำข้าไปยังที่ประทับบริสุทธิ์
นำข้าไปด้วยโลหิตของพระองค์
นำข้าไปยังที่ประทับบริสุทธิ์
ใช้ถ่านเพลิงแตะลิ้นข้า ข้าอยู่นี่

197 จงยอพระเกียรติพระเจ้า

จงยอพระเกียรติพระเจ้า
จงยอพระเกียรติพระเจ้า
นมัส-การ ที่แท่นรองพระบาท
นมัส-การ ด้วยจิตใจชื่นบาน
พระองค์บริสุทธิ์ พระองค์บริสุทธิ์

198 โปรดเปิดดวงตา

โปรดเปิดดวงตา ให้ข้าเห็นสง่าราศี
เปิดปากของข้า ให้เต็มล้นด้วยคำสรรเสริญ
ข้ารักพระองค์ จึงโมทนา
ฮา เล ลู ยา บูชาพระนาม

199 ด้วยมือที่ข้าชูขึ้น

ด้วยมือที่ข้าชูขึ้น ด้วยปากที่ข้าสรรเสริญ
ด้วยใจที่โมทนา ข้าจะสรรเสริญพระองค์
ข้าจะสรรเสริญพระองค์
ข้าจะสรรเสริญพระองค์
ด้วยใจที่โมทนา ข้าจะสรรเสริญพระองค์

200 สรรเสริญนามพระเยซู

สรรเสริญนามพระเยซู
สรรเสริญนามพระเยซู
พระศิลาพระนามอัศจรรย์
องค์พระผู้ช่วยให้รอด
ที่เราไว้วางใจสรรเสริญพระนาม
พระเย – ซู

201 เป้าหมายสูงสุดในชีวิตฉัน

เป้าหมายสูงสุดในชีวิตฉัน
คือรักพระองค์ รักพระองค์
เป้าหมายสูงสุด ในชีวิตฉัน
คือรักพระองค์ รักพระองค์
ฉันอยากจะรักมากขึ้น ฉันอยากจะรักมากขึ้น
เป้าหมายสูงสุดในชีวิตฉัน คือรักพระองค์
(รู้จัก ใกล้ชิด รับใช้)

202 คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ

คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ สันติสุขล้น
จากจิตใจ เพราะชื่นชมในพระคุณ
พระองค์ทรงประทานแก่ข้า พระนามแสน
เลิศประเสริฐ ทรงไถ่ข้าพ้นจากบาป
ข้าจึงกราบไหว้และบูชา
องค์พระเยซูคริสต์ของข้า

203 นี่คือเวลา

นี่คือเวลา นี่คือเวลา
เราบูชาพระบิดาด้วยวิญญาณและความจริง
นี่คือเวลา นี่คือเวลา
เราบูชาพระบิดาด้วยวิญญาณและความจริง

204 เมื่อรับการสวมทับ

เมื่อรับการสวมทับ โดยพระหัตถ์วางบนชีวิต
เราอยากจะร้องคร่ำครวญบทเพลง ว่าเรารัก
พระองค์ ใจเราร้องสรรเสริญ วิญญาณจิต
เราร้องโมทนา ทรงเป็นราชา ทรงเป็น
พระเจ้า และเรารักพระองค์

205 พระองค์เป็นที่กำบัง

พระองค์เป็นที่กำบัง พระองค์ทรงเป็นพลัง
เมื่อข้าร้องทูลพระองค์ ด้วยสิ้นสุดใจ
พระองค์ทรงสดับ ทุกครั้งข้าต้อง
ต่อสู้ เพียงลำพังพระองค์เป็นที่กำบัง
พระองค์เป็น พลัง

206 ล้ำเลิศพระองค์ล้ำเลิศ

ล้ำเลิศพระองค์ล้ำเลิศ จอมราชา
จอมเจ้านาย พระองค์ล้ำเลิศ
ล้ำเลิศพระองค์ล้ำเลิศ จอมราชา
จอมเจ้านาย เรารักพระองค์
(บริสุทธิ์ พระองค์บริสุทธิ์
พระเยซู พระองค์สมควร)

207 พระเยซูบุตรพระเจ้า

[ร้องรับ]
พระเยซู บุตรพระเจ้า
นามพระองค์ทรงคุณอนันต์
พระเยซู บุตรพระเจ้า
ทรงพระคุณอนันต์ [x2]

ทรงเป็นเรี่ยวแรง ยามใจอ่อนแอ
ทรงเป็นทรัพย์สิ่ง ที่ฉันต้องการ
ทรงเป็นดวงใจของฉัน
อยากจะได้พระองค์ มากกว่าทอง
อยากจะพ้นจาก จิตใจเศร้าหมอง
ทรงเป็นดวงใจของฉัน

[ร้องรับ]
พระเยซู บุตรพระเจ้า
นามพระองค์ทรงคุณอนันต์
พระเยซู บุตรพระเจ้า
ทรงพระคุณอนันต์ [x2]

ทรงชำระความ อบาย อับอาย
ปากของฉัน จะสรรเสริญเรื่อยไป
ทรงเป็นดวงใจของฉัน
เมื่อฉันล้มลง ทรงเฝ้าประคอง
เมื่อใจฉันเหน็ดเหนื่อย ทรงเพิ่มแรง
ทรงเป็นดวงใจของฉัน

[ร้องรับ]
พระเยซู บุตรพระเจ้า
นามพระองค์ทรงคุณอนันต์
พระเยซู บุตรพระเจ้า
ทรงพระคุณอนันต์ [x2]

208 เชิญพระวิญญาณ

เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่
ทรงเคลื่อนไหวในเราทุกคน
ให้เต็มล้นภายใน สันติสุขอิ่มเอมใจ
ขอทรงครอบครองความคิดและชีวิต
ให้เป็นของพระองค์ทุกสิ่ง โดยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์เป็นผู้ทรงนำ

[ร้องรับ]
โอ พระเย – ซูเจ้า
ทรงเจิมเราด้วยไฟ
โอ พระเย – ซูเจ้า
ทรงเจิมเราด้วยไฟ

โปรดจงให้องค์พระเยซูคริสต์เจ้า
เข้าไปในชีวิตของท่าน และพระองค์
จะทรงประทานองค์พระวิญญาณ
โปรดจงวางใจในองค์พระเยซู
ผู้ชำระความบาปของท่าน
และพระองค์จะทรงประทานชีวิตนิรันดร์

[ร้องรับ]
โอ พระเย – ซูเจ้า
ทรงเจิมเราด้วยไฟ
โอ พระเย – ซูเจ้า
ทรงเจิมเราด้วยไฟ

209 เชิญองค์พระวิญญาณโปรดเจิมข้า

เชิญองค์พระวิญญาณ โปรดเจิมข้า
เชิญเมื่อข้าอธิษฐาน
มาด้วยกำลังและด้วยฤทธา
เชิญพระวิญญาณเสด็จมา

210 ขอบคุณพระเยซู

ขอบคุณพระเยซู มอบความรักแก่เรา
ขอบคุณพระเยซู ทรงพระคุณมากมี
เราเปล่งเสียงร้องสรรเสริญพระนาม
ร้องสรรเสริญโมทนา
พระองค์เป็นทุกสิ่ง (เป็นทุกสิ่ง ๆ)
เป็นพระเจ้าของเรา

211 อีกครั้ง

พระเยซูเมื่อฉันมองดูที่แท่นบูชา
ทรงสละทุกสิ่งยอมสู่ความตาย
ทุกๆครั้งเมื่อคิดถึงชีวิตที่ประทาน
อีกครั้งที่ฉันอยู่ ณ ที่นั่น ๆ

อีกครั้งฉันมองดูกางเขน
ที่ทรงวางชีวิตไว้
ถ่อมใจลงเพราะพระเมตตา
และดวงใจฉันสลาย
อีกครั้งฉันก้มกราบ
อีกครั้งฉันเทหมดทั้งหัวใจ

พระเยซูเมื่อรับการชูยกขึ้นที่สุด
ราชานั้นเบื้องบนสัดวันฉันจะพบ
และครั้งนี้เมื่อคิดถึงความรักที่ทรงไถ่
อีกครั้งที่ฉันร้องสรร(ระ)เสริญ ๆ

212 สาธุการพระนามพระเยซู

สาธุการพระนามพระเยซู
ผู้ควรคู่การสรรเสริญนมัสการ
ให้เราต่างชูมือสรรเสริญเพลิดเพลินประสาน
ร้องว่าสาธุการพระนาม สาธุการพระนาม
สาธุการสรรเสริญพระเยซู

213 รักในพระคุณ

ความรักยิ่งใหญ่
ความรักประเสริฐ
เป็นพระคูณประทานให้เรา
องค์ผู้ทรงไถ่องค์ผู้สูงสุด
ทรงพลีพระชนม์บนไม้กางเขน

ใครเปรียบเหมือนองค์พระเจ้า
ทรงฤทธิ์
ใครจะรักเราเท่าพระองค์
จะมอบกายและใจเพื่อทดแทนพระคุณแด่พระเจ้ายิ่งใหญ่
จะรักและเชื่อฟังสืบไป

214 เมื่อทรงสัมผัสฉัน

เมื่อทรงสัมผัสฉัน หัวใจฉันร้อนผ่าว
เมื่อทรงสัมผัสฉัน เต็มล้นด้วยความกล้าหาญ
เมื่อทรงสัมผัสฉัน ชีวิตไม่เหมือนเก่า
ฉันต้องการจะกล่าว เรื่องราวความจริงในใจ

[ร้องรับ]
โปรดเจิมใจฉัน ให้ล้นด้วยไฟพระวิญญาณ
โปรดเจิมใจฉัน ทุกวันเพื่อนมัสการ
ให้มีใจรัก เร่าร้อน ที่จะประกาศพระนาม
พระวิญญาณโปรดเจิมดวงใจ ให้เต็ม

215 เรายืนอยู่จำเพาะพระพักตร์

เรายืนอยู่จำเพาะ พระพักตร์องค์บริสุทธา
และเรารู้ว่าทูตสวรรค์อยู่มากมาย ล้อมรอบรอบ
ให้เราถวายเสียงสรรเสริญองค์พระคริสตเจ้า
เรายืนอยู่จำเพาะพระพักตร์พระเจ้า
องค์บริสุทธา

216 ชำระใจของข้า

ชำระใจ ของข้า โปรดชำระให้นาน
เตรียม พร้อมดั่ง ทองคำ
ชำระใจ ของข้า โปรดชำระให้นาน
ดั่งทองคำ

[ร้องรับ]
ชำระด้วยไฟ โปรดฟื้นใจภายใน
ให้ชีวิตบริสุทธิ์ พ้นจากบาป จากอบาย
โปรดเถิด พระเจ้าผู้บริสุทธิ์
ขอโปรดเจิม ด้วยไฟพระวิญญาณ
รับใช้ตาม น้ำพระทัย

ชำระใจ ของข้า โปรดชำระด้วยไฟ
ในองค์พระวิญญาณ
ชำระใจ ของข้า จิตใจที่โง่เขลา
และหลงทาง

[ร้องรับ]
ชำระด้วยไฟ โปรดฟื้นใจภายใน
ให้ชีวิตบริสุทธิ์ พ้นจากบาป จากอบาย
โปรดเถิด พระเจ้าผู้บริสุทธิ์
ขอโปรดเจิม ด้วยไฟพระวิญญาณ
รับใช้ตาม น้ำพระทัย

217 ขอให้คำจากปากของข้า

ขอให้คำจากปากของข้า
และการภาวนาในจิตใจ
เป็นที่โปรดปรานในสาย
พระเนตรของพระองค์ [x2]

โอ้พระเจ้า พระศิลา
โอ้พระเจ้า พระผู้ไถ่
ขอให้คำจากปากของข้า
และการภาวนาในจิตใจ
เป็นที่โปรดปรานในสาย
พระเนตรของพระองค์

218 ความรักมั่นคง

ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยยั้งหยุด
พระเมตตาคุณ หลั่งลงมาอยู่เสมอ
ใหม่ทุกเช้า เร้าในดวงใจ
ซาบซึ้ง ทุกทุกวันใหม่
พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนัก
พระองค์ทรงความเที่ยงตรง

219 งามจริงพระพักตร์พระเจ้า

งามจริง พระพักตร์พระเจ้า
สิริ ทอแสง งามตา
เมื่อยามพระองค์ ประทับเคียงใกล้
สุขล้ำ ที่ได้ บูชา

โปรดเถิด โปรดเจิมด้วยไฟ ทำลาย
บาปพ้น มลทิน
ให้ใจล้นใน ความรักมั่นคง ให้รัก
ยำเกรง พระองค์

พระเจ้า องค์ทรงงามสง่า
พระพักตร์ ทอแสง ตระการตา
องค์การุณย์ พระคุณรวยล้อมตัวข้า
พระคุณ รายล้อม ตัวข้า

220 เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์

เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์
เมื่อเพ่งดูความรักมั่นคงของพระองค์
ทุกสิ่งในชีวิตของข้าด้อยคุณค่า
เมื่อเทียบกับพระองค์

เมื่อทำตามน้ำพระทัยของพระองค์
เมื่อเทิดทูนความรักมั่นคงของพระองค์
ทุกสิ่งในชีวิตของข้าด้อยคุณค่า
เมื่อเทียบกับพระองค์

ข้าจึง สรรเสริญ
ข้าจึงสรรเสริญพระองค์
ชีวิตข้าอยู่เพื่อ อยู่เพื่อ
สรร (ระ) เสริญพระองค์

221 เชิญมาพระวิญญาณเติมชีวิต

เชิญมาพระวิญญาณเติมชีวิตให้เต็มล้น
ด้วยพระสิริ พระองค์
ดึงใจข้า ใกล้ชิด มากขึ้น
เชิญมา พระเยซู ทำตาม น้ำพระทัย
เชิญมา พระเยซู ทำตาม น้ำพระทัย

222 พระเจ้าผู้รักษาเจ้า

เราเป็นพระเจ้า ผู้รักษาเจ้า
เราเป็นเจ้านาย แพทย์ของเจ้า
เราส่งถ้อยคำ รักษาเจ้าให้หาย
เราเป็นเจ้านายแพทย์ของเจ้า

ทรงเป็นพระเจ้า ผู้รักษาเรา
ทรงเป็นเจ้านาย แพทย์ของเรา
ประทานถ้อยคำและรักษาเราให้หาย
ทรงเป็นเจ้านายแพทย์ของเรา

223 ขอพระวิญญาณทรงโปรด

ขอพระวิญญาณ ทรงโปรด
ประทานชีวิตใหม่
เป็นพระวิหารบริสุทธิ์
ขอประทานใจสดใส และชื่นบาน
ดั่งพระวิหาร ของพระองค์

224 ข้าเชื่อในพระเยซู

ข้าเชื่อในพระเยซู ข้าเชื่อว่าทรงเป็นบุตรพระเจ้า
ข้าเชื่อว่าทรงเป็นขึ้นใหม่ ข้าเชื่อว่า
ทรงไถ่เราทุกคน และพระองค์ทรงอยู่ที่นี่
(พระองค์ทรงอยู่ที่นี่) สถิตท่ามกลางพวกเรา
ทรงฤทธา พร้อมการรักษา (พร้อมการรักษา)
และพระคุณอภัยบาปข้า

225 ผู้ทรงสิรินั้นคือผู้ใด

ผู้ทรงสิรินั้นคือผู้ใดคือพระเจ้าผู้ทรงเข้มแข็ง
ทรงฤทธาร้ายแรง ในยามสงคราม
ผู้ทรงสิรินั้นคือผู้ใด คือพระเจ้าจอมโยธา
ทรงเป็นองค์กษัตรา ผู้ครองบัลลังก์ใจเรา
เราต้องกราบลง นมัสการด้วยจริงใจ
เทิดทูนบาทไท้ ผู้เป็นใหญ่ในเรา

226 เรานมัสการ

เราพึ่งพาพระองค์ พระองค์ทรงเป็น
ทุกสิ่ง ที่ใจเราต้องการ
เรา เชื่อในพระองค์ พระองค์บันดาล
ทุกสิ่ง ที่เกินความเข้าใจ ของเรา

เรานมัสการองค์พระเจ้ายิ่งใหญ่
ไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าพระองค์จะทำ
เรานมัสการองค์พระเจ้ายิ่งใหญ่
และไม่มีใครเทียบได้กับพระองค์

227 ขอโปรดเตรียมเรา

ขอโปรดเตรียมเราที่ จะถวายเป็น
เครื่องบูชาสะอาด บริสุทธิ์ สัตย์ซื่อ
จริง แท้แน่นอน ด้วยใจโมทนา
ลูกจะดำเนิน ชีวาเปรียบดั่งเครื่องบูชา
แด่พระองค์

228 นิมิต

ข้าขอวิงวอนพระเยซู
โปรดนำชีวิตข้างหน้าต่อไป
จะเป็นอย่างไรไม่รู้ แต่วันนี้ตัดสินใจ
มอบตัวและใจดวงนี้ รับใช้พระองค์

โปรดให้ข้าเห็นนิมิตในประเทศไทย
โปรดส่งข้าไปเล่าความเป็นจริง
ให้คนไทยได้รู้
ข้าปรารถนารับใช้พระองค์ผู้มีชีวิตอยู่
ข้ารู้พระองค์จะนำทางข้าไป
จนสิ้นลมหายใจ

229 มีความเข้าใจกันในพวกเรา

มีความเข้าใจกันในพวกเรา มีความเร้าใจใน
พระวิญญาณ มีพระธรรมน้อมนำจิตวิญญาณ
เมื่อเราได้มาอยู่ร่วมกัน มีความรักพระคริสต์
สถิตนำ มีความหวานชื่นฉ่ำในฤทัย มีความ
ไว้วางใจในพระเจ้า เมื่อเราได้มาอยู่ร่วมกัน

และเรารู้จักกันเมื่อร่วมกัน แบ่งปันความรัก
และความเข้าใจ เราพี่น้องเป็นหนึ่งทั้งหญิงชาย
ร่วมใจกายแบ่งปันพระพร ขอบคุณ ขอบคุณ
ขอบคุณพระเจ้า ที่เฝ้ารักห่วงใยในชีวี นำวิถี
ทางดีทุกย่างก้าว ขอบพระคุณพระเจ้า

230 จิตใจฉันอาลัย

จิตใจฉัน อาลัยหา ที่พึ่ง พา
อยากจะสัมผัส พระองค์
อยากสรรเสริญเยินยอ
นมันการ ด้วยจิตวิญญาณ
และความจริง

แม้นกยังหา ที่อาศัย ทำรัง
อยู่ในนิเวศน์ คุ้มภัย
ฉันจึงเข้ามา ปรารถนา
พึ่งพา และพักพิงอยู่ใน พระองค์
พักพิงอยู่ ในพระองค์

231 จะเป็นดั่งแสง

ทั้งชีวิตจิตใจ เรามอบไว้ให้พระเจ้านำ
หวัง ที่จะกระทำทุกสิ่งถวาย
พร้อมที่จะออกไป แม้ทางไกลเท่าใด
จะบอกไป ให้ทุกคนได้รู้เรื่องราว

[ร้องรับ]
ประกาศความรัก ที่พระเยซูให้มา
จะหวังและคอยพึ่งพา กำลังที่
มาจากเบื้องบน จะคอยเป็นแสง
สะท้อนเรื่องราว ความจริง
ว่าพระองค์ เป็นทุกสิ่ง เป็นความหวัง ของเรา

พร้อม ที่จะอดทน ใจเปี่ยมล้น
กำลังต่อสู้ไป รู้พระองค์อยู่ในจิตใจ
ของเรา เราจึงคอยร่วมแรง
เพื่อเป็นแสง ร้อนแรงส่องใจ
ประกาศไป ให้ทุกคนได้รู้ เรื่องราว

[ร้องรับ]
ประกาศความรัก ที่พระเยซูให้มา
จะหวังและคอยพึ่งพา กำลังที่
มาจากเบื้องบน จะคอยเป็นแสง
สะท้อนเรื่องราว ความจริง
ว่าพระองค์ เป็นทุกสิ่ง เป็นความหวัง ของเรา

232 ในโลกนี้มีคนมากมาย

ในโลกนี้มีคนมากมาย ซึ่งจมในความบาป
ใครจะไปบอกคนเหล่านั้น นำเขาถึงความรอด
ใครจะไปบอก ใครจะไปบอก เรื่องของ
ไม้กางเขน ใครจะไปบอก ใครจะไปบอก
พระคริสต์ตายแทนเรา

233 พรุ่งนี้

พรุ่งนี้ เราจะได้พบอะไร คงมีคำถามมากมาย
ที่ไม่อาจ รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร ไม่รู้เราจะ
ได้พบความสุข หรือเราจะต้องทุกข์เท่าไร
คงไม่อาจ ทำให้เป็นเหมือนที่เราตั้งใจ

พรุ่งนี้ ถ้าหากจะเจอปัญหา ขอฝากให้องค์
พระคริสต์นำพา ให้ผ่านเหมือนในวันนี้
พรุ่งนี้ แม้อาจจะดีจะร้าย ไม่หวั่นไม่กลัว
แต่ขอวางใจ ให้พระเยซูนำทาง

235 ข้ากราบกราน

ข้ากราบกรานตรงที่พระบาท
มอบถวายทุกๆสิ่ง
ผู้กรุณารักและเมตตา ข้าถวายพระเยซู
แด่ผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์ [x3]
บุตรพระเจ้า

236 อ้อมแขนอันอุ่นใจ

เป็นเพราะความรัก พระองค์มั่นคง
ฉันจึงร้องเพลง สรรเสริญ พระเยซู
และเพราะพระองค์ ทรงความยิ่งใหญ่
ทรงคุณอนันต์ สูงกว่านามใด
และเพราะพระองค์ทรงอุ้มชูเราทุกวัน
ใจของเรา จึงขอบพระคุณ

ภายในอ้อมแขนอันอุ่นใจ
ภายในอ้อมแขน อันอุ่นใจ
ความรักพระองค์ ทรงพระ สำแดง
ผ่านอ้อมแขน พระองค์ ๆ

237 ขอบพระคุณพระองค์ทรงเมตตา

ขอบพระคุณ พระองค์ทรงเมตตาพระคุณ
ความรักยิ่งใหญ่ ถวายเกียรติ แด่พระองค์
โมทนา ฮาเลลูยา ทรงประทานสิ่งดี
ในชีวิตข้า ยินดี ร้องโมทนา
ขอน้อมใจ สรรเสริญ ทุกเวลา ร้องฮาเลลูยา

ให้เราสรร(ระ)เสริญ สรร(ระ)เสริญ
เราจึงยกมือขึ้นต่อพระนาม
และสรร(ระ)เสริญ ให้เราสรร(ระ)เสริญ
สรร(ระ)เสริญ เราจึงยกมือขึ้นต่อพระนาม
และสรร(ระ)เสริญ

238 พระองค์โอ้พระองค์

พระองค์ โอ้พระองค์ ทรงสมควร
รับการโมทนา ยกย่อง นมัสการ
และเทิดทูน [x2]
ร้องว่า ฮาเลลูยา องค์ผู้ทรงราศี

เราสรร(ระ)เสริญ เทิดทูน
พระองค์ เราประกาศพระบารมี
ฮาเลลูยา ยกย่องจอมราชันย์
พระองค์ทรงครอบครองบัลลังก์
พระคริสต์ ราชานิรันดร์

239 สรรเสริญและโมทนา

สรรเสริญและโมทนา พระองค์ผู้ทรงเมตตา
ทรงไถ่ข้า และชนทุกชาติพันธุ์
สรรเสริญและสดุดี พระองค์ผู้ทรงฤทธี
ดวงใจนี้ ขอมอบแด่พระองค์

240 เชิญพระเยซู

เชิญพระเยซู เชิญพระเยซู
ขอเชิญพระเยซู อยู่ในใจ
ขอเชิญ เข้ามา ในใจของข้า
เชิญเสด็จเข้ามา แต่เดี๋ยวนี้

241 โปรดทรงอวยพรประเทศไทย

นี่เป็นคำอธิษฐานของเราทุกคน
นี่เป็นคำอ้อนวอนจากหัวใจ
ให้พระวิญญาณเทเข้ามา เปิดตาใจเรา
ทุกคน ให้อัศจรรย์ของพระองค์
เกิดในพวกเรา

โปรดทรงอวยพรประเทศไทย เปลี่ยนเมือง
ไทยให้มีความหวัง โปรดเปิดดวงตาและ
หัวใจ ให้คนไทยเห็นความสว่าง
โปรดทรงอวยพรประเทศไทย ให้ไปถึง
ตามน้ำพระทัย ให้พระพรหลั่งไหล
ไปถึงคนไทยทุกคน

นี่เป็นคำอธิษฐานของเราทุกคน
นี่เป็นคำอ้อนวอนจากหัวใจ
ให้พระวิญญาณเทเข้ามา เปิดตาใจเรา
ทุกคน ให้อัศจรรย์ของพระองค์
เกิดในพวกเรา

โปรดทรงอวยพรประเทศไทย เปลี่ยนเมือง
ไทยให้มีความหวัง โปรดเปิดดวงตาและ
หัวใจ ให้คนไทยเห็นความสว่าง
โปรดทรงอวยพรประเทศไทย ให้ไปถึง
ตามน้ำพระทัย ให้พระพรหลั่งไหล
ไปถึงคนไทยทุกคน

242 พระศิลา

ไม่มีนาทใดวิสุทธิ์ดังพระองค์
ไม่มีศิลาใดเหมือนพระเยซู
ดุจปราการดำรงไว้ในฝันแปรเปลี่ยน
ทรงเป็นกำลังอันเข้มแข็ง

จิตใจฉันจึงนอบน้อมสรรเสริญ
เทิดทูนองค์พระเยซู
ทรงเป็นศิลาที่ฉันขอพึ่งพา
ยึดพระองค์ไว้เพียงผู้เดียว

จะขอพึ่งในพระบารมี
จะมีพระองค์ในใจ
ดำเนินชีวาด้วยหัวใจยำเกรง
รับใช้พระองค์สืบไป

243 ข้ารักพระองค์ ข้าจึงขอบูชา

ข้ารักพระองค์ ข้าจึงขอบูชา
ด้วยเสียงสรรเสริญ
พระเยซูของข้ามหาราชาข้าสดุดี
องค์ผู้พลีพระชนม์พระชนม์ชีพเพื่อไถ่ข้า

244 สาธุการแด่พระเจ้า

สาธุการ แด่พระเจ้า
สาธุการ แด่พระเจ้า
และทุกสิ่ง ที่มีอยู่ในใจข้า
สาธุการ แด่พระเจ้า

245 ข้ามอบชีวิต

หมดทั้งชีวิต หมดที่ข้ามี
ข้าขอวางลง จำเพาะพระพักตร์พระองค์
ทุกความรู้สึก เจ็บปวดหรือชื่นชม
ยินดีหรือทุกข์ใจ มอบไว้กับพระองค์

[ร้องรับ]
พระเจ้าข้ามอบถวายทั้งชีวี ทั้งหมด
ทุกสิ่งที่มี เพื่อถวายพระสิริ พระเจ้าข้า
มอบทุกวันคืนที่มี เพื่อสรรเสริญทั้งชีวี
เป็นเครื่องบูชาที่พอพระทัย
พระเจ้าข้ามอบชีวิตถวาย

สิ่งที่เคยพบ สิ่งที่จะเจอ ทุกความต้องการ
และทุกทุกความใฝ่ฝัน ทุกความหวังใจ
และในทุกแผนการณ์ ชูมือและใจข้า
ถวายแด่พระองค์

[ร้องรับ]
พระเจ้าข้ามอบถวายทั้งชีวี ทั้งหมด
ทุกสิ่งที่มี เพื่อถวายพระสิริ พระเจ้าข้า
มอบทุกวันคืนที่มี เพื่อสรรเสริญทั้งชีวี
เป็นเครื่องบูชาที่พอพระทัย
พระเจ้าข้ามอบชีวิตถวาย

246 พระองค์ทรงสมควร

วันเวลาที่เปลี่ยนไป
พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง
มีความรักและเมตตาอยู่เสมอ
ตัวเราอาจจะหวั่นไหว
พระองค์ยังเหมือนเดิม
เป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป

พระองค์ทรงสมควร
ที่จะรับการสรรเสริญ
พระองค์ทรงสมควรที่จะรับการโมทนา
เพราะพระองค์แสนดี
และไม่มีใครจะเหมือน
พระองค์ทรงสมควร
ที่จะรับการสรรเสริญ

วันที่แดดจะแผดเผา
ทรงเป็นเงาร่มเย็น
เป็นความหวังและทางรอดอยู่เสมอ
คืนและวันที่เหน็บหนาว
พระองค์อยู่ข้างเรา
เป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป

พระองค์ทรงสมควร
ที่จะรับการสรรเสริญ
พระองค์ทรงสมควรที่จะรับการโมทนา
เพราะพระองค์แสนดี
และไม่มีใครจะเหมือน
พระองค์ทรงสมควร
ที่จะรับการสรรเสริญ

247 โมทนาพระคุณพระเจ้า

โมทนาพระคุณของพระเจ้าองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์
เมตตาทรงประทานพระบุตรพระเยซูคริสตเจ้า [x2]
พระองค์ทำให้คนอ่อนแอเข้มแข็ง
คนยากจนกลับเป็นมั่งมี เป็นพระคุณ
พระองค์ประทาน ให้เรา [x2]
(ขอบพระคุณ)

ขอบพระคุณด้วยใจกตัญญูขอบพระคุณ
แด่องค์บริสุทธิ์ ขอบพระคุณที่พระองค์ทรง
ประทาน พระเยซู พระบุตร [x2]
เดี๋ยวนี้ให้ผู้อ่อนแอ กลับเป็นเข้มแข็ง
ให้ผู้ขัดสนกลับเป็นมั่งมี
เพราะพระคริสต์ ทรงกระทำสิ่งดี เพื่อเรา [x2]
(ขอบพระคุณ)

248 พระเยซูพระนามเหนือนามใด

พระเยซู พระนาม เหนือนามใดใด
องค์ผู้ช่วยให้รอด พระเจ้ายิ่งใหญ่
อิมมานูเอล ทรงสถิต กับเรา
พระผู้เลิศประเสริฐ ข้าขอสรรเสริญ

พระเยซู พระนาม อันเกรียงไกร
พระองค์ ทรงยิ่งใหญ่ พระบุตร พระเจ้า
อิมมานูเอล พระสถิต กับเรา
พระองค์ ทรงรักเรา พระเจ้า ผู้ไถ่
พระนามเหนือ นามทั้งหลาย

249 ข้ายกย่องพระองค์

โอ้องค์พระเจ้า ของข้า ทรงสูงสุด
เหนือทั้ง โลกา พระทรงสูงเด่น
เหนือยิ่งกว่า พระทั้งปวง [x2]
ข้ายกย่องพระองค์ ข้ายกย่องพระองค์
ข้ายกย่อง พระองค์ โอ้พระเจ้า [x2]

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ ผู้ทรงอยู่
เหนือสิ่ง ทั้งปวง พระนามพระองค์
ทรงยิ่งใหญ่ เหนือนาม ทั้งหลาย [x2]
ข้าขอสรรเสริญ เทิดทูนพระเจ้า
ข้าขอสรรเสริญ พระเจ้า [x2]

250 พระองค์ผู้ทรงรักษาให้หาย

พระองค์เยียวยา คนชอกช้ำ
และทรงรักษา ให้หาย พระบิดาในสวรรค์
เรามอบทั้งกายและใจ โปรดจุดประกาย
ในใจของฉัน พระวิญญาณ พระองค์
ประทานไฟ ฟื้นฟูใหญ่ เคลื่อนไหว
ภายในหัวใจ

[ร้องรับ]
เพราะใจฉัน กระหาย ความชอบธรรม
พระองค์ พระบิดาโปรดทรงเมตตาฟื้นใจ
เพราะใจฉันกระหายความชอบธรรม
พระองค์ เจิมให้ใจล้นใน ความชื่นบาน

โปรดส่งดวงไฟ พระวิญญาณ
เพราะฉัน ต้องการพระองค์
จะยืนใน พระสิริ และพระคุณ
อันแสนงดงาม เพื่อจะทำตาม
พระทัย พระองค์ จวบจนชีวี มลาย
ดำเนินใน พระวิญญาณ
โปรดจุดไฟใจฉัน ทันที

[ร้องรับ]
เพราะใจฉัน กระหาย ความชอบธรรม
พระองค์ พระบิดาโปรดทรงเมตตาฟื้นใจ
เพราะใจฉันกระหายความชอบธรรม
พระองค์ เจิมให้ใจล้นใน ความชื่นบาน

251 ความรักพระองค์ใหญ่หลวง

ความรักพระองค์ใหญ่หลวง ถึวฟ้าสวรรค์
และความซื่อตรง สูงถึงที่เมฆา
และความชอบธรรม ยืนยงมั่นคง ดังภูผา
และพระปัญญาลึกล้ำดังกับทะเล
พระองค์อยู่กับเรา

เติมเต็มหัวใจ ด้วยรักและพระเมตตา
ฉันพบความสุข สันติสุข ใต้ปีกพระองค์
ฉันรับพระพร เหลือจากพระองค์
ในความรุ่งเรือง และได้ดื่ม จากลำธาร
แห่งความยินดี เป็นจอมราชา
พระองค์เป็นจอมราชา

252 พระนามยิ่งใหญ่ประเสริฐ

พระนาม ยิ่งใหญ่ประเสริฐ
พระนาม ยิ่งใหญ่ประหลาด
พระนาม ยิ่งใหญ่ประเสริฐ
พระเยซูเจ้า ทรงเป็น บรมกษัตริย์
ทรงสร้างสิ่งสารพัด

พระนามยิ่งใหญ่ประเสริฐ
พระเยซูเจ้า ทรงเป็นผู้เลี้ยงดีเลิศ
ทรงเป็นศิลามั่นคง ทรงเป็นพระเจ้า
ยิ่งใหญ่ กราบที่ พระบาทาและจงรักภักดี
พระนามยิ่งใหญ่ประหลาด พระเยซูเจ้า

253 ให้เราได้รักพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ

[ร้องรับ]
สรรเสริญพระเยซูยกชูพระนามพระองค์
ร้องเพลงเสียงโมทนาขอบพระคุณพระองค์
สรรเสริญพระเยซูร้องเพลงด้วยความชื่นบาน
ทั้งกายและวิญญาณ มอบแด่พระองค์

ให้เราได้รักพระองค์ ด้วยสิ้นสุดใจ
เราปรารถนา ได้มาใกล้พระเยซู
เราจะถวายด้วยเพลงนมัสการ
จะเปล่งเป็นเสียงชื่นบาน
สรรเสริญพระองค์

254 ประทับอยูท่ามกลางเรา

ประทับอยู่ท่ามกลางเรา
เมื่อร่วมกันสรรเสริญพระนาม
เราสัมผัสพระสิริในที่นี้
ประทับอยู่ท่ามกลางเรา
สถิตอยู่เหนือคำสรรเสริญ
เสด็จมาเพื่อเยียวยา และเพื่อไถ่เรา

ทรงประทับอยู่ในเรา
ขอเคลื่อนไหว ขอสำแดงพระประสงค์
องค์พระเจ้าพระวิญญาณ
ทรงหนุน ทรงช่วยนำในมรรคา
เราทั้งหลายเปลี่ยนแปลงใหม่
โดยพระองค์

255 พระคริสต์ยื่นพระหัตถ์ออกมาช่วยข้า

พระคริสต์ยื่นพระหัตถ์ ออกมาช่วยข้า
พระคริสต์ยื่นพระหัตถ์ ออกมาช่วยข้า
ข้าเหลวไหลหลงหายไป
ไร้ความรอดไปสู่ความตาย
แต่พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ มาช่วยข้า

256 พระนามดุจน้ำมันชโลมข้า

พระนามดุจน้ำมันชโลมข้า
พระเยซู พระเยซู พระเยซู พระเยซู
พระนาม ดุจน้ำมันชโลมข้า
พระนาม ดุจน้ำมันชโลมข้า

257 ข้าขอสรรเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่

ข้าขอสรรเสริญ พระเจ้ายิ่งใหญ่
ไม่มีใครเหมือนพระองค์
นมัสการ องค์จอมราชา
จิตข้าขอเทิดทูนพระองค์

ข้าขอบูชา กษัตราผู้ทรงชอบธรรม
ข้าขอสรรเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่
ไม่มีใครเหมือนพระองค์

258 องค์พระวิญญาณ

องค์พระวิญญาณโปรดประทับภายในใจข้า
องค์พระวิญญาณโปรดประทับภายในใจข้า
ขอเชิญองค์พระวิญญาณทรงรักและเมตตา
โปรดประทับ ภายในใจข้า

259 ข้าอยากรู้จักพระองค์

ในที่ลึกลับ ในที่เงียบสงัด ณ ที่นั่นพระองค์
ทรงอยู่ ในที่ลึกลับ ช่วงเวลาที่ ข้ากำลังรอ
เฝ้าแต่พระองค์ เพราะอยากรู้จักพระองค์

[ร้องรับ]
ข้าอยากรู้จักพระองค์ อยากได้ยินเสียง
พระองค์ ข้าอยากรู้จักพระองค์เจ้า
ข้าอยากรู้จักพระองค์ ข้าอยากจะได้สัมผัส
ข้าอยากรู้จักพระองค์เจ้า

ข้ากำลังไขว่คว้า ไปถึงที่สูงสุด เพื่อข้าจะ
ได้รางวัล ดำเนินต่อไป ข้าจะก้าวไป ไม่มี
สิ่งใด ที่จะขวางได้ เพราะอยากรู้จักมากขึ้น

[ร้องรับ]
ข้าอยากรู้จักพระองค์ อยากได้ยินเสียง
พระองค์ ข้าอยากรู้จักพระองค์เจ้า
ข้าอยากรู้จักพระองค์ ข้าอยากจะได้สัมผัส
ข้าอยากรู้จักพระองค์เจ้า

260 โอ้ข้ายกพระนามสูงสุด

โอ้ข้ายกพระนามสูงสุด โอ้ข้ารักจะร้องเพลง
สรรเสริญ พระเยซูทรงอยู่ภายใน ข้ายินดี
พระองค์ช่วยให้รอด ทรงจากสวรรค์สู่โลกา
สำแดงหนทาง จากโลกาสู่กางเขน ชำระ
ความบาป จากกางเขนสู่อุโมงค์ จากอุโมงค์
สู่สวรรค์ โอ้ข้ายกพระนามสูงสุด

261 กำลังในความรักของพระองค์

พระบิดาเบื้องบนโปรดประทานดวงใจ
ชื่นบาน ขอพระคุณพระองค์ โปรดสัมผัส
หัวใจ และโปรดประทาน ความเศร้าตรม
ได้หลุดจากภายใน ใจของข้า
ล้นด้วยความชื่นบานด้วยความรัก
ของพระองค์

[ร้องรับ]
โปรดยึดข้า อบอุ่นในความรัก เมตตา
อย่าให้ไกล ในอ้อมกอดพระองค์
และโปรดให้ข้า โบกโบยบินเหมือนดั่ง
นกอินทรี และรับกำลังเรี่ยวแรง
และล้นด้วยพระวิญญาณ ด้วยความรักของ พระองค์

262 ส่องสว่าง

มีเสียงร้องจากคนที่ทุกข์กระวน
ส่องสว่าง ส่องสว่าง
มีวิญญาณซึ่งเราต้องช่วยให้พ้นอบาย
ส่องสว่าง ส่องสว่าง

ส่องสว่าง ส่องสว่าง
สว่างแห่งข่าวประเสริฐ
ส่องสว่างทุกแห่งทั่วไป
ส่องสว่างสว่างแห่งข่าวประเสริฐ
ส่องสว่างแก่คนทั้งหลาย

คนพินาศร้องเรียกให้เรามาช่วยทันที
ส่องสว่างส่องสว่าง
ให้เราพากันรีบออกไปประกาศข่างดี
ส่องสว่างส่องสว่าง

ให้เราทูลพระเจ้า
เพื่อให้พระคุณแพร่ไป
ส่องสว่างส่องสว่าง
เพื่อให้เราทั้งหลายยินดี
ทำตามพระทัย
ส่องสว่างส่องสว่าง

263 ทุกวันเวลาข้าอยากอยู่ใกล้ชิด

ทุกวันเวลา ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์
ทุกวันเวลา อยู่ในความรักของพระองค์
ทุกวันเวลา ข้าอยากสรรเสริญ
ทุกวันเวลา ข้าขอบพระคุณ
แด่พระเจ้าสูงสุด ผู้สมควรสรรเสริญ

ขอสรรเสริญพระเจ้าสุดหัวใจ
ขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
ทรงเคลื่อนไหวในเรา ด้วยฤทธิ์แห่ง
พระวิญญาณ เติมชัยชนะให้เต็มหัวใจ
ให้ความยินดีเต็มล้นภายใน ถวายคำ
สรรเสริญ แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์

264 ผู้ใดจะเปรียบได้

ผู้ใดจะเปรียบได้
พระเจ้าองค์เดียว ที่ข้าเฝ้าคอยในใจ
สิ่งใดจะเปรียบปาน
ได้พบพระพักตร์ ใกล้ชิดสนิทพระองค์

[ร้องรับ]
พระองค์เป็น ผู้เติมชีวิตข้าให้เต็ม
พระองค์เป็น ผู้สร้างชีวิตข้าใหม่
พระองค์เป็น ผู้ทำให้ใจข้าชื่นบาน
พระองค์เป็น ผู้ตอบคำร้องจากใจ

ข้ารักพระบิดา
ขอเชิญพระองค์ เข้ามาสัมผัสในใจ
เติมข้าให้เต็มล้น
เพื่อข้าพบรัก พระองค์ที่สุดดวงใจ

[ร้องรับ]
พระองค์เป็น ผู้เติมชีวิตข้าให้เต็ม
พระองค์เป็น ผู้สร้างชีวิตข้าใหม่
พระองค์เป็น ผู้ทำให้ใจข้าชื่นบาน
พระองค์เป็น ผู้ตอบคำร้องจากใจ

265 เมื่อความมืดมิด

เมื่อความมืดมิด
คืบคลานเข้ามา
เมื่อดวงตาบอดซ่อนฉัน
จากพระองค์เยซูมา

เมื่อภาระหนักฉันคลอนแคลน
และเมื่อความคิดเดิม
เข้ามาแทนพระองค์เยซูมา

ที่นั้นฉันตามพระองค์ไปยังที่เราพบกัน
ที่นั้นฉันยอมทุกสิ่ง
เมื่อพระองค์ทรงตามหา
รักมั่นคงพระองค์ [x3]
สวมทับฉันอีกครา [x2]

266 ถวายความยิ่งใหญ่แด่พระเจ้า

ถวายความยิ่งใหญ่ แด่พระเจ้าของเรา
พระศิลา ผู้ทรงมีพระราชกิจ สมบูรณ์
ถวายความยิ่งใหญ่ แด่พระเจ้าของเรา
พระศิลา ผู้ทรงมีพระราชกิจ สมบูรณ์

[ร้องรับ]
พระเจ้าผู้ทรงเที่ยงธรรมและ
ปราศจาก การอธรรม
ยุติธรรม และเที่ยงตรง
[x2]

267 เราประกาศพระนาม

เราประกาศพระนาม ทรงพระชนม์
และทรงครอบครองบัลลังก์
เราประกาศพระนามทรงอยู่เหนือพวกเรา
และปวงชนชาว อิสราเอล
เราประกาศพระนามพระนามยิ่งใญ่เกรียงไกร
พระนามเลิศ ประเสริฐ สาธุการพระนาม

[ร้องรับ]
พระองค์ ทรงความชอบธรรมทรงครองบัลลังก์
พระองค์ ทรงความ สัตย์ซื่อทรงเกียรติศักดิ์ศรี
พระองค์ ทรงคุณอนันต์ ทรงพลีพระชนม์
เพื่อทำ ให้เราชอบธรรม และหลุดจากบาป มีชัย

268 เจิมด้วยไฟพระวิญญาณ

เมื่อนมัสการพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ
เชิญองค์พระวิญญาณประทับอยู่ในใจ
ทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางพวกเราที่นี่
ให้ชีวิตเต็มด้วยการอัศจรรย์
และเต็มล้นด้วยไฟพระวิญญาณ

โปรดเจิมเรา เจิมใจเรา
ด้วยฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์
โปรดเจิมเรา เจิมใจเรา
ให้เต็มล้นด้วยไฟแห่งพระวิญญาณ

269 ยามใจเราอ่อนล้า

ยามใจเราอ่อนล้า ยามทางมืดมน
องค์พระวิญญาณโปรดฟื้นฟูใจ
ให้สดใหม่เสมอ ทรงเจิมเราให้เกิดผล
และทรงสร้างเรา โดยพระวิญญาณ
ฟื้นฟูใจเรา เถิด ให้สดใหม่เสมอ [x2]

[ร้องรับ]
เราจะนมัสการ พระองค์ ด้วยสิ้นสุดดวงใจ
เราจะรับใช้ ตลอดไป ให้สดใหม่เสมอ
เราจะนมัสการ พระองค์ ด้วยสิ้นสุดดวงใจ
เราจะรับใช้ ตลอดไป ให้สดใหม่เสมอ

270 เปลี่ยนใจของข้า

เปลี่ยนใจ ของข้า ให้สะอาด และบริสุทธิ์
โปรดเจิมด้วยไฟ ในพระวิญญาณ
แห่งพระองค์ ผ่านมา ผิดพลั้งพลาดไป
ไม่สนใจในน้ำพระทัย ผ่านมาก็ผ่าน
แล้วผ่านไป เริ่นต้นใหม่ ในรักพระองค์

[ร้องรับ]
ขอรักมั่นคง ดำรงภายใน
ได้โปรดพระองค์ ตามน้ำพระทัย

271 ฉันกระหายพระองค์

ฉันกระหายพระองค์ ใจฉันต้องการ อยาก
จะพบพระองค์ และฉันเฝ้าคอยพระองค์
พระบิดาขอโปรดทรงใกล้ข้าพระองค์
และใกล้ชิดพระองค์ผู้บริสุทธิ์ [x2]

จะคอยท่าพระองค์ ผู้ทรงยิ่งใหญ่
พระเจ้าผู้ทรงพระบารมี
จะนมัสการ พระองค์เรื่อยไป
แด่พระเจ้าผู้ทรงความบริสุทธิ์

272 โปรดชำระดวงใจของข้า

โปรดชำระดวงใจของข้าให้สะอาด
และฟื้นน้ำใจขึ้นใหม่ในดวงใจข้า [x2]
ขออย่าทรงทิ้งข้าจากพระพักตร์ของพระองค์
แต่ขอองค์พระวิญญาณสถิตภายใน
ทรงฟื้นน้ำใจข้าด้วยพระโลหิตแห่งการไถ่
และฟื้นน้ำใจขึ้นใหม่ในดวงใจข้า

273 ทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนา

ทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนา
โอ พระเจ้า
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำข้า [x2]

ข้ารู้ว่าพระองค์มีพระประสงค์ในชีวิตข้า
ข้าพร้อมที่จะทำตามพระบัญชา
ข้าจะทูลพระองค์ตราบ
เท่าชีวิตของข้ามีอยู่
ด้วยความเมตตาที่มีต่อข้า

274 ไม่มีใครเหมือนพระองค์

ไม่มีใครเหมือนพระองค์
ใครที่ไหนเข้าใจฉันได้เหมือนพระองค์
ฉันเสาะหามาตราบเท่าที่มีชีวิต
พบว่า ไม่มีใครเหมือนพระองค์

พระคุณพระองค์เหมือนสายน้ำที่ยาวไกล
พระหัตถ์รักษาโรคภัย
ทุกข์ร้อนหมดไป ยามที่ฉันได้อยู่ชิดใกล้
ไม่มีใครเหมือนพระองค์

275 เพราะพระองค์ทรงอยู่

พระเจ้าประทาน พระเยซูพระบุตร
ทรงรักและให้ อภัยแก่ข้า
ทรงไถ่ตัวข้า ด้วยสละพระชนม์
อุโมงค์ว่างเปล่า ย่อมยืนยันว่า
พระองค์ทรงอยู่

[ร้องรับ]
เพราะพระองค์ทรงอยู่ ข้าเผชิญ พรุ่งนี้ได้
เพราะพระองค์ทรงอยู่ ความกลัวหายไป
เพราะข้าแน่ใจ แน่ใจ พระองค์ทรงนำหน้า
ข้าจะอดทนเพราะข้าแน่ใจพระองค์ทรงอยู่

276 ส่งการฟื้นฟูลงมา

ขอเชิญองค์พระวิญญาณ โปรดเจิมเรา [x4]
ให้เต็มและล้น ด้วยความชื่นบานภายในวิญญาณ
รับการฟื้นใจ ให้ไฟของพระองค์
โปรดเทลงมาท่ามกลางพวกเรา
ส่งการฟื้นฟู ส่งการฟื้นฟู ส่งการฟื้นฟู ลงมา [x2]
ส่งการฟื้นฟู ส่งการฟื้นฟู ส่งการฟื้นฟู ลงมา [x3]

277 ทรงอุ้มชูค้ำจุน

หากท่าน ท้อแท้ อ้างว้าง เกรงภัย
ทุกข์จวน ตาย เหน็ดเหนื่อย อ่อนแอ
ภาระหนัก ลำบาก มากมาย
องค์พระเยซู ทรงชูใจ อ่อนแรง ระอา
ทรงเดิน เคียงข้างกาย ทุกวัน เวลา

[ร้องรับ]
ไม้อ้อ ที่ช้ำ จวนหัก ยังทรง ไม่หัก
แต่กลับค้ำจุนไว้ ไส้ตะเกียงริบหรี่
พระองค์ทรงไม่วีดับโปรดทรงเมตตา
ประทานความรัก และเมตตาทรงอุ้มชู
ค้ำจุน ตลอด นิรันดร์

278 ข้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดดวงใจ

ข้ายอมทุกสิ่ง จะเชื่อฟังพระองค์ทุกอย่าง
สิ่งใดที่ทรงบัญชา ข้าขอทำตาม
เมื่อรู้ว่านั้นเป็นน้ำพระทัย [x2]

ข้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดดวงใจ
ข้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดกำลัง
ข้าขอเทิดทูนบูชาพระนามพระองค์
ข้าขอเทใจออกมาเป็นคำสรรเสริญ
ข้าขอชูมือถวายคำสดุดี
ในชีวิตนี้ข้ามีพระองค์ผู้เดียว เป็นพระเจ้า

279 โดยพระโลหิตไหล

โดย พระโลหิต ไหล
พระองค์ทรง อับอาย
เข้าชิดใกล้กางเขนทุกวันเวลา
โดยพระโลหิต ไหล
ทรงรักษา โรค ได้ ให้พ้นจาก
เภทภัยความทุกข์โศกเศร้ามลาย

พระองค์ ทรงพลีชีวิต ทรงชนะ
ความชั่วมืดมิด สถิตกับเราเป็นนิจ
เราจึงมีชัย ด้วยฤทธิ์ พระเยซูคริสต์ ๆ

280 สิ่งเดียวฉันขอ

สิ่งเดีวยวฉันขอ สิ่งเดียวฉันหา
คือ ฉันได้อยู่ ในวิหารพระองค์
ตลอดชีวิต ตลอดเวลา
คือ เพื่อได้พบ พระองค์

[ร้องรับ]
สิ่งเดียวฉันขอ สิ่งเดียวฉันต้องการ
คือพบพระองค์ คือพบพระองค์

รับฟังเสียงฉัน ฟังเมื่อฉันทูลขอ
โปรด ทรงอย่าหลบ พระพักตร์จากฉัน
ทรงเป็นกำลังฉัน ทรงเป็นโล่ป้องกัน
และ ทรงยกชู ใจฉัน

[ร้องรับ]
สิ่งเดียวฉันขอ สิ่งเดียวฉันต้องการ
คือพบพระองค์ คือพบพระองค์

281 ก้าวต่อไป

หนึ่งชีวิต ที่พระเจ้าให้มา
เราคงไม่รู้ว่ามีเวลาที่เหลือเท่าไหร่
วันนี้ ทั้งร่างกายจิตใจ ฉันมอบทั้งหมดไว้ ให้กับพระองค์

แบกกางเขน มันไม่เคยง่ายดาย
มันคืองานยิ่งใหญ่
ที่พระองค์ มอบไว้ให้เรา
พรุ่งนี้ พร้อมที่เจอแนบ หนาว
ทุกเรื่องราวยังมี
พระองค์อยู่ข้างกาย

บากบั่นทำด้วยใจ สุดจะแรงกำลัง
เพราะความรักนำฉัน ได้ก้าวต่อ
ลืมที่เคยท้อ ลืมที่ผ่านพ้น โน้มตัวก้าวออกไป
จะรับใช้ด้วยใจทำตามพระองค์
ใช้ชีวิตประกาศความรักยิ่งใหญ่
เรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นชัย
เพื่อจะรับรางวัลของเรา

282 ข้าขอถวายคำสรรเสริญ

ข้าขอถวายคำสรรเสริญ
และพระเกียรติแด่พระนาม
เพราะทรงเป็นราชาแห่งพระสิริ
ผู้ทรงสร้างทั่วโลกา

[ร้องรับ]
สรร(ระ)เสริญพระองค์
ชีวิตข้ามอบถวาย
พระองค์ ข้าก้มลงกราบ [x2]

เมื่อพระวิญญาณสถิตอยู่เหนือเรา
ทรงสัมผัสลึกในใจ และข้าชูมือ
ต่อพระบัลลังก์ พระเมตตาข้าได้รับ

[ร้องรับ]
สรร(ระ)เสริญพระองค์
ชีวิตข้ามอบถวาย
พระองค์ ข้าก้มลงกราบ [x2]

พระองค์ทำลายโซ่ที่ล้อมข้า
ทรงนำให้ทาสเป็นไท ข้าจึงยกเสียงขึ้น
เพื่อสรรเสริญ แด่พระนามนิจนิรันดร์

[ร้องรับ]
สรร(ระ)เสริญพระองค์
ชีวิตข้ามอบถวาย
พระองค์ ข้าก้มลงกราบ [x2]

283 พระเยซู พระเยซู

พระเยซู พระเยซู บริสุทธิ์
และรับการเจิม พระเยซู
พระเยซู พระเยซู ฟื้นพระชนม์
และรับการเชิดชู พระเยซู

พระนามหวานดังน้ำผึ้งบนลิ้นข้า
พระวิญญาณดังน้ำชุ่มชื่นใจข้า
พระคำดังแสงนำส่องทางเดินไป
ข้ารักพระเยซู ข้ารักพระองค์

284 ชั่งปง้น

องค์พระเยซูพระผู้ไถ่ของฉัน
ชั่วนิจนิรันดรชีวีจะขอวางไว้ในพระกร
พระหัตถ์ทรงฤทธิ์และทรงงดงาม
พระองค์ทรงนำพา พระองค์ทรงเรียกหา

เข้าใจในศิลา โดยองค์พระวิญญาณ
ชี้ทางความจริง ตลอดชีวิตของฉัน
มีพระคำ พระสุรเสียงก้องอยู่ให้รับใช้
ดำเนินชีวี ใกล้ชิดพระศิลา

วิงวอนพระองค์ โปรดให้ล้นการเจิม
โปรดเถิด นำทาง จูงมือ ฟังคำ
ขอนำชีวาอยู่ต่อ พระพักตร์ช่างปั้น
โปรดตรัส ดูแล เจิมใจ เดินคู่เคียงไป
ขอวางใจดวงใจอยู่ต่อ พระพักตร์ช่างปั้น

285 จิตใจข้าสุขสบาย

[1] เมื่อความสุขสำรา
ผ่านมาทางใจของข้า
เมื่อทุกข์ทรมาน พัดผ่านมา
ไม่ว่าเกิดเหตุใด พระองค์สอนให้พูดว่า
วิญญาณข้าสุขสบาย สุขหรรษา

[ร้องรับ]
สุขสบาย สุขสบาย
จิตใจข้า จิตใจข้า
สุขสบาย สุขสบาย
จิตใจข้า

[2] ซาตานอาจราวี
ความทุกข์อาจประดังมา
แต่ข้าชื่นใจเพราะ คำสัญญา
พระคริสต์ทรงรู้แล้ว ข้าเป็นผู้สู้ไม่ไหว
จึงประทานพระโลหิต เพื่อไถ่ข้า

[ร้องรับ]
สุขสบาย สุขสบาย
จิตใจข้า จิตใจข้า
สุขสบาย สุขสบาย
จิตใจข้า

[3] บาปหนาซึ่งข้ามี ได้ตรึงไว้ที่กางเขน
พระองค์ทรงรับไว้ ด้วยเอ็นดู
เดี๋ยวนี้บาปยกแล้ว ไม่คำนึงถึงอีกเลย
ใจของข้าโมทนา พระเยซู

[ร้องรับ]
สุขสบาย สุขสบาย
จิตใจข้า จิตใจข้า
สุขสบาย สุขสบาย
จิตใจข้า

[4] ขอโปรดเร่งเวลา เพื่อตาข้าจะได้เห็น
เมื่อท้องฟ้าเปิดออก หมอกหายไป
พระคริสต์เสด็จมา
พร้อมด้วยเสียงแตรสนั่น
ในคราวนั้นวิญญาณข้า สุขสบาย

[ร้องรับ]
สุขสบาย สุขสบาย
จิตใจข้า จิตใจข้า
สุขสบาย สุขสบาย
จิตใจข้า

286 พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง

พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง
ในระหว่างคืนวันที่มืดมน
บางทางที่เราไม่อาจเข้าใจ
แต่ทรงเตรียมทางไว้ ให้เรา

แล้วจะคอยชี้ทาง
พาเราอยู่เคียงข้างพระองค์
ด้วยพลังความรักสำหรับชีวี
เพื่อพวกเราวันนี้
โปรดจัดเตรียมหนทาง
[จบ]

พระองค์นำเราบนถนน ในถิ่นสุดกันดาร
และเราจะเจอธารน้ำ ในทะเลทราย
สรรพสิ่งจะล่วงไป
แต่คงไว้พระคำพระองค์
และโปรดทรงทำ สิ่งใหม่เพื่อเราวันนี้

พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง
ในระหว่างคืนวันที่มืดมน
บางทางที่เราไม่อาจเข้าใจ
แต่ทรงเตรียมทางไว้ ให้เรา

แล้วจะคอยชี้ทาง
พาเราอยู่เคียงข้างพระองค์
ด้วยพลังความรักสำหรับชีวี
เพื่อพวกเราวันนี้
โปรดจัดเตรียมหนทาง

287 พระเยซูเราน้อมรับพระองค์

พระเยซู เราน้อมรับพระองค์
ประกาศพระองค์เป็นราชา
สถิตที่นี่ อยู่ท่ามกลางพ่วกเรา
เรายกพระองค์นมัสการ

นมัสการเป็นบัลลังก์พระองค์
นมัสการเป็นบัลลังก์พระองค์
นมัสการเป็นบัลลังก์พระองค์
เชิญพระเยซูประทับที่นี่

288 พระองค์ทรงงดงาม

พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่าอธิบาย
เปล่งประกายเหนือคำรำพัน
พระองค์ล้ำเลิศเหลือที่จะเข้าใจ
จะหาสิ่งใดเปรียบปาน

ไม่มีใครอาจเทียบนามพระองค์ได้
ไม่มีใครใหญ่ยิ่งกว่าพระองค์
พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่าอธิบาย
เราพร้อมใจแซ่ซ้องบารมี

เราจึงลุกขึ้นยืนต่อพระพักตร์พระองค์
สรรเสริญเทิดทูนด้วยความยำเกรง
เพราะว่าองค์พระเจ้าองค์บริสุทธิ์
เรายืนขึ้นต่อพระองค์

289 โฮซันนา

โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนา จอมราชา
โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนา จอมราชา
จงยอ พระเกียรติพระเจ้าของเรา
ด้วยเพลง ยกยอพระนามพระองค์

จงยอ พระเกียรติ พระเจ้า ยิ่งใหญ่
พระองค์ทรงเป็นจอม ราชา
จงยอ พระเกียรติ พระเจ้า ยิ่งใหญ่
นมัสการ พระนาม พระองค์

291 พระบารมี

พระบารมี ประกาศพระบารมี
ให้พระเยซู รับพระเกียรติ อำนาจและ
สรรเสริญ พระบารมี สิทธิอำนาจทั่วปฐพี
มาจากบัลลังก์ รับด้วยพลัง แห่งคำสรรเสริญ

