บทเพลงนมัสการ

ความช่วยเหลือ

F11 เต็มหน้าจอ
↑ ↓ ขยาย และลด ขนาดตัวอักษร

← → หน้าก่อน และหน้าต่อไป [ปัดซ้าย ปัดขวา]
Home หน้าความช่วยเหลือ
End หน้าสารบัญบทเพลง [ปัดขึ้น]
วรรค ป๊อปอัพ สารบัญบทเพลง
PageDown PageUp บทเพลงก่อน และบทเพลงต่อไป หรือ เลื่อนลง และเลื่อนขึ้น สารบัญบทเพลง

Delete สลับกัน แสดง หรือ ซ่อน แถบเครื่องมือด้านล่าง
Insert สลับกันแสดงเว็บไซต์แบบ ทุกหน้ามีภาคบทเพลง หรือ บทเพลงทั้งหมดที่หน้าเดียว
CapsLock เปลี่ยนพื้นหลังของหน้า

Enter พิมพ์หมายเลขของเพลงที่ต้องการแล้วกด Enter

Thai worship songs

Help

F11 Full screen
↑ ↓ Increase and Decrease font size

← → Previous and Next page [swipe Left and Right]
Home Help page
End Song titles list page [swipe Up]
Spacebar Song titles list pop-up
PageDown PageUp Previous and Next song, or move Down and Up in the song titles list

Delete Toggle Show or Hide the bottom toolbar
Insert Toggle display Verse per page or All songs on a single page
CapsLock Change the page background

Enter Type a song number and hit Enter to go straight to it

Thaise aanbiddingsliederen

Help

F11 Schermvullend
↑ ↓ Vergroten en Verkleinen van het letterformaat

← → Vorige en Volgende pagina [veeg naar Links en Rechts]
Home Helppagina
End Titellijstpagina [veeg Omhoog]
Spatiebalk Titellijst pop-up
PageDown PageUp Volgende en Vorige lied, of ga naar Beneden of Boven in de titellijst

Delete Schakel tussen Tonen of Verbergen van de werbbalk onderaan
Insert Schakel tussen toon een Vers per pagina of Alle liederen op 1 pagina
CapsLock Verander de pagina achtergrond

Enter Typ een liednummer in en druk Enter om er heen te gaan

สารบัญ บทเพลงนมัสการ Table of song titles Inhoudsopgave


สรรเสริญ.   ข้อสรรเสริญ (Doxology)

เพลงเชิญชวนเข้านมัสการ 1-19

1. เราจะยินดีและเราจะเปรมปรีดิ์ (I will rejoice in You and be glad)
2. ข้ายินดีเมื่อเขากล่าวแก่ข้าว่า (I was glad when they said unto me)
3. ฮาเลลูยาสรรเสริญ (Halleluia, praise the Lord)
4. มานี่เป็นเวลานมัสการ (Come, now is the time)
5. จงรวมกันผนึกกำลัง (We are gathering together unto Him)
6. เราจะเข้ามาสรรเสริญ (I will enter His gates)
7. มาเถิดให้เราพากันไป (Come and let us go up)
8. เรานำเสียงการสรรเสริญมา (We bring a sacrifice of praise)
9. มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
10. ข้าอยากเห็นพระเยชูยกขึ้นสูง (We want to see Jesus lifted high)
11. วันนี้เป็นวัน (This is the day)
12. จงร้องเพลงสรรเสริญบทใหม่
13. เชิญมารื่นเริงยินดี (Celebrate)
14. ให้เราเข้ามา
15. เชิญมาเยินยอพระนาม
16. น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า (Praise ye the Lord)
17. จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด (Come and praise the Lord)
18. มาเร็ว มาร้องสรรเสริญพระเจ้า
19. ฉันจะยินดี (I will rejoice)

เพลงสั้นสรรเสริญ 20-148

20. เราจะสร้างประชากรเพื่อสรรเสริญ (For I'm building a people)
21. เหตุนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรม
22. ชัยชนะโลกนี้ (We have overcome)
23. พระเกียรติ พระสิริ (Blessing and honour)
24. เราประกาศว่าแผ่นดินของพระเจ้าอยู่นี่ (We declare that the kingdom of God is here)
25. ความรักของพระเจ้าดีกว่าชีวิต (Thy loving kindness)
26. ยามเราอยู่ร่วมกัน
27. องค์พระเยซูคริสต์ที่รักของข้า
29. ทางเดียวเยซู (One way, Jesus)
30. เมตตาหลั่งลงมา (Mercy is falling)
31. องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ (What a mighty God we serve)
32. ให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้ร้องว่า (Let the redeemed of the Lord)
33. ร้องโฮซันนา (Sing hosanna)
34. ไม่ใช่ฤทธิ์ไม่ใช่แรง (Not by might, nor by power)
35. ฉันเป็นไท
36. ในพระนามพระเยซู (In the name of Jesus)
37. ข้าได้ยินเสียงกองทัพของพระเจ้า (I hear the sound of the army)
38. ร้องเพลงถวาย สรรเสริญพระนาม (Sing unto God, sing praises to His name)
39. องค์พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ (Ah Lord God)
40. พระเจ้าดีตลอดเวลา (God is good, all the time)
41. อันทางของคนชอบธรรม (The steps of a good man)
42. ดีสักเท่าไหร่
43. เราจะร้อง เราจะร้อง (I will sing, I will sing)
44. มาร้องรำ นำเพลง (We will dance on the streets)
45. ข้ารับการไถ่ (I've been redeemed)
46. ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของข้า (The joy of the Lord is my strength)
47. เมื่อข้าพระองค์ได้เห็นพระพักตร์ (As for me, I will behold Thy face)
48. ครองราชย์องค์พระเยซู (Reign King Jesus, reign)
49. ฉันจะร้องเพลงถึงความรักมั่นคง (I will sing of the mercies)
50. พระกรุณาและปรานี (Surely goodness and mercy)
51. ยังมีสายธารในพระพักตร์พระเจ้า
52. ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก (He turned my mourning into dancing)
53. บุคคลผู้ใดกระหาย
54. เราจะเดินในทางของพระเยซู
55. ในทุ่งหญ้าของพระเจ้า
56. รู้สึกไหมถึงภูเขาไหวหวั่น (Did you hear the mountains tremble)
57. ไม่มีผู้ใดไม่มีนามใด (No other name)
58. องค์พระคริสต์ทรงนำทัพมุ่งไป (For the Lord is marching on)
59. สุขที่ไหนจะมาเปรียบปาน
60. จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า (Seek ye first the kingdom of God)
61. เมื่อได้มองแสงทองที่ส่องสวยงาม
62. โอ! วิถีคนชอบธรรม (O the light of the righteous)
63. สาธุการพระนามแด่พระเจ้า (Blessed be the name of the Lord most high)
64. อัศจรรย์พระเยซูของเรา (Wonderful, wonderful, Jesus is to me)
65. เกลือ แสงสว่าง (Salt and light)
66. โรมันสิบหกสิบเก้าว่า
67. ไฟ ไฟ ไฟ
68. เราพบพระเยซูคริสต์
69. มีพระเยซูอยู่ในใจฉัน (With Jesus in my heart I can smile)
70. ฉันมีพระเยซูฉันจะไม่หวั่นไหว (We shall not be moved)
71. ฉันได้วางใจในพระเจ้า (I just keep trusting the Lord)
72. สรรเสริญพระเจ้าผู้รับใช้ของพระองค์ (Come bless the Lord)
73. องค์พระเยซูคือผู้ใด (Everybody ought to know)
74. โปรดทรงสำแดงในใจข้าเถิด (Open the eyes of my heart)
75. ของประทานแห่งพระวิญญาณ
76. ฉันจะร้องถึงความรัก (I will sing of Your love forever)
77. ชีวิตอยู่ในพระองค์ (My life is in You, Lord)
78. พระเจ้ายิ่งใหญ่และสมควรจะสรรเสริญ (Great is the Lord)
79. จุดไฟลุกโชนในใจ (Light the fire again)
80. พระคริสต์เจ้าใครเปรียบได้ (Isn't He wonderful)
81. ฉันรักคุณด้วยความรักของพระเจ้า (I love you with the love of the Lord)
82. แสนยินดี พระเยซู เรายินดี (Celebrate, Jesus celebrate)
83. เริ่มให้ถูก
84. ฉันเชื่อว่าสิ่งอัศจรรย์ (I believe in miracles)
85. เดินกับพระเยซู (Walking with Jesus)
86. ขอพระวิญญาณเทลงมา (There's going to be a great awakening)
87. สายน้ำไหลหลาก (Down the mountain the river flows)
88. โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด (Hosanna in the highest)
89. สรรเสริญแด่พระเจ้า (Glory, glory in the highest)
90. สรรเสริญพระนามขององค์พระเจ้า
91. จงร้องเพลงสรรเสริญถวายพระเจ้า
92. พระเยซูคือองค์ราชันย์ (You are crowned with many crowns)
93. ชนะ ชนะ ชนะ ชั่วนิรันดร์
94. ไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้า (Nothing is too difficult)
95. ข้ายกเสียงขึ้น ด้วยเพลงสรรเสริญ (I lift my voice in song)
96. พระเยซูชนะ (Jesus overcame)
97. ผู้ที่ทรงไถ่ไว้ของพระเจ้า (Therefore the redeemed)
98. ข้าไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป (It's no longer I that liveth)
99. วันต่อวันฉันเดินไปกับองค์พระเยซู
100. พระเยซูเป็นที่รักของข้า (Jesus, lover of my soul)
102. อย่าลืมว่าพระเยซูทอดพระเนตร
103. จงหยั่งลึกลึกลงถึงแก่น
104. ข้ารับชีวิตพระคริสต์ (I'm a new creation, I'm a brand new man)
105. ดวงใจข้ารักพระนิเวศน์พระเจ้า
106. โอ้ความรักของพระองค์ (Shine Jesus, shine)
108. ฉันคิดถึงคุณ
109. เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์ (We are one in the bonds of love)
110. พระองค์อยู่เคียง
111. ฮาเลลูยา พระเยซูทรงพระชนม์ (Halleluia, Jesus is alive)
112. ขอให้พระเกียรติ (Unto Him be glory in the Church)
113. ด้วยสุดใจ
114. ใครลำบากเหน็ดเหนื่อย
115. เราจะร้องสรรเสริญพระนาม (I sing praises to Your name)
116. พื้นฟ้าสวรรค์ประกาศพระบารมี (All heaven declares)
117. แต่ละวันที่ได้เดินก้าวมา
118. จงมีพลังสู้ทนอย่าหวั่น
119. พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา (The Lord your God is in your midst)
120. ความสุขภายในใจ
121. ลำธาร
123. ร่วมกันในพระเยซู
124. ขอทรงสอน
125. ดั่งดาวิด (As David danced)
126. ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า (I lift Your name high O Lord)
127. ใครเปรียบดังพระองค์ (Who is like the Lord)
128. แด่จอมราชานิจนิรันดร์ (Now unto the King eternal)
129. น้ำพุของพระเจ้าพลุ่งอยู่เสมอ
130. ดวงใจของข้าเผาผลาญ (The zeal of God)
131. โดยพระเจ้าพวกเราจึงมีกำลัง (Through our God)
132. โอ้อิสราเอลจงรีบตื่นขึ้นเถิด (O Israel)
133. จงชื่นชมยินดีในพระเป็นเจ้า
134. เยโฮวาห์ยีเรห์ (Jehovah Jireh, my provider)
135. นั่นไม่ใช่ฤทธิ์หรือแรง (It's not by might, nor by power)
136. ลุกขึ้นชนชาติขององค์พระเจ้า
137. ชื่นชมยินดี (Jubilate, everybody)
138. โอ้เสียงแห่งความยินดี
139. ชูใจของคุณ (Lift up your heart and magnify)
140. พระคริสต์เป็นพระเจ้าของเรา
141. พระเจ้าดี (God is good, I sing and shout)
142. เราจะสรรเสริญพระองค์ (I will worship the Lord)
143. พระเยซูเป็นพระเจ้า (Jesus Christ is Lord)
144. ดูเถิดพระเจ้าเป็นความรอดของข้า
145. องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์ใหญ่ยิ่ง (King of kings and Lord of lords)
146. เกิดความยินดี
147. องค์อธิปไตยพระเจ้าเกรียงไกร (The Spirit of the sovereign Lord)
148. ใครจะขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้า (Who can ascend)

เพลงสั้นนมัสการและภาวนา 149-321

149. ข้าแสวงหาพระองค์ (Lord, I seek after Thee)
150. พระบิดาเรารัก (Father, I love You)
151. พระนามพระเยซู (The name of Jesus)
152. ข้าเงยหน้ามองขึ้น (I lift my eyes up)
153. เข้าเฝ้าที่พระพักตร์พระเจ้า (Into Your presence we come)
154. มองพระพักตร์องค์พระเยซู (Turn your eyes upon Jesus)
155. พระวิญญาณของพระเจ้า
156. โปรดให้ฉันใกล้พระองค์
157. อิมมานูเอล (Emmanuel)
158. บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ (Holy, holy, holy is the Lord)
159. ในเวลาของพระคริสต์ (In His time)
160. โปรดประทาน การฟื้นใจ (I cast all my cares)
161. ท่ามกลางภาระหนักเราร้องเพลง (In moments like these)
162. ฉันได้ตัดสินใจ (I have decided to follow Jesus)
163. เวลานี้เราจะถ่อมตัวลง
164. เปลี่ยนแปลงชีวิตข้า (Change my heart O God)
165. โลหิตพระคริสต์ทรงชำระข้า (It's Your blood that cleanses)
166. ความรักยิ่งใหญ่เรารับจากพระบิดา (I have the greatest love)
167. ที่บนกางเขน
168. สรรเสริญ สดุดี จงมีแด่พระเจ้า
169. พระบิดาผู้ไม่ทรงเปลี่ยนแปลง (Faithful One)
170. เราคืออัลฟาและโอเมกา (Alpha and Omega)
171. เพราะพระองค์นั้นทรงเปี่ยมรัก
172. เพื่อน
173. ปรารถนาพระองค์ (Hungry I come to You)
174. โปรดให้เข้าใกล้พระองค์
175. ถวายกายใจ
176. ขอบพระคุณพระเจ้า
177. พระเยซูผู้สมควรสรรเสริญ
178. พระเยซูโปรดฟื้นฟู
179. มีพระเยซู
180. แต่ข้ารู้จักพระองค์ (I know Whom I have believed)
181. ให้เราเข้าในวิหารนี้ (We have come into this place)
182. ให้เราสรรเสริญพระนาม ยะโฮวาห์ (Lord, I worship You)
183. เขาจะบินขึ้น
184. วิญญาณข้าแสวงหาพระเจ้า (As the deer pants)
185. เมื่อพวกเราชุมนุมกัน (As we gather)
186. เยชูขอทรงเป็นศูนย์กลาง (Jesus, be the centre)
187. น้ำแห่งชีวิต
188. ข้าจะสรรเสริญองค์พระบิดา
189. พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้
190. พระเยซูพระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า
191. สันติสุขของพระคริสต์ (My peace I give unto you)
192. ขอพระเจ้าสดับคำร้องวิงวอนของข้า (Hear my cry O Lord)
194. พระบิดาข้ารักจะอยู่
195. เปิดตาข้า (Fill my eyes, o my God)
196. ทรงนำข้าผ่านลานชั้นนอก (Take me in)
197. จงยอพระเกียรติพระเจ้า (Exalt the Lord our God)
198. โปรดเปิดดวงตา (Open my eyes)
199. ด้วยมือที่ข้าชูขึ้น (With my hands lifted up)
200. สรรเสริญนามพระเยซู (Praise the name of Jesus)
201. เป้าหมายสูงสุดในชีวิตฉัน (The greatest thing in all of my life)
202. คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ (His praise fills the temple)
203. นี่คือเวลาเราบูชาพระบิดา (Now is the time)
204. เมื่อรับการสวมทับ (When I feel the touch of Your hand)
205. พระองค์เป็นที่กำบัง (You are my hiding place)
206. ล้ำเลิศพระองค์ล้ำเลิศ (Worthy, You are worthy)
207. พระเยซูบุตรพระเจ้า (You are my all in all)
208. เชิญพระวิญญาณ (O let the Son of God enfold you)
209. เชิญองค์พระวิญญาณโปรดเจิมข้า (Come Holy Spirit)
210. ขอบคุณพระเยซู (Thank You Lord)
211. อีกครั้ง (Once again)
212. สาธุการพระนามพระเยซู (Blessed be the name of the Lord)
213. รักในพระคุณ
214. โปรดเจิมใจฉันให้ร้อนด้วยไฟ
215. เรายืนอยู่จำเพาะพระพักตร์ (We are standing on holy ground)
216. ชำระใจของข้า (Purify my heart)
217. ขอให้คำจากปากของข้า (Let the words of my mouth)
218. ความรักมั่นคง (The steadfast love of the Lord)
219. งามจริงพระพักตร์พระเจ้า (O Lord, You're beautiful)
220. เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ (When I look into Your holiness)
221. เชิญมาพระวิญญาณเติมชีวิต (Come Lord, come reign)
222. พระเจ้าผู้รักษาเจ้า (I am the God that healeth thee)
223. ขอพระวิญญาณทรงโปรดประทาน
224. 178 ข้าเชื่อในพระเยซู (I believe in Jesus)
225. ผู้ทรงสิรินั้นคือผู้ใด
226. เรานมัสการ
227. ขอโปรดเตรียมเรา (Lord, prepare me)
228. นิมิต
229. มีความเข้าใจกันในพวกเรา (There's a quiet understanding)
230. จิตใจฉันอาลัย
231. จะเป็นดั่งแสง
232. ในโลกนี้มีคนมากมาย
233. พรุ่งนี้เราจะได้พบอะไร
235. ข้ากราบกรานตรงที่พระบาท (We fall down)
236. อ้อมแขนอันอุ่นใจ (Arms of love)
237. ขอบพระคุณพระองค์ทรงเมตตา (I want to thank You for Your goodness)
238. พระองค์โอ้พระองค์ทรงสมควร (Worthy, o worthy are You)
239. สรรเสริญและโมทนา
240. เชิญพระเยซูอยู่ในใจ (Into my heart)
241. โปรดทรงอวยพรประเทศไทย
242. พระศิลา
243. ข้ารักพระองค์ ข้าจึงขอบูชา (I love You, Lord)
244. สาธุการแด่พระเจ้า (Bless the Lord, o my soul)
245. ข้ามอบชีวิต
246. พระองค์ทรงสมควร
247. โมทนาพระคุณพระเจ้า (Give thanks with a grateful heart)
248. พระเยซูพระนามเหนือนามใด (Jesus, name above all names)
249. ข้ายกย่องพระองค์ (I exalt Thee)
250. พระองค์ผู้ทรงรักษาให้หาย
251. ความรักพระองค์ใหญ่หลวง (Your steadfast love reaches to the heavens)
252. พระนามยิ่งใหญ่ประเสริฐ (His name is wonderful)
253. ให้เราได้รักพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ
254. ประทับอยู่ท่ามกลางเรา
255. พระคริสต์ยื่นพระหัตถ์ออกมาช่วยข้า
256. พระนามดุจน้ำมันชโลมข้า (Your name is as ointment)
257. ข้าขอสรรเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่ (I worship You, almighty God)
258. องค์พระวิญญาณโปรดประทับ (Holy Spirit Thou art welcome)
259. ข้าอยากรู้จักพระองค์ (I want to know You more)
260. โอ้ข้ายกพระนามสูงสุด (Lord, I lift Your name on high)
261. กำลังในความรักพระองค์ (The power of Your love)
262. ส่องสว่าง (Send the light)
263. ทุกวันเวลาข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์
264. ผู้ใดจะเปรียบได้พระเจ้าองค์เดียว (No one but You, Lord)
265. เมื่อความมืดมิด (When the darkness)
266. ถวายความยิ่งใหญ่แด่พระเจ้า (Ascribe greatness)
267. เราประกาศพระนาม (We exalt Your name)
268. เจิมด้วยไฟพระวิญญาณ
269. ยามใจเราอ่อนล้า ฟื้นฟูใจเรา (Refresh my heart, Lord)
270. เปลี่ยนใจของข้า
271. ฉันกระหายพระองค์
272. โปรดชำระดวงใจของข้า (Create in me a clean heart)
273. ทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนา (Create in me a clean heart)
274. ไม่มีใครเหมือนพระองค์ (There is none like You)
275. เพราะพระองค์ทรงอยู่ (Because He lives)
276. ส่งการฟื้นฟูลงมา
277. ทรงอุ้มชูค้ำจุน
278. ข้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดดวงใจ
279. โดยพระโลหิตไหล
280. สิ่งเดียวฉันขอ (One thing I ask)
281. ก้าวต่อไป
282. ข้าขอถวายคำสรรเสริญ (I give You all the honour)
283. พระเยซู ๆ บริสุทธิ์และรับการเจิม (Holy and anointed one)
284. ชั่งปง้น (The potter's hand)
285. สุขสบายจิตใจข้า (It is well with my soul)
286. พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง (God will make a way)
287. พระเยซูเราน้อมรับพระองค์ (Jesus, we enthrone You)
288. พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่า (You are beautiful beyond description)
289. โฮซันนาจอมราชา (Hosanna to the king)
291. พระบารมีประกาศพระบารมี (Majesty)
292. พระสิริ โอพระสิริ
293. เราบูชาพระนามพระเจ้าพระบิดา
294. แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ (To God be the glory)
295. พระบิดาในสวรรค์เรารักพระองค์ (Father in heaven, how I love You)
296. เราจะโมทนาพระคุณ (I will give thanks to Thee)
297. องค์พระบิดาเราเทิดทูนพระนาม
298. นำข้าใกล้พระองค์ (Draw me close to You)
300. องค์พระเจ้าสันติราช
301. ยกมือของท่าน (Lift up your hands)
302. เราขอสรรเสริญเทิดทูนพระนาม (And we thank You, Lord)
303. ร้องแด่พระเจ้า (Shout to the Lord)
304. บริสุทธิ์องค์บริสุทธิ์
305. ชั่วชีวิต
306. แด่พระเจ้าผู้ครองบัลลังก์ (To Him who sits upon the throne)
307. พระเจ้าของเราโอ้พระนามช่างงาม
308. เมื่อมีปงญหา (If He carried the weight of the world)
309. เป็นคำอธิษฐาน
310. เรากราบนมัสการ (Down at Your feet)
311. ร้องแด่พระเจ้า (Shout to the Lord)
312. ให้เราสรรเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่
313. ให้เราบูชาเพราะพระเจ้าทรงสถิตย์ (Let us adore)
314. บริสุทธิ์พระเป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ
315. ขอความรักขอฤทธา (More love, more power)
316. ข้ารู้แน่พระองค์ทรงพระชนม์อยู่
317. จิตวิญญาณข้าร้อง
318. ให้เราสรรเสริญพระนามของพระเยซู
319. ทุกวันเวลาข้าสาธุการ
320. เราขอวิงวอนพี่น้องเอ๋ย
321. เมื่อพระวิญญาณพระเจ้าสวมทับข้า (When the Spirit of the Lord)

เพลงยาว 322-475

322. จงวันทาพระองค์
323. เราเป็นหนึ่งเดียวกัน (We shall be as one)
324. อภัยเสมอ
325. รีบนำวิญญาณ
326. พระผู้เล้าโลมลงมา (The comforter has come)
327. มีธารน้ำพุเต็มด้วยโลหิต (There is a fountain filled with blood)
328. พระองค์สถิตใกล้ชิดกับเรา (God with us)
329. พระเยซูทรงห่วงข้า (Does Jesus care)
330. พระเยซูพระนามงดงาม (Jesus, what a beautiful name)
331. ที่ไม้กางเขน (At Calvary)
332. พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว (Christ arose)
333. สรรพสิ่งเป็นได้ (All things are possible)
334. สง่างาม (It is glory just to walk)
335. พักพิงในพระเจ้า
336. พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รัก
337. คำประเสริฐศักดิ์สิทธิ์
338. ผู้พิชิตความตาย
339. การถวายเป็นพระคุณหนุนนำเนื่อง
340. เราต้องเดินกับพระองค์ทุกวันเวลา
341. เมื่อท่านมีปงญหาใดเกี่ยวกับพระเยซู
342. ขอน้อมเกล้าแด่พระเจ้า
343. ข้าจะเงยตาดูภูเขา
344. ขอพระเยซูโปรดนำหน้า (Lead me, saviour)
345. ข้าต้องการพระเยซูยิ่งกว่าเพชร (I'd rather have Jesus)
346. รักพระเยซู
347. สิ้นกระแสกรรม ชีวิตวนเวียน
348. จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด
349. ทางชีวิต
350. ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา (Come Thou fount)
351. อันพระคุณความการุณย์
352. ความรักจริงทุกสิ่งมั่นคง
353. พระเจ้าทรงรักเราที่สุด
354. รากฐานของคริสตจักรแท้ (The Church's one foundation)
355. ท่านค้นหาสุขสำราญ (Is your all on the altar?)
356. เราทั่วโลกยืนใต้กางเขน
357. สุขใจในพระคริสต์
358. ยุทธภัณฑ์คริสเตียน
359. เราจะรักกันได้อย่างไร
360. สรรเสริญผู้เป็นเจ้าทรงเดชา (Holy, holy, holy, Lord God almighty)
361. นับพระพร (Count your blessings)
362. นิ่งเถิดดวงใจ (Be still my soul)
363. ขอรับใช้ (Take our bread)
364. มีใครไหม
365. ข้าขอมอบถวาย (I surrender all)
366. พระเยซูผู้งามเลิศ (Fairest Lord Jesus)
367. องค์พระเยซูทรงครองโลกา (Jesus shall reign)
368. พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้า (Lead me to Calvary)
369. เมื่อข้าเพ่งดูกางเขน (When I survey)
370. ได้ยินเสียงของพระเจ้า (I am coming Lord)
371. เมื่อผ่านโลกนี้
372. ขอพระเยซูทรงนำพาเรา (Saviour, like a shepherd lead me)
373. ที่กางเขนๆ ข้าแลเห็น (At the cross, at the cross)
374. ไม่มีกลางคืนอีกเลย (No night there)
375. โลกนี้พระเจ้าประทาน (My Father's world)
376. จงชื่นชมยินดีในพระเจ้าทุกเวลา
377. อยู่เพื่อพระคริสต์ (For me to live is Christ)
378. เหตุไรท่านท้อถอยใจเศร้าหมองหรือ (There's always darkness before the dawn)
379. พระเยซูเป็นคำตอบ (Jesus is the answer)
380. พระเยโฮวาห์เป็นผู้ทรงบำรุง
381. ไม่มีหว่างเขามืดเมื่อพระเยซูมา (There'll be no dark valley)
382. ฉันต้องการพระองค์ (I want to be where You are)
383. ฝากใจไปด้วยกัน
384. มีสหายเลิศคือพระเยซู (What a friend we have in Jesus)
385. วันนี้เป็นวันอันเปรมปรีดิ์ (O day of rest and gladness)
386. แสนสุขสันต์วันประชุมนี้
387. องค์พระเยซูเจ้าทรงปกเกล้า
388. อาการของพระเจ้านั้น
389. วันนี้อันเป็นวันดี
390. รอดอยู่ในหัตถ์พระเยซู (Safe in the arms of Jesus)
391. ถ้าเราเดินตามพระเจ้า (Trust and obey)
392. ขอสวมทับทรงชำระใจ (Fill me now)
393. พระวิญญาณประทานพระพร
394. ภูเขาแห่งพระคุณ
395. เช้าค่ำย่ำสนธยา
396. ข้าเจ้าบรรเลงเพลงมหาชัย
397. พระวิญญาณผู้ทรงพระคุณ
398. โปรดอภัยให้ข้า
399. เติบโตร่วมกัน
400. เชิญร่วมใจนมัสการ
401. ทางชีวีข้านี้ ดำเนิน
402. หากจะรักจงรักอย่างสุดใจ
403. ความสุขยืนยงคงมาสู่ผู้ชอบธรรม
404. ขอพระองค์ทรงช่วย
405. ข้าต้องไปฟากข้างโน้น (To the regions beyond)
406. เชิญมาเชิญมาอย่าช้า
407. เราคริสเตียน
408. อย่าอวดตนว่าเป็นคนดีที่สุดแล้ว
409. ฟงนฝ่าบุกไปหนใดเราไปทุกแห่ง
410. พระเยซูผู้ที่ข้าบูชา (Close to Thee)
411. เมืองบรมสุข
412. เชิญเชิญอย่าได้ช้า
413. พระเยซูผู้ดีเลิศ
414. พระสิริทรงประทับท่ามกลางเรา (Let Your glory fall)
415. ส่งฝนมา (Let it rain)
416. ข้าขอถวายเกียรติแด่พระเจ้า (To God be the glory)
417. ผู้เป็น (He lives, He lives)
418. พระเยซูเป็นร่มเย็นของข้า (Jesus is all the world to me)
419. ขอพระองค์เจ้าทรงตรวจจิตใจ (Cleanse me)
420. เราขอสั่งทำลายกำแพง (Break dividing walls)
421. พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ (Amazing grace)
422. ครั้นเมื่อเป่าแตร (When the roll is called up yonder)
423. ไม่มีใคร (There's not a friend like the lowly Jesus)
424. ข้าอ่อนแรงพระองค์ทรงฤทธิ์ (I am weak but Thou art strong)
425. มีสถานอันงดงามเลิศนักหนา (In the sweet by and by)
426. เพราะบาปของข้า
427. พระเยซูทรงรักเรา
428. ไม่ทราบชื่อผู้แต่งเพลงไทย (My God is real)
429. พระเจ้ายิ่งใหญ่ (How great Thou art)
430. ข้ายึดมั่นในคำสัญญา (Standing on the promises)
431. ไม้กางเขนโบราณ (The old rugged cross)
432. ได้ล้างด้วยโลหิตพระเยซู (Are you washed in the blood)
433. ทหารของพระเยซูเจ้า (Stand up for Jesus)
434. ท่านอยากจะพ้นจากความบาปหรือ (There is power in the blood)
435. เพราะพระเจ้าเป็นความรัก
436. สาธุสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเดชา
437. โอ้ว่าความรัก
438. เชิญท่านทั้งหลาย
439. วันเอ๋ยวันเวลา
440. โอ้พระเยซูผู้ทรงรับทุกข์ทน
441. ไม้กางเขน
442. ยกย่องพระคำ
443. วันนี้เป็นวันสันติสุข
444. จงเฝ้าวอนอธิษฐาน
446. เพลงเชิญไปสวรรค์
447. โอพระบิดาข้าพระองค์ขอบพระคุณ
448. บนไม้กางเขน
449. อย่าเบื่อหน่ายในการทำดี
450. มาเรามาบรรเลง
451. จิตข้าวันทาด้วยใจสัจจา
452. ลืมพระเจ้าไม่ลง
453. ใกล้จะสิ้นยุค
454. เพลงยามรุ่งอรุณ
456. ฉันอยู่กับพระเยซู
457. ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า (Sing halleluia to the Lord)
458. จิตวิญญาณข้าเอ๋ย
459. เตือนความหลัง
460. โอ้เมืองสวรรค์นั้นงามวิไล
461. พระเจ้าสูงสุด
462. ขอบพระคุณพระบิดา
463. ขอบพระคุณพระเจ้า
464. ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง
465. แสนปิติยินดี
466. โอ้พระบิดาในมหาสวรรค์
467. เปรียบดังสายธารที่ไหลหลั่งมา
468. เชิญผู้ที่ลำบาก
469. คำอ้อนวอน
470. เจ็ดสิบครั้งคูณด้วยเจ็ด
471. เชิญทุกท่านทั้งหญิงทั้งชาย
472. ขอวางใจในพระองค์
473. เปิดใจ
474. เชิญสรรเสริญพระเจ้า
475. เชิญเถิดพี่น้องชาวไทย

เทศการคริสต์มาส 476-495

476. ยามราตรีศรีหรรษา (Silent night, holy night)
477. เมื่อคืนวันนั้น (O holy night)
478. ฟังเสียงเพลงทูตสวรรค์วันนี้
479A. คริสต์มาสเป็นเวลา (Christmas is a time to love)
479B. วันยิ่งใหญ่
480. ชาวโลกทั้งหลายชื่นใจยินดี (Joy to the world)
481. ดาวจากสวรรค์
482. สรรเสริญพระผู้ไถ่
483. ความสุขวันคริสต์มาส
484. วันคริสต์มาสเปรมปรีดิ์
485A. จงมีสันติสุข
485B. คริสต์มาสหรรษา
486. วันเปรมปรีดิ์ราตรีสุขแสนหรรษา
487. จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ (Hark the herald angels sing)
488A. จงต้อนรับพระเยซู เข้ามาอยู่ในใจ
488B. พระสัญญา
489. โอองค์พระเยซู
490. ขอเชิญท่านผู้วางใจ (O come, all ye faithful)
491. ชื่นใจในวันคริสต์มาส
492A. พระเจ้ารักเราเสด็จเข้ามาเกิด
492B. พระเยซูเสด็จมา
493. วันคริสต์มาสทั่วโลกทุกชาติชื่นชมยินดี
494. เปี่ยมรักจนเต็มล้น
495A. วันสำราญทั่วโลกา
495B. แสงสว่างแห่งพระคริสต์

พิธีบัพติศมา 496-497

496. โอ้พระบิดาข้าเห็นทางแล้ว
497. พิธีบัพติศมา

พิธีสมรส 498-503

498. ครอบครัวเรามีพระเจ้าเป็นใหญ่
499. คำว่ารักแท้จริงไม่มีมลาย
500. เนื้อคู่พระเจ้าสร้าง
501. จิตใจเบิกบานในวันแต่งงาน
502. จิตใจสำราญถึงวันแต่งงาน
503. รักคือคำนี้

เพลงใหม่ 504-636

504. เมื่อข้าร้อง
505. เวลาของเอลียาห์ (These are the days of Elijah)
506. เหนือโลกา
507. ใคร
508. ใจฉันรู้
509. ได้ยินพระสุรเสียง
510. ข้าได้มองเห็น
511. ฉันจะเปลี่ยนความเศร้าโศก (I'm trading my sorrows)
512. บนบัลลังก์
513. สาธุการพระนามในแผ่นดิน (Blessed be Your name)
514. องค์สูงสุด (Above all powers)
515. ส่งการฟื้นฟู
516. ถึงกระนั้น
517. ไม่เคยลืมที่ได้ตัดสินใจ
518. หัวใจผู้รับใช้
520. องค์พระบารมี (King of Majesty)
521. จงมีความเชือในพระองค์
522. ราชาแห่งดวงใจ
523. บ่มีผู้ใดจะเปรียบปานพระเจ้า
524. ได้ยินบ่เน้อ
525. เจ้าสาว
526. เพราะทรงเรียกข้า
527. เพลงถวายตัว
528. เรามาเต้นรำ (Hear our praises)
529. โมทนาขอบพระคุณ
530. กล่าวคำว่ารัก
531. ผู้ที่เหน็ดเหนื่อยอยู่ ผู้ที่อ่อนล้า
532. เมตตาชื่นใจ
533. พระเจ้าทรงครอบครอง (Lord, reign in me)
534. พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ (How great is our God)
535. รักของพระองค์
536. อยู่บนกางเขน
537. เปลี่ยน
538. เยซูพระเจ้ายิ่งใหญ่
539. หัวใจการนมัสการ (The heart of worship)
540. เรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการ
541. พระเจ้าของทุกสิ่ง
542. โปรดเทการเจิม
543. ความรักอัศจรรย์ (Amazing love)
544. คำสรรเสริญมาจากดวงใจ (Love You so much)
545. จงเตรียมหนทาง (Prepare the way of the Lord)
546. ชนชาติที่รักสงบฟังเสียงพระเจ้า
547. ดวงใจของข้าอยู่ในพระหัตถ์
548. ทุกๆ สิ่ง
549. พระเจ้าดีต่อฉัน
550. พระเยซูดวงใจร้องเรียกหา (Jesus, lover of my soul, all consuming fire)
551. พระเจ้าทรงสถิตกับฉัน
552. อยากเห็นคนไทยนมัสการพระเจ้า
553. เชิญมานมัสการ
554. ขอบอกข่าวดี
555. พระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้า
556. สรรเสริญพระนามพระเจ้ายิ่งใหญ่
557. เยรูซาเล็มใหม่
558. ข้าเปล่งเสียงโห่ร้อง
559. พระองค์ดี (You are good)
560. เมื่อเราเป็นหนึ่งใจเดียวกัน
561. ทุกๆ วัน (Every day)
562. ณ ที่นั่น
563. บทเพลงในดวงใจ (Song of my heart)
564. พระเจ้าผู้ทรงเป็นทุกสิ่ง
565. ร้องโฮซันนา
566. พระเจ้าทรงพระชนม์ (My redeemer lives)
567. พระเยซูผู้เป็นหนทาง
568. โปรดทรงนำทาง
569. โลหิตบริสุทธิ์
570. ข้าร้องสรรเสริญ
571. ไหลลงมา
572. ไม่ว่าอยู่แห่งหนใด (True worshippers)
573. แม่น้ำ
574. พระองค์ผู้ทรงนำข้า
575. มีสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
576. รักไม่มีสิ้นสุด (To the ends of the earth)
577. สุขใจจริงๆ
578. โปรดช่วยข้าด้วย
579. ให้ข้าอยู่ในพระนิเวศน์
580. ไม่มีอะไรมาพราก
581. แสนชื่นบานเพียงใด
582. ฉันเป็นที่รักยิ่ง (Touch of love)
583. ที่กางเขนนั้น
584. ที่ประทับ
585. ทุกๆวันใจข้าต้องการ
586. มาร่วมกันร้องเพลง
587. มีเพียงพระองค์บนทางที่เดิน
588. รักวิเศษ
589. พลังแห่งความรอด (Mighty to save)
590. รักที่ยิ่งใหญ่
591. เชิญมาเต้นรำ
592. เทิดทูนพระเยซู
593. ดีต่อข้า
594. เพียงผู้เดียว
595. เมื่อไม่นาน
596. เราขอนมัสการ
597. พระผู้ไถ่แห่งชีวิต
598. โปรดส่งการเจิม
599. ในทุกสิ่งเราขอบพระคุณ
600. ทรงเป็นพระเจ้านิรันคร์ (The everlasting God)
601. ข้าได้ยินเสียงตรัส (Under the shelter of Your wings)
602. รักและบูชา
603. ข้าพร้อมกลับใจ
604. ดวงใจฉันเฝ้าคอยพระองค์
605. ตลอดไป (Forever)
606. ธงชัย
607. นมัสการ นมัสการองค์พระบิดา
608. พระเยซูความหวังของประชาชาติ (Jesus, hope of the nations)
609. พระเจ้าทรงเลี้ยงดู
610. ขอหัวใจเหมือนพระทัยพระองค์ (True worshippers)
611. ขอองค์พระวิญญาณเคลื่อน (Let Your Spirit come)
612. พระองค์ทรงดีต่อฉันทรงรักษาใจ (You are beautiful my sweet, sweet song)
613. เมื่อองค์พระวิญญาณ (Where the Spirit of the Lord is)
614. รักมั่นคงพระองค์
615. ซ่อนข้าไว้ภายใต้ปีกพระองค์ (Hide me now)
616. วิญญาณข้าเรียกร้อง (This is my desire)
617. ข้ารักพระนามพระองค์
618. องค์พระเจ้าเราเข้ามา
619. ทุกๆ ครัง
620. ดุจความสว่าง (Light of the world)
621. โฮซันนา (Hosanna, I see the king of glory)
622. ทรงชื่นบาน
623. ฉันเป็นใคร (Who am I)
624. ที่กางเขนฉันคุกเข่า (At the cross)
625. บ้านหลังนี้
626. พระเจ้าประเสริฐ
627. สบายดีบ่
628. ข่าวดีจากสวรรค์
629. เจ้ารักเราหรือ
630. พระเจ้าชีวิต
631. เพลงแห่งสันติสุข
632. วอนอธิษฐาน
633. เปิดใจให้พระเยซู
634. พลังสัมพันธ์ภาคกลาง
635. ไกลสุดขอบฟ้ามีพระบิดา
636. ปฐมกาล อพยพ

สรรเสริญ.   ข้อสรรเสริญ (Doxology)

C1/1

สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร

สรรเสริญพระเจ้าเหล่าประชากร

สรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตร

สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์

อาเมน

1. เราจะยินดีและเราจะเปรมปรีดิ์ (I will rejoice in You and be glad)

C1/1

เราจะยินดี และเราจะเปรมปรีดิ์

เราจะสดุดีสรรเสริญนามพระองค์

เพราะพระองค์ทรงนำ เราไปทุกวัน ทุกเวลา

เราจะยินดี และเรา จะเปรมปรีดิ์

2. ข้ายินดีเมื่อเขากล่าวแก่ข้าว่า (I was glad when they said unto me)

C1/1

[1] ข้ายินดี เมื่อเขากล่าวแก่ข้าว่า [x3]

ให้เราไป ยังนิเวศ พระเจ้าเถิด

[2] ร้องบทเพลง สาธุการแด่พระเจ้า [x3]

ให้เราไป ยังนิเวศ พระเจ้าเถิด

3. ฮาเลลูยาสรรเสริญ (Halleluia, praise the Lord)

C1/1

ฮาเลลูยาสรรเสริญ ฮาเลลูยาถวายสาธุการ

ขอถวายเกียรติแด่พระเจ้า ผู้ทรงอัศจรรย์

และบริสุทธิ์ ทรงประทานพระบุตรองค์เดียว

มาเป็นผู้ไถ่ ฮาเลลูยาสรรเสริญ ฮาเลลู

ถวายสาธุการ ฮาเลลูยาขอยกย่องพระนาม

พระสิริ คำสรรเสริญ แด่จอมราชา

4. มานี่เป็นเวลานมัสการ (Come, now is the time)

D1/3

มา นี่เป็นเวลานมัสการ

มา นี่เป็นเวลาถวายดวงใจ

มา นมัสการดั่งที่เป็น

มา ต่อหน้าพระองค์ดั่งที่เราเป็น มา

4. มานี่เป็นเวลานมัสการ (Come, now is the time)

D2/3

สักวันทุกลิ้นจะยอมรับว่าทรงเป็นพระเจ้า

สักวันทุกคนจะก้มกราบลง

แต่ทรัพย์สมบัติล้ำค่าคงเป็นของบรรดา

ผู้เลือกและรับพระองค์ [x2]

4. มานี่เป็นเวลานมัสการ (Come, now is the time)

D3/3

มา นี่เป็นเวลานมัสการ

มา นี่เป็นเวลาถวายดวงใจ

มา นมัสการดั่งที่เป็น

มา ต่อหน้าพระองค์ดั่งที่เราเป็น มา มา มา

5. จงรวมกันผนึกกำลัง (We are gathering together unto Him)

D1/2

จงร่วมกันผนึกกำลังเพื่อพระเยซู

จงร่วมกันผนึกกำลังเพื่อพระเยซู

เพราะพระองค์เราทั้งหลาย

จึงได้มาร่วมชุมนุมกัน

จงร่วมกันผนึกกำลังเพื่อพระเยซู

5. จงรวมกันผนึกกำลัง (We are gathering together unto Him)

D2/2

จงก้าวไปอย่างผู้มีชัยในพระเยซู

จงก้าวไปอย่างผู้มีชัยในพระเยซู

เพราะพระองค์เราทั้งหลาย

จึงได้มาร่วมชุมนุมกัน

จงก้าวไปอย่างผู้มีชัยในพระเยซู

6. เราจะเข้ามาสรรเสริญ (I will enter His gates)

D1/2

เราจะเข้ามาสรรเสริญ

ด้วยใจโมทนาพระคุณ

เราจะเข้ามาด้วยการร้องเพลง

เราจะร้องวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าทรงสร้าง

ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในพระองค์

6. เราจะเข้ามาสรรเสริญ (I will enter His gates)

D2/2

จงชื่นชมยินดี จงชื่นชมยินดี

ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในพระองค์

จงชื่นชมยินดี จงชื่นชมยินดี

ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในพระองค์

7. มาเถิดให้เราพากันไป (Come and let us go up)

D1/2

มาเถิดให้เราพากันไปยังภูเขาของพระเจ้า

ที่พระนิเวศน์ของพระองค์

มาเถิดให้เราพากันไปยังภูเขาของพระเจ้า

ที่พระนิเวศน์ของพระองค์

7. มาเถิดให้เราพากันไป (Come and let us go up)

D2/2

พระองค์จะทรงนำในมรรคา

และเราจะเดินในทางพระองค์

และพระธรรมจะออกมาจากศิโยน

และพระดำรัสของพระองค์จากเยรูซาเล็ม

8. เรานำเสียงการสรรเสริญมา (We bring a sacrifice of praise)

D1/1

เรานำเสียงการสรรเสริญ มายังวิหารของ

พระองค์ เรานำเสียงการสรรเสริญ มายัง

วิหารของพระองค์ เราถวายคำโมทนา เป็น

เครื่องบูชาแด่พระผู้เป็นเจ้า เราถวายคำ

สดุดี เป็นเครื่องบูชาแด่พระองค์

9. มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า

D1/5

มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า

มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า

มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า

มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า

9. มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า

D2/5

องค์พระคริสต์ผู้สถิตในฟ้าสวรรค์

โปรดประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่ข้า

องค์พระคริสต์ผู้พิชิตความมรณา

โปรดให้ข้าถึงสวรรค์อันเปรมปรีดิ์

9. มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า

D3/5

มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า

มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า

มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า

มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า

9. มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า

D4/5

ใต้ดวงจันทร์และดวงดาวสกาวพราวแสง

ช่วยดัดแปลงดินแดนถิ่นนี้ให้ชื่นรื่นรมย์

หมู่แมกไม้หอมหวนชวนให้ชื่นชม

เร้าอารมณ์ให้สุขแสนแดนวิมาน

9. มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า

D5/5

มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า

มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า

มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า

มาเถิดมาสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า

10. ข้าอยากเห็นพระเยชูยกขึ้นสูง (We want to see Jesus lifted high)

E1/2

ตั้งแต่ทิศตะวันออก ตลอดจนถึงทิศ

ตะวันตก ควรสรรเสริญพระนามพระเจ้า

ตั้งแต่ทิศตะวันออก ตลอดจนถึงทิศ

ตะวันตก ควรสรรเสริญพระนามพระเจ้า

10. ข้าอยากเห็นพระเยชูยกขึ้นสูง (We want to see Jesus lifted high)

E2/2

พากันยกย่อง พระเยโฮวาห์

บรรดาผู้ทาส ของพระองค์

สาธุการแด่ พระเยโฮวาห์

ตั้งแต่บัดนี้ไป ตลอดชีวิตนิรันดร์

11. วันนี้เป็นวัน (This is the day)

E1/1

วันนี้เป็นวัน ๆ ที่พระเจ้าจัดไว้ ๆ

เราจะยินดี ๆ และเบิกบานในใจ ๆ

วันนี้เป็นวันที่พระเจ้าจัดไว้

เราจะยินดีและเบิกบานในใจ

วันนี้เป็นวัน ๆ ที่พระเจ้าจัดไว้

12. จงร้องเพลงสรรเสริญบทใหม่

E1/4

สรรเสริญพระนามพระเยโฮวาห์

ในสถานนมัสการของพระองค์

สรรเสริญพระนามพระเยโฮวาห์

ในพื้นฟ้าอานุภาพของพระองค์

12. จงร้องเพลงสรรเสริญบทใหม่

E2/4

สรรเสริญในความรักมั่นคงของพระองค์

สรรเสริญในในพระคุณมากล้นของพระองค์

สรรเสริญในความสัตย์ซื่อยิ่งของพระองค์

จงให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระเจ้า

12. จงร้องเพลงสรรเสริญบทใหม่

E3/4

สรรเสริญพระนามพระเยโฮวาห์

จงร้องเพลงสดุดีแด่พระองค์

สรรเสริญพระนามพระเยโฮวาห์

จงร้องเพลงโมทนาแด่พระองค์

12. จงร้องเพลงสรรเสริญบทใหม่

E4/4

สรรเสริญในความรักมั่นคงของพระองค์

สรรเสริญในในพระคุณมากล้นของพระองค์

สรรเสริญในความสัตย์ซื่อยิ่งของพระองค์

จงให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระเจ้า

13. เชิญมารื่นเริงยินดี (Celebrate)

F1/2

เชิญมารื่นเริงยินดี ฉลองพระเยซูด้วยความ

ยินดี องค์พระเยซูผู้ทรงรักเรา ประทานชีวี

เราจึงเปล่งเสียงยินดี ต่อองค์ราชาด้วยเพลง

สดุดี ถวายสรรเสริญ พระผู้ทรงแสนดี

นมัสการวันนี้

13. เชิญมารื่นเริงยินดี (Celebrate)

F2/2

[ร้องรับ]

เชิญมารื่นเริงยินดี แสนยินดี แสนชื่นชม

ยินดี แสนชื่นชมยินดีต่อพระองค์

เราจึงรื่นเริงยินดี แสนยินดี แสนชื่นชม

ยินดี แสนชื่นชมยินดีต่อพระองค์

14. ให้เราเข้ามา

G1/1

ให้เราเข้ามา สรรเสริญพระเป็นเจ้า

ให้เราเข้ามา ด้วยใจยินดี

ให้เราเข้ามา สรรเสริญพระผู้มี

ด้วยความยินดี และเปรมปรีดา

เราจะทักทายกัน ผูกพันความรักมั่นคง

เพราะพระองค์ทรงรักเรา [x2]

15. เชิญมาเยินยอพระนาม

G1/4

มา เชิญทุกคนมา ตบมือและร้องเพลง

เยินยอ นามพระผู้ทรง เป็นองค์จอมราชา

เพราะพระองค์ ผู้ทรงมีชัยชนะ และทรงยิ่ง

ใหญ่ ทรงครอบครอง และทรงอยู่เหนือโลกา

15. เชิญมาเยินยอพระนาม

G2/4

[ร้องรับ]

ร้องฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระนาม

ถวายเพลงบทใหม่ แด่องค์จอมราชา

ร้องฮาเลลูยา

15. เชิญมาเยินยอพระนาม

G3/4

องค์พระเยซู ทรงเป็นชีวิตของเรา

ทรงเป็นองค์ ที่เราเชื่อ และวางใจนิรันดร์

เพราะพระองค์ผู้ทรงมีชัยชนะ และทรงยิ่ง

ใหญ่ ทรงครอบครอง และทรงอยู่เหนือโลกา

15. เชิญมาเยินยอพระนาม

G4/4

[ร้องรับ]

ร้องฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระนาม

ถวายเพลงบทใหม่ แด่องค์จอมราชา

ร้องฮาเลลูยา

16. น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า (Praise ye the Lord)

G1/1

น่าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า [x2]

พระคุณความรอด อนันต์

พระคริสต์ตายเพื่อฉัน สรรเสริญพระเจ้า

สรรเสริญพระเจ้า ฮาเลลูยา

สรรเสริญพระเจ้า ฮาเลลูยา

สรรเสริญพระเจ้า ฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า

17. จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด (Come and praise the Lord)

G1/2

จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

เปล่งเสียงโหร้องถวาย จงเข้าไปในวิหาร

และนำนม้สการพระองค์

พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งขึ้นด้วยฝีพระหัสถ์

พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่สสมควรสรรเสริญ

17. จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด (Come and praise the Lord)

G2/2

ให้ทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้า

จงสรรเสริญพระนามพระองค์

ยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระองค์ร่วมกัน

ร้องเพลงและเต้นรำถวาย

สรรเสริญพระนามเกรียงไกร

ทุกๆสิง่ที่หายใจจงสรรเสริญพระเจ้า

18. มาเร็ว มาร้องสรรเสริญพระเจ้า

A1/3

มาเร็ว มาร้อง สรรเสริญพระเจ้า ร้องรำ

ทำเพลง เต้นโลด สรร(ระ)เสริญพระองค์

ชูมือขวา ชูมือซ้าย เฉลิมฉลองพระองค์

เราชูใจ ขอยินดี อยู่ในความรักพระองค์

18. มาเร็ว มาร้องสรรเสริญพระเจ้า

A2/3

องค์พระเยซู พระองค์อยู่ใกล้ใกล้เรา

องค์พระเยซู เรามาสรรเสริญพระองค์

ชูมือขวา ชูมือซ้าย เฉลิมฉลองพระองค์

เราชูใจ ขอยินดี อยู่ในความรักพระองค์

18. มาเร็ว มาร้องสรรเสริญพระเจ้า

A3/3

พระเยซู เรารักพระองค์

พระเยซู อยากอยู่ใกล้พระองค์

อยากชมความงามพระองค์

อยากเห็นพระพักตร์ พระองค์อยู่กับเรา

19. ฉันจะยินดี (I will rejoice)

F1/2

ฉันจะยินดี ฉันจะยกเสียง นมัสการพระองค์

ถวายพระเกียรติ พระนาม ท่ามกลางปวง

ประชา โอ่ โอ โอ้ ฉันจะยินดี ในทุกสิ่งฉัน

จะขอบพระคุณพระองค์ ผู้ทรงเป็น

พระผู้ช่วยให้รอด ของฉัน

19. ฉันจะยินดี (I will rejoice)

F2/2

ทุก ๆ สิ่งที่ทำ ความรักพระองค์ ล้อมรอบฉัน

ไม่อาจจะพ้น จากพระคุณ ไม่สามารถ

บรรยายพระพร ที่อยู่ล้อมรอบฉัน

แต่ฉันจะสรรเสริญพระองค์

20. เราจะสร้างประชากรเพื่อสรรเสริญ (For I'm building a people)

C1/2

เราจะสร้างประชากรเพื่อการสรรเสริญ

คริสตจักรที่ประกอบด้วยฤทธิ์เดช

ให้แพร่หลายทั่วแผ่นดินโดยพระวิญญาณ

เพื่อพระเกียรติแห่งพระนามบริสุทธิ์

20. เราจะสร้างประชากรเพื่อสรรเสริญ (For I'm building a people)