จงยกย่อง แซ่ซ้องพระนามของพระเยซูเจ้า
ถวายเกียรติ กล่าวสดุดีองค์ผู้ทรงราศี
พระบารมี ประกาศพระบารมี
พระองค์ยอมตาย เพราะรักมากมาย
เรารับการไถ่

292 พระสิริ โอพระสิริ

พระสิริ โอพระสิริ
พระเจ้าจอมราชา
บริสุทธิ์ งดงามสง่า
จอมราชาของเรา

เราจึงก้มกราบ เทิดทูน นมัสการ
ด้วยวิญญาณ ที่ยกย่องและบูชา
ด้วยเรามีพระเจ้าเดียว
องค์ผู้ทรงเที่ยงธรรม
ผู้ทรงครอบครอง ทั่วฟ้าและสวรรค์

293 เราบูชาพระนาม

เราบูชาพระนาม พระเจ้าพระบิดา
เราบูชาพระนาม พระเจ้าพระเยซู
องค์พระวิญญาณ เราสรรเสริญอธิษฐาน
ขอบพระคุณ เป็นพยาน นมัสการ

เรามานมัสการพระเจ้าด้วยดวงใจ
เรามานมัสการพระเจ้าด้วยวิญญาณ
เรายกพระองค์ แสวงหาด้วยความรัก
ด้วยชีวิต สิ้นสุดจิต สิ้นสุดใจ [x2]
พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา
ฮาเลลูยา พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่

294 แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ

แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ
แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ
แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ
สรร(ระ)เสริญพระบารมี

ด้วยโลหิต ไถ่ชีวิตข้า
ด้วยฤทธา ทรงชุบชีวิตข้า
แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ
สรร(ระ)เสริญพระบารมี

295 พระบิดาในสวรรค์เรารักพระองค์

พระบิดาในสวรรค์ เรารักพระองค์
เรายกพระนามพระองค์บูชา
ให้พระบัลลังก์พระองค์ประทับ
เหนือคำสรรเสริญ
ให้ทั่วโลกา ประกาศพระบารมี

สาธุการพระนาม องค์ทรงฤทธา
ผู้ทรงครอบครองชั่วนิจนิรันดร์
สาธุการพระนาม องค์ทรงฤทธา
ทรงเป็นราชานิรันดร์

296 เราจะโมทนาพระคุณ

เราจะโมทนาพระคุณ ทรงการุณอยู่เหนือ
ชนนานา เราจะร้องเพลงสรรเสริญ ท่ามกลาง
ปวงประชา เพราะความรักพระองค์มั่นคง
ดำรงพร้อมทุกเวลา และพระองค์ดำรง
ความสัตย์ซื่อตรง สุดล้ำพรรณา

เราจึงสรรเสริญเทิดทูน พระองค์สุดดวงใจ
ขอให้พระเกียรติ จงมีแด่องค์จอมราชา
เราจึงสรรเสริญเทิดทูน พระองค์สุดดวงใจ
ขอให้พระ-เกียรติ ขอให้พระ-เกียรติ
ขอให้พระเกียรติ จงมีแด่องค์จอมราชา

297 องค์พระบิดาเราเทิดทูนพระนาม

องค์พระบิดาเราเทิดทูนพระนาม นมัสการ
ด้วยจิตวิญญาณ เราสรรเสริญ ถวายใจเป็น
เครื่องบูชา นมัสการ องค์จอมราชา
เราเปล่งเสียงร้อง ฮาเลลูยา แด่องค์จอมราชา
เราเปล่งเสียงร้อง ฮาเลลูยา แด่องค์จอมราชา

องค์พระบิดาเรายกยอพระนาม นมัสการ
เพราะเรารักพระองค์ เราสรรเสริญถวาย
เป็นดังเครื่องบูชา นมัสการพระนามพระองค์
เราเปล่งเสียงร้องเชิญพระเยซู มารับคำ
สรรเสริญ เราเปล่งเสียงร้องเชิญพระเยซู
มารับคำสรรเสริญ

298 นำเข้าใกล้พระองค์

นำเข้าใกล้พระองค์ อย่าปล่อยข้าไปห่าง
ด้วยใจที่ยอมจำนนอีกครา เพราะทรงเรียก
ข้าเป็นเพื่อนพระองค์ ข้าปรารถนาพระองค์
ไม่มีใครเทียบได้ ไม่มีสิ่งไหนมาแทนพระองค์
ความรักสัมผัสในอ้อมพระหัตถ์ โปรดนำ
ข้ากลับมา นำมาถึงพระองค์

ทรงเป็นทุกสิ่ง
ทั้งสิ้นที่ข้านั้นต้องการ
ขอทรงโปรดนำ
ให้รู้พระองค์อยู่ใกล้

300 องค์พระเจ้าสันติราชที่ปรึกษามหัศจรรย์

องค์พระเจ้า สันติราช ที่ปรึกษามหัศจรรย์
จอมโยธา ชัยชนะ กษัตราพระผู้ทรงนิรันดร์
ข้าเทิดทูนพระองค์ โอ้ข้าเทิดทูนพระองค์
องค์พระผู้ยิ่งใหญ่ เหนือโลกและจักรวาล
ข้าเทิดทูนพระองค์ โอ้ข้าเทิดทูนพระองค์
พระเยโฮวาห์ที่ข้าเทิดทูน

301 ยกมือของท่าน

ยกมือของท่าน ถวายเกียรติราชา
ถวายบังคม ก้มกราบวันทา สรรเสริญ
องค์ผู้ทรงราศี ข้าสดุดี
องค์พระผู้มี ข้าขอภักดี แด่องค์จอมราชันย์

302 เราขอสรรเสริญ

เราขอสรรเสริญ เทิดทูนพระนามพระองค์
ผู้ทรงฤทธาสูงสุด องค์บริสุทธิ์
เราขอสรรเสริญ นมัสการพระองค์
ผู้ทรงพระคุณอนันต์ องค์อัศจรรย์
พระคุณพระองค์ นั้นแสนล้ำเลิศ

เราขอสรรเสริญ ยกย่อง ชูเชิด
เทิดทูนพระนาม พระเจ้าของเรา
ผู้ทรง ยิ่งใหญ่ พระคุณพระองค์
นั้นแสนล้ำเลิศ เราขอสรรเสริญ
ยกย่อง ชูเชิด เทิดทูนพระนาม
พระเจ้าของเรา ชั่วนิจนิรันดร์

303 ร้องแด่พระเจ้า

พระเยซูพระผู้ช่วยไม่มีผู้ใดเปรียบปาน
ชั่วชีวิตข้าข้าจะสรรเสริญ
ความรักอันอัศจรรย์ของพระองค์ผู้ปลอบ
โยนพระศิลาเป็นป้อมลี้ภัยและพลัง
ทุกลมหายใจของข้าพระองค์จงอย่าหยุด
นมัสการ

ให้ทั่วโลกาตะโกนร้องเพลงสรรเสริญ
ทรงฤทธิ์และบารมีโอ้จอมราชา
ภูเขาโค้งคำนับทะเลร้องคำรน
เปล่งเสียงร้องแด่พระนาม
ชื่นชมยินดีเราเปรมปรีดิ์ฝีพระหัตถ์
ตราบชั่วชีวิตนี้จะรักแต่พระองค์
หาใดเปรียบปานพระสัญญาที่มีในพระองค์

304 บริสุทธิ์องค์บริสุทธิ์

บริสุทธิ์ องค์บริสุทธิ์ พระองค์ผู้ล้ำเลิศ
สมควรสรรเสริญ บริสุทธิ์ องค์บริสุทธิ์
เราร้องด้วยสิ้นสุดดวงใจ พระองค์ยิ่งใหญ่
เหนือนามทั้งปวง พระองค์ยิ่งใหญ่
เหนือนามทั้งปวง พระนามเกรียงไกร

305 ชั่วชีวิต

อยากให้ชีวิตนี้เป็นที่พอพระทัย
โปรดนำข้าสรรเสริญพระองค์ด้วยใจ
มอบความคิดและทุกสิ่งที่ข้ามีแด่พระองค์
ข้านมัสการพระองค์ชั่วชีวิต
ชีวิตนี้ที่ข้ามีทรงประทาน
ชีวิตนี้ขอมีเพียงพระองค์ครอบครอง

ข้าขอร้องสรรเสริญ ทุกเรื่องราวออกจากใจ
เพราะความรักอันยิ่งใหญ่ ไม่เปลี่ยนแปลง
เพราะความรักอันยิ่งหญ่ ไม่เปลี่ยนแปลง
ชั่วชีวิต ชั่วชีวิต ข้าจะสรรเสริญ
พระองค์ชั่วชีวิต ชั่วชีวิต ชั่วชีวิตของข้า
ข้าจะสรรเสริญพระองค์ชั่วชีวิต

306 แด่พระเจ้าผู้ครองบัลลังก์

แด่พระเจ้าผู้ครองบัลลังก์ และองค์พระเยซู
แด่พระเจ้าผู้ครองบัลลังก์ และองค์พระเยซู
ขอพระเกียรติ พระสิริ คำสรรเสริญ
แด่พระองค์นิรันดร์ ขอพระเกียรติ พระสิริ
คำสรรเสริญ แด่พระองค์นิรันดร์

307 พระเจ้าของเราโอ้พระนาม

พระเจ้าของเราพระนาม
ช่างงามสง่าทั่วทั้งโลกา
พระเจ้าของเราโอ้พระนาม
ช่างงามสง่าทั่วทั้งโลกา

เราขอสรรเสริญ ถวายพระเกียรติ
ยกย่องพระนามอันบริสุทธิ์
เราขอเทิดทูน นมัสการ
ถวายพระเกียรติพระองค์

308 เมื่อมีปัญหา

เมื่อมีปัญหาอย่าตกใจพระเจ้าทรงชิดใกล้
ยามความลำบากดั่งภูผาพระองค์ทรงช่วยได้
พายุชีวิต แม้มืดมัว จะทรงช่วยพ้นภัย
ยากทุกข์และโศกเศร้าสุดฝืน
ทรงปลอบประโลมใจ

เมื่อทรงรับเอาภาระ ทั้งโลกไว้
ด้วยความเต็มพระทัย
ใจฉันนั้นรู้จะอุ้มชู ท่านตลอดไป [x2]
ตรัสว่า จงมาหาเรา คนที่อ่อนเหนื่อยล้า
จะให้พักผ่อนสบาย

309 เป็นคำอธิษฐาน

เป็นคำอธิษฐาน ขอให้เป็นคำคร่ำครวญ
ถ่อมต่อพระพักตร์ เพื่อพระองค์มาอยู่ใกล้
ให้ข้า(เรา)เฝ้ายืนและร่ำร้องแทนบ้านเมืองเรา
ให้ข้า(เรา)ได้เป็น ผู้รับความเป็นไท
เฝ้ายืน เป็นนิเวศน์อธิษฐาน

310 เรากราบนมัสการ

เรากราบนมัสการ อยู่ต่อพระพักตร์
องค์ผู้ทรงราศี เราพบพระองค์
เราพบพระองค์ [x2]

ไม่มีสิ่งใดล้ำค่า เกินกว่าที่ได้เข้ามา
น้อมวันทา สรรเสริญตรงพระบัลลังก์
แสนประเสริฐที่พระสิริ ส่องเราด้วยพระคุณ
ชีวิตเราขออยู่เพื่อสรรเสริญ

311 ร้องแด่พระเจ้า

[1] พระเยซูพระผู้ช่วยไม่มีผู้ใดเปรียบพระองค์
ในทุกๆวันฉันอยากสรรเสริญ
[2] ความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์เจ้า
พระองค์เป็นที่กำลังป้อมปราการกำลังใจ
ในทุกๆวันและทุกๆสิ่งพากันสรรเสริญพระเจ้า

สรรเสริญพระเจ้าทั่วโลการ่วมร้องเพลง
พลังและฤทธิ์เดชสรรเสริญกษัตรา
ภูเขาจะกราบลงและทะเลคึกคะนอง
เปล่งเสียงร้องสรรเสริญ
ฉันร้องชื่นชมยินดีในฝีพระหัตถ์
และฉันจะรักพระองค์ตลอดชีพวางวาย
ไม่มีสิ่งใดจะเปรียบปานสัญญาพระองค์

312 ให้เราสรรเสริญ

ให้เราสรรเสริญ พระเจ้ายิ่งใหญ่
ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า
ให้เรานมัสการ เทิดทูนพระนามพระองค์
ทรงเป็นพระเจ้า และจอมราชา

313 ให้เราบูชา

ให้เราบูชา เพราะพระเจ้าทรงสถิตย์
ให้เราสรรเสริญ แด่พระองค์
ผู้สร้างฟ้าและสวรรค์ และทรงสร้างแผ่นดิน
สง่าราศี ขอจงมีแด่พระองค์เป็นนิตย์

ข้าขอกราบลง ตรงพระบาทพระองค์เจ้า
ข้าขอสรรเสริญ แด่พระเยซู
พระองค์เสด็จลงมา จากเมืองฟ้าลงสู่แผ่นดิน
พระองค์ทรงสิ้น ให้ข้าพ้นมลทิน
แห่งความผิดบาป

[ร้องรับ]
พระองค์ เกรียงไกร
ทรงยิ่งใหญ่กว่าผู้ใด ในฟ้าสวรรค์
ทรงเป็นพระเจ้า แต่เพียง ผู้เดียว

314 บริสุทธิ์

บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระเป็นเจ้าผู้ทรง
ฤทธานุภาพสูงสุด [x2] ผู้ทรงดำรงอยู่
ในกาลก่อน ผู้ทรงดำรงในปัจจุบัน
ผู้ที่จะเสด็จมา พระเป็นเจ้าผู้ทรง
ฤทธานุภาพสูงสุด บริสุทธิ์ ฯ

315 ขอความรัก ขอฤทธา

ขอความรัก ขอฤทธา ทรงเติมใจข้าให้ล้นไหล
ขอความรัก ขอฤทธา ทรงเติมใจข้าให้ล้นไหล
เพื่อข้าจะสรรเสริญ พระองค์สิ้นดวงจิต
เพื่อข้าจะสรรเสริญ พระองค์สิ้นดวงใจ
เพื่อข้าจะสรรเสริญ พระองค์สิ้นกำลัง
เพราะทรงเป็นพระเจ้า ทรงเป็นพระเจ้า

ขอพระเกียรติ พระสิริ ขอฤทธิ์เดชแด่พระองค์
ขอพระเกียรติ พระสิริ ขอฤทธิ์เดชแด่พระองค์
พระบิดาเจ้าข้า ข้าขอสรรเสริญ
พระเยซูคริสต์เจ้า องค์พระผู้ช่วย
พระวิญญาณของพระองค์ โปรดเจิมพวกเรา
ขอไฟพระเจ้า ขอไฟพระองค์

316 ข้ารู้แน่พระองค์ทรงพระชนม์อยู่

ข้ารู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่ จิตข้าขอ
สรรเสริญ บนกางเขนพระองค์ทรงไถ่บาปข้า
จิตข้าขอสรรเสริญ องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์
พิชิตความมรณะ จิตข้าขอสรรเสริญ
ข้าจึงมีเสรี พ้นบ่วงมารซาตาน
จิตข้าขอสรรเสริญ

317 จิตวิญญาณข้าร้อง

จิตวิญญาณข้าร้อง สาธุการพระนามพระเจ้า
เมื่อเข้ามา เข้าเฝ้า องค์พระเจ้าของข้า
พระองค์ประทับอยู่เหนือ คำสรรเสริญ
และโมทนา
พระองค์ทรงครอบครอง ชีวิตข้า

ข้าร้องสรรเสริญ องค์พระเจ้าผู้ทรงเมตตา
ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ของข้า
ให้ชีวิตข้า เป็นเครื่องบูชาบริสุทธิ์
แด่องค์พระเจ้าสูงสุด

318 ให้เราสรรเสริญพระนามของพระเยซู

ให้เราสรร(ระ)เสริญพระนามของพระเยซู
(พระนามพระเยซู) [x4] ให้เราสรร(ระ)เสริญ
ให้เราสรร(ระ)เสริญ ให้เราสรร(ระ)เสริญ
พระนามของพระเยซู (พระเยซู)
ให้เราสรร(ระ)เสริญ ให้เราสรร(ระ)เสริญ
ให้เราสรร(ระ)เสริญ พระนามของพระเยซู
(พระนามพระเยซู)

319 ทุกวันเวลาข้าสาธุการ

ทุกวันเวลาข้าสาธุการ ด้วยวิญาณและความจริง
ทุกสิ่งมอบถวายแด่พระองค์
พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ ข้าก้มกราบพระบาทา
เทิดทูนบูชาพระนามด้วยความยินดี

ให้เราสรรเสริญเทิดทูน พระองค์ร่วมกัน
ชั่วนิจนิรันดร์ พระคุณอนันต์ ให้เราพากัน
ชื่นชมในวันยินดี
ให้เราสรรเสริญเทิดทูน พระองค์ร่วมกัน
ชั่วนิจนิรันดร์ ให้เราพากัน
ชื่นชมในวันยินดี

320 เราขอวิงวอนพี่น้องเอ๋ย

เราขอวิงวอนพี่น้องเอ๋ย
ท่านทั้งหลายจงถวายตัว
เป็นเครื่องบูชา มีชีวิต
เพื่อพระเจ้า จะพอพระทัย

เราขอวิงวอนพี่น้องเอ๋ย
ท่านทั้งหลายจงนมัสการ
ด้วยจิตวิญญาณ และความจริง
เพื่อพระเจ้า จะพอพระทัย

321 เมื่อพระวิญญาณพระเจ้าสวมทับข้า

เมื่อพระวิญญาณพระเจ้าสวมทับข้า
ข้าสรร(ระ)เสริญ องค์พระเยซู [x2]
ข้าสรร(ระ)เสริญ ข้าสรร(ระ)เสริญ
ข้าสรร(ระ)เสริญองค์พระเยซู [x2]

เพลงยาว 322-475

322 จงวันทาพระองค์

จงเปล่งเสียง สำเนียงด้วยจิตสดใส
ฉลองชัยพระเยซูพระองค์ทรงไถ่ ด้วยความตาย โลกรู้
ดูชิดู ท่านคืนพื้นมา

เมื่อมองฟ้าทุกคราฟ้าสดใส
สุขฤทัยด้วยสัญญา
พระเยซูกลับรับเราไปอยู่ฟ้า
โฮซันนา เชิญมาพระองค์

เมื่อทองสรรค์วิมานเพชรแก้วเตรียมไว้
สี้นผองภัยเมื่อเหยียบลง
สายลมแสงแดดมิกล้ำกลายให้ลง
โอพระองค์ ที่รักของข้า

สี้นยุคนี้ไม่มีหิวกระหาย
เจ็บและตายสี้นศักดา
คร่ำครวญร้องให้สี้นสูญไปจากฟ้า
เราจึงมา วันทาพระองค์

323 เราเป็นหนึ่งเดียวกัน

เราเป็นหนึ่งเดียวกัน เราเป็นหนึ่งเดียวกัน
โดยพระคุณความรักพระเจ้า เราเป็นหนึ่งเดียวกัน
เราสรรเสริญพระเจ้า ทรงความรักมากมาย
พระเมตตาไพบูลย์ ยืนยง เราเป็นบุตรพระองค์

เราเป็นหนึ่งเดียวกัน ในองค์พระเยซู
มีชีวิตนิรันดร์ ทุกคน เราเป็นหนึ่งเดียวกัน
สดุดี พระเจ้า โมทนาพระคุณ
โดยองค์ พระเยซูคริสตเจ้า เราเป็นหนึ่งเดียวกัน

324 อภัยเสมอ

ใครสร้างฟ้าและท้องทะเลสร้างภูเขา
และพื้นพสุธา ใครเล่าหนาสร้างดวงสุริยา
ดวงจันทราเป็นของคู่ดาวท่านเห็นความยิ่งใหญ่
นั้นหรือไม่ ยาโฮวาห์นามพระองค์เกรียงไกร
ทรงสร้างสารพัดทุกสิ่งทุกชีวิตเป็นของพระองค์

ดวงชีวิตพระองค์ทรงนำพา
กรุณามอบองค์พระคริสต์ ทรงถูกตรึงที่โกละโกธา
เพื่อจิตวิญญาณข้าพ้นตาย ท่านทั้งหลาย
เคยคิดบ้างหรือไม่ พระเจ้านั้นทรงกันแสงเสียใจ
ในการกระทำอันชั่วช้าเลวทราม แต่พระองค์
ทรงอภัยเสมอ

ยามสุขสันต์มักลืมพระผู้ช่วย
กระทำตัวห่างเหินพระจ้า เราทำให้องค์พระบิดา
ต้องหวั่นไหวและเสียพระทัย ยามมีทุกข์
มักเรียกหาพระเจ้า คุกเข่าลงอธิษฐานขอสุข
นี่แหละหนาเป็นวิสัยมนุษย์ แต่พระองค์
ทรงอภัยให้

325 รีบนำวิญญาณ

ลุกขึ้นเถิด คริสเตียนไทย ช้าอยู่ไยรีบ
นำวิญญาณ มาถวายแด่พระเจ้ารีบเร่งเร็วไว
เรากองทัพของพระคริสต์ผู้พิชิตความมรณา
จงเดินทัพ ประจัญบาน ศัตรูหมู่มาร

[ร้องรับ]
ข้าได้ยิน พระสุรเสียง พระเจ้าตรัส
เราจะใช้ ผู้ใด ไป และผู้ใด จะไปแทนเรา
ข้าพระองค์อยู่ ที่นี่ ทรงใช้เถิด

ลุกขึ้นเถิด คริสเตียนไทย จงร่วมใจ
ทำงานพระเจ้า พากันไป นำวิญญาณ
ที่หิวการะหาย มองทุ่งนา เหลืองอร่าม
ยังขาดคนเก็บเกี่ยว วิญญาณ
รีบเร่งเถิด อย่ามัวช้ารีบ นำวิญญาณ

[ร้องรับ]
ข้าได้ยิน พระสุรเสียง พระเจ้าตรัส
เราจะใช้ ผู้ใด ไป และผู้ใด จะไปแทนเรา
ข้าพระองค์อยู่ ที่นี่ ทรงใช้เถิด

ลุกขึ้นเถิด คริสเตียนไทย ไปประกาศ
เรื่องราวข่าวประเสริฐในทุกแดนทุกแห่งหน
ที่คนบาปอยู่ ไปอาสาไปทำงานของพระเจ้า
เมื่อยังเยาว์วัยจงถวายใจกายารับใช้พระองค์

[ร้องรับ]
ข้าได้ยิน พระสุรเสียง พระเจ้าตรัส
เราจะใช้ ผู้ใด ไป และผู้ใด จะไปแทนเรา
ข้าพระองค์อยู่ ที่นี่ ทรงใช้เถิด

326 พระผู้เล้าโลมลงมา

แพร่ข่าวแห่งความรอดไป ไม่ว่ามีคนที่ไหน
ทุกแห่งที่มีดวงใจ วิบากห้อมล้อมเขาไว้
จงให้คริสเตียนทั้งหลาย ประกาศด้วย
ความชื่นใจ พระผู้เล้าโลมลงมา

[ร้องรับ]
พระผู้เล้าโลมลงมา พระผู้เล้าโลมลงมา
พระวิญญาณเสด็จมา สัญญาของพระบิดา
ให้หญิงชายประกาศนา พระวิญญาณทรง
นำพา พระผู้เล้าโลมลงมา

ดูเถิดกษัตริย์ยิ่งใหญ่ มีฤทธิ์รักษาให้หาย
วิญญาณที่ถูกขังไว้ ทรงปล่อยให้เขาเป็นไท
ทุกแดนที่ในคุกใหญ่ เสียงเพลงชนะก้องไป
พระผู้เล้าโลมลงมา

[ร้องรับ]
พระผู้เล้าโลมลงมา พระผู้เล้าโลมลงมา
พระวิญญาณเสด็จมา สัญญาของพระบิดา
ให้หญิงชายประกาศนา พระวิญญาณทรง
นำพา พระผู้เล้าโลมลงมา

ความรักพระเจ้ายิ่งใหญ่ ลิ้นข้าหมด
สามารถไซร้ ประกาศข่าวนี้อย่างไร
เป็นคุณซ้อนคุณมากมาย แก่ข้าผู้มีบาป
หนา ส่องแสงตามพระฉายา
พระผู้เล้าโลมลงมา

[ร้องรับ]
พระผู้เล้าโลมลงมา พระผู้เล้าโลมลงมา
พระวิญญาณเสด็จมา สัญญาของพระบิดา
ให้หญิงชายประกาศนา พระวิญญาณทรง
นำพา พระผู้เล้าโลมลงมา

327 มีธารน้ำพุ

มีธารน้ำพุเต็มด้วยโลหิต ซึ่งมาจากพระเยซู
ถ้าใครทำบาปดำลงให้มิด จะหายบาปที่มีอยู่
จะหายบาปที่มีอยู่ จะหายบาปที่มีอยู่
ถ้าใครทำบาปดำลงให้มิด จะหายบาปที่มีอยู่

โจรบนกางเขนผู้นั้นยินดี ได้เห็นฤทธิ์โลหิต
นั้น แม้ข้าจะชั่วกว่าโจรผู้นั้น บาปก็จะหลุด
เหมือนกัน บาปก็จะหลุดเหมือนกัน บาปก็
จะหลุดเหมือนกัน แม้ข้าจะชั่วกว่าโจรผู้นั้น
บาปก็จะหลุดเหมือนกัน

โลหิตประเสริฐแห่งผู้ไถ่บาป จะไม่หมด
ไปซึ่งฤทธิ์ จนทุกคนที่พระองค์ไถ่นั้น
จะพ้นอำนาจความผิด จะพ้นอำนาจ
ความผิด จะพ้นอำนาจความผิด
จนทุกคนที่พระองค์ไถ่นั้น
จะพ้นอำนาจความผิด

ตั้งแต่ข้าเชื่อได้เห็นโลหิต ซึ่งไหลมาจาก
กางเขน ข้าขอถวายสรรเสริญพระคริสต์
เพราะข้าพ้นบาปหมดเวร เพราะข้าพ้น
บาปหมดเวร เพราะข้าพ้นบาปหมดเวร
ข้าขอถวายสรรเสริญพระคริสต์
เพราะข้าพ้นบาปหมดเวร

328 พระองค์สถิตใกล้ชิดกับเรา

เคยเดินที่เราเดิน [x2] ได้ยืนที่เรายืน [x2]
เคยรู้อย่างที่เราเป็น [x2] พระองค์เข้าใจ [x2]
ทรงรู้ ความอ่อนแอ ของเรา [x2]
ได้เคยมาเป็นมนุษย์ [x2]
โดนทดลองทุกๆ ทาง [x2] ยังทรงไม่บาป [x2]

[ร้องรับ]
พระองค์สถิตใกล้ชิดกับเรา พระองค์สถิต
อิมมานูเอล พระองค์สถิต ใกล้ชิดกับเรา
พระองค์สถิต อิมมานูเอล

เยซูถูกปฏิเสธ [x2]
ซ้ำยังทรงถูกเกลียดชัง [x2]
ทรงรับอยุติธรรม [x2] ยังทรงอภัย [x2]
ทรงร้องไห้เพื่อพวกเรา [x2]
ชดเชยความบาปแทนเรา [x2]
ทรงตายแทนที่เรา [x2]
เพื่อเราเป็นไท [x4]

[ร้องรับ]
พระองค์สถิตใกล้ชิดกับเรา พระองค์สถิต
อิมมานูเอล พระองค์สถิต ใกล้ชิดกับเรา
พระองค์สถิต อิมมานูเอล

329 พระเยซูทรงห่วงข้า

เมื่อจิตใจข้าร้าวปวดร้อนเหลือนทน
จะร้องเพลงไพเราะไม่ได้
เมื่อภาระถมทับดวงใจต้องระทม
พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่

[ร้องรับ]
พระองค์ทรงห่วง พระองค์ทรงห่วง
เมื่อข้าเศร้า พระองค์ทรงห่วง
กลางวันอ่อนระอาใจ กลางคืนเมื่อยล้ากาย
ข้ารู้พระองค์ทรงห่วง

เมื่อใจมืดมัวเกิดความกลัวนักหนา
มีภัยพิบัติรอบตัวข้า
เมื่อสว่างกลางวันกลับกลายเป็นกลางคืน
พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่

[ร้องรับ]
พระองค์ทรงห่วง พระองค์ทรงห่วง
เมื่อข้าเศร้า พระองค์ทรงห่วง
กลางวันอ่อนระอาใจ กลางคืนเมื่อยล้ากาย
ข้ารู้พระองค์ทรงห่วง

เมื่อผู้ที่รักต้องอำลาจากโลก
จิตใจของข้าแสนเศร้าโศก
ใจข้าจวนจะแตกทรวงอกจะแยก
พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่

[ร้องรับ]
พระองค์ทรงห่วง พระองค์ทรงห่วง
เมื่อข้าเศร้า พระองค์ทรงห่วง
กลางวันอ่อนระอาใจ กลางคืนเมื่อยล้ากาย
ข้ารู้พระองค์ทรงห่วง

330 พระเยซูพระนามงดงามยิ่ง

พระเยซูพระนามงดงามยิ่งนัก
ทรงพลีพระชนม์ทรงเป็นมนุษย์ทรงเป็นพระเจ้า
เป็นสันติสุขความหวังพระคุณ
ส่องประกายความทุกข์ร้อนใจ
พระเยซูพระนามพระองค์แสนงาม

พระเยซูพระนามงดงามยิ่งนัก
ทรงสำแดงชีวิตนิรันดร์โรคภัยเหือดหาย
ทรงรักเมตตาสุขสันต์พระคุณ
อบอุนคลายความทุกข์ร้อนใจ
พระเยซูพระนามพระองค์แสนงาม

พระเยซูพระนามงดงามยิ่งนัก
ฉันนั้นลี้ภัยพ้นอบายพ้นความอับอาย
รักและพระทัยกรุณาล้นด้วยฤทธา
ส่องประกายคลายทุกข์ร้อนใจ
พระเยซูพระนามพระองค์แสนงาม

พระเยซูพระนามงดงามยิ่งนัก
ทรงพลีพระชนม์ทรงเป็นมนุษย์
ทรงเป็นพระเจ้า
เป็นสันติสุชความหวังพระคุณ
ส่องประกายคลายทุกข์ร้อนใจ
พระเยซูพระนามพระองค์แสนงาม

331 ที่ไม้กางเขน

เวลาสูญไป เพราะถือตัว งมงาย
ไม่ สนใจ พระเยซู ถูกตรึงตาย
ไม่รู้ว่าพระองค์ทรงมรณา ที่ไม้กางเขน

[ร้องรับ]
เป็นพระคุณมากมายให้เราเปล่าๆ
ทรงยกโทษให้เราเหลือที่จะกล่าว
จิตวิญญาณเราได้รับความเสรี
ที่ไม้กางเขน

เดี๋ยวนี้ทุกสิ่ง เรายอมมอบ ถวาย
เทิด พระเยซู เป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่
จิตวิญญาณรอดแล้วจึงร้องบทเพลง
แห่งไม้กางเขน

[ร้องรับ]
เป็นพระคุณมากมายให้เราเปล่าๆ
ทรงยกโทษให้เราเหลือที่จะกล่าว
จิตวิญญาณเราได้รับความเสรี
ที่ไม้กางเขน

โอ้ความรักได้ นำความรอด แก่ข้าฯ
โอ้ พระคุณ ที่ได้นำ เอาลงมา
โดยฤทธิ์เดชพระเจ้าทรงเปิดหนทาง
คือไม้กางเขน

[ร้องรับ]
เป็นพระคุณมากมายให้เราเปล่าๆ
ทรงยกโทษให้เราเหลือที่จะกล่าว
จิตวิญญาณเราได้รับความเสรี
ที่ไม้กางเขน

332 พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว

บรรทมอยู่ในอุโมงค์ พระเยซูของข้า
คอยอยู่จนถึงเวลา เสด็จออกมา

[ร้องรับ]
พระเยซูทรงคืนจากตาย ชัยชนะซาตาน
ซึ่งคอยทำลาย ทรงเป็นผู้มีฤทธิ์ เหนือ
อาณาจักรมารร้าย ทรงครอบครองอยู่กับ
ผู้บริสุทธิ์ทั้งหลาย เป็นขึ้นแล้ว เป็นขึ้นแล้ว
พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว

ตีตราอุโมงค์ป่วยการ พระเยซูของข้า
ยามเฝ้าไม่ได้ประโยชน์ พระเยซูเจ้า

[ร้องรับ]
พระเยซูทรงคืนจากตาย ชัยชนะซาตาน
ซึ่งคอยทำลาย ทรงเป็นผู้มีฤทธิ์ เหนือ
อาณาจักรมารร้าย ทรงครอบครองอยู่กับ
ผู้บริสุทธิ์ทั้งหลาย เป็นขึ้นแล้ว เป็นขึ้นแล้ว
พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว

ความตายไม่อาจทำลาย พระเยซูของข้า
พระองค์พิชิตความตาย พระเยซูเจ้า

[ร้องรับ]
พระเยซูทรงคืนจากตาย ชัยชนะซาตาน
ซึ่งคอยทำลาย ทรงเป็นผู้มีฤทธิ์ เหนือ
อาณาจักรมารร้าย ทรงครอบครองอยู่กับ
ผู้บริสุทธิ์ทั้งหลาย เป็นขึ้นแล้ว เป็นขึ้นแล้ว
พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว

333 สรรพสิ่งเป็นได้

[1] องค์จอมโยธาพระเจ้าของฉัน
ทรงเป็นกำาแพงกำาบังของฉัน
ไม่มีนามใดเปรียบพระเยซู
ไม่มีผู้ใดอาจต้านทาน

[2] ชีวิตของฉันอยู่บนศิลา
ไม่มีใครมาทำให้หวั่นไหว
ความหวังใจฉันมาจากพระองค์
ความรักความรอดของข้าพระองค์
[3] ฉันจะสรรเสริญพระองค์
ทุกวันพระคำพระองค์จะอยู่ในฉัน
และล้นด้วยเพลงมาจากหัวใจ
วิญญาณจึงยอพระองค์

[4] ทรงเติมดวงใจด้วยความเปรมปรีดิ์
มีใจยินดีอยู่ในพระองค์
และล้นด้วยเพลงมาจากหัวใจ
วิญญาณจึงยอพระองค์

เพราะยามอ่อนล้าพระองค์ เพิ่มแรงยามขัดสนรู้ฉันมั่งมี
โดยนามพระคริสต์ทรงฤทธิ์ยิ่งใหญ่
สรรพสิ่ง เป็นไปได้ในพระองค์ [x3]

334 สง่างาม

สง่างามเมื่อข้าเดินตามพระผู้ไถ่
ซึ่งล้างบาปของข้า
เหมือนอย่างอยู่ในเมืองสวรรค์ชั้นฟ้า
แสนหรรษาเมื่อข้ารู้ว่าพระองค์
ประทับอยู่ใกล้ตัวข้า
สรรเสริญขอบพระคุณและโมทนา

[ร้องรับ]
สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า
สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า
ทรงนำเราก้าวไปไม่พลั้ง
ทั้งที่ราบหรือภูเขาสูง
สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า

สง่างามเมื่อมีทุกข์ข้ากลับสุข
เพราะพระองค์ทรงอยู่ใกล้
สง่างามเมื่ออ้อนวอนด้วยวางใจ
สง่างามเมื่อข้าเดินตามพระผู้
ประทานความสุขแจ่มใส
สรรเสริญขอบพระคุณและโมทนา

[ร้องรับ]
สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า
สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า
ทรงนำเราก้าวไปไม่พลั้ง
ทั้งที่ราบหรือภูเขาสูง
สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า

สง่างามเมื่อข้าเดินไปบนฝั่ง
ทองคำกับพระผู้ไถ่
ไม่ต้องพรากจากพระองค์อีกต่อไป
ยิ่งงามสง่าเมื่อเวลาพระองค์
ประทับด้วยช่วยชูใจ
สรรเสริญขอบพระคุณและโมทนา

[ร้องรับ]
สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า
สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า
ทรงนำเราก้าวไปไม่พลั้ง
ทั้งที่ราบหรือภูเขาสูง
สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า

335 พักพิงในพระเจ้า

เมื่อทะเลต้องพบมรสุมแปรปรวน
ชีวิตคนเราก็เป็นเช่นนั้น
ยามทุกข์เจียนตายดุจดั่งโดนคลื่นชัดสาด
ขาดที่กำบังไร้ที่พักพิง

แต่อย่าลืมว่าพระองค์เฝ้าดูเราอยู่
พร้อมที่จะชูใจที่อ่อนแรงระอา
อย่าหันไปจากพระพักตร์ที่แสนเมตตา
มอบชีวิตให้พระองค์นำพา

พักพิงในพระเจ้าพักพิงในพระองค์
พระทรงเป็นศิลามั่นคง
พระองค์เป็นพระเจ้า
พลังความรอดบาป
ทรงเป็นโล่เป็นกำบังที่เข้มแข็ง

ต่อไปนี้ฉันจะไม่ต้องสู้เพียงลำพัง
เพราะพระองค์ผู้ทรงมีชัย
เหนือความตายความบาป
ทรงเดินไปเคียงข้างฉัน

336 พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รัก

พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รัก
พระคุณพระองค์ไม่สูญหาย
ข้าไม่ขัดสนลำบากมากนัก
เพราะทรงพิทักษ์รักษาไว้

พระองค์ทรงทำให้ข้านอนลง
ในทุ่งที่หญ้าเขียวสดมี
ทรงนำวิญญาณข้าไปริมธาร
ทรงเลี้ยงด้วยทิพย์อาหารดี

พระองค์ทรงฟื้นจิตวิญญาณข้า
เมื่อข้าขัดขืนพระบัญชา
พระองค์ทรงนำในทางชอบธรรม
เพราะเห็นแก่นามพระองค์เจ้า

เมื่อเดินตามหุบเขาเงาความตาย
ไม่กลัวพระเจ้าทรงอยู่ด้วย
คทาและธารพระกรปลอบโยน
พระองค์สถิตและชูช่วย

พระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้า
ต่อหน้าต่อตาของศัตรู
ทรงเจิมศีรษะข้าด้วยน้ำมัน
ขันน้ำของข้าก็ล้นอยู่

แท้จริงความดีความรักมั่นคง
จะติดตามข้าตลอดไป
และข้าจะอยู่ในพระนิเวศน์
พระเจ้าของข้าเสมอไป

337 คำประเสริฐศักดิ์สิทธิ์

คำประเสริฐศักดิ์สิทธิ์ พระตริสตคัมภีร์
คำสอนที่ไม่เปลี่ยนแปรไป
คำเปลี่ยนใจไกลบาป และปราบซาตาน
คำที่ดำรงนาน บอกทางสวรรค์ เวลาภายหน้า
คำที่ใจใฝ่หา เฝ้าภาวนา ทั้งวันและคืน

คำประสริฐศักสิทธิ์ ฤทธิ์เดชา
คำล้ำค่ายิ่งกว่าเงินทอง
คำดุจโคมคอยส่อง สว่างชีวัน
คำช่วยชูวิญญาณ เปรียบดังอาหาร
อันทรงคุณค่า คำที่คมหนักหนา
ยิ่งกว่าดาบคม ทิ่มแทงฤทัย

คำประเสริฐศักดิ์สิทธิ์ พระคริสต์ยิ่งใหญ่
คำสอนให้เทิดเกียรติพระองค์
คำบอกตรงพระองค์ จะเสด็จมา
คำที่ชาวโลกา จะหวาดผวา ทุกคนจนทั่ว
คำที่คนเมามัว จะตกใจกลัว ทั่วทั้งโลกา

338 ผู้พิชิตความตาย

เชิญ ขอเชิญแซ่ซ้องผู้ทรงฤทธิ์เดชา
ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา
โอ องค์เยซู ทูตสวรรค์พากันเชิดชู
เพราะเป็นผู้พิชิตความตาย
พ้นจากอบาย พระองค์มุ่งหมาย
ช่วยสหายทั่วไป

แม้นใครเชื่อฟังศรัทธา จะหลุดพ้นจากความผิด
องค์พระคริสต์ผู้เมตตา ทรงเห็นใจยอมช่วยชีวา
และทรงรักษาจริงใจ ลาลาลา ลาลาลา
ลาลาลา ลาลาลา อันความตาย ไม่ใช่ของเล่น
เพราะว่าเป็นค่า ของความบาป
พระทรงปราบให้รอดปลอดภัย ดั่งเคยมุ่งหมาย
คืนจากตาย เพราะมีฤทธิ์เดชา ลา ลา ลา ลา ลา ลา

แซ่ซ้องต่อองค์โปรดทรงเป็นผู้ปกเกศ
ลาลาลา ลาลาลา มีใครบ้างหนาที่เคยชนะ
ความตาย ลาลาลา ลาลาลา
วิญญาณส่องฉายสดใสมีสง่า
ลาลาลา ลาลาลา
เลิศล้ำอุรา เกิดมาเป็นค่าไถ่ ลาลาลา ลาลาลา
เป็นขึ้นมาได้ ด้วยฤทธิ์ทรงชัย ผู้ชนะ
เหนือความตายเป็นขึ้นมา

339 การถวายเป็นพระคุณหนุนนำเนื่อง

การถวายเป้นพระคุณหนุนนำเนื่อง
ทรงเป็นเรื่องพระเจ้าประทานให้
คนมั่งมีถวายได้มากฉันใด
คนยากไร้ถวายได้ด้วยใจมี

[ร้องรับ]
ทุกคนจงให้ด้วยใจมุ่งหมาย
ไม่ควรคิดเสียดายในภายหลัง
เป็นพลังเสริมวิญญาณประทานพร
ความรักย้อนผู้ให้ด้วยใจยินดี

ควรถวายด้วยใจสุดสามารถ
ยอมเป็นทาสมีชีวาพาถวาย
ทั้งใจกายพืชพันธ์อันมากมาย
มอบถวายแด่ท่านไท้ใจชื่นบาน

[ร้องรับ]
ทุกคนจงให้ด้วยใจมุ่งหมาย
ไม่ควรคิดเสียดายในภายหลัง
เป็นพลังเสริมวิญญาณประทานพร
ความรักย้อนผู้ให้ด้วยใจยินดี

ควรถวายด้วยคำนึงถึงคนยาก
ไม่ลำบากแบ่งปันท่านยังเหลือ
การเอื้อเฟื้อเป็นประสงค์องค์พระเจ้า
ทุกค่ำเช้ายอมถวายทั้งกายใจ

[ร้องรับ]
ทุกคนจงให้ด้วยใจมุ่งหมาย
ไม่ควรคิดเสียดายในภายหลัง
เป็นพลังเสริมวิญญาณประทานพร
ความรักย้อนผู้ให้ด้วยใจยินดี

ควรถวายด้วยใจชื่นชมไม่หน่าย
โดยมุ่งหมายขอบพระคุณผู้เมตตา
เพื่อเป็นการถวายเกียรติองค์พระบิดา
ทรงสร้างมาด้วยฤทธาเหนือสิ่งทั้งปวง

[ร้องรับ]
ทุกคนจงให้ด้วยใจมุ่งหมาย
ไม่ควรคิดเสียดายในภายหลัง
เป็นพลังเสริมวิญญาณประทานพร
ความรักย้อนผู้ให้ด้วยใจยินดี

340 เราต้องเดินกับพระองค์ทุกวันเวลา

เราต้องเดินกับพระองค์ทุกวันเวลา
เดิน เดิน เดิน ให้เราเดินไป เดินด้วยความ
รักภักดีพระองค์ รักเพื่อนบ้าน ไม่เกียจ
คร้าน ตามพระประสงค์
ไม่พะวง จงวางใจในพระเยซู

[ร้องรับ]
เดินกับพระองค์ ผู้ทรงดำรง ทรงเป็นอยู่
ทรงเอ็นดู เชิดชูวิญญาณ
องค์พระคริสต์กระทำกิจในชีวิตข้า
พระเมตตาจะนำพานำหน้าปลอดภัย

ยามเราเดินอย่ามัวเพลินชมโลกกว้างใหญ่
เดิน เดิน เดิน ให้เราเดินไป อย่าสงสัยใน
พระสัญญา ราชกิจทำด้วยจิต ชื่นบานอุรา
พระนำหน้าถ้าวางใจในพระเยซู

[ร้องรับ]
เดินกับพระองค์ ผู้ทรงดำรง ทรงเป็นอยู่
ทรงเอ็นดู เชิดชูวิญญาณ
องค์พระคริสต์กระทำกิจในชีวิตข้า
พระเมตตาจะนำพานำหน้าปลอดภัย

ให้เราเดินอย่ามัวเพลินรุดหน้าต่อไป
เดิน เดิน เดิน ให้เราเดินไป อย่าให้
ปัญหาพาเราไม่เดิน รักพระคริสต์
ด้วยสุดใจหาใครจะเกิน
ให้เราเดิน เชิญดวงใจในพระเยซู

[ร้องรับ]
เดินกับพระองค์ ผู้ทรงดำรง ทรงเป็นอยู่
ทรงเอ็นดู เชิดชูวิญญาณ
องค์พระคริสต์กระทำกิจในชีวิตข้า
พระเมตตาจะนำพานำหน้าปลอดภัย

341 เมื่อท่านมีปัญหาใดเกี่ยวกับพระเยซู

เมื่อท่านมีปัญหาใดเกี่ยวกับพระเยซู
ขอท่านจงได้เร่งรีบที่จะอธิษฐาน
เมื่อท่านมีปัญหาใดเกี่ยวกับพระคัมภีร์
ขอท่านจงได้เร่งรีบที่จะอธิษฐาน ๆ

เมื่อท่านมีปัญหาใดเกี่ยวกับพวกคริสเตียน
ขอท่านจงได้เร่งรีบที่จะอธิษฐาน
เมื่อท่านมีปัญหาใดเกี่ยวกับตัวท่านเอง
ขอท่านจะได้เร่งรีบที่จะอธิษฐาน ๆ
อธิษฐาน ๆ อธิษฐาน ต่อองค์เยซู
อธิษฐาน ๆ อธิษฐาน ต่อองค์เยซู

342 ขอน้อมเกล้า

ขอน้อมเกล้า แด่พระเจ้า พระบุตร
พระวิญญาณ ข้ามีสุขสันต์
รักนั้นมาจากพระองค์ พระคุณท่านมั่นคง
ดำรงอยู่แด่มวลหมู่ข้า อันกายใจวาจา
ขอมอบสนิทติดไว้กับพระองค์ จะไม่ขอห่าง

343 ข้าฯจะเงยตาดูภูเขา

ข้าฯ จะเงยตาดูภูเขา ความอุปถัมภ์ข้าฯ
มาแต่ไหน ความอุปถัมภ์ข้าฯ มาแต่พระเจ้า
ผู้ทรงสร้างท้องฟ้าสร้างพื้นสุธา
อีกบาทาท่าน พระองค์มิให้พลาดพลั้ง
พระองค์ผู้ทรง บำรุงท่านไว้ จะไม่เคลิ้มไป

ผู้ที่ทรงรักษาพาพวกอิสราเอล
จะไม่ทรงเคลิ้มหรือม่อยหลับไป
พระยะโฮวาเป็นผู้บำรุงและรักษาท่านไว้
เป็นร่มเงากำบังที่มือขวาท่าน
ยามทิวาอาทิตย์ ไม่ทำร้ายท่าน
หรือดวงจันทรา ยามราตรีเช่นกัน

พระยะโฮวาทรงป้องกัน
ป้องกันให้พ้นภยันตราย
พระองค์ขวนขวาย บำรุงรักษา
จิตวิญญาณท่านนำเมื่อเข้าออกไปมา
พระยะโฮวา ทรงเมตตาทรงป้องกัน
ป้องกันท่านไว้ ตั้งแต่นี้ไป จนตลอดกาล

344 ขอพระเยซูโปรดนำหน้า

ขอพระเยซูโปรดนำหน้า ไม่หลง
เมื่อทรงอยู่เคียงข้าฯ ข้าฯปลอดภัย
ถ้าเดินไม่ห่าง รักพระองค์ไม่รู้จืดจาง

[ร้องรับ]
โปรดจูง โปรดนำ อย่าให้ข้าฯ
เดินหลงจากทาง ขอทรงนำตลอดเวลา
ขอพระผู้ไถ่ทรงนำข้าฯ

เมื่อความทุกข์ลำบากมาใกล้
ข้าฯก็อยู่ในที่ปลอดภัย
ที่นั้นพ้นจากอันตราย ในพระองค์
ข้าฯพึ่งอาศัย

[ร้องรับ]
โปรดจูง โปรดนำ อย่าให้ข้าฯ
เดินหลงจากทาง ขอทรงนำตลอดเวลา
ขอพระผู้ไถ่ทรงนำข้าฯ

โปรดนำจนนาทีสุดท้าย ทรงอยู่ด้วย
ข้าฯไม่กลัวตาย
ข้าฯคงถึงสวรรค์บั้นปลาย
แล้วที่นั้นน้ำตาเหือดหาย

[ร้องรับ]
โปรดจูง โปรดนำ อย่าให้ข้าฯ
เดินหลงจากทาง ขอทรงนำตลอดเวลา
ขอพระผู้ไถ่ทรงนำข้าฯ

345 ข้าต้องการพระเยซู

ข้าต้องการพระเยซูยิ่งกว่าเพชรนิลจินดา
อยากเป็นศิษย์พระองค์ยิ่งกว่าเศรษฐี เงินตรา
ข้าฯต้องการพระเยซูยิ่งกว่าบ้านเรือนไร่นา
อยากให้พระเยซูนำทางชีวา

[ร้องรับ]
พระเยซูเป็นยอดปรารถนาของข้าฯ
ทรงช่วยพ้นบาปทุกเวลา
ข้าฯ ต้องการพระเยซูยิ่งกว่าเป็นราชา
ซึ่งโลกนี้มีให้ข้าฯ

ข้าฯต้องการพระเยซูยิ่งกว่าเกียรติแห่งโลกา
ข้าฯจงรักภักดีต่อพระองค์ผู้รักข้า
ข้าฯต้องการพระเยซูยิ่งกว่าชื่อเสียงเลิศฟ้า
จะรักและสัตย์ซื่อต่อพระบุตตรา

[ร้องรับ]
พระเยซูเป็นยอดปรารถนาของข้าฯ
ทรงช่วยพ้นบาปทุกเวลา
ข้าฯ ต้องการพระเยซูยิ่งกว่าเป็นราชา
ซึ่งโลกนี้มีให้ข้าฯ

ข้าต้องการพระเยซูยิ่งกว่าความสุขสำราญ
ข้าฯไม่อยากจะเดินตามโลกียวิสัย
ข้าฯต้องการพระเยซูยิ่งกว่าความเบิกบานใจ
อยากให้พระองค์นำไปเมืองวิไล

[ร้องรับ]
พระเยซูเป็นยอดปรารถนาของข้าฯ
ทรงช่วยพ้นบาปทุกเวลา
ข้าฯ ต้องการพระเยซูยิ่งกว่าเป็นราชา
ซึ่งโลกนี้มีให้ข้าฯ

346 รักพระเยซู

อยากอยากจะค้นหาความจริง
มองและดูความหมายรักคืออะไร
รักยั่งยืนแค่ไหนทำให้ใครพบสุข
รักนั้นทำให้ทุกข์หรือทำให้ดี
อยู่ อยู่ในรักพระเยซู
มองแลดูความงามของชีวิตใหม่

รักนั้นมีความหมายเกินกว่าใจรู้สึก
รักมั่นคงหยั่งลึกลงในชีวิต
อยากแบ่งความรักให้ทุกคน
บอกสิ่งดีดีที่มีอยู่
อยากบอกความหมายให้ทั้งโลก ได้รู้
รักพระเยซูคือความจริง

347 สิ้นกระแสกรรม

ชีวิตวนเวียนหันเปลี่ยนแปรผันเสมอ
วันนี้สุขพรุ่งนี้มีทุกข์มากมาย
ไม่แน่นอนใจแน่ระอา
เมื่อไรจะหมดสิ้นเวรสิ้นกรรม

[ร้องรับ]
สิ้นกระแสกรรม สิ้นกระแสกรรม
เมื่อได้พบพระองค์ทรงธรรม
รับชีวิตใหม่ มีความหวังใจ
เมื่อมอบชีวิตแด่พระองค์

มีผู้ใดเล่าที่เฝ้าห่วงใยตัวฉัน
จะมีวันที่พบรักที่แท้หรือไม่
ใจเฝ้ารอคอย ฝันที่เลื่อนลอย
แล้วฉันก็ได้พบพระองค์

[ร้องรับ]
สิ้นกระแสกรรม สิ้นกระแสกรรม
เมื่อได้พบพระองค์ทรงธรรม
รับชีวิตใหม่ มีความหวังใจ
เมื่อมอบชีวิตแด่พระองค์

แล้วฉันก็มีผู้ที่ทรงรักห่วงใย
ไม่กลัววันหน้าเพราะพระองค์ทรงนำพา
พระองค์รักษาใจที่ชอกช้ำ
ทรงไม่จดจำความชั่ว ความบาป

[ร้องรับ]
สิ้นกระแสกรรม สิ้นกระแสกรรม
เมื่อได้พบพระองค์ทรงธรรม
รับชีวิตใหม่ มีความหวังใจ
เมื่อมอบชีวิตแด่พระองค์

พระองค์ทรงรักท่านด้วยแน่นอนเสมอ
ทรงรอท่านอยู่ด้วยพระทัยที่เมตตา
อย่ามัวรอช้า เชิญกลับมาหา
พระองค์จะทรงเช็ดน้ำตาสิ้นกระแสกรรม

[ร้องรับ]
สิ้นกระแสกรรม สิ้นกระแสกรรม
เมื่อได้พบพระองค์ทรงธรรม
รับชีวิตใหม่ มีความหวังใจ
เมื่อมอบชีวิตแด่พระองค์

348 จงสรรเสริญพระเจ้า

จงสรรเสริญพระเจ้า ผู้ทรงเนาในวิหาร
สรรเสริญพระภูบาล ณ สถานสรวงสวรรค์
สรรเสริญพระเดชา ในบรรดาสิ่งสร้างสรรค์

สรรเสริญฤทธิ์อนันต์ ด้วยเสียงปี่และ
เสียงกลอง ทั้งเสียงฉาบและฉิ่ง อย่าหยุดนิ่ง
ร่ายรำฉลอง ขลุยพิณ เปล่งเสียงทำนอง
สรรเสริญซ้องสาธุการ

ไชโย ไชโย โห่ระทึก ให้ก้องกึก
อย่างมีชัย สรรพสิ่งที่มีลมหายใจ
ขอมอบไว้ใน พระเจ้าเทอญ
ไชโย ไชโย โห่ระทึก ให้ก้องกึก
อย่างมีชัย สรรพสิ่งที่มีลมหายใจ
ขอมอบไว้ใน พระเจ้าเทอญ

349 ทางชีวิต

องค์พระคริสต์มีชีวิตสูงยิ่ง ท่านเป็นพระแท้จริง
ไม่ทอดทิ้งเราไป ภายในนั้น ดั่งสวรรค์สรรให้
เกิดน้ำพุทางใจ ปริ่มสดใสวิญญาณ
ชีวิตเก่า พระเปลี่ยนเรา สู่ทางสวรรค์
เป็นความรัก พาใจภักดิ์ ให้ผูกพัน
ใจเอยมิเคยไหวหวั่นพายึดมั่นความจริง

ทางสวรรค์พาใฝ่ฝันมิมิด ให้เรานี้มีสิทธิ์
ได้ชีวิตพึ่งพิง มีใจภักดิ์ในความรักสูงยิ่ง
จะได้เห็นเป็นจริง ซึ่งเที่ยงแท้แน่นอน
ชีวิตใหม่ พระสร้างใน จิตใจด้วยพระพร
องค์พระคริสต์ นำชีวิต ให้แน่นอน
ตราบชั่วนิรันดร เป็นของฝ่ายพระองค์

ทางชีวิต ความมืดมิดมิอยู่ ที่องค์พระเยซู
ซึ่งมีพระองค์ทรง วิญญาณพระคอยเพิ่มเติม
เสริมส่ง ให้ใจนั้นจำนง ต่อองค์พระแน่จริง
ชีวิตท่าน พระประทาน ไม่ทรงทอดทิ้ง
ทางเรานั้น ทางสวรรค์ แห่งความจริง
จะได้เห็นในทุกสิ่ง ดังพระตรัสนั้นเอย

350 ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา

ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา ให้ใจข้าล้น
เหมือนลำธาร ขอทุกสิ่งที่ข้าได้มีอยู่ ล้วน
พระองค์เป็นผู้ประทาน โมทนาพระคุณ
พระเยซู ด้วยขับร้องบทเพลงถวาย ข้ายืน
อยู่บนศิลามั่นคงคือพระองค์ผู้รักมากมาย

ในอดีตทรงช่วยให้มีชัย เดี๋ยวนี้ข้าจึงพึ่ง
อาศัย ขอทรงเมตตาข้าเสมอไป ทั้งทรง
ช่วยจนถึงวันตาย พระเยซูทรงติดตาม
หาข้า เมื่อหลงทางไปจากสวรรค์
พระองค์ทรงเป็นความรักยิ่งใหญ่
ไถ่ด้วยโลหิตอัศจรรย์

ข้าเป็นหนี้พระคุณพระเยซู เพราะทรง
พลีชีวิตเพื่อไถ่ ขอให้ความดีของ
พระองค์นี้ ตรึงดวงใจข้าจนวันตาย
พระองค์ทรงรักข้าเสมอไป แต่ข้าเผลอ
มักลืมพระคุณ ตั้งแต่นี้ไปขอถวายตัว
กับพระองค์จนชีพวางวาย

พระบิดา พระบุตร พระวิญญาณ เป็น
ประธานของศิษย์ทั้งหลาย ถ้าพระองค์
ไม่เสด็จมาช่วย ข้าต้องม้วยอยู่ในอบาย
ขอเอ็นดูข้า ขอเอ็นดูข้า พระองค์เดียวมี
ฤทธิ์ช่วยได้ ขอเมตตาข้า ขอเมตตาข้า
พระองค์เดียวมีฤทธิ์ช่วยได้

351 อันพระคุณความการุณย์

อันพระคุณความการุณย์ของพระเยซู
พระองค์เสด็จมาสู่บังเกิดในโลกา
ความประสงค์ขององค์พระบุตรา
เพื่อจะเที่ยวหาคนที่หลงหายไป

เพราะมนุษย์มากที่สุดหลงกระทำผิด
ขาดการเชื่อฟังพระคริสต์ไม่มีจิตใจเลื่อมใส
ปัจจุบันซาตานล่อลวงทำใจ
ให้มัวมืดไปไม่เห็นความสว่าง

องค์พระคริสต์ทรงมีจิตมุ่งปรารถนา
เสด็จมาตามบัญชาพระบิดาตรัสสั่ง
เพื่อทำลายมารร้ายหมดพลัง
ไม่ให้ขัดขวางทางอันชอบธรรม

แล้วพระองค์ก็ได้ทรงเริ่มตั้งแผ่นดิน
ให้ชนชาติทั้งสิ้นรับความอุปถัมภ์
พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้ทรงนำ
ให้ผู้เชื่อตามรับแผ่นดินสวรรค์

เราสมควรจะชักชวนกันแสวงหา
แผ่นดินของพระบิดาพระบุตราจัดสรร
เรารวมอยู่ร่วมแผ่นดินเดียวกัน
ในเมืองสวรรค์รับพระพรเพิ่มพูน

352 ความรักจริงทุกสิ่งมั่นคง

ความรักจริงทุกสิ่งมั่นคง ยั่งยืนยงได้แก่
กางเขน พระเยซูผู้รับเวร บนกางเขนพระองค์
ยอมตาย แทนไถ่บาปทุกคนพ้นอบาย
ได้หลุดหายพ้นทาสอธรรม พระคุณประเสริฐ
ท่านเลิศล้ำ ทุกคนควรจำและระลึกให้มั่นคง

ยามเขาตรึงขึงตอกโบยตี ไม่ปรานีเปลี่ยน
ฉลองพระองค์ เอาเสื้อสีม่วงให้ทรง ต่าง
ยุยงป้ายร้ายใส่ความ ถ่มน้ำลายรดหน้าด่า
ประณาม เอาหนามสานแทนมงกุฎทรง
ทวนแทงสีข้างเลือดหลั่งลง รอยระลึก
พระองค์ประทับใจตลอดมา