C2/2

ขอทรงสร้างเรา ให้มั่นคงเถิด

ให้เราร่วมอยู่ ในพระบุตร

เป็นพระวิหาร อันสง่างาม

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์

21. เหตุนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรม

C1/2

เหตุนั้น เมื่อเรา ได้เป็นคนชอบธรรม

โดยความเชื่อแล้วนั้น เรามีสันติสุข

ในพระเจ้า ทางพระเยซูคริสต์

เพราะว่าความรักพระเจ้า ได้เข้าสู่จิตใจ

ของเรา ทางพระวิญญาณ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์

ซึ่งพระองค์ประทานแก่เรา

21. เหตุนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรม

C2/2

ชูวี ชูวี ชูวี ชูวี อุมปำปำ อายายา อายายา

ชูวี ชูวี ชูวี ชูวี อุมปำปำ อายายา อายายา

เพราะว่าความรักพระเจ้า ได้เข้าสู่จิตใจ

ของเรา ทางพระวิญญาณ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์

ซึ่งพระองค์ประทานแก่เรา

22. ชัยชนะโลกนี้ (We have overcome)

C1/1

ชัยชนะโลกนี้ ชัยชนะโลกนี้

โดยโลหิตพระเยซู ชัยชนะโลกนี้

วางใจในพระเจ้า เราเห็นสง่าราศี

เราเชื่อในพระเยซู ผู้ชนะโลกนี้

23. พระเกียรติ พระสิริ (Blessing and honour)

C1/4

พระเกียรติ พระสิริ ฤทธา และราศี

จงเป็น ของพระองค์ ผู้ยิ่งใหญ่

จากทุกทุกชนชาติ ทุกทุกสิ่งที่ทรงสร้าง

จงเป็น ของพระองค์ ผู้ยิ่งใหญ่

23. พระเกียรติ พระสิริ (Blessing and honour)

C2/4

[ร้องรับ]

ทุกทุกลิ้นบนแผ่นดินเบื้องบน ร้องประกาศ

พระสิริ ทุกทุกคนก้มลง ตรงบัลลังก์นมัสการ

เราจะร้อง สรรเสริญแด่พระองค์

อำนาจ ครอบครอง ไม่มีวันจบลง

พระองค์ ทรงยิ่งใหญ่

23. พระเกียรติ พระสิริ (Blessing and honour)

C3/4

พระองค์ทรงอำนาจ ครอบครองทั่วโลกา

เราสรรเสริญพระองค์ ผู้ทรงยิ่งใหญ่

ไม่มีใครมาเทียบ ความยิ่งใหญ่พระองค์

เราสรรเสริญพระองค์ ผู้ทรงยิ่งใหญ่

23. พระเกียรติ พระสิริ (Blessing and honour)

C4/4

[ร้องรับ]

ทุกทุกลิ้นบนแผ่นดินเบื้องบน ร้องประกาศ

พระสิริ ทุกทุกคนก้มลง ตรงบัลลังก์นมัสการ

เราจะร้อง สรรเสริญแด่พระองค์

อำนาจ ครอบครอง ไม่มีวันจบลง

พระองค์ ทรงยิ่งใหญ่

24. เราประกาศว่าแผ่นดินของพระเจ้าอยู่นี่ (We declare that the kingdom of God is here)

C1/3

ความวางใจข้าอยู่ในพระนาม

ผู้สร้างฟ้าและโลกา

ความวางใจข้าอยู่ในพระนาม

ผู้สร้างฟ้าและโลกา

ร้องฮา เล ลู ยา ฮา เล ลู ยา

ฮา เล ลู ยา ฮา เล ลู ยา ฮา เล ลู ยา

24. เราประกาศว่าแผ่นดินของพระเจ้าอยู่นี่ (We declare that the kingdom of God is here)

C2/3

ความหวังของข้าอยู่ในพระนาม

ผู้สร้างฟ้าและโลกา

ความหวังของข้าอยู่ในพระนาม

ผู้สร้างฟ้าและโลกา

ร้องฮา เล ลู ยา ฮา เล ลู ยา

ฮา เล ลู ยา ฮา เล ลู ยา ฮา เล ลู ยา

24. เราประกาศว่าแผ่นดินของพระเจ้าอยู่นี่ (We declare that the kingdom of God is here)

C3/3

ความยินดีข้าอยู่ในพระนาม

ผู้สร้างฟ้าและโลกา

ความยินดีข้าอยู่ในพระนาม

ผู้สร้างฟ้าและโลกา

ร้องฮา เล ลู ยา ฮา เล ลู ยา

ฮา เล ลู ยา ฮา เล ลู ยา ฮา เล ลู ยา

25. ความรักของพระเจ้าดีกว่าชีวิต (Thy loving kindness)

C1/2

ความรักของพระเจ้า ดีกว่าชีวิต

ความรักของพระเจ้า ดีกว่าชีวิต

ริมฝีปากของข้า จะสรรเสริญพระองค์

ข้าชูมือต่อ พระนามของพระองค์

25. ความรักของพระเจ้าดีกว่าชีวิต (Thy loving kindness)

C2/2

ข้าชูมือต่อ พระนามของพระองค์

ข้าชูมือต่อ พระนามของพระองค์

ริมฝีปากของข้า จะสรรเสริญพระองค์

ข้าชูมือต่อ พระนามของพระองค์

26. ยามเราอยู่ร่วมกัน

C1/2

[1] ยามเราอยู่ร่วมกันเราช่วยเหลือกัน

สุขทุกข์ปัญหาใดจับมือกันก้าวไป

บัญญัติรักพระเจ้าให้เรารักพระองค์

ด้วยสุดใจสุดจิตสุดกำลังความคิด

บัญญัติรักยิ่งใหญ่ ให้เรารักเพื่อนบ้าน

เหมือนรักตนเอง

26. ยามเราอยู่ร่วมกัน

C2/2

[2] ถ้าเรารักกัน นั่นแหละคนทั้งปวง

จะรู้ว่าเรา เป็นสาวกพระองค์

บัญญัติรักพระเจ้า ให้เรารักพระองค์

ด้วยสุดใจสุดจิต สุดกำลังความคิด

บัญญัติรักยิ่งใหญ่ ให้เรารักเพื่อนบ้าน

เหมือนรักตนเอง

27. องค์พระเยซูคริสต์ที่รักของข้า

C1/2

องค์พระเยซูคริสต์ที่รักของข้าฯ

พระองค์ทรงเป็นทางและชีวิต

พระองค์พลีชีวิตที่บนกางเขน

เพื่อข้าฯจะได้ชีวิตใหม่

27. องค์พระเยซูคริสต์ที่รักของข้า

C2/2

ไม่มีรักใดเหมือนพระองค์

ความรักของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่

พระเยซูที่รักของเราทุกคน

ปวงชนจงสรรเสริญพระองค์

29. ทางเดียวเยซู (One way, Jesus)

B1/4

ข้ากราบลงที่พระบาทพระองค์

พระองค์เท่านั้นที่ข้าต้องการ

กลับมาพบพระองค์ ณ ตรงนี้

29. ทางเดียวเยซู (One way, Jesus)

B2/4

เมื่อข้าทุกข์ร้อนร้องหาพระองค์

ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระองค์ก่อน

ถ่อมใจของข้าทั้งสิ้นแด่พระองค์

ทางเดียวเยซู เพียงพระองค์

ที่ชีวิตข้านั้นต้องการ [x2]

29. ทางเดียวเยซู (One way, Jesus)

B3/4

พระคุณพระองค์ล้นภายในข้า

ไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าอย่างไร

ภายในใจข้าได้พบพระองค์เรื่อยไป

พระองค์มั่นคงไม่เคยเปลี่ยนแปลง

ทุกวันเวลาตลอดนิรันดร์

ถ่อมใจของข้าทั้งสิ้นแด่พระองค์

29. ทางเดียวเยซู (One way, Jesus)

B4/4

ทรงเป็นทางนั้นความจริงและชีวิต

ข้าจะเดินตามพระองค์

ด้วยความเชื่อมั่น

มีชีวิตเพื่อพระองค์

30. เมตตาหลั่งลงมา (Mercy is falling)

D1/5

[สร้อย]

เมตตาหลั่งมา รินหลั่งมา พาให้ชื่นบาน

เมตตาหลั่งมา มาดุจฝนชื่นใจ

เมตตาหลั่งมา พาพระพรลงมาสู่ทุกคน [x2]

30. เมตตาหลั่งลงมา (Mercy is falling)

D2/5

เฮ้ โฮ เรามารับพระเมตตา

เฮ้ โฮ เรามารับพระคุณ

เฮ้ โฮ เรามาร้องรำจนนิรันดร์

30. เมตตาหลั่งลงมา (Mercy is falling)

D3/5

[สร้อย]

เมตตาหลั่งมา รินหลั่งมา พาให้ชื่นบาน

เมตตาหลั่งมา มาดุจฝนชื่นใจ

เมตตาหลั่งมา พาพระพรลงมาสู่ทุกคน [x2]

30. เมตตาหลั่งลงมา (Mercy is falling)

D4/5

เยซู เรามารับพระเมตตา

เยซู เรามารับพระคุณ

เยซู เรามาร้องรำจนนิรันดร์

30. เมตตาหลั่งลงมา (Mercy is falling)

D5/5

[สร้อย]

เมตตาหลั่งมา รินหลั่งมา พาให้ชื่นบาน

เมตตาหลั่งมา มาดุจฝนชื่นใจ

เมตตาหลั่งมา พาพระพรลงมาสู่ทุกคน [x2]

31. องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ (What a mighty God we serve)

D1/1

องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่

องค์พระเจ้าของเราเกรียงไกร

ชาวสวรรค์และโลกา

พากันร้องสรรเสริญว่า

องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่

32. ให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้ร้องว่า (Let the redeemed of the Lord)

D1/1

ให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้ร้องว่า

ให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้ร้องว่า

ให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้ร้องว่า

ฉันเป็นไท ฉันเป็นไท สรรเสริญพระเจ้า

33. ร้องโฮซันนา (Sing hosanna)

D1/1

ร้องโฮซันนา ร้องโฮซันนา

ร้องโฮซันนาแด่องค์จอมราชา

ร้องโฮซันนา ร้องโฮซันนา

ร้องโฮซันนาแด่องค์จอมราชา

34. ไม่ใช่ฤทธิ์ไม่ใช่แรง (Not by might, nor by power)

D1/1

ไม่ใช่ฤทธิ์ ไม่ใช่แรง แต่แข็งแกร่งด้วย

พระวิญญาณ ไม่ใช่ฤทธิ์ ไม่ใช่แรง

แต่แข็งแกร่งด้วยพระวิญญาณ

ถึงภูเขาก็เลื่อนลอยไป ถึงภูเขาก็เลื่อน

ลอยไป ถึงภูเขาก็เลื่อนลอยไป

โดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณ

35. ฉันเป็นไท

D1/1

ฉันเป็นไท ฉันเป็นไท ฉันเป็นไท

เพื่อจะรับใช้พระผู้เป็นเจ้า [x2]

พระองค์สอนฉันให้สรรเสริญ

พระองค์สอนฉันร้องเพลงบทใหม่

พระองค์สอนให้ฉันรัก ฉันเป็นไท

เพื่อจะรับใช้พระผู้เป็นเจ้า

36. ในพระนามพระเยซู (In the name of Jesus)

D1/1

ในพระนามพระเยซู [x2] เราต้องเป็นผู้มีชัย

ในพระนามพระเยซู [x2] ผีร้ายจะต้องหนีไป

เมื่อเราสู้โดยนามพระเยซู ใครสามารถต่อ

สู้เราได้ เมื่อเราสู้โดยนามพระเยซู

เราต้องเป็นผู้มีชัย

37. ข้าได้ยินเสียงกองทัพของพระเจ้า (I hear the sound of the army)

D1/1

ข้าได้ยินเสียงกองทัพของพระเจ้า

ข้าได้ยินเสียงกองทัพของพระเจ้า

นั่นคือเสียงสรรเสริญ เสียงประจัญบาน

กองทัพของพระเจ้า กองทัพของพระเจ้า

กองทัพของพระเจ้า ก็ยาตราไป

38. ร้องเพลงถวาย สรรเสริญพระนาม (Sing unto God, sing praises to His name)

D1/2

ร้องเพลงถวาย สรรเสริญพระนามพระเจ้า

ร้องเพลงถวาย สรรเสริญพระนามพระเจ้า

จงยกย่องพระองค์ผู้ทรงประทับบนฟ้าสวรรค์

จงยกย่องพระองค์ผู้ทรงประทับบนฟ้าสวรรค์

พระนามของพระองค์นั้นคือพระเยโฮวาห์

พระเยโฮวาห์

38. ร้องเพลงถวาย สรรเสริญพระนาม (Sing unto God, sing praises to His name)

D2/2

จงยินดี ต่อหน้าพระองค์ ยินดีต่อหน้า

พระองค์ ยินดี ยินดีต่อหน้าพระองค์

จงยินดี ต่อหน้าพระองค์ ยินดีต่อหน้า

พระองค์ ยินดี ยินดีต่อหน้าพระองค์

39. องค์พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ (Ah Lord God)

D1/2

องค์พระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์

และแผ่นดินโลก ด้วยฤทธานุภาพ

โอพระเจ้า ผู้สร้างฟ้าสวรรค์

และแผ่นดินโลก ด้วยพระหัตถ์พระองค์

39. องค์พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ (Ah Lord God)

D2/2

ไม่มีสิ่งใดเกินกำลังพระเจ้า

ไม่มีสิ่งใดยากสำหรับพระองค์

พระเจ้ายิ่งใหญ่ ทรงฤทธิ์เหนือนามพระใดใด

ไม่มี สิ่งใด เกินกำลังของพระองค์

ไม่มีสิ่งใดยากสำหรับพระเจ้า

40. พระเจ้าดีตลอดเวลา (God is good, all the time)

D1/4

[ร้องรับ]

พระเจ้าดี ตลอดเวลา ใส่บทเพลงสรรเสริญ

อยู่ในใจของฉัน พระเจ้าดี ตลอดเวลา

ในราตรี ที่มืดแสงพระองค์ฉาย

พระเจ้าดี พระเจ้าดี ตลอดเวลา

40. พระเจ้าดีตลอดเวลา (God is good, all the time)

D2/4

หากเราเดินผ่าน หุบเขามืดมน และปัญหา

มารุมล้อมเรา อย่าได้กลัว พระองค์จะนำเรา

และรักษาเรา ให้มั่นคง พระองค์สัญญา

จะไม่ทอดทิ้งเรา หรือเพิกเฉยเรา

และคำพระองค์ นั้นจริง

40. พระเจ้าดีตลอดเวลา (God is good, all the time)

D3/4

ก่อนเป็นคนบาป ไม่มีค่าเลย เพื่อพวกเรา

พระองค์ยอมตาย เจิมเราด้วยไฟ วิญญาณ

บริสุทธิ์ เราจึงยืนยัน และเป็นพยาน

ความรักพระองค์ เป็นนิรันดร์กาล

และพระเมตตา ไม่เคยหมดสิ้นไป

40. พระเจ้าดีตลอดเวลา (God is good, all the time)

D4/4

ถึงแม้ฉัน จะไม่เข้าใจ การวางแผน

ที่พระองค์ให้ชีวิต อยู่ในพระองค์

และด้วยดวงตา แห่งความเชื่อ

จะได้เห็น ชัดเจน

41. อันทางของคนชอบธรรม (The steps of a good man)

D1/2

อันทางของคนชอบธรรม ทรงธรรม

ทรงนำมรรคา ให้ท่านสุขเกษม เปรมปรีดา

แม้ล้มลง แม้ล้มลง ท่านจะไม่ถูกทอดทิ้ง

เพราะพระคริสต์ ทรงค้ำชูท่าน

ด้วยพระหัตถ์

41. อันทางของคนชอบธรรม (The steps of a good man)

D2/2

[ร้องรับ]

ด้วยพระหัตถ์ ด้วยพระหัตถ์

เพราะพระคริสต์ ทรงค้ำชูท่าน

ด้วยพระหัตถ์ แม้ล้มลง แม้ล้มลง

ท่านจะไม่ถูกทอดทิ้ง เพราะพระคริสต์

ทรงค้ำชูท่าน ด้วยพระหัตถ์

42. ดีสักเท่าไหร่

D1/2

ดีสักเท่าไหร่ ที่จะขอบพระคุณพระเจ้า

ดีสักเท่าไหร่ ที่จะขอบพระคุณพระองค์

ทรงรักษาจิตใจที่ชอกช้ำ ผูกมัดคำแช่งสาป

ขอถวายพร แด่นามบริสุทธิ์

42. ดีสักเท่าไหร่

D2/2

เราขอบพระคุณ พระผู้ช่วยของเรา

ด้วยใจที่รู้ สำนึกพระคุณ

เราจงสรรเสริญ โอพระเมตตา

ดำรงนิจนิรันดร์ ทุกวันเวลา

ข้าจะสรรเสริญพระองค์

43. เราจะร้อง เราจะร้อง (I will sing, I will sing)

D1/6

เราจะร้อง เราจะร้อง บทเพลงถวายพระเจ้า

เราจะร้อง เราจะร้อง บทเพลงถวายพระเจ้า

เราจะร้อง เราจะร้อง บทเพลงถวายพระเจ้า

ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า

43. เราจะร้อง เราจะร้อง (I will sing, I will sing)

D2/6

ฮาเลลู ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า

ฮาเลลู ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า

ฮาเลลู ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า

ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า

43. เราจะร้อง เราจะร้อง (I will sing, I will sing)

D3/6

ทุกทุกคน จะกราบลง ทุกทุกลิ้นจะสารภาพ

ทุกทุกคน จะกราบลง ทุกทุกลิ้นจะสารภาพ

ทุกทุกคน จะกราบลง ทุกทุกลิ้นจะสารภาพ

ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า

43. เราจะร้อง เราจะร้อง (I will sing, I will sing)

D4/6

ฮาเลลู ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า

ฮาเลลู ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า

ฮาเลลู ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า

ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า

43. เราจะร้อง เราจะร้อง (I will sing, I will sing)

D5/6

ในพระนาม ในพระนาม พระเจ้าเรามีชัย

ในพระนาม ในพระนาม พระเจ้าเรามีชัย

ในพระนาม ในพระนาม พระเจ้าเรามีชัย

ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า

43. เราจะร้อง เราจะร้อง (I will sing, I will sing)

D6/6

ฮาเลลู ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า

ฮาเลลู ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า

ฮาเลลู ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า

ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญพระเจ้า

44. มาร้องรำ นำเพลง (We will dance on the streets)

D1/4

มาร้องรำนำเพลง เปล่งเสียงโห่ร้อง

ถวายชัยเริงโลดไป เพื่อต้อนรับองค์

เจ้าบ่าว ผู้ทรงพระสิริ

และเรา จะเฝ้ามองพักตร์พระองค์

ในแผ่นดิน ซึ่งไม่มี ทุกข์เศร้าโศก

44. มาร้องรำ นำเพลง (We will dance on the streets)

D2/4

[ร้องรับ]

เรามาร้อง มารำร่าเริงบนทางแห่งทองคำ

องค์จอมรัชันย์ และเจ้าสาวของพระองค์

ทุกลิ้น ทุก ๆ ดินแดน ทุกชาติชน บนโลกา

ร่วมกัน ในบทเพลง แห่งพระบุตร

44. มาร้องรำ นำเพลง (We will dance on the streets)

D3/4

มา นมัสการพระองค์ ด้วยสุดสิ้นกำลัง

ยกมือขึ้นพลัน ถวายองค์ราชา

พระคริสต์เสด็จมา

และเรา จะยืนเคียงข้างพระองค์

เป็นเจ้าสาว ผู้หมดจด บริสุทธิ์

44. มาร้องรำ นำเพลง (We will dance on the streets)

D4/4

[ร้องรับ]

เรามาร้อง มารำร่าเริงบนทางแห่งทองคำ

องค์จอมรัชันย์ และเจ้าสาวของพระองค์

ทุกลิ้น ทุก ๆ ดินแดน ทุกชาติชน บนโลกา

ร่วมกัน ในบทเพลง แห่งพระบุตร

45. ข้ารับการไถ่ (I've been redeemed)

D1/1

ข้ารับการไถ่ ๆ ด้วยพระโลหิต ๆ

ข้ารับการไถ่ ๆ ข้ารู้แน่แก่ใจ ๆ

ข้ารับการไถ่ด้วยพระโลหิต หลุดจากบาป

เป็นที่ทราบแน่ใจ บาปของข้าถูกยกแล้ว

สรรเสริญพระเจ้า

46. ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของข้า (The joy of the Lord is my strength)

D1/5

ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของข้า

ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของข้า

ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของข้า

ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลัง

46. ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของข้า (The joy of the Lord is my strength)

D2/5

ถ้าปรารถนาความสุขจงสรรเสริญพระเจ้า

ถ้าปรารถนาความสุขจงสรรเสริญพระเจ้า

ถ้าปรารถนาความสุขจงสรรเสริญพระเจ้า

ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลัง

46. ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของข้า (The joy of the Lord is my strength)

D3/5

พระองค์ประทานน้ำทิพย์ข้าไม่กระหายอีกเลย

พระองค์ประทานน้ำทิพย์ข้าไม่กระหายอีกเลย

พระองค์ประทานน้ำทิพย์ข้าไม่กระหายอีกเลย

ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลัง

46. ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของข้า (The joy of the Lord is my strength)

D4/5

ถ้าท่านต้องการความยินดีร้องว่า อาเมน

ถ้าท่านต้องการความยินดีร้องว่า อาเมน

ถ้าท่านต้องการความยินดีร้องว่า อาเมน

ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลัง

46. ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของข้า (The joy of the Lord is my strength)

D5/5

ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา

ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา

ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา-ฮา

ความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลัง

47. เมื่อข้าพระองค์ได้เห็นพระพักตร์ (As for me, I will behold Thy face)

D1/1

เมื่อข้าพระองค์ได้เห็นพระพักตร์

พระองค์ในด้านความชอบธรรม

ข้าจะปรีดิ์เปรม อิ่มใจ ในพระฉายายาม

เมื่อข้าตื่น ข้าอยากจะเป็นเหมือน

พระเยซูเมื่อข้าพระองค์ ได้เห็น

พระพักตร์พระองค์

48. ครองราชย์องค์พระเยซู (Reign King Jesus, reign)

D1/1

ครองราชย์องค์พระเยซู ทรงครอบครอง

ทั่วประชาชาติในโลก ครองราชย์องค์พระเยซู

ทรงครอบครองทั่วประชาชาติในโลก

ให้แผ่นดินเต็มด้วยพระสิริของพระเจ้า

ให้ประชาชาติเฝ้า ให้เข้าเฝ้าก้มกราบพระองค์

ด้วยว่าพระองค์ทรงสมควรจะ

ครองราชย์ ครองราชย์

49. ฉันจะร้องเพลงถึงความรักมั่นคง (I will sing of the mercies)

D1/2

ฉันจะร้องเพลงถึงความรัก อันมั่นคง

ของพระเจ้า นิจนิรันดร์ นิจนิรันดร์

ฉันจะร้องเพลงถึงความรัก อันมั่นคง

ของพระเจ้า นิจนิรันดร์ ฮาเลลูยา

สรรเสริญ

49. ฉันจะร้องเพลงถึงความรักมั่นคง (I will sing of the mercies)

D2/2

จะประกาศด้วยปากของฉัน ถึงความ

เที่ยงธรรม ความรักประเสริฐ

จะประกาศด้วยปากของฉัน แด่พระเจ้า

ผู้ทรงสัตย์ธรรมทั่วทุกชาติพันธ์

50. พระกรุณาและปรานี (Surely goodness and mercy)

D1/1

พระกรุณาและปรานี คงมีแก่ข้าฯ ตลอดไป

ทุกทิวา และราตรี [x2]

ข้าจะอยู่ ในเวียงวังรุ่ง รังสี มีสุขสันต์

อาหารสวรรค์ ทิพย์วิมาน สำหรับข้าฯ

พระกรุณาและปรานี คงมีแก่ข้าฯ ตลอดไป

ทุกทิวา และราตรี

51. ยังมีสายธารในพระพักตร์พระเจ้า

D1/3

ยังมีสายธารในพระพักตร์พระเจ้า

เปี่ยมด้วยความชื่นบาน

พระองค์จะทรงประทับอยู่ใกล้

จะไม่หวั่นไหวเป็นนิจ

51. ยังมีสายธารในพระพักตร์พระเจ้า

D2/3

พระองค์ทรงเป็นความหวังของเรา

เป็นดวงดาทิตย์ของพระเจ้า

ทรงประทานสวรรค์ไว้ใน

บุคคลผู้เดินอย่างเที่ยงธรรม

ข้าแต่พระเจ้า ทรงเป็นองค์จอมโยธา

ความสุขเป็นของคนที่วางใจในพระองค์

51. ยังมีสายธารในพระพักตร์พระเจ้า

D3/3

พระองค์ทรงเป็นความหวังของเรา

เป็นดวงดาทิตย์ของพระเจ้า

ทรงประทานสวรรค์ไว้ใน

บุคคลผู้เดินอย่างเที่ยงธรรม

52. ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก (He turned my mourning into dancing)

D1/2

ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก และการคร่ำครวญ

เป็นความชื่นชม ยินดี และเริงรื่น

แทนความท้อใจ เป็นบทเพลงสรรเสริญ

เต็มด้วยน้ำมัน แห่งความเปรมปรีดิ์ [x2]

52. ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศก (He turned my mourning into dancing)

D2/2

เพื่อคนทั้งหลาย จะเรียกเราว่าเป็น

ต้นไม้ แห่งความชอบธรรม

เพื่อพระเกียรติเป็นของพระองค์

53. บุคคลผู้ใดกระหาย

D1/2

บุคคลผู้ใดกระหาย บุคคลผู้ใด

บุคคลผู้ใดกระหาย

พระเยซูตรัสจงเข้ามาหาเราและดื่ม

จงเข้ามาหาเรา

53. บุคคลผู้ใดกระหาย

D2/2

ให้แม่น้ำแห่งชีวิตไหลลงมา

ให้แม่น้ำแห่งชีวิตไหลลงมา

ให้แม่น้ำแห่งชีวิตไหลลงผ่านตัวข้า

ให้แม่น้ำแห่งชีวิตไหลลงมา

ให้แม่น้ำแห่งชีวิตไหลลงมา

ให้แม่น้ำแห่งชีวิตไหลลงผ่านตัวข้า

54. เราจะเดินในทางของพระเยซู

D1/2

เราจะเดินในทางของพระเยซู

มีพระองค์คอยดูชีวิตของเรา

ยามที่มีปัญหาพระองค์บรรเทา

เป็นกำลังให้เราได้พบความสุข

54. เราจะเดินในทางของพระเยซู

D2/2

เราจะเป็นดั่งนกอินทรีแข็งแกร่ง

แม้นลมพายุแรงไม่เคยหวั่นไหว

มีกำลังสู้ไป มีพลังยิ่งใหญ่

เราจะเดินในทางของพระเยซู

55. ในทุ่งหญ้าของพระเจ้า

D1/2

ในทุ่งหญ้าของพระเจ้ามีน้ำและหญ้าอุดมดี

ข้ากับพระองค์เดินด้วยกันอย่างเปรมปรีดิ์

ข้าเปรียบเหมือนแกะของพระองค์

ที่ทรงเฝ้าไว้อย่างดี เดินตามพระองค์

55. ในทุ่งหญ้าของพระเจ้า

D2/2

มีน้ำท่า (อยู่ในภูผา)

หญ้าเขียวดี (อยู่บนภูผา)

ยามค่ำคืน (ยามค่ำคืน)

ข้าเดินไปกับพระเจ้า

แม้มืดมิด (อยู่ในภูผา)

ทางลำบาก (อยู่บนภูผา)

ข้าเดินตาม (ข้าเดินตาม) ผู้เลี้ยงอันดี

56. รู้สึกไหมถึงภูเขาไหวหวั่น (Did you hear the mountains tremble)

D1/6

รู้สึกไหมถึงภูเขาไหวหวั่น

เสียงทะเลก้องดังสะท้าน

เมื่อพวกเราร้องเป็นใจเดียวว่า

พระเยซูทรงคืนพระชน

56. รู้สึกไหมถึงภูเขาไหวหวั่น (Did you hear the mountains tremble)

D2/6

รู้สึกไหมผู้คนสะท้านใน

ได้ยินไหมเสียงร้องวิงวอน

เมื่อคนบาปร้องเป็นใจเดียวว่า

พระเยซูผู้ไถ่ของฉัน

56. รู้สึกไหมถึงภูเขาไหวหวั่น (Did you hear the mountains tremble)

D3/6

พระองค์จะสำแดง

การเคลื่อนไหวใหญ่

สายน้ำพระองค์

ไหลผ่านทุกชนชาติ

ผู้คนทุกวัยเข้ามากลับใจใหม่

56. รู้สึกไหมถึงภูเขาไหวหวั่น (Did you hear the mountains tremble)

D4/6

ประตูสวรรค์จะเปิดออก

เตรียมทางพระองค์ผู้เป็นขึ้นแล้ว

ขอประตูจะเปิดและขอสรรเสริญ

เพลงเต็มด้วยเสียงสรรเสริญ

เพลงเต็มด้วยความหวังเพลงที่นำชื่นชม

เราเต้นรำทำลายความมืดไป

56. รู้สึกไหมถึงภูเขาไหวหวั่น (Did you hear the mountains tremble)

D5/6

รู้สึกไหมเราทำลายความมืด

เมื่อพวกเราร้องร่วมกันเป็นใจเดียว

และเมื่อสายน้ำร่วมเป็นสายเดียวกัน

จะเกิดพลังแห่งการรักษา

56. รู้สึกไหมถึงภูเขาไหวหวั่น (Did you hear the mountains tremble)

D6/6

และวันนี้เราเห็น

การเคลื่อนไหวใหญ่

ปีวันแห่งความโปรดปราน

จะเข้ามา

ผู้คนทุกวัยเข้ามากลับใจใหม่

57. ไม่มีผู้ใดไม่มีนามใด (No other name)

A1/1

ไม่มีผู้ใดไม่มีนามใด ที่จะเปรียบดัง

ดุจพระนาม ของพระเยซู

เดชา บารมี เกรียงไกร ทั่วโลกา

จอมราชา จอมเจ้านาย ทรงไถ่ข้า

พ้นจากบาป ด้วยพระโลหิต

และเรารักพระองค์ พระเยซูของข้า

58. องค์พระคริสต์ทรงนำทัพมุ่งไป (For the Lord is marching on)

D1/2

องค์พระคริสต์ ทรงนำทัพมุ่งไป

อย่างเกรียงไกร หามีใครเทียมทัน

พระบารมี องค์พระคริสต์ ทรงเกริกไกร

จงเปล่งเสียง สำเนียงความมีชัย

จงชื่นใจ เพราะธงชัยปักเด่น

ไม่มีอาวุธ เช่นใดอาจหาญ มาประจัญ

58. องค์พระคริสต์ทรงนำทัพมุ่งไป (For the Lord is marching on)

D2/2

กองทัพของเรา คือพระเยซู เราก้าวตาม

พระบาทของพระองค์

พระคริสต์ทรงฤทธิ์ พิชิตมวลหมู่ไพรี

เรากำลังรุดหน้าไปนำชัย

ความมีชัย อยู่ในหัตถ์พระองค์

จงมุ่งไป สู่ดินแดน แห่งพระสัญญา

59. สุขที่ไหนจะมาเปรียบปาน

D1/1

สุขที่ไหนจะมาเปรียบปาน สุขวิญญาณ

ลูกแสนชื่นใจ สุขครั้งนี้คือทำตามน้ำพระทัย

สุขอยู่ในพระธรรม ประจำชีวี

สุขครั้งนี้ในพระวาจา สุขชีวาอยู่ทุกนาที

พระวิญญาณประทับในดวงฤดี ด้วยลูกนี้

ยินดีถวายพระองค์

60. จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า (Seek ye first the kingdom of God)

D1/1

จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า

และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน

แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้

ฮาเลลู ฮาเลลูยา

ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

ฮาเลลู ฮาเลลูยา

61. เมื่อได้มองแสงทองที่ส่องสวยงาม

D1/3

เมื่อได้มองแสงทองที่ส่องสวยงาม

มีภูเขาพื้นดินมีดอกไม้บาน

มีต้นไม้ร่มเย็น มีทะเลลำธาร

มีท้องฟ้าที่ยังสดสวยงาม

61. เมื่อได้มองแสงทองที่ส่องสวยงาม

D2/3

เมื่อได้มองเห็นปลาที่แหวกว่ายไป

เมื่อได้มองทะเลที่ใหญ่กว้างไกล

เมื่อมีลมพัดมา พาให้ใจชื่นบาน

มีตะวันที่ยังส่องแสงมา

61. เมื่อได้มองแสงทองที่ส่องสวยงาม

D3/3

พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ เกินอธิบายเข้าใจ

สร้างบันดาลทุกสิ่ง

เป็นความรักและเป็นความจริง

พระองค์ทรงยิ่งใหญ่เหนือใคร

62. โอ! วิถีคนชอบธรรม (O the light of the righteous)

E1/1

โอ! วิถีคนชอบธรรม จะส่องแสง เป็นดัง

เหมือน แสงอรุณ ยามรุ่ง แรง และยิ่งแรงขึ้น

โอ! วิถีคนชอบธรรม จะส่องแสง เป็นดัง

เหมือน แสงอรุณ ยามเช้า ฉายสุกใส จนร้อน

แรง ฉายสุกใส จนร้อนแรง

ฉายสุกใส จน เต็ม วัน [x2]

63. สาธุการพระนามแด่พระเจ้า (Blessed be the name of the Lord most high)

E1/4

สาธุการพระนามแด่พระเจ้า สาธุการ

พระนามแด่พระเจ้า สาธุการพระนามแด่

พระเจ้าสูงสุด

สาธุการพระนามแด่พระเจ้า สาธุการ

พระนามแด่พระเจ้า สาธุการพระนามแด่

พระเจ้าสูงสุด

63. สาธุการพระนามแด่พระเจ้า (Blessed be the name of the Lord most high)

E2/4

[ร้องรับ]

พระนามของพระเจ้า เป็นป้อมเข้มแข็ง

และคนชอบธรรมวิ่งเข้าไป

ได้รับความปลอดภัย

[x2]

63. สาธุการพระนามแด่พระเจ้า (Blessed be the name of the Lord most high)

E3/4

บริสุทธิ์เป็นนามของพระเจ้า บริสุทธิ์เป็น

นามของพระเจ้า บริสุทธิ์เป็นนามของ

พระเจ้า สูงสุด

บริสุทธิ์เป็นนามของพระเจ้า บริสุทธิ์เป็น

นามของพระเจ้า บริสุทธิ์เป็นนามของ

พระเจ้า สูงสุด

63. สาธุการพระนามแด่พระเจ้า (Blessed be the name of the Lord most high)

E4/4

[ร้องรับ]

พระนามของพระเจ้า เป็นป้อมเข้มแข็ง

และคนชอบธรรมวิ่งเข้าไป

ได้รับความปลอดภัย

[x2]

64. อัศจรรย์พระเยซูของเรา (Wonderful, wonderful, Jesus is to me)

E1/1

อัศจรรย์ ๆ พระเยซูของเรา

พระบิดา องค์ถาวร และองค์สันติราช

ให้ความรอด รักษาไว้ จนชีวิตนิรันดร์

อัศจรรย์ คือพระผู้ช่วย ให้รอดของเรา

65. เกลือ แสงสว่าง (Salt and light)

E1/2

คริสเตียนเราต้องเป็นแสงสว่าง และเป็นดัง

เกลือแหล่ง แห่งความเค็ม คริสเตียนเราต้อง

ยอมเชื่อฟัง เป็นเหมือนพระเยซู คริสเตียน

เราต้องเพียรซื่อตรง อดทนเป็นความสว่าง

แห่งชุมชน คริสเตียนเราต้องยอมเสียสละ

จนทุกคนเปลี่ยนแปลง

65. เกลือ แสงสว่าง (Salt and light)

E2/2

ให้เราทุกคน พร้อมกันตั้งใจ

ใช้ชีวิตซื่อสัตย์ ในความจริง

ให้เราช่วยกัน นำข่าวประเสริฐ

ประกาศทั่วโลกา

66. โรมันสิบหกสิบเก้าว่า

E1/1

โรมันสิบหกสิบเก้าว่า [x2]

จงชาญฉลาดอะไรที่ดี

จงไร้เดียวสาสิ่งที่ชั่ว

ในไม่ช้าพระเจ้าจะปราบมารซาตาน

พระองค์จะปราบมันให้อยู่ใต้เท้าท่าน

67. ไฟ ไฟ ไฟ

E1/1

ไฟ ไฟ ไฟ ขององค์พระเจ้า ลอยลงมา

เหนือพวกเรา คริสเตียนไม่ซึมซบเซา

มาพวกเรามาร้องเพลง

ขอองค์พระเยซูเจ้า ประทานไฟลงมา

ขอองค์พระเยซูเจ้า ประทานไฟในใจข้า

68. เราพบพระเยซูคริสต์

E1/1

เราพบพระเยซูคริสต์ ในชีวิตเรา

พระองค์งามเลิศประเสริฐ เราขอสรรเสริญ

นมัสการ เทิดทูนพระองค์เจ้า

ในความบริสุทธิ์ เราจึงคุกเข่าต่อหน้าบัลลังก์

ทรงเป็นพระเจ้า พระนามดำรงนิจนิรันดร์

พระเยซูพระนามเหนือนามทั้งปวง

69. มีพระเยซูอยู่ในใจฉัน (With Jesus in my heart I can smile)

E1/2

มีพระเยซูอยู่ในใจฉัน ใจฉันมีความสุข

ใจฉันมีความสุข ใจฉันมีความสุข

มีพระเยซูอยู่ในใจฉัน ใจฉันมีความสุข

ใจฉันมีความสุข

69. มีพระเยซูอยู่ในใจฉัน (With Jesus in my heart I can smile)

E2/2

มีพระเยซูอยู่ในบ้านฉัน บ้านฉันมีความสุข

บ้านฉันมีความสุข บ้านฉันมีความสุข

มีพระเยซูอยู่ในบ้านฉัน บ้านฉันมีความสุข

บ้านฉันมีความสุข

70. ฉันมีพระเยซูฉันจะไม่หวั่นไหว (We shall not be moved)

E1/2

ฉันมีพระเยซูฉันจะไม่หวั่นไหว

ฉันมีพระเยซูฉันจะไม่หวั่นไหว

ดั่งต้นไม้งามปลูกอยู่ริมฝั่งธารน้ำ

ฉันจะไม่หวั่นไหว

70. ฉันมีพระเยซูฉันจะไม่หวั่นไหว (We shall not be moved)

E2/2

ฉันไม่หวั่นไหว ฉันจะไม่หวั่นไหว

ฉันไม่หวั่นไหว ฉันจะไม่หวั่นไหว

ดั่งต้นไม้งามปลูกอยู่ริมฝั่งธารน้ำ

ฉันจะไม่หวั่นไหว

71. ฉันได้วางใจในพระเจ้า (I just keep trusting the Lord)

E1/2

ฉันได้วางใจในพระเจ้า เดินไปกับพระองค์

ฉันได้วางใจในพระองค์ ทรงประทานบทเพลง

เมฆบดบังฟ้าพายุร้าย คล้ายจะให้ไหวหวั่น

ฉันได้วางใจในพระเจ้า ไม่เคยตกใจกลัว

71. ฉันได้วางใจในพระเจ้า (I just keep trusting the Lord)

E2/2

พระองค์ทรงเป็นเพื่อน ที่ฉันไว้วางใจ

และไม่เคยเหลวไหล ไม่ว่าแห่งใดใด

ถึงยากลำบากมากเพียงไร ฉันจะเดินตามไป

ฉันได้วางใจในพระเจ้า ผู้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

72. สรรเสริญพระเจ้าผู้รับใช้ของพระองค์ (Come bless the Lord)

E1/1

สรรเสริญพระเจ้า ผู้รับใช้ของพระองค์

ผู้ยืนเฝ้าอยู่ ในวิหารของพระองค์

จงยกมือขึ้น ในที่บริสุทธิ์

สรรเสริญพระเจ้า สรรเสริญพระเจ้า

73. องค์พระเยซูคือผู้ใด (Everybody ought to know)

E1/1

องค์พระเยซูคือผู้ใด องค์พระเยซูคือผู้ใด

องค์พระเยซูคือผู้ใด ใครจะบรรยาย [x2]

พระองค์คือพลับพลึงแห่งภูผา ดังดาราส่อง

แสงเฉิดฉาย ทรงพระชนม์เป็นอยู่ไม่รู้วาย

คือสหายของเราทุกคน

74. โปรดทรงสำแดงในใจข้าเถิด (Open the eyes of my heart)

E1/3

โปรดทรงสำแดงใบใจข้าเถิด

โปรดทรงสำแดงในใจข้า

ข้าอยากพบพระองค์

ข้าอยากพบพระองค์ [x2]

74. โปรดทรงสำแดงในใจข้าเถิด (Open the eyes of my heart)

E2/3

ยกพระนามพระองค์ เกรียงไกร

ผู้ทรงสิริงดงามยิ่งใหญ่

ประทานกำลังและความรัก

พระองค์ผู้บริสุทธ์ บริสุทธ์

74. โปรดทรงสำแดงในใจข้าเถิด (Open the eyes of my heart)

E3/3

บริสุทธ์ บริสุทธ์ บริสุทธ์ บริสุทธ์

บริสุทธ์ บริสุทธ์

ข้าอยากพบพระองค์

75. ของประทานแห่งพระวิญญาณ

E1/4

ของประทานแห่งพระวิญญาณ ร่วมสร้าง

สรรค์คริสตจักรให้ขยายมุ่งหน้าไป ด้วยสง่า

ราศี แม้ว่ามีหมู่มารซาตาน คอยขัดขวาง

คริสตจักรให้ล่มสลาย

ให้พวกเราร่วมแรง ร่วมใจ

75. ของประทานแห่งพระวิญญาณ

E2/4

[ร้องรับ]

จะรับใช้ ร่วมรับใช้ จะทำงาน ร่วมทำงาน

จะช่วยกัน เราช่วยกัน ทุ่มเทใจ สุดกำลัง

สุดความคิด เราช่วยทำ

ตามกำลังความสามารถที่มี

75. ของประทานแห่งพระวิญญาณ

E3/4

บ้างก็เป็นศิษยาภิบาล และอาจารย์ผู้ประกาศ

ข่าวดี บางคนถ้ามีถ้อยคำแห่งความรู้ แม้ว่า

ดูจะแตกต่างกัน เราผูกพันธ์กันด้วยความรัก

เพราะเรามีพระวิญญาณ องค์เดียวกัน

75. ของประทานแห่งพระวิญญาณ

E4/4

[ร้องรับ]

จะรับใช้ ร่วมรับใช้ จะทำงาน ร่วมทำงาน

จะช่วยกัน เราช่วยกัน ทุ่มเทใจ สุดกำลัง

สุดความคิด เราช่วยทำ

ตามกำลังความสามารถที่มี

76. ฉันจะร้องถึงความรัก (I will sing of Your love forever)

E1/5

ไหลล้นท่วมภูเขาและทะเล

ธารรักพระองค์เทมาที่ฉัน

และฉันจะมอบดวงใจ ยอมให้

พระองค์ทรงรักษาฉันเป็นไท

76. ฉันจะร้องถึงความรัก (I will sing of Your love forever)

E2/5

ฉันรักที่ได้อยู่ในความจริง

และทุกวันฉัน จะชูมือ

เพราะฉันจะร้องเพลง

เมื่อความรักพระองค์ลงมา

76. ฉันจะร้องถึงความรัก (I will sing of Your love forever)

E3/5

ฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์

ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไป

ฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์

ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไป

76. ฉันจะร้องถึงความรัก (I will sing of Your love forever)

E4/5

โอ้ข้าอยากเต้นสรรเสริญ

อาจดูเหมือนเรื่องโง่งมงาย

แต่เมื่อทั้งโลก รู้จักพระองค์

เขาจะเต้นยินดี เหมือนอย่างที่เราเป็น

76. ฉันจะร้องถึงความรัก (I will sing of Your love forever)

E5/5

ฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์

ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไป

ฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์

ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไป

77. ชีวิตอยู่ในพระองค์ (My life is in You, Lord)

F1/1

ชีวิตอยู่ในพระองค์ กำลังอยู่ในพระองค์

ความหวังอยู่ในพระองค์ ในพระองค์ [x2]

เราจะสรรเสริญด้วยสุดสิ้นชีวิต

เราจะสรรเสริญด้วยสุดสิ้นกำลัง

ด้วยสุดสิ้นชีวิต ด้วยสุดสิ้นกำลัง

ความหวังใจอยู่ในพระองค์

78. พระเจ้ายิ่งใหญ่และสมควรจะสรรเสริญ (Great is the Lord)

F1/2

พระเจ้ายิ่งใหญ่ และสมควรจะสรรเสริญ [x2]

ความยิ่งใหญ่ ไม่อาจสรรอ่ยคำ

อาณาจักรของพระองค์ มั่นคง [x2]

78. พระเจ้ายิ่งใหญ่และสมควรจะสรรเสริญ (Great is the Lord)

F2/2

ปวงชนจะสรรเสริญพระบิดา (ในอดีตจน)

จวบถึงกาลวันนี้ ยังกล่าวขาน

สรรเสริญในฤทธา อันรุ่งเรือง

สาธุการพระนามพระองค์

พระเจ้ายิ่งใหญ่ และสมควรจะสรรเสริญ [x2]

79. จุดไฟลุกโชนในใจ (Light the fire again)

F1/3

ขอทรงโปรดจุดดวงไฟ

แรงร้อนภายในลุกโชนอยู่ในดวงใจ

ขอเจิมวิญญาณท่วมท้นเต็มล้นภายในนิมิตใหญ่ในดวงใจ

79. จุดไฟลุกโชนในใจ (Light the fire again)

F2/3

กายและจิตวิญญาณ

เพลิงผลาญภายใน

ให้รักร้อนอยู่ในดวงใจยินดี

ทำตามพระทัยพระคริสต์ภายใน

ทรงครอบครองอยู่ในดวงใจ

79. จุดไฟลุกโชนในใจ (Light the fire again)

F3/3

เราติดตามองค์พระเยซูคริสต์

ทางชำระชีวิตพ้นจากบาปผิด

พ้นทาสมืดมนและเข็ญใจปกคลุมเราไว้

เพื่อเราจะไม่ละอายจุดไฟลุกโชนในใจ

80. พระคริสต์เจ้าใครเปรียบได้ (Isn't He wonderful)

F1/2

พระคริสตเจ้าใครเปรียบได้ ใครเปรียบได้

ใครเปรียบได้ พระคริสตเจ้าใครเปรียบได้

พระฉันแท้ ไม่มีผู้ใดรักษาหาย ไม่มีผู้ใด

มาช่วยไถ่ พระคริสตเจ้าใครเปรียบได้

พระฉันแท้

80. พระคริสต์เจ้าใครเปรียบได้ (Isn't He wonderful)

F2/2

องค์พระเยซู ท่านไม่เคยเปลี่ยนแปลง

ท่านไม่เคยเปลี่ยนแปลง ท่านไม่เคยเปลี่ยน

แปลง องค์พระเยซูท่านไม่เคยเปลี่ยนแปลง

ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ตลอดชั่วนิจนิรันดร์

ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

81. ฉันรักคุณด้วยความรักของพระเจ้า (I love you with the love of the Lord)

C1/1

ฉันรักคุณด้วยความรักของพระเจ้า

ฉันรักคุณด้วยความรักของพระเจ้า

ฉันเห็นภายในคุณ ราศีของพระเป็นเจ้า

ฉันรักคุณด้วยความรักของพระเจ้า

82. แสนยินดี พระเยซู เรายินดี (Celebrate, Jesus celebrate)

F1/1

แสนยินดี พระเยซูเรายินดี แสนยินดี

พระเยซูเรายินดี [x2] กลับคืนพระชนม์

กลับคืนพระชนม์ และเป็นอยู่ ชั่วนิจนิรันดร์

กลับคืนพระชนม์ กลับคืนพระชนม์ พวกเรา

แสนยินดี การฟื้นพระชนม์ ของพระเยซู

83. เริ่มให้ถูก

F1/2

เริ่มให้ถูกผูกพันกับองค์พระเจ้า

ทุกวันเวลาและตลอดไป

จงรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิต

ให้พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในชีวิต

83. เริ่มให้ถูก

F2/2

และรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง

จงรักทุกคน ถ้าท่านได้รับแบบ

ฉะนี้ไว้แล้ว ชีวิตท่านได้เริ่มถูกทาง

จงรักษาความรักนี้ไว้ เพื่อชีวิตมีสุข สืบไป

84. ฉันเชื่อว่าสิ่งอัศจรรย์ (I believe in miracles)

F1/1

ฉันเชื่อว่าสิ่งอัศจรรย์ องค์ทรงธรรมพระเยซู

ปลดปล่อยดวงวิญญาณ คนบาปผิดทั้งหลาย

ให้กลับเป็นไท คนตายให้ฟื้น ตาบอดให้เห็น

ทรงเป็นความรักยิ่งใหญ่ ฉันเชื่อว่าสิ่งอัศจรรย์

มากหลายมาจากพระเจ้า

85. เดินกับพระเยซู (Walking with Jesus)

F1/1

เดินกับพระเยซู เดินอยู่ทุกวันวาร เดินทุกวิถี

ทาง เดินกับพระเยซู เดินอยู่กับพระองค์ผู้เดียว

เดินในแสงสุรีย์ศรี เดินในเงามืดวิถี เดินอยู่ทุก

วันวาร เดินทุกวิถีทาง เดินในแสงสุรีย์ศรี

เดินในเงามืดวิถี เดินอยู่กับพระองค์ผู้เดียว

86. ขอพระวิญญาณเทลงมา (There's going to be a great awakening)

G1/6

ขอพระวิญญาณเทลงมา

เจิมปวงประชากรทั่วโลกหล้า

ให้บุตราบุตรี พระองค์

กล่าวพระคำและพยากรณ์

86. ขอพระวิญญาณเทลงมา (There's going to be a great awakening)

G2/6

ให้เราฝันเห็นนิมิต

สำแดงความล้ำลึกในพระทัย

ให้ความเชื่อเราเพิ่มพูน

ได้ยินเสียงสวรรค์เมื่อพระองค์เสด็จมา

86. ขอพระวิญญาณเทลงมา (There's going to be a great awakening)

G3/6

[ร้องรับ]

ขอโปรดให้มี การฟื้นฟูครั้งยิ่งใหญ่

ขอโปรดให้มี การฟื้นใจ ในแผ่นดินของเรา

ขอโปรดให้มี การฟื้นฟูครั้งยิ่งใหญ่

เพื่อให้ทุกคนที่เรียกนาม เยซู

ได้รับความรอด

86. ขอพระวิญญาณเทลงมา (There's going to be a great awakening)

G4/6

ขอพระวิญญาณเทลงมา

เจิมปวงประชาชาติทั่วโลกา

ให้เขาเห็นพระสิริ

ยกย่องเทิดทูนและยำเกรง

86. ขอพระวิญญาณเทลงมา (There's going to be a great awakening)

G5/6

ขอทรงสำแดงฤทธานุภาพ

เขย่าสวรรค์และพื้นแผ่นดิน

ให้ทุกคนที่รอคอย

สรรพสิ่งที่สร้างได้เห็น

เมื่อพระองค์เสด็จมา

86. ขอพระวิญญาณเทลงมา (There's going to be a great awakening)

G6/6

[ร้องรับ]

ขอโปรดให้มี การฟื้นฟูครั้งยิ่งใหญ่

ขอโปรดให้มี การฟื้นใจ ในแผ่นดินของเรา

ขอโปรดให้มี การฟื้นฟูครั้งยิ่งใหญ่

เพื่อให้ทุกคนที่เรียกนาม เยซู

ได้รับความรอด

87. สายน้ำไหลหลาก (Down the mountain the river flows)

G1/6

สายน้ำไหลหลาก จากบนภูเขา

นำเอาความชื่นบาน สู่ทุกที่ที่ผ่านไป

ไหลท่วมทุ่งนา และตามหุบเขา

แม่น้ำไหลเชี่ยวมา และแม่น้ำอยู่ที่นี่

87. สายน้ำไหลหลาก (Down the mountain the river flows)

G2/6

[ร้องรับ]

แม่น้ำของพระเจ้าทำให้เท้าเริงโลดไป

แม่น้ำของพระเจ้าทำให้เราชื่นบาน

แม่น้ำของพระเจ้านำเสียงหัวเราะก้องไป

และเรายินดีที่แม่น้ำอยู่ที่นี่

87. สายน้ำไหลหลาก (Down the mountain the river flows)

G3/6

แม่น้ำพระเจ้า เต็มด้วยชีวิต

และทุกคนที่สัมผัส ได้รับกำลังใหม่

และทุกคนเริงรื่นอยู่ ในสายน้ำ

จะหิวกระหาย ในพระเจ้ามากขึ้น

87. สายน้ำไหลหลาก (Down the mountain the river flows)

G4/6

[ร้องรับ]

แม่น้ำของพระเจ้าทำให้เท้าเริงโลดไป

แม่น้ำของพระเจ้าทำให้เราชื่นบาน

แม่น้ำของพระเจ้านำเสียงหัวเราะก้องไป

และเรายินดีที่แม่น้ำอยู่ที่นี่

87. สายน้ำไหลหลาก (Down the mountain the river flows)

G5/6

แสนยินดีได้ ไปบนภูเขา

เพื่อเฝ้าพระองค์ พระเจ้าของเรา

จะเดินและวิ่ง ขึ้นไปตามลำน้ำ

เราเต้นรำร่าเริง สรรเสริญองค์พระบุตร

87. สายน้ำไหลหลาก (Down the mountain the river flows)

G6/6

[ร้องรับ]

แม่น้ำของพระเจ้าทำให้เท้าเริงโลดไป

แม่น้ำของพระเจ้าทำให้เราชื่นบาน

แม่น้ำของพระเจ้านำเสียงหัวเราะก้องไป

และเรายินดีที่แม่น้ำอยู่ที่นี่

88. โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด (Hosanna in the highest)

G1/2

โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด

โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด

ข้าขอยกย่องพระนาม ด้วยดวงใจโมทนา

เทิดพระเกียรติแด่พระเจ้าของเรา

โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด

88. โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด (Hosanna in the highest)

G2/2

พระสิริ คำสรรเสริญ ขอจงมีแด่จอมราชา

พระสิริ คำสรรเสริญ ขอจงมีแด่จอมราชา

ข้าขอยกย่องพระนาม ด้วยดวงใจโมทนา

เทิดพระเกียรติแด่พระเจ้าของเรา

โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด

89. สรรเสริญแด่พระเจ้า (Glory, glory in the highest)

G1/2

สรร(ระ)เสริญ สรร(ระ)เสริญ แด่พระเจ้า

สรร(ระ)เสริญ สรรเสริญแด่ผู้สูงสุด

สรรเสริญแด่พระเจ้าพระบุตร

สรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์

สรรเสริญพระเยซู [x2]

89. สรรเสริญแด่พระเจ้า (Glory, glory in the highest)

G2/2

ข้าขอ สรรเสริญ สรรเสริญ

สรรเสริญ สรรเสริญ

สรรเสริญ สรรเสริญแด่พระเจ้า

ข้าขอสรรเสริญแด่พระเจ้า

90. สรรเสริญพระนามขององค์พระเจ้า

G1/1

สรร(ระ)เสริญพระนามขององค์พระเจ้า

จอมราชายิ่งใหญ่ [x6]

พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่เกรียงไกร

ไม่มีนามใดเทียบได้ แผ่นดินสรรเสริญ

ภูเขากราบลง ต่อพระนาม

พระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่

91. จงร้องเพลงสรรเสริญถวายพระเจ้า

G1/2

จงร้องเพลงสรรเสริญ ถวายพระเจ้า

จงร้องเพลงสรรเสริญพระองค์

จงร้องเพลงสรรเสริญ ถวายแด่จอมราชา

จงร้องด้วยสิ้นสุดหัวใจ

91. จงร้องเพลงสรรเสริญถวายพระเจ้า

G2/2

เพราะพระองค์เป็น ราชาเหนือแผ่นดิน

จงร้องเพลงสรรเสริญพระองค์

เพราะทรงครอบครอง ชนชาติทั้งหลาย

และทรงประทับบนบัลลังก์ศักดิ์สิทธิ์

92. พระเยซูคือองค์ราชันย์ (You are crowned with many crowns)

G1/1

พระเยซูคือองค์ราชันย์ ผู้ทรงครอบครอง

ด้วยความชอบธรรม พระเยซูคือองค์ราชันย์

และทรงมั่นคงในคำพระองค์

พระองค์ปกครองด้วยฤทธาและสง่าราศี

ทรงเป็นพระเจ้าบนโลกและสวรรค์

พระองค์เป็นพระเจ้า พระองค์เป็นพระเจ้า

93. ชนะ ชนะ ชนะ ชั่วนิรันดร์

G1/1

ชนะ ชนะ ชนะชั่วนิจนิรันดร์

พระเยซูชนะ ชนะชั่วนิจนิรันดร์

ชนะ ชนะ ชนะชั่วนิจนิรันดร์ พระเยซูชนะ

โอฮาเลลูยา โอฮาเลลูยา พระองค์จะกลับมา

รับข้า โอฮาเลลูยา โอฮาเลลูยา พระองค์

จะกลับมารับข้า

94. ไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้า (Nothing is too difficult)

G1/2

ไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้า

ไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้า

ไม่มีอะไรที่ยาก ไม่มีอะไรที่ยาก

ไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้า

94. ไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้า (Nothing is too difficult)

G2/2

ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นได้สำหรับพระเจ้า

ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นได้สำหรับพระเจ้า

ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นได้ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นได้

ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นได้สำหรับพระเจ้า

95. ข้ายกเสียงขึ้น ด้วยเพลงสรรเสริญ (I lift my voice in song)

G1/2

ข้ายกเสียงขึ้น ด้วยเพลงสรรเสริญพระนาม

ข้ายกมือขึ้น ด้วยใจต้องการเดินตาม

เติมข้าให้เต็ม ด้วยความรักของพระองค์

เพื่อให้ปากข้า ร้องเพลงสรรเสริญมั่นคง

95. ข้ายกเสียงขึ้น ด้วยเพลงสรรเสริญ (I lift my voice in song)

G2/2

ร้องว่าฮาเลลูยา ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญ

ยกย่องพระนาม

ร้องว่าฮาเลลูยา ฮาเลลูยา สรร(ระ)เสริญ

ยกย่องพระนาม

96. พระเยซูชนะ (Jesus overcame)

G1/2

พระเยซูชนะ พระเยซูชนะ พระเยซูชนะ

พญามาร พระเยซูชนะ พระเยซูชนะ

พระเยซูชนะพญามาร

ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา พระเยซูชนะพญามาร

ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา พระเยซูชนะพญามาร

96. พระเยซูชนะ (Jesus overcame)

G2/2

สรรเสริญพระนาม สรรเสริญพระนาม

สรรเสริญพระนามพระเจ้า

สรรเสริญพระนาม สรรเสริญพระนาม

สรรเสริญพระนามพระเจ้า

ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา สรรเสริญพระนามพระเจ้า

ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา สรรเสริญพระนามพระเจ้า

97. ผู้ที่ทรงไถ่ไว้ของพระเจ้า (Therefore the redeemed)

G1/1

ผู้ที่ทรงไถ่ไว้ของพระเจ้าจะกลับไป

และร้องบทเพลงแห่งความเป็นไท

และความสุขสันต์ชื่นใจ จะดำรงอยู่นิรันดร์ [x2]

เขาจะได้รับ การเล้าโลมใจ

ความเศร้าโศก การคร่ำครวญ จะสูญหายไป

98. ข้าไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป (It's no longer I that liveth)

G1/1

ข้าไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป

แต่พระคริสต์มีชีวิตอยู่ในข้า [x2]

พระองค์ทรงอยู่ พระเยซูสถิตอยู่ในข้า

ข้าไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป

แต่พระคริสต์มีชีวิตอยู่ในข้า

99. วันต่อวันฉันเดินไปกับองค์พระเยซู

G1/1

วันต่อวันฉันเดินไปกับองค์พระเยซู

วันต่อวัน วันต่อวัน

ที่พระองค์ทรงนำ ฉันจะทำตาม

ที่พระองค์ใช้ไป ฉันจะไป

วันต่อวันฉันเดินไปกับองค์พระเยซู

วันต่อวัน วันต่อวัน

100. พระเยซูเป็นที่รักของข้า (Jesus, lover of my soul)

G1/2

พระเยซู เป็นที่รักของข้า

พระเยซู ข้าจะไม่ละพระองค์

พระองค์นำข้า จากโคลนตมผงคลี

วางชีวิตข้าไว้บนศิลา และสมควรข้า

100. พระเยซูเป็นที่รักของข้า (Jesus, lover of my soul)

G2/2

รักพระองค์ มีพระองค์

แม้โลกนี้จะสูญสิ้นไปข้ามีพระองค์

พระผู้ช่วย และทรงเป็นเพื่อน

ข้าจะสรรเสริญพระองค์ตลอด

ชีวิตนิรันดร์

102. อย่าลืมว่าพระเยซูทอดพระเนตร

G1/1

อย่าลืมว่าพระเยซู ทอดพระเนตรท่านอยู่เสมอ

ในกิจการในชีวิต พระสถิตอยู่กับเรา

(พระสถิตอยู่กับเรา) ดังนั้นท่านจงยินดี

และมีรอยยิ้มประดับ อยู่ในดวงใจเสมอ

พระรักเธอ และฉัน

103. จงหยั่งลึกลึกลงถึงแก่น

G1/4

จงหยั่งลึก ลึกลงถึงแก่น จงแสวงพระคำ

พระองค์ ให้ชีวิตของเราเกิดผล

เพื่อทุกคนเห็นพระคริสต์ในเรา

103. จงหยั่งลึกลึกลงถึงแก่น

G2/4

อย่ามัวเมาในความโสมม

อย่าชื่นชมกับความโง่เขลา

103. จงหยั่งลึกลึกลงถึงแก่น

G3/4

ให้ชีวิตของเราชื่นบาน ไม่ว่าหวานหรือ

เศร้าขื่นขม ให้ความรักของเราเกิดผล

เพื่อทุกคนเห็นพระคริสต์ในเรา

103. จงหยั่งลึกลึกลงถึงแก่น

G4/4

อย่ามัวเมาในความโสมม

อย่าชื่นชมกับความโง่เขลา

104. ข้ารับชีวิตพระคริสต์ (I'm a new creation, I'm a brand new man)

G1/1

ข้ารับชีวิตพระคริสต์ ข้าจึงเป็นคนใหม่

สิ่งเก่า ๆ ก็ล่วงไป ข้าบังเกิดใหม่แล้ว

ยิ่งกว่าผู้พิชิต นั่นคือตัวข้า ข้ารับชีวิต

พระคริสต์ ข้าจึงเป็นคนใหม่

105. ดวงใจข้ารักพระนิเวศน์พระเจ้า

G1/1

ดวงใจข้ารักพระนิเวศ พระเจ้า

วิญญาณข้าปรารถนาหา พระองค์

ใจกายข้าจะถวายคำสรรเสริญมอบแด่

พระผู้ไถ่ ราชาและพระเจ้าของข้า

106. โอ้ความรักของพระองค์ (Shine Jesus, shine)

G1/2

โอ้ความรักของพระองค์ เปล่งรัศมี

ในท่ามกลางความมืดมิด ส่องรังสี

พระเยซู ส่องสว่าง แห่งโลกา

โปรดปลดปล่อย เราเป็นไท ด้วยความสัจจา

ส่องในใจข้า ส่องในใจข้า

106. โอ้ความรักของพระองค์ (Shine Jesus, shine)

G2/2

[ร้องรับ]

โปรดพระเยซูส่องสว่าง แผ่นดินนี้ด้วยรัศมี

โปรดพระวิญญาณ ลุกโชติช่วงในใจข้า

แม่น้ำชีวี ไหลท่วมแผ่นดินนี้ด้วยพระคุณ

ประทานดำรัส จงเกิดความสว่าง

108. ฉันคิดถึงคุณ

G1/2

ฉันคิดถึงคุณ อยากจะบอกถึงความในใจ

คิดถึงด้วยใจ ด้วยใจที่ปรารถนา

อยากจะบอกว่าชีวิตมีคุณค่า

ด้วยวาจาที่มาเป็นเสียงเพลง

108. ฉันคิดถึงคุณ

G2/2

พระคริสต์รักคุณ คุณรู้บ้างหรือเปล่า

ใยทำโศกเศร้าดูชีวิตเซ็ง ๆ

อย่าเพิ่งด่วน ด่วนคิดทำลายตนเอง

มาฟังเพลง พระเยซูทรงรักคุณ

แม้คุณจะเป็นเช่นไร แม้ใจไร้ความอบอุ่น

พระเยซูทรงรักคุณ ทรงเกื้อหนุนทุกเวลา

109. เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์ (We are one in the bonds of love)

G1/2

เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

วิญญาณจิตเราผูกพันกับองค์พระบิดา

เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

109. เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์ (We are one in the bonds of love)

G2/2

ขอให้เราร่วมร้องเพลงกันเถิด

เปิดดวงใจรับความรักพระเจ้า

ให้เราจับมือกันและประกาศให้โลกรู้

เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

110. พระองค์อยู่เคียง

G1/1

เราเชื่อวางใจในพระเจ้าทุกเวลา

จะไปแห่งไหนแม้เจอภัยอันตราย

ในทุก ๆ สิ่ง ในทุกเวลา

พระองค์จะอยู่เคียงคอยดูแล ห่วงใย

111. ฮาเลลูยา พระเยซูทรงพระชนม์ (Halleluia, Jesus is alive)

A1/1

ฮาเลลูยา พระเยซูทรงพระชนม์

ทรงชนะความตาย และทรงช่วยให้พ้น

อบาย พระเยซูจอมเจ้านาย

ทรงพระชนม์ ทรงพระชนม์ [x2]

พระเยซูทรงพระชนม์ ฮาเลลูยา [x3]

พระเยซูทรงพระชนม์

112. ขอให้พระเกียรติ (Unto Him be glory in the Church)

A1/1

ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์

ในวันนี้และนิรันดร์ [x2]

แด่พระองค์ [x4]

ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์

ในวันนี้และนิรันดร์

113. ด้วยสุดใจ

A1/2

พระบิดาแห่งสวรรค์ทรงหลั่งพระเมตตา

แก่คนไทยทุก ๆ คน ไม่ว่าจนหรือมั่งมี

ขอพระวิญญาณทำลายความมืด หักโซ่ตรวน

ความตายที่มัดเรา เพื่อเราได้สรรเสริญ

พร้อมใจออกพระนามทั่วแผ่นดิน

113. ด้วยสุดใจ

A2/2

ด้วยสุดใจ ด้วยชีวิต อยากจะเห็นคนไทยร้อง

สรรเสริญ คร่ำครวญ วิงวอน อยากป่าวร้อง

สรรเสริญ ออกไปให้ทั่วแผ่นดิน ร่วมเปล่ง

เสียง เป็นใจเดียว ให้คนไทย ทุกคนได้ยินดี

ด้วยสุดใจ ด้วยชีวิต อยากจะเห็นคนไทย

สรรเสริญพระองค์

114. ใครลำบากเหน็ดเหนื่อย

A1/2

ใครลำบากเหน็ดเหนื่อย มาหาพระเยซู

ผู้นำท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยและเป็นสุข

รับพระเยซูเจ้า เมื่อท่านยังอยู่ ฮู

114. ใครลำบากเหน็ดเหนื่อย

A2/2

ทำตามน้ำพระทัย ซึ่งมีให้เราไว้

คือพระคำสัญญา ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

รับพระเยซูเจ้า เมื่อท่านยังอยู่ ฮู

115. เราจะร้องสรรเสริญพระนาม (I sing praises to Your name)

A1/3

เราจะร้องสรรเสริญพระนาม พระองค์

ร้องสรรเสริญพระนาม พระองค์

เพราะพระองค์ประเสริฐ

ล้ำเลิศกว่า นามอื่นใด [x2]

115. เราจะร้องสรรเสริญพระนาม (I sing praises to Your name)

A2/3

เราจะร้องเพลงสาธุการ พระนาม

สาธุการ พระนาม ยิ่งใหญ่

เพราะพระนามพระองค์

เกรียงไกรกว่า คำสรรเสริญ [x2]

115. เราจะร้องสรรเสริญพระนาม (I sing praises to Your name)

A3/3

จะถวายคำสดุดี เรื่อยไป

มอบพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่

เพราะพระนามพระองค์

เกรียงไกรกว่า คำสรรเสริญ [x2]

116. พื้นฟ้าสวรรค์ประกาศพระบารมี (All heaven declares)

A1/2

พื้นฟ้าสวรรค์ประกาศพระบารมีพระเจ้า

ผู้ใดเปรียบปานพระองค์ผู้ทรงงดงามตระการ

เพราะพระองค์ทรงพระชนม์ (คืนพระชนม์)

สถิตอยู่เหนือบัลลังก์

ล้อมรอบด้วยเสียงสรรเสริญ นมัสการพระองค์

116. พื้นฟ้าสวรรค์ประกาศพระบารมี (All heaven declares)

A2/2

ฉันจึงกราบลง ต่อองค์ผู้ทรงสง่าราศี

ผู้พลีพระชนม์ นำเราให้คืนดีกับพระเจ้า

เพราะพระองค์ทรงพระชนม์ (คืนพระชนม์)

สถิตอยู่เหนือบัลลังก์

ล้อมรอบด้วยเสียงสรรเสริญ นมัสการพระองค์

117. แต่ละวันที่ได้เดินก้าวมา

A1/3

แต่ละวันที่ได้เดินก้าวมา

ต่างปัญหาที่ต้องเจอมากมาย

ต่างก็คิดขัดแย้ง เอาตัวเองให้เป็นใหญ่

ไม่เข้าใจความรักแท้จริง

117. แต่ละวันที่ได้เดินก้าวมา

A2/3

แต่วันนี้เรามีพระเยซู

ผู้ทรงเป็นคำตอบทุกสิ่ง

ผู้ทรงพระเมตตา และทรงเป็นความจริง

ทรงละทิ้งชีวิตเพื่อเรา

117. แต่ละวันที่ได้เดินก้าวมา

A3/3

อยู่ในพระสิริพระองค์ รักมั่นคงประทาน

ให้เรา ทุก ๆ วันไม่เหงาเดียวดาย

เพราะเรามีพระองค์ นำหน้าไป

มอบความรักให้กันและกัน ร่วมใจกัน

ประกาศรักยิ่งใหญ่ เพื่อทุกคนที่ไว้วางใจ

จะมีชีวิตนิรันดร์

118. จงมีพลังสู้ทนอย่าหวั่น

A1/1

จงมีพลังสู้ทนอย่าหวั่นมั่นใจก้าวเดินหน้าไป

พาสู่เป้าหมายคลายความทุกข์ร้อนกังวล

ฟันฝ่ากล้าหาญชาญชัย ๆ จงไว้วางใจ

องค์ทรงชัยพระเยซู ทรงนำหน้าทุกเวลา

ขอติดตามวางใจพระองค์

119. พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา (The Lord your God is in your midst)

A1/2

พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา

ทรงฤทธา ทรงฤทธร

พระองค์ทรงช่วยทรงอำนวยพระพร

จงยินดี จงยินดี

119. พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา (The Lord your God is in your midst)

A2/2

จงเปรมปรีดิ์ ด้วยเสียวเพลง

จงครื้นเครงด้วยความรักของพระองค์

พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา

ทรงฤทธา ทรงฤทธา ทรงฤทธา

120. ความสุขภายในใจ

C1/2

ความสุขภายในใจ เปรียบเหมือนดั่งดวงไฟ

ลุกท่วมใจของเราภายใน ด้วยความยินดี

พระประทานความสุข ยามทุกข์

ทรงเป็นเพื่อน

120. ความสุขภายในใจ

C2/2

ทรงชูใจด้วยความเมตตา อย่างอัศจรรย์

เรานมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง

เรานมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง

จะมีผู้ใดเปรียบพระองค์ สหายเลิศในใจเรา

121. ลำธาร

A1/3

ขอให้ข้าได้อยู่ในความรักของพระองค์

ตลอดวันและคืนในอ้อมแขนของพระองค์

ให้ย่างเท้าทุกก้าวเดินในทางของพระองค์

121. ลำธาร

A2/3

และเมื่อข้าเข้าใจในความรักของพระองค์

อบอุ่นใจเหลือเกินในอ้อมแขนของพระองค์

สุขจนล้นหัวใจไม่อาจเก็บเอาไว้ เพียงผู้เดียว

121. ลำธาร

A3/3

[ร้องรับ]

ให้ชีวิตเหมือนลำธารไหลหลั่ง

ให้แสงทองของพระองค์ส่องภายใน

ประกาศไปถึงเรื่องราวรักยิ่งใหญ่

ของพระองค์ ที่มีในชีวิตข้าตลอดไป [x2]

123. ร่วมกันในพระเยซู

A1/4

ให้เราเอาใจของเรามาร่วมกันเป็นพลัง

เปลี่ยนแปลงให้โลกนี้ดูสวยงาม

พระเยซูจะนำและจะทำให้เราเป็นหนึ่ง

รักพระองค์จะผูกพันเราร่วมกัน

123. ร่วมกันในพระเยซู

A2/4

[ร้องรับ]

จากนี้ เมื่อเราได้รวมใจ เราจะไปให้ถึง

ถึงตามน้ำพระทัย จะไปให้ไกลสุดฟ้า

แม้หนทางยาวไกล เราจะไม่หวาดหวั่น

เพราะเรารวมกัน ในองค์พระเยซู

123. ร่วมกันในพระเยซู

A3/4

มีอะไรมากมายที่เรายังคงต้องทำ

ให้เราได้พึ่งพาในพระองค์

เราจะร่วมแรงกายด้วยดวงใจ

ที่หลอมเป็นหนึ่ง

พระเยซูจะนำไปถึงจุดหมาย

123. ร่วมกันในพระเยซู

A4/4

[ร้องรับ]

จากนี้ เมื่อเราได้รวมใจ เราจะไปให้ถึง

ถึงตามน้ำพระทัย จะไปให้ไกลสุดฟ้า

แม้หนทางยาวไกล เราจะไม่หวาดหวั่น

เพราะเรารวมกัน ในองค์พระเยซู

124. ขอทรงสอน

A1/2

พระองค์ ขอทรงสอนให้ข้าได้

เรียนรู้จัก พระองค์

ข้าจะ เดินก้าวไป ในทาง

ที่พระองค์ ทรงนำหน้า

พระองค์ทรง เป็นแสง แห่งดวง ดารา

124. ขอทรงสอน

A2/2

ข้ารู้ว่า พระองค์ ทรงอยู่ใกล้

ไม่ห่างเหิน พระองค์ ทรงนำหนทาง

สว่างในทางข้าเดิน

ข้าขอสรรเสริญพระองค์ พระองค์

ขอทรงสอน ให้ข้าได้เรียนรู้จัก พระองค์

125. ดั่งดาวิด (As David danced)

Am1/5

ดั่งดาวิดทำ

ต่อหน้าองค์พระเจ้า

เราสรรเสริญพระองค์สุดใจ

ต่อหน้าองค์จอมราชา

125. ดั่งดาวิด (As David danced)

Am2/5

ดั่งมิเรียมเต้นรำ

ด้วยแทมบารีน

เรายินดีร้องเพลงปรบมือ

ต่อหน้าองค์จอมราชา

125. ดั่งดาวิด (As David danced)

Am3/5

ดั่งยูดาห์ทำเมื่อยามมีสงคราม

เราทำตามด้วยความเปรมปรีดิ์

ต่อหน้าองค์จอมราชา

125. ดั่งดาวิด (As David danced)

Am4/5

ดั่งโยชูวาทำที่เยรีโค

ให้เราไชโยที่ได้เหยียบซาตาน

ต่อหน้าองค์จอมราชา

125. ดั่งดาวิด (As David danced)

Am5/5

[สร้อย]

เราได้เข้ามาเฝ้าพระองค์

นมัสการบูชา

เราสรรเสริญเทิดทูนพระองค์

พระเยซูเป็นเจ้านาย

126. ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า (I lift Your name high O Lord)

A1/1

ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า

ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า

ยกนามพระองค์ ดั่งธงชัยในท้องนภา

ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า

127. ใครเปรียบดังพระองค์ (Who is like the Lord)

Am1/3

ใครเปรียบดังพระองค์ ไม่มีพระใด

ใครเปรียบดังพระองค์ ผู้เข้มแข็งและยิ่งใหญ่

ใครเปรียบดังพระองค์ ผู้ทรงสมควร

ยืนขึ้น และถวายสรรเสริญ

127. ใครเปรียบดังพระองค์ (Who is like the Lord)

Am2/3

สรรเสริญ สรรเสริญ พระสิริ

เป็นของพระองค์

ตั้งแต่พระอาทิตย์ส่องแสง

จนแสงลับขอบฟ้า

พระนามของพระองค์ เป็นที่สรรเสริญ

127. ใครเปรียบดังพระองค์ (Who is like the Lord)

Am3/3

ยืนขึ้นและสรรเสิรญ และถวายพระสิริ [x5]

ยืนขึ้นและถวายคำสรรเสิรญ [x2]

[สุดท้าย] สรรเสริญ

128. แด่จอมราชานิจนิรันดร์ (Now unto the King eternal)

Bm1/4

แด่จอมราชานิจนิรันดร์ แด่จอมราชา

ครอบครอง แด่จอมเจ้านาย ฤทธิ์ยิ่งใหญ่

เราจึงสรรเสริญ ร้องต่อราชานิจนิรันดร์

ร้องต่อราชาเหนือราชาร้องเพื่อประกาศ

พระสิริ ก้องไปทั่วแผ่นดิน

128. แด่จอมราชานิจนิรันดร์ (Now unto the King eternal)

Bm2/4

และให้มือเรายกชู ยินดีต่อหน้าพระองค์

เรายกมือสรร(ระ)เสริญ ใจเรายกขึ้น

ด้วยความยินดี ปรีดากัน

เราเปล่งเสียงสรร(ระ)เสริญ

และเราถวาย พระพร แด่พระองค์

และเราถวายสิริ แด่พระองค์

128. แด่จอมราชานิจนิรันดร์ (Now unto the King eternal)

Bm3/4

และเราถวายพระเกียรติ แด่พระองค์

และเราถวายอำนาจ แด่พระองค์

ประกาศว่า พระพร และสิริ

และพระเกียรติ และอำนาจ

จงมีแด่พระผู้ทรงนาม เย ซู

128. แด่จอมราชานิจนิรันดร์ (Now unto the King eternal)

Bm4/4

แด่จอมราชานิจ นิรันดร์ แด่จอมราชา

ครอบครอง แด่จอมเจ้านาย ฤทธิ์ยิ่งใหญ่

เราจึงสรรเสริญ ร้องต่อราชานิจนิรันดร์

ร้องต่อราชาเหนือราชาร้องเพื่อประกาศ

พระสิริ ก้องไปทั่วแผ่นดิน

129. น้ำพุของพระเจ้าพลุ่งอยู่เสมอ

Dm1/1

น้ำพุของพระเจ้าพลุ่งอยู่เสมอ

ธารน้ำพระองค์เต็มและล้น [x2]

ไหลไปสู่ที่ใด ที่มีใจแห้งแล้ง

ทำให้ชุ่มชื่นเกิดผลได้ [x2]

130. ดวงใจของข้าเผาผลาญ (The zeal of God)

Dm1/1

ดวงใจของข้าเผาผลาญร้อนรน

เต็มล้นด้วยไฟแห่งพระวิญญาณ

ที่ทรงประทานไม่มีวันสูญไป

เป็นไฟที่มีฤทธิ์ ไม่สิ้นสุด

โอฮาเลลู-ยา โอฮาเลลู-ยา

สรร-เสริญพระผู้เป็นเจ้า [x2]

131. โดยพระเจ้าพวกเราจึงมีกำลัง (Through our God)

Dm1/3

โดยพระเจ้าพวกเราจึงมีกำลัง

โดยพระองค์ศัตรูนั้นต้องล้มลง

พวกเราโห่ร้องด้วยเพลงแห่งความมีชัย

จอมโยธา

131. โดยพระเจ้าพวกเราจึงมีกำลัง (Through our God)

Dm2/3

ชัยชนะ พระเจ้าเป็นผู้ครอบครอง

และทรงให้เราเป็นไท

โดยพระคำ ที่ได้ทำลายศัตรู

โอ้ชาวโลกจงสรรเสริญว่า

131. โดยพระเจ้าพวกเราจึงมีกำลัง (Through our God)

Dm3/3

โดยพระเจ้าพวกเราจึงมีกำลัง

โดยพระองค์ศัตรูนั้นต้องล้มลง

พวกเราโห่ร้องด้วยเพลงแห่งความมีชัย

จอมโยธา จอมโยธา จอมโยธา

เฮ้!

132. โอ้อิสราเอลจงรีบตื่นขึ้นเถิด (O Israel)

Dm1/1

โอ้อิสราเอล จงรีบตื่นขึ้นเถิด

สรรเสริญพระเจ้าผู้สร้างโลกา

ใจชื่นบานยินดีในพระองค์

ยินดีในพระองค์ ยินดีในพระองค์

โอ้อิสราเอล

133. จงชื่นชมยินดีในพระเป็นเจ้า

Dm1/4

จงชื่นชมยินดีในพระเป็นเจ้า

จงชื่นชมยินดีในพระองค์

จงชื่นชมยินดีในพระเป็นเจ้า

จงชื่นชมยินดีในพระองค์

133. จงชื่นชมยินดีในพระเป็นเจ้า

Dm2/4

[ร้องรับ]

แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้า จะครองจิตใจ

แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้า จะครองจิตใจ

ไว้ในพระองค์

133. จงชื่นชมยินดีในพระเป็นเจ้า

Dm3/4

อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดใด

จงนำมากราบทูลต่อพระองค์

อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดใด

จงนำมากราบทูลต่อพระองค์

133. จงชื่นชมยินดีในพระเป็นเจ้า

Dm4/4

[ร้องรับ]

แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้า จะครองจิตใจ

แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้า จะครองจิตใจ

ไว้ในพระองค์

134. เยโฮวาห์ยีเรห์ (Jehovah Jireh, my provider)

Dm1/2

เยโฮวาห์ยีเรห์ พระผู้จัดเตรียม

พระคุณมากเหลือล้นเพื่อข้า เพื่อข้า เพื่อข้า

เยโฮวาห์ยีเรห์ พระผู้จัดเตรียม

พระคุณมากเหลือล้นเพื่อข้า

134. เยโฮวาห์ยีเรห์ (Jehovah Jireh, my provider)

Dm2/2

พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกอย่างเพื่อข้า

จากคลังทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์

พระองค์ประทานทูตสวรรค์คุ้มครองข้า

พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกอย่างเพื่อข้า

เพื่อข้า เพื่อข้า

พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกอย่างเพื่อข้า

135. นั่นไม่ใช่ฤทธิ์หรือแรง (It's not by might, nor by power)

Dm1/2

นั่นไม่ใช่ฤทธิ์ หรือแรง

แต่โดย วิญญาณพระเจ้า

นั่นไม่ใช่ฤทธิ์ หรือแรง

แต่โดย วิญญาณพระเจ้า

135. นั่นไม่ใช่ฤทธิ์หรือแรง (It's not by might, nor by power)

Dm2/2

อาณาจักร ทั้งหลายจะสิ้น

คนตาบอดจะเห็น คนหูหนวกจะได้ยิน

นั่นไม่ใช่ฤทธิ์ หรือแรง

แต่โดย วิญญาณพระเจ้า ๆ ลา ลา ลา

136. ลุกขึ้นชนชาติขององค์พระเจ้า

C1/2

ลุกขึ้น ชนชาติขององค์พระเจ้า

ร้องเพลงสรรเสริญองค์ผู้สร้างท่าน

ชื่นชม และร้องสรรเสริญพระนาม

ร้องสรรเสริญพระนาม

136. ลุกขึ้นชนชาติขององค์พระเจ้า

C2/2

ร้องสรรเสริญพระนาม โออิสราเอล

ทรงเป็นความสว่าง พระศิลาของเรา

ชาวเมืองฟ้า เราจะไม่กลัว

ในพระองค์เราวางใจ

137. ชื่นชมยินดี (Jubilate, everybody)

Dm1/2

ชื่นชมยินดี พวกเราทุกคน

ปรนนิบัติพระเจ้าด้วยยินดี

มาร่วมร้องเพลง สรรเสริญพระเจ้า

เข้าสู่พระนิเวศน์พระองค์

137. ชื่นชมยินดี (Jubilate, everybody)

Dm2/2

สาธุการแด่ พระเจ้าของเรา

ทรงพระเมตตา ไม่มีสูญสิ้น

ชื่นชมยินดี ชื่นชมยินดี

ชื่นชมยินดีเถิดเรา

138. โอ้เสียงแห่งความยินดี

C1/2

โอ้เสียงแห่งความยินดี

ของผู้ได้รับการไถ่

ชื่นชมยินดี ในที่ประทับพระอค์ [x4]

138. โอ้เสียงแห่งความยินดี

C2/2

ส่งเสียง สรรเสริญพระเจ้า

ผู้ทรงชอบธรรม พระหัตถ์ขวา

ของพระเจ้า ทรงห้าวหาญนัก

ส่งเสียงสรรเสริญพระเจ้า

ผู้ทรงชอบธรรม

ข้าจะสรรเสริญ องค์พระเจ้าตลอดไป

139. ชูใจของคุณ (Lift up your heart and magnify)

Dm1/4

ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

จงร่วมใจร้องเพลงสรรเสริญพระองค์

139. ชูใจของคุณ (Lift up your heart and magnify)

Dm2/4

ชูมือของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

ชูมือของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

ชูมือของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

จงร่วมใจร้องเพลงสรรเสริญพระองค์

139. ชูใจของคุณ (Lift up your heart and magnify)

Dm3/4

ชูเสียงของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

ชูเสียงของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

ชูเสียงของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

จงร่วมใจร้องเพลงสรรเสริญพระองค์

139. ชูใจของคุณ (Lift up your heart and magnify)

Dm4/4

ชูชีวิตของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

ชูชีวิตของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

ชูชีวิตของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า

จงร่วมใจร้องเพลงสรรเสริญพระองค์

140. พระคริสต์เป็นพระเจ้าของเรา

Dm1/2

พระคริสต์เป็นพระเจ้าของเราชาวโลกา

พระคริสต์เป็นพระเจ้าของเราชาวโลกา

พระคริสต์เป็นพระเจ้าของเราชาวโลกา

บัดนี้และนิจนิรันดร์ ฮาเลลูยา

บัดนี้และนิจนิรันดร์

140. พระคริสต์เป็นพระเจ้าของเรา

Dm2/2

สรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ องค์อัศจรรย์

พระบิดานิรันดร์ จอมราชันย์ และจอม

เจ้านาย พระองค์ทรงพระชนม์อยู่

ฮาเลลูยา พระองค์ทรงพระชนม์อยู่

141. พระเจ้าดี (God is good, I sing and shout)

Em1/2

พระเจ้าดี พวกเราสรรเสริญว่า

พระเจ้าดี เรามาฉลอง

พระเจ้าดี พวกเราแน่ใจว่า

พระเจ้าดี เรารู้ว่าจริง

141. พระเจ้าดี (God is good, I sing and shout)

Em2/2

และเมื่อฉันคิดถึง ความรักพระองค์

ใจฉันล้นสรรเสริญ และฉันนั้นอยากเต้นรำ

ใจของพระองค์ มีที่ให้ฉันอยู่

อย่างสุดซึ่ง เปิดใจให้พระองค์

142. เราจะสรรเสริญพระองค์ (I will worship the Lord)

Em1/2

เราจะสรรเสริญพระองค์ด้วยสิ้นสุดดวงใจ

สรร(ระ)เสริญ ด้วยเพลงสดุดี

เราจะสรรเสริญพระองค์ด้วยสิ้นสุดกำลัง

สรรเสริญ จนหมด สิ้นวัน

142. เราจะสรรเสริญพระองค์ (I will worship the Lord)

Em2/2

เพราะพระองค์ ทรงสมควร สรรเสริญ

และพระนาม เต็มด้วย สง่าราศี

ให้ใจเรา สะอาด ในสายพระเนตร

พระองค์ เพื่อเราจะ สรรเสริญ

พระองค์ หมดสิ้น ดวงใจ

143. พระเยซูเป็นพระเจ้า (Jesus Christ is Lord)

Em1/2

พระเยซูเป็นพระเจ้า พระเยซูเป็นพระเจ้า

พระเยซูเป็นพระเจ้า ของเหล่าประชา

พระเยซูเป็นพระเจ้า พระเยซูเป็นพระเจ้า

พระเยซูเป็นพระเจ้า ของเหล่าประชา

143. พระเยซูเป็นพระเจ้า (Jesus Christ is Lord)

Em2/2

พระองค์ทรงครอง ด้วยความชอบธรรม

พระองค์ทรงครอง ด้วยความเที่ยงธรรม

พระองค์มีชัยชนะ ด้วยโลหิตอันล้ำเลิศ

พระองค์ทรงเป็น องค์ผู้ช่วยให้รอด

144. ดูเถิดพระเจ้าเป็นความรอดของข้า

Em1/1

ดูเถิดพระเจ้าเป็นความรอดของข้า

ข้าจะไว้วางใจและไม่กลัวเลย

เพราะพระเจ้าเป็นกำลังและบทเพลงของข้า

ข้าจะไว้วางใจและไม่กลัวเลย

ลา ลา ลา ลา

145. องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์ใหญ่ยิ่ง (King of kings and Lord of lords)

Em1/1

องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์ใหญ่ยิ่ง

ให้เรามาสรร(ระ)เสริญ

องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์ใหญ่ยิ่ง

ให้เรามาสรร(ระ)เสริญ

เยซูองค์สันติ ราชา ข้าสรรเสริญ

เยซูองค์สันติ ราชา ข้าสรรเสริญ

146. เกิดความยินดี

Em1/1

เกิดความยินดี เพราะว่ามีสันติสุข

จงออกไป โอ้ความทุกข์ ใจเป็นสุขแสนยินดี

อย่ามีกังวล แม้ว่าจน หรือมั่งมี จงถวายความ

ภักดี มอบชีวีเพื่อพระองค์ ฮาเลลูยา

147. องค์อธิปไตยพระเจ้าเกรียงไกร (The Spirit of the sovereign Lord)

Em1/7

[ร้องรับ]

องค์อธิปไตย พระเจ้าเกรียงไกร

สถิตเหนือพวกเรา ทรงเจิมเราไว้

ให้ไปประกาศ และนำวิญญาณ [x2]

147. องค์อธิปไตยพระเจ้าเกรียงไกร (The Spirit of the sovereign Lord)

Em2/7

นำเราไป ยังคนขัดสน ผู้ทนทุกข์

ได้รับการเล้าโลมใจ เพื่อปลดปล่อย

เชลย ให้พ้นทาส และประกาศ

ความหวัง สู่ชน ผู้มืดมน

147. องค์อธิปไตยพระเจ้าเกรียงไกร (The Spirit of the sovereign Lord)

Em3/7

เพราะเป็นเวลา เป็นวาระ

แห่งความโปรดปราน

และเป็นเวลา ชัยชนะ

แห่งองค์พระเจ้า [x2]

147. องค์อธิปไตยพระเจ้าเกรียงไกร (The Spirit of the sovereign Lord)

Em4/7

[ร้องรับ]

องค์อธิปไตย พระเจ้าเกรียงไกร

สถิตเหนือพวกเรา ทรงเจิมเราไว้

ให้ไปประกาศ และนำวิญญาณ [x2]

147. องค์อธิปไตยพระเจ้าเกรียงไกร (The Spirit of the sovereign Lord)

Em5/7

ทรงปลอบโยน ใจที่บอบช้ำ

และทรงจัดเตรียม เพื่อผู้ที่ทุกข์ระทม

เทลงบนเรา น้ำมันแห่งความยินดี

จากการคร่ำครวญ เราจะสรรเสริญ

147. องค์อธิปไตยพระเจ้าเกรียงไกร (The Spirit of the sovereign Lord)

Em6/7

เพราะเป็นเวลา เป็นวาระ

แห่งความโปรดปราน

และเป็นเวลา ชัยชนะ

แห่งองค์พระเจ้า [x2]

147. องค์อธิปไตยพระเจ้าเกรียงไกร (The Spirit of the sovereign Lord)

Em7/7

[ร้องรับ]

องค์อธิปไตย พระเจ้าเกรียงไกร

สถิตเหนือพวกเรา ทรงเจิมเราไว้

ให้ไปประกาศ และนำวิญญาณ [x2]

148. ใครจะขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้า (Who can ascend)

Em1/1

ใครจะขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้า

คือผู้มีมือสะอาด ใครจะยืนต่อพระพักตร์

พระเจ้า คือผู้มีใจบริสุทธิ์ เพราะพระเนตร

ของพระองค์อยู่เหนือแผ่นดิน

ประทานพระกำลัง แก่ทุกคนที่เชื่อวางใจ

ในองค์พระเยซู โอ

149. ข้าแสวงหาพระองค์ (Lord, I seek after Thee)

C1/2

ข้าแสวงหาพระองค์

เพราะทรงเป็นเพียงผู้เดียว ที่ให้สุขใจ

หันมา ใกล้ชิด พระพักตร์ และเมื่อข้า

เข้าใกล้พระองค์ ข้าถวายดวงใจรัก

ข้าถวายกายของข้า และชีวาแด่พระองค์

149. ข้าแสวงหาพระองค์ (Lord, I seek after Thee)

C2/2

ข้าแสวงหาพระองค์

เพราะทรงเป็นเพียงผู้เดียวที่ให้สุขใจ

ก้มกราบเพื่อหาพระพักตร์ และเมื่อข้า

เข้าใกล้พระองค์ ข้าถวายดวงใจรัก

ข้าถวายกาย ของข้าและชีวาแด่พระองค์

150. พระบิดาเรารัก (Father, I love You)

C1/3

พระบิดาเรารัก นมัสการบูชาพระองค์

สาธุการพระนามทั่วปฐพี

สาธุการพระนาม สาธุการพระนาม

สาธุการพระนามทั่วปฐพี

150. พระบิดาเรารัก (Father, I love You)

C2/3

พระเยซูเรารัก นมัสการบูชาพระองค์

สาธุการพระนามทั่วปฐพี

สาธุการพระนาม สาธุการพระนาม

สาธุการพระนามทั่วปฐพี

150. พระบิดาเรารัก (Father, I love You)

C3/3

พระวิญญาณเรารัก นมัสการบูชาพระองค์

สาธุการพระนามทั่วปฐพี

สาธุการพระนาม สาธุการพระนาม

สาธุการพระนามทั่วปฐพี

151. พระนามพระเยซู (The name of Jesus)

C1/1

พระนามพระเยซู

ข้ายกชูพระนามพระเยซู [x2]

โอ พระองค์ อัศจรรย์ พระบิดา นิรันดร์

องค์จอมโยธา องค์สันติราช

โอ พระองค์ อัศจรรย์ พระบิดา นิรันดร์

องค์จอมโยธา องค์สันติราช

152. ข้าเงยหน้ามองขึ้น (I lift my eyes up)

C1/2

ข้าเงยหน้ามองขึ้น ดูที่ภูเขา

ความช่วยเหลือมาจากใคร

มาจากองค์พระเจ้า ผู้สร้างฟ้าสวรรค์

ผู้สร้างสรรทั่วโลกา [x2]

152. ข้าเงยหน้ามองขึ้น (I lift my eyes up)

C2/2

โอข้าต้องการพระองค์

ทรงเป็นความหวังของข้า

ผู้เดียวที่ข้าทูลขอ ข้าจะรอคอยพระองค์

เพื่อทรงมาช่วยโปรดข้า มาประทานชีวา

153. เข้าเฝ้าที่พระพักตร์พระเจ้า (Into Your presence we come)

C1/1

เข้าเฝ้า ที่พระพักตร์พระองค์

ไม่ใช่โดยความดี เราทำแต่โดยพระคุณ

โดยพระคุณ เท่านั้น เข้าเฝ้าที่

พระพักตร์พระองค์

154. มองพระพักตร์องค์พระเยซู (Turn your eyes upon Jesus)

C1/1

มองพระพักตร์ องค์พระเยซู กลับมา

ชมพระพักตร์ อัศจรรย์

กลับมาหาพระองค์ ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่ง

และอาศัยอยู่ในพระคุณพระองค์

155. พระวิญญาณของพระเจ้า

C1/2

ข้าแลเห็นพระสิริของพระเยซูคริสต์

พระสถิตอยู่ในดวงใจข้า

ข้าชูมือสรรเสริญขออัญเชิญพระองค์

โปรดประทาน รักมั่นคง เต็มใจข้า

155. พระวิญญาณของพระเจ้า

C2/2

องค์พระวิญญาณ ของพระเจ้า

ขอพระองค์เข้ามาในใจ โปรดเติมให้เต็ม

ในดวงใจด้วยไฟแห่งความรักพระเจ้า

องค์พระวิญญาณ ของพระเจ้าขอพระองค์

เข้ามาในใจ โปรดเติมให้เต็มในดวงใจ

ด้วยไฟแห่งความรัก

156. โปรดให้ฉันใกล้พระองค์

C1/1

โปรดให้ฉัน ใกล้พระองค์ โปรดให้ฉัน

ใกล้พระองค์ โปรดให้ฉันใกล้พระองค์

เพื่อรับใช้ พระองค์

(รัก รู้ นึกถึง กราบไหว้)

157. อิมมานูเอล (Emmanuel)

C1/1

อิมมานูเอล อิมมานูเอล

ทรงพระนามว่า อิมมานูเอล

องค์พระเจ้า อยู่ด้วยกับเรา

ทรงพระนามว่า อิมมานูเอล

158. บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ (Holy, holy, holy is the Lord)

C1/2

บริ บริ สุทธิ์ บริ บริ สุทธิ์

พระองค์ทรง ยิ่งใหญ่ ทรงบริสุทธิ์

พระเกียรติ จงมีแด่พระองค์

ฤทธาขอถวาย พระองค์

ขอรับเครื่องบูชา คำสรรเสริญ ของข้า

158. บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ (Holy, holy, holy is the Lord)

C2/2

ยิ่งใหญ่ พระองค์ ผู้ทรงยิ่งใหญ่

ยิ่งใหญ่ สรรเสริญ พระองค์ ชั่วนิรันดร์

159. ในเวลาของพระคริสต์ (In His time)

C1/2

[1] ในเวลา ของพระคริสต์ ทรงลิขิตชีวิต

ของข้า ตามน้ำพระทัย

ขอโปรดให้ข้าเรียนรู้ว่า ตราบที่ข้า

เดินในมรรคา ดวงชีวาอยู่ในเวลา

ของพระองค์

159. ในเวลาของพระคริสต์ (In His time)

C2/2

[2] ในเวลา ของพระเจ้า ทรงเฝ้าดูชีวิต

ให้อยู่ ในน้ำพระทัย

โอ้พระเจ้า ข้าขอมอบใจ มอบถวาย

ชีวิตทั้งกาย เพื่อจะได้อยู่ในเวลา

ของพระองค์

160. โปรดประทาน การฟื้นใจ (I cast all my cares)

C1/1

ท่ามกลางภาระหนัก ข้าเหนื่อย อ่อน

ขอมอบภาระหนักทั้งหมดไว้กับพระองค์

แล้วพระองค์จะทรงค้ำจุนข้า ทุกวันเวลา

โปรดประทาน การฟื้นใจใหม่ แก่ข้า

161. ท่ามกลางภาระหนักเราร้องเพลง (In moments like these)

C1/2

ท่ามกลางภา-ระหนักเราร้องเพลงสรรเสริญ

เราร้องเพลง สรรเสริญ แด่พระเยซู

ท่ามกลาง ภา-ระ หนัก เราชูมือ สรรเสริญ

เราชูมือ สรรเสริญ แด่พระองค์

161. ท่ามกลางภาระหนักเราร้องเพลง (In moments like these)

C2/2

[ร้องรับ]

ร้องว่าเรารักพระองค์

ร้องว่าเรารักพระองค์

ร้องว่าเรารักพระองค์

รักพระองค์

162. ฉันได้ตัดสินใจ (I have decided to follow Jesus)

C1/1

[1] ฉันได้ตัดสินใจ ต้อนรับพระเยซู [3x]

ไว้ในจิตใจ ไว้ในจิตใจ

[2] ฉันได้ตั้งใจไว้ จะตามพระเยซู [3x]

ไม่ขอเปลี่ยนแปลง ไม่ขอเปลี่ยนแปลง

[3] ทิ้งโลกไว้ เบื้องหลัง กางเขนเด่นหยู่หน้า [3x]

ไม่หันกลับไป ไม่หันกลับไป

163. เวลานี้เราจะถ่อมตัวลง

C1/4

เวลานี้เราจะถ่อมตัวลง อธิษฐาน

แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์

โปรดทรงชำระให้ใจบริสุทธิ์

อภัยบาปผิดที่ได้ทำ

163. เวลานี้เราจะถ่อมตัวลง

C2/4

แล้วพระองค์จะทรงฟังคำอ้อนวอนของเรา

และพระทัยพระองค์จะอยู่ด้วยกับเราเสมอ

จะรักษาแผ่นดินของเราให้หาย

เพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

163. เวลานี้เราจะถ่อมตัวลง

C3/4

ด้วยใจชอกช้ำใจที่อ่อนโรยแรง อธิษฐาน

แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์

โปรดทรงชำระให้ใจบริสุทธิ์

อภัยบาปผิดที่ได้ทำ

163. เวลานี้เราจะถ่อมตัวลง

C4/4

แล้วพระองค์จะทรงฟังคำอ้อนวอนของเรา

และพระทัยพระองค์จะอยู่ด้วยกับเราเสมอ

จะรักษาแผ่นดินของเราให้หาย

เพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

164. เปลี่ยนแปลงชีวิตข้า (Change my heart O God)

C1/1

เปลี่ยนแปลงชีวิตข้า เปลี่ยนแปลงทุกวันเวลา

เปลี่ยนแปลงชีวิตข้า ให้เป็นเหมือนพระองค์ [x2]

พระองค์เป็น ช่างปั้น ข้าเป็น ก้อนดิน

โปรดเถิดข้าขอ วิงวอนให้เป็นเหมือนพระองค์

165. โลหิตพระคริสต์ทรงชำระข้า (It's Your blood that cleanses)

C1/1

โลหิตพระคริสต์ทรงชำระข้า โลหิตพระองค์

ทรงให้ชีวี โดยพระโลหิต ข้ารับการไถ่

จากความบาปทั้งหลายของข้า

ทรงชำระข้า ขาวยิ่งกว่าหิมะ กว่าหิมะ

โดยพระคุณ ทรงการุณย์ แก่ตัวข้า

166. ความรักยิ่งใหญ่เรารับจากพระบิดา (I have the greatest love)

C1/2

ความรักยิ่งใหญ่เรารับ จากพระบิดา

จิตใจสัมผัสความรัก พระองค์

รักยึดมั่นเสมอ ไม่มีวันสูญสิ้น

ความรักช่วยซับน้ำตา ข้าพระองค์

166. ความรักยิ่งใหญ่เรารับจากพระบิดา (I have the greatest love)

C2/2

เหตุเพราะสัมผัสความรัก พระบิดา

ความรักยิ่งใหญ่ รวมใจ ของเรา

ความรักของพระเยซู อยู่เต็มหัวใจ

ความรักที่ส่อง สว่างแก่ประชา

ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

167. ที่บนกางเขน

C1/2

แม้ฉันได้พบ ได้เจออะไรมากมาย แต่ฉันก็ไม่เป็น

สุขใจ ยังมีส่วนลึก ที่มันขาดหาย สิ่งนั้นมันคืออะไร

ที่ใจฉันต้องการ และแล้วเมื่อฉันเข้าใจ ความหมายที่

สำคัญ สิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไป ที่บนกางเขนนั้นคือ

ความหมาย และไม่มีอะไรสำคัญมากกว่า

167. ที่บนกางเขน

C2/2

พระองค์ ได้ทนทรมาน

เพื่อคนอย่างฉัน และคนอีกมากมาย

ที่บนกางเขน พระองค์ สำแดงรักยิ่งใหญ่

ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้

168. สรรเสริญ สดุดี จงมีแด่พระเจ้า

C1/1

สรรเสริญ สดุดี จงมีแด่พระเจ้า พระเกียรติ

พระสิริ จงมีแด่พระเจ้า เพราะพระองค์

ทรงฤทธา พร้อมด้วยสง่าราศี

ผู้ทรงประทับบนบัลลังก์

แด่พระเจ้าเราขอยกย่องสรรเสริญ

พระผู้ประเสริฐล้ำเลิศ

169. พระบิดาผู้ไม่ทรงเปลี่ยนแปลง (Faithful One)

C1/2

พระบิดา ผู้ไม่ทรงเปลี่ยนแปลง

ทรงสัตย์ซื่อ ศิลาสันติสุข

จอมราชา ข้าวางใจในพระองค์

และเฝ้าหาพระองค์ พระบิดานิรันดร์

และเรียกหาพระองค์ ความหวังในใจข้า

169. พระบิดาผู้ไม่ทรงเปลี่ยนแปลง (Faithful One)

C2/2

[ร้องรับ]

ทรงเป็นศิลา ในยามข้าลำบาก

ทรงอุ้มชูขึ้น เมื่อข้าล้มลง

หนทางทุกข์ทน ความรักยึดข้าไว้มั่น

ข้าหวังใจใน พระบิดา ผู้เดียว

170. เราคืออัลฟาและโอเมกา (Alpha and Omega)

C1/1

เราคืออัลฟาและโอเมกาเป็นปฐมและอวสาน

พระทรงนำ และอยู่เบื้องหลังฉัน

เป็นสหายเลิศ จะทำงานอะไร

จะเดินไปทางใด พระเยซูเป็นผู้ นำชีวี

171. เพราะพระองค์นั้นทรงเปี่ยมรัก

C1/3

เพราะพระองค์นั้นทรงเปี่ยมรักและเมตตา

และพระองค์นำพา ความรอด สู่ทุกคน

โดยกางเขน ที่พระโลหิต จากเบื้องบน

ทรงประทาน ทุกสิ่ง เพื่อเรา [x2]

171. เพราะพระองค์นั้นทรงเปี่ยมรัก

C2/3

[ร้องรับ]

แล้วใครจะให้ เราทั้งหลาย

ขาดจากความ รักพระองค์

จะเป็นความ ทุกข์ลำบากหรือ โพยภัย

171. เพราะพระองค์นั้นทรงเปี่ยมรัก

C3/3

เพราะข้าเชื่อมั่นคงว่า แม้ความตายหรือชีวิต

สิ่งใด ๆหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกจะไม่อาจทำให้เรา

ถูกตัดขาด จากความรักของพระองค์

เพราะข้าเชื่อมั่นคงว่า แม้ความตาย

หรือชีวิตสิ่งใด ๆหรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก

จะไม่อาจ ทำให้เราถูกตัดขาด จากความรักของ

พระ-เยซู พระผู้เป็นเจ้า ของเรา

172. เพื่อน

C1/2

อาจจะมีสักคราว ที่เธอเองไม่มีแม้ใครสักคน

ไม่มีใครมาเข้าใจเธอ หากมีใครสักคน

ที่ให้ความสำคัญ มาคอยเข้าใจ

อยู่ตรงนั้นเมื่อเธอต้องการ

172. เพื่อน

C2/2

พระเยซูเป็นเพื่อนที่ดีเสมอ ทำเพื่อเธอทุก

อย่าง เพื่อให้เธอสุขใจ พระเยซูจะเป็นเพื่อน

เธอ อยู่กับเธอในยามทุกข์ใจ ขอเพียวเธอ

จะยอมไว้ใจในทางพระองค์ พระเยซูจะเป็น

เพื่อนเธอ อยู่กับเธอไม่ทอดทิ้งไป ขอเพียง

เธอ จะเปิดหัวใจให้กับพระองค์

เข้าในใจเธอ เข้าในใจเธอ

173. ปรารถนาพระองค์ (Hungry I come to You)

C1/3

ปรารถนาพระองค์

ข้ารู้พระองค์จะทรงเมตตา

จิตใจข้าว่างเปล่า

แต่ข้ารู้พระองค์รักไม่จืดจาง

173. ปรารถนาพระองค์ (Hungry I come to You)

C2/3

ข้ารอคอยพระองค์

ข้ารอคอยพระองค์

ข้าขอก้มกราบพระองค์ถวายทุกสิ่งที่มี

พระเยซูข้ารักพระองค์ผู้เดียว

173. ปรารถนาพระองค์ (Hungry I come to You)