พระคริสต์ตายเมื่อได้สามวัน พระองค์นั้นกลับ
เป็นขึ้นมา พระองค์ทรงให้สัญญา ก่อนบุตรา
จะไปสวรรค์ พระองค์ทรงตั้งเวลาสำคัญ ตั้ง
ไว้นั้นเป็นวันอาทิตย์ ถือบริสุทธิ์หยุดราชกิจ
วันดีของพระคริสต์ไม่ควรลืมดื่มกิน

ขนมปังเหมือนดังพระกาย จอกดื่มหมาย
โลหิตไหลริน ทุกคนได้สนใจกิน ทั่วแผ่นดิน
กินเพื่อยินดี เพื่อระลึกถึงพระคุณปรานี
เป็นอนุสรณ์เมื่อตอนวายชนม์ เดี๋ยวนี้
พระคริสต์สถิตย์เบื้องบน หวังใจทุกคน
เมื่อพระองค์เสด็จมา

353 พระเจ้าทรงรักเราที่สุด

[1] พระเจ้าทรงรักเราที่สุด เปรียบมหาสมุทร
กว้างใหญ่ไพศาล พระพรทั้งหลายได้
ประทาน ศฤงคารสิ่งของทุกประการ
เป็นของประทานมาจากพระองค์

ด้วยพระคุณการุณย์มั่นคง ข้าทั้งหลาย
ขอน้อมกายลง ขอบพระคุณพระองค์จน
สิ้นลมปราน ทุกคนข้าโมทนาคุณท่าน ด้วย
ใจมั่นทุกวันตลอดไป ทุกคนข้าโมทนาคุณ
ท่าน ด้วยใจมั่นทุกวันตลอดไป

[2] พระบิดาบุตราวิญญาณ ขอทรงบันดาล
ช่วยศิษย์ทั้งหลาย ข้านี้ล่วงล้ำคำหยาบ
คาย บางครั้งหลงคิดผิดกายใจ พระองค์
ทรงได้เมตตาปรานี

โปรดอภัยโทษให้ทันที ช่วยทุกคนหลุด
พ้นโลกีย์ ทุก ๆ คนยินดีสารภาพกลับใจ
คุณล้ำค่าเหลือคณานับได้ ไม่มีใครจะ
เทียบเทียมทัน คุณล้ำค่าเหลือคณานับได้
ไม่มีใครจะเทียบเทียมทัน

[3] พระบิดาผู้ทรงเจริญ ข้าขอสรรเสริญ
พระคุณทุกวัน ขอถวายเสียงพร้อม
เพรียงกัน หญิงชายแซ่ซ้องสาธุการ
ด้วยเสียงประสานถวายเกียรติบิดา

ข้ารักพระองค์มากนักหนา ข้าทั้งหลาย
มีใจศรัทธา ต่อพระบิดาสุดชีวิตจิตใจ
คำทูลกล่าวขอพระเจ้าสดับ โปรดทรงรับ
คำขอบพระคุณ คำทูลกล่าวขอพระเจ้าสดับ
โปรดทรงรับคำขอบพระคุณ

354 รากฐานของคริสตจักรแท้คือ

รากฐานของคริสตจักรแท้คือ พระเยซูเจ้าพระบุตร
พระองค์ทรงมารับคริสตจักร ให้เป็นเจ้าสาววิสุทธิ์
คำตรัสและน้ำพระทัยได้ แต่งตั้งคริสตจักรนั้นไว้
พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์และ ยอมพลีโลหิตเพื่อไถ่

ทรงเลือกชนจากทุกชาติตั้งให้เป็นคริสตจักรอันเดียว
หลักความรอดของคริสตจักรนั้นคือเชื่อพระเจ้าองค์เดียว
มีความหวังในพระคุณนั้น แซ่ซ้องสรรเสริญพระนาม
ร่วมศิลสนิทบังเกิดใหม่ เปลี่ยนใจผ่องแผ้วแวววาม

ทนทุกข์ลำบากความยากเข็ญ จำเป็นเข้าสู่สงคราม
แล้วคริสตจักรรับความสุขแท้ เมื่อแพร่ความรอดทุกบ้าน
จนกว่าบังเกิดความชื่นใจ แลเห็นชัดด้วยตาว่า
คริสตจักรได้ชัยชนะแล้ว ผ่องแผ้วหยุดพักกายา

เมื่อคริสตจักรอยู่ในโลกนี้ ก็รักพระองค์มากมาย
ร่วมใจกับพระผู้ช่วยไถ่ ร่วมกับผู้เชื่อทั้งหลาย
ที่ล่วงผ่านไปก่อนนานแล้ว ผ่องแผ้วอยู่ในวิมาน
ขอพระองค์เทพระพรให้ จะไปอยู่ด้วยไม่นาน

355 ท่านค้นหาสุขสำราญ

ท่านค้นหาสุขสำราญ ท่านอยาก
ได้ความเชื่อมั่น อธิษฐานทุกวันด้วยใจร้อนรน
จะไม่ได้สิ่งเหล่านั่น คือควมเชื่อสุขสำราญ
จนกว่าวางทุกสิ่งบนแท่นบูชา

[ร้องรับ]
ทุก ๆ สิ่งท่านวางไว้บนแท่นบูชาแล้วหรือ
พระวิญญาณครอบครองใจท่านหรือ
มีทางเดียวที่จะได้ พระพรพักผ่อนสบาย
คือถวายทั้งจิตใจและร่างกาย

เมื่อเราเดินกับพระเจ้า เข้าในความสว่างนั้น
เราจะได้รับความสุขโดยเร็วพลัน
เราต้องทำตามพระทัย เพื่อจิตใจไม่หวั่นไหว
ให้เราวางทุกสิ่งบนแท่นบูชา

[ร้องรับ]
ทุก ๆ สิ่งท่านวางไว้บนแท่นบูชาแล้วหรือ
พระวิญญาณครอบครองใจท่านหรือ
มีทางเดียวที่จะได้ พระพรพักผ่อนสบาย
คือถวายทั้งจิตใจและร่างกาย

ใครสามารถบอกเราได้ ถึงความรักอันยิ่งใหญ่
และความสุขที่มีอยู่ในดวงใจ
เราจะได้ร่วมสนิท ร่วมเป็นมิตรของพระคริสต์
เมื่อได้วางทุกสิ่งบนแท่นบูชา

[ร้องรับ]
ทุก ๆ สิ่งท่านวางไว้บนแท่นบูชาแล้วหรือ
พระวิญญาณครอบครองใจท่านหรือ
มีทางเดียวที่จะได้ พระพรพักผ่อนสบาย
คือถวายทั้งจิตใจและร่างกาย

356 เราทั่วโลกยืนใต้กางเขน

เราทั่วโลกยืนใต้กางเขน เช่นคนเดียววันนี้
กายจิตใจสัมพันธ์หมายชี้ ทางนั้นคือพระเยซู
มองดูที่แผ่นดินพระเจ้า เร่งเร้าให้เราเดิน
ตามเยซูทางความจำเริญ มาเดินสู่ธงชัย

เรามากันจากถิ่นใกล้ไกล พูดสำเนียงใหม่กัน
เป็นพี่น้องใจเดียวทุกพรรรณ ในวัยยุคมืดมน
มาชี้ให้โลกนี้ได้เห็น เป็นญาติกันทุกคน
ตามเยซูผู้เป็นความจริง นำวิ่งสู่ธงชัย

คนเสาะหาสวรรค์กันไป แต่ศานติอยู่ไกล
มาซีท่านผู้มีเมตตา มาพาพลโลกนี้
ที่เหนื่อยอ่อนชอกช้ำ โศกีพาเขาหนีทุกข์ไป
ตามเยซูผู้เป็นชีวี จรลีสู่ธงชัย

ดูเยซูเพื่อพบรับไถ่ มาร่วมใจกันเดิน
ตามทางนั้นความจริงชีวี ให้มีใจเดียวกัน
จรรโลงโลกเสียใหม่กัน ช่วยกันในโมงนี้
ด้วยความรักและด้วยฤทธี นำโลกสู่ธงชัย

357 สุขใจในพระคริสต์

สุขแสนสุขใจมิมีทางใดทางไหนเปรียบปาน
เรานมัสการ ด้วยดวงวิญญาณ ถวายเชิดชู
พ้นความหมองหม่น พระเบื้องบน ผู้มั่นคง
ได้ทรงเลี้ยงดู มีพระเยซูในหมู่เราชาวคริสตียน

โบสถ์คริสเตียนชักชวนให้เพียรในทุกสัปดาห์
วันอาทิตย์ให้มา ร่วมการนำพา ศึกษาบทเรียน
พระคำพระเจ้าสอนให้เราได้เข้าใจอยู่ในคริสเตียน
ใจมานะพากเพียรไม่เปลี่ยนแปรธรรมแท้มีแก่เรา

ด้วยพระเจ้าองค์ผู้ทรงพระชนม์ให้พ้นจากมาร
ใจเรานี้เบิกบานเพราะมีวิญญาณจากพระแนบเนา
พระคุณล้ำค่า พระบิดา ได้ให้มา ให้เรารับเอา
ทรงรักพวกเรา จึงให้มี ทางนี้ทางแห่งเดียว

สุขแสนสุขในพระองค์ทรงชัยสุดเหลือประมาณ
องค์พระประทาน ล้นในดวงมาน สุชแท้แน่เทียว
พระเยซูเจ้ารับบาปเอา และช่วยเราได้เพียงผู้เดียว
ใจเรานี้ ให้เปรียบเกลียววอนอย่าคลายมั่นหมาย
ตลอดไป

358 ยุทธภัณฑ์คริสเตียน

พวกเราชาว ทหารพระคริสต์ เตรียมกายจิตไว้
ต่อสู้กับศัตรูภัยมาร เตรียมอาวุธ สวมยุทธภัณฑ์
ของพระองค์เจ้าท่าน ต่อต้านยุทธอุบาย
เราไม่ได้สู้ กับเลือดเนื้อหนัง
แต่สู้พลังอำนาจบาปครองใจ
และสู้กับวิญญาณชั่วร้าย ๆ
ผู้ครองโมหะในความมืดพิภพโลกนี้

ยุทธภัณฑ์ รวมกันทั้งชุดเป็นอาวุธ
เพื่อต่อต้านวันชั่วร้ายราวี ต้องมั่นคง
ซื่อตรงภักดี ๆ องค์พระคริสต์ปรานี
เรามีสุขบริบูรณ์ เราเอาความจริงมาคาดเอาไว้
ความจริงยิ่งใหญ่เป็นความหมายพร้อมมูล
เอาชอบธรรม พระเจ้าค้ำจุลๆเอาพระกิตติคุณ
มาหนุนสวมเป็นรองเท้า

เอาความเชื่อเป็นโลห์ป้องกัน
ด้วยโลห์นั้นดับศรเพลิงมารสิ้นเชิงแพ้เรา
เอาความรอด ของพระคริสตเจ้าๆ
ป้องกันศีษะเราพระเจ้าทรงอวยพระพร
จงถือพระแสง แห่งพระวิญญาณ
คือพระคำท่าน คัมภีร์กล่าวสั่งสอน
อธิษฐาน โดยการวิงวอนๆ เช้าเย็นก่อนหลับนอน
อ้อนวอนโดยพระวิญญาณ

เหล่าคริสเตียน จงเพียรระวัง
มีหลายทางอานุภาพ ความลึกลับภัยพาล
เชื่อไม่ได้อุบายของมารๆ แต่ลำพังเรานั้น
สู้มารสู้ได้อย่างไร ต้องพึ่งพระคริสต์
สงเคราะห์ช่วยเหลือ เอาความจริง
เชื่อชอบธรรมสงบใจ ทั้งความรอด
พระคำรับไว้ ๆ อธิษฐานจริงใจ ได้ชัยชนะศัตรู

359 เราจะรักกันได้อย่างไง

จากบทเพลงที่บอกว่า รัก รัก รัก เรารักกัน
บอกอย่างนั้น ไม่เห็น จริงใจ
บอกไป ก็คง ทำ หน้า งงงง รักกัน ได้ไง
แต่ถ้าเรามีความรักรัก รัก ใครสักคน
ไม่ต้องดิ้นรน คิดกังวลใจ
ขอ เป็นน้ำพระทัยของพระองค์

[ร้องรับ]
รัก เรารักกัน เราจะรักกัน ได้อย่างไร
ปล่อยเป็นคำถาม ในใจ มานาน หลายปี
รัก เรารักกัน เราจะรักกัน ได้อย่างไง
อยากรู้จัง ติ่ว ติว ติ๊ว ติว ติว ติว ติ่ว
จะได้รักกัน สักที

ในวันนี้เราได้เรียน รู้ เรื่องรัก เราเข้าใจ
ว่ารักพระเจ้าต้องสิ้ดสุดใจ
รักคน ทั่วไป เหมือนรัก ตนเอง
ต่อไปนี้เราคงจะรัก รัก รัก
กันจริงใจ ก็ในหัวใจ มีพระเยซู
พร้อม มีเธออยู่ อุ้มชูใจ

[ร้องรับ]
รัก เรารักกัน เราจะรักกัน ได้อย่างไร
ปล่อยเป็นคำถาม ในใจ มานาน หลายปี
รัก เรารักกัน เราจะรักกัน ได้อย่างไง
อยากรู้จัง ติ่ว ติว ติ๊ว ติว ติว ติว ติ่ว
จะได้รักกัน สักที

360 สรรเสริญผู้เป็นเจ้าทรงเดชา

สรร-เสริญ สรร-เสริญ สรร-เสริญ
ผู้เป็นเจ้าทรงเดชา เวลาเช้าควรข้าพเจ้า
ร้องเพลงสรร-เสริญพระนาม
สรร-เสริญ สรร-เสริญ สรร-เสริญ
แด่พระจ้าผู้เมตตา ปรากฏ เป็นสามนั้น
คือพระเจ้า เดียวกัน

สรร-เสริญ สรร-เสริญ สรร-เสริญ
ชาวสวรรค์ชาวโลกา
ชวนกันมา ถวายพระเกียรติ
แด่ผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกัน
องค์ผู้บริสุทธิ์นั้น ควรมนุษย์จะบูชา
ผู้ทรงสภาพอยู่ ตลอดกาลเวลา

สรร-เสริญ สรร-เสริญ สรร-เสริญ
แม้บางครั้งความมืดบัง
ทำให้ตาคนบาปเรานี้ ไม่อาจเห็นรัศมี
แต่พระองค์ยัง เป็นอยู่ ไม่มีใครเทียบเทียมได้
สมบูรณ์ ด้วยฤทธิ์เดช ความรัก ความเมตตา

สรร-เสริญ สรร-เสริญ สรร-เสริญ
ผู้เป็นเจ้าทรงฤทธา ราชกิจพระองค์สำแดง
อำนาจในจักรวาล
สรร-เสริญ สรร-เสริญ สรร-เสริญ
ผู้ทรงรักชาวโลกา
ปรากฏ เป็นสามนั้น คือพระจ้า เดียวกัน

361 นับพระพร

เมื่อความทุกข์ลำบากเกิดขึ้นแก่ท่าน เมื่อใด
มีภาระหนักมาก ท่านคิดว่าแบกไม่ไหว
หันมานับพระพรย้อนดู นับทีละอัน
แปลกแต่จริงแน่แล้วพระเจ้าทรงโปรดช่วยท่าน

[ร้องรับ]
นับ พระพรของท่าน ดูทีละอัน
นับพระพรซึ่งพระเยซู ประทาน
นับพระพรนั้น นับดูทีละอัน
นับพระพรของท่าน ซึ่งพระเยซูประทาน

แม้บุคคลทั้งปวง มีทรัพย์สมบัติ มากมาย
แต่พระเจ้าสัญญา ให้พรจนนับไม่ไหว
รับพระพรซึ่งทรัพย์สินเงิน ทองซื้อไม่ได้
แล้วพระเจ้าประทานบำเหน็จจนเหลือบรรยาย

[ร้องรับ]
นับ พระพรของท่าน ดูทีละอัน
นับพระพรซึ่งพระเยซู ประทาน
นับพระพรนั้น นับดูทีละอัน
นับพระพรของท่าน ซึ่งพระเยซูประทาน

เวลาท่านต่อสู้ จะเป็นการเล็ก หรือใหญ่
อย่าระอาอ่อนใจ พระผู้เป็นเจ้าอยู่ใกล้
จงนับดูพระพรเพราะทูต สวรรค์ ป้องกัน
ช่วยเล้าโลมดวงจิต ท่านจนตลอด สิ้นกาล

[ร้องรับ]
นับ พระพรของท่าน ดูทีละอัน
นับพระพรซึ่งพระเยซู ประทาน
นับพระพรนั้น นับดูทีละอัน
นับพระพรของท่าน ซึ่งพระเยซูประทาน

362 นิ่งเถิดดวงใจ

นิ่งเถิดดวงใจ พระเจ้าอยู่ใกล้เคียงข้าง
ต้องทรมาน ทนทุกข์อยู่นานเพียงไร
ไว้ใจพระเจ้า จัดเตรียมให้เราทุกอย่าง
สิ่งใดเปลี่ยนแปลง อย่าได้ระแวงสงสัย
นิ่งเถิดดวงใจ ทรงเป็นสหายของเรา
แม้ทางเสี้ยนหนาม ยินดีเดินตามพระเจ้า

นิ่งเถิดดวงใจ พระเจ้าเป็นใหญ่คุ้มครอง
ทรงนำภายหน้า เหมือนนำเวลาแต่ก่อน
อย่าให้สิ่งใด ทำให้ศรัทธาสั่นคลอน
มืดมัวเดี๋ยวนี้ ต้องมีสว่างภายหน้า
นิ่งเถิดดวงใจ คลื่นลมยังฟังบัญชา
เหตุนี้ควรเรา เชื่อฟังพระเจ้าดีกว่า

นิ่งเถิดดวงใจ เวลาล่วงไปไม่นาน
เราไปอยู่ด้วย พระเยซูตลอดกาล
หมดทุกข์เสียใจ ไม่ร้องไห้แต่ชื่นบาน
ลืมความเศร้าโศก ลืมความวิปโยคนานา
นิ่งเถิดดวงใจ น้ำตาไหลก็แห้งหาย
ทุกคนรอดตาย พากันชื่นชมยินดี

363 ขอรับใช้

[ร้องรับ]
ขอรับใช้ ชีวิตข้า ขอรับใช้
ชีวิตข้า ขอให้ไท้ ตัวข้า
เป็นของพระองค์ ของพระองค์

ข้ายินดีเมื่อ อยู่ที่สำหรับพระองค์
สำหรับพระองค์ ข้าไม่ลืมเลือน
ไม่ลืมเลือน พระเยซูยอมตาย
เพื่อข้าได้ ชีวิตใหม่ ในพระองค์
ในพระองค์

[ร้องรับ]
ขอรับใช้ ชีวิตข้า ขอรับใช้
ชีวิตข้า ขอให้ไท้ ตัวข้า
เป็นของพระองค์ ของพระองค์

โลหิตพระคริสต์ ชำระข้าจากความบาป
จิตข้ากระหาย อยากใกล้พระองค์
ใกล้พระองค์ เพราะข้าลำเค็ญจิต
และกายข้า ขอมอบให้ องค์พระคริสต์
องค์พระคริสต์

364 มีใครไหม

เมื่อฉันทำผิดพลาดไป มีใครเข้าใจบ้าง มีใครไหม สนใจฉันคิดอะไร
บางครั้งทำผิดพลาดไป
ทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจ

ไม่มีใครให้อภัย มีแต่ซ้ำเติม
ชีวิตหลงทาง
ไร้ซึ่งความหวังใดใด
ทุกข์ระทม
ล้มลงก็ทนสู้เพียงคนเดียว

มองหาคนมาเห็นใจ
ต้องการคนให้อภัย
มีไหมใครจะมาเห็นฉันบ้าง

กว่าจะรู้ว่ามีคนหนึ่งที่เฝ้าเป็นห่วง
กว่าจะรู้ว่ายังไม่สายเกินไป
มาบัดนี้ว่ามีพระองค์ผู้ทรงเป็นความหวังใจ
ชีวิติฉันเริ่มเปลี่ยนไป

บัดนี้ฉันมีพระองค์เป็นกำลังใจ
จึงได้รู้ว่าพระองค์รักฉันมากมาย
สิ่งที่ฉันผิดพลาดไป
พระองค์ทรงให้อภัย

ทรงนำฉันเริ่มต้นใหม่
จึงได้รู้ว่ามีผู้หนึ่งที่เฝ้าเป็นห่วง
จึงได้รู้ว่ายังไม่สายเกินไป
มาบัดนี้พระองค์ผู้ทรงเป็นความหวังใจ
ทรงนำฉันเริ่มต้นใหม่
(เพราะพระองค์เป็นความหวังใจ)

365 ข้าขอมอบถวาย

[1] ข้าฯมอบทุกสิ่งแด่พระเยซู ยอมถวายด้วย
ความยินดี ข้าฯจะรักและพึ่งพระเยซู
ต่อพระพักตร์ตลอดชีวี
ข้าฯขอมอบถวาย ข้าฯขอมอบถวาย
มอบถวายหมดแด่พระเยซู
พระผู้ช่วยประเสริฐ

[2] ข้าฯมอบทุกสิ่งแด่พระเยซู ข้าฯนอบน้อมกราบ
พระบาทา ความสุขโลกนี้ ข้าฯละทิ้งแล้ว
ขอพระองค์ทรงโปรดรับข้าฯ
ข้าฯขอมอบถวาย ข้าฯขอมอบถวาย
มอบถวายหมดแด่พระเยซู
พระผู้ช่วยประเสริฐ

[3] ข้าฯมอบทุกสิ่งแด่พระเยซู ให้เป็นสมบัติของ
พระองค์ ขอพระวิญญาณบริสุทธา
ทรงนำข้าฯตามพระประสงค์
ข้าฯขอมอบถวาย ข้าฯขอมอบถวาย
มอบถวายหมดแด่พระเยซู
พระผู้ช่วยประเสริฐ

[4] ข้าฯมอบทุกสิ่งแด่พระเยซู ข้าฯถวายทั้งใจ
กายา โปรดประทานความรักและฤทธา
ขอพระพรไหลหลั่งลงมา
ข้าฯขอมอบถวาย ข้าฯขอมอบถวาย
มอบถวายหมดแด่พระเยซู
พระผู้ช่วยประเสริฐ

366 พระเยซูผู้งามเลิศ

พระเยซูผู้งามเลิศผู้ทรงครอบครอง
ทั่วโลกา ทรงเป็นพระเจ้าและทรงเป็นมนุษย์
ตัว ข้าจะรักพระองค์ ข้าขอ เทิดทูนพระองค์
เป็นรัศมี และเป็น มงกุฏ

ทุ่งนาใหญ่กว้าง งดงาม แนวพฤกษ์ไพร
ก็ยิ่งงามกว่า ถึงยามฤดู เมื่อผลิใบ ดอกบาน
พระเยซูผู้โสภา พระองค์ ประเสริฐยิ่งกว่า
รักษาใจช้ำ ให้สุข สำราญ

แสงแดด ส่องงามสดสี
แสงดวงจันทร์ยิ่งงาม กว่านี้
ยัง แสงดวงดาว ซึ่งส่องเป็น ประกาย
พระเยซูบริสุทธิ์ งามเลิศ ด้วยรัศมี
เหล่าทูตสวรรค์ จึงกราบ ถวาย

367 องค์พระเยซูทรงครองโลกา

องค์พระเยซูทรงครองโลกา
เหนือภพทั้งหลายสวรรค์ชั้นฟ้า
ราชอาณาจักรนั้นใหญ่ไพศาล
และดำรงอยู่ตลอดกาลนาน

ให้เราทั้งหลายกราบไหว้ราชา
คือพระเยซูผู้มีฤทธา
นามอันประเสริฐหอมเลิศทั่วฟ้า
เราโมทนาทุกวันเวลา

ชาวชนทั้งหลายทุกชาติภาษา
ควรจะถวายคำโมทนา
แม้พวกเด็กเล็กเปล่งเสียงยินดี
เพราะว่าพระองค์ได้ทรงปราณี

ทั่วทุกทิศาพระพรกระจาย
โซ่ตรวนซาตานหลุดออกง่ายดาย
ผู้ที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหือดหาย
ผู้หิวโหยได้ความอิ่มสบาย

เชิญเราชาวโลกร่วมใจสรรเสริญ
เทิดพระเกียรติองค์ผู้ทรงเจริญ
หมู่ทูตสวรรค์สรรเสริญไม่เว้น
ให้คนทั่วหล้าตอบว่าอาเมน

368 พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้า

พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้า
ทรงเป็นสง่าราศี
อย่าให้ข้าลืม เรื่องมงกุฏหนาม
โปรดนำไปถึงกางเขน

[ร้องรับ]
อย่าลืมเกทเสมนี
อย่าให้ข้าลืมความทรมาน
อย่าให้ข้าลืมความรัก อ่อนหวาน
โปรดนำไปถึงกางเขน

ให้เห็นอุโองค์ ของพระองค์เจ้า
ที่พวกผู้หญิงโศกเศร้า
ที่ทูตสวรรค์ พิทักษ์รักษา
เมื่อบรรจุในอุโมงค์

[ร้องรับ]
อย่าลืมเกทเสมนี
อย่าให้ข้าลืมความทรมาน
อย่าให้ข้าลืมความรัก อ่อนหวาน
โปรดนำไปถึงกางเขน

อยากเหมือนมาเรีย ชาวมักดาลา
ที่นำเครื่องหอมบูชา
ขอให้ข้าเห็น อุโมงค์ว่างเปล่า
โปรดนำไปถึงกางเขน

[ร้องรับ]
อย่าลืมเกทเสมนี
อย่าให้ข้าลืมความทรมาน
อย่าให้ข้าลืมความรัก อ่อนหวาน
โปรดนำไปถึงกางเขน

ให้ข้าเต็มใจ แบกไม้กางเขน
ทุกวันจะแบกเดินตาม
ให้ข้าร่วมทุกข์ กับพระเยซู
เพราะพระองค์แบกแทนข้า

[ร้องรับ]
อย่าลืมเกทเสมนี
อย่าให้ข้าลืมความทรมาน
อย่าให้ข้าลืมความรัก อ่อนหวาน
โปรดนำไปถึงกางเขน

369 เมื่อข้าเพ่งดูกางเขน

เมื่อข้าเพ่งดู กางเขน ประหลาด
ที่พระเยซูทรงสิ้นชีวา
ทรัพย์สินในโลก ข้าไม่ สวาท
เมื่อเทียบกางเขน ประเสริฐนักหนา

โปรดอย่าให้ข้า อวดอ้าง โลกนี้
ขออวดถึงมรณาพระคริสต์
สิ่งของในโลก ที่ข้า ชอบชี้
มอบไว้หมดกับ พระผู้พลีชีพ

เมื่อดูพระเศียร พระหัตถ์ พระบาท
ความทุกข์และความรักหลั่งลงมา
ใครเคยทนทุกข์ อันน่า อนาถ
หรือสวมหนามแทน มงกุฏโสภา

แม้เอาสมบัติ ทั้งสิ้น โลกา
น้อยนักถวายองค์พระผู้ไถ่
ความรักพระองค์ ประเสริฐ นักหนา
เรายอมถวาย ทั้งใจและกาย

370 ได้ยินเสียงของพระเจ้า

ได้ยินเสียงของพระเจ้า
เรียกข้าให้มาเข้าเฝ้า
พระองค์ชำระความบาปหมดเวร
ด้วยโลหิตจากกางเขน

[ร้องรับ]
ขอพระองค์เมตตา
ข้ามาเฝ้าเดี๋ยวนี้
ขอพระโลหิตจากกางเขน
ล้างบาปให้สิ้นกรรมเวร

แม้ข้าเหน็ดเหนื่อยเพราะบาป
พระองค์ประทานเรี่ยวแรง
มาตรแม้นชั่วช้าเลวทรามปานใด
โปรดให้สะอาดผ่องใส

[ร้องรับ]
ขอพระองค์เมตตา
ข้ามาเฝ้าเดี๋ยวนี้
ขอพระโลหิตจากกางเขน
ล้างบาปให้สิ้นกรรมเวร

พระองค์สัญญาแน่นอน
แก่ผู้จงรักภักดี
มารร้ายไม่อาจจะมาย่ำยี
เพราะว่าพระองค์คุ้มครอง

[ร้องรับ]
ขอพระองค์เมตตา
ข้ามาเฝ้าเดี๋ยวนี้
ขอพระโลหิตจากกางเขน
ล้างบาปให้สิ้นกรรมเวร

ไชโยโลหิตประเสริฐ
ไชโยความรักล้ำเลิศ
ไชโยความรอดขององค์พระคริสต์
เป็นฤทธิ์และความสัจจา

[ร้องรับ]
ขอพระองค์เมตตา
ข้ามาเฝ้าเดี๋ยวนี้
ขอพระโลหิตจากกางเขน
ล้างบาปให้สิ้นกรรมเวร

371 เมื่อผ่านโลกนี้

ข้าอาศัยอยู่ในโลกนี้ ความบาปมีที่ได้ทำไป
ซึ่งได้ทำใน สิ่งที่ข้าไม่สมควรทำ
ตามทางนี้มีผู้ทรงนำ โดยลำพังจะพลาด
พลั้งไป เพราะความทุกข์ลำบากนั้น
กล้ำกราย จนถึงวันตาย

[ร้องรับ]
เมื่อผ่านโลกนี้ ไม่มีความทุกข์โศก
เมื่อผ่านโลกนี้ เจ็บไข้มลาย
ตะวันส่องแสง บนฝั่งงามวิไล
เราจะไม่พบความทุกข์เลยตลอดนิรันดร์

เดินตามรอยพระบาทพระคริสต์ ทุกเช้าค่ำ
พึ่งในพระองค์ พระเจ้าผู้ทรง สถิตอยู่ด้วย
ตลอดเวลา สักวันหนึ่งจะเสด็จมา
เพื่อรับข้าไปเมืองสวรรค์ ซึ่ง ณ ที่นั่น
จะมี แต่ความสุขทุกเวลา

[ร้องรับ]
เมื่อผ่านโลกนี้ ไม่มีความทุกข์โศก
เมื่อผ่านโลกนี้ เจ็บไข้มลาย
ตะวันส่องแสง บนฝั่งงามวิไล
เราจะไม่พบความทุกข์เลยตลอดนิรันดร์

372 ขอพระเยซูทรงนำพาเรา

ขอพระเยซูทรงนำพาเรา
เปรียบเหมือนผู้เลี้ยงแกะอันดี
ขอทรงเลี้ยงเราทั้งกายวิญญาณ
เพื่อเราได้อิ่มหนำสำราญ ขอพระเยซู
ขอพระเยซู โปรดเอ็นดูประทานพระพร
ขอพระเยซู ขอพระเยซู เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้า

ขอทรงโปรดพิทักษ์รักษาเรา
อย่าให้ได้รับอันตราย พระเยซูทรงไถ่บาปของเรา
อย่าให้หลงทางจนตาย ขอพระเยซู
ขอพระเยซู ขอฟังเมื่อเราอธิษฐาน
ขอพระเยซู ขอพระเยซู ให้เรารอดเป็นสุขสำราญ

เพราะพระเยซูได้ทรงสัญญา
ยกโทษเมื่อหลงผิดอีกที
โดยพระคุณพระองค์ทรงเมตตา
นำเรามาฟอกล้างทันที ขอพระเยซู
ขอพระเยซู ให้เรากลับใจสารภาพ
ขอพระเยซู ขอพระเยซู ผู้ไถ่เราให้รอดจากบาป

373 ที่กางเขนๆ ข้าแลเห็น

พระโลหิตของพระเยซูไหล
พระองค์ทนทุกข์อับอาย
จนในที่สุดพระองค์ต้องตาย
ก็เพื่อล้างบาปของข้า

[ร้องรับ]
ที่กางเขน ที่กางเขน ข้าแลเห็นความสว่าง
และความหนักใจอันใหญ่ยิ่งได้หลุดหาย
เพราะข้าดูกางเขนจึงแลเห็นกระจ่าง
เดี๋ยวนี้ข้าจึงมีความสุขสบาย

พระเยซูถูกตรึงที่กางเขน
รับบาปรับเวรแทนข้า
พระองค์สำแดงความรักเมตตา
ความรักใดไม่เปรียบปาน

[ร้องรับ]
ที่กางเขน ที่กางเขน ข้าแลเห็นความสว่าง
และความหนักใจอันใหญ่ยิ่งได้หลุดหาย
เพราะข้าดูกางเขนจึงแลเห็นกระจ่าง
เดี๋ยวนี้ข้าจึงมีความสุขสบาย

พระองค์ทนทุกข์มากมายเหลือคิด
ตัวข้าเป็นหนี้พระคริสต์
ข้าขอถวายทั้งกายและจิต
ไว้ใต้พระบาทพระคริสต์

[ร้องรับ]
ที่กางเขน ที่กางเขน ข้าแลเห็นความสว่าง
และความหนักใจอันใหญ่ยิ่งได้หลุดหาย
เพราะข้าดูกางเขนจึงแลเห็นกระจ่าง
เดี๋ยวนี้ข้าจึงมีความสุขสบาย

374 ไม่มีกลางคืนอีกเลย

เมืองสวรรค์เมืองอัศจรรย์
มีกลางวันตลอดกาล
เขตเมืองนั้นก็อัศจรรย์
สัณฐานเท่ากันทุกด้าน

[ร้องรับ]
พระองค์เจ้าทรงเช็ดน้ำตา
ความชราป่วยตายไม่มี
ในสวรรค์ไม่นับเดือนปี
เพราะไม่มีกลางคืนอีกเลย

เมืองสวรรค์สัณฐานสี่เหลี่ยม
ถนนทำด้วยทองคำ
มีประตูทำด้วยมุกดา
และไม่มีกลางคืนอีกเลย

[ร้องรับ]
พระองค์เจ้าทรงเช็ดน้ำตา
ความชราป่วยตายไม่มี
ในสวรรค์ไม่นับเดือนปี
เพราะไม่มีกลางคืนอีกเลย

แม่น้ำแห่งชีวิตไหลอยู่
ผ่านใจกลางเมืองสวรรค์
และประตูเปิดไว้เสมอ
เพราะไม่มีกลางคืนอีกเลย

[ร้องรับ]
พระองค์เจ้าทรงเช็ดน้ำตา
ความชราป่วยตายไม่มี
ในสวรรค์ไม่นับเดือนปี
เพราะไม่มีกลางคืนอีกเลย

ไม่ต้องการแสงสุริยา
เพราะสว่างมีอยู่แล้ว
องค์พระคริสต์ทรงเป็นราศี
จึงไม่มีกลางคืนอีกเลย

[ร้องรับ]
พระองค์เจ้าทรงเช็ดน้ำตา
ความชราป่วยตายไม่มี
ในสวรรค์ไม่นับเดือนปี
เพราะไม่มีกลางคืนอีกเลย

375 โลกนี้พระเจ้าประทาน

โลกนี้พระเจ้าประทาน เป็นบ้านอาศัย
ชั่วคราว เมื่อถึงเวลา คราต้องจากไป ใคร ๆ
ไม่พ้นความตาย โลกนี้เราอยู่ไม่นาน
สวรรค์คือบ้านของเรา
และที่นั่นเรา ไม่ต้องพราก จากกัน
เราอยู่สวรรค์ นิรันดร์

โลกนี้เป็นที่สวยงาม พระเจ้าทรงสร้าง
เพื่อเรา คนโง่เขลาลืม ว่าเขาต้องตาย
จึงหลงงมงายหลายปี
วันนี้เชิญท่านทั้งหลาย กลับใจเชื่อพระเยซู
พระองค์ทรงยอม ตายบนไม้กางเขน
เพื่อล้างบาปเวร ของเรา

โลกนี้ล้วนอนิจจัง ไม่ยั่งไม่ยืน เสมอ
หลายคนละเมอ ว่าของจีรัง
แต่ท่านจะหวังอะไร
ความรักพระเจ้าแน่นอน
ไม่สั่นไม่คลอนปรวนแปร
ถ้าเราไว้ใจในองค์พระเยซูจิตใจเราสุขสบาย

376 จงชื่นชมยินดีในพระเจ้าทุกเวลา

จงชื่นชมยินดีในพระเจ้าทุกเวลา
จงชื่นชมยินดีและให้สุขสันต์
ความสุขทางของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวง
พระเจ้าทรงอยู่ใกล้ อย่าทุกข์ร้อน

[ร้องรับ]
ต้องการสิ่งใด ทูลต่อพระองค์
ด้วยอธิษฐาน และเชื่อมั่น แล้วสันติสุข
ทางของพระเจ้า จะหลั่งไหล มาสู่ท่าน

จงมุ่งบากบั่นไปเพื่อฉวยเอาพระเยซู
ดังที่พระเยซูได้ฉวยเราไว้
ฉวยด้วยขอบพระคุณ และสรรเสริญ
องค์พระคริสต์แล้วท่านจะบากบั่นไปสู่ธงชัย

[ร้องรับ]
ต้องการสิ่งใด ทูลต่อพระองค์
ด้วยอธิษฐาน และเชื่อมั่น แล้วสันติสุข
ทางของพระเจ้า จะหลั่งไหล มาสู่ท่าน

377 อยู่เพื่อพระคริสต์

[ร้องรับ]
อยู่เพื่อพระคริสต์ ชีวิตถวายพระองค์
พระหัตถ์มั่นคง ทรงนำไปตามมรรคา
อยู่ในพระองค์ชื่นใจยินดี มอบชีวีพลีบูชา
แสนสุขอุรา เมื่อข้าได้พบพระองค์

ครั้งหนึ่งใจข้า ชั่วช้าด้วยการอธรรม
แต่มีผู้นำ ทรงธรรมให้ข้ามั่นคง
ด้วยความเมตตาพระองค์ทรงช่วย
พร้อมด้วยความรักยืนยง
พระหัตถ์มั่นคง ดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์

[ร้องรับ]
อยู่เพื่อพระคริสต์ ชีวิตถวายพระองค์
พระหัตถ์มั่นคง ทรงนำไปตามมรรคา
อยู่ในพระองค์ชื่นใจยินดี มอบชีวีพลีบูชา
แสนสุขอุรา เมื่อข้าได้พบพระองค์

เมื่อมารเข้าครอง ทดลองใจข้าหวั่นไหว
แต่ข้าวางใจ มีชัยใจเกิดสุขสันต์
พระองค์ประทานกำลังมากมาย
ทรงให้สิ่งสารพัน
ใจเกิดสุขสันต์ ทุกวันถวายพระองค์

[ร้องรับ]
อยู่เพื่อพระคริสต์ ชีวิตถวายพระองค์
พระหัตถ์มั่นคง ทรงนำไปตามมรรคา
อยู่ในพระองค์ชื่นใจยินดี มอบชีวีพลีบูชา
แสนสุขอุรา เมื่อข้าได้พบพระองค์

378 เหตุไรท่านท้อถอยใจเศร้าหมองหรือ

เหตุไรท่านท้อถอย ใจเศร้าหมองหรือ
เหมือนตะวันอับแสงเมฆบังหมดสิ้น
จงวางใจพระคริสต์ ทรงฤทธิ์ช่วยได้
เมื่อทรงสัญญาแล้ว รักษาวาจา

[ร้องรับ]
มืดมิดก่อนฟ้าสาง เดี๋ยวก็สว่าง
อย่าอ่อนใจท้อแท้ แต่จงวางใจ
พระคริสต์ คอยช่วยท่านทุกวันทุกเวลา
มืดมิดก่อนฟ้าสาง เดี๋ยวก็สว่าง

เมื่อจิตใจปวดร้าว ทรงเข้าใจท่าน
จงมอบปัญหาไว้ในหัตถ์พระเจ้า
ความทุกข์ไม่กล้ำกราย เมื่อพอพระทัย
พระองค์ทรงรักท่าน ไม่ทอดทิ้งเลย

[ร้องรับ]
มืดมิดก่อนฟ้าสาง เดี๋ยวก็สว่าง
อย่าอ่อนใจท้อแท้ แต่จงวางใจ
พระคริสต์ คอยช่วยท่านทุกวันทุกเวลา
มืดมิดก่อนฟ้าสาง เดี๋ยวก็สว่าง

379 พระเยซูเป็นคำตอบ

[ร้องรับ]
พระเยซูเป็นคำตอบ สำหรับท่านวันนี้
เหนือพระองค์ไม่มีอื่นพระองค์ทรงเป็นทางเดียว
พระเยซูเป็นคำตอบ สำหรับท่านวันนี้
เหนือพระองค์ไม่มีอื่นพระองค์ทรงเป็นทางเดียว

หากคุณมีปัญหาอยู่ ในมุมหนึ่งแห่งดวงใจ
กำลัง และสันติสุข ไม่เคยพบเลยสักนิด
สิ่งเลวร้ายในอดีต ติดตามชีวิตทุกวัน
แต่สิ่งเดียว ที่ฉันมั่นใจ พระเยซูเป็นทางเดียว

[ร้องรับ]
พระเยซูเป็นคำตอบ สำหรับท่านวันนี้
เหนือพระองค์ไม่มีอื่นพระองค์ทรงเป็นทางเดียว
พระเยซูเป็นคำตอบ สำหรับท่านวันนี้
เหนือพระองค์ไม่มีอื่นพระองค์ทรงเป็นทางเดียว

ฉันรู้ว่าคุณมีปัญหาหนัก ที่ไม่สามารถแก้ไข
และนภา ของคุณมืดมิด ดวงอาทิตย์ก็ไม่ส่องแสง
ในคราวที่หมดหนทางแต่พระคำนั้นเป็นความจริง
ในทุกสิ่ง ที่ทรงสัญญา พระองค์จะทำเพื่อคุณ

[ร้องรับ]
พระเยซูเป็นคำตอบ สำหรับท่านวันนี้
เหนือพระองค์ไม่มีอื่นพระองค์ทรงเป็นทางเดียว
พระเยซูเป็นคำตอบ สำหรับท่านวันนี้
เหนือพระองค์ไม่มีอื่นพระองค์ทรงเป็นทางเดียว

380 พระเยโฮวาห์เป็นผู้ทรงบำรุง

พระเยโฮวาห์เป็นผู้ทรงบำรุง
เลี้ยงข้าพเจ้าทุกค่ำเช้าจะไม่อาทร
พระทรงโปรดให้นอนลงในที่มีหญ้า
เขียวสดงดงามตาทรงนำพาไปริมฝั่งน้ำ

พระองค์ทรงโปรดให้จิตฟื้นชื่นฉ่ำ
ทรงพาไปตามทางอันชอบธรรมของ
พระองค์ แม้ว่าข้าฯต้องคงดำเนินไป
ตามทาง หว่างเขาอันมัวมืดแห่งความ
ตายจะไม่กลัวเลย

พระองค์สถิตย์อยู่ด้วยข้าพเจ้า พระทรง
โลมเล้า ไม้เท้าแห่งท่านทรงพิทักษ์
ต่อหน้าปฏิปักษ์ทรงจัดเตรียมโต๊ะไว้
อิ่มหนำสำราญใจพระอยู่ใกล้ใจข้าฯมั่นคง

พระองค์ชโลมศีรษะข้าพเจ้า
จอกดื่มนั้นเล่าทุกค่ำเช้ายังเต็มล้นอยู่
พระเมตตาเอ็นดูของผู้ดำรงธรรม
คงตามข้าเจ้าไปไม่ขาดสายในชีวิตนี้

และข้าพเจ้าขอพึ่งพาอาศัย
อยู่ในที่พระบรมหาราชวัง
ของพระผู้ทรงสร้างสวรรค์และชั้นฟ้า
นามพระเยโฮวาห์กษัตราผู้เลี้ยงอันดี

381 ไม่มีหว่างเขามืดเมื่อพระเยซูมา

ไม่มีหว่างเขามืดเมื่อพระเยซูมา
ไม่มีหว่างเขามืดเมื่อพระเยซูมา
แต่เป็นวันรุ่งเรือง เมื่อพระเยซูมา
จะรวมเราไปสวรรค์

[ร้องรับ]
จะรวมเราไปสวรรค์
จะรวมเราไปสวรรค์
ไม่มีหว่างเขามืด เมื่อพระเยซูมา
จะรวมเราไปสวรรค์

ไม่มีทุกข์โศกเศร้าเมื่อพระเยซูมา
ไม่มีทุกข์โศกเศร้าเมื่อพระเยซูมา
แต่เป็นวันชมชื่น เมื่อพระเยซูมา
จะรวมเราไปสวรรค์

[ร้องรับ]
จะรวมเราไปสวรรค์
จะรวมเราไปสวรรค์
ไม่มีหว่างเขามืด เมื่อพระเยซูมา
จะรวมเราไปสวรรค์

ไม่มีการร้องไห้ เมื่อพระเยซูมา
ไม่มีการร้องไห้ เมื่อพระเยซูมา
แต่จะรับพระพร เมื่อพระเยซูมา
จะรวมเราไปสวรรค์

[ร้องรับ]
จะรวมเราไปสวรรค์
จะรวมเราไปสวรรค์
ไม่มีหว่างเขามืด เมื่อพระเยซูมา
จะรวมเราไปสวรรค์

ไม่มีความป่วยไข้ เมื่อพระเยซูมา
ไม่มีความป่วยไข้ เมื่อพระเยซูมา
แต่จะรับควมสุข เมื่อพระเยซูมา
จะรวมเราไปสวรรค์

[ร้องรับ]
จะรวมเราไปสวรรค์
จะรวมเราไปสวรรค์
ไม่มีหว่างเขามืด เมื่อพระเยซูมา
จะรวมเราไปสวรรค์

จะมีเพลงต้อนรับ เมื่อพระเยซูมา
จะมีเพลงต้อนรับ เมื่อพระเยซูมา
และประชุมรื่นเริง เมื่อพระเยซูมา
จะรวมเราไปสวรรค์

[ร้องรับ]
จะรวมเราไปสวรรค์
จะรวมเราไปสวรรค์
ไม่มีหว่างเขามืด เมื่อพระเยซูมา
จะรวมเราไปสวรรค์

382 ฉันต้องการพระองค์

ฉันเพียงจะต้องการ พบพระเจ้า
อยู่ใกล้ชิด ทุกวัน ทุกเวลาขอเพียงฉันได้พบ
พระพักตร์พระองค์ โปรดทรงช่วยตามปรารถนา
ฉันเพียงจะต้องการ พบพระเจ้าและใกล้ชิด
ในยาม นมัสการขอทรงทำให้พบ
พักตร์พระองค์ และใกล้ชิด ตามปรารถนา

[ร้องรับ]
ข้าปรารถนา ใกล้พระองค์
เพราะพระคุณพระเมตตา
อบอุ่นใจทุกเวลา เพราะพร้อมด้วย
ความสุขเปรมปรีด์
ขอพระบิดา โปรดประทานรัก และความเมตตา
โปรดให้พบพระองค์ โปรดให้พบพระองค์ เสมอ

ฉันเพียงจะต้องการ พบพระเจ้า
อยากสรรเสริญ พระองค์ทุกเวลา
ฉันเพียงจะต้องการ
นมัสการอยู่ใกล้ชิดทุกวันเสมอ
ขอพระเจ้า โปรดทรงประทาน พระเมตตา
พระองค์ เป็นแรงเป็นกำลัง เป็นชีวิต เป็นกำลัง

[ร้องรับ]
ข้าปรารถนา ใกล้พระองค์
เพราะพระคุณพระเมตตา
อบอุ่นใจทุกเวลา เพราะพร้อมด้วย
ความสุขเปรมปรีด์
ขอพระบิดา โปรดประทานรัก และความเมตตา
โปรดให้พบพระองค์ โปรดให้พบพระองค์ เสมอ

ฉันเพียงจะต้องการ พบพระเจ้า อยู่ใกล้ชิด
ทุกวันทุกเวลาขอเพียงฉันได้พบ
พระพักตร์พระองค์
โปรดทรงช่วยตามปรารถนาฉันเพียงจะต้องการ
พบพระเจ้า อยู่ใกล้ชิด ทุกวัน ทุกเวลา
ขอทรงนำให้พบ พระเมตตา โปรดให้พบ
พระองค์ โปรดให้พบ พระองค์เสมอ โปรดให้พบ
พระองค์ โปรดให้พบพระองค์เสมอ

[ร้องรับ]
ข้าปรารถนา ใกล้พระองค์
เพราะพระคุณพระเมตตา
อบอุ่นใจทุกเวลา เพราะพร้อมด้วย
ความสุขเปรมปรีด์
ขอพระบิดา โปรดประทานรัก และความเมตตา
โปรดให้พบพระองค์ โปรดให้พบพระองค์ เสมอ

383 ฝากใจไปด้วยกัน

ฝากใจ ไปด้วยกัน ฝ่าฟันไป
ด้วยใจ มิเกรง ไม่หวั่น
พวกเรา คือพลังขององค์พระคริสต์
อุทิศตัว รับใช้

[ร้องรับ]
เพียงมอบถวาย กายใจ วิญญาณ
คอยฟัง พระองค์ ตรัสด้วยเสียงเบา เบา
ตรัสในใจของเรา ให้รู้น้ำพระทัย
เพียงมอบถวาย กายใจวิญญาณ
คอยฟัง พระองค์ตรัส ด้วยเสียง เบา เบา
จะทรงนำเรา ถ่อมใจลง ยอมฟังพระองค์

พวกเรา ไปด้วยกัน ผูกพัน
กันด้วยรัก พระคริสต์
มั่นคง เราจะไม่ล้มลง พระองค์
จะทรง นำเราสู่เส้นชัย

[ร้องรับ]
เพียงมอบถวาย กายใจ วิญญาณ
คอยฟัง พระองค์ ตรัสด้วยเสียงเบา เบา
ตรัสในใจของเรา ให้รู้น้ำพระทัย
เพียงมอบถวาย กายใจวิญญาณ
คอยฟัง พระองค์ตรัส ด้วยเสียง เบา เบา
จะทรงนำเรา ถ่อมใจลง ยอมฟังพระองค์

เมื่อเราไปด้วยกัน ผูกพันกัน
ด้วยรัก พระคริสต์
มั่นคง เราจะไม่ล้มลง
พระองค์จะทรง นำเรา สู่เส้นชัย

[ร้องรับ]
เพียงมอบถวาย กายใจ วิญญาณ
คอยฟัง พระองค์ ตรัสด้วยเสียงเบา เบา
ตรัสในใจของเรา ให้รู้น้ำพระทัย
เพียงมอบถวาย กายใจวิญญาณ
คอยฟัง พระองค์ตรัส ด้วยเสียง เบา เบา
จะทรงนำเรา ถ่อมใจลง ยอมฟังพระองค์

384 มีสหายเลิศคือพระเยซู

มีสหายเลิศคือพระเยซู ผู้ได้แบกบาปทุกข์
ของเรา มีอะไรรบกวนให้โศกเศร้า จงรีบ
เร่งนำมาเข้าเฝ้า เหตุไฉนเราลืมพระเจ้าบ่อย
ใจเป็นทุกข์โดยไม่มีเหตุ เพราะการไหว้วอน
เราได้ท้อถอย ไม่ได้ทูลผู้ทรงฤทธิ์เดช

เราเป็นทุกข์เพราะถูกล่อลวงหรือ
เคยเดือดร้อนลำบากหรือเปล่า
ไม่ควรย่อท้อหรือใจห่อเหี่ยว แต่เร่งนำทุก
สิ่งเข้าเฝ้า เราจะหาสหายที่วางใจ แก้ความ
ทุกข์ลำบากเราได้ เพราะพระเยซูทราบ
ความทุกข์นั้น จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์

เมื่อเหน็ดเหนื่อยเพราะแบกภาระหนัก
เหลือกำลังและเราหมดแรง ผู้ประเสริฐ
ทรงช่วยศิษย์ที่รัก ให้เราอ้อนวอนต่อ
พระองค์ ถ้าสหายดูหมิ่นเกลียดชังท่าน
จงเร่งนำทุกสิ่งเข้าเฝ้า แล้วทรงยื่นพระหัตถ์
รับท่านไว้ ท่านจึงได้รับความบรรเทา

385 วันนี้เป็นวันเปรมปรีดิ์

วันนี้ เป็นวันอันเปรมปรีดิ์ เป็นวันพระเจ้าตั้งไว้
วันหมด กังวลและห่วงใย เป็นวันงดงามวิไล
เชิญเราทั้งหลายมาบรรเลงเพลงสาธุการพระนาม
สรรรเสริญพระเจ้าด้วยจริงใจรักใคร่ภักดีติดตาม

เมื่อกาล พระเจ้าสร้างโลกหล้า
ทรงสร้างสว่างขึ้นก่อน
ประทานพระพรควมรอดให้โดยชัยพระคริสต์บวร
พระองค์ มีชัยไม่ม้วยมรณ์ พระจรจากฟ้ามาดิน
ช่วยให้ชาวชน พ้นมลทิน รับแสงสว่างอาจิณ

เรารับ พระพรพระเมตตา เวลาหยุดพักวันนี้
เมื่อเรา ล่วงลับดับชีวี ขอไปสู่ที่เปรมปรีดิ์
สรร-เสริญพระเจ้าพระบิดาพระบุตร
และพระวิญญาณ
องค์เดียวที่เรา รักยิ่งชีวา หาไหนไม่มีเปรียบปาน

386 แสนสุขสันวันประชุมนี้

[1] แสนสุขสันวันประชุมนี้ สวัสดีวันนี้เป็น
วันสุขใจ
เป็นมิ่งมงคลไม่ต้องกระวนกระวาย
พระพรจะหลั่งไหล มาให้แก่ท่าน จงรับ
ความชื่นบาน
ให้วิญญาณของท่านทั้งหลาย จงผ่องใสยินดี

[2] ขอพระพรวันประชุมนี้ เป็นราศีประกอบ
ความดีต่อไป
ขอโปรดประทานความรักนิรันดร์หลั่งไหล
สวมทับสิ่งชั่วร้าย เมื่อถูกทดลอง ขอ
พระคริสต์คุ้มครอง
อย่าให้ต้องบกพร่องพ่ายแพ้ จงมีแต่โชคชัย

[3] จงถวายพระเกียรติยศ และทั้งหมด
ไอศวรรยานุภาพ
แด่องค์พระคริสต์ผู้พลีชีวิตเปลื้องบาป
จนพระโลหิตอาบพระวรกาย โอพระองค์
ทรงไถ่
ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายความจงรักภักดี

387 องค์พระเยซูเจ้าทรงปกเกล้า

องค์พระเยซูเจ้า ทรงปกเกล้ามนุษย์สัตว์
คุ้มกันภัยพิบัติเป็นกษัตริย์ เหนือสากล
จงมานมัสการเถิดหล่าท่าน สาธุชน
อัญเชิญพระมาดลดวงจิตรื่นชื่นนิรันดร์

พระองค์เรืองอำนาจยิ่งเทวราชฤทธิ์อนันต์
ดำรงชั่วกัปกัลป์ครองสวรรค์และโลกา
มนุษย์ทูตสวรรค์ชุมนุมกัน น้อมวันทา
ถวายใจกายวิญญาณนอบมอบพระองค์

มนุษย์ทั่วใต้หล้าเลือกมรรคาโดยความหลง
ประมาทไม่ซื่อตรงอย่าทะนง จงมาหา
พระบุตรชำระสิ้นหมดมลทิน วิสุทธา
โลหิตพระบุตราชุบชีวาสถาวร

ความรักพระคริสต์ช่วย
ศัตรูม้วยไม่กล้ารอน
โอวาท ทรงสอนพึงสังวรณ์ และจดจำ
รักชาติศาสนาหมั่นค้นคว้า ศึกษาธรรม
จงร่วมงานกันนำจิตชอกช้ำสู่พระองค์

388 อาการของพระเจ้านั้น

อาการของพระเจ้านั้น ซึ่งเราเห็นกันด้วยตาไม่ได้
แต่เราก็มีธรรมชาติ ปรากฏชัดในสิ่งทรงสร้าง
ของเหล่านี้ก็เห็นเป็นพยาน เขาทั้งหลายแก้ตัวไม่
ได้ ว่าไม่รู้จักพระเป็นเจ้า เหตุว่าตาของเขาเอง
ได้เห็นธรรมชาตินี้อยู่อย่างชัดเจน แล้วยังไม่ยอม
เชื่อถือ ว่ามีพระเจ้า ว่ามีพระเจ้า แล้วใจของเขาจึง
มืดมัว จึงยึดถือ ล้วนแต่ของอนิจจัง ซึ่งไม่ใช่ยั่งยืน

พระเจ้าเป็นผู้ประทาน ให้มีอาหารทุกมื้อไม่ขาด
จากดินและฟ้าโปรยลงมา เป็นห่าฝนให้คนกินดื่ม
มีพืชงอกงามตามพื้นแผ่นดิน มนุษย์กินไม่รู้จักสิ้น
เหตุนี้เราจึงโมทนา ผู้สร้างฟ้าจักรวาล
เราขอบพระคุณพระองค์ซึ่งได้ประทาน อาหารทุก
วันเวลา เราขอบพระคุณ เราขอบพระคุณ พระเจ้า
ผู้ทรงพระเมตตา แต่นี้ไป ข้าขอถวายจิตใจ
แก่พระเจ้าผู้เดียว

389 วันนี้อันเป็นวันดี

วันนี้อันเป็นวันดี ขอเชิญน้องพี่จงมาสรรเสริญ
พระองค์ผู้ทรงเจริญ ให้ความเพลิดเพลินแก่
เราทั้งหลาย มาเถิดอย่าช้า จงมาไว ๆ หญิง
ชายทั้งมวลจงชวนกันมา สรรเสริญผู้ทรง
พระคุณ สรรเสริญผู้ทรงพระคุณ
ที่ได้การุณย์ของพระบิดา

เราขอสรรเสริญพระองค์ ผู้เสด็จลงมายังโลกา
นามว่าบุตรสุดที่รัก ที่ได้ยอมจากสวรรค์ชั้นฟ้า
คือพระเยซูผู้ช่วยประชา ยอมตายไถ่บาปเรา
ทราบทั่วหล้า สรรเสริญผู้ทรงพระคุณ
สรรเสริญผู้ทรงพระคุณ
ที่ได้การุณย์ของพระบุตรา

องค์พระวิญญาณทรงนำ ให้เราติดตามต่อไป
ข้างหน้า ต่อสู้กับอุปสรรค และความทุกข์ยาก
ลำบากนานา อย่ากลัวอะไร พระให้บัญชา
อยู่ด้วยกับเราตามกล่าววาจา สรรเสริญผู้ทรง
พระคุณ สรรเสริญผู้ทรงพระคุณ
ที่ได้การุณย์ข้าตลอดมา

390 รอดอยู่ในหัตถ์พระเยซู

รอดอยู่ในหัตถ์พระเยซู ใจข้าหยุดพักแหมดห่วง
ที่นั้นร่มเย็นด้วยความรัก รอดอยู่ภายในพระทรวง
มีทูตสวรรค์บรรเลงเพลง
ต้อนรับข้าเข้าสวรรค์
ให้ข้าพักอยู่ที่เมืองนั้น
มีความสุขอยู่นิรันดร

[ร้องรับ]
รอดอยู่ในหัตถ์พระเยซู
ใจข้าหยุดพักแหมดห่วง
ที่นั้นร่มเย็นด้วยความรัก
รอดอยู่ภายในพระทรวง

รอดอยู่ในหัตถ์พระเยซู รอดพ้นจากความรำคาญ
พ้นจากการล่อลวงของมาร
บาปไม่ทำร้ายรังความ
พ้นจากสงสัยและความกลัว
พันจากความทุกข์เศร้าโศก
พ้นจากศัตรูคอยรบกวน
พ้นการทดลองของโลก

[ร้องรับ]
รอดอยู่ในหัตถ์พระเยซู
ใจข้าหยุดพักแหมดห่วง
ที่นั้นร่มเย็นด้วยความรัก
รอดอยู่ภายในพระทรวง

รอดอยู่ในหัตถ์พระเยซู ข้ารอดพ้นจากอบาย
อยู่ในพระทรวงพระเยซู ใจข้าหยุดพักสบาย
ทรงเป็นที่พึ่งให้ข้ารอด
และวายพระชนม์เพื่อข้า
เป็นเหมือนศิลาอันถาวร ข้าไว้ใจทุกเวลา

[ร้องรับ]
รอดอยู่ในหัตถ์พระเยซู
ใจข้าหยุดพักแหมดห่วง
ที่นั้นร่มเย็นด้วยความรัก
รอดอยู่ภายในพระทรวง