C3/3

จิตใจข้าหมองหม่น

ขอเข้ามาอ้อมกอดพระองค์

ข้าอิดโรยเบื่อหน่าย

แต่รู้พระองค์จะฟื้นฟูข้า

174. โปรดให้เข้าใกล้พระองค์

C1/2

องค์พระวิญญาณ โปรดทรงเคลื่อนมา

ใจของข้าใฝ่หาพระองค์

องค์พระวิญญาณ โปรดทรงเคลื่อนมา

ให้ใจฉันใกล้พระศิลา ที่อยู่สูงในใจข้า [x2]

174. โปรดให้เข้าใกล้พระองค์

C2/2

[ร้องรับ]

ทรงฟังคำร้องทูล ทรงเป็นองค์ที่รักของข้า

เป็นกำบัง ที่ ลี้ภัย ของข้า

ใจจะยอม เชื่อฟัง อีกทั้ง ไม่ยอมเหินห่าง

จะมีลำพัง พระองค์ ผู้เดียว

175. ถวายกายใจ

C1/2

พระองค์เข้ามา สัมผัส ทรงตรัสในใจ

เรียกเราเข้าไป สัมผัส ความรักพระองค์

พระองค์จะนำ ทุกอย่าง นับจากวันนี้

หัวใจที่มี ทั้งหมด เป็นของพระองค์

175. ถวายกายใจ

C2/2

ถวายกายและใจให้พระองค์ครอบครอง

เป็นเจ้าของ ตลอดไป

ถวายกายและใจ มอบชีวิต

ตามพระทัย ให้พระองค์หมดทั้งใจ

ให้เป็นไปตามพระองค์

176. ขอบพระคุณพระเจ้า

C1/6

ขอบพระคุณพระเจ้าเพราะ

พระได้ประทาน สิ่งที่ดี ในชีวิตเรา

พระองค์เอา พระทัยใส่ทุกย่างก้าวเดิน

และทรงยืนอยู่ เคียงข้างเรา

176. ขอบพระคุณพระเจ้า

C2/6

[ร้องรับ]

ฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า ฮาเลลูยา

พระทรงให้สิ่งดี แก่ทุกทุกคน

ตามน้ำพระทัยของพระองค์

176. ขอบพระคุณพระเจ้า

C3/6

ขอบพระคุณพระเจ้า

เพราะพระทรงเลี้ยงดู

และทรงเป็น ความสันติสุขในใจ

แม้เมื่อมองดูธรรมชาติ รอบรอบข้างเรา

ก็ได้เห็น ความรัก ของพระองค์

176. ขอบพระคุณพระเจ้า

C4/6

[ร้องรับ]

ฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า ฮาเลลู ยา

พระทรงให้สิ่งดี แก่ทุกทุกคน

ตามน้ำพระทัยของพระองค์

176. ขอบพระคุณพระเจ้า

C5/6

ขอบพระคุณพระเจ้าเพราะ

พระประทานพระบุตรา คือองค์พระเยซู

ผู้ได้วายพระชนม์ เพื่อเรา รอดพ้น

ความตาย ได้มี ชีวิตนิรันดร์

176. ขอบพระคุณพระเจ้า

C6/6

[ร้องรับ]

ฮาเลลูยา สรรเสริญพระเจ้า ฮาเลลู ยา

พระทรงให้สิ่งดี แก่ทุกทุกคน

ตามน้ำพระทัยของพระองค์

177. พระเยซูผู้สมควรสรรเสริญ

D1/4

พระเยซูผู้สมควร สรร(ระ)เสริญ

พระเยซูผู้บริสุทธิ์ จอมเจ้านาย

พระเยซู ผู้งดงาม พระเยซู ผู้อัศจรรย์

พระเยซู ผู้สมควร สรรเสริญ พระเยซู

ผู้สมควร สรรเสริญ

177. พระเยซูผู้สมควรสรรเสริญ

D2/4

[ร้องรับ]

ด้วยจิตวิญญาณข้าสรรเสริญ

ด้วยความจริงบูชาพระองค์

พระองค์ทรงประทับ ที่นี่ [x2]

177. พระเยซูผู้สมควรสรรเสริญ

D3/4

สมควรสรรเสริญ สมควรชูเชิด

โอ้พระองค์ ข้าสรรเสริญ [x2]

บริสุทธิ์ องค์บริสุทธิ์ ทรงฤทธานุภาพสูงสุด

คำสรรเสริญ สดุดี และฤทธิ์อำนาจ

จงเป็นของพระองค์ ชั่วนิจนิรันดร์

สมควร สรรเสริญ สมควร ชูเชิด

โอ้พระองค์ ข้าสรรเสริญ [x2]

177. พระเยซูผู้สมควรสรรเสริญ

D4/4

[ร้องรับ]

ด้วยจิตวิญญาณข้าสรรเสริญ

ด้วยความจริงบูชาพระองค์

พระองค์ทรงประทับ ที่นี่ [x2]

178. พระเยซูโปรดฟื้นฟู

D1/2

พระเยซูโปรดฟื้นฟูชีวิตฉัน

ฉันไม่ต้องการจะเป็นเหมือนเดิม

พระเยซูโปรดฟื้นฟูชีวิตฉัน

ฟื้นหัวใจฉันให้ชื่นบาน

178. พระเยซูโปรดฟื้นฟู

D2/2

[ร้องรับ]

ในชีวิตของฉันยังคงล้มเหลวทุกวัน

ต้องการพระองค์เข้ามา เปลี่ยนฉันทุกเช้าเย็น

ปรารถนาจะเดินในทาง แห่งความชอบธรรม

ของพระองค์ ขอเมตตาสัมผัสหัวใจ

ขอเมตตาสัมผัสหัวใจ

179. มีพระเยซู

D1/2

ผ่านมามากมาย ชีวิตจะหลงไป

ลึกในใจแสนเจ็บ เหลือเกินใครจะทน

เหลียวมองไป ไม่มีใครเคยเข้าใจ ตัวฉัน

จากใจที่ล้มลง ได้เจอรักมั่นคง

มากจนเต็มหัวใจ พร้อมจะเดินต่อไป

พบทางที่ดีเกินกว่าที่เคย ผ่านมา

179. มีพระเยซู

D2/2

มีพระเยซูอยู่กลางหัวใจ

ไม่เคยเดินไปลำพัง

ไม่มีทางเดินหลงไป

อยู่ในทางที่มีความหมายมากมาย

180. แต่ข้ารู้จักพระองค์ (I know Whom I have believed)

D1/4

ไม่รู้ว่าเหตุใด พระเจ้าแสดง

พระคุณมากมาย เหตุใดที่พระเยซู

ยอมตาย ล้างใจ ข้าให้สะอาด

180. แต่ข้ารู้จักพระองค์ (I know Whom I have believed)

D2/4

[ร้องรับ]

แต่ข้ารู้จัก พระองค์ที่ข้าเชื่อ

และเชื่อมั่นคงว่า พระองค์ทรงฤทธิ์อาจ

รักษาซึ่ง มอบไว้ กับพระองค์

จนถึงกาลวันนั้นได้

180. แต่ข้ารู้จักพระองค์ (I know Whom I have believed)

D3/4

ไม่รู้ว่าเมื่อใดเสด็จมา

เวลาเช้าสายบ่ายเย็น

หรือข้า ต้องถึงความมรณา

หรือได้พบในเวหา

180. แต่ข้ารู้จักพระองค์ (I know Whom I have believed)

D4/4

[ร้องรับ]

แต่ข้ารู้จัก พระองค์ที่ข้าเชื่อ

และเชื่อมั่นคงว่า พระองค์ทรงฤทธิ์อาจ

รักษาซึ่ง มอบไว้ กับพระองค์

จนถึงกาลวันนั้นได้

181. ให้เราเข้าในวิหารนี้ (We have come into this place)

D1/2

ให้เรา เข้าในวิหารนี้ มาเฝ้าในนามพระคริสต์

และสาธุการพระองค์ ให้เราเข้าในวิหารนี้

มาเฝ้าในนามพระคริสต์ และสาธุการพระองค์

ให้เรา เข้าในวิหารนี้ มาเฝ้าในนามพระคริสต์

และสาธุการพระนามพระองค์ สาธุการ

พระบิดา พระเจ้า

181. ให้เราเข้าในวิหารนี้ (We have come into this place)

D2/2

ให้เราเลิกเป็นห่วงตนเองและเพลิดเพลิน

กับพระเจ้าและสาธุการพระองค์ ๆๆ

สาธุการพระบิดาเจ้าข้า

จงยกมืออันบริสุทธิ์ยกย่องพระนาม

พระคริสต์ และสาธุการพระองค์

สาธุการพระบิดาเจ้าข้า

182. ให้เราสรรเสริญพระนาม ยะโฮวาห์ (Lord, I worship You)

D1/2

ให้เราสรร(ระ)เสริญ พระนาม ยะโฮวาห์

ให้เราสรรเสริญ พระเจ้า ยิ่งใหญ่

ให้เราสรร(ระ)เสริญ พระบิดา อับบา

182. ให้เราสรรเสริญพระนาม ยะโฮวาห์ (Lord, I worship You)

D2/2

ให้เราสรรเสริญ พระเมษโปดก

ให้เราสรร(ระ)เสริญ พระเจ้าทรงฤทธา

ให้เราสรรเสริญ ผู้ทรงเมตตา

ให้เราสรร(ระ)เสริญ ผู้ทรงรักโลกา

ให้เราสรรเสริญ ทุกวันเวลา

183. เขาจะบินขึ้น

D1/2

ผู้ที่อ่อนเพลีย เศร้าโศกท้อใจ

และเหน็ดเหนื่อย เชิญมาเข้าเฝ้า

พระเยซูคริสต์ พระองค์จะประทาน

เรี่ยวแรงช่วยท่าน ด้วยฤทธิ์เดช

พระวิญญาณบริสุทธิ์

183. เขาจะบินขึ้น

D2/2

เขาจะกาง ปีกบินขึ้น และบินเหมือน

นกอินทรี จะวิ่งไป ไม่รู้จัก เหน็ดเหนื่อย

และเขาจะไม่ ล้มลง เพราะพระหัตถ์

ทรงยึดไว้ พระเยซู พระผู้ช่วย ของข้า

184. วิญญาณข้าแสวงหาพระเจ้า (As the deer pants)

D1/1

วิญญาณข้าแสวงหาพระเจ้าดุจดังกวางน้อย

กระหายหาน้ำ ทรงเป็นความปรารถนา

แห่งจิตใจข้าที่อยาก สรรเสริญพระองค์

ทรงเป็นโล่กำบังที่เข้มแข็ง ทรงเป็นผู้เดียว

ที่ข้ารักเทิดทูน ทรงเป็นความปรารถนา

แห่งจิตใจข้าที่อยาก สรรเสริญพระองค์

185. เมื่อพวกเราชุมนุมกัน (As we gather)

D1/1

เมื่อพวกเรา ชุมนุมกัน ขอพระวิญญาณ

ทรงทำงาน และพวกเรา ชุมนุมกัน เพื่อ

สรรเสริญพระนาม รู้ดีว่าเมื่อใจของเข้า

เริ่มนมัสการเราจะรับพระพรจากองค์

พระเจ้า เราจะรับพระพรพระองค์

186. เยชูขอทรงเป็นศูนย์กลาง (Jesus, be the centre)

D1/3

เยซูขอทรงเป็นศูนย์กลาง

ผู้ประทานเป็นแสงสว่างของข้า

เยซูขอทรงเป็นศูนย์กลาง

เป็นความหวังเป็นเสียงเพลงของข้า

186. เยชูขอทรงเป็นศูนย์กลาง (Jesus, be the centre)

D2/3

เป็นดวงไฟไนใจข้า

เป็นสายลมพัดนาวา

เป็นจุดหมายไนชีวิตข้า

เยซู เยซู

186. เยชูขอทรงเป็นศูนย์กลาง (Jesus, be the centre)

D3/3

เยซูขอทรงเป็นดวงตา

เป็นวิถีผู้ชี้ทางของข้า

เป็นดวงไฟในใจข้า

เป็นสายลมพัดนาวา

เป็นจุดหมายไนชีวิตข้า เยซู เยซู

187. น้ำแห่งชีวิต

D1/2

ใจที่กระหายและเหนื่อย ใจที่ทนทุกข์ลำบาก

ใจที่หมดหวังทุกอย่าง จงเข้ามา

ใจที่กระหายและเหนื่อย ใจที่ทนทุกข์ลำบาก

ใจที่หมดหวังทุกอย่าง จงเข้ามา

187. น้ำแห่งชีวิต

D2/2

พระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิต ให้เราดื่มน้ำ

แห่งชีวิต หล่อเลี้ยงหัวใจ ให้ชีวิตใหม่

แม่น้ำแห่งชีวิตจะรินไหล

พระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิต ให้เราดื่มน้ำ

แห่งชีวิต หล่อเลี้ยงหัวใจ ให้ชีวิตใหม่

แม่น้ำแห่งชีวิตจะรินไหล มาจากใจ

188. ข้าจะสรรเสริญองค์พระบิดา

D1/1

ข้าจะสรรเสริญองค์พระบิดา พระบุตร และ

พระวิญญาณ ขอนมัสการ ด้วยจิตวิญญาณ

และด้วยสิ้นสุดใจของข้า จะเปล่งเสียง

สรรเสริญ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ สรรเสริญทุก

วันเวลา ขอถวายชีวิต และทุก ทุก สิ่ง

รับใช้พระเยซูคริสต์

189. พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้

D1/4

พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้

พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้

ทรงมอบชีวิตให้ข้า นำชีวาพระองค์ทรงพลี

พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้

189. พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้

D2/4

[ร้องรับ]

จะเป็นหรือจะตาย จะหัวเราะหรือร้องไห้

จะอยู่เพื่อจะรักจนหมดดวงใจ

จะอยู่เพื่อจะกล่าว และจะป่าวร้องเรื่อง

พระองค์ จะอยู่เพื่อร้องเพลงสรร(ระ)เสริญ

พระนามพระองค์

189. พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้

D3/4

โปรดตรัสจิตใจฉันวันนี้

โปรดตรัสจิตใจฉันวันนี้

ทรงมอบชีวิตให้ข้า นำชีวาพระองค์ทรงพลี

โปรดตรัสจิตใจฉันวันนี้

189. พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้

D4/4

[ร้องรับ]

จะเป็นหรือจะตาย จะหัวเราะหรือร้องไห้

จะอยู่เพื่อจะรักจนหมดดวงใจ

จะอยู่เพื่อจะกล่าว และจะป่าวร้องเรื่อง

พระองค์ จะอยู่เพื่อร้องเพลงสรร(ระ)เสริญ

พระนามพระองค์

190. พระเยซูพระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า

D1/1

พระเยซู พระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า

พระเยซู พระองค์ทรงรักและทรงเอ็นดู

เมื่อข้าผิดพลั้งบาป พระองค์อภัยให้

เมื่อข้าหลงทางไกล พระองค์ตามหา

บนเส้นทางอันเปล่าเปลี่ยว และมืดมิด

น่ากลัว พระองค์ทรงนำ

191. สันติสุขของพระคริสต์ (My peace I give unto you)

D1/3

สันติสุขของพระคริสต์ ให้แก่ท่าน

คือสันติสุข ที่โลกนี้ ไม่อาจให้เป็นสันติสุข

ที่โลกนี้ ไม่สามารถ เข้าใจ สันติสุข

ดำรงอยู่ สันติสุขที่พระคริสต์มอบให้

191. สันติสุขของพระคริสต์ (My peace I give unto you)

D2/3

ความรัก ของพระคริสต์ ให้แก่ท่าน

คือความรัก ที่โลกนี้ไม่อาจให้

เป็นความรักที่โลกนี้ไม่สามารถเข้าใจ

รักทนนานทำคุณให้ ความรัก

ที่พระคริสต์มอบให้

191. สันติสุขของพระคริสต์ (My peace I give unto you)

D3/3

พระคริสต์ ประทาน สันติสุข

เป็นควมสุข ที่โลกนี้ ไม่มีให้

สันติสุข ที่โลกนี้ ไม่สามารถเข้าใจ

รักที่ให้ รู้ใจกัน พระคริสต์ ประทาน

สันติสุข

192. ขอพระเจ้าสดับคำร้องวิงวอนของข้า (Hear my cry O Lord)

D1/4

ขอพระเจ้าสดับ คำร้องวิงวอน ของข้า

ยามข้าร้องทูลพระองค์ ด้วยใจที่

ต้องการพึ่งพา

192. ขอพระเจ้าสดับคำร้องวิงวอนของข้า (Hear my cry O Lord)

D2/4

[ร้องรับ]

และยามเมื่อใจของข้า ระอา

ขอพระทรงเมตตา ให้ข้าใกล้

พระศิลาที่สูงกว่า ข้าพระองค์

192. ขอพระเจ้าสดับคำร้องวิงวอนของข้า (Hear my cry O Lord)

D3/4

เพราะพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย

และพระศิลา ป้อมปราการมั่นคง

โอบล้อมพิทักษ์รักษา

192. ขอพระเจ้าสดับคำร้องวิงวอนของข้า (Hear my cry O Lord)

D4/4

[ร้องรับ]

และยามเมื่อใจของข้า ระอา

ขอพระทรงเมตตา ให้ข้าใกล้

พระศิลาที่สูงกว่า ข้าพระองค์

194. พระบิดาข้ารักจะอยู่

D1/2

พระบิดา ข้ารักจะอยู่ ในที่สถิต

พระบิดา ข้าเฝ้าคอยดู อยากพบพระองค์

พระบิดา ข้ารักอยากฟัง คำตรัสที่ทรงตรัส

ถึงข้ารอคอย จะอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์

194. พระบิดาข้ารักจะอยู่

D2/2

อยู่ในที่สถิตทุกๆ สิ่งนำข้าเข้ามาชิดยิ่งขึ้น

ความรัก นิจนิรันดร์ ล้อมพระองค์

วิสุทธิ์เป็นมงกุฏทุกๆสิ่งนำข้าเข้ามาชิด

ยิ่งขึ้น พระบิดา ข้ารักจะอยู่ในที่สถิต

ในที่สถิต ในที่ทรงสถิต

195. เปิดตาข้า (Fill my eyes, o my God)

D1/1

เปิดตาข้าโอ้พระเจ้าด้วยนิมิตที่ไม้กางเขน

เจิมใจข้า ด้วยความรัก ของพระเยซู

เปิดปากข้า ให้สรรเสริญ ให้ข้าร้องเพลง

จนชีพวายขอเจิมข้า ให้ชีวิต ข้ามอบถวาย

196. ทรงนำข้าผ่านลานชั้นนอก (Take me in)

Em1/3

ทรงนำข้าลาน

และผ่านวิสุทธิสถาน

เลยแท่นบูชางดงาม

ข้าต้องการจะพบพระพักตร์

196. ทรงนำข้าผ่านลานชั้นนอก (Take me in)

Em2/3

ผ่านฝูงชน จำนวนมากมาย

ปุโรหิตร้องสรรเสริญ ข้าหิวกระหาย

ความชอบธรรม พระองค์

แต่จะพบได้ที่แห่งเดียว

196. ทรงนำข้าผ่านลานชั้นนอก (Take me in)

Em3/3

[ร้องรับ]

นำข้าไปยังที่ประทับบริสุทธิ์

นำข้าไปด้วยโลหิตของพระองค์

นำข้าไปยังที่ประทับบริสุทธิ์

ใช้ถ่านเพลิงแตะลิ้นข้า ข้าอยู่นี่

197. จงยอพระเกียรติพระเจ้า (Exalt the Lord our God)

D1/1

จงยอพระเกียรติพระเจ้า

จงยอพระเกียรติพระเจ้า

นมัส-การ ที่แท่นรองพระบาท

นมัส-การ ด้วยจิตใจชื่นบาน

พระองค์บริสุทธิ์ พระองค์บริสุทธิ์

198. โปรดเปิดดวงตา (Open my eyes)

D1/1

โปรดเปิดดวงตา ให้ข้าเห็นสง่าราศี

เปิดปากของข้า ให้เต็มล้นด้วยคำสรรเสริญ

ข้ารักพระองค์ จึงโมทนา

ฮา เล ลู ยา บูชาพระนาม

199. ด้วยมือที่ข้าชูขึ้น (With my hands lifted up)

D1/1

ด้วยมือที่ข้าชูขึ้น ด้วยปากที่ข้าสรรเสริญ

ด้วยใจที่โมทนา ข้าจะสรรเสริญพระองค์

ข้าจะสรรเสริญพระองค์

ข้าจะสรรเสริญพระองค์

ด้วยใจที่โมทนา ข้าจะสรรเสริญพระองค์

200. สรรเสริญนามพระเยซู (Praise the name of Jesus)

D1/1

สรรเสริญนามพระเยซู

สรรเสริญนามพระเยซู

พระศิลาพระนามอัศจรรย์

องค์พระผู้ช่วยให้รอด

ที่เราไว้วางใจสรรเสริญพระนาม

พระเย – ซู

201. เป้าหมายสูงสุดในชีวิตฉัน (The greatest thing in all of my life)

D1/1

เป้าหมายสูงสุดในชีวิตฉัน

คือรักพระองค์ รักพระองค์

เป้าหมายสูงสุด ในชีวิตฉัน

คือรักพระองค์ รักพระองค์

ฉันอยากจะรักมากขึ้น ฉันอยากจะรักมากขึ้น

เป้าหมายสูงสุดในชีวิตฉัน คือรักพระองค์

(รู้จัก ใกล้ชิด รับใช้)

202. คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ (His praise fills the temple)

D1/1

คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ สันติสุขล้น

จากจิตใจ เพราะชื่นชมในพระคุณ

พระองค์ทรงประทานแก่ข้า พระนามแสน

เลิศประเสริฐ ทรงไถ่ข้าพ้นจากบาป

ข้าจึงกราบไหว้และบูชา

องค์พระเยซูคริสต์ของข้า

203. นี่คือเวลาเราบูชาพระบิดา (Now is the time)

D1/1

นี่คือเวลา นี่คือเวลา

เราบูชาพระบิดาด้วยวิญญาณและความจริง

นี่คือเวลา นี่คือเวลา

เราบูชาพระบิดาด้วยวิญญาณและความจริง

204. เมื่อรับการสวมทับ (When I feel the touch of Your hand)

D1/1

เมื่อรับการสวมทับ โดยพระหัตถ์วางบนชีวิต

เราอยากจะร้องคร่ำครวญบทเพลง ว่าเรารัก

พระองค์ ใจเราร้องสรรเสริญ วิญญาณจิต

เราร้องโมทนา ทรงเป็นราชา ทรงเป็น

พระเจ้า และเรารักพระองค์

205. พระองค์เป็นที่กำบัง (You are my hiding place)

D1/1

พระองค์เป็นที่กำบัง พระองค์ทรงเป็นพลัง

เมื่อข้าร้องทูลพระองค์ ด้วยสิ้นสุดใจ

พระองค์ทรงสดับ ทุกครั้งข้าต้อง

ต่อสู้ เพียงลำพังพระองค์เป็นที่กำบัง

พระองค์เป็น พลัง

206. ล้ำเลิศพระองค์ล้ำเลิศ (Worthy, You are worthy)

C1/1

ล้ำเลิศพระองค์ล้ำเลิศ จอมราชา

จอมเจ้านาย พระองค์ล้ำเลิศ

ล้ำเลิศพระองค์ล้ำเลิศ จอมราชา

จอมเจ้านาย เรารักพระองค์

(บริสุทธิ์ พระองค์บริสุทธิ์

พระเยซู พระองค์สมควร)

207. พระเยซูบุตรพระเจ้า (You are my all in all)

D1/5

[ร้องรับ]

พระเยซู บุตรพระเจ้า

นามพระองค์ทรงคุณอนันต์

พระเยซู บุตรพระเจ้า

ทรงพระคุณอนันต์ [x2]

207. พระเยซูบุตรพระเจ้า (You are my all in all)

D2/5

ทรงเป็นเรี่ยวแรง ยามใจอ่อนแอ

ทรงเป็นทรัพย์สิ่ง ที่ฉันต้องการ

ทรงเป็นดวงใจของฉัน

อยากจะได้พระองค์ มากกว่าทอง

อยากจะพ้นจาก จิตใจเศร้าหมอง

ทรงเป็นดวงใจของฉัน

207. พระเยซูบุตรพระเจ้า (You are my all in all)

D3/5

[ร้องรับ]

พระเยซู บุตรพระเจ้า

นามพระองค์ทรงคุณอนันต์

พระเยซู บุตรพระเจ้า

ทรงพระคุณอนันต์ [x2]

207. พระเยซูบุตรพระเจ้า (You are my all in all)

D4/5

ทรงชำระความ อบาย อับอาย

ปากของฉัน จะสรรเสริญเรื่อยไป

ทรงเป็นดวงใจของฉัน

เมื่อฉันล้มลง ทรงเฝ้าประคอง

เมื่อใจฉันเหน็ดเหนื่อย ทรงเพิ่มแรง

ทรงเป็นดวงใจของฉัน

207. พระเยซูบุตรพระเจ้า (You are my all in all)

D5/5

[ร้องรับ]

พระเยซู บุตรพระเจ้า

นามพระองค์ทรงคุณอนันต์

พระเยซู บุตรพระเจ้า

ทรงพระคุณอนันต์ [x2]

208. เชิญพระวิญญาณ (O let the Son of God enfold you)

D1/4

เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่

ทรงเคลื่อนไหวในเราทุกคน

ให้เต็มล้นภายใน สันติสุขอิ่มเอมใจ

ขอทรงครอบครองความคิดและชีวิต

ให้เป็นของพระองค์ทุกสิ่ง โดยพระวิญญาณ

บริสุทธิ์เป็นผู้ทรงนำ

208. เชิญพระวิญญาณ (O let the Son of God enfold you)

D2/4

[ร้องรับ]

โอ พระเย – ซูเจ้า

ทรงเจิมเราด้วยไฟ

โอ พระเย – ซูเจ้า

ทรงเจิมเราด้วยไฟ

208. เชิญพระวิญญาณ (O let the Son of God enfold you)

D3/4

โปรดจงให้องค์พระเยซูคริสต์เจ้า

เข้าไปในชีวิตของท่าน และพระองค์

จะทรงประทานองค์พระวิญญาณ

โปรดจงวางใจในองค์พระเยซู

ผู้ชำระความบาปของท่าน

และพระองค์จะทรงประทานชีวิตนิรันดร์

208. เชิญพระวิญญาณ (O let the Son of God enfold you)

D4/4

[ร้องรับ]

โอ พระเย – ซูเจ้า

ทรงเจิมเราด้วยไฟ

โอ พระเย – ซูเจ้า

ทรงเจิมเราด้วยไฟ

209. เชิญองค์พระวิญญาณโปรดเจิมข้า (Come Holy Spirit)

D1/1

เชิญองค์พระวิญญาณ โปรดเจิมข้า

เชิญเมื่อข้าอธิษฐาน

มาด้วยกำลังและด้วยฤทธา

เชิญพระวิญญาณเสด็จมา

210. ขอบคุณพระเยซู (Thank You Lord)

D1/1

ขอบคุณพระเยซู มอบความรักแก่เรา

ขอบคุณพระเยซู ทรงพระคุณมากมี

เราเปล่งเสียงร้องสรรเสริญพระนาม

ร้องสรรเสริญโมทนา

พระองค์เป็นทุกสิ่ง (เป็นทุกสิ่ง ๆ)

เป็นพระเจ้าของเรา

211. อีกครั้ง (Once again)

D1/3

พระเยซูเมื่อฉันมองดูที่แท่นบูชา

ทรงสละทุกสิ่งยอมสู่ความตาย

ทุกๆครั้งเมื่อคิดถึงชีวิตที่ประทาน

อีกครั้งที่ฉันอยู่ ณ ที่นั่น ๆ

211. อีกครั้ง (Once again)

D2/3

อีกครั้งฉันมองดูกางเขน

ที่ทรงวางชีวิตไว้

ถ่อมใจลงเพราะพระเมตตา

และดวงใจฉันสลาย

อีกครั้งฉันก้มกราบ

อีกครั้งฉันเทหมดทั้งหัวใจ

211. อีกครั้ง (Once again)

D3/3

พระเยซูเมื่อรับการชูยกขึ้นที่สุด

ราชานั้นเบื้องบนสัดวันฉันจะพบ

และครั้งนี้เมื่อคิดถึงความรักที่ทรงไถ่

อีกครั้งที่ฉันร้องสรร(ระ)เสริญ ๆ

212. สาธุการพระนามพระเยซู (Blessed be the name of the Lord)

D1/1

สาธุการพระนามพระเยซู

ผู้ควรคู่การสรรเสริญนมัสการ

ให้เราต่างชูมือสรรเสริญเพลิดเพลินประสาน

ร้องว่าสาธุการพระนาม สาธุการพระนาม

สาธุการสรรเสริญพระเยซู

213. รักในพระคุณ

D1/2

ความรักยิ่งใหญ่

ความรักประเสริฐ

เป็นพระคูณประทานให้เรา

องค์ผู้ทรงไถ่องค์ผู้สูงสุด

ทรงพลีพระชนม์บนไม้กางเขน

213. รักในพระคุณ

D2/2

ใครเปรียบเหมือนองค์พระเจ้า

ทรงฤทธิ์

ใครจะรักเราเท่าพระองค์

จะมอบกายและใจเพื่อทดแทนพระคุณแด่พระเจ้ายิ่งใหญ่

จะรักและเชื่อฟังสืบไป

214. โปรดเจิมใจฉันให้ร้อนด้วยไฟ

D1/2

เมื่อทรงสัมผัสฉัน หัวใจฉันร้อนผ่าว

เมื่อทรงสัมผัสฉัน เต็มล้นด้วยความกล้าหาญ

เมื่อทรงสัมผัสฉัน ชีวิตไม่เหมือนเก่า

ฉันต้องการจะกล่าว เรื่องราวความจริงในใจ

214. โปรดเจิมใจฉันให้ร้อนด้วยไฟ

D2/2

[ร้องรับ]

โปรดเจิมใจฉัน ให้ล้นด้วยไฟพระวิญญาณ

โปรดเจิมใจฉัน ทุกวันเพื่อนมัสการ

ให้มีใจรัก เร่าร้อน ที่จะประกาศพระนาม

พระวิญญาณโปรดเจิมดวงใจ ให้เต็ม

215. เรายืนอยู่จำเพาะพระพักตร์ (We are standing on holy ground)

D1/1

เรายืนอยู่จำเพาะ พระพักตร์องค์บริสุทธา

และเรารู้ว่าทูตสวรรค์อยู่มากมาย ล้อมรอบรอบ

ให้เราถวายเสียงสรรเสริญองค์พระคริสตเจ้า

เรายืนอยู่จำเพาะพระพักตร์พระเจ้า

องค์บริสุทธา

216. ชำระใจของข้า (Purify my heart)

D1/4

ชำระใจ ของข้า โปรดชำระให้นาน

เตรียม พร้อมดั่ง ทองคำ

ชำระใจ ของข้า โปรดชำระให้นาน

ดั่งทองคำ

216. ชำระใจของข้า (Purify my heart)

D2/4

[ร้องรับ]

ชำระด้วยไฟ โปรดฟื้นใจภายใน

ให้ชีวิตบริสุทธิ์ พ้นจากบาป จากอบาย

โปรดเถิด พระเจ้าผู้บริสุทธิ์

ขอโปรดเจิม ด้วยไฟพระวิญญาณ

รับใช้ตาม น้ำพระทัย

216. ชำระใจของข้า (Purify my heart)

D3/4

ชำระใจ ของข้า โปรดชำระด้วยไฟ

ในองค์พระวิญญาณ

ชำระใจ ของข้า จิตใจที่โง่เขลา

และหลงทาง

216. ชำระใจของข้า (Purify my heart)

D4/4

[ร้องรับ]

ชำระด้วยไฟ โปรดฟื้นใจภายใน

ให้ชีวิตบริสุทธิ์ พ้นจากบาป จากอบาย

โปรดเถิด พระเจ้าผู้บริสุทธิ์

ขอโปรดเจิม ด้วยไฟพระวิญญาณ

รับใช้ตาม น้ำพระทัย

217. ขอให้คำจากปากของข้า (Let the words of my mouth)

D1/2

ขอให้คำจากปากของข้า

และการภาวนาในจิตใจ

เป็นที่โปรดปรานในสาย

พระเนตรของพระองค์ [x2]

217. ขอให้คำจากปากของข้า (Let the words of my mouth)

D2/2

โอ้พระเจ้า พระศิลา

โอ้พระเจ้า พระผู้ไถ่

ขอให้คำจากปากของข้า

และการภาวนาในจิตใจ

เป็นที่โปรดปรานในสาย

พระเนตรของพระองค์

218. ความรักมั่นคง (The steadfast love of the Lord)

D1/1

ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยยั้งหยุด

พระเมตตาคุณ หลั่งลงมาอยู่เสมอ

ใหม่ทุกเช้า เร้าในดวงใจ

ซาบซึ้ง ทุกทุกวันใหม่

พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนัก

พระองค์ทรงความเที่ยงตรง

219. งามจริงพระพักตร์พระเจ้า (O Lord, You're beautiful)

D1/3

งามจริง พระพักตร์พระเจ้า

สิริ ทอแสง งามตา

เมื่อยามพระองค์ ประทับเคียงใกล้

สุขล้ำ ที่ได้ บูชา

219. งามจริงพระพักตร์พระเจ้า (O Lord, You're beautiful)

D2/3

โปรดเถิด โปรดเจิมด้วยไฟ ทำลาย

บาปพ้น มลทิน

ให้ใจล้นใน ความรักมั่นคง ให้รัก

ยำเกรง พระองค์

219. งามจริงพระพักตร์พระเจ้า (O Lord, You're beautiful)

D3/3

พระเจ้า องค์ทรงงามสง่า

พระพักตร์ ทอแสง ตระการตา

องค์การุณย์ พระคุณรวยล้อมตัวข้า

พระคุณ รายล้อม ตัวข้า

220. เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ (When I look into Your holiness)

D1/3

เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์

เมื่อเพ่งดูความรักมั่นคงของพระองค์

ทุกสิ่งในชีวิตของข้าด้อยคุณค่า

เมื่อเทียบกับพระองค์

220. เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ (When I look into Your holiness)

D2/3

เมื่อทำตามน้ำพระทัยของพระองค์

เมื่อเทิดทูนความรักมั่นคงของพระองค์

ทุกสิ่งในชีวิตของข้าด้อยคุณค่า

เมื่อเทียบกับพระองค์

220. เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์ (When I look into Your holiness)

D3/3

ข้าจึง สรรเสริญ

ข้าจึงสรรเสริญพระองค์

ชีวิตข้าอยู่เพื่อ อยู่เพื่อ

สรร (ระ) เสริญพระองค์

221. เชิญมาพระวิญญาณเติมชีวิต (Come Lord, come reign)

D1/1

เชิญมาพระวิญญาณเติมชีวิตให้เต็มล้น

ด้วยพระสิริ พระองค์

ดึงใจข้า ใกล้ชิด มากขึ้น

เชิญมา พระเยซู ทำตาม น้ำพระทัย

เชิญมา พระเยซู ทำตาม น้ำพระทัย

222. พระเจ้าผู้รักษาเจ้า (I am the God that healeth thee)

D1/2

เราเป็นพระเจ้า ผู้รักษาเจ้า

เราเป็นเจ้านาย แพทย์ของเจ้า

เราส่งถ้อยคำ รักษาเจ้าให้หาย

เราเป็นเจ้านายแพทย์ของเจ้า

222. พระเจ้าผู้รักษาเจ้า (I am the God that healeth thee)

D2/2

ทรงเป็นพระเจ้า ผู้รักษาเรา

ทรงเป็นเจ้านาย แพทย์ของเรา

ประทานถ้อยคำและรักษาเราให้หาย

ทรงเป็นเจ้านายแพทย์ของเรา

223. ขอพระวิญญาณทรงโปรดประทาน

D1/1

ขอพระวิญญาณ ทรงโปรด

ประทานชีวิตใหม่

เป็นพระวิหารบริสุทธิ์

ขอประทานใจสดใส และชื่นบาน

ดั่งพระวิหาร ของพระองค์

224. 178 ข้าเชื่อในพระเยซู (I believe in Jesus)

D1/1

ข้าเชื่อในพระเยซู ข้าเชื่อว่าทรงเป็นบุตรพระเจ้า

ข้าเชื่อว่าทรงเป็นขึ้นใหม่ ข้าเชื่อว่า

ทรงไถ่เราทุกคน และพระองค์ทรงอยู่ที่นี่

(พระองค์ทรงอยู่ที่นี่) สถิตท่ามกลางพวกเรา

ทรงฤทธา พร้อมการรักษา (พร้อมการรักษา)

และพระคุณอภัยบาปข้า

225. ผู้ทรงสิรินั้นคือผู้ใด

C1/1

ผู้ทรงสิรินั้นคือผู้ใดคือพระเจ้าผู้ทรงเข้มแข็ง

ทรงฤทธาร้ายแรง ในยามสงคราม

ผู้ทรงสิรินั้นคือผู้ใด คือพระเจ้าจอมโยธา

ทรงเป็นองค์กษัตรา ผู้ครองบัลลังก์ใจเรา

เราต้องกราบลง นมัสการด้วยจริงใจ

เทิดทูนบาทไท้ ผู้เป็นใหญ่ในเรา

226. เรานมัสการ

D1/2

เราพึ่งพาพระองค์ พระองค์ทรงเป็น

ทุกสิ่ง ที่ใจเราต้องการ

เรา เชื่อในพระองค์ พระองค์บันดาล

ทุกสิ่ง ที่เกินความเข้าใจ ของเรา

226. เรานมัสการ

D2/2

เรานมัสการองค์พระเจ้ายิ่งใหญ่

ไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าพระองค์จะทำ

เรานมัสการองค์พระเจ้ายิ่งใหญ่

และไม่มีใครเทียบได้กับพระองค์

227. ขอโปรดเตรียมเรา (Lord, prepare me)

D1/1

ขอโปรดเตรียมเราที่ จะถวายเป็น

เครื่องบูชาสะอาด บริสุทธิ์ สัตย์ซื่อ

จริง แท้แน่นอน ด้วยใจโมทนา

ลูกจะดำเนิน ชีวาเปรียบดั่งเครื่องบูชา

แด่พระองค์

228. นิมิต

D1/2

ข้าขอวิงวอนพระเยซู

โปรดนำชีวิตข้างหน้าต่อไป

จะเป็นอย่างไรไม่รู้ แต่วันนี้ตัดสินใจ

มอบตัวและใจดวงนี้ รับใช้พระองค์

228. นิมิต

D2/2

โปรดให้ข้าเห็นนิมิตในประเทศไทย

โปรดส่งข้าไปเล่าความเป็นจริง

ให้คนไทยได้รู้

ข้าปรารถนารับใช้พระองค์ผู้มีชีวิตอยู่

ข้ารู้พระองค์จะนำทางข้าไป

จนสิ้นลมหายใจ

229. มีความเข้าใจกันในพวกเรา (There's a quiet understanding)

D1/2

มีความเข้าใจกันในพวกเรา มีความเร้าใจใน

พระวิญญาณ มีพระธรรมน้อมนำจิตวิญญาณ

เมื่อเราได้มาอยู่ร่วมกัน มีความรักพระคริสต์

สถิตนำ มีความหวานชื่นฉ่ำในฤทัย มีความ

ไว้วางใจในพระเจ้า เมื่อเราได้มาอยู่ร่วมกัน

229. มีความเข้าใจกันในพวกเรา (There's a quiet understanding)

D2/2

และเรารู้จักกันเมื่อร่วมกัน แบ่งปันความรัก

และความเข้าใจ เราพี่น้องเป็นหนึ่งทั้งหญิงชาย

ร่วมใจกายแบ่งปันพระพร ขอบคุณ ขอบคุณ

ขอบคุณพระเจ้า ที่เฝ้ารักห่วงใยในชีวี นำวิถี

ทางดีทุกย่างก้าว ขอบพระคุณพระเจ้า

230. จิตใจฉันอาลัย

D1/2

จิตใจฉัน อาลัยหา ที่พึ่ง พา

อยากจะสัมผัส พระองค์

อยากสรรเสริญเยินยอ

นมันการ ด้วยจิตวิญญาณ

และความจริง

230. จิตใจฉันอาลัย

D2/2

แม้นกยังหา ที่อาศัย ทำรัง

อยู่ในนิเวศน์ คุ้มภัย

ฉันจึงเข้ามา ปรารถนา

พึ่งพา และพักพิงอยู่ใน พระองค์

พักพิงอยู่ ในพระองค์

231. จะเป็นดั่งแสง

D1/4

ทั้งชีวิตจิตใจ เรามอบไว้ให้พระเจ้านำ

หวัง ที่จะกระทำทุกสิ่งถวาย

พร้อมที่จะออกไป แม้ทางไกลเท่าใด

จะบอกไป ให้ทุกคนได้รู้เรื่องราว

231. จะเป็นดั่งแสง

D2/4

[ร้องรับ]

ประกาศความรัก ที่พระเยซูให้มา

จะหวังและคอยพึ่งพา กำลังที่

มาจากเบื้องบน จะคอยเป็นแสง

สะท้อนเรื่องราว ความจริง

ว่าพระองค์ เป็นทุกสิ่ง เป็นความหวัง ของเรา

231. จะเป็นดั่งแสง

D3/4

พร้อม ที่จะอดทน ใจเปี่ยมล้น

กำลังต่อสู้ไป รู้พระองค์อยู่ในจิตใจ

ของเรา เราจึงคอยร่วมแรง

เพื่อเป็นแสง ร้อนแรงส่องใจ

ประกาศไป ให้ทุกคนได้รู้ เรื่องราว

231. จะเป็นดั่งแสง

D4/4

[ร้องรับ]

ประกาศความรัก ที่พระเยซูให้มา

จะหวังและคอยพึ่งพา กำลังที่

มาจากเบื้องบน จะคอยเป็นแสง

สะท้อนเรื่องราว ความจริง

ว่าพระองค์ เป็นทุกสิ่ง เป็นความหวัง ของเรา

232. ในโลกนี้มีคนมากมาย

D1/1

ในโลกนี้มีคนมากมาย ซึ่งจมในความบาป

ใครจะไปบอกคนเหล่านั้น นำเขาถึงความรอด

ใครจะไปบอก ใครจะไปบอก เรื่องของ

ไม้กางเขน ใครจะไปบอก ใครจะไปบอก

พระคริสต์ตายแทนเรา

233. พรุ่งนี้เราจะได้พบอะไร

D1/2

พรุ่งนี้ เราจะได้พบอะไร คงมีคำถามมากมาย

ที่ไม่อาจ รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร ไม่รู้เราจะ

ได้พบความสุข หรือเราจะต้องทุกข์เท่าไร

คงไม่อาจ ทำให้เป็นเหมือนที่เราตั้งใจ

233. พรุ่งนี้เราจะได้พบอะไร

D2/2

พรุ่งนี้ ถ้าหากจะเจอปัญหา ขอฝากให้องค์

พระคริสต์นำพา ให้ผ่านเหมือนในวันนี้

พรุ่งนี้ แม้อาจจะดีจะร้าย ไม่หวั่นไม่กลัว

แต่ขอวางใจ ให้พระเยซูนำทาง

235. ข้ากราบกรานตรงที่พระบาท (We fall down)

E1/1

ข้ากราบกรานตรงที่พระบาท

มอบถวายทุกๆสิ่ง

ผู้กรุณารักและเมตตา ข้าถวายพระเยซู

แด่ผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์ [x3]

บุตรพระเจ้า

236. อ้อมแขนอันอุ่นใจ (Arms of love)

E1/2

เป็นเพราะความรัก พระองค์มั่นคง

ฉันจึงร้องเพลง สรรเสริญ พระเยซู

และเพราะพระองค์ ทรงความยิ่งใหญ่

ทรงคุณอนันต์ สูงกว่านามใด

และเพราะพระองค์ทรงอุ้มชูเราทุกวัน

ใจของเรา จึงขอบพระคุณ

236. อ้อมแขนอันอุ่นใจ (Arms of love)

E2/2

ภายในอ้อมแขนอันอุ่นใจ

ภายในอ้อมแขน อันอุ่นใจ

ความรักพระองค์ ทรงพระ สำแดง

ผ่านอ้อมแขน พระองค์ ๆ

237. ขอบพระคุณพระองค์ทรงเมตตา (I want to thank You for Your goodness)

E1/2

ขอบพระคุณ พระองค์ทรงเมตตาพระคุณ

ความรักยิ่งใหญ่ ถวายเกียรติ แด่พระองค์

โมทนา ฮาเลลูยา ทรงประทานสิ่งดี

ในชีวิตข้า ยินดี ร้องโมทนา

ขอน้อมใจ สรรเสริญ ทุกเวลา ร้องฮาเลลูยา

237. ขอบพระคุณพระองค์ทรงเมตตา (I want to thank You for Your goodness)

E2/2

ให้เราสรร(ระ)เสริญ สรร(ระ)เสริญ

เราจึงยกมือขึ้นต่อพระนาม

และสรร(ระ)เสริญ ให้เราสรร(ระ)เสริญ

สรร(ระ)เสริญ เราจึงยกมือขึ้นต่อพระนาม

และสรร(ระ)เสริญ

238. พระองค์โอ้พระองค์ทรงสมควร (Worthy, o worthy are You)

E1/2

พระองค์ โอ้พระองค์ ทรงสมควร

รับการโมทนา ยกย่อง นมัสการ

และเทิดทูน [x2]

ร้องว่า ฮาเลลูยา องค์ผู้ทรงราศี

238. พระองค์โอ้พระองค์ทรงสมควร (Worthy, o worthy are You)

E2/2

เราสรร(ระ)เสริญ เทิดทูน

พระองค์ เราประกาศพระบารมี

ฮาเลลูยา ยกย่องจอมราชันย์

พระองค์ทรงครอบครองบัลลังก์

พระคริสต์ ราชานิรันดร์

239. สรรเสริญและโมทนา

E1/1

สรรเสริญและโมทนา พระองค์ผู้ทรงเมตตา

ทรงไถ่ข้า และชนทุกชาติพันธุ์

สรรเสริญและสดุดี พระองค์ผู้ทรงฤทธี

ดวงใจนี้ ขอมอบแด่พระองค์

240. เชิญพระเยซูอยู่ในใจ (Into my heart)

E1/1

เชิญพระเยซู เชิญพระเยซู

ขอเชิญพระเยซู อยู่ในใจ

ขอเชิญ เข้ามา ในใจของข้า

เชิญเสด็จเข้ามา แต่เดี๋ยวนี้

241. โปรดทรงอวยพรประเทศไทย

E1/4

นี่เป็นคำอธิษฐานของเราทุกคน

นี่เป็นคำอ้อนวอนจากหัวใจ

ให้พระวิญญาณเทเข้ามา เปิดตาใจเรา

ทุกคน ให้อัศจรรย์ของพระองค์

เกิดในพวกเรา

241. โปรดทรงอวยพรประเทศไทย

E2/4

โปรดทรงอวยพรประเทศไทย เปลี่ยนเมือง

ไทยให้มีความหวัง โปรดเปิดดวงตาและ

หัวใจ ให้คนไทยเห็นความสว่าง

โปรดทรงอวยพรประเทศไทย ให้ไปถึง

ตามน้ำพระทัย ให้พระพรหลั่งไหล

ไปถึงคนไทยทุกคน

241. โปรดทรงอวยพรประเทศไทย

E3/4

นี่เป็นคำอธิษฐานของเราทุกคน

นี่เป็นคำอ้อนวอนจากหัวใจ

ให้พระวิญญาณเทเข้ามา เปิดตาใจเรา

ทุกคน ให้อัศจรรย์ของพระองค์

เกิดในพวกเรา

241. โปรดทรงอวยพรประเทศไทย

E4/4

โปรดทรงอวยพรประเทศไทย เปลี่ยนเมือง

ไทยให้มีความหวัง โปรดเปิดดวงตาและ

หัวใจ ให้คนไทยเห็นความสว่าง

โปรดทรงอวยพรประเทศไทย ให้ไปถึง

ตามน้ำพระทัย ให้พระพรหลั่งไหล

ไปถึงคนไทยทุกคน

242. พระศิลา

E1/3

ไม่มีนาทใดวิสุทธิ์ดังพระองค์

ไม่มีศิลาใดเหมือนพระเยซู

ดุจปราการดำรงไว้ในฝันแปรเปลี่ยน

ทรงเป็นกำลังอันเข้มแข็ง

242. พระศิลา

E2/3

จิตใจฉันจึงนอบน้อมสรรเสริญ

เทิดทูนองค์พระเยซู

ทรงเป็นศิลาที่ฉันขอพึ่งพา

ยึดพระองค์ไว้เพียงผู้เดียว

242. พระศิลา

E3/3

จะขอพึ่งในพระบารมี

จะมีพระองค์ในใจ

ดำเนินชีวาด้วยหัวใจยำเกรง

รับใช้พระองค์สืบไป

243. ข้ารักพระองค์ ข้าจึงขอบูชา (I love You, Lord)

F1/1

ข้ารักพระองค์ ข้าจึงขอบูชา

ด้วยเสียงสรรเสริญ

พระเยซูของข้ามหาราชาข้าสดุดี

องค์ผู้พลีพระชนม์พระชนม์ชีพเพื่อไถ่ข้า

244. สาธุการแด่พระเจ้า (Bless the Lord, o my soul)

F1/1

สาธุการ แด่พระเจ้า

สาธุการ แด่พระเจ้า

และทุกสิ่ง ที่มีอยู่ในใจข้า

สาธุการ แด่พระเจ้า

245. ข้ามอบชีวิต

F1/4

หมดทั้งชีวิต หมดที่ข้ามี

ข้าขอวางลง จำเพาะพระพักตร์พระองค์

ทุกความรู้สึก เจ็บปวดหรือชื่นชม

ยินดีหรือทุกข์ใจ มอบไว้กับพระองค์

245. ข้ามอบชีวิต

F2/4

[ร้องรับ]

พระเจ้าข้ามอบถวายทั้งชีวี ทั้งหมด

ทุกสิ่งที่มี เพื่อถวายพระสิริ พระเจ้าข้า

มอบทุกวันคืนที่มี เพื่อสรรเสริญทั้งชีวี

เป็นเครื่องบูชาที่พอพระทัย

พระเจ้าข้ามอบชีวิตถวาย

245. ข้ามอบชีวิต

F3/4

สิ่งที่เคยพบ สิ่งที่จะเจอ ทุกความต้องการ

และทุกทุกความใฝ่ฝัน ทุกความหวังใจ

และในทุกแผนการณ์ ชูมือและใจข้า

ถวายแด่พระองค์

245. ข้ามอบชีวิต

F4/4

[ร้องรับ]

พระเจ้าข้ามอบถวายทั้งชีวี ทั้งหมด

ทุกสิ่งที่มี เพื่อถวายพระสิริ พระเจ้าข้า

มอบทุกวันคืนที่มี เพื่อสรรเสริญทั้งชีวี

เป็นเครื่องบูชาที่พอพระทัย

พระเจ้าข้ามอบชีวิตถวาย

246. พระองค์ทรงสมควร

F1/4

วันเวลาที่เปลี่ยนไป

พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง

มีความรักและเมตตาอยู่เสมอ

ตัวเราอาจจะหวั่นไหว

พระองค์ยังเหมือนเดิม

เป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป

246. พระองค์ทรงสมควร

F2/4

พระองค์ทรงสมควร

ที่จะรับการสรรเสริญ

พระองค์ทรงสมควรที่จะรับการโมทนา

เพราะพระองค์แสนดี

และไม่มีใครจะเหมือน

พระองค์ทรงสมควร

ที่จะรับการสรรเสริญ

246. พระองค์ทรงสมควร

F3/4

วันที่แดดจะแผดเผา

ทรงเป็นเงาร่มเย็น

เป็นความหวังและทางรอดอยู่เสมอ

คืนและวันที่เหน็บหนาว

พระองค์อยู่ข้างเรา

เป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป

246. พระองค์ทรงสมควร

F4/4

พระองค์ทรงสมควร

ที่จะรับการสรรเสริญ

พระองค์ทรงสมควรที่จะรับการโมทนา

เพราะพระองค์แสนดี

และไม่มีใครจะเหมือน

พระองค์ทรงสมควร

ที่จะรับการสรรเสริญ

247. โมทนาพระคุณพระเจ้า (Give thanks with a grateful heart)

F1/2

โมทนาพระคุณของพระเจ้าองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์

เมตตาทรงประทานพระบุตรพระเยซูคริสตเจ้า [x2]

พระองค์ทำให้คนอ่อนแอเข้มแข็ง

คนยากจนกลับเป็นมั่งมี เป็นพระคุณ

พระองค์ประทาน ให้เรา [x2]

(ขอบพระคุณ)

247. โมทนาพระคุณพระเจ้า (Give thanks with a grateful heart)

F2/2

ขอบพระคุณด้วยใจกตัญญูขอบพระคุณ

แด่องค์บริสุทธิ์ ขอบพระคุณที่พระองค์ทรง

ประทาน พระเยซู พระบุตร [x2]

เดี๋ยวนี้ให้ผู้อ่อนแอ กลับเป็นเข้มแข็ง

ให้ผู้ขัดสนกลับเป็นมั่งมี

เพราะพระคริสต์ ทรงกระทำสิ่งดี เพื่อเรา [x2]

(ขอบพระคุณ)

248. พระเยซูพระนามเหนือนามใด (Jesus, name above all names)

F1/2

พระเยซู พระนาม เหนือนามใดใด

องค์ผู้ช่วยให้รอด พระเจ้ายิ่งใหญ่

อิมมานูเอล ทรงสถิต กับเรา

พระผู้เลิศประเสริฐ ข้าขอสรรเสริญ

248. พระเยซูพระนามเหนือนามใด (Jesus, name above all names)

F2/2

พระเยซู พระนาม อันเกรียงไกร

พระองค์ ทรงยิ่งใหญ่ พระบุตร พระเจ้า

อิมมานูเอล พระสถิต กับเรา

พระองค์ ทรงรักเรา พระเจ้า ผู้ไถ่

พระนามเหนือ นามทั้งหลาย

249. ข้ายกย่องพระองค์ (I exalt Thee)

F1/2

โอ้องค์พระเจ้า ของข้า ทรงสูงสุด

เหนือทั้ง โลกา พระทรงสูงเด่น

เหนือยิ่งกว่า พระทั้งปวง [x2]

ข้ายกย่องพระองค์ ข้ายกย่องพระองค์

ข้ายกย่อง พระองค์ โอ้พระเจ้า [x2]

249. ข้ายกย่องพระองค์ (I exalt Thee)

F2/2

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ ผู้ทรงอยู่

เหนือสิ่ง ทั้งปวง พระนามพระองค์

ทรงยิ่งใหญ่ เหนือนาม ทั้งหลาย [x2]

ข้าขอสรรเสริญ เทิดทูนพระเจ้า

ข้าขอสรรเสริญ พระเจ้า [x2]

250. พระองค์ผู้ทรงรักษาให้หาย

F1/4

พระองค์เยียวยา คนชอกช้ำ

และทรงรักษา ให้หาย พระบิดาในสวรรค์

เรามอบทั้งกายและใจ โปรดจุดประกาย

ในใจของฉัน พระวิญญาณ พระองค์

ประทานไฟ ฟื้นฟูใหญ่ เคลื่อนไหว

ภายในหัวใจ

250. พระองค์ผู้ทรงรักษาให้หาย

F2/4

[ร้องรับ]

เพราะใจฉัน กระหาย ความชอบธรรม

พระองค์ พระบิดาโปรดทรงเมตตาฟื้นใจ

เพราะใจฉันกระหายความชอบธรรม

พระองค์ เจิมให้ใจล้นใน ความชื่นบาน

250. พระองค์ผู้ทรงรักษาให้หาย

F3/4

โปรดส่งดวงไฟ พระวิญญาณ

เพราะฉัน ต้องการพระองค์

จะยืนใน พระสิริ และพระคุณ

อันแสนงดงาม เพื่อจะทำตาม

พระทัย พระองค์ จวบจนชีวี มลาย

ดำเนินใน พระวิญญาณ

โปรดจุดไฟใจฉัน ทันที

250. พระองค์ผู้ทรงรักษาให้หาย

F4/4

[ร้องรับ]

เพราะใจฉัน กระหาย ความชอบธรรม

พระองค์ พระบิดาโปรดทรงเมตตาฟื้นใจ

เพราะใจฉันกระหายความชอบธรรม

พระองค์ เจิมให้ใจล้นใน ความชื่นบาน

251. ความรักพระองค์ใหญ่หลวง (Your steadfast love reaches to the heavens)

F1/2

ความรักพระองค์ใหญ่หลวง ถึวฟ้าสวรรค์

และความซื่อตรง สูงถึงที่เมฆา

และความชอบธรรม ยืนยงมั่นคง ดังภูผา

และพระปัญญาลึกล้ำดังกับทะเล

พระองค์อยู่กับเรา

251. ความรักพระองค์ใหญ่หลวง (Your steadfast love reaches to the heavens)

F2/2

เติมเต็มหัวใจ ด้วยรักและพระเมตตา

ฉันพบความสุข สันติสุข ใต้ปีกพระองค์

ฉันรับพระพร เหลือจากพระองค์

ในความรุ่งเรือง และได้ดื่ม จากลำธาร

แห่งความยินดี เป็นจอมราชา

พระองค์เป็นจอมราชา

252. พระนามยิ่งใหญ่ประเสริฐ (His name is wonderful)

F1/2

พระนาม ยิ่งใหญ่ประเสริฐ

พระนาม ยิ่งใหญ่ประหลาด

พระนาม ยิ่งใหญ่ประเสริฐ

พระเยซูเจ้า ทรงเป็น บรมกษัตริย์

ทรงสร้างสิ่งสารพัด

252. พระนามยิ่งใหญ่ประเสริฐ (His name is wonderful)

F2/2

พระนามยิ่งใหญ่ประเสริฐ

พระเยซูเจ้า ทรงเป็นผู้เลี้ยงดีเลิศ

ทรงเป็นศิลามั่นคง ทรงเป็นพระเจ้า

ยิ่งใหญ่ กราบที่ พระบาทาและจงรักภักดี

พระนามยิ่งใหญ่ประหลาด พระเยซูเจ้า

253. ให้เราได้รักพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ

G1/2

[ร้องรับ]

สรรเสริญพระเยซูยกชูพระนามพระองค์

ร้องเพลงเสียงโมทนาขอบพระคุณพระองค์

สรรเสริญพระเยซูร้องเพลงด้วยความชื่นบาน

ทั้งกายและวิญญาณ มอบแด่พระองค์

253. ให้เราได้รักพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ

G2/2

ให้เราได้รักพระองค์ ด้วยสิ้นสุดใจ

เราปรารถนา ได้มาใกล้พระเยซู

เราจะถวายด้วยเพลงนมัสการ

จะเปล่งเป็นเสียงชื่นบาน

สรรเสริญพระองค์

254. ประทับอยู่ท่ามกลางเรา

G1/2

ประทับอยู่ท่ามกลางเรา

เมื่อร่วมกันสรรเสริญพระนาม

เราสัมผัสพระสิริในที่นี้

ประทับอยู่ท่ามกลางเรา

สถิตอยู่เหนือคำสรรเสริญ

เสด็จมาเพื่อเยียวยา และเพื่อไถ่เรา

254. ประทับอยู่ท่ามกลางเรา

G2/2

ทรงประทับอยู่ในเรา

ขอเคลื่อนไหว ขอสำแดงพระประสงค์

องค์พระเจ้าพระวิญญาณ

ทรงหนุน ทรงช่วยนำในมรรคา

เราทั้งหลายเปลี่ยนแปลงใหม่

โดยพระองค์

255. พระคริสต์ยื่นพระหัตถ์ออกมาช่วยข้า

G1/1

พระคริสต์ยื่นพระหัตถ์ ออกมาช่วยข้า

พระคริสต์ยื่นพระหัตถ์ ออกมาช่วยข้า

ข้าเหลวไหลหลงหายไป

ไร้ความรอดไปสู่ความตาย

แต่พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ มาช่วยข้า

256. พระนามดุจน้ำมันชโลมข้า (Your name is as ointment)

G1/1

พระนามดุจน้ำมันชโลมข้า

พระเยซู พระเยซู พระเยซู พระเยซู

พระนาม ดุจน้ำมันชโลมข้า

พระนาม ดุจน้ำมันชโลมข้า

257. ข้าขอสรรเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่ (I worship You, almighty God)

G1/2

ข้าขอสรรเสริญ พระเจ้ายิ่งใหญ่

ไม่มีใครเหมือนพระองค์

นมัสการ องค์จอมราชา

จิตข้าขอเทิดทูนพระองค์

257. ข้าขอสรรเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่ (I worship You, almighty God)

G2/2

ข้าขอบูชา กษัตราผู้ทรงชอบธรรม

ข้าขอสรรเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่

ไม่มีใครเหมือนพระองค์

258. องค์พระวิญญาณโปรดประทับ (Holy Spirit Thou art welcome)

G1/1

องค์พระวิญญาณโปรดประทับภายในใจข้า

องค์พระวิญญาณโปรดประทับภายในใจข้า

ขอเชิญองค์พระวิญญาณทรงรักและเมตตา

โปรดประทับ ภายในใจข้า

259. ข้าอยากรู้จักพระองค์ (I want to know You more)

G1/4

ในที่ลึกลับ ในที่เงียบสงัด ณ ที่นั่นพระองค์

ทรงอยู่ ในที่ลึกลับ ช่วงเวลาที่ ข้ากำลังรอ

เฝ้าแต่พระองค์ เพราะอยากรู้จักพระองค์

259. ข้าอยากรู้จักพระองค์ (I want to know You more)

G2/4

[ร้องรับ]

ข้าอยากรู้จักพระองค์ อยากได้ยินเสียง

พระองค์ ข้าอยากรู้จักพระองค์เจ้า

ข้าอยากรู้จักพระองค์ ข้าอยากจะได้สัมผัส

ข้าอยากรู้จักพระองค์เจ้า

259. ข้าอยากรู้จักพระองค์ (I want to know You more)

G3/4

ข้ากำลังไขว่คว้า ไปถึงที่สูงสุด เพื่อข้าจะ

ได้รางวัล ดำเนินต่อไป ข้าจะก้าวไป ไม่มี

สิ่งใด ที่จะขวางได้ เพราะอยากรู้จักมากขึ้น

259. ข้าอยากรู้จักพระองค์ (I want to know You more)

G4/4

[ร้องรับ]

ข้าอยากรู้จักพระองค์ อยากได้ยินเสียง

พระองค์ ข้าอยากรู้จักพระองค์เจ้า

ข้าอยากรู้จักพระองค์ ข้าอยากจะได้สัมผัส

ข้าอยากรู้จักพระองค์เจ้า

260. โอ้ข้ายกพระนามสูงสุด (Lord, I lift Your name on high)

G1/1

โอ้ข้ายกพระนามสูงสุด โอ้ข้ารักจะร้องเพลง

สรรเสริญ พระเยซูทรงอยู่ภายใน ข้ายินดี

พระองค์ช่วยให้รอด ทรงจากสวรรค์สู่โลกา

สำแดงหนทาง จากโลกาสู่กางเขน ชำระ

ความบาป จากกางเขนสู่อุโมงค์ จากอุโมงค์

สู่สวรรค์ โอ้ข้ายกพระนามสูงสุด

261. กำลังในความรักพระองค์ (The power of Your love)

G1/2

พระบิดาเบื้องบนโปรดประทานดวงใจ

ชื่นบาน ขอพระคุณพระองค์ โปรดสัมผัส

หัวใจ และโปรดประทาน ความเศร้าตรม

ได้หลุดจากภายใน ใจของข้า

ล้นด้วยความชื่นบานด้วยความรัก

ของพระองค์

261. กำลังในความรักพระองค์ (The power of Your love)

G2/2

[ร้องรับ]

โปรดยึดข้า อบอุ่นในความรัก เมตตา

อย่าให้ไกล ในอ้อมกอดพระองค์

และโปรดให้ข้า โบกโบยบินเหมือนดั่ง

นกอินทรี และรับกำลังเรี่ยวแรง

และล้นด้วยพระวิญญาณ ด้วยความรักของ พระองค์

262. ส่องสว่าง (Send the light)

G1/4

มีเสียงร้องจากคนที่ทุกข์กระวน

ส่องสว่าง ส่องสว่าง

มีวิญญาณซึ่งเราต้องช่วยให้พ้นอบาย

ส่องสว่าง ส่องสว่าง

262. ส่องสว่าง (Send the light)

G2/4

ส่องสว่าง ส่องสว่าง

สว่างแห่งข่าวประเสริฐ

ส่องสว่างทุกแห่งทั่วไป

ส่องสว่างสว่างแห่งข่าวประเสริฐ

ส่องสว่างแก่คนทั้งหลาย

262. ส่องสว่าง (Send the light)

G3/4

คนพินาศร้องเรียกให้เรามาช่วยทันที

ส่องสว่างส่องสว่าง

ให้เราพากันรีบออกไปประกาศข่างดี

ส่องสว่างส่องสว่าง

262. ส่องสว่าง (Send the light)

G4/4

ให้เราทูลพระเจ้า

เพื่อให้พระคุณแพร่ไป

ส่องสว่างส่องสว่าง

เพื่อให้เราทั้งหลายยินดี

ทำตามพระทัย

ส่องสว่างส่องสว่าง

263. ทุกวันเวลาข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์

G1/2

ทุกวันเวลา ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์

ทุกวันเวลา อยู่ในความรักของพระองค์

ทุกวันเวลา ข้าอยากสรรเสริญ

ทุกวันเวลา ข้าขอบพระคุณ

แด่พระเจ้าสูงสุด ผู้สมควรสรรเสริญ

263. ทุกวันเวลาข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์

G2/2

ขอสรรเสริญพระเจ้าสุดหัวใจ

ขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

ทรงเคลื่อนไหวในเรา ด้วยฤทธิ์แห่ง

พระวิญญาณ เติมชัยชนะให้เต็มหัวใจ

ให้ความยินดีเต็มล้นภายใน ถวายคำ

สรรเสริญ แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์

264. ผู้ใดจะเปรียบได้พระเจ้าองค์เดียว (No one but You, Lord)

G1/4

ผู้ใดจะเปรียบได้

พระเจ้าองค์เดียว ที่ข้าเฝ้าคอยในใจ

สิ่งใดจะเปรียบปาน

ได้พบพระพักตร์ ใกล้ชิดสนิทพระองค์

264. ผู้ใดจะเปรียบได้พระเจ้าองค์เดียว (No one but You, Lord)

G2/4

[ร้องรับ]

พระองค์เป็น ผู้เติมชีวิตข้าให้เต็ม

พระองค์เป็น ผู้สร้างชีวิตข้าใหม่

พระองค์เป็น ผู้ทำให้ใจข้าชื่นบาน

พระองค์เป็น ผู้ตอบคำร้องจากใจ

264. ผู้ใดจะเปรียบได้พระเจ้าองค์เดียว (No one but You, Lord)

G3/4

ข้ารักพระบิดา

ขอเชิญพระองค์ เข้ามาสัมผัสในใจ

เติมข้าให้เต็มล้น

เพื่อข้าพบรัก พระองค์ที่สุดดวงใจ

264. ผู้ใดจะเปรียบได้พระเจ้าองค์เดียว (No one but You, Lord)

G4/4

[ร้องรับ]

พระองค์เป็น ผู้เติมชีวิตข้าให้เต็ม

พระองค์เป็น ผู้สร้างชีวิตข้าใหม่

พระองค์เป็น ผู้ทำให้ใจข้าชื่นบาน

พระองค์เป็น ผู้ตอบคำร้องจากใจ

265. เมื่อความมืดมิด (When the darkness)

G1/3

เมื่อความมืดมิด

คืบคลานเข้ามา

เมื่อดวงตาบอดซ่อนฉัน

จากพระองค์เยซูมา

265. เมื่อความมืดมิด (When the darkness)

G2/3

เมื่อภาระหนักฉันคลอนแคลน

และเมื่อความคิดเดิม

เข้ามาแทนพระองค์เยซูมา

265. เมื่อความมืดมิด (When the darkness)

G3/3

ที่นั้นฉันตามพระองค์ไปยังที่เราพบกัน

ที่นั้นฉันยอมทุกสิ่ง

เมื่อพระองค์ทรงตามหา

รักมั่นคงพระองค์ [x3]

สวมทับฉันอีกครา [x2]

266. ถวายความยิ่งใหญ่แด่พระเจ้า (Ascribe greatness)

G1/2

ถวายความยิ่งใหญ่ แด่พระเจ้าของเรา

พระศิลา ผู้ทรงมีพระราชกิจ สมบูรณ์

ถวายความยิ่งใหญ่ แด่พระเจ้าของเรา

พระศิลา ผู้ทรงมีพระราชกิจ สมบูรณ์

266. ถวายความยิ่งใหญ่แด่พระเจ้า (Ascribe greatness)

G2/2

[ร้องรับ]

พระเจ้าผู้ทรงเที่ยงธรรมและ

ปราศจาก การอธรรม

ยุติธรรม และเที่ยงตรง

[x2]

267. เราประกาศพระนาม (We exalt Your name)

G1/2

เราประกาศพระนาม ทรงพระชนม์

และทรงครอบครองบัลลังก์

เราประกาศพระนามทรงอยู่เหนือพวกเรา

และปวงชนชาว อิสราเอล

เราประกาศพระนามพระนามยิ่งใญ่เกรียงไกร

พระนามเลิศ ประเสริฐ สาธุการพระนาม

267. เราประกาศพระนาม (We exalt Your name)

G2/2

[ร้องรับ]

พระองค์ ทรงความชอบธรรมทรงครองบัลลังก์

พระองค์ ทรงความ สัตย์ซื่อทรงเกียรติศักดิ์ศรี

พระองค์ ทรงคุณอนันต์ ทรงพลีพระชนม์

เพื่อทำ ให้เราชอบธรรม และหลุดจากบาป มีชัย

268. เจิมด้วยไฟพระวิญญาณ

G1/2

เมื่อนมัสการพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจ

เชิญองค์พระวิญญาณประทับอยู่ในใจ

ทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางพวกเราที่นี่

ให้ชีวิตเต็มด้วยการอัศจรรย์

และเต็มล้นด้วยไฟพระวิญญาณ

268. เจิมด้วยไฟพระวิญญาณ

G2/2

โปรดเจิมเรา เจิมใจเรา

ด้วยฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์

โปรดเจิมเรา เจิมใจเรา

ให้เต็มล้นด้วยไฟแห่งพระวิญญาณ

269. ยามใจเราอ่อนล้า ฟื้นฟูใจเรา (Refresh my heart, Lord)

G1/2

ยามใจเราอ่อนล้า ยามทางมืดมน

องค์พระวิญญาณโปรดฟื้นฟูใจ

ให้สดใหม่เสมอ ทรงเจิมเราให้เกิดผล

และทรงสร้างเรา โดยพระวิญญาณ

ฟื้นฟูใจเรา เถิด ให้สดใหม่เสมอ [x2]

269. ยามใจเราอ่อนล้า ฟื้นฟูใจเรา (Refresh my heart, Lord)

G2/2

[ร้องรับ]

เราจะนมัสการ พระองค์ ด้วยสิ้นสุดดวงใจ

เราจะรับใช้ ตลอดไป ให้สดใหม่เสมอ

เราจะนมัสการ พระองค์ ด้วยสิ้นสุดดวงใจ

เราจะรับใช้ ตลอดไป ให้สดใหม่เสมอ

270. เปลี่ยนใจของข้า

G1/2

เปลี่ยนใจ ของข้า ให้สะอาด และบริสุทธิ์

โปรดเจิมด้วยไฟ ในพระวิญญาณ

แห่งพระองค์ ผ่านมา ผิดพลั้งพลาดไป

ไม่สนใจในน้ำพระทัย ผ่านมาก็ผ่าน

แล้วผ่านไป เริ่นต้นใหม่ ในรักพระองค์

270. เปลี่ยนใจของข้า

G2/2

[ร้องรับ]

ขอรักมั่นคง ดำรงภายใน

ได้โปรดพระองค์ ตามน้ำพระทัย

271. ฉันกระหายพระองค์

G1/2

ฉันกระหายพระองค์ ใจฉันต้องการ อยาก

จะพบพระองค์ และฉันเฝ้าคอยพระองค์

พระบิดาขอโปรดทรงใกล้ข้าพระองค์

และใกล้ชิดพระองค์ผู้บริสุทธิ์ [x2]

271. ฉันกระหายพระองค์

G2/2

จะคอยท่าพระองค์ ผู้ทรงยิ่งใหญ่

พระเจ้าผู้ทรงพระบารมี

จะนมัสการ พระองค์เรื่อยไป

แด่พระเจ้าผู้ทรงความบริสุทธิ์

272. โปรดชำระดวงใจของข้า (Create in me a clean heart)

G1/1

โปรดชำระดวงใจของข้าให้สะอาด

และฟื้นน้ำใจขึ้นใหม่ในดวงใจข้า [x2]

ขออย่าทรงทิ้งข้าจากพระพักตร์ของพระองค์

แต่ขอองค์พระวิญญาณสถิตภายใน

ทรงฟื้นน้ำใจข้าด้วยพระโลหิตแห่งการไถ่

และฟื้นน้ำใจขึ้นใหม่ในดวงใจข้า

273. ทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนา (Create in me a clean heart)

G1/2

ทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนา

โอ พระเจ้า

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำข้า [x2]

273. ทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนา (Create in me a clean heart)

G2/2

ข้ารู้ว่าพระองค์มีพระประสงค์ในชีวิตข้า

ข้าพร้อมที่จะทำตามพระบัญชา

ข้าจะทูลพระองค์ตราบ

เท่าชีวิตของข้ามีอยู่

ด้วยความเมตตาที่มีต่อข้า

274. ไม่มีใครเหมือนพระองค์ (There is none like You)

G1/2

ไม่มีใครเหมือนพระองค์

ใครที่ไหนเข้าใจฉันได้เหมือนพระองค์

ฉันเสาะหามาตราบเท่าที่มีชีวิต

พบว่า ไม่มีใครเหมือนพระองค์

274. ไม่มีใครเหมือนพระองค์ (There is none like You)

G2/2

พระคุณพระองค์เหมือนสายน้ำที่ยาวไกล

พระหัตถ์รักษาโรคภัย

ทุกข์ร้อนหมดไป ยามที่ฉันได้อยู่ชิดใกล้

ไม่มีใครเหมือนพระองค์

275. เพราะพระองค์ทรงอยู่ (Because He lives)

G1/2

พระเจ้าประทาน พระเยซูพระบุตร

ทรงรักและให้ อภัยแก่ข้า

ทรงไถ่ตัวข้า ด้วยสละพระชนม์

อุโมงค์ว่างเปล่า ย่อมยืนยันว่า

พระองค์ทรงอยู่

275. เพราะพระองค์ทรงอยู่ (Because He lives)

G2/2

[ร้องรับ]

เพราะพระองค์ทรงอยู่ ข้าเผชิญ พรุ่งนี้ได้

เพราะพระองค์ทรงอยู่ ความกลัวหายไป

เพราะข้าแน่ใจ แน่ใจ พระองค์ทรงนำหน้า

ข้าจะอดทนเพราะข้าแน่ใจพระองค์ทรงอยู่

276. ส่งการฟื้นฟูลงมา

G1/1

ขอเชิญองค์พระวิญญาณ โปรดเจิมเรา [x4]

ให้เต็มและล้น ด้วยความชื่นบานภายในวิญญาณ

รับการฟื้นใจ ให้ไฟของพระองค์

โปรดเทลงมาท่ามกลางพวกเรา

ส่งการฟื้นฟู ส่งการฟื้นฟู ส่งการฟื้นฟู ลงมา [x2]

ส่งการฟื้นฟู ส่งการฟื้นฟู ส่งการฟื้นฟู ลงมา [x3]

277. ทรงอุ้มชูค้ำจุน

G1/2

หากท่าน ท้อแท้ อ้างว้าง เกรงภัย

ทุกข์จวน ตาย เหน็ดเหนื่อย อ่อนแอ

ภาระหนัก ลำบาก มากมาย

องค์พระเยซู ทรงชูใจ อ่อนแรง ระอา

ทรงเดิน เคียงข้างกาย ทุกวัน เวลา

277. ทรงอุ้มชูค้ำจุน

G2/2

[ร้องรับ]

ไม้อ้อ ที่ช้ำ จวนหัก ยังทรง ไม่หัก

แต่กลับค้ำจุนไว้ ไส้ตะเกียงริบหรี่

พระองค์ทรงไม่วีดับโปรดทรงเมตตา

ประทานความรัก และเมตตาทรงอุ้มชู

ค้ำจุน ตลอด นิรันดร์

278. ข้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดดวงใจ

G1/2

ข้ายอมทุกสิ่ง จะเชื่อฟังพระองค์ทุกอย่าง

สิ่งใดที่ทรงบัญชา ข้าขอทำตาม

เมื่อรู้ว่านั้นเป็นน้ำพระทัย [x2]

278. ข้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดดวงใจ

G2/2

ข้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดดวงใจ

ข้ารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดกำลัง

ข้าขอเทิดทูนบูชาพระนามพระองค์

ข้าขอเทใจออกมาเป็นคำสรรเสริญ

ข้าขอชูมือถวายคำสดุดี

ในชีวิตนี้ข้ามีพระองค์ผู้เดียว เป็นพระเจ้า

279. โดยพระโลหิตไหล

G1/2

โดย พระโลหิต ไหล

พระองค์ทรง อับอาย

เข้าชิดใกล้กางเขนทุกวันเวลา

โดยพระโลหิต ไหล

ทรงรักษา โรค ได้ ให้พ้นจาก

เภทภัยความทุกข์โศกเศร้ามลาย

279. โดยพระโลหิตไหล

G2/2

พระองค์ ทรงพลีชีวิต ทรงชนะ

ความชั่วมืดมิด สถิตกับเราเป็นนิจ

เราจึงมีชัย ด้วยฤทธิ์ พระเยซูคริสต์ ๆ

280. สิ่งเดียวฉันขอ (One thing I ask)

G1/4

สิ่งเดีวยวฉันขอ สิ่งเดียวฉันหา

คือ ฉันได้อยู่ ในวิหารพระองค์

ตลอดชีวิต ตลอดเวลา

คือ เพื่อได้พบ พระองค์

280. สิ่งเดียวฉันขอ (One thing I ask)

G2/4

[ร้องรับ]

สิ่งเดียวฉันขอ สิ่งเดียวฉันต้องการ

คือพบพระองค์ คือพบพระองค์

280. สิ่งเดียวฉันขอ (One thing I ask)

G3/4

รับฟังเสียงฉัน ฟังเมื่อฉันทูลขอ

โปรด ทรงอย่าหลบ พระพักตร์จากฉัน

ทรงเป็นกำลังฉัน ทรงเป็นโล่ป้องกัน

และ ทรงยกชู ใจฉัน

280. สิ่งเดียวฉันขอ (One thing I ask)

G4/4

[ร้องรับ]

สิ่งเดียวฉันขอ สิ่งเดียวฉันต้องการ

คือพบพระองค์ คือพบพระองค์

281. ก้าวต่อไป

C1/3

หนึ่งชีวิต ที่พระเจ้าให้มา

เราคงไม่รู้ว่ามีเวลาที่เหลือเท่าไหร่

วันนี้ ทั้งร่างกายจิตใจ ฉันมอบทั้งหมดไว้ ให้กับพระองค์

281. ก้าวต่อไป

C2/3

แบกกางเขน มันไม่เคยง่ายดาย

มันคืองานยิ่งใหญ่

ที่พระองค์ มอบไว้ให้เรา

พรุ่งนี้ พร้อมที่เจอแนบ หนาว

ทุกเรื่องราวยังมี

พระองค์อยู่ข้างกาย

281. ก้าวต่อไป

C3/3

บากบั่นทำด้วยใจ สุดจะแรงกำลัง

เพราะความรักนำฉัน ได้ก้าวต่อ

ลืมที่เคยท้อ ลืมที่ผ่านพ้น โน้มตัวก้าวออกไป

จะรับใช้ด้วยใจทำตามพระองค์

ใช้ชีวิตประกาศความรักยิ่งใหญ่

เรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นชัย

เพื่อจะรับรางวัลของเรา

282. ข้าขอถวายคำสรรเสริญ (I give You all the honour)

G1/6

ข้าขอถวายคำสรรเสริญ

และพระเกียรติแด่พระนาม

เพราะทรงเป็นราชาแห่งพระสิริ

ผู้ทรงสร้างทั่วโลกา

282. ข้าขอถวายคำสรรเสริญ (I give You all the honour)

G2/6

[ร้องรับ]

สรร(ระ)เสริญพระองค์

ชีวิตข้ามอบถวาย

พระองค์ ข้าก้มลงกราบ [x2]

282. ข้าขอถวายคำสรรเสริญ (I give You all the honour)

G3/6

เมื่อพระวิญญาณสถิตอยู่เหนือเรา

ทรงสัมผัสลึกในใจ และข้าชูมือ

ต่อพระบัลลังก์ พระเมตตาข้าได้รับ

282. ข้าขอถวายคำสรรเสริญ (I give You all the honour)

G4/6

[ร้องรับ]

สรร(ระ)เสริญพระองค์

ชีวิตข้ามอบถวาย

พระองค์ ข้าก้มลงกราบ [x2]

282. ข้าขอถวายคำสรรเสริญ (I give You all the honour)

G5/6

พระองค์ทำลายโซ่ที่ล้อมข้า

ทรงนำให้ทาสเป็นไท ข้าจึงยกเสียงขึ้น

เพื่อสรรเสริญ แด่พระนามนิจนิรันดร์

282. ข้าขอถวายคำสรรเสริญ (I give You all the honour)

G6/6

[ร้องรับ]

สรร(ระ)เสริญพระองค์

ชีวิตข้ามอบถวาย

พระองค์ ข้าก้มลงกราบ [x2]

283. พระเยซู ๆ บริสุทธิ์และรับการเจิม (Holy and anointed one)

G1/2

พระเยซู พระเยซู บริสุทธิ์

และรับการเจิม พระเยซู

พระเยซู พระเยซู ฟื้นพระชนม์

และรับการเชิดชู พระเยซู

283. พระเยซู ๆ บริสุทธิ์และรับการเจิม (Holy and anointed one)

G2/2

พระนามหวานดังน้ำผึ้งบนลิ้นข้า

พระวิญญาณดังน้ำชุ่มชื่นใจข้า

พระคำดังแสงนำส่องทางเดินไป

ข้ารักพระเยซู ข้ารักพระองค์

284. ชั่งปง้น (The potter's hand)

G1/3

องค์พระเยซูพระผู้ไถ่ของฉัน

ชั่วนิจนิรันดรชีวีจะขอวางไว้ในพระกร

พระหัตถ์ทรงฤทธิ์และทรงงดงาม

พระองค์ทรงนำพา พระองค์ทรงเรียกหา

284. ชั่งปง้น (The potter's hand)

G2/3

เข้าใจในศิลา โดยองค์พระวิญญาณ

ชี้ทางความจริง ตลอดชีวิตของฉัน

มีพระคำ พระสุรเสียงก้องอยู่ให้รับใช้

ดำเนินชีวี ใกล้ชิดพระศิลา

284. ชั่งปง้น (The potter's hand)

G3/3

วิงวอนพระองค์ โปรดให้ล้นการเจิม

โปรดเถิด นำทาง จูงมือ ฟังคำ

ขอนำชีวาอยู่ต่อ พระพักตร์ช่างปั้น

โปรดตรัส ดูแล เจิมใจ เดินคู่เคียงไป

ขอวางใจดวงใจอยู่ต่อ พระพักตร์ช่างปั้น

285. สุขสบายจิตใจข้า (It is well with my soul)

C1/8

[1] เมื่อความสุขสำรา

ผ่านมาทางใจของข้า

เมื่อทุกข์ทรมาน พัดผ่านมา

ไม่ว่าเกิดเหตุใด พระองค์สอนให้พูดว่า

วิญญาณข้าสุขสบาย สุขหรรษา

285. สุขสบายจิตใจข้า (It is well with my soul)

C2/8

[ร้องรับ]

สุขสบาย สุขสบาย

จิตใจข้า จิตใจข้า

สุขสบาย สุขสบาย

จิตใจข้า

285. สุขสบายจิตใจข้า (It is well with my soul)

C3/8

[2] ซาตานอาจราวี

ความทุกข์อาจประดังมา

แต่ข้าชื่นใจเพราะ คำสัญญา

พระคริสต์ทรงรู้แล้ว ข้าเป็นผู้สู้ไม่ไหว

จึงประทานพระโลหิต เพื่อไถ่ข้า

285. สุขสบายจิตใจข้า (It is well with my soul)

C4/8

[ร้องรับ]

สุขสบาย สุขสบาย

จิตใจข้า จิตใจข้า

สุขสบาย สุขสบาย

จิตใจข้า

285. สุขสบายจิตใจข้า (It is well with my soul)

C5/8

[3] บาปหนาซึ่งข้ามี ได้ตรึงไว้ที่กางเขน

พระองค์ทรงรับไว้ ด้วยเอ็นดู

เดี๋ยวนี้บาปยกแล้ว ไม่คำนึงถึงอีกเลย

ใจของข้าโมทนา พระเยซู

285. สุขสบายจิตใจข้า (It is well with my soul)

C6/8

[ร้องรับ]

สุขสบาย สุขสบาย

จิตใจข้า จิตใจข้า

สุขสบาย สุขสบาย

จิตใจข้า

285. สุขสบายจิตใจข้า (It is well with my soul)

C7/8

[4] ขอโปรดเร่งเวลา เพื่อตาข้าจะได้เห็น

เมื่อท้องฟ้าเปิดออก หมอกหายไป

พระคริสต์เสด็จมา

พร้อมด้วยเสียงแตรสนั่น

ในคราวนั้นวิญญาณข้า สุขสบาย

285. สุขสบายจิตใจข้า (It is well with my soul)

C8/8

[ร้องรับ]

สุขสบาย สุขสบาย

จิตใจข้า จิตใจข้า

สุขสบาย สุขสบาย

จิตใจข้า

286. พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง (God will make a way)

G1/5

พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง

ในระหว่างคืนวันที่มืดมน

บางทางที่เราไม่อาจเข้าใจ

แต่ทรงเตรียมทางไว้ ให้เรา

286. พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง (God will make a way)

G2/5

แล้วจะคอยชี้ทาง

พาเราอยู่เคียงข้างพระองค์

ด้วยพลังความรักสำหรับชีวี

เพื่อพวกเราวันนี้

โปรดจัดเตรียมหนทาง

[จบ]

286. พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง (God will make a way)

G3/5

พระองค์นำเราบนถนน ในถิ่นสุดกันดาร

และเราจะเจอธารน้ำ ในทะเลทราย

สรรพสิ่งจะล่วงไป

แต่คงไว้พระคำพระองค์

และโปรดทรงทำ สิ่งใหม่เพื่อเราวันนี้

286. พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง (God will make a way)

G4/5

พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง

ในระหว่างคืนวันที่มืดมน

บางทางที่เราไม่อาจเข้าใจ

แต่ทรงเตรียมทางไว้ ให้เรา

286. พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง (God will make a way)

G5/5

แล้วจะคอยชี้ทาง

พาเราอยู่เคียงข้างพระองค์

ด้วยพลังความรักสำหรับชีวี

เพื่อพวกเราวันนี้

โปรดจัดเตรียมหนทาง

287. พระเยซูเราน้อมรับพระองค์ (Jesus, we enthrone You)

A1/2

พระเยซู เราน้อมรับพระองค์

ประกาศพระองค์เป็นราชา

สถิตที่นี่ อยู่ท่ามกลางพ่วกเรา

เรายกพระองค์นมัสการ

287. พระเยซูเราน้อมรับพระองค์ (Jesus, we enthrone You)

A2/2

นมัสการเป็นบัลลังก์พระองค์

นมัสการเป็นบัลลังก์พระองค์

นมัสการเป็นบัลลังก์พระองค์

เชิญพระเยซูประทับที่นี่

288. พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่า (You are beautiful beyond description)

A1/3

พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่าอธิบาย

เปล่งประกายเหนือคำรำพัน

พระองค์ล้ำเลิศเหลือที่จะเข้าใจ

จะหาสิ่งใดเปรียบปาน

288. พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่า (You are beautiful beyond description)

A2/3

ไม่มีใครอาจเทียบนามพระองค์ได้

ไม่มีใครใหญ่ยิ่งกว่าพระองค์

พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่าอธิบาย

เราพร้อมใจแซ่ซ้องบารมี

288. พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่า (You are beautiful beyond description)

A3/3

เราจึงลุกขึ้นยืนต่อพระพักตร์พระองค์

สรรเสริญเทิดทูนด้วยความยำเกรง

เพราะว่าองค์พระเจ้าองค์บริสุทธิ์

เรายืนขึ้นต่อพระองค์

289. โฮซันนาจอมราชา (Hosanna to the king)

A1/2

โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนา จอมราชา

โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนา จอมราชา

จงยอ พระเกียรติพระเจ้าของเรา

ด้วยเพลง ยกยอพระนามพระองค์

289. โฮซันนาจอมราชา (Hosanna to the king)

A2/2

จงยอ พระเกียรติ พระเจ้า ยิ่งใหญ่

พระองค์ทรงเป็นจอม ราชา

จงยอ พระเกียรติ พระเจ้า ยิ่งใหญ่

นมัสการ พระนาม พระองค์

291. พระบารมีประกาศพระบารมี (Majesty)

A1/2

พระบารมี ประกาศพระบารมี

ให้พระเยซู รับพระเกียรติ อำนาจและ

สรรเสริญ พระบารมี สิทธิอำนาจทั่วปฐพี

มาจากบัลลังก์ รับด้วยพลัง แห่งคำสรรเสริญ

291. พระบารมีประกาศพระบารมี (Majesty)

A2/2

จงยกย่อง แซ่ซ้องพระนามของพระเยซูเจ้า

ถวายเกียรติ กล่าวสดุดีองค์ผู้ทรงราศี

พระบารมี ประกาศพระบารมี

พระองค์ยอมตาย เพราะรักมากมาย

เรารับการไถ่

292. พระสิริ โอพระสิริ

A1/2

พระสิริ โอพระสิริ

พระเจ้าจอมราชา

บริสุทธิ์ งดงามสง่า

จอมราชาของเรา

292. พระสิริ โอพระสิริ

A2/2

เราจึงก้มกราบ เทิดทูน นมัสการ

ด้วยวิญญาณ ที่ยกย่องและบูชา

ด้วยเรามีพระเจ้าเดียว

องค์ผู้ทรงเที่ยงธรรม

ผู้ทรงครอบครอง ทั่วฟ้าและสวรรค์

293. เราบูชาพระนามพระเจ้าพระบิดา

A1/2

เราบูชาพระนาม พระเจ้าพระบิดา

เราบูชาพระนาม พระเจ้าพระเยซู

องค์พระวิญญาณ เราสรรเสริญอธิษฐาน

ขอบพระคุณ เป็นพยาน นมัสการ

293. เราบูชาพระนามพระเจ้าพระบิดา

A2/2

เรามานมัสการพระเจ้าด้วยดวงใจ

เรามานมัสการพระเจ้าด้วยวิญญาณ

เรายกพระองค์ แสวงหาด้วยความรัก

ด้วยชีวิต สิ้นสุดจิต สิ้นสุดใจ [x2]

พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

ฮาเลลูยา พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่

294. แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ (To God be the glory)

A1/2

แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ

แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ

แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ

สรร(ระ)เสริญพระบารมี

294. แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ (To God be the glory)

A2/2

ด้วยโลหิต ไถ่ชีวิตข้า

ด้วยฤทธา ทรงชุบชีวิตข้า

แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ

สรร(ระ)เสริญพระบารมี

295. พระบิดาในสวรรค์เรารักพระองค์ (Father in heaven, how I love You)

A1/2

พระบิดาในสวรรค์ เรารักพระองค์

เรายกพระนามพระองค์บูชา

ให้พระบัลลังก์พระองค์ประทับ

เหนือคำสรรเสริญ

ให้ทั่วโลกา ประกาศพระบารมี

295. พระบิดาในสวรรค์เรารักพระองค์ (Father in heaven, how I love You)

A2/2

สาธุการพระนาม องค์ทรงฤทธา

ผู้ทรงครอบครองชั่วนิจนิรันดร์

สาธุการพระนาม องค์ทรงฤทธา

ทรงเป็นราชานิรันดร์

296. เราจะโมทนาพระคุณ (I will give thanks to Thee)

A1/2

เราจะโมทนาพระคุณ ทรงการุณอยู่เหนือ

ชนนานา เราจะร้องเพลงสรรเสริญ ท่ามกลาง

ปวงประชา เพราะความรักพระองค์มั่นคง

ดำรงพร้อมทุกเวลา และพระองค์ดำรง

ความสัตย์ซื่อตรง สุดล้ำพรรณา

296. เราจะโมทนาพระคุณ (I will give thanks to Thee)

A2/2

เราจึงสรรเสริญเทิดทูน พระองค์สุดดวงใจ

ขอให้พระเกียรติ จงมีแด่องค์จอมราชา

เราจึงสรรเสริญเทิดทูน พระองค์สุดดวงใจ

ขอให้พระ-เกียรติ ขอให้พระ-เกียรติ

ขอให้พระเกียรติ จงมีแด่องค์จอมราชา

297. องค์พระบิดาเราเทิดทูนพระนาม

A1/2

องค์พระบิดาเราเทิดทูนพระนาม นมัสการ

ด้วยจิตวิญญาณ เราสรรเสริญ ถวายใจเป็น

เครื่องบูชา นมัสการ องค์จอมราชา

เราเปล่งเสียงร้อง ฮาเลลูยา แด่องค์จอมราชา

เราเปล่งเสียงร้อง ฮาเลลูยา แด่องค์จอมราชา

297. องค์พระบิดาเราเทิดทูนพระนาม

A2/2

องค์พระบิดาเรายกยอพระนาม นมัสการ

เพราะเรารักพระองค์ เราสรรเสริญถวาย

เป็นดังเครื่องบูชา นมัสการพระนามพระองค์

เราเปล่งเสียงร้องเชิญพระเยซู มารับคำ

สรรเสริญ เราเปล่งเสียงร้องเชิญพระเยซู

มารับคำสรรเสริญ

298. นำข้าใกล้พระองค์ (Draw me close to You)

A1/2

นำเข้าใกล้พระองค์ อย่าปล่อยข้าไปห่าง

ด้วยใจที่ยอมจำนนอีกครา เพราะทรงเรียก

ข้าเป็นเพื่อนพระองค์ ข้าปรารถนาพระองค์

ไม่มีใครเทียบได้ ไม่มีสิ่งไหนมาแทนพระองค์

ความรักสัมผัสในอ้อมพระหัตถ์ โปรดนำ

ข้ากลับมา นำมาถึงพระองค์

298. นำข้าใกล้พระองค์ (Draw me close to You)

A2/2

ทรงเป็นทุกสิ่ง

ทั้งสิ้นที่ข้านั้นต้องการ

ขอทรงโปรดนำ

ให้รู้พระองค์อยู่ใกล้

300. องค์พระเจ้าสันติราช

A1/1

องค์พระเจ้า สันติราช ที่ปรึกษามหัศจรรย์

จอมโยธา ชัยชนะ กษัตราพระผู้ทรงนิรันดร์

ข้าเทิดทูนพระองค์ โอ้ข้าเทิดทูนพระองค์

องค์พระผู้ยิ่งใหญ่ เหนือโลกและจักรวาล

ข้าเทิดทูนพระองค์ โอ้ข้าเทิดทูนพระองค์

พระเยโฮวาห์ที่ข้าเทิดทูน

301. ยกมือของท่าน (Lift up your hands)

A1/1

ยกมือของท่าน ถวายเกียรติราชา

ถวายบังคม ก้มกราบวันทา สรรเสริญ

องค์ผู้ทรงราศี ข้าสดุดี

องค์พระผู้มี ข้าขอภักดี แด่องค์จอมราชันย์

302. เราขอสรรเสริญเทิดทูนพระนาม (And we thank You, Lord)

A1/2

เราขอสรรเสริญ เทิดทูนพระนามพระองค์

ผู้ทรงฤทธาสูงสุด องค์บริสุทธิ์

เราขอสรรเสริญ นมัสการพระองค์

ผู้ทรงพระคุณอนันต์ องค์อัศจรรย์

พระคุณพระองค์ นั้นแสนล้ำเลิศ

302. เราขอสรรเสริญเทิดทูนพระนาม (And we thank You, Lord)

A2/2

เราขอสรรเสริญ ยกย่อง ชูเชิด

เทิดทูนพระนาม พระเจ้าของเรา

ผู้ทรง ยิ่งใหญ่ พระคุณพระองค์

นั้นแสนล้ำเลิศ เราขอสรรเสริญ

ยกย่อง ชูเชิด เทิดทูนพระนาม

พระเจ้าของเรา ชั่วนิจนิรันดร์

303. ร้องแด่พระเจ้า (Shout to the Lord)

A1/2

พระเยซูพระผู้ช่วยไม่มีผู้ใดเปรียบปาน

ชั่วชีวิตข้าข้าจะสรรเสริญ

ความรักอันอัศจรรย์ของพระองค์ผู้ปลอบ

โยนพระศิลาเป็นป้อมลี้ภัยและพลัง

ทุกลมหายใจของข้าพระองค์จงอย่าหยุด

นมัสการ

303. ร้องแด่พระเจ้า (Shout to the Lord)

A2/2

ให้ทั่วโลกาตะโกนร้องเพลงสรรเสริญ

ทรงฤทธิ์และบารมีโอ้จอมราชา

ภูเขาโค้งคำนับทะเลร้องคำรน

เปล่งเสียงร้องแด่พระนาม

ชื่นชมยินดีเราเปรมปรีดิ์ฝีพระหัตถ์

ตราบชั่วชีวิตนี้จะรักแต่พระองค์

หาใดเปรียบปานพระสัญญาที่มีในพระองค์

304. บริสุทธิ์องค์บริสุทธิ์

A1/1

บริสุทธิ์ องค์บริสุทธิ์ พระองค์ผู้ล้ำเลิศ

สมควรสรรเสริญ บริสุทธิ์ องค์บริสุทธิ์

เราร้องด้วยสิ้นสุดดวงใจ พระองค์ยิ่งใหญ่

เหนือนามทั้งปวง พระองค์ยิ่งใหญ่

เหนือนามทั้งปวง พระนามเกรียงไกร

305. ชั่วชีวิต

A1/2

อยากให้ชีวิตนี้เป็นที่พอพระทัย

โปรดนำข้าสรรเสริญพระองค์ด้วยใจ

มอบความคิดและทุกสิ่งที่ข้ามีแด่พระองค์

ข้านมัสการพระองค์ชั่วชีวิต

ชีวิตนี้ที่ข้ามีทรงประทาน

ชีวิตนี้ขอมีเพียงพระองค์ครอบครอง

305. ชั่วชีวิต

A2/2

ข้าขอร้องสรรเสริญ ทุกเรื่องราวออกจากใจ

เพราะความรักอันยิ่งใหญ่ ไม่เปลี่ยนแปลง

เพราะความรักอันยิ่งหญ่ ไม่เปลี่ยนแปลง

ชั่วชีวิต ชั่วชีวิต ข้าจะสรรเสริญ

พระองค์ชั่วชีวิต ชั่วชีวิต ชั่วชีวิตของข้า

ข้าจะสรรเสริญพระองค์ชั่วชีวิต

306. แด่พระเจ้าผู้ครองบัลลังก์ (To Him who sits upon the throne)

A1/1

แด่พระเจ้าผู้ครองบัลลังก์ และองค์พระเยซู

แด่พระเจ้าผู้ครองบัลลังก์ และองค์พระเยซู

ขอพระเกียรติ พระสิริ คำสรรเสริญ

แด่พระองค์นิรันดร์ ขอพระเกียรติ พระสิริ

คำสรรเสริญ แด่พระองค์นิรันดร์

307. พระเจ้าของเราโอ้พระนามช่างงาม

A1/2

พระเจ้าของเราพระนาม

ช่างงามสง่าทั่วทั้งโลกา

พระเจ้าของเราโอ้พระนาม

ช่างงามสง่าทั่วทั้งโลกา

307. พระเจ้าของเราโอ้พระนามช่างงาม

A2/2

เราขอสรรเสริญ ถวายพระเกียรติ

ยกย่องพระนามอันบริสุทธิ์

เราขอเทิดทูน นมัสการ

ถวายพระเกียรติพระองค์

308. เมื่อมีปงญหา (If He carried the weight of the world)

A1/2

เมื่อมีปัญหาอย่าตกใจพระเจ้าทรงชิดใกล้

ยามความลำบากดั่งภูผาพระองค์ทรงช่วยได้

พายุชีวิต แม้มืดมัว จะทรงช่วยพ้นภัย

ยากทุกข์และโศกเศร้าสุดฝืน

ทรงปลอบประโลมใจ

308. เมื่อมีปงญหา (If He carried the weight of the world)

A2/2

เมื่อทรงรับเอาภาระ ทั้งโลกไว้

ด้วยความเต็มพระทัย

ใจฉันนั้นรู้จะอุ้มชู ท่านตลอดไป [x2]

ตรัสว่า จงมาหาเรา คนที่อ่อนเหนื่อยล้า

จะให้พักผ่อนสบาย

309. เป็นคำอธิษฐาน

C1/1

เป็นคำอธิษฐาน ขอให้เป็นคำคร่ำครวญ

ถ่อมต่อพระพักตร์ เพื่อพระองค์มาอยู่ใกล้

ให้ข้า(เรา)เฝ้ายืนและร่ำร้องแทนบ้านเมืองเรา

ให้ข้า(เรา)ได้เป็น ผู้รับความเป็นไท

เฝ้ายืน เป็นนิเวศน์อธิษฐาน

310. เรากราบนมัสการ (Down at Your feet)

A1/2

เรากราบนมัสการ อยู่ต่อพระพักตร์

องค์ผู้ทรงราศี เราพบพระองค์

เราพบพระองค์ [x2]

310. เรากราบนมัสการ (Down at Your feet)

A2/2

ไม่มีสิ่งใดล้ำค่า เกินกว่าที่ได้เข้ามา

น้อมวันทา สรรเสริญตรงพระบัลลังก์

แสนประเสริฐที่พระสิริ ส่องเราด้วยพระคุณ

ชีวิตเราขออยู่เพื่อสรรเสริญ

311. ร้องแด่พระเจ้า (Shout to the Lord)

A1/2

[1] พระเยซูพระผู้ช่วยไม่มีผู้ใดเปรียบพระองค์

ในทุกๆวันฉันอยากสรรเสริญ

[2] ความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์เจ้า

พระองค์เป็นที่กำลังป้อมปราการกำลังใจ

ในทุกๆวันและทุกๆสิ่งพากันสรรเสริญพระเจ้า

311. ร้องแด่พระเจ้า (Shout to the Lord)

A2/2

สรรเสริญพระเจ้าทั่วโลการ่วมร้องเพลง

พลังและฤทธิ์เดชสรรเสริญกษัตรา

ภูเขาจะกราบลงและทะเลคึกคะนอง

เปล่งเสียงร้องสรรเสริญ

ฉันร้องชื่นชมยินดีในฝีพระหัตถ์

และฉันจะรักพระองค์ตลอดชีพวางวาย

ไม่มีสิ่งใดจะเปรียบปานสัญญาพระองค์

312. ให้เราสรรเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่

Cm1/1

ให้เราสรรเสริญ พระเจ้ายิ่งใหญ่

ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า

ให้เรานมัสการ เทิดทูนพระนามพระองค์

ทรงเป็นพระเจ้า และจอมราชา

313. ให้เราบูชาเพราะพระเจ้าทรงสถิตย์ (Let us adore)

Cm1/3

ให้เราบูชา เพราะพระเจ้าทรงสถิตย์

ให้เราสรรเสริญ แด่พระองค์

ผู้สร้างฟ้าและสวรรค์ และทรงสร้างแผ่นดิน

สง่าราศี ขอจงมีแด่พระองค์เป็นนิตย์

313. ให้เราบูชาเพราะพระเจ้าทรงสถิตย์ (Let us adore)

Cm2/3

ข้าขอกราบลง ตรงพระบาทพระองค์เจ้า

ข้าขอสรรเสริญ แด่พระเยซู

พระองค์เสด็จลงมา จากเมืองฟ้าลงสู่แผ่นดิน

พระองค์ทรงสิ้น ให้ข้าพ้นมลทิน

แห่งความผิดบาป

313. ให้เราบูชาเพราะพระเจ้าทรงสถิตย์ (Let us adore)

Cm3/3

[ร้องรับ]

พระองค์ เกรียงไกร

ทรงยิ่งใหญ่กว่าผู้ใด ในฟ้าสวรรค์

ทรงเป็นพระเจ้า แต่เพียง ผู้เดียว

314. บริสุทธิ์พระเป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ

Dm1/1

บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระเป็นเจ้าผู้ทรง

ฤทธานุภาพสูงสุด [x2] ผู้ทรงดำรงอยู่

ในกาลก่อน ผู้ทรงดำรงในปัจจุบัน

ผู้ที่จะเสด็จมา พระเป็นเจ้าผู้ทรง

ฤทธานุภาพสูงสุด บริสุทธิ์ ฯ

315. ขอความรักขอฤทธา (More love, more power)

Em1/2

ขอความรัก ขอฤทธา ทรงเติมใจข้าให้ล้นไหล

ขอความรัก ขอฤทธา ทรงเติมใจข้าให้ล้นไหล

เพื่อข้าจะสรรเสริญ พระองค์สิ้นดวงจิต

เพื่อข้าจะสรรเสริญ พระองค์สิ้นดวงใจ

เพื่อข้าจะสรรเสริญ พระองค์สิ้นกำลัง

เพราะทรงเป็นพระเจ้า ทรงเป็นพระเจ้า

315. ขอความรักขอฤทธา (More love, more power)

Em2/2

ขอพระเกียรติ พระสิริ ขอฤทธิ์เดชแด่พระองค์

ขอพระเกียรติ พระสิริ ขอฤทธิ์เดชแด่พระองค์

พระบิดาเจ้าข้า ข้าขอสรรเสริญ

พระเยซูคริสต์เจ้า องค์พระผู้ช่วย

พระวิญญาณของพระองค์ โปรดเจิมพวกเรา

ขอไฟพระเจ้า ขอไฟพระองค์

316. ข้ารู้แน่พระองค์ทรงพระชนม์อยู่

Em1/1

ข้ารู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่ จิตข้าขอ

สรรเสริญ บนกางเขนพระองค์ทรงไถ่บาปข้า

จิตข้าขอสรรเสริญ องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์

พิชิตความมรณะ จิตข้าขอสรรเสริญ

ข้าจึงมีเสรี พ้นบ่วงมารซาตาน

จิตข้าขอสรรเสริญ

317. จิตวิญญาณข้าร้อง

Em1/2

จิตวิญญาณข้าร้อง สาธุการพระนามพระเจ้า

เมื่อเข้ามา เข้าเฝ้า องค์พระเจ้าของข้า

พระองค์ประทับอยู่เหนือ คำสรรเสริญ

และโมทนา

พระองค์ทรงครอบครอง ชีวิตข้า

317. จิตวิญญาณข้าร้อง

Em2/2

ข้าร้องสรรเสริญ องค์พระเจ้าผู้ทรงเมตตา

ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ของข้า

ให้ชีวิตข้า เป็นเครื่องบูชาบริสุทธิ์

แด่องค์พระเจ้าสูงสุด

318. ให้เราสรรเสริญพระนามของพระเยซู

Em1/1

ให้เราสรร(ระ)เสริญพระนามของพระเยซู

(พระนามพระเยซู) [x4] ให้เราสรร(ระ)เสริญ

ให้เราสรร(ระ)เสริญ ให้เราสรร(ระ)เสริญ

พระนามของพระเยซู (พระเยซู)

ให้เราสรร(ระ)เสริญ ให้เราสรร(ระ)เสริญ

ให้เราสรร(ระ)เสริญ พระนามของพระเยซู

(พระนามพระเยซู)

319. ทุกวันเวลาข้าสาธุการ

Em1/2

ทุกวันเวลาข้าสาธุการ ด้วยวิญาณและความจริง

ทุกสิ่งมอบถวายแด่พระองค์

พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ ข้าก้มกราบพระบาทา

เทิดทูนบูชาพระนามด้วยความยินดี

319. ทุกวันเวลาข้าสาธุการ

Em2/2

ให้เราสรรเสริญเทิดทูน พระองค์ร่วมกัน

ชั่วนิจนิรันดร์ พระคุณอนันต์ ให้เราพากัน

ชื่นชมในวันยินดี

ให้เราสรรเสริญเทิดทูน พระองค์ร่วมกัน

ชั่วนิจนิรันดร์ ให้เราพากัน

ชื่นชมในวันยินดี

320. เราขอวิงวอนพี่น้องเอ๋ย

Em1/2

เราขอวิงวอนพี่น้องเอ๋ย

ท่านทั้งหลายจงถวายตัว

เป็นเครื่องบูชา มีชีวิต

เพื่อพระเจ้า จะพอพระทัย

320. เราขอวิงวอนพี่น้องเอ๋ย

Em2/2

เราขอวิงวอนพี่น้องเอ๋ย

ท่านทั้งหลายจงนมัสการ

ด้วยจิตวิญญาณ และความจริง

เพื่อพระเจ้า จะพอพระทัย

321. เมื่อพระวิญญาณพระเจ้าสวมทับข้า (When the Spirit of the Lord)