391 ถ้าเราเดินตามพระเจ้า

ถ้าเราเดินตามพระเจ้า พระเยซูทรงนำเรา
และประทานรัศมี ให้อิ่มหนำ
เมื่อเราทำตามพระทัย พระองค์สถิตในใจ
ของทุกคนที่ยอมเชื่อและฟังคำ

[ร้องรับ]
เชื่อและฟังคำ ไม่มีทางอื่นเที่ยงธรรม
พระเยซูโปรดให้ความสุข
แก่ผู้เชื่อและฟังคำ

ไม่มีทุกข์เกิดขึ้นได้ ไม่มีมืดในจิตใจ
เพราะอำนาจของพระคริสต์ ขับไล่ไป
ไม่ต้องกลัวหรือสงสัย ไม่มีโศกเศร้าร้องไห้
มาแผ้วพานเมื่อเราเชื่อและฟังคำ

[ร้องรับ]
เชื่อและฟังคำ ไม่มีทางอื่นเที่ยงธรรม
พระเยซูโปรดให้ความสุข
แก่ผู้เชื่อและฟังคำ

ถ้าเรามีความลำบาก หรือถ้ามีความทุกข์ยาก
พระเยซูทรงช่วยให้ พ้นมารร้าย
หากมีความทุกข์เหลือหลาย ไม่ต้องยาก
ซ้ำช้ำใจ พระองค์ช่วยผู้ที่เชื่อและฟังคำ

[ร้องรับ]
เชื่อและฟังคำ ไม่มีทางอื่นเที่ยงธรรม
พระเยซูโปรดให้ความสุข
แก่ผู้เชื่อและฟังคำ

ความสัมพันธ์อันชื่นใจ จะนั่งใกล้
พระบาทไท้ เราจะเดินอยู่เคียงข้างพระผู้ไถ่
ให้ไปไหนเต็มใจไป ยินดีทำตามพระทัย
ไม่ต้องกลัวแต่จงเชื่อและฟังคำ

[ร้องรับ]
เชื่อและฟังคำ ไม่มีทางอื่นเที่ยงธรรม
พระเยซูโปรดให้ความสุข
แก่ผู้เชื่อและฟังคำ

392 ขอสวมทับทรงชำระใจ

ขอสวมทับทรงชำระใจ
โอพระวิญญาณทรงเจิมเกล้าไว้
เติมให้เต็ม ดวงใจของข้า
โปรดเสด็จมาในใจเดี๋ยวนี้

[ร้องรับ]
พระวิญญาณเสด็จมา
ขอทรงเติมให้เต็มใจข้า
เติมให้เต็มดวงใจของข้า
โปรดเสด็จมาในใจเดี๋ยวนี้

พระวิญญาณทรงเติมข้าได้
ข้าไม่รู้ว่าทรงเติมอย่างไร
ข้าต้องการ พระองค์นักหนา
โปรดเสด็จมาในใจเดี๋ยว

[ร้องรับ]
พระวิญญาณเสด็จมา
ขอทรงเติมให้เต็มใจข้า
เติมให้เต็มดวงใจของข้า
โปรดเสด็จมาในใจเดี๋ยวนี้

ข้าเป็นคนแสนจะอ่อนแอ
ข้ามักพ่ายแพ้ขอกราบบาทา
พระวิญญาณ ประทานพรกล้า
ขอเติมใจข้าเต็มเดี๋ยวนี้

[ร้องรับ]
พระวิญญาณเสด็จมา
ขอทรงเติมให้เต็มใจข้า
เติมให้เต็มดวงใจของข้า
โปรดเสด็จมาในใจเดี๋ยวนี้

ทรงปลอบโยนอวยพรรักษา
หุ้มห่อใจข้าสะอาดสดใส
ผู้ปลอบโยน อวยพรรักษา
เชิญมาทรงเติมให้เต็มเดี๋ยวนี้

[ร้องรับ]
พระวิญญาณเสด็จมา
ขอทรงเติมให้เต็มใจข้า
เติมให้เต็มดวงใจของข้า
โปรดเสด็จมาในใจเดี๋ยวนี้

393 พระวิญญาณประทานพระพร

พี่น้องเอย ขอฟัง
ข้อยซิเล่าให้ฟังถึงองค์พระเยซูคริสต์
ผู้ทรงฤทธิ์ยิ่งใหญ่ บ่มีไผเกิน
ขอเชิญท่านฟังให้ดีนะพี่น้องเอย

[ร้องรับ]
อกเอยบ่เคยพบผ่าน
ขอพระวิญญาณ
ประทานพระพรให้เต็ม
หัวใจของข้อยเปี่ยมล้น
ดวงกมลสุขเสียจนอิ่มใจ

พี่น้องเอย ขอจำ
ข้อยซิเล่าน้ำคำพระคัมภีร์ชี้ไข
ว่าองค์พระเยซู มาสู่เมืองไทย
ก็ด้วยจิตใจฮักคนไทยทุกคน

[ร้องรับ]
อกเอยบ่เคยพบผ่าน
ขอพระวิญญาณ
ประทานพระพรให้เต็ม
หัวใจของข้อยเปี่ยมล้น
ดวงกมลสุขเสียจนอิ่มใจ

พี่น้องเอย ขอดู
ว่าองค์พระยซูผู้ประเสริฐนักหนา
ไถ่ให้เฮาพ้นภัย และบาปนานา
องค์พระบุตราพระมาซีฮาช่วยเฮา

[ร้องรับ]
อกเอยบ่เคยพบผ่าน
ขอพระวิญญาณ
ประทานพระพรให้เต็ม
หัวใจของข้อยเปี่ยมล้น
ดวงกมลสุขเสียจนอิ่มใจ

394 ภูเขาแห่งพระคุณ

พระคุณใหญ่ยิ่งจริงนัก โอ้ว่าความรัก
ความรักความเมตตา
ภูเขาชื่อว่ากลโกธา เป็นที่ข้าเห็นพระคุณ
โถพระเยซูสู้ทน ทุกข์ยากมากล้น
ยอมรับทุกข์สู้ทน

เหมือนคนเลวสิ้นดี พลีพระกายวายชนม์
ทรชนโบยตี เขาไม่ปรานี ตรึงท่านที่กางเขน
ด่าประจาน โถคนใจมาร
เหลือเดนเขาทำท่านเช่นเป็นโจร
แท้จริงพระองค์มิทรงผิดเลย

เขายังได้เย้ยเอ่ยคำ กล่าวหาปรักปรำ
เหยียดหยามนานา ไร้ความเมตตาเป็นธรรม
เขานำพระองค์ให้ทรงมงกุฏหนามสาน
เพื่อประจานให้อาย รักมนุษย์มากมาย
จนวายชีวา ปวงข้าได้เห็นพระคุณ
พระคุณของพระเยซู

395 เช้าค่ำย่ำสนธยา

เช้าค่ำย่ำสนธยา เมื่อได้เวลานมัสการ
แต่พระเจ้าทรงฤทธิ์กับองค์พระคริสต์
พระวิญญาณเป็นนิจกิจประจำวัน
บรรเลงร้องเพลงประสาน เพื่อเป็นการ
ถวายเกียรติ เสริมส่ง แด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ใหญ่
ให้เราชาวไทยมีใจมั่นคงขอพระองค์
ทรงอวยพระพรให้เราถาวรวัฒนาสืบไป

หมั่นอธิษฐาน ขอพรสวรรค์ทุกวันอย่าคลาย
อ่านพระธรรมคัมภีร์ ไว้ได้เป็นที่ เล้าโลมจิตใจ
เตือนจิตมวลมิตรทั้งหลาย อบรมการบ่มนิสัย
ให้มีใจสามัคคี ร่วมกันตามพระคำทรงนำกิจการ
ขอพระวิญญาณสวมทับดวงใจฝากดวงจิต
พระคริสต์ไว้ใกล้ ขอตามพระไปด้วยใจภักดี

สิ่งสมบัติพัสถาน เป็นของประทาน
พระเจ้าให้ฟรีเราไม่มีสิ่งใด นอกจากกายใจ
ถวายยอมพลี แด่องค์พระทรงศักดิ์ศรี
ความรักเพื่อเป็นสักขีพวกเรานี้ขอสรรเสริญ
พระคุณ การเคารพเพื่อความอบอุ่น
ถวายพระคุณด้วยการร้องเพลง
บททำนองการร้องบทเพลง
เสียงร้องของเพลง เพื่อสดุดี

396 ข้าเจ้าบรรเลงเพลงมหาชัย

ข้าเจ้าบรรเลงเพลงมหาชัย พระคริสต์ฤทธิ
ไกรอาจหาญ สู้รบมีชัยขับไล่หมู่มาร
ทรงชำนะเหล่าพาลพาลา
ชำนะเหล่าพาลพาลา เออ

ข้าเจ้าบรรเลงเพลงแห่งพระคริสต์
ผู้พิชิตความมรณา ทรงปลงพระชนม์
เพื่อไถ่พวกข้าฯ ให้พ้นโทษาที่มากมี
พ้นโทษาที่มากมี เออ

ข้าฯ สรรเสริญร้องเพลงสาธุการ
เกริกก้องกังวานปฐพี มาร่วมร้องเพลง
ด้วยใจยินดี เพื่อสดุดีพระทรงชัย
สดุดีพระทรงชัย เออ

ขอพระทรงนำให้ข้าฯ ดำเนิน เดินตาม
ทางอันเหยียดตรงไป ข้าฯ ขอเดินตาม
ด้วยความไว้ใจ ตราบพบไท้ในวิมานแมน
พบไท้ในวิมานแมน เออ

397 พระวิญญาณผู้ทรงพระคุณ

โอ้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงพระคุณ
ทรงการุณย์เมตตาข้าทุกวัน
นับตั้งแต่บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ
ทรงประทานชีวิตสถิตภายใน

โอ้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ชูฤทัย
นำพาไปให้พลังสร้างสัมพันธ์
แนะนำข้าพาไปสู่สุขสราญ
ทุกคืนวันชีวิตสนิทพระองค์

ข้าขอสรรเสริญพระบิดาผู้บริสุทธิ์
องค์พระคริสต์ พระบุตราผู้ปรานี
ยอมพลีพระชนม์ พระวิญญาณผู้
ประทานพระพรเหลือล้น
ข้าทุกคนขอถวายกายใจวิญญาณ

โอ้องค์พระวิญญาณ
ทรงอวยพรให้เราทุกวัน
ทรงทำงานร่วมใจให้ฤทธี
สำแดงเดชทำลายบาปปราบโลกีย์
ทุกนาทีชีวิตติดตามพระองค์

ข้าขอสรรเสริญพระบิดาผู้บริสุทธิ์
องค์พระคริสต์ พระบุตราผู้ปรานี
ยอมพลีพระชนม์ พระวิญญาณผู้
ประทานพระพรเหลือล้น
ข้าทุกคนขอถวายกายใจวิญญาณ

โอ้องค์พระวิญญาณ
ทรงอวยพรให้เราทุกวัน
ทรงทำงานร่วมใจให้ฤทธี
สำแดงเดชทำลายบาปปราบโลกีย์
ทุกนาทีชีวิตติดตามพระองค์

398 โปรดอภัยให้ข้า

ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอได้
โปรดเมตตาให้ข้าฯ เข้าเดินทาง
ในพระคุณยิ่งยง ที่พระองค์ทรงวาง
เป็นหนทางที่มนุษย์ชาติปรารถนา

[ร้องรับ]
ขอทรงโปรดผ่อนลงโทษช้าฯเอ๋ย
เพราะมากนักหนาเกินจะให้อภัย
ขอทรงโปรดผ่อนลงโทษข้าฯ
เอ๋ยให้ควมบาปหยาบช้าหายสิ้นไปเอย

โอ้องค์พระผู้ช่วย
ทรงอำนวยความรอดให้
แม้เราจะบาป แต่ได้กลับเป็นไท
พระองค์ทรงตาย วายพระชนม์เพื่อเรา

[ร้องรับ]
ขอทรงโปรดผ่อนลงโทษช้าฯเอ๋ย
เพราะมากนักหนาเกินจะให้อภัย
ขอทรงโปรดผ่อนลงโทษข้าฯ
เอ๋ยให้ควมบาปหยาบช้าหายสิ้นไปเอย

นี่คือสิ่งที่เราควรรับ
พร้อมสรรพพระองค์จัดสรร
ความจริงทุกสิ่งอัน
ยังเป็นประกันมาจนวันนี้
ให้เราได้ชีวีอันนิรันดร์มั่นคง

[ร้องรับ]
ขอทรงโปรดผ่อนลงโทษช้าฯเอ๋ย
เพราะมากนักหนาเกินจะให้อภัย
ขอทรงโปรดผ่อนลงโทษข้าฯ
เอ๋ยให้ควมบาปหยาบช้าหายสิ้นไปเอย

399 เติบโตร่วมกัน

เราทุกคนต่างก็ไม่เหมือนกัน
แต่เราสัมพันธ์กันในพระเยซู
พระองค์เป็นรากฐานของเรา
ควรเราให้พระองค์เป็นหนึ่ง
ให้เป็นที่พึ่งในการเติบโต

[ร้องรับ]
เติบโต เติบโต
ร่วมกันในพระเยซูคริสต์
อย่าลืมว่าฤทธิ์อำนาจอยู่ในเรา
มีหลายพันเท่า ช่วยเราเติบโต

เรารู้ดีว่ามีพันธะต่อกัน
ต่างมีสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียว
ทุกคนต่างเป็นส่วนของกัน
อย่าได้กีดกันชิงกันเป็นใหญ่
แล้วเราจะได้จำเริญ เติบโต

[ร้องรับ]
เติบโต เติบโต
ร่วมกันในพระเยซูคริสต์
อย่าลืมว่าฤทธิ์อำนาจอยู่ในเรา
มีหลายพันเท่า ช่วยเราเติบโต

ในพระองค์ผู้ทรงมีฤทธิ์เดชา
พวกเรานั้นมาร่วมสมานไมตรี
ขอจงเห็นใจกันและกัน
ช่วยเหลือแบ่งปันรักกันไว้เถิด
ผู้ทรงล้ำเลิศเป็นแหล่งเติบโต

[ร้องรับ]
เติบโต เติบโต
ร่วมกันในพระเยซูคริสต์
อย่าลืมว่าฤทธิ์อำนาจอยู่ในเรา
มีหลายพันเท่า ช่วยเราเติบโต

400 เชิญร่วมใจนมัสการ

สวัสดีวันนี้สุขใจเราทั้งหลายขอรับพระพร
จากสมเด็จพระทรงศร นามว่าพระเยโฮวาห์
เราทั้งหลายได้ศึกษา พระคำของพระบิดา
พระคำของพระบิดา พระวิญญาณ
เป็นผู้นำประชุม

ขอจงร่วมใจอธิษฐาน นมัสการด้วยใจภาคภูมิ
ขอพระองค์ทรงควบคุม การประชุมให้สติปัญญา
ขอพระคริสต์สถิตกับข้า ทุกวันทุกกาลเวลา
ทุกวันทุกกาลเวลา ในนามว่าพระมหาเยซู

401 ทางชีวี

ทางชีวีข้านี้ ดำเนิน ขออัญเชิญพระองค์
นำพา แม้ว่ามีโพยภัยใดใด ไม่ท้อแท้แต่ยืนยง
เพราะพระองค์ทรงเคียงข้างเดิน
มั่นใจ ไม่กลัวเกรง

แม้คลื่นลมพัด โหมกระหน่ำ ข้ายังรักมั่นคง
ขอยึดองค์มั่นคงศรัทธา ติดตามไปทุกวัน
เวลา ฝ่าฟันพ้นภยันตราย ปลอดภัยแน่นอน
ขอบพระคุณพระผู้ทรงช่วย อวยชัยให้พลัง
จงศรัทธาเสริมความวางใจ ในองค์พระผู้ไถ่

402 หากจะรักจงรักอย่างสุดใจ

หากจะรักจงรักอย่างสุดใจ
ไม่จำสิ่งผิด ให้จิตขื่นขม
รักที่เคยชม คงไม่ต้องช้ำตรอมตรม
ภิรมย์ใจภักดิ์ รักไม่จืดจางให้ห่างหาย

[ร้องรับ]
เมื่อรักยังชื่นโลกก็รื่นรมย์ แต่เมื่อรักขม
ต้องอกตรมอยู่เพียงผู้เดียว ความรัก
พระองค์มั่นคงแน่นอน
เหมือนดังอักษร ที่จารึกไว้ ชั่วนิรันดร์

หากจะรักความรักย่อมอดทนนาน
เหมือนดังไม้บาน รับรุ่งอรุณกาล
แม้มีเมฆินทร์ เมฆหมอกพายุทุกข์ทน
ก็ยังยืนต้น มีความหวังรับตะวันมา

[ร้องรับ]
เมื่อรักยังชื่นโลกก็รื่นรมย์ แต่เมื่อรักขม
ต้องอกตรมอยู่เพียงผู้เดียว ความรัก
พระองค์มั่นคงแน่นอน
เหมือนดังอักษร ที่จารึกไว้ ชั่วนิรันดร์

หากจะรักจงรักอย่างพระเยซู
ผู้พลีชีวีบนแท่นบูชา
แม้วันเวลา เนิ่นนานผ่านพ้นเพียงไร
ทรงไม่แปรผัน ดังรักโลกนี้ที่รวนเร

[ร้องรับ]
เมื่อรักยังชื่นโลกก็รื่นรมย์ แต่เมื่อรักขม
ต้องอกตรมอยู่เพียงผู้เดียว ความรัก
พระองค์มั่นคงแน่นอน
เหมือนดังอักษร ที่จารึกไว้ ชั่วนิรันดร์

สุดจะรักความรักองค์พระเยซู
ผู้พลีชีวีบนที่บูชา
แม้วันเวลา เนิ่นนานผ่านพ้นเพียงใด
ทรงไม่แปรผัน ดังรักโลกนี้ที่รวนเร

[ร้องรับ]
เมื่อรักยังชื่นโลกก็รื่นรมย์ แต่เมื่อรักขม
ต้องอกตรมอยู่เพียงผู้เดียว ความรัก
พระองค์มั่นคงแน่นอน
เหมือนดังอักษร ที่จารึกไว้ ชั่วนิรันดร์

403 ความสุขยืนยงคงมาสู่ผู้ทำชอบ

ความสุขยืนยงคงมาสู่ผู้ทำชอบ
ประกอบด้วยใจผ่องใสศรัทธา
ใส่ใจทำตามบัญญัติพระเยโฮวาห์
เดินในมรรคา แห่งสาธุชน

ได้ความจำเริญเพลิดเพลินจิตรื่นชื่นบาน
เหมือนพฤกษ์ตระการริมธารเปี่ยมชล
ก้านกิ่งสดเขียวไม่เหี่ยวแห้งเมื่อแล้งฝน
แต่มีดอกผล ตามกาลเวลา

ฝ่ายทางคนชั่วหาเป็นดังเช่นนั้นไม่
เหมือนแกลบกระจายตามสายลมพา
ดังนั้นคนชั่วจะต้องทุกข์เวทนา
วันเมื่อพระมา พิพากษาคน

กิจการคนชั่วย่อมพินาศย่อยยับไป
ทำไว้อย่างไรย่อมได้แก่ตน
แต่ความชอบธรรมย่อมนำคนให้ได้ดล
บรรลุยังผล ดังตนมุ่งปอง

404 ขอพระองค์ทรงช่วย

ขอพระเจ้าเป็นหนึ่งในชีวิต ขอพระคริสต์
เป็นหนึ่งในใจ พระวิญญาณ ชูกำลัง
ให้ความหวังตรงไป สู่หลักชัย
ในองค์พระเยซู

เพราะพระเจ้าเป็นใหญ่ในสวรรค์
สามภาคนั้นทรงแบ่งช่วยชู
พระองค์ทรงแบ่งสละ ช่วยทางพระเยซู
ให้ได้รู้ แผนการไถ่ของพระองค์

[บทแยก]
ไม่มีใครเหนือในทุกสิ่ง ไม่มีใครเป็น
ความจริงเหมือนพระองค์
สรรเสริญพระเยซู ให้ได้รู้โดยตรง
ที่พระองค์ทรงอยู่ในพระบิดา

เพราะพระเจ้าดำรงก่อน เป็นชีวิต
มากด้วยฤทธิ์มีอยู่นานา
ขอทรงนำ ติดสนิท ให้ชีวิตมีตรา
สู่อาณา พระนิเวศน์ ของพระองค์

405 ข้าต้องไปฟากข้างโน้น

ข้าต้องไปฟากข้างโน้น ข้าต้องไปยังแดนไกล
ไม่มีใครเคยบอกเรื่องความรอดบาป
คนนับล้านไม่เคยฟัง เรื่องพระเยซูผู้ไถ่
ข้าต้องบอกเรื่องความรักความเมตตา

[ร้องรับ]
ข้าต้องไปฟากข้างโน้น
ไปประกาศ ข่าวประเสริฐ
ข้าต้องไปให้โลกทราบ
เรื่องความรอดพ้นจากบาป

แดนกันดารก็ต้องไป เมื่อพระองค์ทรงบัญชา
ไม่คำนึงหรือคิดถึงความสบาย
ใครจะว่าข้าโง่เง่า เป็นคนบ้าก็ตามใจ
ข้าอิ่มใจเมื่อพระองค์พอพระทัย

[ร้องรับ]
ข้าต้องไปฟากข้างโน้น
ไปประกาศ ข่าวประเสริฐ
ข้าต้องไปให้โลกทราบ
เรื่องความรอดพ้นจากบาป

เราทั้งหลายใช้เวลา หาอำนาจความสบาย
เหตุไรเขลาเมาสนุกสุขชั่วคราว
จงตื่นขึ้นจากใจแคบ เลิกใจดำรู้จักอาย
ช้าอยู่ไยรีบไปบอกคนทั้งหลาย

[ร้องรับ]
ข้าต้องไปฟากข้างโน้น
ไปประกาศ ข่าวประเสริฐ
ข้าต้องไปให้โลกทราบ
เรื่องความรอดพ้นจากบาป

406 เชิญมาเชิญมาอย่าช้า

[ร้องรับ]
เชิญมาเชิญมา อย่าช้า เชิญมาเชิญมาร่วมกัน
บรรเลงเพลงประสานชื่นบานในฤทัย
แม้ทุกข์จะมากล้น ทุกคนสู้ทนได้
โปรดจงอย่าหวั่นไหวพระเยซูให้เรามีชัย

พระเจ้าสั่งเราทุกคน โลกนี้หมองหม่น
ทุกข์ทนนานา
อย่าทุกข์อย่าท้อรอท่า มุ่งหน้าฟันฝ่าต่อไป
ความเชื่อที่มีอยู่ องค์พระเยซูมอบให้
โปรดจงวางใจไว้ ในพระเยซูผู้เดียว

[ร้องรับ]
เชิญมาเชิญมา อย่าช้า เชิญมาเชิญมาร่วมกัน
บรรเลงเพลงประสานชื่นบานในฤทัย
แม้ทุกข์จะมากล้น ทุกคนสู้ทนได้
โปรดจงอย่าหวั่นไหวพระเยซูให้เรามีชัย

ทุกข์ยากจงอย่าหวั่นไหว พระคริสต์อยู่
ใกล้แม้ไปหรือมา หากแม้เรานั้นยอมรับว่า
พระองค์เมตตาปรานี
ยามนอนพระองค์เฝ้า ห่วงเราในทุกทุกที่
พวกเราจึงยินดี เพราะความปรานีมากมาย

[ร้องรับ]
เชิญมาเชิญมา อย่าช้า เชิญมาเชิญมาร่วมกัน
บรรเลงเพลงประสานชื่นบานในฤทัย
แม้ทุกข์จะมากล้น ทุกคนสู้ทนได้
โปรดจงอย่าหวั่นไหวพระเยซูให้เรามีชัย

งานหนักตรากตรำจำไว้ พระคริสต์มาตาย
เพื่อเราทุกคน จะทุกข์จะท้อจะหมองหม่น
พระองค์แลกด้วยชีวัน
เรามีความหวังใหม่ อยู่ในสวรรค์ไม่หวั่น
ห่างทุกข์มีสุขสันต์ ร้องเพลงบรรเลงจากใจ

[ร้องรับ]
เชิญมาเชิญมา อย่าช้า เชิญมาเชิญมาร่วมกัน
บรรเลงเพลงประสานชื่นบานในฤทัย
แม้ทุกข์จะมากล้น ทุกคนสู้ทนได้
โปรดจงอย่าหวั่นไหวพระเยซูให้เรามีชัย

407 เราคริสเตียน

[พูด] ลุกขึ้นซิๆๆๆ คริสเตียนลุกขึ้นซิ
เราคริสเตียนๆ
ลุกขึ้นต่อต้าน เผด็จการซาตาน
ซาตานเจ้าเล่ห์ ผู้ถืออำนาจ
ก่อกวนพวกเรา ให้เราหลง ทางไป

[ร้องรับ]
พวกเราคริสเตียน พวกเราคริสเตียน
ลุกขึ้นเพื่อต่อสู้ ให้เอาพระเยซู
เป็นผู้ชูกำลัง เพื่อต่อต้านซาตาน
สู้ด้วยความมั่นใจ และเชื่อใน พระองค์

[พูด] ลุกขึ้นเถิดๆ เราจะมีชัยคริสเตียนลุกขึ้นเถิด
พระเยซูคริสต์ พิชิตความตาย
พวกเหล่ามารร้าย ย่อยยับกันไป
เยซูมีชัย วางใจเยซู พวกเราต้องสู้
เชิญลุกขึ้นซิ

[ร้องรับ]
พวกเราคริสเตียน พวกเราคริสเตียน
ลุกขึ้นเพื่อต่อสู้ ให้เอาพระเยซู
เป็นผู้ชูกำลัง เพื่อต่อต้านซาตาน
สู้ด้วยความมั่นใจ และเชื่อใน พระองค์

408 อย่าอวดตนว่าเป็นคนดีที่สุดแล้ว

อย่าอวดตน ว่าเป็นคนดีที่สุดแล้ว
ย่อมคลาดแคล้ว เพราะปัญญามนุษย์นี่หนอ
องค์พระเยซูเจ้า เห็นว่าเราดีไม่มีพอ
แม้นเปรียบเทียบแล้วหนา
ผ้าขี้ริ้ว ดีกว่ามากมาย

ด้วยคนเรา ใจโง่เขลาไม่ยอมเชื่อฟัง
เมื่อพลาดพลั้ง ความหวังพลันสูญสิ้นสลาย
เรามิรู้ได้ว่า ถึงเวลาพระเจ้าเมื่อไร
ชีวิตทุกวันใกล้ รีบกลับใจ จงได้เชื่อฟัง

อย่าอวดตัว โปรดจงกลัวองค์พระเบื้องบน
ให้อดทน น้อมใจตนและถ่อมเข้าไว้
องค์พระเยซูกล่าว สอนให้เราจงได้เข้าใจ
ผู้น้อยจะได้เป็นใหญ่ ที่สวรรค์
โดยท่านถ่อมตน

409 ฟันฝ่าบุกไปหนใดเราไปทุกแห่ง

ฟันฝ่าบุกไปหนใด เราไปทุกแห่ง
ทุกคนแข็งแกร่ง แม้เรี่ยวแรงจะอ่อนเพลีย
ถึงงานจะเสีย ไม่เพลียหัวใจเรามั่น
กอดคอกันตาย ไว้ลายศักดิ์ศรี

[ร้องรับ]
ถวายตัวแด่องค์พระเยซู
ถวายตัวแด่องค์พระเยซู
แม้มารทะมึนเรายืนต่อสู้สง่า
พวกเราทั้งหลาย จงออกไปประกาศข่าวดี

งานหนักเราเอางานเบา เราไม่เคยบ่น
ยอมสู้อดทน เพราะว่าเป็นหน้าที่ของเรา
แม้ใครจะหยาม ประณามก็ช่างปะไร
สู้ยอมทนไว้ เรายอมตายเพื่อองค์ราชันย์

[ร้องรับ]
ถวายตัวแด่องค์พระเยซู
ถวายตัวแด่องค์พระเยซู
แม้มารทะมึนเรายืนต่อสู้สง่า
พวกเราทั้งหลาย จงออกไปประกาศข่าวดี

410 พระเยซูผู้ที่ข้าบูชาเหนือชีวา

พระเยซู ผู้ที่ข้าบูชา เหนือชีวา และมิตรสหาย
ขอให้เดินใกล้ชิดพระผู้ไถ่ ขอติดตามจนกว่า
จะตาย ขออยู่ใกล้พระเยซู ขออยู่ใกล้พระเยซู
ตลอดทางชีวิตในโลกนี้ ข้าขอเดินชิดพระเยซู

ไม่อยากเพลิน กับสุขแห่งโลกนี้ หรือมีชื่อ
เสียงก้องกำจาย แต่ยินดีอดทนแม้เหนื่อยยาก
ร่วมลำบากกับพระผู้ไถ่ ขออยู่ใกล้พระเยซู
ขออยู่ใกล้พระเยซู ถึงลำบากยุ่งยากสักเพียงไร
ข้าขออยู่ชิดพระเยซู

เมื่อลำบาก จิตใจเกิดความกลัว ขอผู้ไถ่
ได้จูงมือข้า เมื่อประตูสวรรค์เปิดรับข้า
ขอให้ข้าเฝ้าใกล้พระองค์
ขออยู่ใกล้พระเยซู ขออยู่ใกล้พระเยซู
เมื่อประตูสวรรค์นิรันดร์เปิด
ข้าขออยู่ใกล้พระเยซู

411 เมืองบรมสุข

แห่งนี้แสนสุขีจริงๆ เชิญซิท่านชายหญิง
เป็นความจริงเชิญเข้ามา สบายได้หายจากทุกข์
สันติสุขทั่วทั้งโลกา แห่งนี้ที่สถิตของพระบิดา
จัดเตรียมคอยท่า ผู้ผิดบาปที่กลับใจ
ท่านไม่ต้องกลัวเสียค่าตั๋วค่าอะไรๆ
ใครเชื่อวางใจ พระเจ้าจะให้ชีวิตนิรันดร์

เมืองนี้เป็นเมืองบรมสุข ต้อนรับคนทุกยุค
ทุกสมัยตลอดกาล คนแสวงหาทรงฤทธิ์
ตามพระคริสต์รับพระวิญญาณ
เชื่อกลับใจมอบถวายสารพัน
เชื่อพระองค์ทรงธรรมที่ พระองค์บัญชา
ทั่วโลกแผ่นดินหมดทั้งสิ้นเชิญเข้ามาๆ
พึ่งองค์พระบิดา ทั้งบุตราพระวิญญาณ

เมืองสวรรค์เป็นเมืองพระเจ้า พี่น้องต้องการ
ไหมเล่า ถ้าต้องการไปด้วยกัน ประพฤติและ
ปฏิบัติ ตามบัญญัติของพระเจ้านั้น
เข้าร่วมชีวิตกับพระคริสต์ติดพัน
เชื่อพระเจ้าเท่านั้น เชื่อมารอันตราย
สวรรค์ข้างหน้าคอยท่า เรานั้นอย่างไรๆ
เชิญไปกันได้ เพราะยังไม่สายยังทันเวลา

เชิญพี่น้องต้อนรับพระคริสต์ ให้เราละทิ้งชีวิต
เก่าอย่าเอาไว้ดีกว่า อย่าหลงทางโลกหลอกลวง
จะตกห้วงทุกข์ทรมา อย่าเข้าเทียมแอกกับคน
แยกศรัทธา เชื่อฟังคำสัญญา ในพระกิตติคุณ
ถ้าพึ่งพระคริสต์จะพบชีวิตสมบูรณ์ๆ
เพราะพระเจ้าค้ำจุน ชีวิตสมบูรณ์เราจึงมี

412 เชิญเชิญอย่าได้ช้า

ท่านผู้ที่ทรงสร้าง
ทั้งโลกล่างและชั้นฟ้า
นามพระยะโฮวา
พระบุตราพระเยซู

ท่านรักโลกที่สุด จนส่งบุตร
ให้มาอยู่
ช่วยเราชาวชมพู
ให้ไปสู่เมืองสวรรค์

[ร้องรับ]
เชิญ เชิญ อย่าได้ช้า
เชิญ เชิญ อย่าได้ช้า
พวกเราชาวโลกา
รีบไปหาพระเยซูเชิญ

ท่านช่วยไม่ว่าใคร
ทั้งจีนไทยหมดด้วยกัน
พม่าและรามัญ
คนอธรรมทั่วโลกา

เมื่อก่อนฉันเคยคิด
วิปริตผิดหนักหนา
ว่าองค์พระบุตรา
ทรงเมตตาแต่ฝรั่ง

[ร้องรับ]
เชิญ เชิญ อย่าได้ช้า
เชิญ เชิญ อย่าได้ช้า
พวกเราชาวโลกา
รีบไปหาพระเยซู

ถ้าใครยังไม่เชื่อ
อย่าเพื่อเบื่อจงรอรั้ง
รีบอ่านคำสอนสั่ง
อย่าให้พลั้งดูจงดี

ไม่ช้าก็คงจบ สองเล่มครบ
เก่าใหม่มี
ชื่อว่าพระคัมภีร์
ศิษย์ท่านนี้ได้เรียบเรียง

[ร้องรับ]
เชิญ เชิญ อย่าได้ช้า
เชิญ เชิญ อย่าได้ช้า
พวกเราชาวโลกา
รีบไปหาพระเยซู

413 พระเยซูผู้ดีเลิศ

โอ้องค์พระทรงชัยดีเลิศ ประเสริฐสาร
นามเยซูผู้อภิบาล บันดาลให้รอดพ้นภัย
พระองค์เท่านั้นทรงให้ รับความเป็นไท
ทั่วถ้วนทุกคน แม้นใครไม่รู้เชิญมาสู่
พระองค์เยซูผู้ทรงรักมิคลาย

[ร้องรับ]
[ช.] ความรักพระองค์ไม่มีใครเหมือน [ญ.ไล่]
[ช.] สดใสกว่าเดือนในท้องนภา [ญ.ไล่]
[ช.] ทุกเช้าทุกเย็นเฝ้าวันทา [ญ.ไล่]
[ช.] องค์พระบุตรทรงมอบชีวี [ญ.ไล่]
เราจึงไม่ตายในทุกที่ ความรักท่านนี้เหนือรักใดใด

โอ้องค์พระผู้ทรงมาเกิด ประเสริฐล้ำ
และทรงเป็นพระธรรม ประจำโลกโศก
สูญหาย อันความรักพระองค์ยิ่งใหญ่
ไม่มีรักใดช่วยให้รอดตาย
เพราะเราย่อมรู้อยู่แก่ใจ
ว่ารักทรงชัยปักในอุรา

[ร้องรับ]
[ช.] ความรักพระองค์ไม่มีใครเหมือน [ญ.ไล่]
[ช.] สดใสกว่าเดือนในท้องนภา [ญ.ไล่]
[ช.] ทุกเช้าทุกเย็นเฝ้าวันทา [ญ.ไล่]
[ช.] องค์พระบุตรทรงมอบชีวี [ญ.ไล่]
เราจึงไม่ตายในทุกที่ ความรักท่านนี้เหนือรักใดใด

414 พระศิริทรงประทับท่ามกลางเรา

พระผู้ทรงสร้างโลกา ขอพระทรงเปิด
น้ำพระทัย รวมกองทัพใหญ่ ที่ทรงเลือกไว้
รุกเดินหน้าไปสู่ดินแดน ทุกสรรพ-สิ่งต่างก็
รอคอย ฤทธาแห่งองค์ จอมราชา
ขอเจิมวิญญา โปรดเถิดขอเจิมข้า
ขอโปรดให้เป็นเวลา

[ร้องรับ]
พระสิริทรงประทับ ท่ามกลางเรา
และหลั่งไหลไปเป็นพร ถึงชนนานา
ให้กลิ่นหอม ของพระคริสต์ สถิตย์ที่เรา
เมื่อเราร่วมกัน สรรเสริญพระองค์

จอมราชาแห่งโลกา ขอทรงเปิดตา
โลกให้เห็น เป็นการประทานมา
อย่างพระสัญญา พระกายในความมีชัย
ขอทรงโปรดและทรงสัมผัส ให้กำลังใหม่
ในพระองค์ บินขึ้นด้วยปีก จากความระโหย
โรยแรง ร่วมกายร่วมใจในสงคราม

[ร้องรับ]
พระสิริทรงประทับ ท่ามกลางเรา
และหลั่งไหลไปเป็นพร ถึงชนนานา
ให้กลิ่นหอม ของพระคริสต์ สถิตย์ที่เรา
เมื่อเราร่วมกัน สรรเสริญพระองค์

[สร้อย]
พระคริสต์เสด็จมา เป็นไปตามพระทัย
เราทั้งหลายจะได้เห็น พระสิริแห่งบุตรา

[ร้องรับ]
พระสิริทรงประทับ ท่ามกลางเรา
และหลั่งไหลไปเป็นพร ถึงชนนานา
ให้กลิ่นหอม ของพระคริสต์ สถิตย์ที่เรา
เมื่อเราร่วมกัน สรรเสริญพระองค์

415 ส่งฝนมา

ข้ากระหาย และแสนเหน็ดเหนื่อย
ส่งฝนมา ส่งฝนมา
ขอทรงสัมผัส ข้าอีกครา
ส่งฝนมา ส่งฝนมา

[ร้องรับ]
ขอฝนหลั่งมา จากบัลลังก์ของพระองค์
ขอฝนหลั่งมา ให้ชุ่มชื่นวิญญา
ข้าต้องการฝน ข้าต้องการสายธารที่ชื่นฉ่ำ
เพื่อไม่กระหายอีกเลย

ขอพระองค์ ทรงชำระข้า
ส่งฝนมา ส่งฝนมา
ขออภัย ในความผิดบาป
ส่งฝนมา ส่งฝนมา

[ร้องรับ]
ขอฝนหลั่งมา จากบัลลังก์ของพระองค์
ขอฝนหลั่งมา ให้ชุ่มชื่นวิญญา
ข้าต้องการฝน ข้าต้องการสายธารที่ชื่นฉ่ำ
เพื่อไม่กระหายอีกเลย

พื้นแผ่นดิน แห้งแล้งแรงโรย
ส่งฝนมา ส่งฝนมา
ขอทรงสัมผัส เราอีครา
ส่งฝนมา ส่งฝนมา

[ร้องรับสุดท้าย]
ขอฝนหลั่งมา ทั่วแผ่นดินของเรา
ขอฝนหลั่งมา ให้มีการฟื้นฟู
เราต้องการฝน เราต้องการสายธาร
ที่ชื่นฉ่ำ เพื่อผู้ที่หิวกระหาย

416 ข้าขอถวายเกียรติแด่พระเจ้า

ข้าขอถวายเกียรติแด่ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
พระองค์ได้ประทานพระบุตร เพื่อเป็นค่าไถ่
โดยยอมพลีพระชนม์ ไถ่บาปเราที่กางเขน
เพื่อให้เราทุกคนทุกชาติ หมดบาปหมดเวร

[ร้องรับ]
สรรเสริญ สรรเสริญ แด่พระเจ้าด้วยยินดี
สรรเสริญแด่พระเจ้า จงให้ชาวโลกยินดี
เชิญมาเฝ้าพระเจ้า โดยพระนามพระเยซู
ถวายเกียรติพระองค์ ผู้ทรงเมตตาเอ็นดู

ความรอดอันสมบูรณ์เรา ได้เพราะโลหิตไถ่
ผู้ใดเชื่อพระสัญญา จะรับชีวิตใหม่
คนบาปจะเลวร้าย สักเท่าใดก็รอดได้
พระเยซูประทานความรอด แก่ผู้วางใจ

[ร้องรับ]
สรรเสริญ สรรเสริญ แด่พระเจ้าด้วยยินดี
สรรเสริญแด่พระเจ้า จงให้ชาวโลกยินดี
เชิญมาเฝ้าพระเจ้า โดยพระนามพระเยซู
ถวายเกียรติพระองค์ ผู้ทรงเมตตาเอ็นดู

พระองค์สอนถึงสิ่งใหญ่ ซึ่งได้ทรงกระทำ
ยินดีที่พระเยซูพระ บุตรเป็นผู้นำ
ประหลาดใจนักหนา เมื่อเราเห็นพระเยซู
เป็นผู้บริสุทธิ์ยิ่งใหญ่ ซึ่งเราเฝ้าดู

[ร้องรับ]
สรรเสริญ สรรเสริญ แด่พระเจ้าด้วยยินดี
สรรเสริญแด่พระเจ้า จงให้ชาวโลกยินดี
เชิญมาเฝ้าพระเจ้า โดยพระนามพระเยซู
ถวายเกียรติพระองค์ ผู้ทรงเมตตาเอ็นดู

417 ผู้เป็น

ข้าปฏิบัติพระผู้ช่วย ด้วยทรงพระชนม์เป็นอยู่
ข้ารู้ว่าพระองค์ทรงมี ชีวิตเป็นอยู่เรื่อยไป
ข้าเห็นพระคุณพระเยซู ได้ยินเสียงหนุนน้ำใจ
เมื่อข้ามีความทุกข์ครั้งใด พระองค์อยู่ใกล้

[ร้องรับ]
ผู้เป็น ผู้เป็น คือองค์พระเยซูเจ้า
ทรงเดินและตรัส สถิตกับเรา ทรงนำทางแคบชีวี
ทรงเป็น ทรงพลี ประทานชีวิตนิรันดร์
ท่านถามว่าข้ารู้ได้อย่างไร ข้ารู้เพราะอยู่ในใจ

แลไปในโลกล้อมรอบข้า พระองค์ทรงคุ้ม
ครองอยู่
แม้ข้าจะเหนื่อยแสนเมื่อยล้า แต่ข้าไม่ยอม
ท้อถอย
ข้ารู้พระองค์ทรงนำหน้า ตามทางชีวาน้อยใหญ่
พระเยซูจะเสด็จมา ในวันสุดท้าย

[ร้องรับ]
ผู้เป็น ผู้เป็น คือองค์พระเยซูเจ้า
ทรงเดินและตรัส สถิตกับเรา ทรงนำทางแคบชีวี
ทรงเป็น ทรงพลี ประทานชีวิตนิรันดร์
ท่านถามว่าข้ารู้ได้อย่างไร ข้ารู้เพราะอยู่ในใจ

ชื่นใจยินดีโอ้คริสเตียน จงเพียรร้องเพลง
สรรเสริญ
สรรเสริญว่าฮาเลลูยา แด่พระเยซูผู้ไถ่
ทรงเป็นความหวังของผู้หา เมตตาแก่คนทั่วไป
ไม่มีใครเหมือนพระเยซู พระผู้ยิ่งใหญ่

[ร้องรับ]
ผู้เป็น ผู้เป็น คือองค์พระเยซูเจ้า
ทรงเดินและตรัส สถิตกับเรา ทรงนำทางแคบชีวี
ทรงเป็น ทรงพลี ประทานชีวิตนิรันดร์
ท่านถามว่าข้ารู้ได้อย่างไร ข้ารู้เพราะอยู่ในใจ

418 พระเยซูเป็นร่มเย็นของข้า

พระเยซูเป็นร่มเย็นของข้า เป็นสุขชีวา
พร้อมสรรพ พระองค์เป็นแรงทุกวันทุกแห่ง
ถ้าไม่ช่วยข้าคงล้ม เมื่อข้าโศกเศร้า เข้าเฝ้า
พระองค์ ไม่มีผู้ใด ช่วยได้แน่นอน
เมื่อข้าเป็นทุกข์ ทรงทำให้สุข ทรงเป็นเพื่อน

พระเยซูเป็นร่มเย็นของข้า เมื่อมารบีฑา
ขัดขวาง พระองค์อวยพรไม่หย่อนไม่จาง
ไม่ได้เริศร้างห่างข้า ประทานแดดฝน มีจน
เท่ากัน ทั้งไร่และนา เรือนเหย้าอนันต์ แดด
ฝนไร่นา เรือนเหย้าอนันต์ ทรงเป็นเพื่อน

พระเยซูเป็นร่มเย็นของข้า ข้ารักบูชาจริงใจ
โอข้าจะลืมพระองค์อย่างไร ทรงเป็นสหาย
ซื่อตรง เชื่อถือพระองค์ ข้าคงทำถูก
คุ้มครองรักษา เวลาสุขทุกข์ เดินตาม
พระองค์ ค่ำคืนไม่หลง ทรงเป็นเพื่อน

พระเยซูเป็นร่มเย็นของข้า จะหาเพื่อนใด
ไม่เหมือน ข้าเชื่อวางใจพระองค์เดี๋ยวนี้
ตลอดชีวิตจนตาย พระองค์ประทาน
ชีวิตนิรันดร์ ชีวิตสำราญ เบิกบานบ่จาง
ชีวิตนิรันดร์ เบิกบานบ่จาง ทรงเป็นเพื่อน

419 ขอพระองค์เจ้าทรงตรวจจิตใจ (สดุดี 139:23-24)

ขอพระองค์เจ้า ทรงตรวจจิตใจของข้า
ขอทรงลองข้า ให้เห็นความคิดในใจ
ขอตรวจดูว่า จิตใจข้าชั่ว อย่างไร
ขอทรงนำทาง ข้าให้ ดำรงนิรันดร์

ขอพระองค์เจ้า ชำระความบาปของข้า
ขอดลใจข้า ให้รักพระองค์มากกว่า
ขอโปรดอวยพร ชีวิตของข้า ถวาย
อยู่ใกล้พระองค์ ข้ามี ความสุขสบาย

ขอให้พระเจ้า บันดาลมีการฟื้นใจ
ขอพระวิญญาณ ทรงล้างใจให้เกิดใหม่
ชื่อเสียงความหวัง พลังข้ายอม ถวาย
ให้ข้ามีฤทธิ์ ของพระ วิญญาณมากมาย

ขอผู้เป็นเจ้า บันดาลให้เชื่อพระธรรม
ให้ความเชื่อ บริสุทธิ์ดุจดังทองคำ
ขอให้ถ้อยคำ ดำรัสพระเจ้า เชิดชู
ให้เป็นพยาน นำคน เชื่อพระเยซู

420 เราขอสั่งทำลายกำแพง

พระองค์บัญชาพระพร เหนือ ณ ที่นั่น
ซึ่งพี่น้องอาศัยร่วมด้วยกัน และน้ำมันแห่งการ
เจิมพระองค์ จะไหลหลั่ง เมื่อเราเป็นการเดี่ยว
พระองค์เลือกเราให้ เข้าในพระกาย เป็นสหาย
ของพระองค์ รวมพวกเราไว้ในพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ เป็นนิจ นิรันดร์

พระบิดาเราร่วม คำอธิษฐานพระเยซู
ขอทรงรวม พวกเราเป็นหนึ่งเดียว
ขอทรงให้เรามี นิมิตหมาย ที่ร่วมกัน
คือเพื่อความรักของพระบุตร

[ร้องรับ]
เราขอสั่งทำลายกำแพง เราขอสั่งทำลายกำแพง
เราขอสั่งทำลายกำแพง ในพระนามของพระบุตร
เราขอสั่งทำลายกำแพง เราขอสั่งทำลายกำแพง
ให้เราเป็นกายเดียว

421 พระคุณพระเจ้า

พระคุณพระเจ้า นั้นแสนชื่นใจ
ช่วยได้คนชั่ว อย่างฉัน
ครั้งนั้นฉันหลง พระองค์ตามหา
ตาบอด แต่ฉันเห็นแล้ว

บ่วงมารวางไว้ ทุกข์ภัยหลายอย่าง
ตามทางฉันพ้น มาแล้ว
แต่เพราะพระคุณ ฉันจึงคลาดแคล้ว
พระองค์นำฉันกลับบ้าน

พระคุณสอนให้ ใจฉันยำเกรง
เร่งให้ความกลัว ต้องหนี
พระคุณอันเลิศ ประเสริฐยิ่งใหญ่
ไม่มีหมู่มาร ได้ชัย

พระเจ้าประทาน แต่สิ่งที่ดี
พระธรรมให้มี ความหวัง
พระองค์คุ้มครอง ป้องกันทุกที
เมื่อมี สิ่งชั่ว บีฑา

เมื่อเราได้ไป อยู่เมืองสวรรค์
ช้านานนับหลาย พันปี
ยังมีเวลา ร้องเพลงสรรเสริญ
เท่ากัน กับเมื่อ เริ่มต้น

422 ครั้นเรียกชื่อ

ครั้นเมื่อเป่าแตรของพระเจ้า เวลาของโลก
ก็ถึงที่สุด และพระเยซูกลับมารับเราไป
สวรรค์ สานุศิษย์ผู้รอดชีวิต ในโลกพระเจ้า
ทรงรับ เป็นบุตร ครั้นตรวจชื่อ เบื้องบน
ชื่อข้าฯ ก็อยู่ที่นั่น

[ร้องรับ]
ครั้นเรียกชื่อ ที่เมืองเกษมสุข
ครั้นเรียกชื่อ ที่เมืองเกษมสุข
ครั้นเรียกชื่อ ที่เมืองเกษมสุข
ครั้นเรียกชื่อเบื้องบน ชื่อข้าฯ ก็อยู่ที่นั่น

เวลานั้นศิษย์ของพระองค์ ที่ตายไปแล้ว
จะคืนชีวี และจะเข้าในรัศมีบนเมืองสวรรค์
คนเหล่านั้นที่ทรงเลือกสรร ในเมืองสวรรค์
จะมีราศีครั้นตรวจชื่อ เบื้องบน
ชื่อข้าฯ ก็อยู่ที่นั่น

[ร้องรับ]
ครั้นเรียกชื่อ ที่เมืองเกษมสุข
ครั้นเรียกชื่อ ที่เมืองเกษมสุข
ครั้นเรียกชื่อ ที่เมืองเกษมสุข
ครั้นเรียกชื่อเบื้องบน ชื่อข้าฯ ก็อยู่ที่นั่น

ให้เร่งทำการของพระเยซู ตั้งแต่เวลาเช้า
จนค่ำ และกล่าวถึงความรักพระองค์จน
สิ้นชีวัน เมื่อสำเร็จงานของพระคริสต์
ในโลก ทั้งสิ้น ที่เราควรทำ ครั้นตรวจชื่อ
เบื้องบน ชื่อข้าฯ ก็อยู่ที่นั่น

[ร้องรับ]
ครั้นเรียกชื่อ ที่เมืองเกษมสุข
ครั้นเรียกชื่อ ที่เมืองเกษมสุข
ครั้นเรียกชื่อ ที่เมืองเกษมสุข
ครั้นเรียกชื่อเบื้องบน ชื่อข้าฯ ก็อยู่ที่นั่น

423 ไม่มีใคร

ไม่มีสหายช่วยเราเหมือนพระเยซู
ไม่มีใคร ไม่มีใคร
ใครล้างบาปได้นอกจากองค์พระเยซู
ไม่มีใคร ไม่มีใคร

[ร้องรับ]
ความบาปของเรา พระเจ้าทรงทราบหมด
พระองค์ช่วย เราจนตลอดกาล
ไม่มีสหายช่วยเราเหมือนพระเยซู
ไม่มีใคร ไม่มีใคร

ไม่มีผู้ใดบริสุทธิ์เหมือนพระองค์
ไม่มีใคร ไม่มีใคร
ไม่มีผู้ใดถ่อมใจลงเหมือนพระองค์
ไม่มีใคร ไม่มีใคร

[ร้องรับ]
ความบาปของเรา พระเจ้าทรงทราบหมด
พระองค์ช่วย เราจนตลอดกาล
ไม่มีสหายช่วยเราเหมือนพระเยซู
ไม่มีใคร ไม่มีใคร

ไม่มีโมงใดที่พระองค์มิอยู่ใกล้
ป้องกันภัย ป้องกันภัย
กลางคืนมืดค่ำพระองค์เฝ้ารักษาไว้
ป้องกันภัย ป้องกันภัย

[ร้องรับ]
ความบาปของเรา พระเจ้าทรงทราบหมด
พระองค์ช่วย เราจนตลอดกาล
ไม่มีสหายช่วยเราเหมือนพระเยซู
ไม่มีใคร ไม่มีใคร

เหล่าศิษย์ทั้งหลายพระองค์ไม่ทรงลืมเลย
ไม่ลืมเลย ไม่ลืมเลย
คนบาปควรรู้ว่าพระองค์ไม่เพิกเฉย
ไม่เพิกเฉย ไม่เพิกเฉย

[ร้องรับ]
ความบาปของเรา พระเจ้าทรงทราบหมด
พระองค์ช่วย เราจนตลอดกาล
ไม่มีสหายช่วยเราเหมือนพระเยซู
ไม่มีใคร ไม่มีใคร

424 ข้าอ่อนแรงพระองค์ทรงฤทธิ์

ข้าอ่อนแรงพระองค์ทรงฤทธิ์
ได้ทรงช่วยให้พ้นความผิด
ข้าจะสุขตลอดเป็นนิจ
เมื่อข้าเดินใกล้ชิดพระเยซู

[ร้องรับ]
ขอให้ข้าเดินใกล้พระองค์
ให้จิตใจเชื่อถือมั่นคง
เดินใกล้ชิดทุกวันไม่หลง
ขออยู่ใกล้อยู่ใกล้ทุกชั่วโมง

อยู่ในโลกนี้ซึ่งเมื่อยล้า
ถึงผิดพลาดใครจะรักษา
ใครจะแบกภาระของข้า
มีแต่พระเยซูพระผู้ช่วย

[ร้องรับ]
ขอให้ข้าเดินใกล้พระองค์
ให้จิตใจเชื่อถือมั่นคง
เดินใกล้ชิดทุกวันไม่หลง
ขออยู่ใกล้อยู่ใกล้ทุกชั่วโมง

เมื่อชีวิตอ่อนแรงของข้า
ถึงคราวที่จะมรณา
ขอนำวิญญาณให้ปลอดภัย
สู่สวรรค์กับพระองค์เสมอไป

[ร้องรับ]
ขอให้ข้าเดินใกล้พระองค์
ให้จิตใจเชื่อถือมั่นคง
เดินใกล้ชิดทุกวันไม่หลง
ขออยู่ใกล้อยู่ใกล้ทุกชั่วโมง

425 มีสถานอันงดงาม

มีสถาน อันงดงาม เลิศนักหนา
ถ้าเราเชื่อจึงจะเห็นได้แก่ตา
พระบิดาประทับ คอยทุกเวลา
และเดี๋ยวนี้ ยังเตรียมที่ ไว้คอยท่า

[ร้องรับ]
ในเวลา ไม่ช้านาน
จะได้ไปถึงที่พักอันสำราญ
ในเวลา ไม่ช้านาน
จะได้ไปถึงที่พัก อันสำราญ

เราจะร้อง เพลงบรรเลง โมทนา
ในสวรรค์เราพากันเปรมปรีดา
ไม่เป็นทุกข์มีแต่ สุขชั่วกัลปา
เพราะได้อยู่ กับพระเจ้า บนเมืองฟ้า

[ร้องรับ]
ในเวลา ไม่ช้านาน
จะได้ไปถึงที่พักอันสำราญ
ในเวลา ไม่ช้านาน
จะได้ไปถึงที่พัก อันสำราญ

ขอบพระคุณ พระบิดา ผู้ประทาน
สรรเสริญด้วยบทเพลงอันสำราญ
เพื่อเป็นการสำแดง ความกตัญญู
แด่พระองค์ เจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่

[ร้องรับ]
ในเวลา ไม่ช้านาน
จะได้ไปถึงที่พักอันสำราญ
ในเวลา ไม่ช้านาน
จะได้ไปถึงที่พัก อันสำราญ

426 เพราะบาปของข้า

[ร้องรับ]
เพราะบาปของข้า พระผู้ช่วยเดินสู่ไม้กางเขน
เพราะบาปของข้า ทรงทนทุกข์และยอมตาย
ทรงยอมเพื่อข้า เขาตรึงพระองค์ที่ไม้กางเขน
เพราะบาปของข้า พระเจ้าถูกตรึงตาย

ที่เนินกางเขน วันทรมาน
เจ้าแห่งสวรรค์ ทรงยอมประทาน
ทรงยอมเพื่อช่วย คนชั่วอย่างข้า
โดยยอมตาย บนไม้กางเขนนั้น

[ร้องรับ]
เพราะบาปของข้า พระผู้ช่วยเดินสู่ไม้กางเขน
เพราะบาปของข้า ทรงทนทุกข์และยอมตาย
ทรงยอมเพื่อข้า เขาตรึงพระองค์ที่ไม้กางเขน
เพราะบาปของข้า พระเจ้าถูกตรึงตาย

พระบุตรพระเจ้า เป็นเครื่องไถ่บาป
นอกจากพระองค์ ไม่มีใครแทนได้
ทรงมองเห็นความ ต้องการของข้า
ทรงมรณา เพื่อข้าได้เป็นไทย

[ร้องรับ]
เพราะบาปของข้า พระผู้ช่วยเดินสู่ไม้กางเขน
เพราะบาปของข้า ทรงทนทุกข์และยอมตาย
ทรงยอมเพื่อข้า เขาตรึงพระองค์ที่ไม้กางเขน
เพราะบาปของข้า พระเจ้าถูกตรึงตาย

427 พระเยซูทรงรักเรา

ถึงเราจะเป็น คนบาปนักหนา
พระเยซูทรงรักเรา
ถึงเราทนทุกข์ และทรมาน
ชราหรือว่ายังเยาว์

[ร้องรับ]
พระองค์ ทรงคอยเราอยู่
ทรงดู ด้วยรักมากมาย
ขอโปรดให้กำลัง ทำตามน้ำพระทัย
ขอให้เราคอยอยู่ จนเราสิ้นลมหายใจ
(ฮู ๆ ๆ ๆ)

สองมือเราทำ งานของพระองค์
และใจของเรามั่นคง
สองตาเราเห็น กางเขนโสภา
เชื่อว่าเราไม่ล้มลง

[ร้องรับ]
พระองค์ ทรงคอยเราอยู่
ทรงดู ด้วยรักมากมาย
ขอโปรดให้กำลัง ทำตามน้ำพระทัย
ขอให้เราคอยอยู่ จนเราสิ้นลมหายใจ
(ฮู ๆ ๆ ๆ)

428 มีของบางสิ่งที่ฉันไม่รู้

มีของบางสิ่ง ที่ฉันไม่รู้
มีที่บางแห่ง ฉันไปไม่ได้
แต่ฉันแน่ใจ ในท่านผู้หนึ่ง
พระเจ้าเที่ยงแท้ เที่ยงแท้ในใจ
ในชีวิตฉัน

[ร้องรับ]
พระเจ้าเที่ยงแท้ แน่ในใจฉัน
พระเจ้าเที่ยงแท้ เพราะพระไถ่ฉัน
ให้พ้นความตาย
ความรักพระองค์ นั้นแสนชื่นใจ
พระเจ้าเที่ยงแท้ เที่ยงแท้ในใจ ในชีวิตฉัน

ท่านอาจผิดหวัง ในคนบางคน
ท่านอาจชอกช้ำ ในความล้มเหลว
แต่พระช่วยฉัน ในความผิดหวัง
บันดาลความเศร้า ให้กลายเป็นความ
ชื่นชมยินดี

[ร้องรับ]
พระเจ้าเที่ยงแท้ แน่ในใจฉัน
พระเจ้าเที่ยงแท้ เพราะพระไถ่ฉัน
ให้พ้นความตาย
ความรักพระองค์ นั้นแสนชื่นใจ
พระเจ้าเที่ยงแท้ เที่ยงแท้ในใจ ในชีวิตฉัน

429 พระเจ้ายิ่งใหญ่

[1] พระองค์เจ้าข้า ข้าเฝ้ามองดู ด้วยยำเกรง
เพราะพระองค์เอง เป็นผู้สร้างจักรวาล
เมื่อมองดูดาว เมื่อคราวยินเสียง ฟ้าคำราม
เห็นฝีพระหัตถ์ ของพระองค์ บนท้องฟ้า

[ร้องรับ]
จิตข้าสรรเสริญ พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย
พระเจ้ายิ่งใหญ่ พระเจ้ายิ่งใหญ่
จิตข้าสรรเสริญ พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย
พระเจ้ายิ่งใหญ่ พระเจ้ายิ่งใหญ่

[2] เมื่อข้าคิดถึง พระเจ้าผู้ไม่ทรงเสียดาย
พระบุตรองค์เดียว เสด็จมาเป็นผู้ไถ่
ถูกทรมาน ตรึงไว้บนกางเขนเพื่อข้า
ข้าขอบพระคุณ ที่พระองค์ทรงเมตตา