Em1/1

เมื่อพระวิญญาณพระเจ้าสวมทับข้า

ข้าสรร(ระ)เสริญ องค์พระเยซู [x2]

ข้าสรร(ระ)เสริญ ข้าสรร(ระ)เสริญ

ข้าสรร(ระ)เสริญองค์พระเยซู [x2]

322. จงวันทาพระองค์

C1/4

จงเปล่งเสียง สำเนียงด้วยจิตสดใส

ฉลองชัยพระเยซูพระองค์ทรงไถ่ ด้วยความตาย โลกรู้

ดูชิดู ท่านคืนพื้นมา

322. จงวันทาพระองค์

C2/4

เมื่อมองฟ้าทุกคราฟ้าสดใส

สุขฤทัยด้วยสัญญา

พระเยซูกลับรับเราไปอยู่ฟ้า

โฮซันนา เชิญมาพระองค์

322. จงวันทาพระองค์

C3/4

เมื่อทองสรรค์วิมานเพชรแก้วเตรียมไว้

สี้นผองภัยเมื่อเหยียบลง

สายลมแสงแดดมิกล้ำกลายให้ลง

โอพระองค์ ที่รักของข้า

322. จงวันทาพระองค์

C4/4

สี้นยุคนี้ไม่มีหิวกระหาย

เจ็บและตายสี้นศักดา

คร่ำครวญร้องให้สี้นสูญไปจากฟ้า

เราจึงมา วันทาพระองค์

323. เราเป็นหนึ่งเดียวกัน (We shall be as one)

C1/2

เราเป็นหนึ่งเดียวกัน เราเป็นหนึ่งเดียวกัน

โดยพระคุณความรักพระเจ้า เราเป็นหนึ่งเดียวกัน

เราสรรเสริญพระเจ้า ทรงความรักมากมาย

พระเมตตาไพบูลย์ ยืนยง เราเป็นบุตรพระองค์

323. เราเป็นหนึ่งเดียวกัน (We shall be as one)

C2/2

เราเป็นหนึ่งเดียวกัน ในองค์พระเยซู

มีชีวิตนิรันดร์ ทุกคน เราเป็นหนึ่งเดียวกัน

สดุดี พระเจ้า โมทนาพระคุณ

โดยองค์ พระเยซูคริสตเจ้า เราเป็นหนึ่งเดียวกัน

324. อภัยเสมอ

C1/3

ใครสร้างฟ้าและท้องทะเลสร้างภูเขา

และพื้นพสุธา ใครเล่าหนาสร้างดวงสุริยา

ดวงจันทราเป็นของคู่ดาวท่านเห็นความยิ่งใหญ่

นั้นหรือไม่ ยาโฮวาห์นามพระองค์เกรียงไกร

ทรงสร้างสารพัดทุกสิ่งทุกชีวิตเป็นของพระองค์

324. อภัยเสมอ

C2/3

ดวงชีวิตพระองค์ทรงนำพา

กรุณามอบองค์พระคริสต์ ทรงถูกตรึงที่โกละโกธา

เพื่อจิตวิญญาณข้าพ้นตาย ท่านทั้งหลาย

เคยคิดบ้างหรือไม่ พระเจ้านั้นทรงกันแสงเสียใจ

ในการกระทำอันชั่วช้าเลวทราม แต่พระองค์

ทรงอภัยเสมอ

324. อภัยเสมอ

C3/3

ยามสุขสันต์มักลืมพระผู้ช่วย

กระทำตัวห่างเหินพระจ้า เราทำให้องค์พระบิดา

ต้องหวั่นไหวและเสียพระทัย ยามมีทุกข์

มักเรียกหาพระเจ้า คุกเข่าลงอธิษฐานขอสุข

นี่แหละหนาเป็นวิสัยมนุษย์ แต่พระองค์

ทรงอภัยให้

325. รีบนำวิญญาณ

C1/6

ลุกขึ้นเถิด คริสเตียนไทย ช้าอยู่ไยรีบ

นำวิญญาณ มาถวายแด่พระเจ้ารีบเร่งเร็วไว

เรากองทัพของพระคริสต์ผู้พิชิตความมรณา

จงเดินทัพ ประจัญบาน ศัตรูหมู่มาร

325. รีบนำวิญญาณ

C2/6

[ร้องรับ]

ข้าได้ยิน พระสุรเสียง พระเจ้าตรัส

เราจะใช้ ผู้ใด ไป และผู้ใด จะไปแทนเรา

ข้าพระองค์อยู่ ที่นี่ ทรงใช้เถิด

325. รีบนำวิญญาณ

C3/6

ลุกขึ้นเถิด คริสเตียนไทย จงร่วมใจ

ทำงานพระเจ้า พากันไป นำวิญญาณ

ที่หิวการะหาย มองทุ่งนา เหลืองอร่าม

ยังขาดคนเก็บเกี่ยว วิญญาณ

รีบเร่งเถิด อย่ามัวช้ารีบ นำวิญญาณ

325. รีบนำวิญญาณ

C4/6

[ร้องรับ]

ข้าได้ยิน พระสุรเสียง พระเจ้าตรัส

เราจะใช้ ผู้ใด ไป และผู้ใด จะไปแทนเรา

ข้าพระองค์อยู่ ที่นี่ ทรงใช้เถิด

325. รีบนำวิญญาณ

C5/6

ลุกขึ้นเถิด คริสเตียนไทย ไปประกาศ

เรื่องราวข่าวประเสริฐในทุกแดนทุกแห่งหน

ที่คนบาปอยู่ ไปอาสาไปทำงานของพระเจ้า

เมื่อยังเยาว์วัยจงถวายใจกายารับใช้พระองค์

325. รีบนำวิญญาณ

C6/6

[ร้องรับ]

ข้าได้ยิน พระสุรเสียง พระเจ้าตรัส

เราจะใช้ ผู้ใด ไป และผู้ใด จะไปแทนเรา

ข้าพระองค์อยู่ ที่นี่ ทรงใช้เถิด

326. พระผู้เล้าโลมลงมา (The comforter has come)

C1/6

แพร่ข่าวแห่งความรอดไป ไม่ว่ามีคนที่ไหน

ทุกแห่งที่มีดวงใจ วิบากห้อมล้อมเขาไว้

จงให้คริสเตียนทั้งหลาย ประกาศด้วย

ความชื่นใจ พระผู้เล้าโลมลงมา

326. พระผู้เล้าโลมลงมา (The comforter has come)

C2/6

[ร้องรับ]

พระผู้เล้าโลมลงมา พระผู้เล้าโลมลงมา

พระวิญญาณเสด็จมา สัญญาของพระบิดา

ให้หญิงชายประกาศนา พระวิญญาณทรง

นำพา พระผู้เล้าโลมลงมา

326. พระผู้เล้าโลมลงมา (The comforter has come)

C3/6

ดูเถิดกษัตริย์ยิ่งใหญ่ มีฤทธิ์รักษาให้หาย

วิญญาณที่ถูกขังไว้ ทรงปล่อยให้เขาเป็นไท

ทุกแดนที่ในคุกใหญ่ เสียงเพลงชนะก้องไป

พระผู้เล้าโลมลงมา

326. พระผู้เล้าโลมลงมา (The comforter has come)

C4/6

[ร้องรับ]

พระผู้เล้าโลมลงมา พระผู้เล้าโลมลงมา

พระวิญญาณเสด็จมา สัญญาของพระบิดา

ให้หญิงชายประกาศนา พระวิญญาณทรง

นำพา พระผู้เล้าโลมลงมา

326. พระผู้เล้าโลมลงมา (The comforter has come)

C5/6

ความรักพระเจ้ายิ่งใหญ่ ลิ้นข้าหมด

สามารถไซร้ ประกาศข่าวนี้อย่างไร

เป็นคุณซ้อนคุณมากมาย แก่ข้าผู้มีบาป

หนา ส่องแสงตามพระฉายา

พระผู้เล้าโลมลงมา

326. พระผู้เล้าโลมลงมา (The comforter has come)

C6/6

[ร้องรับ]

พระผู้เล้าโลมลงมา พระผู้เล้าโลมลงมา

พระวิญญาณเสด็จมา สัญญาของพระบิดา

ให้หญิงชายประกาศนา พระวิญญาณทรง

นำพา พระผู้เล้าโลมลงมา

327. มีธารน้ำพุเต็มด้วยโลหิต (There is a fountain filled with blood)

C1/4

มีธารน้ำพุเต็มด้วยโลหิต ซึ่งมาจากพระเยซู

ถ้าใครทำบาปดำลงให้มิด จะหายบาปที่มีอยู่

จะหายบาปที่มีอยู่ จะหายบาปที่มีอยู่

ถ้าใครทำบาปดำลงให้มิด จะหายบาปที่มีอยู่

327. มีธารน้ำพุเต็มด้วยโลหิต (There is a fountain filled with blood)

C2/4

โจรบนกางเขนผู้นั้นยินดี ได้เห็นฤทธิ์โลหิต

นั้น แม้ข้าจะชั่วกว่าโจรผู้นั้น บาปก็จะหลุด

เหมือนกัน บาปก็จะหลุดเหมือนกัน บาปก็

จะหลุดเหมือนกัน แม้ข้าจะชั่วกว่าโจรผู้นั้น

บาปก็จะหลุดเหมือนกัน

327. มีธารน้ำพุเต็มด้วยโลหิต (There is a fountain filled with blood)

C3/4

โลหิตประเสริฐแห่งผู้ไถ่บาป จะไม่หมด

ไปซึ่งฤทธิ์ จนทุกคนที่พระองค์ไถ่นั้น

จะพ้นอำนาจความผิด จะพ้นอำนาจ

ความผิด จะพ้นอำนาจความผิด

จนทุกคนที่พระองค์ไถ่นั้น

จะพ้นอำนาจความผิด

327. มีธารน้ำพุเต็มด้วยโลหิต (There is a fountain filled with blood)

C4/4

ตั้งแต่ข้าเชื่อได้เห็นโลหิต ซึ่งไหลมาจาก

กางเขน ข้าขอถวายสรรเสริญพระคริสต์

เพราะข้าพ้นบาปหมดเวร เพราะข้าพ้น

บาปหมดเวร เพราะข้าพ้นบาปหมดเวร

ข้าขอถวายสรรเสริญพระคริสต์

เพราะข้าพ้นบาปหมดเวร

328. พระองค์สถิตใกล้ชิดกับเรา (God with us)

C1/4

เคยเดินที่เราเดิน [x2] ได้ยืนที่เรายืน [x2]

เคยรู้อย่างที่เราเป็น [x2] พระองค์เข้าใจ [x2]

ทรงรู้ ความอ่อนแอ ของเรา [x2]

ได้เคยมาเป็นมนุษย์ [x2]

โดนทดลองทุกๆ ทาง [x2] ยังทรงไม่บาป [x2]

328. พระองค์สถิตใกล้ชิดกับเรา (God with us)

C2/4

[ร้องรับ]

พระองค์สถิตใกล้ชิดกับเรา พระองค์สถิต

อิมมานูเอล พระองค์สถิต ใกล้ชิดกับเรา

พระองค์สถิต อิมมานูเอล

328. พระองค์สถิตใกล้ชิดกับเรา (God with us)

C3/4

เยซูถูกปฏิเสธ [x2]

ซ้ำยังทรงถูกเกลียดชัง [x2]

ทรงรับอยุติธรรม [x2] ยังทรงอภัย [x2]

ทรงร้องไห้เพื่อพวกเรา [x2]

ชดเชยความบาปแทนเรา [x2]

ทรงตายแทนที่เรา [x2]

เพื่อเราเป็นไท [x4]

328. พระองค์สถิตใกล้ชิดกับเรา (God with us)

C4/4

[ร้องรับ]

พระองค์สถิตใกล้ชิดกับเรา พระองค์สถิต

อิมมานูเอล พระองค์สถิต ใกล้ชิดกับเรา

พระองค์สถิต อิมมานูเอล

329. พระเยซูทรงห่วงข้า (Does Jesus care)

C1/6

เมื่อจิตใจข้าร้าวปวดร้อนเหลือนทน

จะร้องเพลงไพเราะไม่ได้

เมื่อภาระถมทับดวงใจต้องระทม

พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่

329. พระเยซูทรงห่วงข้า (Does Jesus care)

C2/6

[ร้องรับ]

พระองค์ทรงห่วง พระองค์ทรงห่วง

เมื่อข้าเศร้า พระองค์ทรงห่วง

กลางวันอ่อนระอาใจ กลางคืนเมื่อยล้ากาย

ข้ารู้พระองค์ทรงห่วง

329. พระเยซูทรงห่วงข้า (Does Jesus care)

C3/6

เมื่อใจมืดมัวเกิดความกลัวนักหนา

มีภัยพิบัติรอบตัวข้า

เมื่อสว่างกลางวันกลับกลายเป็นกลางคืน

พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่

329. พระเยซูทรงห่วงข้า (Does Jesus care)

C4/6

[ร้องรับ]

พระองค์ทรงห่วง พระองค์ทรงห่วง

เมื่อข้าเศร้า พระองค์ทรงห่วง

กลางวันอ่อนระอาใจ กลางคืนเมื่อยล้ากาย

ข้ารู้พระองค์ทรงห่วง

329. พระเยซูทรงห่วงข้า (Does Jesus care)

C5/6

เมื่อผู้ที่รักต้องอำลาจากโลก

จิตใจของข้าแสนเศร้าโศก

ใจข้าจวนจะแตกทรวงอกจะแยก

พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่

329. พระเยซูทรงห่วงข้า (Does Jesus care)

C6/6

[ร้องรับ]

พระองค์ทรงห่วง พระองค์ทรงห่วง

เมื่อข้าเศร้า พระองค์ทรงห่วง

กลางวันอ่อนระอาใจ กลางคืนเมื่อยล้ากาย

ข้ารู้พระองค์ทรงห่วง

330. พระเยซูพระนามงดงาม (Jesus, what a beautiful name)

C1/4

พระเยซูพระนามงดงามยิ่งนัก

ทรงพลีพระชนม์ทรงเป็นมนุษย์ทรงเป็นพระเจ้า

เป็นสันติสุขความหวังพระคุณ

ส่องประกายความทุกข์ร้อนใจ

พระเยซูพระนามพระองค์แสนงาม

330. พระเยซูพระนามงดงาม (Jesus, what a beautiful name)

C2/4

พระเยซูพระนามงดงามยิ่งนัก

ทรงสำแดงชีวิตนิรันดร์โรคภัยเหือดหาย

ทรงรักเมตตาสุขสันต์พระคุณ

อบอุนคลายความทุกข์ร้อนใจ

พระเยซูพระนามพระองค์แสนงาม

330. พระเยซูพระนามงดงาม (Jesus, what a beautiful name)

C3/4

พระเยซูพระนามงดงามยิ่งนัก

ฉันนั้นลี้ภัยพ้นอบายพ้นความอับอาย

รักและพระทัยกรุณาล้นด้วยฤทธา

ส่องประกายคลายทุกข์ร้อนใจ

พระเยซูพระนามพระองค์แสนงาม

330. พระเยซูพระนามงดงาม (Jesus, what a beautiful name)

C4/4

พระเยซูพระนามงดงามยิ่งนัก

ทรงพลีพระชนม์ทรงเป็นมนุษย์

ทรงเป็นพระเจ้า

เป็นสันติสุชความหวังพระคุณ

ส่องประกายคลายทุกข์ร้อนใจ

พระเยซูพระนามพระองค์แสนงาม

331. ที่ไม้กางเขน (At Calvary)

C1/6

เวลาสูญไป เพราะถือตัว งมงาย

ไม่ สนใจ พระเยซู ถูกตรึงตาย

ไม่รู้ว่าพระองค์ทรงมรณา ที่ไม้กางเขน

331. ที่ไม้กางเขน (At Calvary)

C2/6

[ร้องรับ]

เป็นพระคุณมากมายให้เราเปล่าๆ

ทรงยกโทษให้เราเหลือที่จะกล่าว

จิตวิญญาณเราได้รับความเสรี

ที่ไม้กางเขน

331. ที่ไม้กางเขน (At Calvary)

C3/6

เดี๋ยวนี้ทุกสิ่ง เรายอมมอบ ถวาย

เทิด พระเยซู เป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่

จิตวิญญาณรอดแล้วจึงร้องบทเพลง

แห่งไม้กางเขน

331. ที่ไม้กางเขน (At Calvary)

C4/6

[ร้องรับ]

เป็นพระคุณมากมายให้เราเปล่าๆ

ทรงยกโทษให้เราเหลือที่จะกล่าว

จิตวิญญาณเราได้รับความเสรี

ที่ไม้กางเขน

331. ที่ไม้กางเขน (At Calvary)

C5/6

โอ้ความรักได้ นำความรอด แก่ข้าฯ

โอ้ พระคุณ ที่ได้นำ เอาลงมา

โดยฤทธิ์เดชพระเจ้าทรงเปิดหนทาง

คือไม้กางเขน

331. ที่ไม้กางเขน (At Calvary)

C6/6

[ร้องรับ]

เป็นพระคุณมากมายให้เราเปล่าๆ

ทรงยกโทษให้เราเหลือที่จะกล่าว

จิตวิญญาณเราได้รับความเสรี

ที่ไม้กางเขน

332. พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว (Christ arose)

C1/6

บรรทมอยู่ในอุโมงค์ พระเยซูของข้า

คอยอยู่จนถึงเวลา เสด็จออกมา

332. พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว (Christ arose)

C2/6

[ร้องรับ]

พระเยซูทรงคืนจากตาย ชัยชนะซาตาน

ซึ่งคอยทำลาย ทรงเป็นผู้มีฤทธิ์ เหนือ

อาณาจักรมารร้าย ทรงครอบครองอยู่กับ

ผู้บริสุทธิ์ทั้งหลาย เป็นขึ้นแล้ว เป็นขึ้นแล้ว

พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว

332. พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว (Christ arose)

C3/6

ตีตราอุโมงค์ป่วยการ พระเยซูของข้า

ยามเฝ้าไม่ได้ประโยชน์ พระเยซูเจ้า

332. พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว (Christ arose)

C4/6

[ร้องรับ]

พระเยซูทรงคืนจากตาย ชัยชนะซาตาน

ซึ่งคอยทำลาย ทรงเป็นผู้มีฤทธิ์ เหนือ

อาณาจักรมารร้าย ทรงครอบครองอยู่กับ

ผู้บริสุทธิ์ทั้งหลาย เป็นขึ้นแล้ว เป็นขึ้นแล้ว

พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว

332. พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว (Christ arose)

C5/6

ความตายไม่อาจทำลาย พระเยซูของข้า

พระองค์พิชิตความตาย พระเยซูเจ้า

332. พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว (Christ arose)

C6/6

[ร้องรับ]

พระเยซูทรงคืนจากตาย ชัยชนะซาตาน

ซึ่งคอยทำลาย ทรงเป็นผู้มีฤทธิ์ เหนือ

อาณาจักรมารร้าย ทรงครอบครองอยู่กับ

ผู้บริสุทธิ์ทั้งหลาย เป็นขึ้นแล้ว เป็นขึ้นแล้ว

พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว

333. สรรพสิ่งเป็นได้ (All things are possible)

C1/4

[1] องค์จอมโยธาพระเจ้าของฉัน

ทรงเป็นกำาแพงกำาบังของฉัน

ไม่มีนามใดเปรียบพระเยซู

ไม่มีผู้ใดอาจต้านทาน

333. สรรพสิ่งเป็นได้ (All things are possible)

C2/4

[2] ชีวิตของฉันอยู่บนศิลา

ไม่มีใครมาทำให้หวั่นไหว

ความหวังใจฉันมาจากพระองค์

ความรักความรอดของข้าพระองค์

[3] ฉันจะสรรเสริญพระองค์

ทุกวันพระคำพระองค์จะอยู่ในฉัน

และล้นด้วยเพลงมาจากหัวใจ

วิญญาณจึงยอพระองค์

333. สรรพสิ่งเป็นได้ (All things are possible)

C3/4

[4] ทรงเติมดวงใจด้วยความเปรมปรีดิ์

มีใจยินดีอยู่ในพระองค์

และล้นด้วยเพลงมาจากหัวใจ

วิญญาณจึงยอพระองค์

333. สรรพสิ่งเป็นได้ (All things are possible)

C4/4

เพราะยามอ่อนล้าพระองค์ เพิ่มแรงยามขัดสนรู้ฉันมั่งมี

โดยนามพระคริสต์ทรงฤทธิ์ยิ่งใหญ่

สรรพสิ่ง เป็นไปได้ในพระองค์ [x3]

334. สง่างาม (It is glory just to walk)

C1/6

สง่างามเมื่อข้าเดินตามพระผู้ไถ่

ซึ่งล้างบาปของข้า

เหมือนอย่างอยู่ในเมืองสวรรค์ชั้นฟ้า

แสนหรรษาเมื่อข้ารู้ว่าพระองค์

ประทับอยู่ใกล้ตัวข้า

สรรเสริญขอบพระคุณและโมทนา

334. สง่างาม (It is glory just to walk)

C2/6

[ร้องรับ]

สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า

สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า

ทรงนำเราก้าวไปไม่พลั้ง

ทั้งที่ราบหรือภูเขาสูง

สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า

334. สง่างาม (It is glory just to walk)

C3/6

สง่างามเมื่อมีทุกข์ข้ากลับสุข

เพราะพระองค์ทรงอยู่ใกล้

สง่างามเมื่ออ้อนวอนด้วยวางใจ

สง่างามเมื่อข้าเดินตามพระผู้

ประทานความสุขแจ่มใส

สรรเสริญขอบพระคุณและโมทนา

334. สง่างาม (It is glory just to walk)

C4/6

[ร้องรับ]

สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า

สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า

ทรงนำเราก้าวไปไม่พลั้ง

ทั้งที่ราบหรือภูเขาสูง

สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า

334. สง่างาม (It is glory just to walk)

C5/6

สง่างามเมื่อข้าเดินไปบนฝั่ง

ทองคำกับพระผู้ไถ่

ไม่ต้องพรากจากพระองค์อีกต่อไป

ยิ่งงามสง่าเมื่อเวลาพระองค์

ประทับด้วยช่วยชูใจ

สรรเสริญขอบพระคุณและโมทนา

334. สง่างาม (It is glory just to walk)

C6/6

[ร้องรับ]

สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า

สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า

ทรงนำเราก้าวไปไม่พลั้ง

ทั้งที่ราบหรือภูเขาสูง

สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า

335. พักพิงในพระเจ้า

C1/4

เมื่อทะเลต้องพบมรสุมแปรปรวน

ชีวิตคนเราก็เป็นเช่นนั้น

ยามทุกข์เจียนตายดุจดั่งโดนคลื่นชัดสาด

ขาดที่กำบังไร้ที่พักพิง

335. พักพิงในพระเจ้า

C2/4

แต่อย่าลืมว่าพระองค์เฝ้าดูเราอยู่

พร้อมที่จะชูใจที่อ่อนแรงระอา

อย่าหันไปจากพระพักตร์ที่แสนเมตตา

มอบชีวิตให้พระองค์นำพา

335. พักพิงในพระเจ้า

C3/4

พักพิงในพระเจ้าพักพิงในพระองค์

พระทรงเป็นศิลามั่นคง

พระองค์เป็นพระเจ้า

พลังความรอดบาป

ทรงเป็นโล่เป็นกำบังที่เข้มแข็ง

335. พักพิงในพระเจ้า

C4/4

ต่อไปนี้ฉันจะไม่ต้องสู้เพียงลำพัง

เพราะพระองค์ผู้ทรงมีชัย

เหนือความตายความบาป

ทรงเดินไปเคียงข้างฉัน

336. พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รัก

C1/6

พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รัก

พระคุณพระองค์ไม่สูญหาย

ข้าไม่ขัดสนลำบากมากนัก

เพราะทรงพิทักษ์รักษาไว้

336. พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รัก

C2/6

พระองค์ทรงทำให้ข้านอนลง

ในทุ่งที่หญ้าเขียวสดมี

ทรงนำวิญญาณข้าไปริมธาร

ทรงเลี้ยงด้วยทิพย์อาหารดี

336. พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รัก

C3/6

พระองค์ทรงฟื้นจิตวิญญาณข้า

เมื่อข้าขัดขืนพระบัญชา

พระองค์ทรงนำในทางชอบธรรม

เพราะเห็นแก่นามพระองค์เจ้า

336. พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รัก

C4/6

เมื่อเดินตามหุบเขาเงาความตาย

ไม่กลัวพระเจ้าทรงอยู่ด้วย

คทาและธารพระกรปลอบโยน

พระองค์สถิตและชูช่วย

336. พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รัก

C5/6

พระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้า

ต่อหน้าต่อตาของศัตรู

ทรงเจิมศีรษะข้าด้วยน้ำมัน

ขันน้ำของข้าก็ล้นอยู่

336. พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่รัก

C6/6

แท้จริงความดีความรักมั่นคง

จะติดตามข้าตลอดไป

และข้าจะอยู่ในพระนิเวศน์

พระเจ้าของข้าเสมอไป

337. คำประเสริฐศักดิ์สิทธิ์

C1/3

คำประเสริฐศักดิ์สิทธิ์ พระตริสตคัมภีร์

คำสอนที่ไม่เปลี่ยนแปรไป

คำเปลี่ยนใจไกลบาป และปราบซาตาน

คำที่ดำรงนาน บอกทางสวรรค์ เวลาภายหน้า

คำที่ใจใฝ่หา เฝ้าภาวนา ทั้งวันและคืน

337. คำประเสริฐศักดิ์สิทธิ์

C2/3

คำประสริฐศักสิทธิ์ ฤทธิ์เดชา

คำล้ำค่ายิ่งกว่าเงินทอง

คำดุจโคมคอยส่อง สว่างชีวัน

คำช่วยชูวิญญาณ เปรียบดังอาหาร

อันทรงคุณค่า คำที่คมหนักหนา

ยิ่งกว่าดาบคม ทิ่มแทงฤทัย

337. คำประเสริฐศักดิ์สิทธิ์

C3/3

คำประเสริฐศักดิ์สิทธิ์ พระคริสต์ยิ่งใหญ่

คำสอนให้เทิดเกียรติพระองค์

คำบอกตรงพระองค์ จะเสด็จมา

คำที่ชาวโลกา จะหวาดผวา ทุกคนจนทั่ว

คำที่คนเมามัว จะตกใจกลัว ทั่วทั้งโลกา

338. ผู้พิชิตความตาย

C1/3

เชิญ ขอเชิญแซ่ซ้องผู้ทรงฤทธิ์เดชา

ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา

โอ องค์เยซู ทูตสวรรค์พากันเชิดชู

เพราะเป็นผู้พิชิตความตาย

พ้นจากอบาย พระองค์มุ่งหมาย

ช่วยสหายทั่วไป

338. ผู้พิชิตความตาย

C2/3

แม้นใครเชื่อฟังศรัทธา จะหลุดพ้นจากความผิด

องค์พระคริสต์ผู้เมตตา ทรงเห็นใจยอมช่วยชีวา

และทรงรักษาจริงใจ ลาลาลา ลาลาลา

ลาลาลา ลาลาลา อันความตาย ไม่ใช่ของเล่น

เพราะว่าเป็นค่า ของความบาป

พระทรงปราบให้รอดปลอดภัย ดั่งเคยมุ่งหมาย

คืนจากตาย เพราะมีฤทธิ์เดชา ลา ลา ลา ลา ลา ลา

338. ผู้พิชิตความตาย

C3/3

แซ่ซ้องต่อองค์โปรดทรงเป็นผู้ปกเกศ

ลาลาลา ลาลาลา มีใครบ้างหนาที่เคยชนะ

ความตาย ลาลาลา ลาลาลา

วิญญาณส่องฉายสดใสมีสง่า

ลาลาลา ลาลาลา

เลิศล้ำอุรา เกิดมาเป็นค่าไถ่ ลาลาลา ลาลาลา

เป็นขึ้นมาได้ ด้วยฤทธิ์ทรงชัย ผู้ชนะ

เหนือความตายเป็นขึ้นมา

339. การถวายเป็นพระคุณหนุนนำเนื่อง

C1/8

การถวายเป้นพระคุณหนุนนำเนื่อง

ทรงเป็นเรื่องพระเจ้าประทานให้

คนมั่งมีถวายได้มากฉันใด

คนยากไร้ถวายได้ด้วยใจมี

339. การถวายเป็นพระคุณหนุนนำเนื่อง

C2/8

[ร้องรับ]

ทุกคนจงให้ด้วยใจมุ่งหมาย

ไม่ควรคิดเสียดายในภายหลัง

เป็นพลังเสริมวิญญาณประทานพร

ความรักย้อนผู้ให้ด้วยใจยินดี

339. การถวายเป็นพระคุณหนุนนำเนื่อง

C3/8

ควรถวายด้วยใจสุดสามารถ

ยอมเป็นทาสมีชีวาพาถวาย

ทั้งใจกายพืชพันธ์อันมากมาย

มอบถวายแด่ท่านไท้ใจชื่นบาน

339. การถวายเป็นพระคุณหนุนนำเนื่อง

C4/8

[ร้องรับ]

ทุกคนจงให้ด้วยใจมุ่งหมาย

ไม่ควรคิดเสียดายในภายหลัง

เป็นพลังเสริมวิญญาณประทานพร

ความรักย้อนผู้ให้ด้วยใจยินดี

339. การถวายเป็นพระคุณหนุนนำเนื่อง

C5/8

ควรถวายด้วยคำนึงถึงคนยาก

ไม่ลำบากแบ่งปันท่านยังเหลือ

การเอื้อเฟื้อเป็นประสงค์องค์พระเจ้า

ทุกค่ำเช้ายอมถวายทั้งกายใจ

339. การถวายเป็นพระคุณหนุนนำเนื่อง

C6/8

[ร้องรับ]

ทุกคนจงให้ด้วยใจมุ่งหมาย

ไม่ควรคิดเสียดายในภายหลัง

เป็นพลังเสริมวิญญาณประทานพร

ความรักย้อนผู้ให้ด้วยใจยินดี

339. การถวายเป็นพระคุณหนุนนำเนื่อง

C7/8

ควรถวายด้วยใจชื่นชมไม่หน่าย

โดยมุ่งหมายขอบพระคุณผู้เมตตา

เพื่อเป็นการถวายเกียรติองค์พระบิดา

ทรงสร้างมาด้วยฤทธาเหนือสิ่งทั้งปวง

339. การถวายเป็นพระคุณหนุนนำเนื่อง

C8/8

[ร้องรับ]

ทุกคนจงให้ด้วยใจมุ่งหมาย

ไม่ควรคิดเสียดายในภายหลัง

เป็นพลังเสริมวิญญาณประทานพร

ความรักย้อนผู้ให้ด้วยใจยินดี

340. เราต้องเดินกับพระองค์ทุกวันเวลา

C1/6

เราต้องเดินกับพระองค์ทุกวันเวลา

เดิน เดิน เดิน ให้เราเดินไป เดินด้วยความ

รักภักดีพระองค์ รักเพื่อนบ้าน ไม่เกียจ

คร้าน ตามพระประสงค์

ไม่พะวง จงวางใจในพระเยซู

340. เราต้องเดินกับพระองค์ทุกวันเวลา

C2/6

[ร้องรับ]

เดินกับพระองค์ ผู้ทรงดำรง ทรงเป็นอยู่

ทรงเอ็นดู เชิดชูวิญญาณ

องค์พระคริสต์กระทำกิจในชีวิตข้า

พระเมตตาจะนำพานำหน้าปลอดภัย

340. เราต้องเดินกับพระองค์ทุกวันเวลา

C3/6

ยามเราเดินอย่ามัวเพลินชมโลกกว้างใหญ่

เดิน เดิน เดิน ให้เราเดินไป อย่าสงสัยใน

พระสัญญา ราชกิจทำด้วยจิต ชื่นบานอุรา

พระนำหน้าถ้าวางใจในพระเยซู

340. เราต้องเดินกับพระองค์ทุกวันเวลา

C4/6

[ร้องรับ]

เดินกับพระองค์ ผู้ทรงดำรง ทรงเป็นอยู่

ทรงเอ็นดู เชิดชูวิญญาณ

องค์พระคริสต์กระทำกิจในชีวิตข้า

พระเมตตาจะนำพานำหน้าปลอดภัย

340. เราต้องเดินกับพระองค์ทุกวันเวลา

C5/6

ให้เราเดินอย่ามัวเพลินรุดหน้าต่อไป

เดิน เดิน เดิน ให้เราเดินไป อย่าให้

ปัญหาพาเราไม่เดิน รักพระคริสต์

ด้วยสุดใจหาใครจะเกิน

ให้เราเดิน เชิญดวงใจในพระเยซู

340. เราต้องเดินกับพระองค์ทุกวันเวลา

C6/6

[ร้องรับ]

เดินกับพระองค์ ผู้ทรงดำรง ทรงเป็นอยู่

ทรงเอ็นดู เชิดชูวิญญาณ

องค์พระคริสต์กระทำกิจในชีวิตข้า

พระเมตตาจะนำพานำหน้าปลอดภัย

341. เมื่อท่านมีปงญหาใดเกี่ยวกับพระเยซู

C1/2

เมื่อท่านมีปัญหาใดเกี่ยวกับพระเยซู

ขอท่านจงได้เร่งรีบที่จะอธิษฐาน

เมื่อท่านมีปัญหาใดเกี่ยวกับพระคัมภีร์

ขอท่านจงได้เร่งรีบที่จะอธิษฐาน ๆ

341. เมื่อท่านมีปงญหาใดเกี่ยวกับพระเยซู

C2/2

เมื่อท่านมีปัญหาใดเกี่ยวกับพวกคริสเตียน

ขอท่านจงได้เร่งรีบที่จะอธิษฐาน

เมื่อท่านมีปัญหาใดเกี่ยวกับตัวท่านเอง

ขอท่านจะได้เร่งรีบที่จะอธิษฐาน ๆ

อธิษฐาน ๆ อธิษฐาน ต่อองค์เยซู

อธิษฐาน ๆ อธิษฐาน ต่อองค์เยซู

342. ขอน้อมเกล้าแด่พระเจ้า

C1/1

ขอน้อมเกล้า แด่พระเจ้า พระบุตร

พระวิญญาณ ข้ามีสุขสันต์

รักนั้นมาจากพระองค์ พระคุณท่านมั่นคง

ดำรงอยู่แด่มวลหมู่ข้า อันกายใจวาจา

ขอมอบสนิทติดไว้กับพระองค์ จะไม่ขอห่าง

343. ข้าจะเงยตาดูภูเขา

C1/3

ข้าฯ จะเงยตาดูภูเขา ความอุปถัมภ์ข้าฯ

มาแต่ไหน ความอุปถัมภ์ข้าฯ มาแต่พระเจ้า

ผู้ทรงสร้างท้องฟ้าสร้างพื้นสุธา

อีกบาทาท่าน พระองค์มิให้พลาดพลั้ง

พระองค์ผู้ทรง บำรุงท่านไว้ จะไม่เคลิ้มไป

343. ข้าจะเงยตาดูภูเขา

C2/3

ผู้ที่ทรงรักษาพาพวกอิสราเอล

จะไม่ทรงเคลิ้มหรือม่อยหลับไป

พระยะโฮวาเป็นผู้บำรุงและรักษาท่านไว้

เป็นร่มเงากำบังที่มือขวาท่าน

ยามทิวาอาทิตย์ ไม่ทำร้ายท่าน

หรือดวงจันทรา ยามราตรีเช่นกัน

343. ข้าจะเงยตาดูภูเขา

C3/3

พระยะโฮวาทรงป้องกัน

ป้องกันให้พ้นภยันตราย

พระองค์ขวนขวาย บำรุงรักษา

จิตวิญญาณท่านนำเมื่อเข้าออกไปมา

พระยะโฮวา ทรงเมตตาทรงป้องกัน

ป้องกันท่านไว้ ตั้งแต่นี้ไป จนตลอดกาล

344. ขอพระเยซูโปรดนำหน้า (Lead me, saviour)

C1/6

ขอพระเยซูโปรดนำหน้า ไม่หลง

เมื่อทรงอยู่เคียงข้าฯ ข้าฯปลอดภัย

ถ้าเดินไม่ห่าง รักพระองค์ไม่รู้จืดจาง

344. ขอพระเยซูโปรดนำหน้า (Lead me, saviour)

C2/6

[ร้องรับ]

โปรดจูง โปรดนำ อย่าให้ข้าฯ

เดินหลงจากทาง ขอทรงนำตลอดเวลา

ขอพระผู้ไถ่ทรงนำข้าฯ

344. ขอพระเยซูโปรดนำหน้า (Lead me, saviour)

C3/6

เมื่อความทุกข์ลำบากมาใกล้

ข้าฯก็อยู่ในที่ปลอดภัย

ที่นั้นพ้นจากอันตราย ในพระองค์

ข้าฯพึ่งอาศัย

344. ขอพระเยซูโปรดนำหน้า (Lead me, saviour)

C4/6

[ร้องรับ]

โปรดจูง โปรดนำ อย่าให้ข้าฯ

เดินหลงจากทาง ขอทรงนำตลอดเวลา

ขอพระผู้ไถ่ทรงนำข้าฯ

344. ขอพระเยซูโปรดนำหน้า (Lead me, saviour)

C5/6

โปรดนำจนนาทีสุดท้าย ทรงอยู่ด้วย

ข้าฯไม่กลัวตาย

ข้าฯคงถึงสวรรค์บั้นปลาย

แล้วที่นั้นน้ำตาเหือดหาย

344. ขอพระเยซูโปรดนำหน้า (Lead me, saviour)

C6/6

[ร้องรับ]

โปรดจูง โปรดนำ อย่าให้ข้าฯ

เดินหลงจากทาง ขอทรงนำตลอดเวลา

ขอพระผู้ไถ่ทรงนำข้าฯ

345. ข้าต้องการพระเยซูยิ่งกว่าเพชร (I'd rather have Jesus)

C1/6

ข้าต้องการพระเยซูยิ่งกว่าเพชรนิลจินดา

อยากเป็นศิษย์พระองค์ยิ่งกว่าเศรษฐี เงินตรา

ข้าฯต้องการพระเยซูยิ่งกว่าบ้านเรือนไร่นา

อยากให้พระเยซูนำทางชีวา

345. ข้าต้องการพระเยซูยิ่งกว่าเพชร (I'd rather have Jesus)

C2/6

[ร้องรับ]

พระเยซูเป็นยอดปรารถนาของข้าฯ

ทรงช่วยพ้นบาปทุกเวลา

ข้าฯ ต้องการพระเยซูยิ่งกว่าเป็นราชา

ซึ่งโลกนี้มีให้ข้าฯ

345. ข้าต้องการพระเยซูยิ่งกว่าเพชร (I'd rather have Jesus)

C3/6

ข้าฯต้องการพระเยซูยิ่งกว่าเกียรติแห่งโลกา

ข้าฯจงรักภักดีต่อพระองค์ผู้รักข้า

ข้าฯต้องการพระเยซูยิ่งกว่าชื่อเสียงเลิศฟ้า

จะรักและสัตย์ซื่อต่อพระบุตตรา

345. ข้าต้องการพระเยซูยิ่งกว่าเพชร (I'd rather have Jesus)

C4/6

[ร้องรับ]

พระเยซูเป็นยอดปรารถนาของข้าฯ

ทรงช่วยพ้นบาปทุกเวลา

ข้าฯ ต้องการพระเยซูยิ่งกว่าเป็นราชา

ซึ่งโลกนี้มีให้ข้าฯ

345. ข้าต้องการพระเยซูยิ่งกว่าเพชร (I'd rather have Jesus)

C5/6

ข้าต้องการพระเยซูยิ่งกว่าความสุขสำราญ

ข้าฯไม่อยากจะเดินตามโลกียวิสัย

ข้าฯต้องการพระเยซูยิ่งกว่าความเบิกบานใจ

อยากให้พระองค์นำไปเมืองวิไล

345. ข้าต้องการพระเยซูยิ่งกว่าเพชร (I'd rather have Jesus)

C6/6

[ร้องรับ]

พระเยซูเป็นยอดปรารถนาของข้าฯ

ทรงช่วยพ้นบาปทุกเวลา

ข้าฯ ต้องการพระเยซูยิ่งกว่าเป็นราชา

ซึ่งโลกนี้มีให้ข้าฯ

346. รักพระเยซู

C1/2

อยากอยากจะค้นหาความจริง

มองและดูความหมายรักคืออะไร

รักยั่งยืนแค่ไหนทำให้ใครพบสุข

รักนั้นทำให้ทุกข์หรือทำให้ดี

อยู่ อยู่ในรักพระเยซู

มองแลดูความงามของชีวิตใหม่

346. รักพระเยซู

C2/2

รักนั้นมีความหมายเกินกว่าใจรู้สึก

รักมั่นคงหยั่งลึกลงในชีวิต

อยากแบ่งความรักให้ทุกคน

บอกสิ่งดีดีที่มีอยู่

อยากบอกความหมายให้ทั้งโลก ได้รู้

รักพระเยซูคือความจริง

347. สิ้นกระแสกรรม ชีวิตวนเวียน

C1/8

ชีวิตวนเวียนหันเปลี่ยนแปรผันเสมอ

วันนี้สุขพรุ่งนี้มีทุกข์มากมาย

ไม่แน่นอนใจแน่ระอา

เมื่อไรจะหมดสิ้นเวรสิ้นกรรม

347. สิ้นกระแสกรรม ชีวิตวนเวียน

C2/8

[ร้องรับ]

สิ้นกระแสกรรม สิ้นกระแสกรรม

เมื่อได้พบพระองค์ทรงธรรม

รับชีวิตใหม่ มีความหวังใจ

เมื่อมอบชีวิตแด่พระองค์

347. สิ้นกระแสกรรม ชีวิตวนเวียน

C3/8

มีผู้ใดเล่าที่เฝ้าห่วงใยตัวฉัน

จะมีวันที่พบรักที่แท้หรือไม่

ใจเฝ้ารอคอย ฝันที่เลื่อนลอย

แล้วฉันก็ได้พบพระองค์

347. สิ้นกระแสกรรม ชีวิตวนเวียน

C4/8

[ร้องรับ]

สิ้นกระแสกรรม สิ้นกระแสกรรม

เมื่อได้พบพระองค์ทรงธรรม

รับชีวิตใหม่ มีความหวังใจ

เมื่อมอบชีวิตแด่พระองค์

347. สิ้นกระแสกรรม ชีวิตวนเวียน

C5/8

แล้วฉันก็มีผู้ที่ทรงรักห่วงใย

ไม่กลัววันหน้าเพราะพระองค์ทรงนำพา

พระองค์รักษาใจที่ชอกช้ำ

ทรงไม่จดจำความชั่ว ความบาป

347. สิ้นกระแสกรรม ชีวิตวนเวียน

C6/8

[ร้องรับ]

สิ้นกระแสกรรม สิ้นกระแสกรรม

เมื่อได้พบพระองค์ทรงธรรม

รับชีวิตใหม่ มีความหวังใจ

เมื่อมอบชีวิตแด่พระองค์

347. สิ้นกระแสกรรม ชีวิตวนเวียน

C7/8

พระองค์ทรงรักท่านด้วยแน่นอนเสมอ

ทรงรอท่านอยู่ด้วยพระทัยที่เมตตา

อย่ามัวรอช้า เชิญกลับมาหา

พระองค์จะทรงเช็ดน้ำตาสิ้นกระแสกรรม

347. สิ้นกระแสกรรม ชีวิตวนเวียน

C8/8

[ร้องรับ]

สิ้นกระแสกรรม สิ้นกระแสกรรม

เมื่อได้พบพระองค์ทรงธรรม

รับชีวิตใหม่ มีความหวังใจ

เมื่อมอบชีวิตแด่พระองค์

348. จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

D1/3

จงสรรเสริญพระเจ้า ผู้ทรงเนาในวิหาร

สรรเสริญพระภูบาล ณ สถานสรวงสวรรค์

สรรเสริญพระเดชา ในบรรดาสิ่งสร้างสรรค์

348. จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

D2/3

สรรเสริญฤทธิ์อนันต์ ด้วยเสียงปี่และ

เสียงกลอง ทั้งเสียงฉาบและฉิ่ง อย่าหยุดนิ่ง

ร่ายรำฉลอง ขลุยพิณ เปล่งเสียงทำนอง

สรรเสริญซ้องสาธุการ

348. จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด

D3/3

ไชโย ไชโย โห่ระทึก ให้ก้องกึก

อย่างมีชัย สรรพสิ่งที่มีลมหายใจ

ขอมอบไว้ใน พระเจ้าเทอญ

ไชโย ไชโย โห่ระทึก ให้ก้องกึก

อย่างมีชัย สรรพสิ่งที่มีลมหายใจ

ขอมอบไว้ใน พระเจ้าเทอญ

349. ทางชีวิต

D1/3

องค์พระคริสต์มีชีวิตสูงยิ่ง ท่านเป็นพระแท้จริง

ไม่ทอดทิ้งเราไป ภายในนั้น ดั่งสวรรค์สรรให้

เกิดน้ำพุทางใจ ปริ่มสดใสวิญญาณ

ชีวิตเก่า พระเปลี่ยนเรา สู่ทางสวรรค์

เป็นความรัก พาใจภักดิ์ ให้ผูกพัน

ใจเอยมิเคยไหวหวั่นพายึดมั่นความจริง

349. ทางชีวิต

D2/3

ทางสวรรค์พาใฝ่ฝันมิมิด ให้เรานี้มีสิทธิ์

ได้ชีวิตพึ่งพิง มีใจภักดิ์ในความรักสูงยิ่ง

จะได้เห็นเป็นจริง ซึ่งเที่ยงแท้แน่นอน

ชีวิตใหม่ พระสร้างใน จิตใจด้วยพระพร

องค์พระคริสต์ นำชีวิต ให้แน่นอน

ตราบชั่วนิรันดร เป็นของฝ่ายพระองค์

349. ทางชีวิต

D3/3

ทางชีวิต ความมืดมิดมิอยู่ ที่องค์พระเยซู

ซึ่งมีพระองค์ทรง วิญญาณพระคอยเพิ่มเติม

เสริมส่ง ให้ใจนั้นจำนง ต่อองค์พระแน่จริง

ชีวิตท่าน พระประทาน ไม่ทรงทอดทิ้ง

ทางเรานั้น ทางสวรรค์ แห่งความจริง

จะได้เห็นในทุกสิ่ง ดังพระตรัสนั้นเอย

350. ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา (Come Thou fount)

D1/4

ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา ให้ใจข้าล้น

เหมือนลำธาร ขอทุกสิ่งที่ข้าได้มีอยู่ ล้วน

พระองค์เป็นผู้ประทาน โมทนาพระคุณ

พระเยซู ด้วยขับร้องบทเพลงถวาย ข้ายืน

อยู่บนศิลามั่นคงคือพระองค์ผู้รักมากมาย

350. ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา (Come Thou fount)

D2/4

ในอดีตทรงช่วยให้มีชัย เดี๋ยวนี้ข้าจึงพึ่ง

อาศัย ขอทรงเมตตาข้าเสมอไป ทั้งทรง

ช่วยจนถึงวันตาย พระเยซูทรงติดตาม

หาข้า เมื่อหลงทางไปจากสวรรค์

พระองค์ทรงเป็นความรักยิ่งใหญ่

ไถ่ด้วยโลหิตอัศจรรย์

350. ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา (Come Thou fount)

D3/4

ข้าเป็นหนี้พระคุณพระเยซู เพราะทรง

พลีชีวิตเพื่อไถ่ ขอให้ความดีของ

พระองค์นี้ ตรึงดวงใจข้าจนวันตาย

พระองค์ทรงรักข้าเสมอไป แต่ข้าเผลอ

มักลืมพระคุณ ตั้งแต่นี้ไปขอถวายตัว

กับพระองค์จนชีพวางวาย

350. ขอพระพรจากเบื้องบนลงมา (Come Thou fount)

D4/4

พระบิดา พระบุตร พระวิญญาณ เป็น

ประธานของศิษย์ทั้งหลาย ถ้าพระองค์

ไม่เสด็จมาช่วย ข้าต้องม้วยอยู่ในอบาย

ขอเอ็นดูข้า ขอเอ็นดูข้า พระองค์เดียวมี

ฤทธิ์ช่วยได้ ขอเมตตาข้า ขอเมตตาข้า

พระองค์เดียวมีฤทธิ์ช่วยได้

351. อันพระคุณความการุณย์

D1/5

อันพระคุณความการุณย์ของพระเยซู

พระองค์เสด็จมาสู่บังเกิดในโลกา

ความประสงค์ขององค์พระบุตรา

เพื่อจะเที่ยวหาคนที่หลงหายไป

351. อันพระคุณความการุณย์

D2/5

เพราะมนุษย์มากที่สุดหลงกระทำผิด

ขาดการเชื่อฟังพระคริสต์ไม่มีจิตใจเลื่อมใส

ปัจจุบันซาตานล่อลวงทำใจ

ให้มัวมืดไปไม่เห็นความสว่าง

351. อันพระคุณความการุณย์

D3/5

องค์พระคริสต์ทรงมีจิตมุ่งปรารถนา

เสด็จมาตามบัญชาพระบิดาตรัสสั่ง

เพื่อทำลายมารร้ายหมดพลัง

ไม่ให้ขัดขวางทางอันชอบธรรม

351. อันพระคุณความการุณย์

D4/5

แล้วพระองค์ก็ได้ทรงเริ่มตั้งแผ่นดิน

ให้ชนชาติทั้งสิ้นรับความอุปถัมภ์

พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้ทรงนำ

ให้ผู้เชื่อตามรับแผ่นดินสวรรค์

351. อันพระคุณความการุณย์

D5/5

เราสมควรจะชักชวนกันแสวงหา

แผ่นดินของพระบิดาพระบุตราจัดสรร

เรารวมอยู่ร่วมแผ่นดินเดียวกัน

ในเมืองสวรรค์รับพระพรเพิ่มพูน

352. ความรักจริงทุกสิ่งมั่นคง

D1/4

ความรักจริงทุกสิ่งมั่นคง ยั่งยืนยงได้แก่

กางเขน พระเยซูผู้รับเวร บนกางเขนพระองค์

ยอมตาย แทนไถ่บาปทุกคนพ้นอบาย

ได้หลุดหายพ้นทาสอธรรม พระคุณประเสริฐ

ท่านเลิศล้ำ ทุกคนควรจำและระลึกให้มั่นคง

352. ความรักจริงทุกสิ่งมั่นคง

D2/4

ยามเขาตรึงขึงตอกโบยตี ไม่ปรานีเปลี่ยน

ฉลองพระองค์ เอาเสื้อสีม่วงให้ทรง ต่าง

ยุยงป้ายร้ายใส่ความ ถ่มน้ำลายรดหน้าด่า

ประณาม เอาหนามสานแทนมงกุฎทรง

ทวนแทงสีข้างเลือดหลั่งลง รอยระลึก

พระองค์ประทับใจตลอดมา

352. ความรักจริงทุกสิ่งมั่นคง

D3/4

พระคริสต์ตายเมื่อได้สามวัน พระองค์นั้นกลับ

เป็นขึ้นมา พระองค์ทรงให้สัญญา ก่อนบุตรา

จะไปสวรรค์ พระองค์ทรงตั้งเวลาสำคัญ ตั้ง

ไว้นั้นเป็นวันอาทิตย์ ถือบริสุทธิ์หยุดราชกิจ

วันดีของพระคริสต์ไม่ควรลืมดื่มกิน

352. ความรักจริงทุกสิ่งมั่นคง

D4/4

ขนมปังเหมือนดังพระกาย จอกดื่มหมาย

โลหิตไหลริน ทุกคนได้สนใจกิน ทั่วแผ่นดิน

กินเพื่อยินดี เพื่อระลึกถึงพระคุณปรานี

เป็นอนุสรณ์เมื่อตอนวายชนม์ เดี๋ยวนี้

พระคริสต์สถิตย์เบื้องบน หวังใจทุกคน

เมื่อพระองค์เสด็จมา

353. พระเจ้าทรงรักเราที่สุด

D1/6

[1] พระเจ้าทรงรักเราที่สุด เปรียบมหาสมุทร

กว้างใหญ่ไพศาล พระพรทั้งหลายได้

ประทาน ศฤงคารสิ่งของทุกประการ

เป็นของประทานมาจากพระองค์

353. พระเจ้าทรงรักเราที่สุด

D2/6

ด้วยพระคุณการุณย์มั่นคง ข้าทั้งหลาย

ขอน้อมกายลง ขอบพระคุณพระองค์จน

สิ้นลมปราน ทุกคนข้าโมทนาคุณท่าน ด้วย

ใจมั่นทุกวันตลอดไป ทุกคนข้าโมทนาคุณ

ท่าน ด้วยใจมั่นทุกวันตลอดไป

353. พระเจ้าทรงรักเราที่สุด

D3/6

[2] พระบิดาบุตราวิญญาณ ขอทรงบันดาล

ช่วยศิษย์ทั้งหลาย ข้านี้ล่วงล้ำคำหยาบ

คาย บางครั้งหลงคิดผิดกายใจ พระองค์

ทรงได้เมตตาปรานี

353. พระเจ้าทรงรักเราที่สุด

D4/6

โปรดอภัยโทษให้ทันที ช่วยทุกคนหลุด

พ้นโลกีย์ ทุก ๆ คนยินดีสารภาพกลับใจ

คุณล้ำค่าเหลือคณานับได้ ไม่มีใครจะ

เทียบเทียมทัน คุณล้ำค่าเหลือคณานับได้

ไม่มีใครจะเทียบเทียมทัน

353. พระเจ้าทรงรักเราที่สุด

D5/6

[3] พระบิดาผู้ทรงเจริญ ข้าขอสรรเสริญ

พระคุณทุกวัน ขอถวายเสียงพร้อม

เพรียงกัน หญิงชายแซ่ซ้องสาธุการ

ด้วยเสียงประสานถวายเกียรติบิดา

353. พระเจ้าทรงรักเราที่สุด

D6/6

ข้ารักพระองค์มากนักหนา ข้าทั้งหลาย

มีใจศรัทธา ต่อพระบิดาสุดชีวิตจิตใจ

คำทูลกล่าวขอพระเจ้าสดับ โปรดทรงรับ

คำขอบพระคุณ คำทูลกล่าวขอพระเจ้าสดับ

โปรดทรงรับคำขอบพระคุณ

354. รากฐานของคริสตจักรแท้ (The Church's one foundation)

D1/4

รากฐานของคริสตจักรแท้คือ พระเยซูเจ้าพระบุตร

พระองค์ทรงมารับคริสตจักร ให้เป็นเจ้าสาววิสุทธิ์

คำตรัสและน้ำพระทัยได้ แต่งตั้งคริสตจักรนั้นไว้

พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์และ ยอมพลีโลหิตเพื่อไถ่

354. รากฐานของคริสตจักรแท้ (The Church's one foundation)

D2/4

ทรงเลือกชนจากทุกชาติตั้งให้เป็นคริสตจักรอันเดียว

หลักความรอดของคริสตจักรนั้นคือเชื่อพระเจ้าองค์เดียว

มีความหวังในพระคุณนั้น แซ่ซ้องสรรเสริญพระนาม

ร่วมศิลสนิทบังเกิดใหม่ เปลี่ยนใจผ่องแผ้วแวววาม

354. รากฐานของคริสตจักรแท้ (The Church's one foundation)

D3/4

ทนทุกข์ลำบากความยากเข็ญ จำเป็นเข้าสู่สงคราม

แล้วคริสตจักรรับความสุขแท้ เมื่อแพร่ความรอดทุกบ้าน

จนกว่าบังเกิดความชื่นใจ แลเห็นชัดด้วยตาว่า

คริสตจักรได้ชัยชนะแล้ว ผ่องแผ้วหยุดพักกายา

354. รากฐานของคริสตจักรแท้ (The Church's one foundation)

D4/4

เมื่อคริสตจักรอยู่ในโลกนี้ ก็รักพระองค์มากมาย

ร่วมใจกับพระผู้ช่วยไถ่ ร่วมกับผู้เชื่อทั้งหลาย

ที่ล่วงผ่านไปก่อนนานแล้ว ผ่องแผ้วอยู่ในวิมาน

ขอพระองค์เทพระพรให้ จะไปอยู่ด้วยไม่นาน

355. ท่านค้นหาสุขสำราญ (Is your all on the altar?)