[ร้องรับ]
จิตข้าสรรเสริญ พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย
พระเจ้ายิ่งใหญ่ พระเจ้ายิ่งใหญ่
จิตข้าสรรเสริญ พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย
พระเจ้ายิ่งใหญ่ พระเจ้ายิ่งใหญ่

[3] พระคริสต์กลับมา ด้วยเสียงแตรดัง
ก้องเวหา
เพื่อมารับข้า กลับไปอยู่ในเมืองฟ้า
ข้าจะกราบลง ที่พระบาทาด้วยถ่อมใจ
และสรรเสริญว่า พระเจ้าของข้ายิ่งใหญ่

[ร้องรับ]
จิตข้าสรรเสริญ พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย
พระเจ้ายิ่งใหญ่ พระเจ้ายิ่งใหญ่
จิตข้าสรรเสริญ พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย
พระเจ้ายิ่งใหญ่ พระเจ้ายิ่งใหญ่

430 ข้ายึดมั่นในคำสัญญา

ข้ายึดมั่นในคำสัญญา ขององค์พระคริสต์
ข้าจะสรรเสริญ พระองค์ เสมอ เป็นนิตย์
สรร(ระ)เสริญ ยกย่องพระองค์ ผู้ทรงมีฤทธิ์
ยึดมั่น ในคำสัญญา ของพระเจ้า

[ร้องรับ]
เชื่อถือ เชื่อถือ
เชื่อมั่นในคำสัญญาของพระเจ้าผู้ช่วยเรา
เชื่อถือ เชื่อถือ
เราเชื่อมั่นในคำสัญญา ของพระเจ้า

ข้ายึดมั่นในคำสัญญา ที่ไม่เหลวไหล
แม้ความทุกข์อยู่รอบ ตัวข้า ก็ไม่ตกใจ
มีชีวิต โดยพระเยซู ผู้ให้มีชัย
ยึดมั่น ในคำสัญญาของพระเจ้า

[ร้องรับ]
เชื่อถือ เชื่อถือ
เชื่อมั่นในคำสัญญาของพระเจ้าผู้ช่วยเรา
เชื่อถือ เชื่อถือ
เราเชื่อมั่นในคำสัญญา ของพระเจ้า

ข้ายึดมั่นในคำสัญญา จะล้มไม่ได้
ฟังเสียงพระวิญญาณ เรียกข้า ทุกเวลาไป
ข้าเต็มใจ จะมอบทุกสิ่ง กับพระผู้ไถ่
ยึดมั่น ในคำสัญญา ของพระเจ้า

[ร้องรับ]
เชื่อถือ เชื่อถือ
เชื่อมั่นในคำสัญญาของพระเจ้าผู้ช่วยเรา
เชื่อถือ เชื่อถือ
เราเชื่อมั่นในคำสัญญา ของพระเจ้า

431 ไม้กางเขนโบราณ

บนภูเขาซึ่งอยู่ไกล ได้แลเห็นไม้กางเขน
เป็นรอย แห่งความทุกข์ และความอาย
แต่ใจข้ารักกางเขน ที่พระคริสต์ถูกตรึงตาย
ไถ่คนบาป ให้รอดพ้น จากอบาย

[ร้องรับ]
โดยเหตุนี้ ข้าจึงรัก ไม้กางเขน
เพราะว่าเป็น ที่จะวางภาระลง
ข้าก็คง ยึดกางเขนไว้ให้มั่น
แล้ววันหนึ่ง จะแลกเอา มงกุฎงาม

ไม้กางเขนโบราณนั้น ชาวโลกพากันดูหมิ่น
แต่ข้า รักกางเขน ยิ่งนักหนา
เพราะพระเยซูคริสตเจ้า สละเนาในเมืองฟ้า
เสด็จมา เพื่อยอมตาย บนกางเขน

[ร้องรับ]
โดยเหตุนี้ ข้าจึงรัก ไม้กางเขน
เพราะว่าเป็น ที่จะวางภาระลง
ข้าก็คง ยึดกางเขนไว้ให้มั่น
แล้ววันหนึ่ง จะแลกเอา มงกุฎงาม

ที่กางเขน โบราณนั้น ข้าได้เห็น รัศมี
พระโล หิตพระองค์ ได้หลั่งไหล
เพื่อจะได้ ชำระบาป ในตัวข้าให้สะอาด
นั่นแหละคือ ไม้กางเขน โบราณนั้น

[ร้องรับ]
โดยเหตุนี้ ข้าจึงรัก ไม้กางเขน
เพราะว่าเป็น ที่จะวางภาระลง
ข้าก็คง ยึดกางเขนไว้ให้มั่น
แล้ววันหนึ่ง จะแลกเอา มงกุฎงาม

ไม้กางเขน โบราณนั้น ยึดมั่นไว้จ นวันตาย
หากใคร ติเตียนข้า ไม่ละอาย
เมื่อวันหนึ่ง ถึงเวลา พระองค์มา รับข้าไป
สู่สวรรค์ อยู่ที่นั่น สำราญใจ

[ร้องรับ]
โดยเหตุนี้ ข้าจึงรัก ไม้กางเขน
เพราะว่าเป็น ที่จะวางภาระลง
ข้าก็คง ยึดกางเขนไว้ให้มั่น
แล้ววันหนึ่ง จะแลกเอา มงกุฎงาม

432 ได้ล้างด้วยโลหิตพระเยซู

จิตวิญญาณของท่าน พระเยซู ล้างแล้วหรือ
คือได้ล้างด้วยโลหิต พระเยซู
เดี๋ยวนี้ท่านวางใจในองค์ พระเยซูหรือ
คือได้ล้าง ด้วยโลหิต พระเยซู

[ร้องรับ]
พระเยซูมีอำนาจ
ล้างความบาป ออกจากใจให้สะอาด
จิตวิญญาณท่านขาวสะอาดเหมือนสำลีหรือ
ท่านได้ล้าง ในโลหิต นั้นหรือเปล่า

ท่านเดินเคียงข้างพระ เยซูทุก วันแล้วหรือ
คือได้ล้างด้วยโลหิต พระเยซู
ท่านสนิทกับพระเยซู ทุกเวลาหรือ
คือได้ล้าง ด้วยโลหิต พระเยซู

[ร้องรับ]
พระเยซูมีอำนาจ
ล้างความบาป ออกจากใจให้สะอาด
จิตวิญญาณท่านขาวสะอาดเหมือนสำลีหรือ
ท่านได้ล้าง ในโลหิต นั้นหรือเปล่า

ใจท่านบริสุทธิ์ เมื่อพระองค์ กลับมาหรือ
คือได้ล้างด้วยโลหิต พระเยซู
จิตวิญญาณท่านพร้อมเข้าไปสวรรค์แล้วหรือ
คือได้ล้าง ด้วยโลหิต พระเยซู

[ร้องรับ]
พระเยซูมีอำนาจ
ล้างความบาป ออกจากใจให้สะอาด
จิตวิญญาณท่านขาวสะอาดเหมือนสำลีหรือ
ท่านได้ล้าง ในโลหิต นั้นหรือเปล่า

433 ทหารของพระเยซูเจ้า

ทหารของพระเยซูเจ้า จงเตรียมตัวไว้
ให้พร้อม จงยืนต่อสู้หมู่มารร้าย ร่างกายวาย
ปราณก็ยอม ทำลายความชั่ว ให้สูญไปด้วย
ฤทธิ์ของพระเยซู ออกรบชนะทุกครั้งไป
เพราะมีพระคริสต์ช่วยสู้

ทหารของพระเยซูเจ้า จงเชื่อฟัง
พระวิญญาณ จงให้พระองค์ทรงนำทาง
เหมือนแตรซึ่งเป็นสัญญาณ เมื่อเราต้องออก
ทำสงคราม กับความเลวร้ายวุ่นวาย เราก็มี
ชัยไม่ต้องกลัว ความชั่วต้องถูกทำลาย

ทหารของพระเยซูเจ้า ขอแรงจากพระบิดา
เรี่ยวแรงมนุษย์ช่วยไม่ได้ อย่าหวังพึ่งใน
ตนเอง อาศัยอำนาจ พระดำรัส ตรัสแล้ว
ใครเชื่อมีชัย จงทูลขอด้วยความแน่ใจ
เพื่อให้สมน้ำพระทัย

ทหารของพระเยซูเจ้า สงครามสงบเร็วไว
วันนี้เสียงรบยังกึกก้อง รุ่งขึ้นเสียงร้องมีชัย
ถ้าใครชนะ แก่มารร้าย จะได้มงกุฎชีวิต
แล้วอยู่กับพระเยซูเจ้า ครอบครองสวรรค์
เป็นนิจ

434 ท่านอยากจะพ้นจากความบาปหรือ

ท่านอยากจะพ้นจากความบาปของท่านหรือ
เชื่อฤทธิ์พระโลหิต ฤทธิ์พระโลหิต
ท่านอยากมีชัยเหนือความชั่วร้ายนั้นหรือ
จงเชื่อฤทธิ์โลหิตพระเยซู

[ร้องรับ]
ฤทธิ์อำนาจมีในโลหิตพระคริสต์
อัศจรรย์ ฤทธิ์มหันต์ ฤทธิ์อำนาจมี
ในโลหิตพระคริสต์
อัศจรรย์ มีฤทธิ์ล้างบาปนั้น

ท่านอยากจะพ้นจากความบาปกิเลสหรือ
เชื่อฤทธิ์พระโลหิต ฤทธิ์พระโลหิต
จงสารภาพความผิดบาปต่อพระเจ้า
จงเชื่อฤทธิ์โลหิตพระเยซู

[ร้องรับ]
ฤทธิ์อำนาจมีในโลหิตพระคริสต์
อัศจรรย์ ฤทธิ์มหันต์ ฤทธิ์อำนาจมี
ในโลหิตพระคริสต์
อัศจรรย์ มีฤทธิ์ล้างบาปนั้น

ท่านอยากร้องเพลงสดุดีทุกวันหรือ
เชื่อฤทธิ์พระโลหิต ฤทธิ์พระโลหิต
อยากปฏิบัติพระเยซูทุกวันหรือ
จงเชื่อฤทธิ์โลหิตพระเยซู

[ร้องรับ]
ฤทธิ์อำนาจมีในโลหิตพระคริสต์
อัศจรรย์ ฤทธิ์มหันต์ ฤทธิ์อำนาจมี
ในโลหิตพระคริสต์
อัศจรรย์ มีฤทธิ์ล้างบาปนั้น

435 เพราะพระเจ้าเป็นความรัก

เพราะพระเจ้าเป็นความรัก ๆ
มาเถิดให้เราเปล่งเสียงสาธุการ
เพราะพระเจ้าเป็นความรัก ๆ
มาเถิดให้เราเปล่งเสียงสาธุการ

[ร้องรับ]
รัศมีภาพ มีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด
รัศมีภาพ มีแด่พระเจ้า ในที่สูงสุด
บนแผ่นดินมีความสุขสำราญ
เป็นกาลนานนิรันดร์

เพราะพระเจ้าเป็นหนทาง ๆ
ซึ่งนำเราสู่สวรรค์ ชั่วนิรันดร์
เพราะพระเจ้าเป็นหนทาง ๆ
ซึ่งนำเราสู่สวรรค์ ชั่วนิรันดร์

[ร้องรับ]
รัศมีภาพ มีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด
รัศมีภาพ มีแด่พระเจ้า ในที่สูงสุด
บนแผ่นดินมีความสุขสำราญ
เป็นกาลนานนิรันดร์

เพราะพระเจ้าเป็นความจริง ๆ
ซึ่งปรากฏในพระเยซูคริสตเจ้า
เพราะพระเจ้าเป็นความจริง ๆ
ซึ่งปรากฏในพระเยซูคริสตเจ้า

[ร้องรับ]
รัศมีภาพ มีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด
รัศมีภาพ มีแด่พระเจ้า ในที่สูงสุด
บนแผ่นดินมีความสุขสำราญ
เป็นกาลนานนิรันดร์

เพราะพระเจ้าเป็นชีวิต ๆ
เชิญพวกเรารับชีวิตจากพระองค์
เพราะพระเจ้าเป็นชีวิต ๆ
เชิญพวกเรารับชีวิตจากพระองค์

[ร้องรับ]
รัศมีภาพ มีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด
รัศมีภาพ มีแด่พระเจ้า ในที่สูงสุด
บนแผ่นดินมีความสุขสำราญ
เป็นกาลนานนิรันดร์

436 สาธุสรรเสริญ

สาธุสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเดชา
ทุก ๆ วันเมื่อถึงเวลา
เราควรร้องเพลงสรรเสริญพระนาม

สรรเสริญสรรเสริญ
แด่พระเจ้าผู้ทรงธรรม
ทรงปรากฏพระนามทั้งสาม
ทั้งสามพระนามเป็นองค์เดียวกัน

สาธุสรรเสริญ
ชาวสวรรค์ชาวโลกา
ชวนกันมาถวายบูชา
พระเกียรติพระเจ้า
องค์เดียวเท่านั้น

องค์บริสุทธิ์
มนุษย์ควรสรรเสริญท่าน
พระผู้ทรงสภาพอยู่นั้น
อยู่ตลอดกาลตลอดเวลา

สาธุสรรเสริญ
แม้บางครั้งความมืดบัง
ทำให้ตาคนบาปอาจยัง
ไม่เห็นรัศมีของ
พระบิดา

แต่ว่าพระองค์
ทรงเป็นอยู่ในโลกา
สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์เดชเดชา
ความรัก
ความเมตตาใครไม่เทียบได้

สาธุสรรเสริญ
ผู้เป็นเจ้าทรงฤทธา
ราชกิจทรงสำแดงมา
อำนาจในโลกจักรวาลทั่วไป

สรรเสริญ สรรเสริญ
ผู้รักชาวโลกทั้งหลาย
ผู้ปรากฏทั้งสามนั้นไซร้
คือเป็นพระเจ้าพระองค์เดียวกัน

437 โอ้ว่าความรัก

โอ้ว่าความรัก มากนักของพระเจ้า
ผู้ทรงช่วยเรา ให้พ้นจากอบาย
ด้วยเมตตาการุญ พระคุณอันยิ่งใหญ่
พวกเราทั้งหลาย ขอถวายความภักดี

และทรงประทาน ให้มีลมหายใจ
มนุษย์หญิงชาย จึงได้มีชีวี
ให้สมัครสมาน รักกันฉันน้องพี่
เราขอสดุดี สง่าราศีทุกวี่วัน

และทรงประทาน ข้าวปลาและผ้าผ่อน
ที่พักหลับนอน คลายทุกข์สุขสำราญ
ด้วยมหิทธิฤทธิ์ ให้มีชีวิตนิรันดร์
เราจึงร่วมกัน สรรเสริญโมทนา

โอพระเยซู ผู้เป็นพระบุตร
ทรงช่วยมนุษย์ ทั่วไปในแหล่งหล้า
ให้เกิดความสุขสันต์ ด้วยการมรณา
เพื่อเหล่าประชา ที่นอบน้อมและถ่อมใจ

จากจิตวิญญาณ ประทานให้ได้ทราบ
โปรดจงยอมรับ ข่าวประเสริฐเลิศวิไล
ที่กล่าวถึงความรัก มากยิ่งกว่าสิ่งใดๆ
ขอให้เราชาวไทย โปรดจงได้รับไว้เถิดเอย

438 เชิญท่านทั้งหลาย

เชิญท่านทั้งหลาย ทั้งหญิงทั้งชาย
เข้ามาเถิด ดื่มน้ำทิพย์ประเสริฐ ไม่เสียอะไร
ใครผู้ใดมีความกระหาย
ให้ผู้นั้น จงรับประทานน้ำแห่งวิญญาณ
จากองค์พระเยซูแต่ผู้เดียว

เชิญผู้ลำบาก เหนื่อยยากทั้งหลาย
ให้รีบมา เชิญเหล่าปวงประชา
พักเหนื่อยสบาย ใครผู้ใดใจอ่อนสุภาพ
ให้เรียนรู้ จากพระเยซูผู้ทรงเป็นครู
และทรงเป็นผู้ไถ่บาปของเรา

ความสุขสวรรค์ พระเจ้าประทาน
แก่ผู้เชื่อ ความสุขนี้อยู่เหนือ ความสุขใด ๆ
หากว่าใครมีความกระหาย
ให้ผู้นั้น จงรีบเข้ามาด้วยความศรัทธา
ทูลขอจากองค์พระเยซูเจ้า

เชิญผู้ทุกข์ยาก ลำบากทั้งหลาย
รับอาหาร เชิญมารับประทาน
ไม่เสียเงินทอง เหตุอะไรจึงจ่ายเงินทอง
ซื้อสิ่งของ ที่ไม่อิ่มใจแต่เดี๋ยวนี้ไซร้
พระเจ้าประทานของดีมากมาย

439 วันเอ๋ยวันเวลา

วันเอ๋ยวันเวลา ราตรีผ่านมาแห่งนาทีทอง
จากไปไม่หันกลับมอง เชิญพี่น้องตรอง
ให้ถ้วนถี่ ทุกวันได้อะไร เวลาหมดไป
ประโยชน์ไม่มี จงหันอ่านพระคัมภีร์
จะได้ของดีเมื่อเราผูกพัน

ขยันอ่านคัมภีร์ เช้าเย็นราตรีนมัสการ
เวลามีค่าสำคัญ อธิษฐานติดต่อพระเจ้า
ด้วยมีใจอดกลั้น หมั่นเป็นพยานพระเจ้า
ทุกคราว สมานไมตรีแบ่งเบา
เพื่อนบ้านของเราเป็นหนึ่งใจเดียว

ชักนำเพื่อนเข้ามา เยี่ยมเพื่อนบ้านทุก
คราเป็นกลมเกลียว บอกข่าวเรื่อง
พระเจ้าเชียว ให้เขาเหลียวแสวงหาพระเจ้า
รับไว้เป็นที่พึ่ง ให้จิตคิดตรึงช่วยทุกข์
หนักเบา สารภาพผิดบาปเรา
ขอให้พระเจ้าทรงช่วยชีวิต

สาธุพระบิดา ขอโมทนาแด่องค์พระคริสต์
พระวิญญาณอันทรงฤทธิ์ ขอสถิตกับทุก
คนข้า ข้าพระองค์อยู่ไหน ขอทูนเทิดไว้
ตลอดเวลา ถวายเกียรติพระบิดา
ผู้สร้างโลกาขอทรงเจริญ

440 โอพระเยซูผู้ทรงรับทุกข์ทน

โอพระเยซูผู้ทรงรับทุกข์ทน ทรชนจับตรึงถึงตาย
เขาทำประจานเพื่อต้องการให้อาย โอ๋น้ำใจเหล่า
พาลสันดานชั่ว พระไม่ผิดพระคริสต์ตายไม่กลัว
ปล่อยให้คนชั่วทำตามชอบใจ แม้แสนเจ็บปวด
ต้องสู้ทน รับบาปทุกคนจึงยอมตาย
ฉันรักน้ำใจของพระบุตรา

เขาตรึงโบยตีไม่มีใจเมตตา ทรมาเปลี่ยนฉลอง
พระองค์ เขาแทงพระทรวงเอาเสื้อสีม่วงให้ทรง
โอ๋พระองค์ไม่เคยเผยวจี ดวงใจประเสริฐล้ำเลิศ
อารี เอาชีวิตพลีไว้เพื่อสัมพันธ์ การตายประกาศ
ให้โลกรู้ องค์พระเจ้าผู้วางแผนการ
ไว้เป็นพยานสำคัญยิ่งใหญ่

โลหิตประหลาดทุกหยาดฤทธิ์มากมาย
องค์เดียวดายไถ่ได้ทุกๆ คน น่าอัศจรรย์ในวัน
วายพระชนม์ มัวมืดมนทั่วสิ้นดินสะเทือน
พระราชกิจพระคริสต์ทรงเตือน กางเขนเสมือน
ชีวิตพระองค์ แม้ใครอยากใคร่ได้ชีวิต ร่วมตาย
กับพระคริสต์โดยมั่นคง สามวันพระองค์ทรง
เป็นขึ้นมา ๆ ๆ

441 ไม้กางเขน

โอ้ผู้ทรงฤทธิ์ คือพระคริสต์อย่างไร
ผู้ทรงยอมให้ เขาตรึงจนตาย ที่ไม้กางเขน
เพื่อช่วยมนุษย์ ได้หลุดพ้นจากเวร
ลวงล่อก่อกรรมทำเข็ญ
หญิงชายจึงเป็นทาสของมัน

พี่น้องทั้งหลาย จงสนใจโปรดคิด
ถึงองค์พระคริสต์ทรงพลีชีวิต เพราะ
ความผิดนั้น ความบาปหยาบช้าฉุด
คร่าสารพัน พระคริสต์ยอมปลิดชีวัน
ตายแทนเราท่านคุณค่านั้นมากมาย

[สร้อย]
เครื่องหมายความตาย นั่นหรือคือ
ไม้กางเขน ของพระผู้เป็น เห็นได้เดี๋ยวนี้
พระองค์ทรงมีศักดิ์ศรี นิรันดร์กาล
จะหาไหน หาไหนมาปาน
ไม้กางเขนท่านนั้นไม่มี [x2]

น้องพี่ที่รัก อย่าพักมัวเฉยอยู่ จงเชื่อ
พระเยซูเป็นครูที่แสนดี แล้วจะได้มีชีวี
สุขสันต์สมบูรณ์
กางเขนนั้นเป็นพระคุณ ซึ่งคอยค้ำจุน
ของพระเยซู [x2]

442 ยกย่องพระคำ

องค์พระเยโฮวาห์พระบิดาเป็นเจ้า พระคำหวาน
ฉ่ำไม่เบา ควรยกย่องบูชา เป็นพระคำเลิศล้ำใน
โลกา ปลุกปลอบขวัญชาวประชา เพื่อตักเตือนใจ
ให้มนุษย์สำนึกบาปผิด พระคริสต์ช่วยชำระให้
ความบาปผิดหลุดพ้น ให้ทุกคน รับเชื่อวางใจ
ตามบัญญัติทรงตรัสวางไว้

พระโอวาทสะอาดแจ่มใส คำสอนทั้งหลาย
น่าปรารถนายิ่งกว่าทอง สิ่งของ เพชรนิลบุษรา
พระคำพระคุณสมบูรณ์ล้ำค่า ทั่วโลกโลกา
แสวงหาสนใจ พระคำเป็นธรรมนำชีวิต
มีอำนาจเดชฤทธิ์ อัศจรรย์มากมาย

แม้ฟ้าหรือว่าดิน จะสิ้นลง แต่พระคำมั่นคง
ไม่สิ้นสูญไปคงดำรงอยู่คู่ชีวิต เหมือนพระชนม์
พระคริสต์ พระนามเกรียงไกร อยู่ในโลกจักรวาล
พระคำพระเจ้าท่าน ทรงเป็นหลักชัย นำชีวิตให้
สมบูรณ์ ความรักการุณย์ ของพระเจ้ายิ่งใหญ่
ข้าพระองค์นอบน้อมถ่อมใจ ยกย่องคำพระเจ้า
ไว้ เป็นที่เคารพสักการ์

ฮาเลลูยาฯ ฮาเลลูยาฯ ขอบพระคุณโมทนา
พระบิดา ในสวรรค์ ทรงตรัสจริงทุกประการ
ทรงเที่ยงธรรมบริสุทธิ์ ขอสิริเดชรัศมี จงมีแด่
พระเจ้าสูงสุด ส่วนแผ่นดินโลกมนุษย์ ความ
บริสุทธิ์และสันติสุขจงมีในท่ามกลางระหว่าง
ปวงชน ได้บรรลุเกิดผล พระผู้เป็นเจ้าประทาน

443 วันนี้เป็นวันสันติสุข

วันนี้เป็นวัน สันติสุข จงละทิ้งความทุกข์
ให้หมดสิ้นไป ร่วมจิตตั้งใจ ขอถวาย
ความภักดี ด้วยใจจริง ไร้สิ่งราคี
เพื่อศักดิ์ศรี ของพระเยซู

เพลิดเพลินเมื่อได้ ร้องเพลง ช่างไพเราะ
บรรเลง ดังเพลงสวรรค์ ร้องจากวิญญาณ
เสียงประสานสามัคคี ร่วมบรรเลง
เป็นเพลงสดุดี ในวันนี้ ขอโมทนา

ข้าเจ้าขอขอบพระคุณ ที่พระคริสต์
การุณย์ ทรงรักนักหนา ยอมสิ้นชีวา
เพื่อไถ่ข้าฯ ผู้ถูกขัง พ้นจากมาร
ผู้อันน่าชัง กลับมายังพระเยโฮวาห์

ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ผู้สถิตเมืองฟ้า
มหาสวรรค์ ขอโปรดประทาน
พระวิญญาณเสด็จมา ทรงสถิตในดวง
จิตข้าฯ ตลอดเวลาขอทรงเล้าโลม

444 จงเฝ้าวอนอธิษฐาน

[1] จงเฝ้าวอนอธิษฐาน อย่าให้มารมีโอกาส
จงเตรียมและระวัง จงฟังคำจากพระคัมภีร์
[ร้องรับ]
แผ่นดินสวรรค์เปรียบหญิงพรหมจรรย์
คนมีปัญญาห้าคนก็มีน้ำมัน
คนโง่ห้าคน มีตะเกียงบ่มีน้ำมัน ๆ

[2] ในใจพร้อมกายอ่อนแอ อย่ายอมแพ้การ
ทดลอง จงมองพระเยซู อธิษฐานอ้อน
วอนพระองค์
[ร้องรับ]
แผ่นดินสวรรค์เปรียบหญิงพรหมจรรย์
คนมีปัญญาห้าคนก็มีน้ำมัน
คนโง่ห้าคน มีตะเกียงบ่มีน้ำมัน ๆ

[3] จงเฝ้าวอนอธิษฐาน มารซาตานยืนตัวสั่น
จงเตรียมและระวัง อธิษฐานอ้อนวอน
พระองค์
[ร้องรับ]
แผ่นดินสวรรค์เปรียบหญิงพรหมจรรย์
คนมีปัญญาห้าคนก็มีน้ำมัน
คนโง่ห้าคน มีตะเกียงบ่มีน้ำมัน ๆ

446 เพลงเชิญไปสวรรค์

[ร้องรับ]
มาด้วยกันไปด้วยกัน
ไปสวรรค์เถิดเอ๋ย
ตามพระคริสต์ ฤทธิ์อันนต์
ยึดให้มั่นเลย

พระเยซู พระเยซู
บุตรพระเจ้าผู้ประเสริฐ
ทรงบังเกิด ในโลกนี้ คัมภีร์เฉลย
ช่วยทุกคน ให้รอดพ้น เป็นเชลย
ทุกคนเคยเป็นทาสบาป
ได้กลับเป็นไท

[ร้องรับ]
มาด้วยกันไปด้วยกัน
ไปสวรรค์เถิดเอ๋ย
ตามพระคริสต์ ฤทธิ์อันนต์
ยึดให้มั่นเลย

พระเยซู พระเยซู
บุตรพระเจ้าผู้สูงสุด
รักมนุษย์ ยุติธรรม เลิศล้ำจริงเอ๋ย
ความรัก ของพระองค์ ไม่ทรงลืมเลย
ไม่เพิกเฉยทรงช่วยเหลือ
ผู้เชื่อทุกคน

[ร้องรับ]
มาด้วยกันไปด้วยกัน
ไปสวรรค์เถิดเอ๋ย
ตามพระคริสต์ ฤทธิ์อันนต์
ยึดให้มั่นเลย

พระบิดา พระเยซู
พระวิญญาณบริสุทธิ์
เรามนุษย์ เชื่อมั่นคง อย่าหลงอยู่เฉย
มอบชีวิต ทั้งกายจิต ให้พระคริสต์เลย
พี่น้องเอ๋ยคงสมคิด ชีวิตนิรันดร์

[ร้องรับ]
มาด้วยกันไปด้วยกัน
ไปสวรรค์เถิดเอ๋ย
ตามพระคริสต์ ฤทธิ์อันนต์
ยึดให้มั่นเลย

เมืองสวรรค์ เมืองสวรรค์
เตรียมจัดสรรไว้คอยผู้เชื่อ
เตรียมไว้เพื่อผู้กลับใจพี่น้องไทยเอย
ไปซิเชิญ ทุกๆท่าน ไปกันเลย
มาเถิดเอ๋ยตามพระคริสต์
เข้าชิดพระองค์

[ร้องรับ]
มาด้วยกันไปด้วยกัน
ไปสวรรค์เถิดเอ๋ย
ตามพระคริสต์ ฤทธิ์อันนต์
ยึดให้มั่นเลย

447 โอพระบิดาข้าพระองค์ขอบพระคุณ

โอพระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณ
พระบิดาการุณ ให้ความรัก มากนักกรุณา
แด่มวลชน ทุกคนทั่วไป ผู้ผิดสารภาพ
กลับใจใหม่ พระองค์ทรงให้ มนุษย์
ได้เป็นบุตรพระองค์

โอพระบิดา ข้าพระองค์สรรเสริญ
พระองค์มิทรงเมิน พระพักตรา
รักศรัทธามั่นคง ช่วยทุกคน
ให้พ้นเลวทราม เมตตามนุษย์ ยุติธรรม
พระคุณเลิศล้ำ ในโลกนี้ แน่นอนไม่มีใคร

พระองค์ทรง ประทานอาหารให้มีกิน
โดยไม่มีหมดสิ้น ไม่ขัดสน
ทุกคนได้รอดตาย และเงินตรา
สิ่งสารพัน ขอขอบพระคุณ พระเจ้าท่าน
ข้าพร้อมใจกัน กตัญญู ผู้บุพการี

กาลวันนี้ไซร้ ช้ามั่นหมายถวายทรัพย์
ขอพระองค์ทรงรับ ทรัพย์ใช้สอย
มากน้อยเท่าที่มี แด่ทรงธรรม
ตามน้ำพระทัย ทรัพย์สินเหล่านี้
มีขึ้นได้ ไม่ใช่ของใคร ของพระเจ้า
องค์เดียวหมดทั้งสิ้น

448 บนไม้กางเขน

บนไม้กางเขน ข้าเห็นความรัก
ทั้งความทุกข์หนักที่พระต้องทน
โอพระเยซู ยอมสู้วายชนม์
โลหิตหลั่งล้นท่วมท้นกายา

นี่แหละรอยระลึก แห่งความรักอันใหญ่หลวง
ทรงวายชนม์เพื่อคนทั้งปวง ที่ตกห้วงเหว
แห่งความบาป
เชิญมา เชิญมา เชิญมา อย่าช้า
เชิญมา เชิญมา เชิญมา เชิญ
เชิญมา เชิญมา เชิญมา อย่าช้า
เชิญมา หาพระเยซู

เขาเอาหนามสาน เป็นมงกุฎสวม
พระเศียรพระองค์พระทรงทนไว้
เขาเยาะเย้ยว่า อย่างน่าอับอาย
และถ่มน้ำลายรดใส่พระองค์

นี่แหละรอยระลึก แห่งความรักอันใหญ่หลวง
ทรงวายชนม์เพื่อคนทั้งปวง ที่ตกห้วงเหว
แห่งความบาป
เชิญมา เชิญมา เชิญมา อย่าช้า
เชิญมา เชิญมา เชิญมา เชิญ
เชิญมา เชิญมา เชิญมา อย่าช้า
เชิญมา หาพระเยซู

พระถูกโบยตี ไม่มีเรี่ยวแรง
ถูกทวนทิ่มแทง น้ำและเลือดไหล
พระหัตถ์พระบาท ถูกตอกตรึงไว้
จนถึงความตายบนไม้กางเขน

นี่แหละรอยระลึก แห่งความรักอันใหญ่หลวง
ทรงวายชนม์เพื่อคนทั้งปวง ที่ตกห้วงเหว
แห่งความบาป
เชิญมา เชิญมา เชิญมา อย่าช้า
เชิญมา เชิญมา เชิญมา เชิญ
เชิญมา เชิญมา เชิญมา อย่าช้า
เชิญมา หาพระเยซู

449 อย่าเบื่อการทำดี

อย่าเบื่อหน่ายในการทำดี เพราะเราทุกคน
มีชีวิตใหม่ ถ้าเราไม่ยอมแพ้พ่าย ท้อแท้
ภายในจิตใจ จะรับผลได้ในเวลาอันควร
ดังนั้นทุกทุกโอกาส
ขอเราอย่าพลาดขาดการทำดี

อย่าทำชั่วตอบแทนการเลว นั่นคือหุบเหว
ของชีวิตเก่า ช่วยเหลือคือชีวิตใหม่
มีใจแบ่งปันบรรเทา ความทุกข์ความเศร้า
จะเลือนหายไป ดังนั้นทุกทุกโอกาส
ขอเราอย่าพลาดขาดการทำดี

อย่าเอาอย่างคนเห็นแก่ตัว ที่หลงเมามัว
ยกตนเป็นใหญ่ ทำดีเพื่อหวังเอาหน้า
ซื้อเมืองฟ้าด้วยเงินก่อนใคร เป็นไปไม่ได้
ทุกคนรู้ดี ดังนั้นทุกทุกโอกาส
ขอเราอย่าพลาดขาดการทำดี

450 มาเรามาบรรเลง

[ร้องรับ]
มาเรามาบรรเลง
ร้องเพลงไปกับดนตรี
ในวันนี้ ยินดีเรามาร้องเพลง

พระคริสต์สถิตภายใน
ดวงใจเราแสนยินดี
มาเถิดน้องพี่ วันนี้เรามาร้องเพลง

[ร้องรับ]
มาเรามาบรรเลง
ร้องเพลงไปกับดนตรี
ในวันนี้ ยินดีเรามาร้องเพลง

ฤทธิ์เดชองค์พระวิญญาณ
ซาบซ่านเร่าร้อนภายใน
เรารักกันไว้ ร่วมใจสมานไมตรี

[ร้องรับ]
มาเรามาบรรเลง
ร้องเพลงไปกับดนตรี
ในวันนี้ ยินดีเรามาร้องเพลง

พระคริสต์พระผู้เมตตา
เรามานมัสการ
เราเบิกบาน นมัสการองค์พระบิดา

[ร้องรับ]
มาเรามาบรรเลง
ร้องเพลงไปกับดนตรี
ในวันนี้ ยินดีเรามาร้องเพลง

451 จิตข้าวันทา

จิตข้าวันทา ด้วยใจสัจจา พระบิดา
ฤทธาอนันต์ เพราะพระองค์ได้ทรง
รักข้า รักทุกคนทั่วทั้งโลกา ไม่เลือก
หน้าว่ามีหรือจน ไม่เคยว่าข้าเป็นเดนคน

จนได้ประทาน พระบุตรของท่าน
จอมราชันพระคริสต์บุตรา
เพื่อทุกคนที่ไว้วางใจ จะมิได้พินาศเลยนา
แต่ทว่าจะได้ชีวิต รู้เถิดว่าจะได้ชีวิต

ชีวิตนิรันดร์ ชีวิตชั่วกาลนานเท่านาน
ไม่รู้เสื่อมคลาย เพราะฉะนั้นเชิญท่านวางใจ
ในผู้ไถ่องค์พระเยซู ชีวิตอยู่ไม่พินาศไป
ถ้าวางใจในพระเยซู

ความรักอื่นใด จะมายิ่งใหญ่ เหมือนผู้
ไถ่ทรงรักโลกา รักแม้คนที่เลวชั่วช้า
รักทั้งข้าที่ไม่น่ารัก ปฏิปักษ์ยังรักเมตตา
พลีชีวาข้าได้ประจักษ์ ได้ประจักษ์รัก
พระบิดา ได้ประจักษ์รักพระบิดา

452 ลืมพระเจ้าไม่ลง

ลืมจะลืมพระเจ้าอย่างไร
พระคุณท่านนั้นมากมาย
จะอย่างไรก็ลืมไม่ลง

องค์พระเป็นเจ้า
รักเรามากนักมั่นคง
รักผู้เชื่อถือซื่อตรง
พระองค์ทรงให้พระสัญญา

รัก รักเราตลอดชีวิต
รักเราทั้งผู้มีผิด
พระทรงฤทธิ์ยังรักเมตตา
พระองค์ทรงโปรด
ยกโทษผู้หันกลับมา
ไม่รอให้เสียเวลา ทรงนำพาไปสู่สวรรค์

โอ้พระคำช่างหวานล้ำติดตรึง
หวานจริงยิ่งสุด
ซึ้งน้ำผึ้งหวานก็ยังไม่ปาน
พระคำเล้าโลม ชื่นชมอยู่ทุกคืนวัน
พระทัยจะไม่แปรผัน
รักเรามั่นตลอดเวลา

ข้าขอตั้งสัตย์อธิษฐาน
ต่อพระเจ้าองค์ประธาน
ปฏิญาณด้วยใจสัจจา
หากมีพระอื่น จะไม่ชื่นชมศรัทธา
ขอมอบกายใจวาจา
ต่อพระบิดาองค์เดียวแน่นอน

453 ใกล้จะสิ้นยุค

[1] ฟังเถิดอย่ามัวสนุกเฮฮา
ใกล้ยุคจะสิ้นแล้วนา วาระสิ้นโลกนั่นไซร้
จงฟังคำ พร่ำวอนด้วยรักห่วงใย
แม้หุนหันดึงดันดวงใจ
ไม่พ้นโดนลงโทษทัณฑ์

[2] ดูเถิดอดีตกาลผ่านมา
สมัยของท่านโนอาห์ ธาราท่วมโลกสิ้นนั้น
เมืองโสโดม ประสบความพินาศพลัน
นีนะเวห์จะโดนลงทัณฑ์
ทรงตรัสตักเตือนไว้นา

[บทแย]
ก่อนที่พระจะลงโทษทัณฑ์
แต่พระทัยนั้นเมตตา
เพราะห่วงดวงวิญญาณ
หากแม้นใครไม่กลับใจสารภาพบาปผิดนา
บุตรมนุษย์จะเสด็จมา ต้องพิพากษาพลัน

[3] เชิญเปิดอ่านและตริตรองให้ดี
ที่พระคัมภีร์ทำนาย มัทธิวยี่สิบสี่นั้น
คัมภีร์เดิม บอกบ่งเด่นชัดเช่นกัน
จงเตรียมตัวคอยคืนคอยวัน
อย่าประมาทจงระวัง ๆ

454 เพลงยามรุ่งอรุณ

แสงอรุณส่องเรืองรองอำไพ สุริยันแย้มเยือน
ทรงเตือนจิตใจ ให้พวกเราร่วมบรรเลง
ร้องเป็นเพลงชาวไทย ร้องรำทำท่ากรีดกราย
ถวายเกียรติยศพระเจ้า ตามแบบศิลปะ
ไทยเรา สรรเสริญพระเจ้าเพื่อจงรักภักดี

สนองพระบารมี เพื่อเป็นสักขีของปวง
อนุชน กิจการอย่าให้ผ่านพ้น ทุกวันทุกคน
จงหาผลกำไร ร้องเพลงถวายด้วยใจชื่นบาน
อภินันทนาการแด่พระองค์
เจตจำนงค์แห่งพระยะโฮวา

เราเล่มดนตรีปี่รำมะนา ฆ้องกลองฉิ่งฉาบ
ขลุ่ยรับเสภา เชิญน้องพี่เล่นดนตรี ด้วยใจ
มีศรัทธา ถวายพระยะโฮวา สรรเสริญแด่
พระผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์เป็น ศิลาหลักชัย
เป็นกำแพงใหญ่กันภัยชาวประชา

พระองค์ทรงพระคุณหนักหนา เราชาว
โลกาขออย่าลืมพระองค์ เชิญซิเชิญพวกเรา
ร่วมมวง เล่นดนตรีเสริมส่งร้องเพลง
เตือนใจ ขอมอบถวายเพลงไทยสดุดี
เพื่อเป็นไมตรีสัมพันธ์กับพระองค์
ขอทรงรับโมทนาสาธุการ

456 ฉันอยู่กับพระเยซู

ฉันอยู่กับพระเยซู อยู่ในพระองค์เสมอ
ไม่เคยพราก จากกันทุกวันฉันเจอ
พบกันเสมอเช้าเย็นประจำ

ฉันอยู่กับพระเยซู อยู่ในวิญญาณเลิศล้ำ
ด้วยความเชื่อ ปักใจมาในพระธรรม
เพราะความสุขล้ำพระองค์ทรงนำพา

ฉันอยู่กับพระเยซู อยู่ในความปรารถนา
มอบใจให้ ถวายพระจอมราชา
พระทรงรักษาพ้นภัยใจเปรมปรีดิ์

457 ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า

ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า
ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า
ร้องฮาเลลูยา ร้องฮาเลลูยา
ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า

พระเยซูเป็นขึ้นจากความตาย
พระเยซูเป็นขึ้นจากความตาย
พระเยซูเป็น พระเยซูเป็น
พระเยซูเป็นขึ้นจากความตาย

พระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า
พระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า
พระองค์ทรงเป็น พระองค์ทรงเป็น
พระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า

พระเยซูสถิตอยู่กับเรา
พระเยซูสถิตอยู่กับเรา
พระเยซูสถิต พระเยซูสถิต
พระเยซูสถิตอยู่กับเรา

พระองค์เสด็จมาอีกที
พระองค์เสด็จมาอีกที
พระองค์จะเสด็จมา พระองค์จะเสด็จมา
พระองค์เสด็จมาอีกที

458 จิตวิญญาณข้าเอ๋ย

จิตวิญญาณข้าเอ๋ย ไม่ลืมเลยพระคุณพระเจ้า
พระองค์มีคุณล้นเกล้า ช่วยชายเรารอดตลอดมา
พระองค์ทรงไถ่ชีวิต บาปผิดยกให้มวลข้า
เมื่อมีภัยไข้โรคา โปรดทรงรักษาให้ปลอดภัย
ตกยากลำบากกาย ทรงช่วยอุ้มชู
ให้อิสระเสรี ทรงโปรดคนที่ใจกตัญญู
จิตวิญญาณข้าเอ๋ย ข้าขอขอบคุณพระเยซู

พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ ๆ วิญญาณนั้นอยู่
ทุกสถาน สถิตเวลาเดียวกัน เป็นวิญญาณแห่ง
ความจริง พระองค์เป็นที่พึ่งพิง หญิงชายหวัง
ได้แอบอิง พระเจ้าตรัสเป็นความจริง ไม่ยอม
ทอดทิ้งให้เดียวดาย รักคนที่กลับใจ ไว้กับ
พระองค์ ให้รอดพ้นจากทุกข์ รับความผาสุข
นิรันดร์มั่นคง จิตวิญญาณข้าเอ๋ย ข้าขอขอบคุณ
ของพระองค์

459 เตือนความหลัง

เผ่าพงษ์พันธุ์โบราณกาลสมัยก่อนเก่า
เริ่มคนเราถือพระเจ้าแต่ องค์เดียว
เป็นที่เคารพและสักการะ
ทุกวันสัมพันธ์ไม่ขาดเกลียว
เป็นที่ยึดเหนี่ยว ทั่วโลกทุกถิ่นมานมนาน

บาปนำพาทำให้ตาคนเก่าแก่บอด
บาปตกทอดถึงสมัยคนปัจจุบัน
เพราะผลของการไม่เชื่อฟัง
หลงทางล่อลวงของพวกมาร
เหตุการณ์ที่ผ่าน ชีวิตจึงตกในอบาย

แต่พระเจ้าทรงรักเรารักมากที่สุด
ห่วงมนุษย์ที่ตกเป็นทาสมาร ทำลาย
จึงทำให้พระคริสต์เสด็จมา
นำพาผู้เชื่อให้ปลอดภัย
ยอมตายเพื่อไถ่ โดยพระโลหิตอัศจรรย์

เชื่อพระคริสต์ทำชีวิตให้ประสบสุข
รอดพ้นทุกข์เพราะพลังโลหิต อนันต์
เราควรนอบน้อมได้ถ่อมใจ
เข้าใกล้พระคริสต์ให้ติดพัน
โปรดได้คิดอ่าน รอวันพระบุตรเสด็จมา

460 โอ้เมืองสวรรค์นั้นงามวิไล

โอ้เมืองสวรรค์ นั้นงามวิไล
ฉันช่างสุขใจ เมื่อกลับคืนมา
ฉันพ้นราคี ความบาป แล้วนา
แล้วอีกสักครา ตัวข้าเข้าเมืองวิมาน

โอ้แดนสวรรค์ นั้นแสนชื่นใจ
พระผู้ทรงชัย ได้ให้สัญญา
ว่าพระองค์ไป จัดเตรียมที่ฟ้า
แล้วจะกลับมา รับข้าเข้าเมืองวิไล

ข้าเป็นแขกเมือง สัญจรไปมา
แล้วอีกไม่นาน จะกลับเมืองฟ้า
โลกนี้ข้ามี แต่ความเหว่ว้า
ไม่สุขอุรา เหมือนข้าอยู่เมืองวิมาน

อยากกลับถิ่นฐาน วิมานเมืองแมน
เพราะช่างสุขแสน โอ้แดนพระเยโฮวาห์
สิ้นทุกข์กันที สิ้นกันเถิดหนา
พระผู้เดชา พาสุขอยู่ทุกเวลา

461 พระเจ้าสูงสุด

โลกนี้มี พระเจ้าสูงสุด เหนือมนุษย์
พิภพสวรรค์ เป็นสัพพัญญู รอบรู้สารพัน
สมควรเราท่าน สรรเสริญในพระนาม
ยกพระเกียรติ พระวิญญาณ นมัสการ
เป็นประจำ ความการุณ พระคุณเลิศล้ำ
ควรเราทำความ กตัญญูกตเวที

ชีวิตเรา พระเจ้าสร้างให้ อยู่กันได้ จนทุก
วันนี้ ที่กินที่นอน ผ้าผ่อนเรามี ของใช้ชั้นดี
ล้วนพระเจ้าประทาน พรสวรรค์ สันติสุข
ทั่วทุกยุคตลอดกาล ฤทธิ์อำนาจที่ตรัส
บันดาล ขอสาธุการ แด่พระเจ้าผู้ทรงเจริญ

ความประสงค์ ขององค์พระเจ้า ต้องการเรา
มิให้ห่างเหิน ติดสนิท พระคริสต์ผู้เจริญ
ให้เราสรรเสริญ ด้วยนอบน้อม ถ่อมใจ
บาปไม่ทำ ตามพระคริสต์ ไม่หลงผิดเรา
สบาย คุณความดีท่านมีมากมาย
ข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอน้อมกายนมัสการ

พระคัมภีร์ ชี้ลักษณะ วจนะ พระเจ้า
กล่าวขาน สามัคคีธรรม หนุนน้ำใจกัน
ก้มลงอธิษฐาน เราต้องการอะไร ขอจะได้
หาจะพบ เคาะประสบ จะเปิดให้ คำสัญญา
บิดาสั่งไว้ ข้าพระองค์ร่วมใจ ยกย่อง
สรรเสริญพระองค์

462 ขอบพระคุณพระบิดา

ขอบพระคุณพระบิดา ที่ได้สร้างเสียงมา
ให้เหล่าข้าฯ แซ่ซ้องสรรเสริญ
ร้องเป็นเพลงเพลิดเพลิน
จงใจจำเริญ เพื่อสรรเสริญพระบารมี

ขอโปรดให้การใช้เสียง นี้เป็นไปแต่เพียง
ถวายความจงรักภักดี สิ่งที่เป็นราคี
หยาบคายอย่าให้ออกมาจากปากข้าฯ เลย

ขอพระองค์ทรงบันดาล ให้เสียงข้าฯ
อ่อนหวาน ก้องกังวานทุกคำจนเคย
และอย่าให้ละเลย กล่าวเรื่องความรัก
โปรดเปิดปากชี้แจงความจริง

ขออุทิศถวายเสียง ด้วยจิตน้อม
พร้อมเพรียง โดยเลื่อมใส ทั้งชาย
แหละหญิง ขอพระผู้ใหญ่ยิ่ง
โปรดทรงสดับ รับฟังเสียงที่สรรเสริญ

463 ขอบพระคุณพระเจ้า

[1] ขอขอบพระคุณพระบิดา พระองค์ทรง
เมตตา แด่มวลข้ามากล้น ให้กำเนิด
เกิดมาเป็นมนุษย์ ให้ความรักสูงสุด
ไม่เลือกเลยสักคน

แม้จะเป็นเศรษฐี มั่งมีจน คนพิการพิกล
เสียขาตา ทั้งคนโง่คนเขลา เบาปัญญา
ใครเข้ามาต้อนรับพระองค์
คงไม่พินาศสักคน

[2] ขอขอบพระคุณกรุณา ส่งพระบุตรลง
มา ล้างบาปข้าหลุดพ้น ทรงประทาน
อาหารให้มีกิน โดยไม่มีหมดสิ้น
ไม่ต้องทุกข์กังวล…

ทั้งเคหสถาน เครื่องยานยนต์ ทั้งดินฟ้า
ลมฝน พืชธัญญา สัตว์ทั้งหลายวัวควาย
และไร่นา ใครได้มารับเชื่อพระองค์
คงได้รับสุขนิรันดร์

[3] ขอขอบพระคุณโมทนา ส่งพระวิญญาณ
มา ช่วยนำพาผูกพัน โลกเรานี้ มีพระเจ้า
องค์เดียว ได้คอยช่วยยืดเหนี่ยว
ทุกสิ่งที่ประทาน

ให้ปัญญานักร้อง นักประพันธ์
นักประดิษฐ์กิจการ หัตถกรรม นักดนตรี
มีสมอง ร้องรำ นักประกาศพระคำ
พระนาม พระองค์เสริมส่งปัญญา

[4] ข้าแต่พระองค์สัพพัญญู โปรดเมตตา
เอ็นดู เถิดพระองค์เจ้าข้า ข้าคนบาป
ขอรับใช้พระองค์ เป็นทาสช่วยเสริมส่ง
เกียรติของพระบิดา

ขอวิญญาณทรงธรรม ช่วยนำพา
ในเมื่อข้าทำการ สิ่งใด ๆ พระองค์ทรง
สถิต ในจิตใจ ขอถวายไว้หมดทั้งตัว
ลบล้างความชั่วเคยมี

464 ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง

ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง เป็นหนทางให้ไปสู่
สวรรค์ ความการุญพระคุณพระธรรม สมควร
เราท่านสรรเสริญโมทนา พระบิดา พระบุตรา
พระวิญญาณ อันเลิศล้ำ พรพระองค์ ที่ทรง
ประทานให้เป็นประจำ ชื่นฉ่ำในฤทธิ์เดชา

[ร้องรับ]
ในพระนามพระเยซู ทรงเอ็นดู ชาวประชา
ความบาป ที่เราเคยทำ เป็นประจำพระองค์
ทรงไถ่ แม้ซิมีมลทิน ไผดูหมิ่นก็ช่างไผ
องค์ทรงชัยอภัยพวกเรา ความซึมเศร้าพวก
เราหายไป

จะมีใครที่ไหนกันเล่า นำพวกเราช่วยประชา
รอดพ้น ทำความดีไม่มีสักคน ที่จะช่วยตนให้
หลุดพ้นจากความตาย ไม่มีวัน จะหลุดหาย
จากความตายไปได้เลย พระเยซู เป็นผู้ชดเชย
น้ำคำพร่ำเอ่ย ไม่เคยลืมพวกเรา

[ร้องรับ]
ในพระนามพระเยซู ทรงเอ็นดู ชาวประชา
ความบาป ที่เราเคยทำ เป็นประจำพระองค์
ทรงไถ่ แม้ซิมีมลทิน ไผดูหมิ่นก็ช่างไผ
องค์ทรงชัยอภัยพวกเรา ความซึมเศร้าพวก
เราหายไป

465 แสนปีติยินดี

[1] แสนปีติยินดีที่ได้เกิดมา เป็นประชาชนไทย
ที่มีจิตใจอันรักใคร่พระเจ้า
เพราะพระองค์ได้ทรงสร้าง พวกเรา
ทุกค่ำเช้า ยังทรงเฝ้าเอ็นดู

[2] คิดแล้วแสนชื่นใจ พระได้ทรงตาย
ไถ่เราชาวชมพู คือพระเยซู ผู้อุ้มชูปวงข้า
ทุกคืนวันจึงพากันโมทนา
พระบิดา พระบุตราพระวิญญาณ

[บทแย]
ไม่เคยมีใครที่จะสนพระทัย
เหมือนองค์จอมราชัน
เพราะได้ทรงประทาน
ให้ชีวันสุขสันต์ตลอดมา

[3] เชิญเถิดท่านทั้งหลายที่อยู่ใกล้ไกล
โปรดได้ฟังวาจา พระองค์ทรงเชิญมิทรง
เมินพักตรา จะมั่งมีหรือยากจนไม่ว่า
ถ้าเข้ามา เชื่อแล้วได้ใจใหม่เอย

[บทแย]
ไม่เคยมีใครที่จะสนพระทัย
เหมือนองค์จอมราชัน
เพราะได้ทรงประทาน
ให้ชีวันสุขสันต์ตลอดมา

[4] เชิญเถิดท่านทั้งหลายที่อยู่ใกล้ไกล
โปรดได้ฟังวาจา พระองค์ทรงเชิญมิทรง
เมินพักตรา จะมั่งมีหรือยากจนไม่ว่า
ถ้าเข้ามา เชื่อแล้วได้ใจใหม่เอย

466 โอพระบิดาในมหาสวรรค์

โอพระบิดาในมหาสวรรค์
ขอพระนามท่านเป็นที่เคารพสักการ์
ข้าทั้งหลายขอมอบกายใจวาจา
ต่อพระบิดาตลอดเวลา ทุกลมหายใจ

และขอให้แผ่นดินในสวรรค์
ขอพระเจ้าท่าน ตั้งในโลกตามพระทัย
ในสวรรค์แผ่นดินนั้นเป็นอย่างไร
ขอโปรดจงให้ มาตั้งในโลกเหมือน
เช่นเป็นมา

ขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทาน
ให้มีอาหารประจำวันเวลา
และวันนี้โปรดปรานีกรุณา
ด้วยความเมตตา แด่มวลหมู่ข้ามี
กินเหมือนกัน

ขอทรงโปรดยกบาปโทษข้าพระองค์
ทั้งโลภโกรธหลง ให้หมดสิ้นได้สุขสันต์
เหมือนข้านี้ยกบาปหนี้พี่น้องกัน
เพื่อนบ้านลูกหลาน ยกให้ด้วยการยุติธรรม

โปรดอย่านำเข้ารับกรรมการทดลอง
ให้พ้นจำจองสิ่งชั่วร้ายไม่กรายกล้ำ
ผิดไม่หลงเชื่อมั่นคงในพระคำ
ตามวิญญาณนำในทางชอบธรรม
ของพระบิดา

ขออำนาจเดชฤทธิ์ราช ของพระองค์
ที่ทรงดำรง ชั่วกัปกัลป์ในโลกา
ชีวิตนี้จะเป็นที่ได้สักการ์
และชีวิตหน้าเป็นที่พึ่งพาชั่วนิจนิรันดร์

โอพระเจ้าข้าน้อมเกล้าก้มกราบทูล
ขอความการุณย์ได้ทรงโปรดประทาน
สารพัดมวลข้าทาสหมายต้องการ
และพรสวรรค์หมายต้องการ
อยู่ทุกเวลา

ข้าทูลขอหวังคอยรอด้วยจริงใจ
ตามน้ำพระทัย แต่จะโปรดเมตตา
ข้าทูลขอต่อสมเด็จพระบิดา
สิ่งที่ขอมา ในนามพระบุตรพระเยซู

467 เปรียบดังสายธาร

เปรียบดัง สายธารที่ไหลหลั่งมา
สู่ปวงประชา ทั่วหน้าได้อาบดื่มกิน
ชำระมลทิน หมดสิ้นทั้งกายและใจ
ข้าขอน้อมไหว้ ถวายสดุดี

ดุจดัง เนื้อทรายกระหายธารา
ข้ามุ่งหน้ามา หาองค์ดำรงชีวี
โปรดล้างราคี สักขีพยานชั่วช้า
ให้ข้ามุ่งหน้า สู่ทางความดี

โอ้องค์แสนรักของพระบิดา
มาจากสวรรค์เพื่อช่วยคนบาปขัดสน
ข้านี้ คนจนมืดมนหลงทางดั้นมา
โปรดพาข้ากลับ สู่ทางพระองค์ [x2]

468 เชิญผู้ที่ลำบาก

เมื่อใครเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนกำลัง
เชิญเถิดจงหวังพึ่งองค์พระเยซู
พระองค์จะทรงเอ็นดู ช่วยอุ้มชูให้หาย
เหนื่อยเมื่อยล้า พระจัดสรรสวรรค์ไว้คอยท่า
แก่เหล่าประชาผู้ต้อนรับกลับใจ

ใครหิวกระหายชายหญิงจงเร่งรีบ
เชิญดื่มน้ำทิพย์จะไม่หิวกระหาย
น้ำทิพย์น้ำนี้ได้ไหล จากภายในของ
พระเยซูคริสต์ น้ำแห่งนี้ดื่มแล้วมีชีวิต
หมายถึงพระคริสต์ประทานพระวิญญาณ

องค์พระเยซูผู้ทรงเป็นความจริง
ช่วยทั้งชายหญิงให้ได้พ้นโทษทัณฑ์
พระคริสต์เอาชีวิตประกันไถ่โทษนั้นให้
ผู้เชื่อวางใจ ด้วยพระองค์ทรงพลีชีวิตให้
ได้ถูกตรึงไว้ตายบนไม้กางเขน

พี่น้องหญิงชายอย่าได้ลืมพระคริสต์
ผู้ไถ่ชีวิตเรารอดตายได้เป็น สรรเสริญ
พระเจ้าทุกเช้าเย็นจะได้เห็นองค์พระผู้
เป็นเจ้า อธิษฐานกราบกรานทุกค่ำเช้า
คอยพระคริสต์เจ้าจนพระเสด็จมา

469 คำอ้อนวอน

โอ้ข้าแต่พระบิดา พระบุตราพระวิญญาณ ๆ
พระองค์เท่านั้น เป็นพระเจ้า เราควรก้มเกล้า
นมัสการ ๆ ข้าทั้งหลายได้ทำผิด ทั้งกายจิต
คิดเหหัน ความผิดบาปนั้นมีมากมาย
ทุกสิ่งชั่วร้ายบกพร่องเลวทราม ๆ

เพราะข้านี้มิเกรงกลัว ต่อความชั่วจึง
ครอบงำ ๆ ข้าปล่อยไปตาม ลำพังใจ
เกิดจากภายใน โดยไร้ความคิด ๆ ในโลกนี้
ไม่มีใคร จะช่วยได้เหมือนพระคริสต์
ให้รอดชีวิตเป็นขึ้นใหม่ ทุกคนกลับใจ
เป็นผู้ชอบธรรม ๆ

โอ้พระองค์พระเจ้าข้า โปรดเมตตาฟัง
ถ้อยคำ ๆ ข้าคนอธรรม ขอได้โปรดยกบาป
โทษ ผู้ทาสของพระองค์ ๆ ข้าเจ้าทูลขอ
พระพร ร้องอ้อนวอนหมายประสงค์
ขอแต่พระองค์ประทานให้ ด้วยน้ำพระทัย
ที่ทรงโปรดปราน ๆ

ขอพระคุณพระเยซู พระเจ้าอยู่ร่วม
สัมพันธ์ ๆ ทั้งพระวิญญาณ แนบสนิท
ดำรงใกล้ชิด ชั่วกัลปา ข้าขอมอบวิญญาณ
จิต กับพระคริสต์พระบิดา พร้อมทั้งกายใจ
และวาจา ให้ทรงรักษาชั่วนิตย์นิรันดร์ ๆ

470 เจ็ดสิบครั้งคูณด้วยเจ็ด

[ร้องรับ]
เจ็ดสิบครั้ง เจ็ดสิบครั้ง เจ็ดสิบครั้ง
ลืมแล้วหรือยัง เจ็ดสิบครั้ง คูณด้วยเจ็ด
ให้เราได้เห็นใช่เป็นเรื่องเท็จ
ใครทำสำเร็จเหมือนได้บำเหน็จรางวัล

โกรธกันนั้นเราควรเข้าใจ
โกรธไปทำไม ไม่เห็นมีประโยชน์
รีบถ่อมต่อกันเอ่ยคำว่าขอโทษ
แม้ผู้ใดโกรธ ขออย่าได้ให้พ้นวัน

[ร้องรับ]
เจ็ดสิบครั้ง เจ็ดสิบครั้ง เจ็ดสิบครั้ง
ลืมแล้วหรือยัง เจ็ดสิบครั้ง คูณด้วยเจ็ด
ให้เราได้เห็นใช่เป็นเรื่องเท็จ
ใครทำสำเร็จเหมือนได้บำเหน็จรางวัล

ด้วยเราคริสเตียนมีเหตุใด
ผิดเคืองทางใจ เราหรือใครมีโทษ
ถ้าหากผู้ใดไม่อภัยขอโทษ
พระเจ้าไม่โปรด ไม่ยกโทษให้เหมือนกัน

[ร้องรับ]
เจ็ดสิบครั้ง เจ็ดสิบครั้ง เจ็ดสิบครั้ง
ลืมแล้วหรือยัง เจ็ดสิบครั้ง คูณด้วยเจ็ด
ให้เราได้เห็นใช่เป็นเรื่องเท็จ
ใครทำสำเร็จเหมือนได้บำเหน็จรางวัล

โอ้เราคริสเตียนแม้เกลียดใคร
ทราบในดวงใจ เราเห็นเป็นการบาป
เช้าตื่นขึ้นมาให้เราสารภาพ
สาธุการกราบ ต่อพระเจ้าได้ทุกวัน

[ร้องรับ]
เจ็ดสิบครั้ง เจ็ดสิบครั้ง เจ็ดสิบครั้ง
ลืมแล้วหรือยัง เจ็ดสิบครั้ง คูณด้วยเจ็ด
ให้เราได้เห็นใช่เป็นเรื่องเท็จ
ใครทำสำเร็จเหมือนได้บำเหน็จรางวัล

471 เชิญทุกท่านทั้งหญิงทั้งชาย

[1] เชิญทุกท่านทั้งหญิงทั้งชาย มาร่วม
ใจกายถวายเพลงไทยนมัสการ จงมา
ร่วมใจในกาลวันนี้เปรมปรีดิ์ชื่นบาน
สมัครสมาน ถวายความภักดี

แด่พระเยซูผู้ทรงพระชนม์เป็นอยู่
ผู้เป็นเจ้าชีวี พระทรงศักดิ์ศรี สร้างฟ้า
ทั้งดวงดาราสารพัน

[2] โอพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ไม่มีผู้ใด
จะมายิ่งใหญ่ได้เทียบเทียมทัน
อันว่าความรักที่ข้าประจักษ์ก็มาก
อนันต์ เกิดการเสกสรรจำนรรวจี

อีกทั้งฤทธาและอานุภาพ
ทราบหรือไม่น้องพี่
พระองค์ทรงดีเหลือหลาย
ขอหญิงชายอย่าได้งง

[3] เพราะพระองค์ทรงความเกรียงไกร มวล
ข้าทั้งหลายจึงได้ถวายวิงวอนพระองค์
โปรดเสด็จมาสถิตกับข้าที่มาร่วมวง
ขอเชิญพระองค์ได้ทรงลงมาเป็น

องค์พระประธานด้วยเดชพระวิญญาณ
ทรงบันดาลให้เห็น
พระคุณร่มเย็น มากล้น
ด้วยผลพระวิญญาณ

[4] คือความรักมากจริงยิ่งใหญ่ ปลาบปลื้ม
ดวงใจขออย่าอยู่ไกลจะได้ผูกพัน อัน
สันติสุขพระองค์ทรงปลูกสร้างกลางใจนั้น
ด้วยความอดกลั้นให้ผ่านได้ทุกที

อันความการุณย์ขอทรงเพิ่มพูน
และส่งเสริมทวี
ความดีสัตย์ซื่อ สุภาพ
และรู้จักบังคับตน

472 ขอวางใจในพระองค์

พระองค์ผู้ทรงเดชานุภาพ ข้าขอก้มกราบ
นอบน้อมถ่อมใจลง ขอวางใจในพระองค์
และซื่อตรงไปจนวันตาย จะลำบากหรือแม้
ว่าสบาย จะเป็นหรือตาย ขอรับใช้พระองค์

ขอนำให้ข้ามโลกอันเลวลง มุ่งเดินไปตรง
แนวทางอันชอบธรรม ขอทรงช่วยอุปถัมภ์
ให้มีความพากเพียรเรียนรู้ ด้วยมานะ
ติดตามพระเยซูบรมครู ผู้วางแบบอย่างไว้

ขอช่วยให้ทำตามน้ำพระทัย เพื่อความ
ปลอดภัย ในการประพฤติตน ให้พ้นจาก
ปากของคน ที่จะตำหนิและติเตียน
การทดลอง ขอให้เป็นบทเรียน ที่จะช่วย
เปลี่ยนให้เราก้าวต่อไป

473 เปิดใจ

ยามใดใจต้องเหงาอยู่ลำพัง
ยามใดใจหมดหวังจะสู้ไป
ใจก็คงคิดไป ว่าจะมีใครมาเห็นใจ
หวังไปก็คงเศร้าใจ

ยามใดเจอปัญหาที่หนักใจ
ยามใดทนไม่ไหวใครแบ่งเบา
ยามที่ใจร้าวราน แตกสลายกลายเป็นธุลี
ท้อใจไม่มีเรี่ยวแรง

ขอเพียงให้เราเปิดใจ
ให้องค์พระเยซูเข้าไปช่วยแบ่งเบา
อาจไม่เห็นเมื่อมองด้วยตา
แต่ด้วยใจสัมผัสพระองค์
ขอเพียงให้เราเปิดใจ

ยามใดความเลวร้ายมาบดบัง
ทำให้ใจหมดหวังจะสู้ไป
เพียงเราเปิดหัวใจ
อย่าหวั่นไหวให้ใจล้มลง
ขอเพียงให้เราถ่อมใจ

จะได้เจอความรักยิ่งใหญ่มากมาย
เปลี่ยนให้เป็นพลัง
จะได้เจอความหวังที่อยากพบเจอ
หากเปิดใจ

ขอเพียงให้เราเปิดใจ
ให้องค์พระเยซูเข้าไปช่วยแบ่งเบา
อาจไม่เห็นเมื่อมองด้วยตา
แต่ด้วยใจสัมผัสพระองค์
ขอเพียงให้เราเปิดใจ

474 เชิญสรรเสริญพระเจ้า

เชิญเถิดพี่น้องเจ๊า
ฟังเพลงเฮา ม่วนจับใจ
เพลงนี้มีความหมาย
ส่งจิตใจถวายพระเจ้า

ทั้งบททำนอง และคำร้อง เรื่องราว
สรรเสริญพระเจ้า
เพื่อเป็นการหนุนใจ ๆ

สุขหลายทั้งชายหญิง
ความรักจริงไม่ห่างหาย
ทุกคนมอบชีวิต
กับพระคริสต์พระผู้ไถ่
จะไม่หันกลับ เมื่อเราจับ คันไถ
จงเชื่อวางใจ แต่พระเจ้าองค์เดียว ๆ

โอตะละว่าน้องพี่
หากบ่มีใครแลเหลียว
มีพระเจ้าเท่านั้น
ร่วมสัมพันธ์คอยข้องเกี่ยว

สนิทสนม
ได้เป็นกลม เป็นเกลียว
ทรงช่วยยึดเหนี่ยว
ไม่ให้เป็นทาสใคร ๆ

เราสรรเสริญพระเจ้า
ทรงรักเราให้สุขหลาย
พระคริสต์ฤทธิ์มหันต์
พระวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่

ขอขอบพระคุณ
ทรงการุณย์ ไม่คลาย
ข้าฯ ขอถวาย
ความจงรักภักดี ๆ

475 เชิญเถิดพี่น้องชาวไทย

เชิญเถิดเชิญพี่น้องชาวไทย จงร่วมใจกันสามัคคี
กับพระคริสต์มีจิตอารีย์ จะช่วยน้องพี่ ให้พ้น
จากอบาย แม้ผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ จะมีชีวิตได้
ถูกสร้างขึ้นใหม่ สิ่งเก่า ๆ ของเราล่วงไป
แล้วจะกลับกลายเป็นคนใหม่ขึ้นมา

เวลาเมื่อมนุษย์โฉดเขลา แต่พระเจ้ายังเวทนา
จึงตรัสสั่งทั่วทั้งโลกา มนุษย์ทั่วหล้า รีบมา
กลับใจ แล้วพระองค์ท่านจะทรงโปรด ยกบาป
โทษให้เราทั้งหลาย คนชั่วผู้ที่กลับใจใหม่
พระองค์มอบให้คือชีวิตนิรันดร์

เชิญเถิดพี่น้องเชื่อเถิด สิ่งประเสริฐมาจาก
สวรรค์ พระคริสต์ผู้มีจิตเที่ยงธรรม พระเจ้า
ประทาน ช่วยคุ้มกันโลกา จงวางใจในพระเยซู
บรมครูด้วยใจสัจจา จงมอบกายทั้งใจวาจา
มนุษย์ทั่วหล้ารอดได้ทั้งครอบครัว

คนทั้งหลายต้อนรับพระคริสต์ พระเจ้าให้สิทธิ์
มีอำนาจตัว พระองค์ทรงโปรดจนหมดทั่ว
ให้ทุกครอบครัว ได้เป็นบุตรพระองค์ คนทั้ง
หลายสนใจพระเจ้า คัมภีร์เก่าทั้งใหม่มั่นคง
จะบอกทางสว่างของพระองค์
จะสมประสงค์เมื่อได้อ่านพระคัมภีร์

เทศการคริสต์มาส 476-495

476 ยามราตรีศรีหรรษา

ยามราตรีศรีหรรษามีราชามาประสูติ
จากสาวพรหมจารีบริสุทธิ์
เป็นกุมารน่ารักที่สุด
มาเพื่อช่วยชาวโลกา
มาเพื่อช่วยชาวโลกา

ยามราตรีแสนดีเลิศ
พระเยซูผู้ประเสริฐ
เป็นพระเจ้าเสด็จลงมาบังเกิด
ทูตสวรรค์สรรเสริญชูเชิด
เพราะผู้ไถ่ได้บังเกิด
เพราะผู้ไถ่ได้บังเกิด

ยามราตรีศรีสำราญ
เมษบาลพากันไป
เฝ้ากุมารที่หมู่บ้านเบธเลเฮม
เห็นพระองค์ทรงสุขเกษม
บรรทมอยู่ในรางหญ้า
บรรทมอยู่ในรางหญ้า

ยามราตรีศรีสง่า
เป็นเวลาเรารอดบาป
เพราะพระเยซูช่วยพ้นคำแช่งสาป
สมควรสรรเสริญโมทนา
เราจึงกราบไหว้บูชา
เราจึงกราบไหว้บูชา

477 เมื่อคืนวันนั้น

[1] เมื่อคืนวันนั้นเป็นคืนสำคัญทั่วโลกา
คือเป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ
นานมาหนักหนาทั่วหล้าต้องทุกข์ยุคจาบัลย์
วิโยคโศกศัลย์ทุกคืนวันไม่เว้นวาย
พระคริสต์จึงได้เสด็จเข้ามาในโลกนี้
เพื่อทรงเปลื้องหนี้ความบาปของปวงประชา

[ร้องรับ]
ข้าขอบูชาวันทากราบไหว้พระเยซู
เพราะว่าในวันนั้ทรงธรรมเสด็จลงมา
เพื่อเปิดหนทางสวรรค์ให้แก่ประชา

[2] ให้แสงสว่าง พระคริสต์ส่องให้เห็นหนทาง
ในโลกใหญ่กว้างแต่มีบาปมืดนักหนา
เดินตามสว่าง เป็นทางพระเจ้าประทานให้
เหมือนเหล่านักปราชญ์ ได้เดินตามดาวประหลาด
คราวนี้เป็นคราว ชาวโลกได้พ้นจากความตาย
เพราะว่า พระเจ้าทรง วายพระชนม์เพื่อเรา

[ร้องรับ]
ข้าขอบูชาวันทากราบไหว้พระเยซู
เพราะว่าในวันนั้น
ทรงธรรมเสด็จลงมา
เพื่อเปิดหนทาง
สวรรค์ให้แก่ประชา

[3] บัญญติพระเจ้าสั่งสอนให้เราจงรักกัน
และบัญญัตินั้นคือความรักสามัคคี
เชื่อพระเยซูจึงรู้ว่าเป็นพี่น้องกัน
ความเบียดเบียนนั้นทรงบันดาลให้สูญหาย
เราจึงร้องเพลงแสดงยินดีกตัญญู
ให้เราเชิดชูและสรรเสริญพระเยซู

[ร้องรับ]
ข้าขอบูชาวันทากราบไหว้พระเยซู
เพราะว่าในวันนั้น
ทรงธรรมเสด็จลงมา
เพื่อเปิดหนทางสวรรค์ให้แก่ประชา

478 ฟังเสียงเพลงทูตสวรรค์วันนี้

ฟังเสียงเพลงทูตสวรรค์วันนี้
นำเอาข่าวดีมาให้ทุกคน
พระเยซูเป็นความหวัง
ให้เธอและให้ฉันให้เราพบคืนวันที่ดี

มารับเอาความสุขสันต์วันนี้
เปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีคุณค่า
เปิดดวงใจเติมความรักจากฟ้า
ให้พระเยซูเข้ามาในหัวใจ

479A คริสตมาสเป็นเวลา

คริสตมาสเป็นเวลา
คริสตมาสเป็นเวลา
คริสตมาสเป็นเวลาแห่งความรัก

เฝ้ามองพฤษาใบร่วงโรยลมโชยพัดลอยลิ่วไป
เปลี่ยนใจดั่งกิ่งที่ไร้ใบให้ชื่นชม
โอ้ลมเอยลมคริสมาสโบกทั่วโลกพากันรื่นรมย์
พระกุมารเกิดในรางหญ้า

บ่อยครั้งที่เรามัวกลุ้มใจยอมให้ชีวิตหมนหมอง
เฝ้ามองมีใครบ้างมั้ยที่จะเข้าใจ
ข่าวดีวันนี้พระเจ้าให้สายใยใจรักผูกพัน
พระกุมารบังเกิดในรางหญ้า

479B วันยิ่งใหญ่

จงมาสรรเสริญ
อย่ามัวหลงเพลินขอเชิญรีบมา
ต้อนรับองค์บุตราทรงเสด็จมาช่วยเราชายไทย
ฟังทูตสวรรค์ร่วมร้องเพลงกันสรรเสริญทั่วไป
เป็นวันยิ่งใหญ่ ขอองค์ทรงชัยสันติราชา

เชิญซิพี่น้องฟังเพลงที่ร้องเรียกหา
ว่าพระทรงมาจากฟ้าสวรรค์เบื้องบน
ด้วยเต็มพระทัยช่วยให้ชาวไทยหลุดพ้น
ยากดีมีจนช่วยทุกคนสำราญฤทัย

เป็นวันประสูติ
พระเยซูบุตรพระผู้ยิ่งใหญ่
ทรงถ่อมพระทัย
มาบังเกิดในโรงควายโรงวัว
เพื่อช่วยทุกคน
ที่ยอมมอบตนกับความเมามัว
ความชั่วบีฑาทรงเสด็จมาช่วยให้ปลอดภัย

ฟังซิพี่น้องฟังเพลงที่ร้องถวาย
เชิญซิหญิงชายจะได้รับความชื่นชม
คลายทุกข์สุขสมมาชื่นชมในวันประสูติ
ลืมทุกข์สุขสมมาชื่นชมในวันประสูติ

480 ชาวโลกทั้งหลาย

[1] ชาวโลกทั้งหลาย ชื่นใจยินดี
มีพระราชาประสูติ
คือพระเยซู เสด็จลงมา
ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ
ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ
ให้เรา ให้เรา ร้องเพลงสรรเสริญ

[2] ความสุขเปรมปรีดิ์ มีแก่ชาวโลก
พ้นทุกข์ พ้นโศก เบิกบาน
พฤกษาไร่นา ภูเขาลำธาร
ประสานสำเนียงยินดี
ประสานสำเนียงยินดี
ประสาน ประสาน สำเนียงยินดี

[3] อย่าให้บาปชั่ว และความเลวทราม
เป็นหนาม เสียดแทง ในใจ
ความรักเมตตา ของพระเยซู
บันดาลให้เรากลับใจ
บันดาลให้เรากลับใจ
บันดาล บันดาล ให้เรากลับใจ

[4] พระองค์ครองโลก ด้วยความเที่ยงธรรม
ทรงนำ ด้วย กรุณา
รังสีชอบธรรม ประจักษ์แก่ตา
ความรักประหลาดนักหนา
ความรักประหลาดนักหนา
ความรัก ความรัก ประหลาดนักหนา

481 ดาวจากสวรรค์

[1] ค่ำคืนยามหนาว โอ้ดาวทอแสงสุกใส
หมู่ดาวทั้งหลาย
ทอแสงในนภา แต่แสงดาวหนึ่ง
ซึ่งทอแสงลงมา
เลื่อนลอยจากฟ้า ตรงรางหญ้าที่มี

[2] ร่างกุมารน้อยมีหญ้าล้อมรอบกาย
เกิดตามความหมาย
ในพระธรรมคัมภีร์
โอ้พระคริสตเจ้าต้องทนหนาวชีวี
รู้ในโลกนี้ก็ยอมถ่อมรับบาปแทน

[3] สละสถานและในองค์พระสวรรค์
จากแดนสุขสันต์ในวิมานเมืองแมน
ทรงรู้ในบาป
ทราบความทุกข์การแทน
พระทัยสุดแสนงามเลิศล้ำท่วมท้น

[4] เนื่องด้วยทรงรัก ในมนุษย์ทั่วกัน
ต้องจากสวรรค์ มาเพื่อคนทุกคน
ความทุกข์ยิ่งใหญ่ จะแค่ไหนก็ทน
เพื่อการหลุดพ้น การเป็นทาสบาปมาร

[5] โอ้ดาวสวรรค์ มีค่านั้นมากมาย
กว่าดาวทั้งหลาย พราวเพริดพรายโอฬาร
เป็นแสงสว่าง ส่องสนองวิญญาณ
และทรงสมาน ทางชีวิตให้เอย

482 สรรเสริญพระผู้ไถ่

[สร้อย]
ฮาเล ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา
สรรเสริญ พระผู้ไถ่ น้ำพระทัยล้นเหลือคณา
มากมาย ด้วยความเมตตา ได้ทรงอาสา บูชาชีพพลี
สละยอม ถ่อมเป็น มนุษย์ บริสุทธิ์ แผนการ ทรงมี
เพื่อมนุษย์ พบทางชีวี สว่างไสว พ้นในความบาป
ฮาเล ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

[1] ก่อนที่ พระองค์ประสูติ ให้ทูตได้มาหลายที่
มารีย์ หญิงพรมจารี พระก็ ให้มี ทูตสวรรค์ เจรจา
ในค่ำคืนที่หลายคน เฝ้าฝูงแกะได้มีทูตมาแจ้งข่าว
ทูตสวรรค์ร่วมกัน ร้องกล่าวสรรเสริญพระเจ้า
องค์พระบิดา

[สร้อย]
ฮาเล ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา
สรรเสริญ พระผู้ไถ่ น้ำพระทัยล้นเหลือคณา
มากมาย ด้วยความเมตตา ได้ทรงอาสา บูชาชีพพลี
สละยอม ถ่อมเป็น มนุษย์ บริสุทธิ์ แผนการ ทรงมี
เพื่อมนุษย์ พบทางชีวี สว่างไสว พ้นในความบาป
ฮาเล ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

[2] ให้ดาวพระองค์ลอยเด่น เกิดเป็นนิมิตอัน
ประเสริฐ
เบธเลเฮมนั้นเป็นบ้านเกิด กำเนิดกุมาร
พระมา ซีฮา
ได้มี โหรา จารย์เฒ่า ที่มองเห็นดาวของท่าน
ตามไป นมัส การ เฝ้าพระ กุมาร ที่ในรางหญ้า

[สร้อย]
ฮาเล ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา
สรรเสริญ พระผู้ไถ่ น้ำพระทัยล้นเหลือคณา
มากมาย ด้วยความเมตตา ได้ทรงอาสา บูชาชีพพลี
สละยอม ถ่อมเป็น มนุษย์ บริสุทธิ์ แผนการ ทรงมี
เพื่อมนุษย์ พบทางชีวี สว่างไสว พ้นในความบาป
ฮาเล ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

483 ความสุขวันคริสตมาส

ความสุข วันคริสต์มาสเต็มไปด้วย
ความรักและความสุขใจ
เป็นวันรื่นเริงแก่ท่าน และนำปีแห่งความสุข
บนแผ่นดินโลกจงมีความสุข
สำราญร้องเพลงทั่วไป
ทำให้ชีวิตสมบูรณ์ ในวันแห่งคริสต์มาสนี้

ความยินดี (ความยินดี)
เป็นของท่าน (เป็นของท่าน)
ในวันแห่งคริสต์มาสนี้
สันติสุข (สันติสุข)
เป็นของท่าน (เป็นของท่าน)
ในวันแห่งคริสต์มาสนี้

ความสุขสงบเป็นของท่าน
ในวันแห่งคริสต์มาสนี้

484 วันคริสตมาสเปรมปรีดิ์

[1] วันคริสต์มาสเปรมปรีด์
ทุกคนยินดี เรามาร้องเพลง [x2]
วัน วัน วัน โอ๊ะ วัน วันคริสต์มาส
เปรมปรีด์

[2] พระเยซูบังเกิด อยู่ในรางหญ้า
เพื่อมาไถ่บาป [x2]
มา มา มา โอ๊ะ มาเพื่อช่วยโลกา

485A จงมีสันตสุข

ยามราตรีที่กลางทุ่งนา
ทูตสวรรค์นำข่าวดีมา จงมีสันติสุขสืบไป
ชาวสวรรค์ร่วมร้องสรรเสริญ
ทูตสวรรค์ร่วมกล่าวสรรเสริญ
เพราะพระคริสต์ได้มาบังเกิด

[ร้องรับ]
พระบารมี แด่องค์พระเจ้า
ในที่สูงสุด เป็นนิจนิรันดร์
และให้สันติสุข มีท่ามกลาง
มวลมนุษย์ในโลกที่พระองค์โปรด

ในวันนี้ที่กลางใจเรา
ทูตสวรรค์นำข่าวดีมา
จงมีสันติสุขสืบไป
เชิญเรามาร่วมร้องสรรเสริญ
กับชาวฟ้าที่ร้องสรรเสริญ
เพราะพระคริสต์ได้มาบังเกิด

[ร้องรับ]
พระบารมี แด่องค์พระเจ้า
ในที่สูงสุด เป็นนิจนิรันดร์
และให้สันติสุข มีท่ามกลาง
มวลมนุษย์ในโลกที่พระองค์โปรด

485B คริสตมาสหรรษา

แสงจันทร์สาดแสงในคืนแห่งราตรี
เป็นวันเปรมปรีดิ์สุขแสนปรีดา
บุตรพระเจ้าจากสวรรค์ประทานลงมา เกิดในรางหญ้านามว่าเยซู

ทั่วโลกทุกชาติต่างชื่นต่างชม กล่าวขาน
รื่นเริงสำราญสรรเสริญเยซู
ยี่สิบห้าธันวาชื่นชมเชิดชู
ทั่วโลกรับรู้เป็นวันยิ่งใหญ่

ดวงดาวเต็มฟ้าที่ยามราตรี
เปล่งรัศมีประกาย
สุขสันต์วันคริสตมาสนัดหมาย
ที่น้อมรวมใจฮาเลลูยา

วันนี้เป็นวันแสนชื่นเริงร้องยินดี
พระเจ้าแสนดีประทานบุตรา
สำนึกในพระคุณพระเจ้าเมตตา
แสนสุขหรรษาแห่งวันพระพร

486 วันเปรมปรีดิ์

[1] วันเปรมปรีดิ์ ราตรีสุขแสนหรรษา
พระเยซูเสด็จมา บังเกิดนอกกรุง
ท้องทุ่งนา
ด้วยถ่อมพระทัยใจเมตตา
ราตรีสง่ามหัศจรรย์

[2] จงฟังเพลง ครื้นเครงแห่งทูตสวรรค์
บรรเลงเป็นเพลงชื่นบานเฮฮากึกก้อง
สาธุการ
แด่พระเยซูผู้โปรดปราน
วันพระกุมารทรงประสูติ

[3] พระคริสต์มา เพราะว่ารักโลกที่สุด
เพื่อช่วยบรรดามนุษย์ โดยปราบกิจมาร
การกลยุทธ
มอบยุทธภัณฑ์นั้นทั้งชุด
ให้แก่มนุษย์ต่อสู้มาร

[4] ชาวโลกา จงมาเถิดสาธุการ
ระลึกในวันสำคัญ คล้ายวันประสูติ
พระบุตรนั้น
ด้วยการรื่นเริงอันสำราญ
เหมือนทูตสวรรค์นั้นลงมา

[5] ยามราตรี ดีเลิศประเสริฐนักหนา
พระเยซูผู้ไถ่ข้า ข้าขอสรรเสริญ
พระบุตรา
สง่ารังสีพระบิดา
ว่าโฮซันนาอิมมานูเอล

487 จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์

[1] จงฟังเพลง แห่งทูตสวรรค์ สาธุการพระเจ้า
เบื้องบน
พระเมตตา พระเจ้าสูงสุด สวัสดี แก่ชนมนุษย์
ทุกประเทศจงตื่นยินดี ร้องเพลงกับชาวฟ้ารังสี
เปล่งเสียงขึ้น ด้วยใจชื่นเต็ม พระคริสต์เกิด
ที่เบธเลเฮม

[ร้องรับ]
เชิญฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์
สาธุการพระเจ้าเบื้องบน

[2] องค์พระคริสต์สถิตเบื้องบน เป็นพระเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์
ถ่อมพระทัยลงมากำเนิด แต่มารีย์หญิงผู้
ประเสริฐ
องค์พระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุด ลงมาทรงกายามนุษย์
จงสาธุผู้ปรากฏเป็น พระเยซู อิมมานูเอล

[ร้องรับ]
เชิญฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์
สาธุการพระเจ้าเบื้องบน

[3] พระเยซูเป็นมิตรไมตรี ทรงพระนามผู้เลี้ยง
อันดี
เป็นสว่างแห่งความชอบธรรม ส่องทั่วทุก
ประเทศชูค้ำ
ทรงมาหาคนผู้หลงหาย เกิดเพื่อช่วยปวงชน
พ้นตาย
และทรงยกบาปโทษให้พลัน รอดชีวิตตลอด
นิรันดร์

[ร้องรับ]
เชิญฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์
สาธุการพระเจ้าเบื้องบน

488A จงต้อนรับพระเยซู เข้ามาอยู่ในใจ

จงต้อนรับพระเยซู เข้ามาอยู่ในใจ
จงต้อนรับพระเยซู เข้ามาอยู่ในใจ
จงต้อนรับพระเยซู เข้ามาอยู่ในใจ
จงต้อนรับพระเยซู ในวันคริสตมาสนี้

ร้องเพลงสดุดี ร้องด้วยความยินดี
ร้องเพลงสดุดี ร้องด้วยความยินดี
จงต้อนรับพระเยซู เข้ามาอยู่ในใจ
จงต้อนรับพระเยซู ในวันคริสตมาสนี้

488B พระสัญญา

ความรักที่มีเนิ่นนานเท่าไร
จนมีวันขององค์พระผู้ไถ่
พระทัยพระองค์รอคอยเท่าไร
เพื่อให้พระองค์สัญญานั้นเข้ามา

[ร้องรับ]
พระองค์ ทรงรักมากมาย
ประทานพระบุตรผู้เดียว เพื่อเรา
พระองค์เป็นรักนิรันดร์ ทรงรักทุกคนและประทาน ชีวิตนิรันดร์

คำสาปถูกล้างเมื่อพระคริสต์มา เหล่าปวงประชามีความหวังใหม่
ท้องฟ้าแผ่นน้ำดวงดาวชื่นใจ เหล่าทูตสวรรค์รวมร้องสรรเสริญ

[ร้องรับ]
พระองค์ ทรงรักมากมาย
ประทานพระบุตรผู้เดียว เพื่อเรา
พระองค์เป็นรักนิรันดร์
ทรงรักทุกคน
และประทาน ชีวิตนิรันดร์

489 โอองค์พระเยซู

[ร้องรับ]
พระเมสสียาห์
โอพระวิญญาณ โปรดนำใจเราไป
เหมือนดาวสุขใส นำทางนักปราชญ์คืนนั้น
นำเราไปพบ พระเมสสิยาห์องค์เยซู
กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ผูช่วยให้รอดของเรา

ผืนฟ้าแผ่นดิน ต่างรอคอยเวลา
เพื่อเหล่าบรรดา บุตรของพระเจ้ารอดพ้น
ดั่งเราที่หวังวัน ที่ได้รับการไถ่นั้น
และบัดนี้ทุกอย่าง ได้เริ่มขึ้นแล้ววันนี้

โอองค์พระเยซู เราขอนมัสการ
เราขอน้อมวันทา
องค์พระผู้ช่วยของเรา
เพื่อช่วยเรา ให้รอดพ้น
พระองค์เข้ามาอยู่กับเรา

[ร้องรับ]
โอพระวิญญาณ โปรดนำใจเราไป
เหมือนดาวสุขใส นำทางนักปราชญ์คืนนั้น
นำเราไปพบ พระเมสสิยาห์องค์เยซู
กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ผูช่วยให้รอดของเรา

490 ขอเชิญท่านผู้วางใจ

[1] ขอเชิญท่านผู้วางใจ ชื่นใจยินดีมีชัย
เชิญมาเชิญมาไว สู่หมู่บ้านเบธเลเฮม
มาเฝ้าพระกุมาร ราชาแห่งทูตปรีดิ์เปรม

[ร้องรับ]
เชิญสาธุการพระเยซู เชิญสาธุการพระเยซู
เชิญสาธุการพระเยซู ผู้ทรงพระคุณ

[2] สว่างแสงแห่งพระธรรม ส่องแจ้งอยู่
นิรันดร์กาล
ความต่ำช้าสามานย์ มิได้ทรงคิด
หน่ายแหนง
พระบุตรพระบิดา พระดำรัสไม่เปลี่ยน
แปลง

[ร้องรับ]
เชิญสาธุการพระเยซู เชิญสาธุการพระเยซู
เชิญสาธุการพระเยซู ผู้ทรงพระคุณ

[3] จงสรรเสริญพระองค์เถิด ทูตสวรรค์
ในวิมาน
ให้ดังก้องกังวาน ทั่วแหล่งหล้าและ
สากล
รังสีอันรุ่งเรือง จงมีแด่ผู้ทรงธรรม

[ร้องรับ]
เชิญสาธุการพระเยซู เชิญสาธุการพระเยซู
เชิญสาธุการพระเยซู ผู้ทรงพระคุณ

[4] สรรเสริญข้าฯถวายชัย พระเยซูผู้ช่วยได้
พระนามอันยิ่งใหญ่ ข้าฯ วันทา ด้วยภักดี
ดำรัสพระบิดา มาปรากฏเป็นภูมี

[ร้องรับ]
เชิญสาธุการพระเยซู เชิญสาธุการพระเยซู
เชิญสาธุการพระเยซู ผู้ทรงพระคุณ

491 ชื่นใจในวันคริสต์มาส

[1] วันคริสต์มาส ชาวชนทุกชาติ สรวลเส เฮฮา
เป็นวันบังเกิด ของพระบุตรา
พระทรงลงมาประสูติ มนุษย์พากันยินดี
องค์พระภูมี พระทัยเมตตา

ยี่สิบห้าธันวาคม เราต่างชื่นชมสุขหรรษา
พระเสด็จมาช่วยให้ชื่นใจ ชื่นใจ ชื่นใจ
หนักหนา ทั้งปวงประชา พากันสุขสันต์เริง
สำราญพร้อมกันทั่วหน้า

[2] องค์พระคริสต์ จะทรงสถิต อยู่กับ ทุกคน
ที่เป็นคนบาป แต่กลับถ่อมตน
ทรงช่วยทุกคนศรัทธา ทรงเกิดในที่ต่ำต้อย
เป็นทารกน้อย อยู่ในรางหญ้า

แม้จะเป็นเช่นโรงโค ยังทรงโอฬารตระการตา
สันติราชาจึงมาประสูติ เป็นบุตร พระผู้ยิ่งใหญ่
ทรงช่วยชาวไทย ทุกคนให้รอดรวม ตลอดทั่ว
ทั้งโลกา

492A พระเจ้ารักเราเสด็จเข้ามาเกิด

[1] พระเจ้ารักเราเสด็จเข้ามาเกิด
ผู้ช่วยล้ำเลิศประเสริฐยิ่งหนักหนา
มีดวงดาราพาโหราจารย์
องค์เมษบาลเสด็จมา
ช่วยเราที่เป็นชาวประชา
สุขถ้วนหน้า มากยิ่งจริงเอย

องค์พระคริสต์สถิตเบื้องบน
ยังทรงถ่อมตนไม่ทนอยู่เฉย
มาประสูติเป็นมนุษย์เลย
ตามคำซึ่งเคย กล่าวไว้นมนาน

[2] ผู้อยู่ท้องทุ่งยังต้องมุ่งมาพลัน
พวกทูตสวรรค์ได้พากันบรรเลง
เสียงเพลงอึงอลอยู่บนนภา
และในโลกาก็จงมี
สุขีจงบังเกิดทั่วไป
ทรงรักใคร่ ทั่วทุกคนเอย

เชิญพี่น้องไม่ต้องมัวอาย
ขอเชิญหญิงชายชาวไทยเราเอ๋ย
ร่วมยินดีในวันนี้เลย
รีรอเฉยเมยอยู่ช้าไปทำไม

492B พระเยซูเสด็จมา

[ร้องรับ]
พระเยซูเสด็จมา พระเยซูเสด็จมา
ทูตสวรรค์บรรเลงร้องเพลงเป็นหมู่
บอกข่าวให้รู้ พระเยซูเสด็จมา

มาบังเกิดที่เมืองเบธเลเฮม
พวกเลี้ยงแกะปรีดิ์เปรมดีใจถ้วนหน้า
พวกเขาคอยกันมาหลายปี
มาวันนี้พระองค์เสด็จมา
พระองค์เป็นพระเจ้าสูงสุดๆ
ยังมาประสูติเป็นมนุษย์ธรรมดา

[ร้องรับ]
พระเยซูเสด็จมา พระเยซูเสด็จมา
ทูตสวรรค์บรรเลงร้องเพลงเป็นหมู่
บอกข่าวให้รู้ พระเยซูเสด็จมา

มาบังเกิดเพื่อช่วยเราทุกคน
คนมีคนจนจงรีบมาศรัทธา
ในผู้อื่นความรอดไม่มี
พระเยซูองค์นี้จึงเสด็จมา
พระทรงไถ่เราได้ตลอดๆ
ทางแห่งความรอดพระเยซูให้มา

พระเยซูเสด็จมา พระเยซูเสด็จมา
ทูตสวรรค์บรรเลงร้องเพลงเป็นหมู่
บอกข่าวให้รู้ พระเยซูเสด็จมา

ข่าวประเสริฐได้มาถึงเมืองไทย
พวกเราทั้งหลายจึงมีใจศรัทธา
ป่าวประกาศให้ทั่วเมืองไทย
ชวนคนทั้งหลายให้กลับใจหันมา
พระเยซูท่านได้มาโปรดๆ
พร้อมจะยกโทษผู้ที่หันกลับมา

พระเยซูเสด็จมา พระเยซูเสด็จมา
ทูตสวรรค์บรรเลงร้องเพลงเป็นหมู่
บอกข่าวให้รู้ พระเยซูเสด็จมา

493 วันคริสตมาสทั่วโลกทุกชาติชื่นชมยินดี

[1] วันคริสต์มาส ทั่วโลกทุกชาติ ชื่นชมยินดี
เพราะด้วยวันนี้ เป็นวันยิ่งใหญ่สำคัญ
พระเยซู บุตรพระเจ้ามาจากสวรรค์
เป็นแผนการ จึงมาบังเกิดในโลกา

[2] มีทูตสวรรค์ ต่างพากัน สรรเสริญบุตรา
บอกข่าวการมา ทุกคนจงได้ยินดี
จงชื่นชม อย่าซานซมเกรงกลัวหลบหนี
ฟังน้องพี่ นี่เป็นข่าวพระกิตติคุณ

[3] วันนี้พระคริสต์ เกิดโปรดญาติมิตร
หวังเพื่อเกื้อกูล
ให้สุขไพบูลย์ เพราะรักเมตตากรุณา
มาประสูติ เป็นบุตรมนุษย์ตามปรารถนา
ในรางหญ้า ที่ประสูติของพระเยซู

[4] ฟังฟังฟังกัน ทูตสวรรค์ สรรเสริญเชิดชู
แด่สัพพัญญู จงมีรัศมีภาพทรง
สุขสันต์สิ้น ทั่วแผ่นดินโลกดังประสงค์
รักมั่นคง จงมีท่ามกลางมนุษย์ทั่วไป

[5] เชิญพี่น้องเชิญ อย่ามัวเพลิน
หลงนอนหลับไหล
ตื่นเถิดเตรียมใจ ต้อนรับพระคริสต์บุตรา
องค์พระคริสต์ มาช่วยชีวิตทุกชาติภาษา
พระคริสต์มา ให้ความรอดตลอดกาล ๆ ๆ

494 เปี่ยมรัก

[1] เปี่ยมรักจนเต็มล้น ผู้คนในใจ
ด้วยความห่วงใย จึงได้เสด็จมา
บรรทมในรางหญ้า ทรงนามว่าเยซู
ทุกคนควรรู้ว่า ทรงเป็นผู้ใด

[ร้องรับ]
นี้คือข่าวสำคัญ ที่สุดในหัวใจ
พระผู้ไถ่ ได้มาอยู่กับเรา
เปลี่ยนความเศร้ามืดมน ด้วยแรงแสงสว่าง
แห่งความรัก พระคุณ และเมตตา

[2] ที่เมืองเบ็ธเลเฮ็ม ที่เคยเงียบเหงา
ผู้คนปวดร้าว ไม่มี ที่พึ่งพิง
ตะวันเริ่มทอแสง ประกายแห่งความหวัง
ผู้คน สุขสันต์ ผู้นั้นเสด็จมา

[ร้องรับ]
นี้คือข่าวสำคัญ ที่สุดในหัวใจ
พระผู้ไถ่ ได้มาอยู่กับเรา
เปลี่ยนความเศร้ามืดมน ด้วยแรงแสงสว่าง
แห่งความรัก พระคุณ และเมตตา

495A วันสำราญทั่วโลก

[1] วัน สำราญ ทั่วโลกทุกรอบปี
คือวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมเราทั้งหลาย
ชื่นใจยินดี เพราะวันนี้วันคล้ายวันประสูติ
พระบุตรพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดผู้ทรง
นามว่าเยซู

[ร้องรับ]
สรรเสริญๆ พระเยซู พระบุตร
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติขอทรงพระเจริญ
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติขอทรงพระเจริญ

[2] ขอเดชะพระเยซูผู้ประเสริฐ
โปรดรับความสรรเสริญ
จากปวงข้าฯ สานุศิษย์ ผู้มอบจิต
ติดตามพระตลอดไป

[ร้องรับ]
สรรเสริญๆ พระเยซู พระบุตร
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติขอทรงพระเจริญ
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติขอทรงพระเจริญ

[3] วัน สำราญทั่วโลกรอบปีนี้
เราทุกคนต่างยินดีมากกว่าปีที่ผ่านมา
หรรษาสรรเสริญ ความจำเริญ
หลั่งไหลสู่ใจเรา ความเศร้าโศกเสียใจ
และความชั่วร้ายเลวทราม ถูกชำระสิ้น

[ร้องรับ]
สรรเสริญๆ พระเยซู พระบุตร
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติขอทรงพระเจริญ
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติขอทรงพระเจริญ

[4] ข้าฯ ทั้งหลายขอระลึกถึงความรัก
ที่พระทรงถ่อมพระทัย
ประสูติมาสู่โลกนี้ทำการดี
จนตายบนไม้กางเขน

[ร้องรับ]
สรรเสริญๆ พระเยซู พระบุตร
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติขอทรงพระเจริญ
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติขอทรงพระเจริญ

495B แสงสว่างแห่งพระคริสต์

สรรเสริญพระเจ้าแห่งดวงใจ
เป็นนิมิตมาย ถวายแด่พระองค์
พระคุณล้ำเลศ ประเสริฐความรักมั่นคง
อาทิตย์ดับลง คืนนี้มีแสงจันทร์

โอดวงดาวคืนนี้สวยเรียงลาย
ส่องแสงอำภัยพระองค์ทรงประทาน
เสริมสร้างประกายดวงใจอธิษฐาน
ชีวิตวิญญาณพระองค์ทรงเมตตา

โอ พระเจ้าชักนำแสงสว่าง
ส่องหนทาง ดลจิตชีวิตข้า
อย่าหลับไหล ให้มารร้ายชักนำพา
ตื่นเถิดนาแงนดูฟ้า รับดวงตะวัน

สรรเสริญเหนือเกล้าองค์พระคริสต์
ประทานชีวิตสถิตใจข้านิรันดร์
องค์พระบิดา อยู่บนฟ้าสวรรค์
ถ่อมใจของท่าน นมัสการพระองค์
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

พิธีบัพติศมา 496-497

496 โอ้พระบิดาข้าเห็นทางแล้ว

โอ้พระบิดาข้าเห็นทางแล้ว พระคุณแน่แน่ว
ของพระองค์ ข้านั้นเชื่อมั่นคง เชื่อฟัง
พระองค์ทรงบัญชา พระเยซูกำชับ ให้ทุก
ชาติรับบัพติศมา ในนามของพระบิดา
ทั้งพระบุตราพระวิญญาณ

จงถวายตัวไว้กับพระคริสต์ จะได้ตามติด
ตลอดกาล พระองค์ทรงประทาน
พรสวรรค์ทุกเวลา ความทุกข์ร้อน
หมดสิ้นสุขสมถวิลเจริญก้าวหน้าผล
รับบัพติศมา เป็นหมายสัญญาเชื่อมั่นคง

การลงในน้ำแล้วดำลงไป หมายถึงความ
ตายของพระองค์ เมื่อขึ้นคืนชีพคง หมาย
ถึงพระองค์เป็นขึ้นมา เช่นเดียวกันกับเรา
ละทิ้งมนุษย์เก่าอันไร้ค่า ยอมตายด้วย
ใจศรัทธา ชีวิตข้างหน้าเราต้องการ

ตายกับพระคริสต์บาปผิดหมดไป ได้ชีวิต
ใหม่ของประทาน ด้วยฤทธิ์ปาฏิหาริย์
พ้นจากมารไม่เป็นทาสใคร โมทนา
พระคุณ พระการุญให้ชีวิตใหม่ ดำเนิน
เดินตามไป จนชีพมลายสิ้นลมปราณ

497 พิธีบัพติศมา

เชิญเรามาร่วมร้องเพลงชัย เชิญเรามาร่วม
ร้องเพลงชัย เพราะองค์ผู้ไถ่ เป็นขึ้นมาจาก
ตาย ด้วยเรานั้นได้ตายกับพระองค์ และ
เป็นขึ้นมากับองค์พระเยซู จึงได้มีใจบังเกิด
ใหม่ โดยพระวิญญาณบริสุทธา ได้โปรด
ประทาน ให้มีใจใหม่ โดยพระเยซูผู้ช่วยของเรา

เชิญเรามาร่วมในพิธี เชิญเรามาร่วมในพิธี
ฉลองชัยกันเถิด เพราะได้พระคุณ ด้วย
พระนาม พระบิดาพระบุตร และพระวิญญาณ
บริสุทธา ผู้ให้รับบัพติศมา ขอทรงนำพาในทาง
ชอบธรรม ผู้ทาสเทิดทูน ยกยอพระเกียรติ
และขอบูชากายวาจาใจ

พิธีสมรส 498-503

498 ครอบครัวเรามีพระเจ้าเป็นใหญ่

ครอบครัวเรา มีพระเจ้าเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่ง
คือองค์พระคริสต์ ทรงให้ชีวิต และให้เสรี
บางครั้งโศกเศร้า บางครั้งยินดี
ทั้งมวลเหล่านี้ เรามีในพระองค์

ครอบครัวเรา มีพระเจ้าเป็นใหญ่
ทรงสอนให้ อภัยด้วยรัก เป็นที่พำนัก
และเป็นสารพัน สำคัญที่สุด ทรงรักจริง ๆ
ไม่เคยทอดทิ้ง เราพึ่งพิงพระองค์

ครอบครัวเรา มีพระเจ้าเป็นใหญ่
ทรงทำให้ ทุกอย่างมากมาย เป็นผู้มีฤทธิ์
ชนะความตาย เราขอยกย่อง ทั้งกายและใจ
โดยยอมมอบไว้ ให้พระองค์ผู้เดียว

499 คำว่ารัก

คำว่ารัก แท้จริงไม่มีมลาย
ยามไม่สบาย ความรักก็คอยดูแล
คำว่ารัก แท้จริงไม่มีอ่อนแอ
คือรักแท้ แม้มีภัย เราไม่ทิ้งกัน

แม้จะนาน เพียงไหน แต่ในใจยังรักเสมอ
แม้จะสุข ทุกข์ยัง อธิษฐานเผื่อเธอ
มั่นเสมอ เพราะในใจของเรารู้กัน
มั่นเสมอเพราะในใจของเราผูกพัน

500 เนื้อคู่พระเจ้าสร้าง

เธอเป็นคนเช่นเดียวกับตัวฉัน
คล้ายคลึงกันพระเจ้าสร้างโครงร่างให้
กระดูกของฉันปั้นเธอด้วยจริงใจ
เนื้อหนังในตัวฉันแบ่งปันให้เธอ

[สร้อย]
เราสองคนเหมือนกันเพราะพระเจ้าสร้าง
เพียงแต่ต่างเพศต่างนิสัยอย่าได้เผลอ
ฉันจึงเรียกเธอว่าหญิงสมจริงนะเออ
เพราะว่าเธอมาจากชายละม้ายกัน

เหตุฉะนั้นฉันจึงจากบิดามาหาเธอ
เธอจึงจากมารดามาหาฉัน
เพื่อเราสองจะครองรักปักสัมพันธ์
เป็นกายเดียวกันไม่มีแตกแยกดวงใจ
เป็นกายเดียวกันไม่มีแตกแยกดวงใจ

เราสองคนไม่ต่างกันเลยหนา
เพราะเรามาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระองค์สร้างฉันสร้างเธอดุจดังเงา
ให้ทั้งสองเรา รักกันอยู่มิรู้คลาย

งานวิวาห์พระเจ้าประทานให้มา
สามีภรรยามาเทียมในแอกเดียวกัน
ความสัมพันธ์ สำคัญเท่ากันจริงใจ
ในครอบครัวพระเจ้าเป็นใหญ่แต่ผู้เดียว

[สร้อย]
เราสองคนเหมือนกันเพราะพระเจ้าสร้าง
เพียงแต่ต่างเพศต่างนิสัยอย่าได้เผลอ
ฉันจึงเรียกเธอว่าหญิงสมจริงนะเออ
เพราะว่าเธอมาจากชายละม้ายกัน

501 จิตใจเบิกบานในวันแต่งงาน

จิตใจเบิกบาน ในวันแต่งงาน
อัญเชิญพระคริสต์ เสด็จลงมา
ทรงเป็นประธาน งานมงคลนี้
สุขสวัสดี ให้คู่แต่งงาน

[ร้องรับ]
พระเยซู โปรดประทาน ให้งานวิวาห์
สำเร็จโดยดี ทั้งหญิงและชาย มีใจรักกัน
ความสุขหรือทุกข์ จะยาวหรือสั้น
พระเยซู โปรดผูกพัน
บ่าวสาวคู่นี้ สุขี ยืนนาน

พวกเราทั้งหลาย ได้พากันมา
เพื่อเป็นพยาน ต่อพระบิดา
โปรดอวยพระพร บ่าวสาวได้ครอง
ความรักทั้งสอง ไม่รู้จืดจาง

[ร้องรับ]
พระเยซู โปรดประทาน ให้งานวิวาห์
สำเร็จโดยดี ทั้งหญิงและชาย มีใจรักกัน
ความสุขหรือทุกข์ จะยาวหรือสั้น
พระเยซู โปรดผูกพัน
บ่าวสาวคู่นี้ สุขี ยืนนาน

ขอพระเยซู โปรดให้ทั้งสอง
ประคองใจกัน ผูกพันยืนนาน
ติดตามพระองค์ ต่อไปภายหน้า
จนท่านได้ถึง วิมานเมืองฟ้า

[ร้องรับ]
พระเยซู โปรดประทาน ให้งานวิวาห์
สำเร็จโดยดี ทั้งหญิงและชาย มีใจรักกัน
ความสุขหรือทุกข์ จะยาวหรือสั้น
พระเยซู โปรดผูกพัน
บ่าวสาวคู่นี้ สุขี ยืนนาน

502 จิตใจสำราญถึงวันแต่งงาน

จิตใจสำราญถึงวันแต่งงาน แสนเบิกบานยินดี
เราชื่นใจสุขในดวงฤดี ขอพระคริสต์ครอบครอง
อย่าให้หมองราคี ปกป้องชีวี แม้มีทุกข์ประดัง
ต้องระวังยั้งใจในที่ รู้จักมีอภัยไม่ต้องไปกังวล
แม้มั่งมียากจน รักท่วมท้นฤดี

[ร้องรับ]
พรวันวิวาห์ สุขชีวา พระบิดาผู้ทรงมีฤทธี
[ช.] ผู้ทรงมีฤทธี [ญ.]โปรดอวยพรคู่บ่าวสาว
[ช.] โปรดอวยพรคู่บ่าวสาว [ญ.]สุขตราบเท่าชีวี
[ช.] สุขตราบเท่าชีวี [รวม] รักกันอย่าหน่าย
หนี อยู่เคียงร่วมเรียงฤดี จงให้พิธีวิวาห์นี้ได้
มีความรักปักปันผูกพันดวงใจ รักกันไปจนตาย รักเป็นสายสัมพันธ์

จงชมชื่นอุราสุขสันต์ วันวิวาห์ รักกันอยู่คู่ฟ้า
ด้วยจิตสุขสันต์ อย่ามีหน่ายแหนงแคลงใจ
ต่อกัน ให้ความรักเป็นสิ่งผูกพัน ก่อนจะ
ขุ่นเคืองมีเรื่องบัดสี คิดดูให้ดีเมื่อคราวรักกัน
ขอทรงธรรมเยซูผู้มีความสงสาร
ทรงประทานความรักอยู่ในวันวิวาห์

[ร้องรับ]
พรวันวิวาห์ สุขชีวา พระบิดาผู้ทรงมีฤทธี
[ช.] ผู้ทรงมีฤทธี [ญ.]โปรดอวยพรคู่บ่าวสาว
[ช.] โปรดอวยพรคู่บ่าวสาว [ญ.]สุขตราบเท่าชีวี
[ช.] สุขตราบเท่าชีวี [รวม] รักกันอย่าหน่าย
หนี อยู่เคียงร่วมเรียงฤดี จงให้พิธีวิวาห์นี้ได้
มีความรักปักปันผูกพันดวงใจ รักกันไปจนตาย รักเป็นสายสัมพันธ์

503 รักคือคำคำนี้

รักคือคำคำนี้รักคือความอดทนทุกอย่าง
จริงใจให้กัน รักคือความเข้าใจ
รักคือ ยอมอภัยทุกอย่าง อภัยให้กัน

[ร้องรับ]
ดั่งดวงตะวัน ที่ยัง ยั่งยืน คู่ฟ้า
ความรัก จึงบังเกิด มา
ให้เป็น ภาษา ทางใจ ให้ใว้
เพื่อช่วยนำทาง คู่ใจของเรา

รักคือ เธอและฉัน รักคือ
ความผูกพัน ยิ่งใหญ่ จากใจของเรา
เพราะเราคู่กัน

[ร้องรับ]
ดั่งดวงตะวัน ที่ยัง ยั่งยืน คู่ฟ้า
ความรัก จึงบังเกิด มา
ให้เป็น ภาษา ทางใจ ให้ใว้
เพื่อช่วยนำทาง คู่ใจของเรา

รักคือ ความอ่อนโยน
รักนำทางสู่ความสำเร็จ
เป็นจริงสมใจ
รักคือยอม มอบใจ รักคือ
ยอมจะไปทุกที่ ไม่มีทิ้งกัน

[ร้องรับ]
ดั่งดวงตะวัน ที่ยัง ยั่งยืน คู่ฟ้า
ความรัก จึงบังเกิด มา
ให้เป็น ภาษา ทางใจ ให้ใว้
เพื่อช่วยนำทาง คู่ใจของเรา

เพลงใหม่ 504-636

504 เมื่อข้าร้อง

ทูตสวรรค์จะก้มกราบลง
แทบพระบาทหน้าบัลลังก์
เมื่อข้ายกชูพระเกียรติพระองค์
เมื่อข้ายกประกาศพระนาม

เมื่อร้องสรรเสริญจอมราชา
เมื่อข้าร้องสรรเสริญว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่
ข้าได้ยินทั่วจักรวาลนี้ก็เปล่งเสียงถวาย
ทุกๆสิ่งจะร่วมกันน้อมบูชานมัสการพระองค์

ให้ภูเขาจะเคลื่อนสะเทือน
เพื่อร้องเทิดทูนองค์พระผู้ไถ่
ให้แผ่นน้ำซ่านเซ็น
กระจายจนโลกสั่นไหวต่อพระสิริ
เมื่อข้ายกย่องประกาศพระนาม

เป็นเวลาที่บริสุทธิ์
เมื่อข้าเทิดทูนพระนามพระองค์
เป็นเวลาที่ข้าเติมเต็ม
ทั้งจิตวิญญาณด้วยความรัก

505 เวลาของเอลียาห์

นี่เป็นเวลาของเอลียาห์
ป่าวร้องถึงพระคำของพระเจ้า
และนี่เป็น เวลาของ ผู้รับใช้ โมเสส
ความชอบธรรม ฟื้นคืน กลับมา

และแม้ นี่เป็นเวลา การทนทุกข์
ความกันดาร ความมืด และสงคราม
แต่เรา ยังเป็นเสียง ในที่ไกลโพ้น
ร้องว่า
จงเตรียม หนทาง แห่งพระเจ้า

[ร้องรับ]
พระองค์ จะมา ด้วยเมฆ ท่ามกลาง นภา
ดุจแสง อาทิตย์ แรงกล้า เมื่อเสียงแตร ก้อง ทั่วฟ้า
ยก เสียงขึ้น
ร่วมฉลองปี ของพระองค์
และความรอด จากศิโยน จะเท ลงมา

นี่เป็น เวลาของ เอเสเคียล
กระดูก แห้งได้ฟื้น คืนชีวี
และนี่ เป็นเวลา ของผู้รับใช้ เดวิด
รื้อฟื้น พระวิหาร การสรรเสริญ

และนี่ เป็นเวลา เก็บเกี่ยว ทุ่งนา
ประชากร ทุกคน ทั่วโลกา
และเรา เป็นคนงาน ที่ทรงเลือกไว้
ให้รับใช้
ประกาศ พระคำ ของพระเจ้า

ผู้ทรง อยู่ นิรันดร์ และผู้เส ด็จมา
ผู้ทรง อยู่ นิรันดร์ และผู้เส ด็จมา

506 เหนือโลกา

แผ่นดินร่วมร้องเปรมปรีดิ์
ในที่สูงนั้นชื่นบาน
จักรวาลชื่นชมยินดี
พระสิริของพระองค์
ครอบครองอยู่เหนือโลกา

เรายกย่องพระนามพระองค์
เราสรรเสริญพระนามยิ่งใหญ่
ไม่มีใครสิ่งใดเท่าเทียมพระองค์
ผู้ทรงฤทธิ์เกรียวไกร

พระองค์ทรงยุติธรรม
ทรงรอบรู้ในทุกอย่าง
พระปัญญาเหนือความเข้าใจ
ฤทธิ์อำนาจของพระองค์
ครอบครองอยู่เหนือโลกา

พระสิริของพระองค์
ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ครอบครองอยู่เหนือโลกา

507 ใคร

ฟ้าที่กว้างใหญ่
ใครหรือเอามือขึงมันไว้
น้ำทะเลไกล ใครวัดยาวกว้างเท่าไร อัศจรรย์ในความสร้างสรรค์

พระปัญญาเลิศล้ำเหนือใครพระเจ้าฮาเลลูยา
จากทิศเหนือไปถึงทิศใต้
จะป่าวร้องให้ก้องไป

เพราะผู้ทรงสมควร
แห่งการสรรเสริญ
อยู่กับพวกเรา
ทุกสิ่งที่หายใจ
จงร่วมกันสรรเสริญ

รักที่ยิ่งใหญ่ ใครหรือจะพรากไปจากเรา
สูงหรือกว้างยาว ทุกข์หรือสุข จนหรือมี
อัศจรรย์มั่นคงในรัก ความสัตย์ซื่อ
ไม่เคยผันแปรพระเจ้า ฮาเลลูยา

508 ใจฉันรู้

ใจฉันรู้ และยอมรับ
ซึมซับด้วยแรงศรัทธา
ประทานดังที่ได้ทรงสัญญา
หลั่งมามาดังฝนเทรดใจ

เมื่อแน่ใจ สิ่งที่หวัง
มีพลัง ให้รอคอย
เป็นจริงอยู่ ในใจ ไม่เลื่อนลอย
จะคอย คอยด้วยใจ ที่พึ่งพิง

สิ่งที่มันเกินกำลังของเรานั้น
พระเยซู พระองค์ทรงทำได้
ด้วยว่า ไม่มีอะไร ยากเกินไป
พระองค์ทรงทำได้ แน่นอน [x2]

ขอโปรดประทาน
ความเชื่อสดใหม่
ใส่ไว้ให้ มันเต็มล้นอยู่
เพื่อให้ใคร ๆ จะได้รู้
พระเยซูทำได้ แน่นอน

509 ได้ยินพระสุรเสียง

ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์
ใจคงไม่อาจขัดขืนได้
เป็นดั่งแสงเฉิดฉาย

ส่องประกายเข้ามาใจข้า
รู้ว่าพระองค์เรียก
เราจะใช้ผู้ใด ใครจะไปแทนเรา
โอพระองค์เจ้า โปรดใช้ข้าไป

ข้าอยู่ที่นี่ยินดีทำตามพระทัย
จะตั้งใจถวายตัว
ด้วยว่าจะเก้าไป
สู่หลักชัยข้างหน้าคราบชีวา
จะเป็นผงคลี

ด้วยว่าเรามีนิมิตเบื้องบน
ช่วยให้คนที่ห่างหลงไป
ให้กลับใจเสียใหม่
มาเชื่อในองค์พระเยซู

510 ข้าได้มองเห็น

ตาที่มอดบอดใจที่มืดทิด
มองไม่เห็นพระองค์
ข้าได้หลงอยู่ในความบาปที่มากมาย

แต่แสงที่แรงกล้าจากเบื้องบนนั้น
ส่องผ่านความมืดมาถึงข้า
หุบเหวที่ลึกสุด
พระองค์ทรงค้นพบข้า

ข้าได้มองเห็นหนทางกลับสู่พระบิดา
จากแสงแห่งพระคุณยังเบื้องบน
ในความมืดมิด
พระองค์ทรงโอบล้อมด้วยความห่วงใย

พระองค์ทรงอุ้มชูข้า
พระองค์ทรงหวงแหนข้า
เช่นบุตรพระองค์

511 ฉันจะเปลี่ยนความเศร้าโศก

ฉันจะเปลี่ยนความเศร้าโศก
ฉันจะเปลี่ยนความอาบอาย
ฉันจะวางสิ่งนั้นไว้
เพื่อยินดีในพระองค์

ฉันจะเปลี่ยนความป่วยไข้
ฉันจะเปลี่ยนความเจ็บปวด
ฉันจะวางสิ่งนั้นไว้
เพื่อยินดีในพระองค์

เราร้องว่า ใช่แล้ว ใช่แล้ว
ใช่แล้วพระเจ้า
ใช่แล้ว ใช่แล้ว ใช่แล้วพระองค์
ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วพระเจ้า
อาเมน