D1/6

ท่านค้นหาสุขสำราญ ท่านอยาก

ได้ความเชื่อมั่น อธิษฐานทุกวันด้วยใจร้อนรน

จะไม่ได้สิ่งเหล่านั่น คือควมเชื่อสุขสำราญ

จนกว่าวางทุกสิ่งบนแท่นบูชา

355. ท่านค้นหาสุขสำราญ (Is your all on the altar?)

D2/6

[ร้องรับ]

ทุก ๆ สิ่งท่านวางไว้บนแท่นบูชาแล้วหรือ

พระวิญญาณครอบครองใจท่านหรือ

มีทางเดียวที่จะได้ พระพรพักผ่อนสบาย

คือถวายทั้งจิตใจและร่างกาย

355. ท่านค้นหาสุขสำราญ (Is your all on the altar?)

D3/6

เมื่อเราเดินกับพระเจ้า เข้าในความสว่างนั้น

เราจะได้รับความสุขโดยเร็วพลัน

เราต้องทำตามพระทัย เพื่อจิตใจไม่หวั่นไหว

ให้เราวางทุกสิ่งบนแท่นบูชา

355. ท่านค้นหาสุขสำราญ (Is your all on the altar?)

D4/6

[ร้องรับ]

ทุก ๆ สิ่งท่านวางไว้บนแท่นบูชาแล้วหรือ

พระวิญญาณครอบครองใจท่านหรือ

มีทางเดียวที่จะได้ พระพรพักผ่อนสบาย

คือถวายทั้งจิตใจและร่างกาย

355. ท่านค้นหาสุขสำราญ (Is your all on the altar?)

D5/6

ใครสามารถบอกเราได้ ถึงความรักอันยิ่งใหญ่

และความสุขที่มีอยู่ในดวงใจ

เราจะได้ร่วมสนิท ร่วมเป็นมิตรของพระคริสต์

เมื่อได้วางทุกสิ่งบนแท่นบูชา

355. ท่านค้นหาสุขสำราญ (Is your all on the altar?)

D6/6

[ร้องรับ]

ทุก ๆ สิ่งท่านวางไว้บนแท่นบูชาแล้วหรือ

พระวิญญาณครอบครองใจท่านหรือ

มีทางเดียวที่จะได้ พระพรพักผ่อนสบาย

คือถวายทั้งจิตใจและร่างกาย

356. เราทั่วโลกยืนใต้กางเขน

D1/4

เราทั่วโลกยืนใต้กางเขน เช่นคนเดียววันนี้

กายจิตใจสัมพันธ์หมายชี้ ทางนั้นคือพระเยซู

มองดูที่แผ่นดินพระเจ้า เร่งเร้าให้เราเดิน

ตามเยซูทางความจำเริญ มาเดินสู่ธงชัย

356. เราทั่วโลกยืนใต้กางเขน

D2/4

เรามากันจากถิ่นใกล้ไกล พูดสำเนียงใหม่กัน

เป็นพี่น้องใจเดียวทุกพรรรณ ในวัยยุคมืดมน

มาชี้ให้โลกนี้ได้เห็น เป็นญาติกันทุกคน

ตามเยซูผู้เป็นความจริง นำวิ่งสู่ธงชัย

356. เราทั่วโลกยืนใต้กางเขน

D3/4

คนเสาะหาสวรรค์กันไป แต่ศานติอยู่ไกล

มาซีท่านผู้มีเมตตา มาพาพลโลกนี้

ที่เหนื่อยอ่อนชอกช้ำ โศกีพาเขาหนีทุกข์ไป

ตามเยซูผู้เป็นชีวี จรลีสู่ธงชัย

356. เราทั่วโลกยืนใต้กางเขน

D4/4

ดูเยซูเพื่อพบรับไถ่ มาร่วมใจกันเดิน

ตามทางนั้นความจริงชีวี ให้มีใจเดียวกัน

จรรโลงโลกเสียใหม่กัน ช่วยกันในโมงนี้

ด้วยความรักและด้วยฤทธี นำโลกสู่ธงชัย

357. สุขใจในพระคริสต์

D1/4

สุขแสนสุขใจมิมีทางใดทางไหนเปรียบปาน

เรานมัสการ ด้วยดวงวิญญาณ ถวายเชิดชู

พ้นความหมองหม่น พระเบื้องบน ผู้มั่นคง

ได้ทรงเลี้ยงดู มีพระเยซูในหมู่เราชาวคริสตียน

357. สุขใจในพระคริสต์

D2/4

โบสถ์คริสเตียนชักชวนให้เพียรในทุกสัปดาห์

วันอาทิตย์ให้มา ร่วมการนำพา ศึกษาบทเรียน

พระคำพระเจ้าสอนให้เราได้เข้าใจอยู่ในคริสเตียน

ใจมานะพากเพียรไม่เปลี่ยนแปรธรรมแท้มีแก่เรา

357. สุขใจในพระคริสต์

D3/4

ด้วยพระเจ้าองค์ผู้ทรงพระชนม์ให้พ้นจากมาร

ใจเรานี้เบิกบานเพราะมีวิญญาณจากพระแนบเนา

พระคุณล้ำค่า พระบิดา ได้ให้มา ให้เรารับเอา

ทรงรักพวกเรา จึงให้มี ทางนี้ทางแห่งเดียว

357. สุขใจในพระคริสต์

D4/4

สุขแสนสุขในพระองค์ทรงชัยสุดเหลือประมาณ

องค์พระประทาน ล้นในดวงมาน สุชแท้แน่เทียว

พระเยซูเจ้ารับบาปเอา และช่วยเราได้เพียงผู้เดียว

ใจเรานี้ ให้เปรียบเกลียววอนอย่าคลายมั่นหมาย

ตลอดไป

358. ยุทธภัณฑ์คริสเตียน

D1/4

พวกเราชาว ทหารพระคริสต์ เตรียมกายจิตไว้

ต่อสู้กับศัตรูภัยมาร เตรียมอาวุธ สวมยุทธภัณฑ์

ของพระองค์เจ้าท่าน ต่อต้านยุทธอุบาย

เราไม่ได้สู้ กับเลือดเนื้อหนัง

แต่สู้พลังอำนาจบาปครองใจ

และสู้กับวิญญาณชั่วร้าย ๆ

ผู้ครองโมหะในความมืดพิภพโลกนี้

358. ยุทธภัณฑ์คริสเตียน

D2/4

ยุทธภัณฑ์ รวมกันทั้งชุดเป็นอาวุธ

เพื่อต่อต้านวันชั่วร้ายราวี ต้องมั่นคง

ซื่อตรงภักดี ๆ องค์พระคริสต์ปรานี

เรามีสุขบริบูรณ์ เราเอาความจริงมาคาดเอาไว้

ความจริงยิ่งใหญ่เป็นความหมายพร้อมมูล

เอาชอบธรรม พระเจ้าค้ำจุลๆเอาพระกิตติคุณ

มาหนุนสวมเป็นรองเท้า

358. ยุทธภัณฑ์คริสเตียน

D3/4

เอาความเชื่อเป็นโลห์ป้องกัน

ด้วยโลห์นั้นดับศรเพลิงมารสิ้นเชิงแพ้เรา

เอาความรอด ของพระคริสตเจ้าๆ

ป้องกันศีษะเราพระเจ้าทรงอวยพระพร

จงถือพระแสง แห่งพระวิญญาณ

คือพระคำท่าน คัมภีร์กล่าวสั่งสอน

อธิษฐาน โดยการวิงวอนๆ เช้าเย็นก่อนหลับนอน

อ้อนวอนโดยพระวิญญาณ

358. ยุทธภัณฑ์คริสเตียน

D4/4

เหล่าคริสเตียน จงเพียรระวัง

มีหลายทางอานุภาพ ความลึกลับภัยพาล

เชื่อไม่ได้อุบายของมารๆ แต่ลำพังเรานั้น

สู้มารสู้ได้อย่างไร ต้องพึ่งพระคริสต์

สงเคราะห์ช่วยเหลือ เอาความจริง

เชื่อชอบธรรมสงบใจ ทั้งความรอด

พระคำรับไว้ ๆ อธิษฐานจริงใจ ได้ชัยชนะศัตรู

359. เราจะรักกันได้อย่างไร

D1/4

จากบทเพลงที่บอกว่า รัก รัก รัก เรารักกัน

บอกอย่างนั้น ไม่เห็น จริงใจ

บอกไป ก็คง ทำ หน้า งงงง รักกัน ได้ไง

แต่ถ้าเรามีความรักรัก รัก ใครสักคน

ไม่ต้องดิ้นรน คิดกังวลใจ

ขอ เป็นน้ำพระทัยของพระองค์

359. เราจะรักกันได้อย่างไร

D2/4

[ร้องรับ]

รัก เรารักกัน เราจะรักกัน ได้อย่างไร

ปล่อยเป็นคำถาม ในใจ มานาน หลายปี

รัก เรารักกัน เราจะรักกัน ได้อย่างไง

อยากรู้จัง ติ่ว ติว ติ๊ว ติว ติว ติว ติ่ว

จะได้รักกัน สักที

359. เราจะรักกันได้อย่างไร

D3/4

ในวันนี้เราได้เรียน รู้ เรื่องรัก เราเข้าใจ

ว่ารักพระเจ้าต้องสิ้ดสุดใจ

รักคน ทั่วไป เหมือนรัก ตนเอง

ต่อไปนี้เราคงจะรัก รัก รัก

กันจริงใจ ก็ในหัวใจ มีพระเยซู

พร้อม มีเธออยู่ อุ้มชูใจ

359. เราจะรักกันได้อย่างไร

D4/4

[ร้องรับ]

รัก เรารักกัน เราจะรักกัน ได้อย่างไร

ปล่อยเป็นคำถาม ในใจ มานาน หลายปี

รัก เรารักกัน เราจะรักกัน ได้อย่างไง

อยากรู้จัง ติ่ว ติว ติ๊ว ติว ติว ติว ติ่ว

จะได้รักกัน สักที

360. สรรเสริญผู้เป็นเจ้าทรงเดชา (Holy, holy, holy, Lord God almighty)

D1/4

สรร-เสริญ สรร-เสริญ สรร-เสริญ

ผู้เป็นเจ้าทรงเดชา เวลาเช้าควรข้าพเจ้า

ร้องเพลงสรร-เสริญพระนาม

สรร-เสริญ สรร-เสริญ สรร-เสริญ

แด่พระจ้าผู้เมตตา ปรากฏ เป็นสามนั้น

คือพระเจ้า เดียวกัน

360. สรรเสริญผู้เป็นเจ้าทรงเดชา (Holy, holy, holy, Lord God almighty)

D2/4

สรร-เสริญ สรร-เสริญ สรร-เสริญ

ชาวสวรรค์ชาวโลกา

ชวนกันมา ถวายพระเกียรติ

แด่ผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกัน

องค์ผู้บริสุทธิ์นั้น ควรมนุษย์จะบูชา

ผู้ทรงสภาพอยู่ ตลอดกาลเวลา

360. สรรเสริญผู้เป็นเจ้าทรงเดชา (Holy, holy, holy, Lord God almighty)

D3/4

สรร-เสริญ สรร-เสริญ สรร-เสริญ

แม้บางครั้งความมืดบัง

ทำให้ตาคนบาปเรานี้ ไม่อาจเห็นรัศมี

แต่พระองค์ยัง เป็นอยู่ ไม่มีใครเทียบเทียมได้

สมบูรณ์ ด้วยฤทธิ์เดช ความรัก ความเมตตา

360. สรรเสริญผู้เป็นเจ้าทรงเดชา (Holy, holy, holy, Lord God almighty)

D4/4

สรร-เสริญ สรร-เสริญ สรร-เสริญ

ผู้เป็นเจ้าทรงฤทธา ราชกิจพระองค์สำแดง

อำนาจในจักรวาล

สรร-เสริญ สรร-เสริญ สรร-เสริญ

ผู้ทรงรักชาวโลกา

ปรากฏ เป็นสามนั้น คือพระจ้า เดียวกัน

361. นับพระพร (Count your blessings)

D1/6

เมื่อความทุกข์ลำบากเกิดขึ้นแก่ท่าน เมื่อใด

มีภาระหนักมาก ท่านคิดว่าแบกไม่ไหว

หันมานับพระพรย้อนดู นับทีละอัน

แปลกแต่จริงแน่แล้วพระเจ้าทรงโปรดช่วยท่าน

361. นับพระพร (Count your blessings)

D2/6

[ร้องรับ]

นับ พระพรของท่าน ดูทีละอัน

นับพระพรซึ่งพระเยซู ประทาน

นับพระพรนั้น นับดูทีละอัน

นับพระพรของท่าน ซึ่งพระเยซูประทาน

361. นับพระพร (Count your blessings)

D3/6

แม้บุคคลทั้งปวง มีทรัพย์สมบัติ มากมาย

แต่พระเจ้าสัญญา ให้พรจนนับไม่ไหว

รับพระพรซึ่งทรัพย์สินเงิน ทองซื้อไม่ได้

แล้วพระเจ้าประทานบำเหน็จจนเหลือบรรยาย

361. นับพระพร (Count your blessings)

D4/6

[ร้องรับ]

นับ พระพรของท่าน ดูทีละอัน

นับพระพรซึ่งพระเยซู ประทาน

นับพระพรนั้น นับดูทีละอัน

นับพระพรของท่าน ซึ่งพระเยซูประทาน

361. นับพระพร (Count your blessings)

D5/6

เวลาท่านต่อสู้ จะเป็นการเล็ก หรือใหญ่

อย่าระอาอ่อนใจ พระผู้เป็นเจ้าอยู่ใกล้

จงนับดูพระพรเพราะทูต สวรรค์ ป้องกัน

ช่วยเล้าโลมดวงจิต ท่านจนตลอด สิ้นกาล

361. นับพระพร (Count your blessings)

D6/6

[ร้องรับ]

นับ พระพรของท่าน ดูทีละอัน

นับพระพรซึ่งพระเยซู ประทาน

นับพระพรนั้น นับดูทีละอัน

นับพระพรของท่าน ซึ่งพระเยซูประทาน

362. นิ่งเถิดดวงใจ (Be still my soul)

D1/3

นิ่งเถิดดวงใจ พระเจ้าอยู่ใกล้เคียงข้าง

ต้องทรมาน ทนทุกข์อยู่นานเพียงไร

ไว้ใจพระเจ้า จัดเตรียมให้เราทุกอย่าง

สิ่งใดเปลี่ยนแปลง อย่าได้ระแวงสงสัย

นิ่งเถิดดวงใจ ทรงเป็นสหายของเรา

แม้ทางเสี้ยนหนาม ยินดีเดินตามพระเจ้า

362. นิ่งเถิดดวงใจ (Be still my soul)

D2/3

นิ่งเถิดดวงใจ พระเจ้าเป็นใหญ่คุ้มครอง

ทรงนำภายหน้า เหมือนนำเวลาแต่ก่อน

อย่าให้สิ่งใด ทำให้ศรัทธาสั่นคลอน

มืดมัวเดี๋ยวนี้ ต้องมีสว่างภายหน้า

นิ่งเถิดดวงใจ คลื่นลมยังฟังบัญชา

เหตุนี้ควรเรา เชื่อฟังพระเจ้าดีกว่า

362. นิ่งเถิดดวงใจ (Be still my soul)

D3/3

นิ่งเถิดดวงใจ เวลาล่วงไปไม่นาน

เราไปอยู่ด้วย พระเยซูตลอดกาล

หมดทุกข์เสียใจ ไม่ร้องไห้แต่ชื่นบาน

ลืมความเศร้าโศก ลืมความวิปโยคนานา

นิ่งเถิดดวงใจ น้ำตาไหลก็แห้งหาย

ทุกคนรอดตาย พากันชื่นชมยินดี

363. ขอรับใช้ (Take our bread)

D1/4

[ร้องรับ]

ขอรับใช้ ชีวิตข้า ขอรับใช้

ชีวิตข้า ขอให้ไท้ ตัวข้า

เป็นของพระองค์ ของพระองค์

363. ขอรับใช้ (Take our bread)

D2/4

ข้ายินดีเมื่อ อยู่ที่สำหรับพระองค์

สำหรับพระองค์ ข้าไม่ลืมเลือน

ไม่ลืมเลือน พระเยซูยอมตาย

เพื่อข้าได้ ชีวิตใหม่ ในพระองค์

ในพระองค์

363. ขอรับใช้ (Take our bread)

D3/4

[ร้องรับ]

ขอรับใช้ ชีวิตข้า ขอรับใช้

ชีวิตข้า ขอให้ไท้ ตัวข้า

เป็นของพระองค์ ของพระองค์

363. ขอรับใช้ (Take our bread)

D4/4

โลหิตพระคริสต์ ชำระข้าจากความบาป

จิตข้ากระหาย อยากใกล้พระองค์

ใกล้พระองค์ เพราะข้าลำเค็ญจิต

และกายข้า ขอมอบให้ องค์พระคริสต์

องค์พระคริสต์

364. มีใครไหม

D1/6

เมื่อฉันทำผิดพลาดไป มีใครเข้าใจบ้าง มีใครไหม สนใจฉันคิดอะไร

บางครั้งทำผิดพลาดไป

ทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจ

364. มีใครไหม

D2/6

ไม่มีใครให้อภัย มีแต่ซ้ำเติม

ชีวิตหลงทาง

ไร้ซึ่งความหวังใดใด

ทุกข์ระทม

ล้มลงก็ทนสู้เพียงคนเดียว

364. มีใครไหม

D3/6

มองหาคนมาเห็นใจ

ต้องการคนให้อภัย

มีไหมใครจะมาเห็นฉันบ้าง

364. มีใครไหม

D4/6

กว่าจะรู้ว่ามีคนหนึ่งที่เฝ้าเป็นห่วง

กว่าจะรู้ว่ายังไม่สายเกินไป

มาบัดนี้ว่ามีพระองค์ผู้ทรงเป็นความหวังใจ

ชีวิติฉันเริ่มเปลี่ยนไป

364. มีใครไหม

D5/6

บัดนี้ฉันมีพระองค์เป็นกำลังใจ

จึงได้รู้ว่าพระองค์รักฉันมากมาย

สิ่งที่ฉันผิดพลาดไป

พระองค์ทรงให้อภัย

364. มีใครไหม

D6/6

ทรงนำฉันเริ่มต้นใหม่

จึงได้รู้ว่ามีผู้หนึ่งที่เฝ้าเป็นห่วง

จึงได้รู้ว่ายังไม่สายเกินไป

มาบัดนี้พระองค์ผู้ทรงเป็นความหวังใจ

ทรงนำฉันเริ่มต้นใหม่

(เพราะพระองค์เป็นความหวังใจ)

365. ข้าขอมอบถวาย (I surrender all)

D1/4

[1] ข้าฯมอบทุกสิ่งแด่พระเยซู ยอมถวายด้วย

ความยินดี ข้าฯจะรักและพึ่งพระเยซู

ต่อพระพักตร์ตลอดชีวี

ข้าฯขอมอบถวาย ข้าฯขอมอบถวาย

มอบถวายหมดแด่พระเยซู

พระผู้ช่วยประเสริฐ

365. ข้าขอมอบถวาย (I surrender all)

D2/4

[2] ข้าฯมอบทุกสิ่งแด่พระเยซู ข้าฯนอบน้อมกราบ

พระบาทา ความสุขโลกนี้ ข้าฯละทิ้งแล้ว

ขอพระองค์ทรงโปรดรับข้าฯ

ข้าฯขอมอบถวาย ข้าฯขอมอบถวาย

มอบถวายหมดแด่พระเยซู

พระผู้ช่วยประเสริฐ

365. ข้าขอมอบถวาย (I surrender all)

D3/4

[3] ข้าฯมอบทุกสิ่งแด่พระเยซู ให้เป็นสมบัติของ

พระองค์ ขอพระวิญญาณบริสุทธา

ทรงนำข้าฯตามพระประสงค์

ข้าฯขอมอบถวาย ข้าฯขอมอบถวาย

มอบถวายหมดแด่พระเยซู

พระผู้ช่วยประเสริฐ

365. ข้าขอมอบถวาย (I surrender all)

D4/4

[4] ข้าฯมอบทุกสิ่งแด่พระเยซู ข้าฯถวายทั้งใจ

กายา โปรดประทานความรักและฤทธา

ขอพระพรไหลหลั่งลงมา

ข้าฯขอมอบถวาย ข้าฯขอมอบถวาย

มอบถวายหมดแด่พระเยซู

พระผู้ช่วยประเสริฐ

366. พระเยซูผู้งามเลิศ (Fairest Lord Jesus)

D1/3

พระเยซูผู้งามเลิศผู้ทรงครอบครอง

ทั่วโลกา ทรงเป็นพระเจ้าและทรงเป็นมนุษย์

ตัว ข้าจะรักพระองค์ ข้าขอ เทิดทูนพระองค์

เป็นรัศมี และเป็น มงกุฏ

366. พระเยซูผู้งามเลิศ (Fairest Lord Jesus)

D2/3

ทุ่งนาใหญ่กว้าง งดงาม แนวพฤกษ์ไพร

ก็ยิ่งงามกว่า ถึงยามฤดู เมื่อผลิใบ ดอกบาน

พระเยซูผู้โสภา พระองค์ ประเสริฐยิ่งกว่า

รักษาใจช้ำ ให้สุข สำราญ

366. พระเยซูผู้งามเลิศ (Fairest Lord Jesus)

D3/3

แสงแดด ส่องงามสดสี

แสงดวงจันทร์ยิ่งงาม กว่านี้

ยัง แสงดวงดาว ซึ่งส่องเป็น ประกาย

พระเยซูบริสุทธิ์ งามเลิศ ด้วยรัศมี

เหล่าทูตสวรรค์ จึงกราบ ถวาย

367. องค์พระเยซูทรงครองโลกา (Jesus shall reign)

D1/5

องค์พระเยซูทรงครองโลกา

เหนือภพทั้งหลายสวรรค์ชั้นฟ้า

ราชอาณาจักรนั้นใหญ่ไพศาล

และดำรงอยู่ตลอดกาลนาน

367. องค์พระเยซูทรงครองโลกา (Jesus shall reign)

D2/5

ให้เราทั้งหลายกราบไหว้ราชา

คือพระเยซูผู้มีฤทธา

นามอันประเสริฐหอมเลิศทั่วฟ้า

เราโมทนาทุกวันเวลา

367. องค์พระเยซูทรงครองโลกา (Jesus shall reign)

D3/5

ชาวชนทั้งหลายทุกชาติภาษา

ควรจะถวายคำโมทนา

แม้พวกเด็กเล็กเปล่งเสียงยินดี

เพราะว่าพระองค์ได้ทรงปราณี

367. องค์พระเยซูทรงครองโลกา (Jesus shall reign)

D4/5

ทั่วทุกทิศาพระพรกระจาย

โซ่ตรวนซาตานหลุดออกง่ายดาย

ผู้ที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหือดหาย

ผู้หิวโหยได้ความอิ่มสบาย

367. องค์พระเยซูทรงครองโลกา (Jesus shall reign)

D5/5

เชิญเราชาวโลกร่วมใจสรรเสริญ

เทิดพระเกียรติองค์ผู้ทรงเจริญ

หมู่ทูตสวรรค์สรรเสริญไม่เว้น

ให้คนทั่วหล้าตอบว่าอาเมน

368. พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้า (Lead me to Calvary)

D1/8

พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้า

ทรงเป็นสง่าราศี

อย่าให้ข้าลืม เรื่องมงกุฏหนาม

โปรดนำไปถึงกางเขน

368. พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้า (Lead me to Calvary)

D2/8

[ร้องรับ]

อย่าลืมเกทเสมนี

อย่าให้ข้าลืมความทรมาน

อย่าให้ข้าลืมความรัก อ่อนหวาน

โปรดนำไปถึงกางเขน

368. พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้า (Lead me to Calvary)

D3/8

ให้เห็นอุโองค์ ของพระองค์เจ้า

ที่พวกผู้หญิงโศกเศร้า

ที่ทูตสวรรค์ พิทักษ์รักษา

เมื่อบรรจุในอุโมงค์

368. พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้า (Lead me to Calvary)

D4/8

[ร้องรับ]

อย่าลืมเกทเสมนี

อย่าให้ข้าลืมความทรมาน

อย่าให้ข้าลืมความรัก อ่อนหวาน

โปรดนำไปถึงกางเขน

368. พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้า (Lead me to Calvary)

D5/8

อยากเหมือนมาเรีย ชาวมักดาลา

ที่นำเครื่องหอมบูชา

ขอให้ข้าเห็น อุโมงค์ว่างเปล่า

โปรดนำไปถึงกางเขน

368. พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้า (Lead me to Calvary)

D6/8

[ร้องรับ]

อย่าลืมเกทเสมนี

อย่าให้ข้าลืมความทรมาน

อย่าให้ข้าลืมความรัก อ่อนหวาน

โปรดนำไปถึงกางเขน

368. พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้า (Lead me to Calvary)

D7/8

ให้ข้าเต็มใจ แบกไม้กางเขน

ทุกวันจะแบกเดินตาม

ให้ข้าร่วมทุกข์ กับพระเยซู

เพราะพระองค์แบกแทนข้า

368. พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้า (Lead me to Calvary)

D8/8

[ร้องรับ]

อย่าลืมเกทเสมนี

อย่าให้ข้าลืมความทรมาน

อย่าให้ข้าลืมความรัก อ่อนหวาน

โปรดนำไปถึงกางเขน

369. เมื่อข้าเพ่งดูกางเขน (When I survey)

D1/4

เมื่อข้าเพ่งดู กางเขน ประหลาด

ที่พระเยซูทรงสิ้นชีวา

ทรัพย์สินในโลก ข้าไม่ สวาท

เมื่อเทียบกางเขน ประเสริฐนักหนา

369. เมื่อข้าเพ่งดูกางเขน (When I survey)

D2/4

โปรดอย่าให้ข้า อวดอ้าง โลกนี้

ขออวดถึงมรณาพระคริสต์

สิ่งของในโลก ที่ข้า ชอบชี้

มอบไว้หมดกับ พระผู้พลีชีพ

369. เมื่อข้าเพ่งดูกางเขน (When I survey)

D3/4

เมื่อดูพระเศียร พระหัตถ์ พระบาท

ความทุกข์และความรักหลั่งลงมา

ใครเคยทนทุกข์ อันน่า อนาถ

หรือสวมหนามแทน มงกุฏโสภา

369. เมื่อข้าเพ่งดูกางเขน (When I survey)

D4/4

แม้เอาสมบัติ ทั้งสิ้น โลกา

น้อยนักถวายองค์พระผู้ไถ่

ความรักพระองค์ ประเสริฐ นักหนา

เรายอมถวาย ทั้งใจและกาย

370. ได้ยินเสียงของพระเจ้า (I am coming Lord)

D1/8

ได้ยินเสียงของพระเจ้า

เรียกข้าให้มาเข้าเฝ้า

พระองค์ชำระความบาปหมดเวร

ด้วยโลหิตจากกางเขน

370. ได้ยินเสียงของพระเจ้า (I am coming Lord)

D2/8

[ร้องรับ]

ขอพระองค์เมตตา

ข้ามาเฝ้าเดี๋ยวนี้

ขอพระโลหิตจากกางเขน

ล้างบาปให้สิ้นกรรมเวร

370. ได้ยินเสียงของพระเจ้า (I am coming Lord)

D3/8

แม้ข้าเหน็ดเหนื่อยเพราะบาป

พระองค์ประทานเรี่ยวแรง

มาตรแม้นชั่วช้าเลวทรามปานใด

โปรดให้สะอาดผ่องใส

370. ได้ยินเสียงของพระเจ้า (I am coming Lord)

D4/8

[ร้องรับ]

ขอพระองค์เมตตา

ข้ามาเฝ้าเดี๋ยวนี้

ขอพระโลหิตจากกางเขน

ล้างบาปให้สิ้นกรรมเวร

370. ได้ยินเสียงของพระเจ้า (I am coming Lord)

D5/8

พระองค์สัญญาแน่นอน

แก่ผู้จงรักภักดี

มารร้ายไม่อาจจะมาย่ำยี

เพราะว่าพระองค์คุ้มครอง

370. ได้ยินเสียงของพระเจ้า (I am coming Lord)

D6/8

[ร้องรับ]

ขอพระองค์เมตตา

ข้ามาเฝ้าเดี๋ยวนี้

ขอพระโลหิตจากกางเขน

ล้างบาปให้สิ้นกรรมเวร

370. ได้ยินเสียงของพระเจ้า (I am coming Lord)

D7/8

ไชโยโลหิตประเสริฐ

ไชโยความรักล้ำเลิศ

ไชโยความรอดขององค์พระคริสต์

เป็นฤทธิ์และความสัจจา

370. ได้ยินเสียงของพระเจ้า (I am coming Lord)

D8/8

[ร้องรับ]

ขอพระองค์เมตตา

ข้ามาเฝ้าเดี๋ยวนี้

ขอพระโลหิตจากกางเขน

ล้างบาปให้สิ้นกรรมเวร

371. เมื่อผ่านโลกนี้

D1/4

ข้าอาศัยอยู่ในโลกนี้ ความบาปมีที่ได้ทำไป

ซึ่งได้ทำใน สิ่งที่ข้าไม่สมควรทำ

ตามทางนี้มีผู้ทรงนำ โดยลำพังจะพลาด

พลั้งไป เพราะความทุกข์ลำบากนั้น

กล้ำกราย จนถึงวันตาย

371. เมื่อผ่านโลกนี้

D2/4

[ร้องรับ]

เมื่อผ่านโลกนี้ ไม่มีความทุกข์โศก

เมื่อผ่านโลกนี้ เจ็บไข้มลาย

ตะวันส่องแสง บนฝั่งงามวิไล

เราจะไม่พบความทุกข์เลยตลอดนิรันดร์

371. เมื่อผ่านโลกนี้

D3/4

เดินตามรอยพระบาทพระคริสต์ ทุกเช้าค่ำ

พึ่งในพระองค์ พระเจ้าผู้ทรง สถิตอยู่ด้วย

ตลอดเวลา สักวันหนึ่งจะเสด็จมา

เพื่อรับข้าไปเมืองสวรรค์ ซึ่ง ณ ที่นั่น

จะมี แต่ความสุขทุกเวลา

371. เมื่อผ่านโลกนี้

D4/4

[ร้องรับ]

เมื่อผ่านโลกนี้ ไม่มีความทุกข์โศก

เมื่อผ่านโลกนี้ เจ็บไข้มลาย

ตะวันส่องแสง บนฝั่งงามวิไล

เราจะไม่พบความทุกข์เลยตลอดนิรันดร์

372. ขอพระเยซูทรงนำพาเรา (Saviour, like a shepherd lead me)

D1/3

ขอพระเยซูทรงนำพาเรา

เปรียบเหมือนผู้เลี้ยงแกะอันดี

ขอทรงเลี้ยงเราทั้งกายวิญญาณ

เพื่อเราได้อิ่มหนำสำราญ ขอพระเยซู

ขอพระเยซู โปรดเอ็นดูประทานพระพร

ขอพระเยซู ขอพระเยซู เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้า

372. ขอพระเยซูทรงนำพาเรา (Saviour, like a shepherd lead me)

D2/3

ขอทรงโปรดพิทักษ์รักษาเรา

อย่าให้ได้รับอันตราย พระเยซูทรงไถ่บาปของเรา

อย่าให้หลงทางจนตาย ขอพระเยซู

ขอพระเยซู ขอฟังเมื่อเราอธิษฐาน

ขอพระเยซู ขอพระเยซู ให้เรารอดเป็นสุขสำราญ

372. ขอพระเยซูทรงนำพาเรา (Saviour, like a shepherd lead me)

D3/3

เพราะพระเยซูได้ทรงสัญญา

ยกโทษเมื่อหลงผิดอีกที

โดยพระคุณพระองค์ทรงเมตตา

นำเรามาฟอกล้างทันที ขอพระเยซู

ขอพระเยซู ให้เรากลับใจสารภาพ

ขอพระเยซู ขอพระเยซู ผู้ไถ่เราให้รอดจากบาป

373. ที่กางเขนๆ ข้าแลเห็น (At the cross, at the cross)

D1/6

พระโลหิตของพระเยซูไหล

พระองค์ทนทุกข์อับอาย

จนในที่สุดพระองค์ต้องตาย

ก็เพื่อล้างบาปของข้า

373. ที่กางเขนๆ ข้าแลเห็น (At the cross, at the cross)

D2/6

[ร้องรับ]

ที่กางเขน ที่กางเขน ข้าแลเห็นความสว่าง

และความหนักใจอันใหญ่ยิ่งได้หลุดหาย

เพราะข้าดูกางเขนจึงแลเห็นกระจ่าง

เดี๋ยวนี้ข้าจึงมีความสุขสบาย

373. ที่กางเขนๆ ข้าแลเห็น (At the cross, at the cross)

D3/6

พระเยซูถูกตรึงที่กางเขน

รับบาปรับเวรแทนข้า

พระองค์สำแดงความรักเมตตา

ความรักใดไม่เปรียบปาน

373. ที่กางเขนๆ ข้าแลเห็น (At the cross, at the cross)

D4/6

[ร้องรับ]

ที่กางเขน ที่กางเขน ข้าแลเห็นความสว่าง

และความหนักใจอันใหญ่ยิ่งได้หลุดหาย

เพราะข้าดูกางเขนจึงแลเห็นกระจ่าง

เดี๋ยวนี้ข้าจึงมีความสุขสบาย

373. ที่กางเขนๆ ข้าแลเห็น (At the cross, at the cross)

D5/6

พระองค์ทนทุกข์มากมายเหลือคิด

ตัวข้าเป็นหนี้พระคริสต์

ข้าขอถวายทั้งกายและจิต

ไว้ใต้พระบาทพระคริสต์

373. ที่กางเขนๆ ข้าแลเห็น (At the cross, at the cross)

D6/6

[ร้องรับ]

ที่กางเขน ที่กางเขน ข้าแลเห็นความสว่าง

และความหนักใจอันใหญ่ยิ่งได้หลุดหาย

เพราะข้าดูกางเขนจึงแลเห็นกระจ่าง

เดี๋ยวนี้ข้าจึงมีความสุขสบาย

374. ไม่มีกลางคืนอีกเลย (No night there)

D1/8

เมืองสวรรค์เมืองอัศจรรย์

มีกลางวันตลอดกาล

เขตเมืองนั้นก็อัศจรรย์

สัณฐานเท่ากันทุกด้าน

374. ไม่มีกลางคืนอีกเลย (No night there)

D2/8

[ร้องรับ]

พระองค์เจ้าทรงเช็ดน้ำตา

ความชราป่วยตายไม่มี

ในสวรรค์ไม่นับเดือนปี

เพราะไม่มีกลางคืนอีกเลย

374. ไม่มีกลางคืนอีกเลย (No night there)

D3/8

เมืองสวรรค์สัณฐานสี่เหลี่ยม

ถนนทำด้วยทองคำ

มีประตูทำด้วยมุกดา

และไม่มีกลางคืนอีกเลย

374. ไม่มีกลางคืนอีกเลย (No night there)

D4/8

[ร้องรับ]

พระองค์เจ้าทรงเช็ดน้ำตา

ความชราป่วยตายไม่มี

ในสวรรค์ไม่นับเดือนปี

เพราะไม่มีกลางคืนอีกเลย

374. ไม่มีกลางคืนอีกเลย (No night there)

D5/8

แม่น้ำแห่งชีวิตไหลอยู่

ผ่านใจกลางเมืองสวรรค์

และประตูเปิดไว้เสมอ

เพราะไม่มีกลางคืนอีกเลย

374. ไม่มีกลางคืนอีกเลย (No night there)

D6/8

[ร้องรับ]

พระองค์เจ้าทรงเช็ดน้ำตา

ความชราป่วยตายไม่มี

ในสวรรค์ไม่นับเดือนปี

เพราะไม่มีกลางคืนอีกเลย

374. ไม่มีกลางคืนอีกเลย (No night there)

D7/8

ไม่ต้องการแสงสุริยา

เพราะสว่างมีอยู่แล้ว

องค์พระคริสต์ทรงเป็นราศี

จึงไม่มีกลางคืนอีกเลย

374. ไม่มีกลางคืนอีกเลย (No night there)

D8/8

[ร้องรับ]

พระองค์เจ้าทรงเช็ดน้ำตา

ความชราป่วยตายไม่มี

ในสวรรค์ไม่นับเดือนปี

เพราะไม่มีกลางคืนอีกเลย

375. โลกนี้พระเจ้าประทาน (My Father's world)

E1/3

โลกนี้พระเจ้าประทาน เป็นบ้านอาศัย

ชั่วคราว เมื่อถึงเวลา คราต้องจากไป ใคร ๆ

ไม่พ้นความตาย โลกนี้เราอยู่ไม่นาน

สวรรค์คือบ้านของเรา

และที่นั่นเรา ไม่ต้องพราก จากกัน

เราอยู่สวรรค์ นิรันดร์

375. โลกนี้พระเจ้าประทาน (My Father's world)

E2/3

โลกนี้เป็นที่สวยงาม พระเจ้าทรงสร้าง

เพื่อเรา คนโง่เขลาลืม ว่าเขาต้องตาย

จึงหลงงมงายหลายปี

วันนี้เชิญท่านทั้งหลาย กลับใจเชื่อพระเยซู

พระองค์ทรงยอม ตายบนไม้กางเขน

เพื่อล้างบาปเวร ของเรา

375. โลกนี้พระเจ้าประทาน (My Father's world)

E3/3

โลกนี้ล้วนอนิจจัง ไม่ยั่งไม่ยืน เสมอ

หลายคนละเมอ ว่าของจีรัง

แต่ท่านจะหวังอะไร

ความรักพระเจ้าแน่นอน

ไม่สั่นไม่คลอนปรวนแปร

ถ้าเราไว้ใจในองค์พระเยซูจิตใจเราสุขสบาย

376. จงชื่นชมยินดีในพระเจ้าทุกเวลา

E1/4

จงชื่นชมยินดีในพระเจ้าทุกเวลา

จงชื่นชมยินดีและให้สุขสันต์

ความสุขทางของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวง

พระเจ้าทรงอยู่ใกล้ อย่าทุกข์ร้อน

376. จงชื่นชมยินดีในพระเจ้าทุกเวลา

E2/4

[ร้องรับ]

ต้องการสิ่งใด ทูลต่อพระองค์

ด้วยอธิษฐาน และเชื่อมั่น แล้วสันติสุข

ทางของพระเจ้า จะหลั่งไหล มาสู่ท่าน

376. จงชื่นชมยินดีในพระเจ้าทุกเวลา

E3/4

จงมุ่งบากบั่นไปเพื่อฉวยเอาพระเยซู

ดังที่พระเยซูได้ฉวยเราไว้

ฉวยด้วยขอบพระคุณ และสรรเสริญ

องค์พระคริสต์แล้วท่านจะบากบั่นไปสู่ธงชัย

376. จงชื่นชมยินดีในพระเจ้าทุกเวลา

E4/4

[ร้องรับ]

ต้องการสิ่งใด ทูลต่อพระองค์

ด้วยอธิษฐาน และเชื่อมั่น แล้วสันติสุข

ทางของพระเจ้า จะหลั่งไหล มาสู่ท่าน

377. อยู่เพื่อพระคริสต์ (For me to live is Christ)

E1/5

[ร้องรับ]

อยู่เพื่อพระคริสต์ ชีวิตถวายพระองค์

พระหัตถ์มั่นคง ทรงนำไปตามมรรคา

อยู่ในพระองค์ชื่นใจยินดี มอบชีวีพลีบูชา

แสนสุขอุรา เมื่อข้าได้พบพระองค์

377. อยู่เพื่อพระคริสต์ (For me to live is Christ)

E2/5

ครั้งหนึ่งใจข้า ชั่วช้าด้วยการอธรรม

แต่มีผู้นำ ทรงธรรมให้ข้ามั่นคง

ด้วยความเมตตาพระองค์ทรงช่วย

พร้อมด้วยความรักยืนยง

พระหัตถ์มั่นคง ดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์

377. อยู่เพื่อพระคริสต์ (For me to live is Christ)

E3/5

[ร้องรับ]

อยู่เพื่อพระคริสต์ ชีวิตถวายพระองค์

พระหัตถ์มั่นคง ทรงนำไปตามมรรคา

อยู่ในพระองค์ชื่นใจยินดี มอบชีวีพลีบูชา

แสนสุขอุรา เมื่อข้าได้พบพระองค์

377. อยู่เพื่อพระคริสต์ (For me to live is Christ)

E4/5

เมื่อมารเข้าครอง ทดลองใจข้าหวั่นไหว

แต่ข้าวางใจ มีชัยใจเกิดสุขสันต์

พระองค์ประทานกำลังมากมาย

ทรงให้สิ่งสารพัน

ใจเกิดสุขสันต์ ทุกวันถวายพระองค์

377. อยู่เพื่อพระคริสต์ (For me to live is Christ)

E5/5

[ร้องรับ]

อยู่เพื่อพระคริสต์ ชีวิตถวายพระองค์

พระหัตถ์มั่นคง ทรงนำไปตามมรรคา

อยู่ในพระองค์ชื่นใจยินดี มอบชีวีพลีบูชา

แสนสุขอุรา เมื่อข้าได้พบพระองค์

378. เหตุไรท่านท้อถอยใจเศร้าหมองหรือ (There's always darkness before the dawn)

E1/4

เหตุไรท่านท้อถอย ใจเศร้าหมองหรือ

เหมือนตะวันอับแสงเมฆบังหมดสิ้น

จงวางใจพระคริสต์ ทรงฤทธิ์ช่วยได้

เมื่อทรงสัญญาแล้ว รักษาวาจา

378. เหตุไรท่านท้อถอยใจเศร้าหมองหรือ (There's always darkness before the dawn)

E2/4

[ร้องรับ]

มืดมิดก่อนฟ้าสาง เดี๋ยวก็สว่าง

อย่าอ่อนใจท้อแท้ แต่จงวางใจ

พระคริสต์ คอยช่วยท่านทุกวันทุกเวลา

มืดมิดก่อนฟ้าสาง เดี๋ยวก็สว่าง

378. เหตุไรท่านท้อถอยใจเศร้าหมองหรือ (There's always darkness before the dawn)

E3/4

เมื่อจิตใจปวดร้าว ทรงเข้าใจท่าน

จงมอบปัญหาไว้ในหัตถ์พระเจ้า

ความทุกข์ไม่กล้ำกราย เมื่อพอพระทัย

พระองค์ทรงรักท่าน ไม่ทอดทิ้งเลย

378. เหตุไรท่านท้อถอยใจเศร้าหมองหรือ (There's always darkness before the dawn)

E4/4

[ร้องรับ]

มืดมิดก่อนฟ้าสาง เดี๋ยวก็สว่าง

อย่าอ่อนใจท้อแท้ แต่จงวางใจ

พระคริสต์ คอยช่วยท่านทุกวันทุกเวลา

มืดมิดก่อนฟ้าสาง เดี๋ยวก็สว่าง

379. พระเยซูเป็นคำตอบ (Jesus is the answer)

E1/5

[ร้องรับ]

พระเยซูเป็นคำตอบ สำหรับท่านวันนี้

เหนือพระองค์ไม่มีอื่นพระองค์ทรงเป็นทางเดียว

พระเยซูเป็นคำตอบ สำหรับท่านวันนี้

เหนือพระองค์ไม่มีอื่นพระองค์ทรงเป็นทางเดียว

379. พระเยซูเป็นคำตอบ (Jesus is the answer)

E2/5

หากคุณมีปัญหาอยู่ ในมุมหนึ่งแห่งดวงใจ

กำลัง และสันติสุข ไม่เคยพบเลยสักนิด

สิ่งเลวร้ายในอดีต ติดตามชีวิตทุกวัน

แต่สิ่งเดียว ที่ฉันมั่นใจ พระเยซูเป็นทางเดียว

379. พระเยซูเป็นคำตอบ (Jesus is the answer)

E3/5

[ร้องรับ]

พระเยซูเป็นคำตอบ สำหรับท่านวันนี้

เหนือพระองค์ไม่มีอื่นพระองค์ทรงเป็นทางเดียว

พระเยซูเป็นคำตอบ สำหรับท่านวันนี้

เหนือพระองค์ไม่มีอื่นพระองค์ทรงเป็นทางเดียว

379. พระเยซูเป็นคำตอบ (Jesus is the answer)

E4/5

ฉันรู้ว่าคุณมีปัญหาหนัก ที่ไม่สามารถแก้ไข

และนภา ของคุณมืดมิด ดวงอาทิตย์ก็ไม่ส่องแสง

ในคราวที่หมดหนทางแต่พระคำนั้นเป็นความจริง

ในทุกสิ่ง ที่ทรงสัญญา พระองค์จะทำเพื่อคุณ

379. พระเยซูเป็นคำตอบ (Jesus is the answer)

E5/5

[ร้องรับ]

พระเยซูเป็นคำตอบ สำหรับท่านวันนี้

เหนือพระองค์ไม่มีอื่นพระองค์ทรงเป็นทางเดียว

พระเยซูเป็นคำตอบ สำหรับท่านวันนี้

เหนือพระองค์ไม่มีอื่นพระองค์ทรงเป็นทางเดียว

380. พระเยโฮวาห์เป็นผู้ทรงบำรุง

E1/5

พระเยโฮวาห์เป็นผู้ทรงบำรุง

เลี้ยงข้าพเจ้าทุกค่ำเช้าจะไม่อาทร

พระทรงโปรดให้นอนลงในที่มีหญ้า

เขียวสดงดงามตาทรงนำพาไปริมฝั่งน้ำ

380. พระเยโฮวาห์เป็นผู้ทรงบำรุง

E2/5

พระองค์ทรงโปรดให้จิตฟื้นชื่นฉ่ำ

ทรงพาไปตามทางอันชอบธรรมของ

พระองค์ แม้ว่าข้าฯต้องคงดำเนินไป

ตามทาง หว่างเขาอันมัวมืดแห่งความ

ตายจะไม่กลัวเลย

380. พระเยโฮวาห์เป็นผู้ทรงบำรุง

E3/5

พระองค์สถิตย์อยู่ด้วยข้าพเจ้า พระทรง

โลมเล้า ไม้เท้าแห่งท่านทรงพิทักษ์

ต่อหน้าปฏิปักษ์ทรงจัดเตรียมโต๊ะไว้

อิ่มหนำสำราญใจพระอยู่ใกล้ใจข้าฯมั่นคง

380. พระเยโฮวาห์เป็นผู้ทรงบำรุง

E4/5

พระองค์ชโลมศีรษะข้าพเจ้า

จอกดื่มนั้นเล่าทุกค่ำเช้ายังเต็มล้นอยู่

พระเมตตาเอ็นดูของผู้ดำรงธรรม

คงตามข้าเจ้าไปไม่ขาดสายในชีวิตนี้

380. พระเยโฮวาห์เป็นผู้ทรงบำรุง

E5/5

และข้าพเจ้าขอพึ่งพาอาศัย

อยู่ในที่พระบรมหาราชวัง

ของพระผู้ทรงสร้างสวรรค์และชั้นฟ้า

นามพระเยโฮวาห์กษัตราผู้เลี้ยงอันดี

381. ไม่มีหว่างเขามืดเมื่อพระเยซูมา (There'll be no dark valley)

F1/10

ไม่มีหว่างเขามืดเมื่อพระเยซูมา

ไม่มีหว่างเขามืดเมื่อพระเยซูมา

แต่เป็นวันรุ่งเรือง เมื่อพระเยซูมา

จะรวมเราไปสวรรค์

381. ไม่มีหว่างเขามืดเมื่อพระเยซูมา (There'll be no dark valley)

F2/10

[ร้องรับ]

จะรวมเราไปสวรรค์

จะรวมเราไปสวรรค์

ไม่มีหว่างเขามืด เมื่อพระเยซูมา

จะรวมเราไปสวรรค์

381. ไม่มีหว่างเขามืดเมื่อพระเยซูมา (There'll be no dark valley)

F3/10

ไม่มีทุกข์โศกเศร้าเมื่อพระเยซูมา

ไม่มีทุกข์โศกเศร้าเมื่อพระเยซูมา

แต่เป็นวันชมชื่น เมื่อพระเยซูมา

จะรวมเราไปสวรรค์

381. ไม่มีหว่างเขามืดเมื่อพระเยซูมา (There'll be no dark valley)

F4/10

[ร้องรับ]

จะรวมเราไปสวรรค์

จะรวมเราไปสวรรค์

ไม่มีหว่างเขามืด เมื่อพระเยซูมา

จะรวมเราไปสวรรค์

381. ไม่มีหว่างเขามืดเมื่อพระเยซูมา (There'll be no dark valley)

F5/10

ไม่มีการร้องไห้ เมื่อพระเยซูมา

ไม่มีการร้องไห้ เมื่อพระเยซูมา

แต่จะรับพระพร เมื่อพระเยซูมา

จะรวมเราไปสวรรค์

381. ไม่มีหว่างเขามืดเมื่อพระเยซูมา (There'll be no dark valley)

F6/10

[ร้องรับ]

จะรวมเราไปสวรรค์

จะรวมเราไปสวรรค์

ไม่มีหว่างเขามืด เมื่อพระเยซูมา

จะรวมเราไปสวรรค์

381. ไม่มีหว่างเขามืดเมื่อพระเยซูมา (There'll be no dark valley)

F7/10

ไม่มีความป่วยไข้ เมื่อพระเยซูมา

ไม่มีความป่วยไข้ เมื่อพระเยซูมา

แต่จะรับควมสุข เมื่อพระเยซูมา

จะรวมเราไปสวรรค์

381. ไม่มีหว่างเขามืดเมื่อพระเยซูมา (There'll be no dark valley)

F8/10

[ร้องรับ]

จะรวมเราไปสวรรค์

จะรวมเราไปสวรรค์

ไม่มีหว่างเขามืด เมื่อพระเยซูมา

จะรวมเราไปสวรรค์

381. ไม่มีหว่างเขามืดเมื่อพระเยซูมา (There'll be no dark valley)

F9/10

จะมีเพลงต้อนรับ เมื่อพระเยซูมา

จะมีเพลงต้อนรับ เมื่อพระเยซูมา

และประชุมรื่นเริง เมื่อพระเยซูมา

จะรวมเราไปสวรรค์

381. ไม่มีหว่างเขามืดเมื่อพระเยซูมา (There'll be no dark valley)

F10/10

[ร้องรับ]

จะรวมเราไปสวรรค์

จะรวมเราไปสวรรค์

ไม่มีหว่างเขามืด เมื่อพระเยซูมา

จะรวมเราไปสวรรค์

382. ฉันต้องการพระองค์ (I want to be where You are)

F1/6

ฉันเพียงจะต้องการ พบพระเจ้า

อยู่ใกล้ชิด ทุกวัน ทุกเวลาขอเพียงฉันได้พบ

พระพักตร์พระองค์ โปรดทรงช่วยตามปรารถนา

ฉันเพียงจะต้องการ พบพระเจ้าและใกล้ชิด

ในยาม นมัสการขอทรงทำให้พบ

พักตร์พระองค์ และใกล้ชิด ตามปรารถนา

382. ฉันต้องการพระองค์ (I want to be where You are)

F2/6

[ร้องรับ]

ข้าปรารถนา ใกล้พระองค์

เพราะพระคุณพระเมตตา

อบอุ่นใจทุกเวลา เพราะพร้อมด้วย

ความสุขเปรมปรีด์

ขอพระบิดา โปรดประทานรัก และความเมตตา

โปรดให้พบพระองค์ โปรดให้พบพระองค์ เสมอ

382. ฉันต้องการพระองค์ (I want to be where You are)

F3/6

ฉันเพียงจะต้องการ พบพระเจ้า

อยากสรรเสริญ พระองค์ทุกเวลา

ฉันเพียงจะต้องการ

นมัสการอยู่ใกล้ชิดทุกวันเสมอ

ขอพระเจ้า โปรดทรงประทาน พระเมตตา

พระองค์ เป็นแรงเป็นกำลัง เป็นชีวิต เป็นกำลัง

382. ฉันต้องการพระองค์ (I want to be where You are)