ฉันถูกกดแต่ไม่ถูกเหยียบ
ถูกข่มเหงแต่ไม่ถูกทิ้ง
ถูกทุบตีแต่ไม่ถูกทำลาย

ฉันได้พรแทนคำแช่งสาบ
เพื่อพระสัญญาจะเป็นจริง
ความยินดีพระองค์เป็นกำลังของฉัน

แม้ความเศร้าโศกอาจอยู่ตลอดคืน
ความยินดีก็มาตอนเช้า

512 บนบัลลัง

เปลวเพลิงลุกดุจดังพระเนตร
ของพระองค์
ทรงเป็นนิรันดร์ในห้วงเวลา

เสียงน้ำมากหลาย
ฟังคล้ายเสียงของพระองค์
แสงอาทิตย์กล้า
ดังพระพักตร์ของพระองค์

พระสิริฉายส่องดังโลกาพระบารมีเฉิดฉายอย่างไม่อาจมีคำคำใด
บรรยาย
ขอพระเกียติจงเป็นของพระองค์
ผู้ทรงประทับบนบัลลัง

513 สาธุการพระนาม

[1] สาธุการพระนาม
ในแผ่นดินที่สมบูรณ์งดงาม
ที่พระพรเทเหมือนดังแม่น้ำ
สาธุการพระนาม

สาธุการพระนาม
เมื่อฉันหลงในแผ่นดินอ้างว้าง
แม้ต้องเดินผ่านหนทางกันดาน
สาธุการพระนาม

ทุกพระพรที่พระองค์เทลงมา
ฉันขอสรรเสริญ
แม้ความมืดมิดคืบคลานเข้ามา
ฉันยังสรรเสริญ

[ร้องรับ]
สาธุการพระนามของพระเจ้า
สาธุการพระนาม
สาธุการพระนามของพระเจ้า
สาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุด

[2] สาธุการพระนามเมื่อตะวันส่องแสงทอลงมา
เมื่อทุกสิ่งเป็นเหมือนปรารถนาสาธุการพระนาม

สาธุการพระนาม
นบเส้นทางเดินล้อมด้วยเสี้ยนหนาม
ถึงต้องเจ็บปวดเมื่อยามเดินตาม
สาธุการพระนาม

ทรงให้และทรงรับไป [x2]
แต่ฉันขอตัดสินใจ
จะสรรเสริญเรื่องไป

[ร้องรับ]
สาธุการพระนามของพระเจ้า
สาธุการพระนาม
สาธุการพระนามของพระเจ้า
สาธุการพระนามพระเจ้าสูงสุด

514 องค์สูงสุด

ทรงอยู่เหนือฤทธา และกษัตรา
ทรงอยู่เหนือทุกสิ่ง
ที่พระองค์ทรงสร้างมา
สูงส่งกว่าปัญญา และหนทางของประชา
ทรงสถิต ที่นี่ ก่อนทั้งโลกา

ทรงอยู่เหนือบัลลังก์ และอาณาจักร
สิ่งมหัศจรรย์ทั้งสิ้น ที่โลกเคยเจอ
ยี่งกว่ากองคลัง และทรัพย์ทั้งสิ้นที่มี
หาสิ่งใดมาเทียบ เปรียบค่าพระองค์

ตรึง กางเขน เก็บวางในอุโมงค์
ทรงพลีพระชนม์ถูกทอดทิ้งเดียวดาย
เหมือนกุหลาบ ย่ำยีจนจมดิน
รับบาปปวงชน
และไม่ลืมข้า องค์สูงสุด

515 ส่งการฟื้นฟู

โปรดฟังเสียงเราเราทูลขอ
เรากระหายพระองค์ โปรดทรงสัมผัส
โปรดอยู่ท่ามกลางเรา
เราต้องการพระองค์
ขอพระองค์มาเทการฟื้นฟู

เราต้องการเคลื่อนไป
บนคลื่นแห่งพระสิริ
มีชีวิต สถิตในพระคุณ
ฟื้นใจเรา องค์ทรงฤทธา
ให้โชติช่วงดั่งเปลวไฟ

เราอยากให้พระองค์
เยี่ยมเยียนพวกเรา
นมัสการต่อหน้าพระองค์
พระเยซูขอการฟื้นฟูเทมา ณ ที่นี่

516 ถึงกระนั้น

ยินดีแสนเปรมปรีดี
เมื่อได้อยู่ในรักพระองค์

รื่นรมย์ในสันติสุขในพระองค์
แห่งความรอดของข้า
จะเกิดสิ่งใดขึ้นก็ตาม
จะเกิดกำแพงขวางกันได้

ถึงกระนั้นข้าก็ยังมีพระองค์
จะไม่หลงห่างหายไปไหน
แม้หนทางยากลำบากเพียงใด
ข้าจะยืนอยู่เคียงข้างพระองค์

ถึงกระนั้นก็ยังเปรมปรีดีในพระเจ้า
เปี่ยมด้วยรักล้นเต็มหัวใจ
ใครร่าเริงไม่ยอมละโหยโรยลา
(ฟื้นใจข้าสู้กับปัญหา) [x2]

สุขใจอิ่มเอมใจเมื่อวางใจ
เมื่อวางใจในรักพระเจ้า
มั่นใจไม่ทอดทิ้ง
อยู่กับข้าชั่วนิรันดร์

517 ไม่เคยลืมที่ได้ตัดสินใจ

ไม่เคยลืมที่ได้ตัดสินใจ
ออกไปพร้อมทำงานรับใช้พระเยซู
สุขและทุกข์อย่างไรจะเก้าไป
ชีวิตได้พบได้เจอรอยยิ้มและน้ำตา

พวกเราจะอธิษฐาน
เพราะพระเยซูสัญญา
จะอยู่กับเราตลอดเวลานำเราไปเพื่อให้เกิดผล

จะออกไปทุกแห่งหนในประเทศไทย
สุดชีวิตสุดใจเราจะสู้ทน
แม้มันจะหนักเท่าใด
ต้องเดินอีกแสนไกล
พร้อมจะไปจนสุดปลายแผ่น ดิน

518 หัวใจผู้รับใช้

สุดรักและสุดหวง ถนอมดังแก้วตา
ดุจดังบิดาที่รักลูก ปลูกฝังสร้างชีวิต อุทิศทั้งจิตใจ
หวังเพียงให้เจ้าเติบโต

จากวันที่เกิดมา ลูกจ๋าพ่อห่วงใย
ดูแลอยู่ใกล้ไม่ทิ้งห่าง
เมื่อยามมีปัญหา
เข้ามาช่วยแก้ไข
นี่แหละหัวใจผู้รับใช้

[ร้องรับ]
จะทุ่มเทร่างกาย จิตใจและวิญญาณ
ทุกโมงยามสั่งสอนเทศนา
ด้วยมานะและอดทน
ต่อสู้ไม่เคยหวั่น
ในใจนั้นหวังเพียงเจ้าเติบโต

ไม่ว่าเป็นหรือตาย กลับกลายเป็นผงคลี
จะไม่หนีจากทางที่มุ่งหวัง
เปี่ยมพลังที่ฝังใจ
หลักชัยที่หมายมั่น รอวันนั้นรางวัลแห่งศักดิ์ศรี

สุดรักสุดบูชา เสาะหาน้ำพระทัย
ถ่อมจิตใจในพระเจ้า
เชื่อฟังพระบัญชา
สั่งว่าจงเลี้ยงดู ฝูงแกะที่เราได้มอบหมาย

ไม่คิดจะท้อแท้ หากแม้กายเสื่อมไป
แต่จิตใจจำเริญขึ้น ต่อสู้สุดกำลัง
แข่งขันถึงจุดหมาย
จนชีพวายใต้กางเขน

520 องค์พระบารมี

ทรงรู้ว่ารักพระองค์ทรงรู้ว่าข้าต้องการ
รู้จักมากยิ่งขึ้น
มากกว่าที่เคยสัมผัส

ทุกถ้อยคำออกจากใจ
ไม่เสแสร้งแต่งเติมเอง
ข้าอยู่เพื่อพระองค์
ข้าขอมอบถวายชีวิต

องค์พระบา ร(ะ)มี
ใจข้าปรา รถ(ะ) นา
อยู่กับองค์พระเจ้าขิงข้า
อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้า

เยซูพระผู้ ช่วยให้รอดของข้า
ตราบชั่วนิรันดร์นิจนิรันดร์
ข้าขอถวายคำสรรเสริญ

521 จงมีความเชื่อในพระองค์เถิด

จงมีความเชื่อในพระองค์เถิด
พระองค์เป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่าง
ที่ใจของเราเข้าพึ่งพิง [x2]

มีความเชื่อสักนิด ภูเขาก็เคลื่อนได้
เปลี่ยนสิ่งร้ายหนักใจกลายเป็นดี
ร่วมความเชื่อร่วมใจ
ร่วมกันใช้ฤทธิ์เดช
จะได้เห็นถึงการอัศจรรย์

ดูคนนั้นที่เขาหาย
พระเยซูทรงรักษา
ตามพระสัญญาที่ทรงประทานให้
ไม่มีเหลืออะไรแล้วที่ยากเกินไป
มาร่วมใจเชื่อในพระเยซู

522 ราชาแห่งดวงใจ

พระสิริเป็นของพระองค์
พระเจ้าผู้เที่ยงธรรม ข้าขอนมัสการ
ให้แผ่นดินเปรมปรีดิ์ โห่ร้อง
 เปล่งเสียงถวายสรรเสริญ
และก้มกราบลง นมัสการพระองค์

ข้าจะนมัสการ 
ด้วยจิตวิญญาณและความจริง
เพราะพระองค์คือทั้งสิ้น ที่หัวใจข้าต้องการ
ข้าขอถวาย วิญญาณ
จะมอบวางชีวิตแทบพระบาท
พระเจ้าของข้า ราชาแห่งดวงใจ

523 บ่มีผู้ใด

บ่มีผู้ใดจะเปรียบปานพระเจ้าของลูก
ทรงนำพบสันติสุข
ในรักแท้ที่ไม่เหมือนใคร
ลูกเป็นคนชีวิตได้มีความหมาย
แสนสุขใจที่มีพระองค์

บ่มีผู้ใดสิ่งใดหรือใครทั้งสิ้น
มาเติมหัวใจที่บิ่นแหลกสลายได้ดังพระองค์

ทรงเติมทรงสร้าง
ทรงเป็นทุกอย่างทรงรักมั่นคง
ขอบคุณในความซื่อตรง
ที่พระองค์ทรงนำตลอดมา

ไม่มีผู้ใดยิ่งใหญ่เท่าองค์ราชันย์
ทรงนำความฝันให้ลูกมีความหวังขึ้นมา
พระเจ้าผู้เดียวที่ฟังคำร้องจากใจทุกครา
เป็นความชื่นบานยามล้า
ให้ลูกมีกำลังก้าวไป

บ่มีผู้ใดมาทดแทนพระเจ้าของลูก
อยากเดินในทางที่ถูก
โปรดปกป้องคุ้มครองผองภัย

ขอสารภาพว่าลูกรักพระองค์สุดใจ
มอบจิตวิญญาณใจกาย
ถวายองค์ผู้ทรงรักจริง

524 ได้ยินบ่เน้อ

ได้ยินบ่เน้อได้ยินเสียงพระเจ้าเอิ้น
ย่อนห่วงเฮาเหลือเกินจังมาเอิ้นหมู่เฮาสั่นตัว
ย่อนฮักเฮาหลายทรงมาตาย
แทนความบาปชั่ว
บ่ได้เว้าเล่นเว้าตั้วอยากให้เจ้าฟ้าวตัดสินใจ

อยากเว้าให้ฟังเพราะว่ายังมีเวลา
วันหนึ่งพระเยซูกลับมา
พวกเจ้าทั้งหลายสิเฮ็ดจังได๋
เอาข่าวดีมาบอกยังมีทางออกทางแก้ไข
บ่ว่าบาปน้อยบาปหลาย
พระเยซูไถ่เฮาได้ทุกคน

พระเยซูมาเพื่อให้เราได้พ้นผิด
เพื่อให้เราพบชีวิตพบเส้นทางที่จะก้าวเดิน
กลับใจสาเจ้ามารับเอาอย่าหมางเมิน
สิได้ไปสวรรค์เวิ้นเวิ้นขอเชิญให้รีบกลับใจ [x2]

525 เจ้าสาว

ไม่มีอะไรที่ข้ารักไม่มีอะไรจะยึดถือไว้
เป็นของข้า แม้แต่ชีวิตนี้
ค่ำคืนหรือเช้าข้าเฝ้าคอย
เนิ่นนานเพียงใดจะพร้อมเมื่อถึงวันเวลา
จะได้พบที่รักของข้า

ข้าจะรอจะรอจนพระองค์ทรงกลับมา
ตามพระสัญญา
กลับมารับเจ้าสาวของพระองค์
ข้าจะรอจะรอจนวันที่ข้าได้เห็นพระพักตร์
จะรักษาความบริสุทธิ์ไว้
เพื่อเป็นของพระองค์ผู้เดียว

526 เพราะทรงเรียกข้า

เตรียมใจ ของข้าพระองค์
ให้เป็นไปตามพระทัยพระองค์
ให้บริสุทธิ์ ดังทอง บริสุทธิ์

ล้างใจ ของข้าพระองค์
ให้เป็น ดวงใจ ขาวสะอาด
ให้ตัวข้า แยกออกมา
เพื่อพระองค์

เพราะ ทรงเรียก ข้า
เป็นเคื่รองบูชาเป็นของพระองค์
เพราะ ทรงเรียกข้า
ให้บริสุทธิ์ ให้บริสุทธิ์

เปลี่ยนความคิด ของข้า
ให้เป็นเหมือนดังพระองค์
เปลี่ยนจิตใจ ของข้า
ให้มีความ งดงาม

527 เพลงถวายตัว

ทุกครั้งที่ฉันเฝ้าภาวนา
ได้ยินเสียงเรียกมาจากเบื้องบน
เป็นเหมือนเสียงกระซิบข้างหู
เร้าภายในด้วยความสุขล้น
บอกฉัน เบื้องบนให้ฉันถวายตัว

หมดใจ เรียกร้องให้เททั้งหัวใจ
หมดกาย เรียกร้องให้มอบถวาย
หากเป็นสิ่งที่พระวิญญาณ
อยากให้ตัดสินใจ
ฉันพร้อมจะไปฉันพร้อมจะเป็นทุกอย่าง

528 เรามาเต้นรำ

เรา มาเต้นรำ ในบ้านหลังนี้
ให้ท้องถนน เปรมปรีดิ์ ทั่วกัน
มวล มนุษย์ กราบองค์พระเยซู
นมัสการ และอธิษฐาน

คำสรรเสริญจาก เสียงของพวกเรา
ถึงพระเจ้าไป ไกลลับฟ้า
จากภูเขาสู่ เหวลึกที่สุด
ถึงยังสวรรค์ ชนทุกชาติ

ไม้ กางเขน ที่เรารับแบกไว้
ขอ ให้เรา เป็นแสงสว่าง
พระ สิริพระเจ้า เต็มท่วมท้น
เหมือน ดังน้ำ ในท้องทะเล
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

529 โมทนาขอบพระคุณ

โมทนา ขอบพระคุณ พระเจ้า
เพราะพระองค์ ได้ทรงกระทำ สิ่งมากมาย
โมทนา ขอบพระคุณ พระเจ้า
เพราะพระองค์ ได้ทรงกระทำ สิ่งมากมาย [x2]

ธารน้ำและเหล่าฝูงปลา
หมู่นกในท้องฟ้าไกล
ถูกบันดาลอย่างสวยงามโดยพระองค์
ในพระทัยเต็มด้วยรัก
จับผงคลีด้วยพระหัตถ์
ใส่ลมปราณของพระองค์ในตัวเรา

ความดีงามรักมั่นคง
ติดตามเราไปทุกวัน
นำพาใจให้รู้ทรงเดินเคียงข้าง
รดน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจ
ทรงฟื้นฟูกำลังใหม่ไม่ขาดสิ่งใด
เมื่อเรา มีพระองค์

530 กล่าวคำว่ารัก

[1] กล่าวคำว่ารัก ยากหรือไร กับคนที่ใจ เรารู้จริง
กับคนที่ยอม มอบทุกสิ่ง ทุ่มเทด้วยรัก

[2] กับคนที่เขา ได้ยอมพลี มอบดวงชีวี เพื่อพวกเรา
ส่งใจให้เขา กล่าวคำว่ารัก จากห้วงหัวใจ

อยากกล่าวว่ารักพระองค์อยากกล่าวว่าทรง ยิ่งใหญ่
กล่าวมาจากใจบอกกับใครๆที่ใจเรารู้

ที่ใจเรารักช่างมากมายและเราถวายคำสดุดี
ในชีวิตนี้และในวันนี้และตลอดไป

531 ผู้ที่เหน็ดเหนื่อย

ผู้ที่เหน็ดเหนื่อยยู่
ผู้ที่อ่อนภาระแสนหนักหมดสิ้น
ทุกอย่างจงนำมาให้เรา [x2]

และจงมารับแอกของเรา
จงมารับแอก ของเรา
แล้วท่านทั้งหลาย จะหายเหนื่อย
แล้วท่านทั้งหลายจะ เป็นสุข

และเราจะเปลี่ยนความเศร้าโศก
เป็นความชื่นชมยินดี
จงเข้ามาหาเรา
เจ้าจะหายเหนื่อย

532 เมตตาชื่นใจ

พระเจ้าเราสารภาพว่าเรานั้นอ่อนแอ
หมดสิ้นเรี่ยวแรงพระองค์เป็นกำลัง
เราไม่มีสิ่งใดๆมามอบให้พระองค์

เรามาที่พระบาท
เพื่อร้องขอทรงช่วยเรา
ดวงใจสลายและวิญญาณสำนึกผิด
พระองค์ไม่ทรงเมินเฉย

พระทัยที่เมตตา
เต็มด้วยรักอันมากมายขอโปรดหลั่งแม่น้ำ
ในพระวิญญาณเราร้องทูล

ขอพระเมตตามาจากเบื้องบน
เมตตาชื่นใจจากเบื้องบน
เมตตาใหม่ให้เราทุกวัน
ขอโปรดหลั่งลงมาเราทูลขอ

533 พระเจ้าทรงครอบครอง

พระองค์ทรงครอบครอง เหนือทั่วโลกา
ครอบครองเหนือทะเล
ครอบครองเหนือตะวัน
เพียงสิ่งเดียวที่ใน ใจเราต้องการ
ขอโปรดครอบครองใจเราอีกครา

ขอพระวิญญาณ ครอบครองใจเรา
เหนือความขวัญใด แม้ในยามมืดมน
ทุกสิ่ง ฉันมี คือเพียง พระองค์
ขอโปรดครอบครองใจเรา อีกครา

โปรดครองเหนือถ้อยคำ
เหนือความคิดในใจ ขอให้ชีวิตเรา
สะท้อนความงามพระองค์
พระองค์มีค่าเกิน สิ่งใดในโลกา
ขอโปรดทรงครองใจเราอีกครา

534 พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่

พระเจ้าทรงพระสิริ สวมทับในความยิ่งใหญ่
ให้เราชื่นใจยินดี [x2]
โอบล้อมด้วยความสว่าง
ความมืดไม่อาจกล้ำกราย
พระสุรเสียงครั่นคร้าม [x2]

[ร้องรับ]
พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่
ร้องสรรเสริญ
พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่
และข้าจะพบพระคุณ
พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่

ดำรงอยู่นิจนิรันดร์ ชีวิติอยู่ในพระหัตถ์
เบื้องต้นและเบื้องปลาย ตลอดชั่วชาติพันธุ์
ทรงตรีเอกานุภาพ
พระเจ้า พระบุตร พระวิญญาณ
ดุจแกะและดุจสิงห์ ทรงลงมาเพื่อไถ่

นามเหนือนามใดๆ
สมควรสรรเสริญ
จิตใจข้าร้อง พระเจ้า
ทรงยิ่งใหญ่ [x2]

[ร้องรับ]
พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่
ร้องสรรเสริญ
พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่
และข้าจะพบพระคุณ
พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่

535 รักของพระองค์

รักของพระองค์กว้างใหญ่พอ
พอที่จะล้อมกอดตัวเรา
รักของพระองค์มั่นคงพอ
พอที่จะโอบอุ้มตัวเราไว้กับพระองค์

โอความรักของพระองค์
อบอุ่นใจไม่เสื่อมคลาย
ชีวิตเรามีรักพระองค์
ทำให้ใจเราเติมเต็ม

ดั่งน้ำพุที่พุ่งล้นนำรักไหลออกไป
เราดื่มรักของพระองค์
และไม่เคยกระหายอีก
เปลี่ยนชีวิตให้มีพระพร
แตะต้องหัวใจคนมากมาย

536 อยู่บนกางเขน

ข้าเข้ามาด้วยใจที่แตกสลายภายใน
ความละอายซ่อนอยู่ในส่วนลึกของข้า
บนกางเขนพระองค์ทรงรับความทุกข์ข้าไว้
ความกลัวทั้งสิ้น
พระองค์ทรงรับไว้เอง

พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์สัมผัสข้าอีกครา
จิตใจชอกช้ำภายในทรงรักษาเยียวยา
ความทุกข์ทรมานสิ้นสุดอยู่บนกางเขนพระองค์
แผลในอดีตได้ถูกรักษาโดยรักพระองค์

พระโลหิตพระองค์หลั่งลงมา
เพื่อความบาปของข้าถูกลบล้าง
ทุกข์ระทมความปวดร้าวในใจ
พระองค์รับเอาไว้
(ทรงฟื้น ใจ ข้าใหม่)

537 เปลี่ยน

สิ่งดีๆมากมาย ที่พระองค์ประทานให้ข้า
วันเวลาที่ได้มา ใช้เพื่อทำอะไร
ทรัพย์สิ่งของที่มีอยู่ จะเก็บเอาไว้ให้ใคร
หากชิวิตจะสิ้นสุดลงแล้ว
จะเกิดประโยชน์อะไร

ขอทรงเปิดหัวใจ ขอทรงให้สายตา
กำหนดวันเวลา ให้ชีวิตข้ามีความหมาย
ขอทรงเปลี่ยนหัวใจ
ให้เป็นเหมือนพระทัยพระองค์
ที่ทรงรักทรงห่วงผู้คน ทุกๆคน

[สุดท้าย]
ขอพระองค์ใช้เรา
ให้เป็นเกลือและแสงสว่าง
ทรงนำทางผู้คน มากมาย
นับล้านคน

538 เยซูพระเจ้ายิ่งใหญ่

[เกริ่น]
เยซูนี้คือพระเจาผู้ยิ่งใหญ่เป็นทางให้เราเดินสู่สวรรค์
เป็นความจริงเป็นชีวิตอันนิรันดร์
ขอเชิญท่านเชื่อวางใจในพระองค์
ทรงดำรงฮักบ่สิ้นสร้างชีวินเฮาขึ้นใหม่
ขอเชิญท่านวางใจ
มาเชื่อในเยซูเจ้าคนเฮาเอ้ยแม่นกลับใจทั้งหญิงชาย

[ร้อง]
พระเยซูพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
ทรงยอมตายไถ่เราบนกางเขน
เพื่อทุกคนที่เชื่อพ้นบาปเวร
ให้เราเป็นบุตราผู้ทรงธรรม์
ทางใดหนอจะช่วยให้พ้นบาป
เยซูทราบได้ตรัสเป็นทางนั้น
เป็นความจริงเป็นชีวิตอันนิรันดร์
เพียงแต่ท่านเชื่อวางใจในพระองค์

[ลำ]
จงฟังไว้ทางได๋สิจริงท่อ
อยากให้พบให้พ้อทางรอดสู่สวรรค์
แค่เจ้านั้นยอมให้เพิ่นครองใจ
ฟังเด้อหญิงเด้อชายเดี๋ยวสิสายเกินแก้

[ร้อง]
พระเยซูจะประทานสันติสุข
หากใครทุกข์จงวางทุกปัญหา
ทูลพระองค์ว่าเราขอพึ่งพา
รับรองว่าพระองค์ทรงช่วยทัน
พี่น้องครับกลับใจรับเชื่อเถิด
ข่าวประเสริฐถึงเราจงสุขสรรค์
เชื่อวันนี้ท่านมีสิทธิ์ไปสวรรค์
เยซูนั้นสัญญาไม่ทิ้งเรา

[ลำ]
เชิญเด้อเจ้า หมู่เฮา น้อยใหญ่
เชิญเด้อเจ้า มารับเอาชีวิตใหม่
พระเยซู ซ่อยได้ ปัญหาเจ้า แน่นอน
ยามเดือดฮ้อน เพิ่นบ่ปล่อยหนีไกล
ขอเพียงวางใจ มาเชื่อ ในเยซูเจ้า

539 หัวใจนมัสการ

[1] เมื่อเสียงเพลงจางหาย สุดท้ายไม่มีอะไร
เหลือเพียงแค่ตัวฉัน
เข้ามาเพื่อถวาย ของล้ำค่าที่มี
เพื่อเป็นที่โปรดปราน

ถวายพระองค์มากกว่าเพลง 
ที่ได้ร้องบรรเลงกัน
เพราะนั่นพระองค์ไม่ต้องการ
ทรงค้นลึกลงภายในใจ
ไม่ได้เห็นที่เป็นอยู่
พระองค์มองลึกในหัวใจ

ฉันขอหวนคืนสู่ ใจ นมัสการ
และหมดใจให้พระองค์
หมดใจให้เพียงพระเยซู
ขอทรงอภัย สิ่งที่ ฉัน พลั้งพลาดไป
และหมดใจให้พระองค์
หมดใจให้เพียงพระเยซู

[2] พระองค์ทรงล้ำค่า หาใครมาเทียบเทียม
ไม่มีใครเปรียบปาน
แม้ว่าฉัน อ่อนแรง พระองค์เป็นกำลัง
เป็นดั่งลมหายใจ

ถวายพระองค์มากกว่าเพลง 
ที่ได้ร้องบรรเลงกัน
เพราะนั่นพระองค์ไม่ต้องการ
ทรงค้นลึกลงภายในใจ
ไม่ได้เห็นที่เป็นอยู่
พระองค์มองลึกในหัวใจ

ฉันขอหวนคืนสู่ ใจ นมัสการ
และหมดใจให้พระองค์
หมดใจให้เพียงพระเยซู
ขอทรงอภัย สิ่งที่ ฉัน พลั้งพลาดไป
และหมดใจให้พระองค์
หมดใจให้เพียงพระเยซู

540 เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ

เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ
เรามาเพื่อชื่นชมยินดี
เต้นรำถวายองค์พระผู้ไถ่
ร้องเพลงสรรเสริญแด่พระองค์

เพราะพระเยโฮวาเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่
องค์จอมราชาและอยู่เหนือพระใด
องค์พระศิลาแห่งความรอดของเรา
เราร้องเพลงเต้นรำนมัสการ
และชื่นชมยินดีในความยิ่งใหญ่พระองค์

ที่ลึกของแผ่นดินอยู่ในพระหัตถ์
ที่สูงของภูเขาเป็นของพระองค์
เราร้องเพลงเต้นรำนมัสการ
และชื่นชมยินดีในความยิ่งใหญ่พระองค์

เพราะพระเยโฮวาเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่
องค์จอมราชาและอยู่เหนือพระใด
องค์พระศิลาแห่งความรอดของเรา
เราร้องเพลงเต้นรำนมัสการ
และชื่นชมยินดีในความยิ่งใหญ่พระองค์

541 พระเจ้าของทุกสิ่ง

[1] สรรพสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้า สรรพสิ่งที่อยู่ใต้น้ำ
สรรพสิ่งภายใต้แผ่นดิน ต่างร้องว่า
ฮาเลลูยา จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

เพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า
ทรงเป็นผู้เดียวที่ไถ่ให้รอดได้
พระเจ้าของทุกสิ่ง ทรงเป็นองค์พระเจ้า
ทรงประทับ ณ เบื้องขวาแห่งพระหัตถ์
ถูกยกขึ้นให้สูงกว่าทุกสิ่ง
พระเจ้าของทุกสิ่ง
ทรงเป็นองค์พระเจ้าของทุกสิ่ง

[2] ทุกชีวิตบนแผ่นดินโลก
ทุกชีวิตบนฟ้าสวรรค์
ทุกวิญญาณที่เชื่อพระนาม
ต่างร้องว่า
อาเลลูยา อาเลลูยา [x2]

เพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า
ทรงเป็นผู้เดียวที่ไถ่ให้รอดได้
พระเจ้าของทุกสิ่ง ทรงเป็นองค์พระเจ้า
ทรงประทับ ณ เบื้องขวาแห่งพระหัตถ์
ถูกยกขึ้นให้สูงกว่าทุกสิ่ง
พระเจ้าของทุกสิ่ง
ทรงเป็นองค์พระเจ้าของทุกสิ่ง

542 โปรดเทการเจิม

ขอเชิญองค์พระวิญญาณ ประทับอยู่ในดวงใจ
โปรดเทความรักยิ่งให้ เทการเจิมพระองค์ลงมา
ข้าขอนมัสการ ด้วยวิญญาณและความจริง
โปรดเจิมด้วยพระสิริ
เจิมด้วยฤทธิ์องค์พระวิญญาณ

โปรดเทการเจิมลงมา เติมเต็มชีวิตข้า
ด้วยฤทธิ์องค์ประวิญญาณ
ช่วยรักษาเยียวยาดวงใจ
โปรดเทการเจิมลงมา เปลี่ยนแปลงชีวิตข้า
อยากให้พระองค์นำพา
โอบอุ้มข้าไว้นานเท่านาน

543 ความรักอัศจรรย์

ฉันได้รับการอภัยเพราะพระองค์ถูกทอดทิ้ง
ฉันได้เป็นที่ยอมรับทรงยอมรับการประณาม
ฉันมีชีวิตอยู่พระวิญญาณสถิตภายใน
เพราะทรงมรณาและเป็นขึ้นอีกครั้ง

ความรักอัศจรรย์นั่นเป็นจริงหรือ
ที่องค์ราชาทรงพลีชีพเพื่อฉัน
ความรักอัศจรรย์ฉันรู้ว่าจริง
ขอถวายด้วยความยินดี [x2]
ทุกสิ่งที่ฉันทำถวายเกียรติพระองค์
ทรงเป็นราชาเยซูทรงเป็นราชา

544 คำสรรเสริญมาจากดวงใจ

คำสรรเสริญมาจากดวงใจฉัน
ทุกครั้งคิดถึงพระองค์ จิตใจชื่นบาน
เพราะรักพระนาม พระเยซู
เพราะรัก พระองค์

เพราะรักพระองค์ จึงสรร(ระ)เสริญ
เพราะพระนามพระองค์
เป็นดั่งที่คุ้มภัย
เพราะรักพระนาม พระเยซู
เพราะรักพระองค์

จิตใจฉันอยากบูชา
อยากจะสรรเสริญทุกเวลา
อยากจะถวายพระบา รมี

อยากชมพระพักตร์
อยากชูใจ อยากส่งเสียง
สรรเสริญต่อสวรรค์
พระองค์เป็นป้อมปราการของฉัน

545 จงเตรียมหนทาง

พระองค์มาให้มืดมิด
เต็มด้วยความสว่าง
พระองค์มาเพื่อปลดปล่อยเชลยให้เป็นไท

พระองค์มารักษารื้อฟื้นเยียวยาใจ
และเราขอประกาศ
เวลาของพระเจ้า

จงเตรียมหนทาง
จงเตรียมหนทาง ให้แด่พระผู้ไถ่
จงเตรียมหนทาง
จงเตรียมหนทาง ต้อนรับผู้ฟื้นใจ

เตรียมใจ เราให้พร้อม
เตรียมครอบครัวของเรา
ประชากร พระเจ้า ผู้ชอบธรรม
จงเตรียมหนทาง

พระองค์มา นำข่าวดี มายัง ผู้ทุกข์ใจ
พระองค์มา ปลอบโยน เล้าโลม จิตใจ
พระองค์มา ด้วยฤทธา แห่งการรักษา
และเรา ป่าวประกาศ เวลาของพระเจ้า

จงเตรียม หนทางของพระเจ้า
จงเตรียม จงเตรียม ความคิด
ของพวกเรา ให้พระองค์
จงเตรียม ชีวิต หนทาง

546 ชนชาติที่รัก

ชนชาติที่รักสงบฟังเสียงพระเจ้ากำลังตรัส
เรียกเรากลับเป็นของพระองค์อีกครา
เติมใจให้เต็มด้วยน้ำพระทัยพระองค์
อดทนความยากลำบากที่เพียงชั่วคราว

เพราะพระคริสต์ทรงดำรง อยู่
วันนี้ วานนี้ และสืบไป
วันหนึ่งเมื่อ พระองค์เสด็จมา
ทุกทุกหัวเข่า จะก้มกรานลง กราบ

กับบรรดา ผู้ยืนหน้า บัลลังก์
ทุกภาษาต่าง สรรเสริญ พระผู้ไถ่
ตลอดไป เป็นนิตย์ หน้าบัลลังก์
เราจะร่วมกัน นมัสการ

547 ดวงใจของข้า

ข้าเข้ามาใกล้พระบัลลังก์ของพระองค์
ข้าเข้ามาได้โดยพระคุณของพระองค์
ราชาผู้ครอบครองป้องปกข้าไว้
ในอ้อมพระหัตถ์
น้อมวันทาองค์ราชาของข้า

ดวงใจของข้าอยู่ในพระหัตถ์
พระองค์รักษาให้รอดปลอดภัย
ในดวงใจนี้มีแต่ถ้อยคำที่ร้องขอบพระคุณ

ดวงใจของข้าอยู่ในพระหัตถ์
พระองค์รักษาให้รอดปลอดภัย
จากส่วนลึกของดวงใจร้องทูลว่าข้า ขอบพระคุณ

พระเยซูพระองค์ทรงเป็นเพียงผู้เดียว
ที่ช่วยข้าได้ข้าวางใจเชื่อพระองค์
ในวันและค่ำคืนที่ข้าเหนื่อยล้า
ทรงยื่นพระหัตถ์ยกชูจิตใจของข้าเอาไว้

548 ทุกๆ สิ่ง

ชีวิตข้าเป็นของพระองค์
สิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ให้พระองค์
เพื่อพระองค์ผู้เดียว
ชีวิตข้าเป็นของพระองค์

สุดความคิดทั้งหัวใจให้พระองค์
เพื่อพระองค์ผู้เดียว
ไม่มีอะไรที่ข้าเก็บไว้เพื่อตัวข้าเอง
ไม่ว่าสิ่งใดข้าจะถวายให้กับพระองค์

พระองค์เป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ข้าต้องการ
ข้าไม่มีสิ่งตอบแทนใดๆนอกจากหัวใจ
พระองค์ทำทุกๆสิ่งทุกๆอย่างให้มีความหมาย
ทำให้ข้าได้มาพบและได้มาเป็นของพระองค์

549 พระเจ้าดีต่อฉัน

เหตุใดพระคริสต์ ทรงดีต่อฉัน
ในวันที่ฉันล้มลง
หมดแรงไม่เหลือ ไม่ว่าใครก็คง
ไม่อาจเติมสิ่งที่หายไป

ในวันที่เหลือ มีแต่เพียงร่างกาย ในใจร้องหาพระองค์
ช่วยเติมเต็มฉัน
ช่วยให้มันผ่านพ้น
และใจร้องบอกกับฉันว่า

พระเจ้าดีต่อฉันและพระองค์ทรงเติมฉัน
ในวันที่อ่อนล้าแต่ทรงทันเวลาเสมอ
ไม่ช้าและไม่สายไม่รีบร้อนตามใจฉัน
ทรงดีดีต่อฉันและทรงทันเวลาเสมอ

550 พระเยซู ดวงใจร้องเรียกหา

พระ เยซู ดวงใจ ร้องเรียกหา
ไฟที่ผลาญ เผาเรา อยู่ที่พระ องค์
พระเยซู อยากบอกพระองค์ว่า
ข้าจะตามพระองค์จนสิ้นชี วา

จะมีผู้ใดเทียบเทียมพระองค์
ที่กาลก่อน
อดีตกาล ทั้งสิ้น ยกย่อง พระองค์
อัลฟาและ โอเมก้า พระองค์รักข้า
และข้าจะอยู่ร่วมกับพระองค์เรื่อยไป

คิดถึง แต่พระองค์ พระเยซู
มอบทั้งสิ้น แด่พระองค์
เพื่อพระสิริ และพระเกียรติ
ไม่คิด เอาแต่ใจ

ไม่ให้ พระองค์ ทำตาม
หัวใจข้า
เป็น พระเจ้า ผู้เดียว
ที่ข้า ถวายใจ ในทุกทาง

551 พระเจ้าทรงสถิตกับฉัน

ฟ้ากว้าง สุดปลาย แผ่นดิน
พื้นราบ และพื้นทะเล
ทั้งโลก และเมืองสวรรค์
อยู่ใต้พระหัตถ์ พระองค์

แม้โลก เปลี่ยนแปลง หวั่นไหว
เชื้อชาติ สับสน วุ่นวาย
พระเจ้า เป็นที่ลี้ภัย
เป็นกำลังแก่เรา [x2]

ส่วนฉัน จะเชื่อวางใจ
พระองค์ เป็นที่ลี้ภัย
จะไม่มีสิ่งใดมาก ล้ำกลาย
[x2]

แม้ฟ้าจะแปรเปลี่ยน
ขุนเขาจะคลอนแคลน
ฉันไม่มีอันตรายพระองค์สถิตกับฉัน
ทรงอยู่เคียงข้างฉัน
(เพราะพระองค์สถิตอยู่กับฉันตลอดไป)

552 อยากเห็นคนไทยนมัสการพระเจ้า

โปรดรินรักชโลมหัวใจ
สัมผัสทุกดวงวิญญาณ
ด้วยพระทัยที่ทรงสงสารห่วงใย
ขอประทานรักไหลลงสู่ประชา

อยากจะเห็นคนไทย นมัสการพระเจ้า
อยากจะเห็นคนไทย นมัสการพระเจ้า
เราร้องออกพระนาม ด้วยสุด หัวใจ
อยากจะเห็นคนไทย
นมัสการพระเจ้า

เปล่ง คำ อธิฐานของเรา
เป็น กลิ่นหอม ถึงเบื้องบน
จากดวงใจที่วอนขอพระเมตตา
ขอชนชาตินี้รอดในหัตถ์
พระองค์ทุกวัน

553 ชิญมานมัสการ

[ลำเต้ย]
ฟังดนตรีบรรเลงร้องเพลงสรรเสริญเชิญขอเชิญทุกท่าน
มานมัสการนมัสการสรร(ระ)เสริญร่วมกัน แด่องค์จอมราชา
ราชาแห่งฟ้าสวรรค์ให้ทุกชนชาติพันธุ์ได้เพลิดเพลิน
ร้องสรรเสริญพระเจ้าร้องสรรเสริญพระเจ้า [x2]

[ลำ]
พระเจ้าพระองค์ยิ่งใหญ่พระเจ้าพระองค์ยิ่งใหญ่
ทรงเกรียงไกรไม่มีเปลี่ยนแปลง
พระองค์ทรงฤทธาคักแท้สมควรคู่สรรเสริญ
เสียงฮ้องเอิ้นแด่พระเยโฮวาห์กษัตรา
ที่บ่มีไผเทียมเปรียบปานได้

พระองค์ครองอยู่ ให้ภูเขา แม่น้ำ
ทะเลฮ้องส่งเสียง ทรงเที่ยงแท้ ยุติธรรม
หนักหนา พระองค์ทรงเมตตา แสนดี เหลือล้น
ทรงเริ่มต้น สรรพสิ่ง ทุกอย่าง
พระองค์เป็นผู้สร้าง แผ่นฟ้า สวรรค์
ให้ทุกท่านมา ฮ้อง ซ่งสรรเสริญ

[เต้ย]
ได้ยินเสียงเพลงก้องให้เฮามองดูพระเจ้ายิ่งใหญ่
ทุกๆสิ่งที่หายใจได้จงก้มกราบนมัสการ
เปล่งเสียงชื่นบานแด่องค์พระเจ้า
นมัสการพระเจ้าสุดใจของเราเวลานี้

554 ขอบอกข่าวดี

ขอบอก พี่น้อง ทุกคน ข่าวดี
สุขล้น เชิญ ท่านรับเอาเถิด
พระเยซู พระผู้ประเสริฐ
ได้ลงมาเกิด ไถ่เราให้พ้นเวร

ทรงเป็น ผู้ช่วยโลกา
ทรงเสด็จมา ไถ่บาป แทนเรา
เรามี ความหวัง ไม่เศร้า
ขอเชิญพวกเรารับเชื่อกลับใจ

[ลำ]
หญิงชายเอ๋ย ชายหญิงเอ๋ย หันมา พี้แหน่ อย่าได้เปิดแท้แล้
คือแย้ตื่นเสียม เตรียมใจเจ้า เอาองค์พระเยซู ผู้สินำหมู่เฮา

ไปเมืองสวรรค์ฟ้า
มาทางพี้มาดีใจชมชื่น
สิได้คืนกลับบ้านเมืองฟ้า
สู่สวรรค์ เพราะฉะนั้น ให้เจ้า
อ่วย คืนมา กลับใจสา เด้อเฮา มารับ
เอาพระองค์ไว้

จะสุขใจถ้าเชื่อในพระเจ้าชีวิตของเรา มองเห็นทางสว่างไสว
พระเจ้า จะนำเรา ก้าวไป ปัญหาทุกข์ภัย ทรงช่วยทันเวลา

[ลำ]
ฟังเอาไว้เอาไว้ ให้ฟ้าวกลับใจ
รับเชื่อสาก่อนสิบ่ได้เดือดร้อน
ขอวอนท่านพึ่งพระคุณนั่งอยู่
พู้นได้ ยินบ่คนฟังชีวิตยังมีหวังคั้นเชื่อในเยซูเจ้า

555 ระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้า

พระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์
เป็นพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเรา
ร้องเพลงยินดี
ร้องเพลงสรรเสริญ
เพราะว่าเรากำลังมีชัย

เราจะยินดี เราจะเปรมปรีดิ์
เพราะชัยชนะที่พระองค์ประทาน
เราจะเริงโลด เราจะสรรเสริญ
ร่วมฉลองความมีชัย

ร้องสรรเสริญพระเจ้า
เป็นนักรบกล้านำหน้าเรา
ร้องด้วยความยินดี
ที่ทรงประทานชัยชนะ

ฮาเลลูยาร้องฮาเลลูยา
มีชัยชนะร่วมกับพระองค์
ฮาเลลูยาด้วยความรักพระองค์
ทรงรื้อฟื้นข้า ขึ้นใหม่ด้วยรัก

556 สรรเสริญพระนาม

สรร(ระ)เสริญพระนาม พระเจ้ายิ่งใหญ่
สรร(ระ)เสริญ องค์พระเยซู
สรร(ระ)เสริญพระนาม องค์พระผู้ไถ่
องค์ ผู้ทรง พระชนม์ [x2]

เยนยอพระเกียรติ พระองค์
พระผู้ทรง ชอบธรรม
พระองค์ ยิ่งใหญ่
ประทับบนบัลลังก์

คำสรรเสริญสาธุการ คำโมทนาพระคุณ
พระสิริ จงเป็นของพระองค์ เป็นนิตย์
ขอซ้อง สรรเสริญ พระนาม
พระองค์ ผู้ทรงพระชนม์
ถวายเกียรติองค์พระเยซู พระเจ้าของข้า

557 ยรูซาเล็มใหม่

ในใจข้ารอคอย จะได้เห็นการเสด็จมา
เชื่อคำสัญญา ใจมั่นคงไม่เคยหวั่นไหว
ข้าเฝ้ารอ พระองค์กลับมา กลับมารับข้า
เมื่อข้าได้ขึ้นไป จะได้เห็นตามพระสัญญา

ใจข้ารอคอย จะได้เห็นการเสด็จมา
เชื่อคำสัญญา ใจมั่นคงไม่เคยหวั่นไหว
ข้าเฝ้ารอ พระองค์กลับมา กลับมารับข้า
เมื่อข้าได้ขึ้นไป
จะได้เห็นตามพระสัญญา

พระเยซูของข้าทรงจัดเตรียม
แผ่นดินใหม่ไว้
เสียงผู้คนร้องเพลงถวาย
พระราชาประทับบนบัลลังก์
พระพักตร์ของพระองค์
ส่องแสงงดงามตระการตา

ภูเขาทะเลฟ้าสั่นไหว
มีผู้คนมากมาย
ในเมืองเยรูซาเล็มใหม่
ร่วมร้องเพลงดีใจ
เปล่งเสียงไชโย (เฮ้)

558 ข้าเปล่งเสียงโห่ร้อง

ข้าโมทนาพระคุณ
จากส่วนลึกด้วยใจศรัทธา
ยามใดใจอ่อนล้า
เสริมกำลังเรี่ยวแรง

วันเวลาเปลี่ยนไป
ความสัตย์ซื่อพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง
ความรักพระองค์สำแดง
ส่องนำหน้าขาดินไป

จะไม่เดินห่างไกล
ขออยู่ในความรักพระองค์
จะเปล่งเสียงโห่ร้อง
ด้วยหมดสิ้นสุดกำลัง
จิตวิญญาณของข้า
โมทนาพระองค์

ด้วยความรักความชอบธรรม
ทรงนำข้าพระองค์ทุกวัน
ขอวางใจและหวัง
และจะยึดพระคำเอาไว้
วันที่ข้าอ่อนแรง จะเสาะหา

ความรักพระองค์ฟื้นใจ
กลับมีพลังอีกครา
พระองค์เป็นที่รักของข้า
เพียงพระองค์ที่ข้าบูชา
มอบถวายใจ

559 พระองค์ดี

พระกรุณา ทรงนำข้าสำนึกบาป ความชอบธรรม นำข้าใกลพระองค์
พระเมตตา ทรงเปลี่ยนข้า
เหมือนพระองค์

ในทุกทุกวัน ข้าสรรเสริญด้วยเสียงเพลง เทใจ ข้า นมัสการ
พระองค์ดี พระองค์ดี ทรงแสนดี
พระเมตตาดำรง นิจนิรันดร์ [x4]

เพราะพระคุณไม่มีสิ้นสุด
ความงดงามไม่มีลบเลือน
พระเมตตาทรงดำรงอยู่
ตลอดกาล [x2]

560 เมื่อเราเป็นหนึ่งใจเดียวกัน

[1] เหมือนน้ำมัน ที่ไหลลงบนศีรษะอาโรน
เหมือนน้ำค้างที่ยอดภูเขาเฮอร์โมน
มีพระพร ที่ไหลลงมาให้เราทุกคนพระองค์เติมให้เต็มล้น
เมื่อเราเป็นหนึ่งเดียว

[2] ใจที่เคยบาดหมาง ให้เรารีบเร่งคืนดี
ยอมอภัย สิ่งที่ไม่เข้าใจกัน
มือที่เคยอ่อนล้า เข้ามาประสานรวมกัน
ภาพที่เราได้ผูกพัน เป็นที่พอพระทัย

เมื่อเราเป็น หนึ่งใจเดียวกัน
พระองค์จะบัญชา พระพร หลั่งไหล ชโลม ผู้คนอีกมากมาย
เมื่อเราเป็น หนึ่งใจเดียวกัน
เพื่อประกาศ แบ่งปันพระพรออกไป
ให้คนได้เห็นพระเจ้า ในชีวิตเรา

เมื่อเราเป็น หนึ่งใจเดียวกัน พระองค์จะบัญชา พระพร
หลั่งไหล ชโลม ผู้คนอีกมากมาย
เมื่อเราเป็น หนึ่งใจเดียวกัน
เพื่อประกาศ ไปจนถึงวันสุดท้าย
ให้ทุกลมหายใจ มีเพื่อพระองค์
เพื่อประกาศ ไปจนถึงวันสุดท้าย
ให้ทุกลมหายใจ มีเพื่อพระองค์

561 ทุกๆ วัน

โอ้พระเจ้าพระองค์
ประทานชีวิตใหม่แก่ข้า
สุดบรรยายความดี
พระองค์เหลือล้นต่อข้า

ทรงช่วยข้าให้พ้นบาปข้ามอบถวายหมดแด่พระองค์
ทุกๆวันข้าจะ
ส่องสว่างประกาศพระนาม

ทุกๆวันข้าจะ
ยืนหยัดมั่นคงในพระคำ
และร้องทูลว่าอยาก
ว่าอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้น

ขอพระองค์ทรงนำทุกย่างก้าวที่เดินไป
ทุกๆ วัน ข้าจะส่องสว่างประกาศในโลก

ทุกๆ วัน ข้าอยู่ เพื่อพระองค์
ทุกๆ วันติดตามเชื่อฟังพระองค์
ทุกๆ วัน ทำตาม พระทัย พระเจ้า
จะอยู่ เพื่อพระองค์ ทุกๆ วัน [x3]

562 ณ ที่นั่น

นำข้าไป ในที่ประทับพระเจ้า
เพื่อสัมผัสพระองค์
ให้ข้ายืน อยู่ในการเล้าโลมใจ
ของพระผู้เมตตา

ข้าเฝ้ารอยลโฉมพระพักตร์พระองค์
เพื่อชมความงดงาม
ข้าจะตามกลิ่นหอมความรักพระองค์
ตลอดชั่วนิรันดร์

เมื่อข้าได้อยู่ ณ ที่นั่น
ทุกอย่างจะผันแปรเปลี่ยน
ไม่มีความทุกข์ใจ
ในเวลานั้น ข้าเห็นความรักละมุน ข้าพบพระองค์ พระเจ้า

เมื่อข้าได้อยู่ ณ ที่นั่น
ได้ดื่มดำสันติสุข
กับพระองค์ผู้เดียว ในเวลานั้น
ข้าเห็นความรักละมุน
ข้าพบพระองค์

เปิดหนทาง ให้ข้าได้พบพระเจ้า
ผู้ทรงความชอบธรรม
นำข้าเดิน เข้าไปสู่พระบัลลังก์
เพื่ออยู่กับพระองค์

563 บทเพลงในดวงใจ

บทเพลงในดวงใจ
บทเพลงในวิญญาณ
บทเพลงพาเราร้องสรรเสริญ
เป็นเพลงฉลองความเป็นไท
เริงโลดและร้องสรรเสริญ

โห่ร้องเมื่อท้อใจ เริงร่าเมื่อชื่นชม ยินดีในรักของพระองค์
เป็นเพลงฉลอง ความเป็นไท
ข้าเริงโลดและร้องสรรเสริญ

ตัวข้าเป็นไทด้วยพระวิญญาณ
ทรงเติมชีวิตด้วยรักนิรันดร์

พระเยซูรัก และยกชูข้า
นำข้าถึงชัยชนะ ด้วยความยินดี
บทเพลงภายในดวงใจ
ร้องสรรเสริญนามวิสุทธิ์

ข้าเริงโลดต่อ หน้าพระบัลลังก์
ส่งเสียงแซ่ซ้องร้องแด่
พระองค์ผู้เดียว
บทเพลงภายในดวงใจ
ร้องสรรเสริญ นามเยซู

564 พระเจ้าผู้ทรงเป็นทุกสิ่ง

พระพักตร์พระเจ้า งามเมื่อได้มอง
ใจสงบ เบิกบาน ร่มเย็น
ทรงบริสุทธิ์ ทรงพระบารมี
ใจละลาย อยู่ต่อพระองค์

พระองค์ทรง ความชอบธรรม
บริสุทธิ์ และสัตย์จริง
ทรงพระคุณ ความรักยิ่งใหญ่
เกินกว่า ข้าเข้าใจ เกินกว่า คำอธิบาย

สรรเสริญ สาธุการ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
สุดบรรยายในพระคุณ
ข้อซ้อง สาธุการ ผู้ทรงพระชนม์ อยู่
สมควรรับการ สรรเสริญ

565 ร้องโฮซันนา

มีเสียงร้องก้องมาจากสวรรค์
มีเสียงร้องก้องไปทั่วใต้ฟ้า
มีเสียงร้องก้องมาจากแผ่นดิน
ร้องโฮ ซัน นา

มีเสียงร้องยกย่องนามพระเจ้า
มีเสียงร้องสรรเสริญพระเจ้า
มีเสียงร้องไม่มีวันหยุดพัก ร้องโฮ ซัน นา

โฮซันนา แด่พระเจ้า สูง สุด
โฮซันนาแด่องค์จอม รา ชา
โฮซันนาฮาเลลูยา [x2]
โฮซันนาแด่จอมราชา

566 พระเจ้าทรงพระชนม์

ฉันรู้ พระองค์ ยกโทษทัณฑ์
และล้าง มลทินไปจากฉัน
โดยพระนาม พระเยซู

พระองค์ ทำลายความอับอาย
โรคร้ายมลาย อย่างอัศจรรย์
โดยพระนาม พระเยซู

ใจจึง อยากสรรเสริญ ในพระองค์
มีชัย อย่างเปี่ยมล้น
พระเจ้า ทรงพระชนม์ [x4]

ทุกข์ร้อนและหนักใจ
ละไว้กับพระองค์
เราจึงน้อมรับพระเจ้าของเรา
ด้วยชื่นชมยินดี

567 พระเยซูเป็นหนทาง

โอพระเยซูผู้เป็นหนทาง
ถ้าท่านใดได้ติดตาม
ท่านไม่ต้องกลัวสิ่งใด
หากมีทุกข์หรืออันตราย
จะพบความมีชัยเมื่อได้พบพระเยซู

โอพระเยซูผู้เป็นความจริง
ถ้าท่านละทิ้งทุกสิ่ง
พึ่งพิงองค์พระเยซู
พระทรงรักและทรงเอนดู
อีกทั้งทรงเป็นผู้นำพาไปสู่สวรรค์

เหมือนหนึ่งสถานวิมานแดนไกล สวรรค์นั้นงามวิลัย
ไม่มีแดนใดเปรียบเหมือน
มาเถิดนาอย่าด่วนหลีกหนี
ท่านจะได้ชีวีตลอดอยู่ชั่วนิรันดร์

โอพระเยซูผู้เป็นชีวิต
พระองค์สามารถลิขิต
ชีวิตให้มีความหมาย
ในโลกนี้มีอันตราย
แต่ถ้าท่านวางใจ จะได้ชีวิตใหม่เอ๋ย

568 โปรดทรงนำทาง

ฉันจะไปถ้าทรงเรียกใช้
แม้หนทางไม่มีจุดหมาย
ที่ฉันจะไป เพราะฉันเชื่อพระดำรัส
ถ้าทรงเรียกใช้ฉันจะไป

แม้ชุมชนไม่เคยได้ยิน
แม้แดนดินไม่เคยก้าวเดิน
ที่ฉันจะไป
เพราะฉันเชื่อพระดำรัส
ถ้าทรงเรียกใช้ฉันจะไป

พระบิดาโปรดนำทาง
จิตใจข้าพระองค์
อยากทำตามพระทัย

พระบิดา โปรดนำทาง
โปรดนำข้าพระองค์
จนวันสุดท้าย

569 โลหิตบริสุทธิ์

เครื่องบูชาแด่พระเจ้า
แผนการไถ่ชำระบาป
เครื่องบูชาที่สมบูรณ์
ช่วยทุกคนให้รอดพ้น

โลหิตของพระเยซู
โลหิตของพระองค์
โลหิตของพระเยซูโลหิตชำระบาป
พระเมสสิยาห์ผู้ไถ่
โลหิตที่บริสุทธ์

ลบล้างความผิดแทนเรา สิ้นพระชนม์ที่กางเขน
โลหิตของพระเยซู
โลหิตของพระองค์
โลหิตของพระเยซูโลหิตชำระบาป

พระโลหิตของพระเยซู
ไปสู่แผ่นดินสวรรค์
ตรงหน้าบัลลังก์
หน้าพระพักตร์พระเจ้า

พระเจ้าทรงประกาศว่า
มันเพียงพอแล้ว
ความบาปทุกคนได้รับการยกโทษ

570 ข้าร้องสรรเสริญ

ความสัตย์ซื่อพระองค์ ทรงน้ำหน้า วันและคืน
ธารพระกร พระองค์ปกป้องข้า
สิ่งเลวร้ายใด ๆ ไม่มีทาง กล้ำกราย
พระหัตถ์พระองค์ ทรงโอบอุ้มข้า

ข้าร้องสรรเสริญแด่พระเจ้า
ความช่วยเหลือมาจากพระองค์
เสียงร้องสรรเสริญก้องกังวาน
ไม่มีใคร นอกเหนือพระองค์ พระผู้ช่วย ของข้า

ในหุบเขาความตาย ทรงฉายแสง ของพระองค์
ให้ข้าได้เห็น และก้าวออกมา
ข้าจะเข้าไปในพระนิเวศน์พระองค์
ข้าจะร้องถึงการสำแดง

571 เทลงมา

เรามาเพื่อร้องด้วยใจที่แตกสลาย
เรามาเพื่อผู้คนมากมายหลงทางไปจากพระองค์

แผ่นดินแห้งแล้งที่ต้องการ
ความรักรักษา
ให้คืนกลับมีชีวิต
ขอทรงสถิตอยู่เหนือ
เสียงอ้อนวอน

ไหลลงมา ลงมา ให้ท่วมแผ่นดิน
ไหลลงมา ลงมา เพื่อการฟื้นฟู
ไหลลงมา ลงมา เพื่อการรักษา หัวใจ
ขอเทลงมา ความรักเมตตาพระองค์

572 ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน

เมื่อตาใจข้าได้เห็น
พระวิญญาณของพระเจ้า
ข้าได้พบสันติสุข ที่โอบล้อมรอบตัวข้าไว้
ข้าสุขใจเหลือจะได้บรรยาย [x2]

ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน ข้าจะนมัสการ
และไม่ว่าเป็นเช่นใด ข้าจะนมัสการ
ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน ข้าจะนมัสการ
และไม่ว่าเป็นเช่นใด ข้าจะนมัสการ

ข้าได้เห็นแสงสว่าง
แห่งความจริงและความรัก
ข้าได้พบสันติสุข
ที่โอบล้อมรอบตัวข้าไว้
อยู่ในความรักของพระองค์

และในทุกๆทางที่ก้าวและเดินไป
ให้ทุกวันเวลาในชีวิต
นมัสการ พระองค์เรื่อยไป
และในทุกๆทางที่ก้าวและเดินไป
ให้ทุกวันเวลาในชีวิต
นมัสการพระองค์นิรันดร์ [x2]

ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน ข้าจะนมัสการ
และไม่ว่าเป็นเช่นใด ข้าจะนมัสการ
ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน ข้าจะนมัสการ
และไม่ว่าเป็นเช่นใด ข้าจะนมัสการ

573 แม่น้ำ

ข้าเข้ามา ต่อหน้าพระพักตร์พระองค์
จากที่พระที่นั่ง มีแม่น้ำไหลมา
แม่น้ำนั้น ไม่ว่าไหลไปถึงแห่งใด
จะรักษาให้ เกิดชีวิตทุกที่ที่ไหลผ่าน

[ร้องรับ]
โปรดไหลมา บนหัวใจของข้า แม่น้ำแห่งการรักษา โปรดนำชีวิตมา
โปรดไหลมา บนหัวใจที่ต้องการ แม่น้ำแห่งการรักษา
จากการทรงสถิตของพระองค์

ข้าได้แบก ประเทศนี้ที่พระองค์รัก
เก็บรับไว้ข้างใน ดั่งพระทัยพระองค์
ในหัวใจ ไม่ว่าเวลาพ้นผ่านไป
ยังแบกไว้จน กว่า
วันที่พระองค์จะหวนมา

โปรดไหลมา บนหัวใจของข้า แม่น้ำแห่งการรักษา โปรดนำชีวิตมา
โปรดไหลมา บนหัวใจที่ต้องการ แม่น้ำแห่งการรักษา
จากการทรงสถิตของพระองค์
[ร้องรับ]

574 พระองค์ผู้ทรงนำข้า

เส้นทางเดิน ที่อันตราย
จิตใจฉัน มีพระองค์ เคียงข้างกาย
ช่วงเวลา มีทุกข์ร้อน
วิญญาณฉันจะขอมี เพียงพระองค์

แม้บางครั้ง ดูหมดหวังไร้ทางออก
บางเวลา สู้หมดแรง ก็ว่างเปล่า
แม้กระนั้น ฉันยังรู้ และพบว่า
พระองค์ดูแล โดย เฝ้า จับตา

พระองค์เป็นทาง
ท่ามกลางความสับสน
เป็นแสงสว่าง ส่องทาง
พระทรงนำไป ข้างหน้า

ทรงเปิดทะเล เปิดออก เป็นทางผ่าน
พระองค์ทรงเป็นทางออก
พระองค์นำให้ฉันก้าวต่อไป

575 มีสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ

มีสิ่งเดียว ที่ข้าต้องการ
อยากจะชมพระพักตร์ พระองค์เสมอ
มีสิ่งเดียวที่ข้าชื่นชม อยู่ในพระวิหาร ชมความงาม ของพระองค์

ขอเพียงให้พบพระองค์
เป็นความสุขล้ำเกินบรรยาย
ขอเพียงใกล้ชิดพระองค์
จิตใจภายในฉันล้นด้วยความชื่นบาน จิตวิญญาณของฉัน ฟื้นฟู

อยากจะเยินยอนามพระองค์
พระเจ้ายิ่งใหญ่
พระนามทรงเกียรติเกริกไกร
ไม่มีผู้ใดจะเทียบเทียม
พระนามองค์พระเยซู
ทรงเป็นนาม ที่ปรารถนา สืบไป

576 รักไม่สิ้นสุด

รักไม่สิ้นสุด
ครอบครองดวงใจของข้า
ทรงรับข้าไว้
พบกับสันติสุข
ในพระองค์ไม่มีความกลัว

ยอมสละทุกสิ่ง
ประกาศเรื่องพระองค์
ข้ารู้ว่าทรงเรียกข้า ข้ารู้ว่าทรงเรียกข้า
ชีวิตมลายนิรันดร์ อยู่ในพระสัญญา
จะไม่ซ่อนไว้ ข้าไม่ซ่อนไว้

เยซูข้าเชื่อในพระองค์ และข้าจะไป
ที่ทุกมุมของโลกา ที่ทุกมุมของโลกา
พระบุตร องค์เดียว ของพระเจ้า ทั้งโลกจะได้เห็น
เป็น พระเจ้า ทรงเป็น พระเจ้า

577 สุขใจจริง

สุขใจจริงๆเมื่อได้พึ่งพิงในพระเยซู
อย่ากจะบอกให้รู้
องค์พระเยซูไถ่บาปให้ฉัน

แม้ชีวิต
องค์พระคริสต์เป็นผู้ประทาน
ขอบคุณพระองค์ท่าน
ทรงประทานความสุขให้มี

จึงสาธุการ แด่พระเยซูคริสต์
ผู้ให้ชีวิต พระคริสต์ให้มีศักดิ์ศรี
ให้บังเกิดใหม่ มีความหวังใจ
ตลอดชีวี
ข้าจึงยินดี ร่วมกัน นมัสการพระองค์

578 โปรดช่วยข้าด้วย

โปรดช่วยข้าด้วย โปรดทรงช่วยข้า
ทรงเปลี่ยนความคิด จิตใจข้าใหม่
โปรดช่วยข้าด้วย ขอทรงห่วงข้า
ให้ข้าสัมผัส ความรักพระองค์

ลำพังตัวข้า ร้าวลึกในใจ
โปรดทรงเพ่งมอง ประคองอุ้มชู
ข้าจะล้มแล้ว พึ่งตัวเองไม่ได้
ขอพระเยซู ยื่นมือมา ช่วยข้า [x2]
โปรดช่วยข้าด้วย

579 ให้ข้าอยู่ในพระนิเวศน์

วันเดียวใน นิเวศน์พระองค์
ดีกว่าวันคืน
ในที่อื่น ๆ ชั่วนิจนิรันด์ร

ที่อื่นใด ไมต้องการไป
อยากอยู่
ในความรักพระองค์
ชั่วชีวิตฉัน

โอข้ารักที่ประทับ ขององค์พระเจ้า
ข้ากระหายข้าโหยหา
อยากใกล้ชิดพระองค์
ให้ใจกายข้าได้ร้องเพลงถวายพระเจ้า
ด้วยความชื่นบาน ยินดีข้าจะร้อง

ให้ข้าอยู่ ในพระนิเวศน์
ของพระองค์
ชั่วนิจนิรันดร์
พระองค์เป็นดวงตะวัน
ผู้เสริมกําลัง เป็นโลกําบัง

ให้ข้าด้ยืนเฝ้าในพระนิเวศน์
ของพระองค์
อยู่ต่อหน้าพระพักตร์
พระองค์

แม้นกกระจอกยังหารังอยู่
ต่อพักตร์พระองค์
ข้าขอวางใจในพระองค์
ข้าจึงเข้ามาใกล้
และร้องทูลพระองค์

580 ไม่มีอะไรมาพราก

ในทุกวัน ที่ข้ามีชีวิตอยู่ ทุกๆ นาทีทุกลมหายใจ
เป็นของพระองค์ ผู้ทรงให้ชีวิตข้า

เพราะข้าเป็นบุตรของพระองค์
ทุกค่ำคืน พระองค์เฝ้าพิทักษ์ข้า ข้าพักสบายในพระทรวง
ซาบซึ้งในใจ
เป็นบุตรพระเจ้ายิ่งใหญ่

ข้าขอมอบถวายชีวี
ไม่มีอะไรจะพราก ข้าจากพระองค์
รักพระเจ้า ยึดข้าไว้
ไม่มีอะไรมาพราก รักที่ซื่อตรง
ข้าเป็นของพระองค์ ตลอดไป

581 แสนชื่นบาน

แสนชื่นบานเพียงใด
เมื่อพระองค์ประทาน พระวิญญาณ
ทรงรับและโปรดให้ฉัน มีเสรีภาพ

มีสันติสุขเพียงใด
เมื่อพระองค์ประทับในใจ
ทรงล้างและทรงช่วย
ฉันให้พ้น มลทิน

ทำให้ชีวิตฉันมีเป้าหมาย
ทำให้มีเพียงพอ ทุกสิ่ง เพราะความรักพระองค์
ตราบนิรันดร์ และ พระวิญญาณทรงช่วยฉัน

ความชื่นบานไหลล้นตลอดกาล
สันติสุขไม่มียั้งหยุด
เพราะพระเยซูประทับในใจฉัน

582 ฉันเป็นที่รักยิ่ง

พื้นฟ้าสวรรค์นั้นเกิดขึ้นมาโดยพระองค์
ดาวที่บนฟากฟ้าถูกจัดวางโดยพระหัตถ์
กลางวันและกลางคืน
ก็เป็นไปตามพระบัญชา

แม้ทะเลและคลื่นคะนอง
ก็กราบที่พระบาท
แล้วฉันเป็นใคร
เมื่อเทียบกับพระสิริพระองค์
แล้วฉันเป็นใครเมื่อเทียบกับพระรัศมี

ฉันเป็นที่รักยิ่งเป็นฝีพระหัตถ์
และทรงรักฉันดังฉันเป็น
ทรงรับฉันไว้ในแผ่นดินพระองค์
ไม่ละอายที่จะทรงเรียกฉัน
ว่าฉันเป็นที่รัก

583 กางเขนนั้น

ที่กางเขนนั้น
พระองค์ทรงไถ่ข้าไว้
ที่กางเขนนั้น ทรงชำระบาปโป

ที่กางเขนนั้น
พระองค์ได้มอบชีวิต
ที่กางเขนนั้น พระองค์ทำเพื่อพวกเรา

พระองค์พร้อมยอมพลีสิ้นชีวิต
ยอมถูกตรึง เอาไว้บนกางเขน

โลหิตไหลหลั่งรินเพื่อไถ่บาปเรา
เพื่อพวกเราได้รอด
ขึ้นเมืองสวรรค์

584 ที่ประทับ

ฐานพระบัลลังก์
มีความชอบธรรม
ที่ประทับมีความงดงาม
พระเจ้าทรงรักประตู้ศิโยน

ที่ข้าจะไปถวายสรรเสริญ
ณ ที่แท่นบูชา ข้าอาศัยอยู่
เพื่อจะสรรเสริญ
นมัสการพระเจ้าของข้า

โอข้ารักที่ประทับของพระองค์
ใจและกายรัองเพลงสรรเสริญ
โอข้าสุขใจที่ได้อาศัย
ในที่ประทับพระองค์

585 ทุก ๆ วันใจข้าต้องการ

ทุก ๆ วันใจข้าต้องการ จะสรรเสริญพระนามพระองค์
ทุกๆ วันใจข้าต้องการ ประกาศปีแห่งความโปรดปราน ของพระองค์

ข้าร้องตะโกนถึงความรัก
องค์พระเยซูที่ข้ารู้จัก
โดยความรักพระองค์ข้าจึงเป็นไท
ข้าร้องชื่นชมในความรัก
ชีวิตของข้าอยู่ในพระหัตถ์
พระเจ้ายิ่งใหญ่ผู้ไม่มีวันเปลี่ยนไป

และจะกลับมา รับเรา
อยู่เคียงข้างพระองค์
ข้าจะสรรเสริญ พระองค์
ตลอดเป็นนิจนิรันดร์

586 มาร่วมกันร้องเพลง

มาร่วมกัน ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า
สรรเสริญพระองค์ด้วยความยินดี
มาร่วมกัน ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า
เพราะทรงเป็น พระเจาเดียว

มาร่วมกัน ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า
สรรเสริญพระองค์ ด้วยความยินดี
มารวมกัน ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า
เพราะทรงเป็น พระเจาเดียว

สรรเสริญ สรร(ระ)เสริญ
ด้วยความยินดี สรรเสริญ
เพราะทรงเป็นพระเจ้าเดียว

587 มีเพียงพระองค์

บนทางที่เดิน ช่างดูแสนไกล
ดวงใจอยากพักวางความวุ่นวาย
ข้าอยากฟังเสียงพระองค์มากกว่า
ในใจเสาะหา อยากพบพระองค์

พระองค์ผู้เดียวที่ข้าต้องการ
พระองค์ผู้เดียวที่ข้ารอคอย
พระองค์ผู้เดียว ข้ารักหมดใจ
ข้าจะรับใช้ ติดตามพระองค์ [ครั้งแรก]
(ข้าจะรับใช้พระองค์ ครั้งที่สอง)

มีเพียงพระองค์ทุกลมหายใจ
ทรงเป็นความหวังเดียวที่ข้า
คืนวันที่ใจพบความมืดมน
ข้าอยู่ปลอดภัยในอ้อมพระหัตถ์

588 รักวิเศษ

ข้ารักพระองค์ พระเจ้าของข้า
และอยากจะรักพระองค์ มากกว่า
ข้าอยากจะรักจนสุดความคิดและวิญญาณ
ชีวิตข้า ต้องการขอได้รัก พระองค์

โปรดนำให้ รักพระองค์ มากกว่า มากกว่าสิ่งใด ในชีวิตข้า
ทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ ชั่วคราว
แต่ความรักของพระเจ้านั้น
มั่นคงยืนนาน

เพราะรักวิเศษที่มีไม่มีในผู้อื่น
มีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้น
ขอทรงโปรดสอนหัวใจว่ารักที่แท้
เป็นเช่นไร รักเหมือนดังพระองค์

เพื่อข้าจะรักพระองค์มากกว่ามากกว่า มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า
ทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราว
แต่ความรักของพระเจ้า
นั้นมั่นคงยืนนาน

ให้โลกนี้ได้รู้จัก
กับความรักที่คงมั่น
รักแท้ในพระองค์
(รักมั่นคงพระองค์)

589 พลังแห่งความรอด

ทุกคนต้องการพระเมตตา
รักที่ไม่ผันและ แปรเปลี่ยน
ขอพระองค์เท ลงมา
ผู้คนต้องการการยกบาป
โดยพระเมตตาของพระองค์
ความหวังของ ประชาชาติ

[ร้องรับ]
พระเยซู พระองค์ ผู้ทรงฤทธา
ทรงสั่งภูเขาให้เคลื่อนไป
องค์ผู้ทรงช่วยให้รอด
ชั่วนิรันดร์ ประทาน ความรอดพ้นบาป
ทรงอานุภาพเหนือความตาย
ผู้พิชิตเหนือความตาย

โปรดนำพาชีวิตข้า
ให้ผ่านพ้นจากความกลัว
ขอเติมเติม ชีวี
มอบชีวิตเพื่อพระองค์
ข้าขอวางใจทุกสิ่ง
ข้าขอถวาย พระองค์

จงส่องแสงไป ให้ทั้งโลกได้เห็น
แซ่ซ้อง
ขอพระสิริ มีแด่จอมราชันย์ เยซู
ผู้ส่องแสงไป ให้ทั้งโลกได้เห็น
แซ่ซ้อง
ขอพระสิริ มีแด่จอมราชันย์

[ร้องรับ]
พระเยซู พระองค์ ผู้ทรงฤทธา
ทรงสั่งภูเขาให้เคลื่อนไป
องค์ผู้ทรงช่วยให้รอด
ชั่วนิรันดร์ ประทาน ความรอดพ้นบาป
ทรงอานุภาพเหนือความตาย ผู้พิชิตเหนือความตาย

590 รักที่ยิ่งใหญ่

จักรวาลนั้นบังเกิดจากพระองค์
ตรัสด้วยคำใด
เกิดสิ่งที่พูดไปเหลือจะเข้าใจ
ที่ข้าได้รู้จักพระเจ้ายิ่งใหญ่

อัศจรรย์ใจในความรักที่มี
ผ่านทางลมปราณ
มาเป็นลมหายใจ
รักได้เข้าไปเติมเต็มในหัวใจ
รักที่ยิ่งใหญ่

ข้ามีวันนี้เพื่อรักเพียงพระองค์
จะไม่ร้องขออะไรอีกมากมาย
ขอแค่ได้รักแค่ทุกวินาที
โอบกอดตัวข้าไว้ด้วยรักที่ยิ่งใหญ่
(ในวันนี้ข้ารักเพียงพระองค์)

591 เชิญมาเต้นรำ

เชิญมา เต้นรำ ในบ้าน หลังนี้
ขอเชิญ น้องพี่ มาเต้นรำ กัน
ย้อนว่าโตเฮานี่ มีเสรี เพราะถูกไถ่ ขอเชิญ ทั้งหญิงชาย

มาโฮมกันเมื่อนี่ให้สุขล้นม้วนกั
บ่ มีแบ่งชนชั้นนมัสการองค์ราชา
ขอเชิญ ท่านออกมา เต้นสรรเสริญ เด้อบัดนี้ เด้อบัดนี้

เชิญเชิญมาเต้นรำเชิญเชิญมาเต้นรำขยับเท้าชูมือของเรา
ร่วมขับร้องเพลงเพลงแห่งเสรีเชิญมาเต้นรำ เชิญมาเต้นรำ
เรายินดีในพระเจ้าหัวใจมีความสุขสันต์
เราเป็นครอบครัวเดียวกันร่วมกันร้องเพลง เชิญมาเต้นรำ

[ลำ]
โอ้ย เด้อ คน สุขเหลือล้น
มานมัสการ องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่
สุขหัวใจบ่มีเมื่อยล้า
มาฮ้องสรรเสริญ ส่งเสียง เอิ้นจอมกษัตรา
เชิญเด้อเชิญเชิญมาฟ้อนรำวันนี้ ยินดีได้

เพราะใจเฮามี่พระเยซู ผูกจอง
เชิญ เชิญ มา เชิญเด้อ พี่น้อง เป็นใจมั่นหนึ่งเดียว
มาฟ้อนเกี้ยว เต้นม้วนสุขสันต์ มานมัสการ ชื่นชมวันนี้

592 เทิดทูนพระเยซู

พระเยซู พระบุตร องค์เดียว
ทรงถ่อมพระองค์ เชื่อฟัง จน มรณา
ทรงยอมทน รับบาป ปวงชน
ทรงสละ พระองค์
เพราะรัก ไม่มี สิ้นสุด [x2]

เราจึงเทิดทูน ยกยอ นมัสการ
พระนาม พระเยซู ผู้ทรงเป็น
พระบุตรพระเจ้า [x2]

พระบิดา จึงเชิดชู พระองค์
ขึ้นสูงเหนือนาม คนทั้งปวง
เป็นพระนาม เพื่อเป็น
ที่กราบ บูชา

593 ดีต่อข้า

ร้องทูลขอ พระเมตตา
พระองค์ทรงรักษา
ข้าอ่อนแอ ขอรัก พระองค์ไถ่เป็นไท

โอพระ ศิลา เมื่อยาม หมดสิ้นแรง
โปรดมา ช่วยข้า ด้วยเถิด
ทรงเป็นความหวัง
พระสัญญา ไม่เคย เปลี่ยน ไป

กายใจของข้า จะตามพระองค์ ตลอดไป
เพราะพระองค์ดีเพราะพระองค์ดี
เพราะพระองค์ดี ต่อ ข้า [x2]

594 เพียงผู้เดียว

องค์ บริสุทธิ์ พระองค์ทรงงดงาม
พระองค์ทรงประทับ ในที่สูง เบื้องบน
องค์ สันติราช พระองค์ทรง ครอบครอง และสันติภาพ
ในพระองค์ ไม่มี ที่สิ้นสุด

พระองค์ทรงสมควร พระองค์ทรงเป็น ผู้เดียว ที่ข้านอบน้อม
วันทา ถวายนมัสการ พระเจ้าของข้า ตลอดนิรันดร์
และข้าวางทุกสิ่ง ต่อหน้าพระบัลลังก์ พระองค์
เพราะพระองค์เพียงผู้เดียว
ทรงสมควรจะได้รับ คำสรรเสริญ

595 เมื่อไม่นาน

เมื่อไม่นานฉันยังเคยเจ็บปวด
เมื่อไม่นานฉันยังมีน้ำตา
กับใจที่โดนทอดทิ้ง
รู้สึกไม่มีค่าเลย [x2]

แล้วพระองค์ เข้ามา รักษาใจ
แล้วพระองค์ เข้ามา
เป็นความรัก
จะไม่ทอดทิ้งพระองค์
ตราบชีวิตฉันมีอยู่

หมดทั้ง หัวใจ นมัสการ
หมดทั้ง วิญญาณ นมัสการ
หมดทั้ง เรือนกาย นมัสการ

596 เราขอนมัสการ

เราขอนมัสการพระองค์ ทรงเป็นพระเจ้า
จอมราชา ประทับบนบัลลังก์โสภา
ทรงนามว่าพระเยซู ทรงมีฤทธิ์อำนาจ
เหนือพญามารครอบครองสวรรค์และ
โลกา ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้
สำหรับองค์ทรงนามเยซู

[ร้องรับ]
เราจะยกย่องสรรเสริญ
ชูมือนมัสการ พระนามผู้ทรงเป็นจอมราชา
เปล่งเสียงถวายคำสดุดี
แด่องค์พระภูมี ทรงนามเยซู

597 พระผู้ไถ่แห่งชีวิต

[ร้องรับ]
สรรเสริญองค์พระบิดา
ขอมอบชีวาให้แด่พระองค์ ๆ

นำสู่ชีวิตใหม่
เมื่อเก้าไปตามพระคริสต์
ทรงคลายความทุกข์ มอบสุขให้ท่าน
ดังแสงสว่าง ดวงอาทิตย์
พระเจ้ายิ่งใหญ่ ผู้ทรงฤทธิ์
ประทานชีวิต สู่ปวงประชา

[ร้องรับ]
สรรเสริญองค์พระบิดา
ขอมอบชีวาให้แด่พระองค์ ๆ

พระผู้ไถ่ชีวิต ยอมพลีชีวิตพระชน
เครื่องหมายความตาย บนไม้กางเขน มนุษย์พ้นเวรบาปหลุดพ้น
ขอพระวิญญาณ ช่วยนำดล
ให้มนุษย์หลุดพ้น พยามาร

[ร้องรับ]
สรรเสริญองค์พระบิดา
ขอมอบชีวาให้แด่พระองค์ ๆ

598 โปรดส่งการเจิม (อานุภาพ วิชิตนันท์)

[1] โปรดส่งการเจิมลงมาเหมือนดั่งฝน
กระหน่ำาลงมาจนใจเราท่วมท้น
หัวใจ ต้องการ ขอเจิม เราทุกคน
ประทานพระวิญญาณ การฟื้นฟู

[2] จะถ่อมตัวลงรอคอยและอธิษฐาน
พระหัตถ์บันดาลดลใจเหนือผู้คน
ร้อนรน ฟื้นใจ ภายใน ฟื้นฟู
ส่งไฟพระวิญญาณ ทัว่ แผ่น ดิน

[3] พระวิญญาณพระเจ้า เสด็จมา
พระวิญญาณพระเจ้า ช่วยเปิดตา
พระวิญญาณพระเจ้า เร้าใจให้ เปิดประตู พบทางใหม่
นำาข้าเข้าไป จนได้ใกล้ชิด ที่พระทรวง

[4] พระวิญญาณพระเจ้า ผู้ทรงฤทธิ์
พระวิญญาณพระเจ้า ให้ชีวิต
พระวิญญาณพระเจ้า ขอเจิมให้ เปี่ยมพลัง ร้อนด้วยไฟ
ไฟแห่งความรัก นมัสการ รับใช้พระองค์

599 ในทุกสิ่ง

ในทุกสิ่งเราขอบพระคุณ
เราขอสรรเสริญและขอขอบพระคุณ
ทุกเวลา ในทุก ๆ สิ่ง เราขอบพระคุณ เราขอบพระคุณ

ในท่ามกลางความทุกข์และปัญหา
แม้ในยามอับจนหนทาง
เราจะยกเสียงขึ้นเพื่อสรรเสริญ
เพราะเรารู้ทรงประทานแต่สิ่งดี

ในทุกสิ่งเราขอบพระคุณ
เราขอสรรเสริญ
และขอขอบพระคุณ ทุกเวลา
ในทุก ๆ สิ่ง เราขอบพระคุณ
เราขอบพระคุณ

เพราะเรารู้ว่าในทุกปัญหา
ทรงใช้เพื่อสร้างชีวิตเรา
เพื่อให้เราถวายคำสรรเสริญ
ให้เราเข้าใจและพร้อมจะอดทน

600 ทรงเป็นพระเจ้านิรันคร์

เสิรมกำลังใหม่
เมื่อเรารอคอยพระองค์ [x2]
เสิรมกำลังใหม่
เมื่อเรารอคอยพระองค์ [x2]
พระเจ้าครอบครองชั่วนิรันดร์
ทรงเป็นความหวังและเรี่ยวแรง

ผู้ทรงเป็นองค์พระเจ้านิรันดร์
ทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิตย์คือองค์ผู้ไม่อ่อนแรง
หรืออ่อนล้า

ทรงเป็นกำลังของผู้อ่อนแอ
ปลอบโยนให้ผู้ขัดสนทรงชูเราขึ้นด้วยปีกดัง อินทรีย์

601 ข้าได้ยินเสียงตรัส

ข้าได้ยินเสียงตรัส
และข้าจะเชื่อพระองค์
ใจถ่อมและหันกลับ คืนสู่พักตร์พระองค์
เพราะทรงเรียกข้า สู่ความจริง
ข้าอยู่ที่นี่ เรียกหาพระองค์

ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์
ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์
ให้ข้าใช้ชีวิต ปลอดภัยในพระหัตถ์
ให้พระคุณเป็นดั่งโล่กำบัง

ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์
ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์
ข้าจะใช้ชีวิต ปลอดภัยในพระหัตถ์
ในพระคุณ เป็นร่มปกคลุมตัวข้า

602 รักและบูชา

อยากจะพบพระองค์ ผู้ทรงดำรงในการเวลา
อยากจะเห็นพระพักตร์ผู้เป็นที่รักของข้า
ข้าปรารถนาได้อยู่ใกล้ชิดได้พินิจในความงาม

อยากจะนั่งลงใกล้เบื้องพระบาท องค์พระเยซู
อยู่ตรงหน้าพระพักตร์ ผู้เป็นที่รักของข้า
เพียงหนึ่งวันนี้ ที่อยู่ใกล้ชิด
ก็ดีกว่าพันวันในที่ใดๆ

ข้าจะรักและบูชา นมัสการ
จะไม่ขอไปไกล ห่างจากพระพักตร์
ข้าจะรักและบูชา นมัสการ
อยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระองค์

603 ข้าพร้อมกลับใจ

ข้าเดินเข้ามากางเขน
ด้วยใจชอกช้ำ สำนึกผิด
ข้าทรุดตัวลง ยอมแหลกสลาย ความคิด ชีวิต จิตใจ

ยอมมอบใจร่ำไห้แตกสลาย
ขอพระเยซูอภัยอีกครั้ง
ที่กางเขนนั้นข้าพร้อม กลับใจ
และจากนี้ไป มอบให้ พระองค์ มีพระเยซู ทรงนำชีวิต

จิตใจ ชอกช้ำและสำนึกผิด
พระเจ้าอภัยโทษให้ [x2]
ข้าพร้อมกลับใจ
ข้าพร้อมกลับใจ [x2]

604 ดวงใจฉันเฝ้าคอยพระองค์

ดวงใจของฉัน สงบ เฝ้าคอย พระองค์ ความรอด ที่มาจาก พระองค์
ศิลาความจริงป้อมปรากามั่นคงนิรันด์ร
คือองค์พระ ผู้เป็นเจ้า

ข้าไว้ วางใจ
ในความรักพระองค์
โดยพระนาม
องค์พระเยซูคริสต์

เพราะความรัก มั่นคง ของพระองค์
ข้าจึงวางใจ ข้าจึงรอคอย พระองค์
ข้าจึงชูมือ ต่อพระนาม
พระเจ้ายิ่งใหญ่
ทรงเป็นที่ ลี้ภัย เดียว

605 ตลอดไป

ขอบพระคุณพระเจ้าราชาของเรา พระองค์รักเรา ไม่สิ้นสุด
เพราะพระองค์ดีทรงอยู่เหนือทุกสิ่ง พระองค์รักเรา ไม่สิ้นสุด
สรรเสริญ พระองค์

โดยพระหัตถ์พระองค์ที่ทรงเมตตา พระองค์รักเราไม่สิ้นสุด
เพราะพระองค์ทรงฟื้นพระชนม์ พระองค์รักเราไม่สิ้นสุด
สรรเสริญพระองค์ [x2]

พระองค์ซื่อตรง นิจนิรันดร์
มีฤทธิ์อำนาจสูงสุด
พระองค์สถิต อยู่กับเรา
ตลอดไป ตลอดไป

ในทุกเวลาและทุกนาที
พระองค์รักเรา ไม่สิ้นสุด
และโดยพระคุณพระองค์
เราจะ ติดตามไป
พระองค์รักเรา ไม่สิ้นสุด
สรรเสริญ พระองค์

606 ธงชัย

ฟังเสียงธงแห่งชัยชนะปลิวโบกพัด
ทำให้ข้าสะท้านด้วยเสียงที่อยู่ในใจ
ชัยชนะของพระเยซู
ข้าต้องการให้ชนทุกชาติรับรู้

เพราะพระเยซูดำรงทุกวันในชีวิต
เป็นธงชัยเหนือความละอาย
เดินในทางสว่างกับพระคริสต์
ประกาศให้ทุกคนเห็นชัยชนะ
ในพระเยซู

607 นมัสการ

นมัสการ นมัสการ
องค์พระบิดาข้าขอนมัสการ
ความรัก ความรักอยู่ในความรัก
ความรักพระองค์ปลอบประโลมใจ

เมื่อข้าวางใจแล้วใจข้ารู้
ว่าองค์พระเยซูทรงคอยอยู่ทุกเวลา
นมัสการเป็นพลังน
มัสการอยู่ในความหวัง
นมัสการ ด้วยชีวิต
ทุกสิ่งที่มี นมัสการ

จวบจนความจริง
บรรจบความฝัน
จวบจนเวลา จรดนิรันดร์
องค์พระบิดาข้าขอถวาย
ทุกสิ่งที่มี นมัสการ

608 พระเยซูความหวังของประชาชาติ

พระเยซู ความหวังของประชาชาติ
พระเยซู ผู้เล้าโลมใจผู้ตรอมตรม
เป็นความ หวังจากสวรรค์ ลงมาสู่เรา
พระเยซู แสงส่องสู่ความมืด
พระเยซู ความจริงในทุกเหตุการณ์

เป็นความ สว่างจากสวรรค์
ลงมาสู่เรา
ในอดีต พระองค์ มาอยู่ และตาย
ทรงหัก โซ่ตรวน กลับมี ชีวิต

ทรงเป็นความหวัง ดำรงในเรา เป็นพระศิลา ที่เราวางใจ
พระองค์เป็นแสง
ส่องให้คนทั้ง โลกาได้เห็น

เป็นขึ้นจากความตาย ความกลัวพ่ายแพ้
องค์สันติราช นำเราชิดใกล้
ทรงเป็นความหวัง
ดำรงเพื่อทุก คนที่ต้องการ
เราเชื่อวางใจ

609 พระเจ้าทรงเลี้ยงดู

พระเจ้าทรงเลี้ยงดูเรา
เรียนรู้ความรักพระองค์
นำเราไปริมน้ำสงบ
ฟื้นวิญญาณของเรา

พระเจ้านำก้าวไปเรา
ไม่เคยขัดสนอะไร
นำเราไปในทางชอบธรรม
เพื่อพระนามพระองค์

พระเจ้าจะนำเราไป
แม้ทางจะยากเพียงใด
หุบเขาเงาอันตราย
เราไม่ต้องกลัวอะไร
อยู่ในอ้อมแขนพระองค์

พระเจ้าจะนำเราไป
แม้ทางจะยากเพียงใด
ความรักและความดีงาม
ติดตามเราทุกวันไป
เราอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์

610 ขอหัวใจที่เหมือนพระทัย

ถ้าพระองค์ทรงมอง ลึกลงไปข้างใน
ลูกคงไม่มีสิ่งใด ที่ดีเพียงพอ
ลูกขอให้พระองค์ทรงโปรด
เปลี่ยนหัวใจให้ลูกใหม่
โปรดทรงอภัย ความผิดมากมาย
โปรดประทานพระทัยพระองค์ [x2]

พระบิดา ลูกขอหัวใจ
ที่เหมือน พระทัยพระองค์
โปรดประทาน พระทัยของพระบิดา
ขอหัวใจที่ยอม จำนนและ เชื่อฟัง
กระทำตามน้ำพระทัย
ขอหัวใจ ที่เหมือนพระทัย พระองค์

ขอสอนให้ลูกรักและอภัยผู้อื่น
ให้มองและให้อภัย
ด้วยหัวใจของพระองค์
ขอทรงเจิมด้วยฤทธิ์ของพระวิญญาณ
ขอทรงนำย่างเท้าให้ก้าวเดิน
พระเจ้า เปลี่ยนจิตใจลูกใหม่ ดังพระองค์

611 ขอองค์พระวิญญาณเคลื่อน

ขอองค์พระวิญญาณ
เคลื่อนตามน้ำพระทัย
ขอพระสิริล้นในเรา
ขอพระคริสต์ประทาน เสรีภาพแก่เรา ขอพระสิริล้นในเรา [x3]

โปรดให้ฤทธิ์องค์พระวิญญาณ
ไหลล้น สถานที่แห่งนี้
เปลี่ยนแปลงใจของฉัน
โดยพระคุณ
ล้นด้วยความรักและความเมตตา

โปรดให้ความรัก
ขององค์พระคริสต์ ประทับเคียงกายเสมอ
ขอพระวิญญาณล้นในเรา [x3]

ขอองค์พระวิญญาณ เคลื่อนตามน้ำพระทัย ขอพระสิริล้นในเรา
ขอพระคริสต์ประทาน เสรีภาพแก่เรา ขอพระสิริล้นในเรา [x3]

612 พระองค์ทรงสวยงาม

พระองค์ทรงดีต่อฉันทรงรักษาใจบอบช้ำ
ทรงเป็นพระบิดาในสวรรค์ [x2]
พระองค์ทรงสวยงามแสนหวานสรรเสริญx3
ฉันจะรักพระองค์

ทรงเป็นความหวังของฉัน
ทรงเป็นความจริงฉันรู้
ทรงเป็นผู้เดียวที่ตัวฉันมี [x2]

ทรงเป็นความมั่นคง
ในทำนองทรงเป็นจังหวะจรรโลงใจ
ทรงเป็นสัมผัสในหัวใจ
และฉันจะร้องร้องเรื่อยไป

ทรงเทโลหิตพระองค์ทรงตายที่บนกางเขน
ทรงเป็นพระผู้ช่วย ให้ฉันรอ
ทรงเป็น พระบิดา ในสวรรค์
ทรงเป็น ผู้เดียว ที่ตัวฉันมี
ทรงเป็น พระผู้ช่วย ให้ฉันรอด

613 เมื่อองค์พระวิญาณ

เมื่อองค์พระวิญาณเสด็จ
เรารับเสรีภาพ [x2]
มีความรักความสุขใจสันติภาพ

พระองค์ช่วยให้เราได้เป็นไท [x2]
เป็นไท เป็นไท
เป็นไท เป็นไท

เราจะเดินในเสรีภาพ
เดินอยู่ในความเป็นไท
เราจะเต้นในเสรีภาพ
เต้นรำในความเป็นไท

614 รักมั่นคงพระองค์

ฉันมีพระเจ้าเพียงองค์เดียว
พระอื่นไม่ขอข้องเกี่ยว
ใจเดียวไม่เปลี่ยนแปรผัน
มีเพียงพระเจ้าเท่านั้น
ผูกสัมพันธ์มั่นหมายสมัคร ภักดีไปจนวันตาย

ฉันมีความหวังยั่งยืนยง
พระเจ้าเป็นผู้เสริมส่ง
พระองค์ให้ดั่งใจหมาย
ฉันจึงเชื่อและวางใจ
พึ่งพระองค์ผู้ทรงเป็นอยู่
เชิดชูพระองค์เรื่อยไป

ฉันมีพระเจ้าเป็นความจริง
พระองค์ทรงให้ทุกสิ่ง
พึ่งพิงพักผ่อนอาศัย ฉันมีความสุขสบาย
พึ่งพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่
วางใจพระองค์เท่านั้น องค์เดียว

615 ซ่อนข้าไว้

ซ่อนข้าไว้ ภายใต้ปีกพระองค์
โอบข้าไว้
ในพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่

[ร้องรับ]
เมื่อพายุพัดมาและฟ้าคำราม
ข้าจะบินขึ้นไปอยู่ใกล้พระองค์
เพราะทรงเป็นราชาเหนือสิ่งใดๆ
ข้ายืนอยู่ได้เพราะทรงเป็นพระเจ้า

วิญญาณพักสงบ
ในพระเยซู
โดยฤทธ์อำนาจ
ข้ายอมถวายวางใจ

616 วิญญาณข้าเรียกร้อง

วิญญาณข้าเรียกร้อง ยกย่องพระนาม สิ้นสุดใจดวงนี้ นมัสการ
โอวิญญาณภายในข้า จะสรรเสริญ ขอเทิดทูนบูชา แด่พระองค์

ขอถวายหมดดวงใจ ถวายทั้งวิญญาณ
อยู่เพื่อพระองค์เท่านั้น
ทุกลมหายใจที่มี
ทุกนาทีข้าเพียงรู้ว่า
ข้าอยู่ในทางพระองค์ [x2]

617 ข้ารักพระนาม

ก่อนที่ท้องฟ้าจะแยกจากน้ำ
พระองค์ทรงรู้จักข้า
เมื่อข้ายังนอนในท้องมารดา
พระองค์ทรงเรียกชื่อของข้า

ข้าถวายสุดดวงใจ ถวายทั้งวิญญาณ อยู่เพื่อพระองค์ผู้เดียว
ทุกลมหายใจที่มี ทุกนาทีที่ดำรง จะทำตามน้ำพระทัย

618 องค์พระเจ้าเราเข้ามา

องค์พระเจ้า เราเข้ามา
แสวงหาพระพักตร์ ของพระองค์
จะอยู่ในอ้อมแขน ในพระคุณ
อันล้ำเลิศ จิตใจได้สัมผัส พระองค์

อยากบอกว่า เรารักพระองค์
สุดหัวใจ ชีวิตขอมอบถวาย
ให้พระองค์ทรงนำเราทุกย่างเท้า
ก้าวเดินไป
จะอยู่ในพระทัยพระองค์
จะอยู่ในพระทัยพระองค์

619 ขอบพระคุณ

ทุกๆ ครั้งทุกที ที่ลูกต้องพบอะไร
ไม่ว่าจะทุกข์ทน หรือมีความสุขเท่าไร
แม้ว่าโลกจะวนเวียน และเปลี่ยนหมุนยังไง
ลูกก็ยังรอดพ้นผ่านไป ได้ทุกที

เพราะพระคุณอันมากมาย ที่ยิ่งใหญ่
ฉันเปี่ยมล้น
ทำให้ลูกมีแรง จะเดินจากความสับสน ยืนมั่นใจ ในเส้นทางนี้

โปรดให้ลูกขอบพระคุณ
ไม่ว่าจะเจออะไร
ขอบพระคุณ ไม่ว่าจะทุกข์หรือเสียใจ
และอย่าให้ลูกลืมพระองค์
ในวันเวลาที่สุขใจ
ขอทรงเมตตา ให้ลูกขอบพระคุณ เสมอไป

ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ ลูกนั้นจะพบอะไร
ไม่ว่าความคาดหวัง จะเป็นดั่งใจหรือไม่
แม้ว่าโลกจะวนเวียน
และเปลี่ยนหมุนอย่างไง
ลูกก็แน่ใจ ว่าจะผ่านไปได้ เหมือนทุกที

เพราะพระคุณอันมากมาย ที่ยิ่งใหญ่
ฉันเปี่ยมล้น
ทำให้ลูกมีแรง จะเดินจากความสับสน ยืนมั่นใจ ในเส้นทางนี้

โปรดให้ลูกขอบพระคุณ
ไม่ว่าจะเจออะไร
ขอบพระคุณ ไม่ว่าจะทุกข์หรือเสียใจ
และอย่าให้ลูกลืมพระองค์
ในวันเวลาที่สุขใจ
ขอทรงเมตตา ให้ลูกขอบพระคุณ หมดหัวใจ

620 ดุจความสว่าง

[1] ดุจความสว่างพระองค์เข้ามาในความมืด
ทรงเปิดดวงตาให้เราเห็น
ความงามที่ทำ ให้ใจข้ารักพระเยซู
หวังจะได้อยู่กับพระองค์ 

[ร้องรับ]
ข้าเข้ามานมัสการ ข้าเข้ามาเพื่อก้มกราบ
ข้ามาร้องว่าพระองค์เป็นพระเจ้า
พระองค์ทรงงดงามสง่า
สมควรรับคำบูชา
พระองค์ทรงแสนดีต่อชีวิตข้า

[2] องค์จอมราชา ผู้ประทับในที่สูงยิ่ง ทรงพระสิริในสวรรค์
ลงมาในโลก ที่ทรงสร้างด้วยหัวใจถ่อม ทรงยอมยากจนเพราะรักเรา
ไม่มีวันรู้ ทุกข์ทนเพียงใด เพื่อไถ่บาปข้าที่บนกางเขน [x4]

621 โฮซันนา

ข้าเห็นราชาแห่งพระสิริ
มาด้วยเมฆและไฟบนฟ้า
แผ่นดินสะเทือน แผ่นดินสะเทือน
ข้าเห็นความรักพระเมตตา
ที่ได้ทรงชำระบาปข้า
แซ่ซ้องสรรเสริญ แซ่ซ้องสรรเสริญ

โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนา
แด่ในที่สูงสุด
โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนา
แด่พระเจ้าสูงสุด

ข้าเห็นหมู่ชนในยุคนี้
ลุกขึ้นมาประกาศพระนาม
ในนามพระองค์ ในนามพระองค์
ข้าเห็นผู้คน ได้ฟื้นฟู
แสวงหาเพื่อพบพระพักตร์
เทิดทูนพระองค์ เทิดทูนพระองค์

ขอชำระหัวใจของข้า
ขอเปิดตาให้เห็นทุกสิ่ง ที่ยังซ่อนอยู่
ให้ข้ารักได้เหมือนพระองค์
รักเหมือนพระองค์

ข้าขอมอบถวายหัวใจ
และชีวิตของข้า
จะอยู่เพื่อสรรเสริญ
ชีวิตข้าอยู่เพื่อพระองค์
อยู่เพื่อพระองค์

โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนา
แด่ในที่สูงสุด
โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนา
แด่พระเจ้าสูงสุด

622 ทรงชื่นบาน

อาทิตย์ในยามเช้า ได้กล่าวถึงความรัก
ของพระองค์ทุกวัน รักที่ช่างร้อนแรง
ลมพัดโบกริมสายธาร ยินเสียงเบิกบาน
ขององค์ผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงชื่นบาน

[ร้องรับ]
ฟ้าสวรรค์แผ่นฟ้าประกาศ พระสิริของพระองค์
ความงดงามแห่งฝีพระหัตถ์นั้น เป็นที่สรรเสริญ
วันส่งคำแก่วัน คืนบอกถึงคืน ไม่มีสิ้นสุด
พระองค์ทรงขับขาน ไปทั่วโลก
จนที่สุดปลายฟากฟ้า

ปลายฟ้าหนึ่งไปถึง ที่ปลายฟ้าหนึ่ง
มีความรักของพระองค์
ฉายแสงที่ร้อนกล้า
ข้าร้องบทเพลงนี้ เพื่อตอบเสียงขับขาน ความรักที่ยิ่งใหญ่
ขอทรงได้ชื่นบาน

[ร้องรับ]
ฟ้าสวรรค์แผ่นฟ้าประกาศ พระสิริของพระองค์
ความงดงามแห่งฝีพระหัตถ์นั้น เป็นที่สรรเสริญ
วันส่งคำแก่วัน คืนบอกถึงคืน ไม่มีสิ้นสุด
พระองค์ทรงขับขาน ไปทั่วโลก
จนที่สุดปลายฟากฟ้า

623 ฉันเป็นใคร

ฉันเป็นใคร ที่พระเจ้าผู้ครองโลกนี้
ทรงสนพระทัยในฉัน 
ในยามเจ็บปวดร้าวราน
ฉันเป็นใคร ที่ดวงดาวประจำรุ่งเช้า
ส่องแสงนำทางให้ฉัน แก่หัวใจที่เดินหลงทาง

[ร้องรับ]
ไม่ใช่เพราะว่าฉันเป็นใคร
 แต่เป็นเพราะพระคุณพระองค์
ไม่ใช่โดยความดีของฉัน
แต่เพราะทรงเป็นองค์พระเจ้า

ฉันเป็น ดอกไม้ที่ต้องมีร่วงโรย
เพียงข้ามวัน ก็ร่วงลาลับไป
เป็นเหมือน คลื่น ในทะเลใหญ่
ละอองปลิวในท้องฟ้า
พระองค์ ยังทรงฟังคำร้องทูล
คอยฉุดมือเมื่อฉันนั้นล้มลง
และบอกฉันเป็นของพระองค์ ของพระองค์

ฉันเป็นใคร ที่ถึงแม้ทรงเห็นบาปฉัน
แต่เฝ้ามองดูด้วยรัก ให้ฉันได้ยืนขึ้นใหม่
ฉันเป็นใคร ที่พระสุรเสียงพระองค์
จะร้องห้ามลมทะเล ที่โหมอยู่ในหัวใจ

[ร้องรับ]
ไม่ใช่เพราะว่าฉันเป็นใคร
 แต่เป็นเพราะพระคุณพระองค์
ไม่ใช่โดยความดีของฉัน
แต่เพราะทรงเป็นองค์พระเจ้า

ฉันเป็น ดอกไม้ที่ต้องมีร่วงโรย
เพียงข้ามวัน ก็ร่วงลาลับไป
เป็นเหมือน คลื่น ในทะเลใหญ่
ละอองปลิวในท้องฟ้า
พระองค์ ยังทรงฟังคำร้องทูล
คอยฉุดมือเมื่อฉันนั้นล้มลง
และบอกฉันเป็นของพระองค์ ของพระองค์

ฉันต้องกลัวใคร ฉันต้องกลัวใคร
ฉันเป็นของพระองค์ ของพระองค์

624 ที่กางเขน

พระองค์ทรงรู้จัก ทุกสิ่งที่ฉันเป็น
แม้ฉันพลั้งพลาดไป ฉันรู้ทรงรักฉัน
พระองค์โอบฉันไว้ ด้วยพระสิริ ในทุกฤดูกาล
ฉันรู้ทรงรักฉัน พระองค์ทรงรักฉัน

[ร้องรับ]
ที่กางเขนฉันคุกเข่าลง
เพราะพระองค์ทรงตายเพื่อฉัน
หารักใดยิ่งใหญ่กว่านี้
พระเยซูทรงฟื้นพระชนม์
พระสิริมอบแด่พระองค์ รักมั่นคงชั่วนิจนิรันดร

พระองค์ทรงนำฉัน ทรงคุ้มครองภัย
ประคองด้วยพระหัตถ์ ฉันรู้ ทรงรักฉัน
ทรงยกบาปฉัน จัดเตรียมหนทาง
พระเยซูทรงตายเพื่อฉัน [x2]

เมื่อโลกสลายไป ต่อตาของฉัน
ทรงยืนเคียงข้างฉัน
ฉันรู้ ทรงรักฉัน พระองค์ ทรงรักฉัน

[ร้องรับ]
ที่กางเขนฉันคุกเข่าลง
เพราะพระองค์ทรงตายเพื่อฉัน
หารักใดยิ่งใหญ่กว่านี้
พระเยซูทรงฟื้นพระชนม์
พระสิริมอบแด่พระองค์ รักมั่นคงชั่วนิจนิรันดร

625 บ้านหลังนี้

จากวันวานที่ผ่านมา จดและจำในพระคุณ
ที่พระองค์ทรงเมตตา
ให้เราได้มีบ้านนี้ร่วมกัน
ให้เราดูแลซึ่งกันและกัน
ร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งเดียวกัน

อยู่ที่ไหนไม่อุ่นใจ เท่าอยู่ในพระองค์
ผู้ทรงนำพาพวกเรา
หากมีใครที่สิ้นหวัง
และหากมีใครที่หลงทาง
ให้เข้ามาพักในบ้านพระองค์

[ร้องรับ]
แม้เวลา ได้ล่วงเลยมา
ความรักพระองค์ ที่มีให้เรา มั่นคงไม่เคยเปลี่ยนแปลง
จากนี้ สัญญาว่าจะรับใช้ จะให้พระองค์ทั้งกายและใจ
สุดตัวสุดใจกำลังที่มี บ้านนี้ พระองค์ประทานให้ไว้
เราจะรักษาดังดวงใจ ให้สมกับที่พระองค์รักเรา ทุกคน

เมื่อใดรู้น้ำพระทัย จะจดจำในพระคำ
จะเดินในทางพระองค์
หากหนึ่งคนเป็นดังแสง
เราจะร่วมส่องสว่างให้งดงาม
ประกาศความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์

626 พระเจ้าประเสริฐ

พระเจ้าประเสริฐ และดีต่อเราทุกเวลา
พระคุณพระองค์นั้น ล้ำเลิศเสมอมา
ทั้งสิ้นในเรา จะอยู่ เพื่อขอบพระคุณ
ทั้งหมดชีวิต จะอยู่เพื่อสรรเสริญ

เชิญพระวิญญาณพระเจ้า
สถิตในพวกเรา
นำเราใกล้ชิดสนิท พระองค์ทุกเวลา
สัมผัสในรักยิ่งใหญ่
ความสุขเต็มล้นภายใน
ให้ดวงใจได้สรรเสริญพระองค์

627 สบายดีบ่

สบายดีบ่ ยากขอเว้านำจัดหน่อย
เบิ่งหน้าหงอยๆ
มีหยังให้ซ่อยแนบ่
เบิ่งซงเครียดๆ ขอคุยนำสิเครียดบ่น้อ
บ่แมนจู้จี้ดอกหนอ
แค่อยากขอช่วยให้ผ่อนคลาย

ช่วงนี้เป็นจังได๋ ทางใจยังดีอยู่บ่
เฮ็ดงานเมื่อยบ่น้อ
หรือว่าขัดข้องหมองได๋
พระเจ้ายังห่วง ยังเฝ้าหวงด้วยรักล้นใจ
ปัญหาบ่ว่าซำได๋ วางใจพระองค์ช่วยทัน

[ร้องรับ]
บอกพระเยซู พระองค์จะอยู่ข้างเธอ
ทรงนำหนุนใจให้เจอ
เส้นทางที่เธอจะไปถึง (ฮอด) ฝัน
เมื่อยหลายบ่ต้องฟ้าว ค่อยๆก้าวต้องถึงสักวัน
ในพระเจ้าบ่มีทางตัน อธิษฐานด้วยใจรอคอย

พระเจ้าอวยพร บ่ได้สอนแต่หนุนใจเจ้า
เมื่อไดหากเหงา
เฮาค่อยมาเว้ากันใหม่
กินข้าวหลายๆ นอนให้สบายพักกายพักใจ
ขอพระเจ้าอุ้มชูเธอไว้ เป็นกำลังใจเสมอ
[สุดท้าย] พระเจ้าอุ้มชูเธอไว้ ฉันยังอธิษฐาน เผื่อเธอ

628 ข่าวดีจากสวรรค์

ด้วยความเมตตา พระเยซูมาจากสวรรค์
เพื่อมวลมนุษย์จะสุขสันต์
มาจากแผนการที่ไม่รวนเร
ผู้คนพ่ายแพ้ทุกข์ทนอ่อนแอ หัวใจว้าเห่ว
ผิดประดัง ชีวิตพังเพ
ทุกคนจึงได้ตายไปไม่คืน

รักเราแน่นอน พระเจ้าอวยพร เฮาตอนนี้
พระเยซูเกิด สองพันปี
เพื่อนําข่าวดีให้มีสุขคืน
ที่บนกางเขน รับโทษบาปเวร
สิ้นความขมขื่น
ความเหงาเศร้าหาย บาปร้ายโดนกลืน
ทรงรักยั่งยืนไม่ทิ้งเราไป

ให้ฟังดีๆ ถ้าอยากมีชีวิตนิรัดร์
นี้เป็นข่าวดีมาจากสวรรค์
รับสุขด้วยกัน เชื่อมั่นด้วยใจ
อย่ามัวซึมเซา อยากให้เฮา เข้ามาเป็นไท
นี่เป็นเวลามีค่ายิ่งใหญ่
พระองค์อภัยให้สุขคืนมา

มื่อจากโลกไป ความทุกข์มากมาย
ข้างหน้ารอรับ
ตกไฟนรกไม่มอดดับ ขอเชิญมาเชื่อ
เพื่อไปเมืองฟ้า
เปิดใจเตรียมพร้อม ขอให้เรายอม
ถ่อมใจดีกว่า
ข่าวดีพระเจ้าวันนี้แว่วมา
พระองค์ตรัสว่า รีบกลับใจเด้อ

629 เจ้ารักเราหรือ

เจ้ารักเราหรือ ยึดถือคำมั่น
ปากกับใจนั้น ของเจ้าตรงกันหรือไม่
เจ้ารักเราจริง เชื่อฟังทุกสิ่งได้ไหม
เราพอพระทัย จงวางใจเถิดหน

เจ้ารักเราหรือ ถามใจ เจ้าเถิด
นิมิตประเสริฐ มาเถิด จงตามเรามา
เราจัดประทาน
บำเหน็จสวรรค์ชั้นฟ้า
แกะน้อยของข้า เรามีพระเจ้าเช่นกัน

เราฐานะผู้พิพากษา
เจ้ารอดแล้วหนาจงมีชีวิตนิรันดร
เป็นความจริงหรือ ที่จะตรัสตื้อต่อกัน
ถ้าหากเจ้าเชื่ออย่างนั้น
เรานี้แสนใจยินดี

เจ้ารักเราหรือ เชื่อถือสัญญา วางใจเถิดหนา ดูแลฝูงแกะให้ดี
เราจะคุมภัย แม้นอันตรายที่มี
ทุกวินาที เรานี้รักเจ้าเช่นกัน

เราฐานะผู้พิพากษา
เจ้ารอดแล้วหนาจงมีชีวิตนิรันดร
เป็นความจริงหรือ ที่จะตรัสตื้อต่อกัน
ถ้าหากเจ้าเชื่ออย่างนั้น
เรานี้แสนใจยินดี

เจ้ารักเราหรือ เชื่อถือสัญญา วางใจเถิดหนา ดูแลฝูงแกะให้ดี
เราจะคุมภัย แม้นอันตรายที่มี
ทุกวินาที เรานี้รักเจ้าเช่นกัน

630 พระเจ้าชีวิต

พระคริสต์พระผู้ยิ่งใหญ่
ไม่มีพระใดเหนือกว่า
ข้าพระองค์สรรเสริญบูชา
ปรารถนาพระคริสต์ของเรา

พระคริสต์พิชิตความตาย
เป็นขึ้นมาใหม่เพราะเป็นพระเจ้า
พระองค์สิ้นชีวิตเพื่อเรา
ให้หลุดพ้นนรกบึงไฟ

พระคริสต์ พระคริสต์
พระคริสต์ พระคริสต์
เป็นเจ้าชีวิตพระคริสต์เป็นพระผู้ไถ่
จะให้พระอื่นเหมือน
พันธ์เข้ามาอย่างไร
พระองค์ทรงไถ่สละเลือดเนื้อเพื่อเรา

พระคริสต์จะกลับคืนมา พิพากษาทั้งหญิงและชาย
ข้าไม่เชื่อแล้วคงจะได้
ตกบึงไฟชั่วนิจนิรันดร์

พระคริสต์ พระคริสต์
พระคริสต์ พระคริสต์
เป็นเจ้าชีวิตพระคริสต์เป็นพระผู้ไถ่
จะให้พระอื่นเหมือน
พันธ์เข้ามาอย่างไร
พระองค์ทรงไถ่สละเลือดเนื้อเพื่อเรา

พระคริสต์จะกลับคืนมา พิพากษาทั้งหญิงและชาย
ข้าไม่เชื่อแล้วคงจะได้
ตกบึงไฟชั่วนิจนิรันดร์

631 เพลงแห่งสันติสุข

ฟังซิเพลงกล่อมบรรเลง
เพลงแห่งจิตใจ
วอนฝากลมไป กลมโลกสดใส
ด้วยใจอาวรณ์ๆ

จงชื่นชมยินดี เปรมปรีดิ์มิให้กรายกรอน
บทเพลงสดุดี ขอเชิญน้องพี่ มาฟังกันก่อน
เสียงเพลงกลมขับขาน
พระคริสต์สร้างสรร สุขนิรันดร
มาร้องเพลงนี้ร่วมกันๆ
นมัสการ ร่วมรับพระพร

ฟังซิเพลงกล่อมบรรเลง
เพลงแห่งจิตใจ
วอนฝากลมไป กลมโลกสดใส
ด้วยใจอาวรณ์ๆ

เป็นเพลงแห่งชีวิต
องค์พระคริสต์ทรงสั่งสอน
พระคำปรัชญา ท่านสอนมา ทุกบทขั้นตอน
เงินซื้อสวรรค์ไม่ได้ ให้ท่านกลับใจ
อย่ามัวพร่ำวอน
อย่าช้ารีบมาเร็วไวๆพระเจ้ายิ่งใหญ่
เหนือใครแน่นอน

ฟังซิเพลงกล่อมบรรเลง
เพลงแห่งจิตใจ
วอนฝากลมไป กลมโลกสดใส
ด้วยใจอาวรณ์ๆ

632 วอนอธิษฐาน

ตลอดเวลา มอบกายวาจา และลมหายใจ
เป็นความหวังใหม่ ลูกขอวางใจ ต่อพระบิดา
ด้วยความเชื่อมั่น
ขอพระวิญญาณในใจข้า
ทรงปรารถนานำพา ให้ลูกพ้นภัย

วอนอธิษฐานต่อพระวิญญาด้วยใจวาจา
แผ่นดินแผ่นฟ้า ขอทรงสัญญา
ต่อพระผู้ไถ่
จะรักมั่นคงเชื่อพระองค์ตลอดไป
พระเจ้ายิ่งใหญ่
มอบใจสรรเสริญบูชา

อธิษฐาน เชื่อมั่น ด้วยใจศรัทธา
ถึงวิมานสถานเมืองมน
ขอพระองค์ทรงนำพา
นำจิตวิญญาณขอแม้กลับใจ

ไกลสุดขอบฟ้ามีพระบิดา
องค์เดียวร่วมกัน
เป็นจิตผูกพันธ์ สายใยรักนั้น มั่นในฤทัย
ความรักเพิ่มพูนเกื้อกูลหนุนนำใจ
เสริมสร้างพระกายมอบใจโมทนา

อธิษฐาน เชื่อมั่น ด้วยใจศรัทธา
ถึงวิมานสถานเมืองมน
ขอพระองค์ทรงนำพา
นำจิตวิญญาณขอแม้กลับใจ

ไกลสุดขอบฟ้ามีพระบิดา
องค์เดียวร่วมกัน
เป็นจิตผูกพันธ์ สายใยรักนั้น มั่นในฤทัย
ความรักเพิ่มพูนเกื้อกูลหนุนนำใจ
เสริมสร้างพระกายมอบใจโมทนา

633 เปิดใจให้พระเยซู

องค์พระเยซู
พระผู้ยิ่งใหญ่เหนือใจของข้า
ลูกขอสารภาพ ความบาปต่อพระบิดา ขอทรงนำพาให้ลูกพ้นภัย

องค์พระเยซู
ขอทรงเอ็นดูชุบชีวิตใหม่
ถูกมารมารังแก
ชีวิตแย่เกือบตาย
ลูกขอลี้ภัยอยู่ในพระองค์

ขอมอบทุกสิ่ง ตราบจนชีพพลี จงรักภักดีใจนี้มั่นคง
พระอื่นมากมาย ไม่ใฝ่พะวง
จะขอดำรงพระองค์เท่านั้น

องค์พระเยซู
ขอเปิดประตูหัวใจรับท่าน
จะเฝ้าภาวนา ดวงจิตใจข้านิรันดรนมัสการองค์พระเยซู

ขอมอบทุกสิ่ง ตราบจนชีพพลี จงรักภักดีใจนี้มั่นคง
พระอื่นมากมาย ไม่ใฝ่พะวง
จะขอดำรงพระองค์เท่านั้น

องค์พระเยซู
ขอเปิดประตูหัวใจรับท่าน
จะเฝ้าภาวนา ดวงจิตใจข้านิรันดรนมัสการองค์พระเยซู

634 พลังสัมพันธ์ภาคกลาง

ให้เรารวมใจเป็นหนึ่ง ให้ไปถึงยังจุดหมาย
คริสตจักรสัมพันธ์ร่วมใจ จะไม่ย่อท้อก้าวเดิน ภาคกลาง
รวมพลัง ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
จับมือรวมพลังไม่หวั่นใด ๆ

ให้พระองค์ทรง เป็นหนึ่ง ไปให้ถึงยังจุดหมาย
ช่วยกันหนุน ผู้ที่ท้อใจ
ให้เขานั้นได้ลุกขึ้นมา ภาคกลาง
รวมเป็นหนึ่ง ให้เราพึ่งพระองค์
เป็นหลักที่มั่นคง มุ่งเดินต่อไป

เขตหนึ่งร่วมใจเป็นหนึ่ง
เขต 2 ร่วมเป็นกำลัง
เขต 3 เป็นพลัง เขต 4 ร่วมสามัคคี สัมพันธ์
จะก้าวต่อไปให้ไปถึง
ซึ่งหลักชัย ร่วมใจ ร่วมกาย
เป็นหนึ่งเดียว [x2]

635 ไกลสุดขอบฟ้ามีพระบิดา

ไกลสุดขอบฟ้ามีพระบิดา
องค์เดียวร่วมกัน
เป็นจิตผูกพันธ์ สายใยรักนั้น
มั่นในฤทัย
ความรักเพิ่มพูนเกื้อกูลหนุนนำใจ
เสริมสร้างพระกายมอบใจโมทนา

636 ปฐมกาล อพยพ

ปฐมกาล อพยพ เลวีนิติ กันดารวิถี
เฉลยธรรมบัญญัติ โยชูวา ผู้วินิจฉัย
นางรูธ ซามูเอลฉบับหนึ่งและสอง
หนึ่งพงศ์กษัตริย์ สองพงศ์กษัตริย์
หนึ่งพงศาวดาร สองพงศาวดาร
เอสรา เนหะมีย์

เอสเธอร์ โยบ เพลงสดุดี สุภาษิต มี
และปัญญาจารย์ เพลงซาโลมอน อิสยาห์
เยเรมีย์ บทเพลงคร่ำครวญ เอเสเคียล
ดาเนียล โฮเชยา โยเอลก็มี
อาโมส โอบาดีย์ โยนาห์ มีคาห์ ฮาเลลูยา

นาฮูม มี ฮะบากุก เศฟันยาห์
ฮักกัย เศคาริยาห์ มาลาคี
รวมทั้งหมดนี้เป็นพระคัมภีร์เดิม
จะช่วยส่งเสริมให้เราเข้าใจ
โปรดจำไว้ให้ดี