F4/6

[ร้องรับ]

ข้าปรารถนา ใกล้พระองค์

เพราะพระคุณพระเมตตา

อบอุ่นใจทุกเวลา เพราะพร้อมด้วย

ความสุขเปรมปรีด์

ขอพระบิดา โปรดประทานรัก และความเมตตา

โปรดให้พบพระองค์ โปรดให้พบพระองค์ เสมอ

382. ฉันต้องการพระองค์ (I want to be where You are)

F5/6

ฉันเพียงจะต้องการ พบพระเจ้า อยู่ใกล้ชิด

ทุกวันทุกเวลาขอเพียงฉันได้พบ

พระพักตร์พระองค์

โปรดทรงช่วยตามปรารถนาฉันเพียงจะต้องการ

พบพระเจ้า อยู่ใกล้ชิด ทุกวัน ทุกเวลา

ขอทรงนำให้พบ พระเมตตา โปรดให้พบ

พระองค์ โปรดให้พบ พระองค์เสมอ โปรดให้พบ

พระองค์ โปรดให้พบพระองค์เสมอ

382. ฉันต้องการพระองค์ (I want to be where You are)

F6/6

[ร้องรับ]

ข้าปรารถนา ใกล้พระองค์

เพราะพระคุณพระเมตตา

อบอุ่นใจทุกเวลา เพราะพร้อมด้วย

ความสุขเปรมปรีด์

ขอพระบิดา โปรดประทานรัก และความเมตตา

โปรดให้พบพระองค์ โปรดให้พบพระองค์ เสมอ

383. ฝากใจไปด้วยกัน

F1/6

ฝากใจ ไปด้วยกัน ฝ่าฟันไป

ด้วยใจ มิเกรง ไม่หวั่น

พวกเรา คือพลังขององค์พระคริสต์

อุทิศตัว รับใช้

383. ฝากใจไปด้วยกัน

F2/6

[ร้องรับ]

เพียงมอบถวาย กายใจ วิญญาณ

คอยฟัง พระองค์ ตรัสด้วยเสียงเบา เบา

ตรัสในใจของเรา ให้รู้น้ำพระทัย

เพียงมอบถวาย กายใจวิญญาณ

คอยฟัง พระองค์ตรัส ด้วยเสียง เบา เบา

จะทรงนำเรา ถ่อมใจลง ยอมฟังพระองค์

383. ฝากใจไปด้วยกัน

F3/6

พวกเรา ไปด้วยกัน ผูกพัน

กันด้วยรัก พระคริสต์

มั่นคง เราจะไม่ล้มลง พระองค์

จะทรง นำเราสู่เส้นชัย

383. ฝากใจไปด้วยกัน

F4/6

[ร้องรับ]

เพียงมอบถวาย กายใจ วิญญาณ

คอยฟัง พระองค์ ตรัสด้วยเสียงเบา เบา

ตรัสในใจของเรา ให้รู้น้ำพระทัย

เพียงมอบถวาย กายใจวิญญาณ

คอยฟัง พระองค์ตรัส ด้วยเสียง เบา เบา

จะทรงนำเรา ถ่อมใจลง ยอมฟังพระองค์

383. ฝากใจไปด้วยกัน

F5/6

เมื่อเราไปด้วยกัน ผูกพันกัน

ด้วยรัก พระคริสต์

มั่นคง เราจะไม่ล้มลง

พระองค์จะทรง นำเรา สู่เส้นชัย

383. ฝากใจไปด้วยกัน

F6/6

[ร้องรับ]

เพียงมอบถวาย กายใจ วิญญาณ

คอยฟัง พระองค์ ตรัสด้วยเสียงเบา เบา

ตรัสในใจของเรา ให้รู้น้ำพระทัย

เพียงมอบถวาย กายใจวิญญาณ

คอยฟัง พระองค์ตรัส ด้วยเสียง เบา เบา

จะทรงนำเรา ถ่อมใจลง ยอมฟังพระองค์

384. มีสหายเลิศคือพระเยซู (What a friend we have in Jesus)

F1/3

มีสหายเลิศคือพระเยซู ผู้ได้แบกบาปทุกข์

ของเรา มีอะไรรบกวนให้โศกเศร้า จงรีบ

เร่งนำมาเข้าเฝ้า เหตุไฉนเราลืมพระเจ้าบ่อย

ใจเป็นทุกข์โดยไม่มีเหตุ เพราะการไหว้วอน

เราได้ท้อถอย ไม่ได้ทูลผู้ทรงฤทธิ์เดช

384. มีสหายเลิศคือพระเยซู (What a friend we have in Jesus)

F2/3

เราเป็นทุกข์เพราะถูกล่อลวงหรือ

เคยเดือดร้อนลำบากหรือเปล่า

ไม่ควรย่อท้อหรือใจห่อเหี่ยว แต่เร่งนำทุก

สิ่งเข้าเฝ้า เราจะหาสหายที่วางใจ แก้ความ

ทุกข์ลำบากเราได้ เพราะพระเยซูทราบ

ความทุกข์นั้น จงทูลทุกสิ่งต่อพระองค์

384. มีสหายเลิศคือพระเยซู (What a friend we have in Jesus)

F3/3

เมื่อเหน็ดเหนื่อยเพราะแบกภาระหนัก

เหลือกำลังและเราหมดแรง ผู้ประเสริฐ

ทรงช่วยศิษย์ที่รัก ให้เราอ้อนวอนต่อ

พระองค์ ถ้าสหายดูหมิ่นเกลียดชังท่าน

จงเร่งนำทุกสิ่งเข้าเฝ้า แล้วทรงยื่นพระหัตถ์

รับท่านไว้ ท่านจึงได้รับความบรรเทา

385. วันนี้เป็นวันอันเปรมปรีดิ์ (O day of rest and gladness)

F1/3

วันนี้ เป็นวันอันเปรมปรีดิ์ เป็นวันพระเจ้าตั้งไว้

วันหมด กังวลและห่วงใย เป็นวันงดงามวิไล

เชิญเราทั้งหลายมาบรรเลงเพลงสาธุการพระนาม

สรรรเสริญพระเจ้าด้วยจริงใจรักใคร่ภักดีติดตาม

385. วันนี้เป็นวันอันเปรมปรีดิ์ (O day of rest and gladness)

F2/3

เมื่อกาล พระเจ้าสร้างโลกหล้า

ทรงสร้างสว่างขึ้นก่อน

ประทานพระพรควมรอดให้โดยชัยพระคริสต์บวร

พระองค์ มีชัยไม่ม้วยมรณ์ พระจรจากฟ้ามาดิน

ช่วยให้ชาวชน พ้นมลทิน รับแสงสว่างอาจิณ

385. วันนี้เป็นวันอันเปรมปรีดิ์ (O day of rest and gladness)

F3/3

เรารับ พระพรพระเมตตา เวลาหยุดพักวันนี้

เมื่อเรา ล่วงลับดับชีวี ขอไปสู่ที่เปรมปรีดิ์

สรร-เสริญพระเจ้าพระบิดาพระบุตร

และพระวิญญาณ

องค์เดียวที่เรา รักยิ่งชีวา หาไหนไม่มีเปรียบปาน

386. แสนสุขสันต์วันประชุมนี้

F1/3

[1] แสนสุขสันวันประชุมนี้ สวัสดีวันนี้เป็น

วันสุขใจ

เป็นมิ่งมงคลไม่ต้องกระวนกระวาย

พระพรจะหลั่งไหล มาให้แก่ท่าน จงรับ

ความชื่นบาน

ให้วิญญาณของท่านทั้งหลาย จงผ่องใสยินดี

386. แสนสุขสันต์วันประชุมนี้

F2/3

[2] ขอพระพรวันประชุมนี้ เป็นราศีประกอบ

ความดีต่อไป

ขอโปรดประทานความรักนิรันดร์หลั่งไหล

สวมทับสิ่งชั่วร้าย เมื่อถูกทดลอง ขอ

พระคริสต์คุ้มครอง

อย่าให้ต้องบกพร่องพ่ายแพ้ จงมีแต่โชคชัย

386. แสนสุขสันต์วันประชุมนี้

F3/3

[3] จงถวายพระเกียรติยศ และทั้งหมด

ไอศวรรยานุภาพ

แด่องค์พระคริสต์ผู้พลีชีวิตเปลื้องบาป

จนพระโลหิตอาบพระวรกาย โอพระองค์

ทรงไถ่

ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายความจงรักภักดี

387. องค์พระเยซูเจ้าทรงปกเกล้า

F1/4

องค์พระเยซูเจ้า ทรงปกเกล้ามนุษย์สัตว์

คุ้มกันภัยพิบัติเป็นกษัตริย์ เหนือสากล

จงมานมัสการเถิดหล่าท่าน สาธุชน

อัญเชิญพระมาดลดวงจิตรื่นชื่นนิรันดร์

387. องค์พระเยซูเจ้าทรงปกเกล้า

F2/4

พระองค์เรืองอำนาจยิ่งเทวราชฤทธิ์อนันต์

ดำรงชั่วกัปกัลป์ครองสวรรค์และโลกา

มนุษย์ทูตสวรรค์ชุมนุมกัน น้อมวันทา

ถวายใจกายวิญญาณนอบมอบพระองค์

387. องค์พระเยซูเจ้าทรงปกเกล้า

F3/4

มนุษย์ทั่วใต้หล้าเลือกมรรคาโดยความหลง

ประมาทไม่ซื่อตรงอย่าทะนง จงมาหา

พระบุตรชำระสิ้นหมดมลทิน วิสุทธา

โลหิตพระบุตราชุบชีวาสถาวร

387. องค์พระเยซูเจ้าทรงปกเกล้า

F4/4

ความรักพระคริสต์ช่วย

ศัตรูม้วยไม่กล้ารอน

โอวาท ทรงสอนพึงสังวรณ์ และจดจำ

รักชาติศาสนาหมั่นค้นคว้า ศึกษาธรรม

จงร่วมงานกันนำจิตชอกช้ำสู่พระองค์

388. อาการของพระเจ้านั้น

F1/2

อาการของพระเจ้านั้น ซึ่งเราเห็นกันด้วยตาไม่ได้

แต่เราก็มีธรรมชาติ ปรากฏชัดในสิ่งทรงสร้าง

ของเหล่านี้ก็เห็นเป็นพยาน เขาทั้งหลายแก้ตัวไม่

ได้ ว่าไม่รู้จักพระเป็นเจ้า เหตุว่าตาของเขาเอง

ได้เห็นธรรมชาตินี้อยู่อย่างชัดเจน แล้วยังไม่ยอม

เชื่อถือ ว่ามีพระเจ้า ว่ามีพระเจ้า แล้วใจของเขาจึง

มืดมัว จึงยึดถือ ล้วนแต่ของอนิจจัง ซึ่งไม่ใช่ยั่งยืน

388. อาการของพระเจ้านั้น

F2/2

พระเจ้าเป็นผู้ประทาน ให้มีอาหารทุกมื้อไม่ขาด

จากดินและฟ้าโปรยลงมา เป็นห่าฝนให้คนกินดื่ม

มีพืชงอกงามตามพื้นแผ่นดิน มนุษย์กินไม่รู้จักสิ้น

เหตุนี้เราจึงโมทนา ผู้สร้างฟ้าจักรวาล

เราขอบพระคุณพระองค์ซึ่งได้ประทาน อาหารทุก

วันเวลา เราขอบพระคุณ เราขอบพระคุณ พระเจ้า

ผู้ทรงพระเมตตา แต่นี้ไป ข้าขอถวายจิตใจ

แก่พระเจ้าผู้เดียว

389. วันนี้อันเป็นวันดี

F1/3

วันนี้อันเป็นวันดี ขอเชิญน้องพี่จงมาสรรเสริญ

พระองค์ผู้ทรงเจริญ ให้ความเพลิดเพลินแก่

เราทั้งหลาย มาเถิดอย่าช้า จงมาไว ๆ หญิง

ชายทั้งมวลจงชวนกันมา สรรเสริญผู้ทรง

พระคุณ สรรเสริญผู้ทรงพระคุณ

ที่ได้การุณย์ของพระบิดา

389. วันนี้อันเป็นวันดี

F2/3

เราขอสรรเสริญพระองค์ ผู้เสด็จลงมายังโลกา

นามว่าบุตรสุดที่รัก ที่ได้ยอมจากสวรรค์ชั้นฟ้า

คือพระเยซูผู้ช่วยประชา ยอมตายไถ่บาปเรา

ทราบทั่วหล้า สรรเสริญผู้ทรงพระคุณ

สรรเสริญผู้ทรงพระคุณ

ที่ได้การุณย์ของพระบุตรา

389. วันนี้อันเป็นวันดี

F3/3

องค์พระวิญญาณทรงนำ ให้เราติดตามต่อไป

ข้างหน้า ต่อสู้กับอุปสรรค และความทุกข์ยาก

ลำบากนานา อย่ากลัวอะไร พระให้บัญชา

อยู่ด้วยกับเราตามกล่าววาจา สรรเสริญผู้ทรง

พระคุณ สรรเสริญผู้ทรงพระคุณ

ที่ได้การุณย์ข้าตลอดมา

390. รอดอยู่ในหัตถ์พระเยซู (Safe in the arms of Jesus)

F1/6

รอดอยู่ในหัตถ์พระเยซู ใจข้าหยุดพักแหมดห่วง

ที่นั้นร่มเย็นด้วยความรัก รอดอยู่ภายในพระทรวง

มีทูตสวรรค์บรรเลงเพลง

ต้อนรับข้าเข้าสวรรค์

ให้ข้าพักอยู่ที่เมืองนั้น

มีความสุขอยู่นิรันดร

390. รอดอยู่ในหัตถ์พระเยซู (Safe in the arms of Jesus)

F2/6

[ร้องรับ]

รอดอยู่ในหัตถ์พระเยซู

ใจข้าหยุดพักแหมดห่วง

ที่นั้นร่มเย็นด้วยความรัก

รอดอยู่ภายในพระทรวง

390. รอดอยู่ในหัตถ์พระเยซู (Safe in the arms of Jesus)

F3/6

รอดอยู่ในหัตถ์พระเยซู รอดพ้นจากความรำคาญ

พ้นจากการล่อลวงของมาร

บาปไม่ทำร้ายรังความ

พ้นจากสงสัยและความกลัว

พันจากความทุกข์เศร้าโศก

พ้นจากศัตรูคอยรบกวน

พ้นการทดลองของโลก

390. รอดอยู่ในหัตถ์พระเยซู (Safe in the arms of Jesus)

F4/6

[ร้องรับ]

รอดอยู่ในหัตถ์พระเยซู

ใจข้าหยุดพักแหมดห่วง

ที่นั้นร่มเย็นด้วยความรัก

รอดอยู่ภายในพระทรวง

390. รอดอยู่ในหัตถ์พระเยซู (Safe in the arms of Jesus)

F5/6

รอดอยู่ในหัตถ์พระเยซู ข้ารอดพ้นจากอบาย

อยู่ในพระทรวงพระเยซู ใจข้าหยุดพักสบาย

ทรงเป็นที่พึ่งให้ข้ารอด

และวายพระชนม์เพื่อข้า

เป็นเหมือนศิลาอันถาวร ข้าไว้ใจทุกเวลา

390. รอดอยู่ในหัตถ์พระเยซู (Safe in the arms of Jesus)

F6/6

[ร้องรับ]

รอดอยู่ในหัตถ์พระเยซู

ใจข้าหยุดพักแหมดห่วง

ที่นั้นร่มเย็นด้วยความรัก

รอดอยู่ภายในพระทรวง

391. ถ้าเราเดินตามพระเจ้า (Trust and obey)

F1/8

ถ้าเราเดินตามพระเจ้า พระเยซูทรงนำเรา

และประทานรัศมี ให้อิ่มหนำ

เมื่อเราทำตามพระทัย พระองค์สถิตในใจ

ของทุกคนที่ยอมเชื่อและฟังคำ

391. ถ้าเราเดินตามพระเจ้า (Trust and obey)

F2/8

[ร้องรับ]

เชื่อและฟังคำ ไม่มีทางอื่นเที่ยงธรรม

พระเยซูโปรดให้ความสุข

แก่ผู้เชื่อและฟังคำ

391. ถ้าเราเดินตามพระเจ้า (Trust and obey)

F3/8

ไม่มีทุกข์เกิดขึ้นได้ ไม่มีมืดในจิตใจ

เพราะอำนาจของพระคริสต์ ขับไล่ไป

ไม่ต้องกลัวหรือสงสัย ไม่มีโศกเศร้าร้องไห้

มาแผ้วพานเมื่อเราเชื่อและฟังคำ

391. ถ้าเราเดินตามพระเจ้า (Trust and obey)

F4/8

[ร้องรับ]

เชื่อและฟังคำ ไม่มีทางอื่นเที่ยงธรรม

พระเยซูโปรดให้ความสุข

แก่ผู้เชื่อและฟังคำ

391. ถ้าเราเดินตามพระเจ้า (Trust and obey)

F5/8

ถ้าเรามีความลำบาก หรือถ้ามีความทุกข์ยาก

พระเยซูทรงช่วยให้ พ้นมารร้าย

หากมีความทุกข์เหลือหลาย ไม่ต้องยาก

ซ้ำช้ำใจ พระองค์ช่วยผู้ที่เชื่อและฟังคำ

391. ถ้าเราเดินตามพระเจ้า (Trust and obey)

F6/8

[ร้องรับ]

เชื่อและฟังคำ ไม่มีทางอื่นเที่ยงธรรม

พระเยซูโปรดให้ความสุข

แก่ผู้เชื่อและฟังคำ

391. ถ้าเราเดินตามพระเจ้า (Trust and obey)

F7/8

ความสัมพันธ์อันชื่นใจ จะนั่งใกล้

พระบาทไท้ เราจะเดินอยู่เคียงข้างพระผู้ไถ่

ให้ไปไหนเต็มใจไป ยินดีทำตามพระทัย

ไม่ต้องกลัวแต่จงเชื่อและฟังคำ

391. ถ้าเราเดินตามพระเจ้า (Trust and obey)

F8/8

[ร้องรับ]

เชื่อและฟังคำ ไม่มีทางอื่นเที่ยงธรรม

พระเยซูโปรดให้ความสุข

แก่ผู้เชื่อและฟังคำ

392. ขอสวมทับทรงชำระใจ (Fill me now)

F1/8

ขอสวมทับทรงชำระใจ

โอพระวิญญาณทรงเจิมเกล้าไว้

เติมให้เต็ม ดวงใจของข้า

โปรดเสด็จมาในใจเดี๋ยวนี้

392. ขอสวมทับทรงชำระใจ (Fill me now)

F2/8

[ร้องรับ]

พระวิญญาณเสด็จมา

ขอทรงเติมให้เต็มใจข้า

เติมให้เต็มดวงใจของข้า

โปรดเสด็จมาในใจเดี๋ยวนี้

392. ขอสวมทับทรงชำระใจ (Fill me now)

F3/8

พระวิญญาณทรงเติมข้าได้

ข้าไม่รู้ว่าทรงเติมอย่างไร

ข้าต้องการ พระองค์นักหนา

โปรดเสด็จมาในใจเดี๋ยว

392. ขอสวมทับทรงชำระใจ (Fill me now)

F4/8

[ร้องรับ]

พระวิญญาณเสด็จมา

ขอทรงเติมให้เต็มใจข้า

เติมให้เต็มดวงใจของข้า

โปรดเสด็จมาในใจเดี๋ยวนี้

392. ขอสวมทับทรงชำระใจ (Fill me now)

F5/8

ข้าเป็นคนแสนจะอ่อนแอ

ข้ามักพ่ายแพ้ขอกราบบาทา

พระวิญญาณ ประทานพรกล้า

ขอเติมใจข้าเต็มเดี๋ยวนี้

392. ขอสวมทับทรงชำระใจ (Fill me now)

F6/8

[ร้องรับ]

พระวิญญาณเสด็จมา

ขอทรงเติมให้เต็มใจข้า

เติมให้เต็มดวงใจของข้า

โปรดเสด็จมาในใจเดี๋ยวนี้

392. ขอสวมทับทรงชำระใจ (Fill me now)

F7/8

ทรงปลอบโยนอวยพรรักษา

หุ้มห่อใจข้าสะอาดสดใส

ผู้ปลอบโยน อวยพรรักษา

เชิญมาทรงเติมให้เต็มเดี๋ยวนี้

392. ขอสวมทับทรงชำระใจ (Fill me now)

F8/8

[ร้องรับ]

พระวิญญาณเสด็จมา

ขอทรงเติมให้เต็มใจข้า

เติมให้เต็มดวงใจของข้า

โปรดเสด็จมาในใจเดี๋ยวนี้

393. พระวิญญาณประทานพระพร

F1/6

พี่น้องเอย ขอฟัง

ข้อยซิเล่าให้ฟังถึงองค์พระเยซูคริสต์

ผู้ทรงฤทธิ์ยิ่งใหญ่ บ่มีไผเกิน

ขอเชิญท่านฟังให้ดีนะพี่น้องเอย

393. พระวิญญาณประทานพระพร

F2/6

[ร้องรับ]

อกเอยบ่เคยพบผ่าน

ขอพระวิญญาณ

ประทานพระพรให้เต็ม

หัวใจของข้อยเปี่ยมล้น

ดวงกมลสุขเสียจนอิ่มใจ

393. พระวิญญาณประทานพระพร

F3/6

พี่น้องเอย ขอจำ

ข้อยซิเล่าน้ำคำพระคัมภีร์ชี้ไข

ว่าองค์พระเยซู มาสู่เมืองไทย

ก็ด้วยจิตใจฮักคนไทยทุกคน

393. พระวิญญาณประทานพระพร

F4/6

[ร้องรับ]

อกเอยบ่เคยพบผ่าน

ขอพระวิญญาณ

ประทานพระพรให้เต็ม

หัวใจของข้อยเปี่ยมล้น

ดวงกมลสุขเสียจนอิ่มใจ

393. พระวิญญาณประทานพระพร

F5/6

พี่น้องเอย ขอดู

ว่าองค์พระยซูผู้ประเสริฐนักหนา

ไถ่ให้เฮาพ้นภัย และบาปนานา

องค์พระบุตราพระมาซีฮาช่วยเฮา

393. พระวิญญาณประทานพระพร

F6/6

[ร้องรับ]

อกเอยบ่เคยพบผ่าน

ขอพระวิญญาณ

ประทานพระพรให้เต็ม

หัวใจของข้อยเปี่ยมล้น

ดวงกมลสุขเสียจนอิ่มใจ

394. ภูเขาแห่งพระคุณ

F1/3

พระคุณใหญ่ยิ่งจริงนัก โอ้ว่าความรัก

ความรักความเมตตา

ภูเขาชื่อว่ากลโกธา เป็นที่ข้าเห็นพระคุณ

โถพระเยซูสู้ทน ทุกข์ยากมากล้น

ยอมรับทุกข์สู้ทน

394. ภูเขาแห่งพระคุณ

F2/3

เหมือนคนเลวสิ้นดี พลีพระกายวายชนม์

ทรชนโบยตี เขาไม่ปรานี ตรึงท่านที่กางเขน

ด่าประจาน โถคนใจมาร

เหลือเดนเขาทำท่านเช่นเป็นโจร

แท้จริงพระองค์มิทรงผิดเลย

394. ภูเขาแห่งพระคุณ

F3/3

เขายังได้เย้ยเอ่ยคำ กล่าวหาปรักปรำ

เหยียดหยามนานา ไร้ความเมตตาเป็นธรรม

เขานำพระองค์ให้ทรงมงกุฏหนามสาน

เพื่อประจานให้อาย รักมนุษย์มากมาย

จนวายชีวา ปวงข้าได้เห็นพระคุณ

พระคุณของพระเยซู

395. เช้าค่ำย่ำสนธยา

F1/3

เช้าค่ำย่ำสนธยา เมื่อได้เวลานมัสการ

แต่พระเจ้าทรงฤทธิ์กับองค์พระคริสต์

พระวิญญาณเป็นนิจกิจประจำวัน

บรรเลงร้องเพลงประสาน เพื่อเป็นการ

ถวายเกียรติ เสริมส่ง แด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ใหญ่

ให้เราชาวไทยมีใจมั่นคงขอพระองค์

ทรงอวยพระพรให้เราถาวรวัฒนาสืบไป

395. เช้าค่ำย่ำสนธยา

F2/3

หมั่นอธิษฐาน ขอพรสวรรค์ทุกวันอย่าคลาย

อ่านพระธรรมคัมภีร์ ไว้ได้เป็นที่ เล้าโลมจิตใจ

เตือนจิตมวลมิตรทั้งหลาย อบรมการบ่มนิสัย

ให้มีใจสามัคคี ร่วมกันตามพระคำทรงนำกิจการ

ขอพระวิญญาณสวมทับดวงใจฝากดวงจิต

พระคริสต์ไว้ใกล้ ขอตามพระไปด้วยใจภักดี

395. เช้าค่ำย่ำสนธยา

F3/3

สิ่งสมบัติพัสถาน เป็นของประทาน

พระเจ้าให้ฟรีเราไม่มีสิ่งใด นอกจากกายใจ

ถวายยอมพลี แด่องค์พระทรงศักดิ์ศรี

ความรักเพื่อเป็นสักขีพวกเรานี้ขอสรรเสริญ

พระคุณ การเคารพเพื่อความอบอุ่น

ถวายพระคุณด้วยการร้องเพลง

บททำนองการร้องบทเพลง

เสียงร้องของเพลง เพื่อสดุดี

396. ข้าเจ้าบรรเลงเพลงมหาชัย

F1/4

ข้าเจ้าบรรเลงเพลงมหาชัย พระคริสต์ฤทธิ

ไกรอาจหาญ สู้รบมีชัยขับไล่หมู่มาร

ทรงชำนะเหล่าพาลพาลา

ชำนะเหล่าพาลพาลา เออ

396. ข้าเจ้าบรรเลงเพลงมหาชัย

F2/4

ข้าเจ้าบรรเลงเพลงแห่งพระคริสต์

ผู้พิชิตความมรณา ทรงปลงพระชนม์

เพื่อไถ่พวกข้าฯ ให้พ้นโทษาที่มากมี

พ้นโทษาที่มากมี เออ

396. ข้าเจ้าบรรเลงเพลงมหาชัย

F3/4

ข้าฯ สรรเสริญร้องเพลงสาธุการ

เกริกก้องกังวานปฐพี มาร่วมร้องเพลง

ด้วยใจยินดี เพื่อสดุดีพระทรงชัย

สดุดีพระทรงชัย เออ

396. ข้าเจ้าบรรเลงเพลงมหาชัย

F4/4

ขอพระทรงนำให้ข้าฯ ดำเนิน เดินตาม

ทางอันเหยียดตรงไป ข้าฯ ขอเดินตาม

ด้วยความไว้ใจ ตราบพบไท้ในวิมานแมน

พบไท้ในวิมานแมน เออ

397. พระวิญญาณผู้ทรงพระคุณ

F1/6

โอ้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงพระคุณ

ทรงการุณย์เมตตาข้าทุกวัน

นับตั้งแต่บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณ

ทรงประทานชีวิตสถิตภายใน

397. พระวิญญาณผู้ทรงพระคุณ

F2/6

โอ้องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ชูฤทัย

นำพาไปให้พลังสร้างสัมพันธ์

แนะนำข้าพาไปสู่สุขสราญ

ทุกคืนวันชีวิตสนิทพระองค์

397. พระวิญญาณผู้ทรงพระคุณ

F3/6

ข้าขอสรรเสริญพระบิดาผู้บริสุทธิ์

องค์พระคริสต์ พระบุตราผู้ปรานี

ยอมพลีพระชนม์ พระวิญญาณผู้

ประทานพระพรเหลือล้น

ข้าทุกคนขอถวายกายใจวิญญาณ

397. พระวิญญาณผู้ทรงพระคุณ

F4/6

โอ้องค์พระวิญญาณ

ทรงอวยพรให้เราทุกวัน

ทรงทำงานร่วมใจให้ฤทธี

สำแดงเดชทำลายบาปปราบโลกีย์

ทุกนาทีชีวิตติดตามพระองค์

397. พระวิญญาณผู้ทรงพระคุณ

F5/6

ข้าขอสรรเสริญพระบิดาผู้บริสุทธิ์

องค์พระคริสต์ พระบุตราผู้ปรานี

ยอมพลีพระชนม์ พระวิญญาณผู้

ประทานพระพรเหลือล้น

ข้าทุกคนขอถวายกายใจวิญญาณ

397. พระวิญญาณผู้ทรงพระคุณ

F6/6

โอ้องค์พระวิญญาณ

ทรงอวยพรให้เราทุกวัน

ทรงทำงานร่วมใจให้ฤทธี

สำแดงเดชทำลายบาปปราบโลกีย์

ทุกนาทีชีวิตติดตามพระองค์

398. โปรดอภัยให้ข้า

F1/6

ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอได้

โปรดเมตตาให้ข้าฯ เข้าเดินทาง

ในพระคุณยิ่งยง ที่พระองค์ทรงวาง

เป็นหนทางที่มนุษย์ชาติปรารถนา

398. โปรดอภัยให้ข้า

F2/6

[ร้องรับ]

ขอทรงโปรดผ่อนลงโทษช้าฯเอ๋ย

เพราะมากนักหนาเกินจะให้อภัย

ขอทรงโปรดผ่อนลงโทษข้าฯ

เอ๋ยให้ควมบาปหยาบช้าหายสิ้นไปเอย

398. โปรดอภัยให้ข้า

F3/6

โอ้องค์พระผู้ช่วย

ทรงอำนวยความรอดให้

แม้เราจะบาป แต่ได้กลับเป็นไท

พระองค์ทรงตาย วายพระชนม์เพื่อเรา

398. โปรดอภัยให้ข้า

F4/6

[ร้องรับ]

ขอทรงโปรดผ่อนลงโทษช้าฯเอ๋ย

เพราะมากนักหนาเกินจะให้อภัย

ขอทรงโปรดผ่อนลงโทษข้าฯ

เอ๋ยให้ควมบาปหยาบช้าหายสิ้นไปเอย

398. โปรดอภัยให้ข้า

F5/6

นี่คือสิ่งที่เราควรรับ

พร้อมสรรพพระองค์จัดสรร

ความจริงทุกสิ่งอัน

ยังเป็นประกันมาจนวันนี้

ให้เราได้ชีวีอันนิรันดร์มั่นคง

398. โปรดอภัยให้ข้า

F6/6

[ร้องรับ]

ขอทรงโปรดผ่อนลงโทษช้าฯเอ๋ย

เพราะมากนักหนาเกินจะให้อภัย

ขอทรงโปรดผ่อนลงโทษข้าฯ

เอ๋ยให้ควมบาปหยาบช้าหายสิ้นไปเอย

399. เติบโตร่วมกัน

F1/6

เราทุกคนต่างก็ไม่เหมือนกัน

แต่เราสัมพันธ์กันในพระเยซู

พระองค์เป็นรากฐานของเรา

ควรเราให้พระองค์เป็นหนึ่ง

ให้เป็นที่พึ่งในการเติบโต

399. เติบโตร่วมกัน

F2/6

[ร้องรับ]

เติบโต เติบโต

ร่วมกันในพระเยซูคริสต์

อย่าลืมว่าฤทธิ์อำนาจอยู่ในเรา

มีหลายพันเท่า ช่วยเราเติบโต

399. เติบโตร่วมกัน

F3/6

เรารู้ดีว่ามีพันธะต่อกัน

ต่างมีสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียว

ทุกคนต่างเป็นส่วนของกัน

อย่าได้กีดกันชิงกันเป็นใหญ่

แล้วเราจะได้จำเริญ เติบโต

399. เติบโตร่วมกัน

F4/6

[ร้องรับ]

เติบโต เติบโต

ร่วมกันในพระเยซูคริสต์

อย่าลืมว่าฤทธิ์อำนาจอยู่ในเรา

มีหลายพันเท่า ช่วยเราเติบโต

399. เติบโตร่วมกัน

F5/6

ในพระองค์ผู้ทรงมีฤทธิ์เดชา

พวกเรานั้นมาร่วมสมานไมตรี

ขอจงเห็นใจกันและกัน

ช่วยเหลือแบ่งปันรักกันไว้เถิด

ผู้ทรงล้ำเลิศเป็นแหล่งเติบโต

399. เติบโตร่วมกัน

F6/6

[ร้องรับ]

เติบโต เติบโต

ร่วมกันในพระเยซูคริสต์

อย่าลืมว่าฤทธิ์อำนาจอยู่ในเรา

มีหลายพันเท่า ช่วยเราเติบโต

400. เชิญร่วมใจนมัสการ

G1/2

สวัสดีวันนี้สุขใจเราทั้งหลายขอรับพระพร

จากสมเด็จพระทรงศร นามว่าพระเยโฮวาห์

เราทั้งหลายได้ศึกษา พระคำของพระบิดา

พระคำของพระบิดา พระวิญญาณ

เป็นผู้นำประชุม

400. เชิญร่วมใจนมัสการ

G2/2

ขอจงร่วมใจอธิษฐาน นมัสการด้วยใจภาคภูมิ

ขอพระองค์ทรงควบคุม การประชุมให้สติปัญญา

ขอพระคริสต์สถิตกับข้า ทุกวันทุกกาลเวลา

ทุกวันทุกกาลเวลา ในนามว่าพระมหาเยซู

401. ทางชีวีข้านี้ ดำเนิน

G1/2

ทางชีวีข้านี้ ดำเนิน ขออัญเชิญพระองค์

นำพา แม้ว่ามีโพยภัยใดใด ไม่ท้อแท้แต่ยืนยง

เพราะพระองค์ทรงเคียงข้างเดิน

มั่นใจ ไม่กลัวเกรง

401. ทางชีวีข้านี้ ดำเนิน

G2/2

แม้คลื่นลมพัด โหมกระหน่ำ ข้ายังรักมั่นคง

ขอยึดองค์มั่นคงศรัทธา ติดตามไปทุกวัน

เวลา ฝ่าฟันพ้นภยันตราย ปลอดภัยแน่นอน

ขอบพระคุณพระผู้ทรงช่วย อวยชัยให้พลัง

จงศรัทธาเสริมความวางใจ ในองค์พระผู้ไถ่

402. หากจะรักจงรักอย่างสุดใจ

G1/8

หากจะรักจงรักอย่างสุดใจ

ไม่จำสิ่งผิด ให้จิตขื่นขม

รักที่เคยชม คงไม่ต้องช้ำตรอมตรม

ภิรมย์ใจภักดิ์ รักไม่จืดจางให้ห่างหาย

402. หากจะรักจงรักอย่างสุดใจ

G2/8

[ร้องรับ]

เมื่อรักยังชื่นโลกก็รื่นรมย์ แต่เมื่อรักขม

ต้องอกตรมอยู่เพียงผู้เดียว ความรัก

พระองค์มั่นคงแน่นอน

เหมือนดังอักษร ที่จารึกไว้ ชั่วนิรันดร์

402. หากจะรักจงรักอย่างสุดใจ

G3/8

หากจะรักความรักย่อมอดทนนาน

เหมือนดังไม้บาน รับรุ่งอรุณกาล

แม้มีเมฆินทร์ เมฆหมอกพายุทุกข์ทน

ก็ยังยืนต้น มีความหวังรับตะวันมา

402. หากจะรักจงรักอย่างสุดใจ

G4/8

[ร้องรับ]

เมื่อรักยังชื่นโลกก็รื่นรมย์ แต่เมื่อรักขม

ต้องอกตรมอยู่เพียงผู้เดียว ความรัก

พระองค์มั่นคงแน่นอน

เหมือนดังอักษร ที่จารึกไว้ ชั่วนิรันดร์

402. หากจะรักจงรักอย่างสุดใจ

G5/8

หากจะรักจงรักอย่างพระเยซู

ผู้พลีชีวีบนแท่นบูชา

แม้วันเวลา เนิ่นนานผ่านพ้นเพียงไร

ทรงไม่แปรผัน ดังรักโลกนี้ที่รวนเร

402. หากจะรักจงรักอย่างสุดใจ

G6/8

[ร้องรับ]

เมื่อรักยังชื่นโลกก็รื่นรมย์ แต่เมื่อรักขม

ต้องอกตรมอยู่เพียงผู้เดียว ความรัก

พระองค์มั่นคงแน่นอน

เหมือนดังอักษร ที่จารึกไว้ ชั่วนิรันดร์

402. หากจะรักจงรักอย่างสุดใจ

G7/8

สุดจะรักความรักองค์พระเยซู

ผู้พลีชีวีบนที่บูชา

แม้วันเวลา เนิ่นนานผ่านพ้นเพียงใด

ทรงไม่แปรผัน ดังรักโลกนี้ที่รวนเร

402. หากจะรักจงรักอย่างสุดใจ

G8/8

[ร้องรับ]

เมื่อรักยังชื่นโลกก็รื่นรมย์ แต่เมื่อรักขม

ต้องอกตรมอยู่เพียงผู้เดียว ความรัก

พระองค์มั่นคงแน่นอน

เหมือนดังอักษร ที่จารึกไว้ ชั่วนิรันดร์

403. ความสุขยืนยงคงมาสู่ผู้ชอบธรรม

G1/4

ความสุขยืนยงคงมาสู่ผู้ทำชอบ

ประกอบด้วยใจผ่องใสศรัทธา

ใส่ใจทำตามบัญญัติพระเยโฮวาห์

เดินในมรรคา แห่งสาธุชน

403. ความสุขยืนยงคงมาสู่ผู้ชอบธรรม

G2/4

ได้ความจำเริญเพลิดเพลินจิตรื่นชื่นบาน

เหมือนพฤกษ์ตระการริมธารเปี่ยมชล

ก้านกิ่งสดเขียวไม่เหี่ยวแห้งเมื่อแล้งฝน

แต่มีดอกผล ตามกาลเวลา

403. ความสุขยืนยงคงมาสู่ผู้ชอบธรรม

G3/4

ฝ่ายทางคนชั่วหาเป็นดังเช่นนั้นไม่

เหมือนแกลบกระจายตามสายลมพา

ดังนั้นคนชั่วจะต้องทุกข์เวทนา

วันเมื่อพระมา พิพากษาคน

403. ความสุขยืนยงคงมาสู่ผู้ชอบธรรม

G4/4

กิจการคนชั่วย่อมพินาศย่อยยับไป

ทำไว้อย่างไรย่อมได้แก่ตน

แต่ความชอบธรรมย่อมนำคนให้ได้ดล

บรรลุยังผล ดังตนมุ่งปอง

404. ขอพระองค์ทรงช่วย

G1/4

ขอพระเจ้าเป็นหนึ่งในชีวิต ขอพระคริสต์

เป็นหนึ่งในใจ พระวิญญาณ ชูกำลัง

ให้ความหวังตรงไป สู่หลักชัย

ในองค์พระเยซู

404. ขอพระองค์ทรงช่วย

G2/4

เพราะพระเจ้าเป็นใหญ่ในสวรรค์

สามภาคนั้นทรงแบ่งช่วยชู

พระองค์ทรงแบ่งสละ ช่วยทางพระเยซู

ให้ได้รู้ แผนการไถ่ของพระองค์

404. ขอพระองค์ทรงช่วย

G3/4

[บทแยก]

ไม่มีใครเหนือในทุกสิ่ง ไม่มีใครเป็น

ความจริงเหมือนพระองค์

สรรเสริญพระเยซู ให้ได้รู้โดยตรง

ที่พระองค์ทรงอยู่ในพระบิดา

404. ขอพระองค์ทรงช่วย

G4/4

เพราะพระเจ้าดำรงก่อน เป็นชีวิต

มากด้วยฤทธิ์มีอยู่นานา

ขอทรงนำ ติดสนิท ให้ชีวิตมีตรา

สู่อาณา พระนิเวศน์ ของพระองค์

405. ข้าต้องไปฟากข้างโน้น (To the regions beyond)

G1/6

ข้าต้องไปฟากข้างโน้น ข้าต้องไปยังแดนไกล

ไม่มีใครเคยบอกเรื่องความรอดบาป

คนนับล้านไม่เคยฟัง เรื่องพระเยซูผู้ไถ่

ข้าต้องบอกเรื่องความรักความเมตตา

405. ข้าต้องไปฟากข้างโน้น (To the regions beyond)

G2/6

[ร้องรับ]

ข้าต้องไปฟากข้างโน้น

ไปประกาศ ข่าวประเสริฐ

ข้าต้องไปให้โลกทราบ

เรื่องความรอดพ้นจากบาป

405. ข้าต้องไปฟากข้างโน้น (To the regions beyond)

G3/6

แดนกันดารก็ต้องไป เมื่อพระองค์ทรงบัญชา

ไม่คำนึงหรือคิดถึงความสบาย

ใครจะว่าข้าโง่เง่า เป็นคนบ้าก็ตามใจ

ข้าอิ่มใจเมื่อพระองค์พอพระทัย

405. ข้าต้องไปฟากข้างโน้น (To the regions beyond)

G4/6

[ร้องรับ]

ข้าต้องไปฟากข้างโน้น

ไปประกาศ ข่าวประเสริฐ

ข้าต้องไปให้โลกทราบ

เรื่องความรอดพ้นจากบาป

405. ข้าต้องไปฟากข้างโน้น (To the regions beyond)

G5/6

เราทั้งหลายใช้เวลา หาอำนาจความสบาย

เหตุไรเขลาเมาสนุกสุขชั่วคราว

จงตื่นขึ้นจากใจแคบ เลิกใจดำรู้จักอาย

ช้าอยู่ไยรีบไปบอกคนทั้งหลาย

405. ข้าต้องไปฟากข้างโน้น (To the regions beyond)

G6/6

[ร้องรับ]

ข้าต้องไปฟากข้างโน้น

ไปประกาศ ข่าวประเสริฐ

ข้าต้องไปให้โลกทราบ

เรื่องความรอดพ้นจากบาป

406. เชิญมาเชิญมาอย่าช้า

G1/7

[ร้องรับ]

เชิญมาเชิญมา อย่าช้า เชิญมาเชิญมาร่วมกัน

บรรเลงเพลงประสานชื่นบานในฤทัย

แม้ทุกข์จะมากล้น ทุกคนสู้ทนได้

โปรดจงอย่าหวั่นไหวพระเยซูให้เรามีชัย

406. เชิญมาเชิญมาอย่าช้า

G2/7

พระเจ้าสั่งเราทุกคน โลกนี้หมองหม่น

ทุกข์ทนนานา

อย่าทุกข์อย่าท้อรอท่า มุ่งหน้าฟันฝ่าต่อไป

ความเชื่อที่มีอยู่ องค์พระเยซูมอบให้

โปรดจงวางใจไว้ ในพระเยซูผู้เดียว

406. เชิญมาเชิญมาอย่าช้า

G3/7

[ร้องรับ]

เชิญมาเชิญมา อย่าช้า เชิญมาเชิญมาร่วมกัน

บรรเลงเพลงประสานชื่นบานในฤทัย

แม้ทุกข์จะมากล้น ทุกคนสู้ทนได้

โปรดจงอย่าหวั่นไหวพระเยซูให้เรามีชัย

406. เชิญมาเชิญมาอย่าช้า

G4/7

ทุกข์ยากจงอย่าหวั่นไหว พระคริสต์อยู่

ใกล้แม้ไปหรือมา หากแม้เรานั้นยอมรับว่า

พระองค์เมตตาปรานี

ยามนอนพระองค์เฝ้า ห่วงเราในทุกทุกที่

พวกเราจึงยินดี เพราะความปรานีมากมาย

406. เชิญมาเชิญมาอย่าช้า

G5/7

[ร้องรับ]

เชิญมาเชิญมา อย่าช้า เชิญมาเชิญมาร่วมกัน

บรรเลงเพลงประสานชื่นบานในฤทัย

แม้ทุกข์จะมากล้น ทุกคนสู้ทนได้

โปรดจงอย่าหวั่นไหวพระเยซูให้เรามีชัย

406. เชิญมาเชิญมาอย่าช้า

G6/7

งานหนักตรากตรำจำไว้ พระคริสต์มาตาย

เพื่อเราทุกคน จะทุกข์จะท้อจะหมองหม่น

พระองค์แลกด้วยชีวัน

เรามีความหวังใหม่ อยู่ในสวรรค์ไม่หวั่น

ห่างทุกข์มีสุขสันต์ ร้องเพลงบรรเลงจากใจ

406. เชิญมาเชิญมาอย่าช้า

G7/7

[ร้องรับ]

เชิญมาเชิญมา อย่าช้า เชิญมาเชิญมาร่วมกัน

บรรเลงเพลงประสานชื่นบานในฤทัย

แม้ทุกข์จะมากล้น ทุกคนสู้ทนได้

โปรดจงอย่าหวั่นไหวพระเยซูให้เรามีชัย

407. เราคริสเตียน

C1/4

[พูด] ลุกขึ้นซิๆๆๆ คริสเตียนลุกขึ้นซิ

เราคริสเตียนๆ

ลุกขึ้นต่อต้าน เผด็จการซาตาน

ซาตานเจ้าเล่ห์ ผู้ถืออำนาจ

ก่อกวนพวกเรา ให้เราหลง ทางไป

407. เราคริสเตียน

C2/4

[ร้องรับ]

พวกเราคริสเตียน พวกเราคริสเตียน

ลุกขึ้นเพื่อต่อสู้ ให้เอาพระเยซู

เป็นผู้ชูกำลัง เพื่อต่อต้านซาตาน

สู้ด้วยความมั่นใจ และเชื่อใน พระองค์

407. เราคริสเตียน

C3/4

[พูด] ลุกขึ้นเถิดๆ เราจะมีชัยคริสเตียนลุกขึ้นเถิด

พระเยซูคริสต์ พิชิตความตาย

พวกเหล่ามารร้าย ย่อยยับกันไป

เยซูมีชัย วางใจเยซู พวกเราต้องสู้

เชิญลุกขึ้นซิ

407. เราคริสเตียน

C4/4

[ร้องรับ]

พวกเราคริสเตียน พวกเราคริสเตียน

ลุกขึ้นเพื่อต่อสู้ ให้เอาพระเยซู

เป็นผู้ชูกำลัง เพื่อต่อต้านซาตาน

สู้ด้วยความมั่นใจ และเชื่อใน พระองค์

408. อย่าอวดตนว่าเป็นคนดีที่สุดแล้ว

G1/3

อย่าอวดตน ว่าเป็นคนดีที่สุดแล้ว

ย่อมคลาดแคล้ว เพราะปัญญามนุษย์นี่หนอ

องค์พระเยซูเจ้า เห็นว่าเราดีไม่มีพอ

แม้นเปรียบเทียบแล้วหนา

ผ้าขี้ริ้ว ดีกว่ามากมาย

408. อย่าอวดตนว่าเป็นคนดีที่สุดแล้ว

G2/3

ด้วยคนเรา ใจโง่เขลาไม่ยอมเชื่อฟัง

เมื่อพลาดพลั้ง ความหวังพลันสูญสิ้นสลาย

เรามิรู้ได้ว่า ถึงเวลาพระเจ้าเมื่อไร

ชีวิตทุกวันใกล้ รีบกลับใจ จงได้เชื่อฟัง

408. อย่าอวดตนว่าเป็นคนดีที่สุดแล้ว

G3/3

อย่าอวดตัว โปรดจงกลัวองค์พระเบื้องบน

ให้อดทน น้อมใจตนและถ่อมเข้าไว้

องค์พระเยซูกล่าว สอนให้เราจงได้เข้าใจ

ผู้น้อยจะได้เป็นใหญ่ ที่สวรรค์

โดยท่านถ่อมตน

409. ฟงนฝ่าบุกไปหนใดเราไปทุกแห่ง

G1/4

ฟันฝ่าบุกไปหนใด เราไปทุกแห่ง

ทุกคนแข็งแกร่ง แม้เรี่ยวแรงจะอ่อนเพลีย

ถึงงานจะเสีย ไม่เพลียหัวใจเรามั่น

กอดคอกันตาย ไว้ลายศักดิ์ศรี

409. ฟงนฝ่าบุกไปหนใดเราไปทุกแห่ง

G2/4

[ร้องรับ]

ถวายตัวแด่องค์พระเยซู

ถวายตัวแด่องค์พระเยซู

แม้มารทะมึนเรายืนต่อสู้สง่า

พวกเราทั้งหลาย จงออกไปประกาศข่าวดี

409. ฟงนฝ่าบุกไปหนใดเราไปทุกแห่ง

G3/4

งานหนักเราเอางานเบา เราไม่เคยบ่น

ยอมสู้อดทน เพราะว่าเป็นหน้าที่ของเรา

แม้ใครจะหยาม ประณามก็ช่างปะไร

สู้ยอมทนไว้ เรายอมตายเพื่อองค์ราชันย์

409. ฟงนฝ่าบุกไปหนใดเราไปทุกแห่ง

G4/4

[ร้องรับ]

ถวายตัวแด่องค์พระเยซู

ถวายตัวแด่องค์พระเยซู

แม้มารทะมึนเรายืนต่อสู้สง่า

พวกเราทั้งหลาย จงออกไปประกาศข่าวดี

410. พระเยซูผู้ที่ข้าบูชา (Close to Thee)

G1/3

พระเยซู ผู้ที่ข้าบูชา เหนือชีวา และมิตรสหาย

ขอให้เดินใกล้ชิดพระผู้ไถ่ ขอติดตามจนกว่า

จะตาย ขออยู่ใกล้พระเยซู ขออยู่ใกล้พระเยซู

ตลอดทางชีวิตในโลกนี้ ข้าขอเดินชิดพระเยซู

410. พระเยซูผู้ที่ข้าบูชา (Close to Thee)

G2/3

ไม่อยากเพลิน กับสุขแห่งโลกนี้ หรือมีชื่อ

เสียงก้องกำจาย แต่ยินดีอดทนแม้เหนื่อยยาก

ร่วมลำบากกับพระผู้ไถ่ ขออยู่ใกล้พระเยซู

ขออยู่ใกล้พระเยซู ถึงลำบากยุ่งยากสักเพียงไร

ข้าขออยู่ชิดพระเยซู

410. พระเยซูผู้ที่ข้าบูชา (Close to Thee)

G3/3

เมื่อลำบาก จิตใจเกิดความกลัว ขอผู้ไถ่

ได้จูงมือข้า เมื่อประตูสวรรค์เปิดรับข้า

ขอให้ข้าเฝ้าใกล้พระองค์

ขออยู่ใกล้พระเยซู ขออยู่ใกล้พระเยซู

เมื่อประตูสวรรค์นิรันดร์เปิด

ข้าขออยู่ใกล้พระเยซู

411. เมืองบรมสุข

G1/4

แห่งนี้แสนสุขีจริงๆ เชิญซิท่านชายหญิง

เป็นความจริงเชิญเข้ามา สบายได้หายจากทุกข์

สันติสุขทั่วทั้งโลกา แห่งนี้ที่สถิตของพระบิดา

จัดเตรียมคอยท่า ผู้ผิดบาปที่กลับใจ

ท่านไม่ต้องกลัวเสียค่าตั๋วค่าอะไรๆ

ใครเชื่อวางใจ พระเจ้าจะให้ชีวิตนิรันดร์

411. เมืองบรมสุข

G2/4

เมืองนี้เป็นเมืองบรมสุข ต้อนรับคนทุกยุค

ทุกสมัยตลอดกาล คนแสวงหาทรงฤทธิ์

ตามพระคริสต์รับพระวิญญาณ

เชื่อกลับใจมอบถวายสารพัน

เชื่อพระองค์ทรงธรรมที่ พระองค์บัญชา

ทั่วโลกแผ่นดินหมดทั้งสิ้นเชิญเข้ามาๆ

พึ่งองค์พระบิดา ทั้งบุตราพระวิญญาณ

411. เมืองบรมสุข

G3/4

เมืองสวรรค์เป็นเมืองพระเจ้า พี่น้องต้องการ

ไหมเล่า ถ้าต้องการไปด้วยกัน ประพฤติและ

ปฏิบัติ ตามบัญญัติของพระเจ้านั้น

เข้าร่วมชีวิตกับพระคริสต์ติดพัน

เชื่อพระเจ้าเท่านั้น เชื่อมารอันตราย

สวรรค์ข้างหน้าคอยท่า เรานั้นอย่างไรๆ

เชิญไปกันได้ เพราะยังไม่สายยังทันเวลา

411. เมืองบรมสุข

G4/4

เชิญพี่น้องต้อนรับพระคริสต์ ให้เราละทิ้งชีวิต

เก่าอย่าเอาไว้ดีกว่า อย่าหลงทางโลกหลอกลวง

จะตกห้วงทุกข์ทรมา อย่าเข้าเทียมแอกกับคน

แยกศรัทธา เชื่อฟังคำสัญญา ในพระกิตติคุณ

ถ้าพึ่งพระคริสต์จะพบชีวิตสมบูรณ์ๆ

เพราะพระเจ้าค้ำจุน ชีวิตสมบูรณ์เราจึงมี

412. เชิญเชิญอย่าได้ช้า

G1/9

ท่านผู้ที่ทรงสร้าง

ทั้งโลกล่างและชั้นฟ้า

นามพระยะโฮวา

พระบุตราพระเยซู

412. เชิญเชิญอย่าได้ช้า

G2/9

ท่านรักโลกที่สุด จนส่งบุตร

ให้มาอยู่

ช่วยเราชาวชมพู

ให้ไปสู่เมืองสวรรค์

412. เชิญเชิญอย่าได้ช้า

G3/9

[ร้องรับ]

เชิญ เชิญ อย่าได้ช้า

เชิญ เชิญ อย่าได้ช้า

พวกเราชาวโลกา

รีบไปหาพระเยซูเชิญ

412. เชิญเชิญอย่าได้ช้า

G4/9

ท่านช่วยไม่ว่าใคร

ทั้งจีนไทยหมดด้วยกัน

พม่าและรามัญ

คนอธรรมทั่วโลกา

412. เชิญเชิญอย่าได้ช้า

G5/9

เมื่อก่อนฉันเคยคิด

วิปริตผิดหนักหนา

ว่าองค์พระบุตรา

ทรงเมตตาแต่ฝรั่ง

412. เชิญเชิญอย่าได้ช้า

G6/9

[ร้องรับ]

เชิญ เชิญ อย่าได้ช้า

เชิญ เชิญ อย่าได้ช้า

พวกเราชาวโลกา

รีบไปหาพระเยซู

412. เชิญเชิญอย่าได้ช้า

G7/9

ถ้าใครยังไม่เชื่อ

อย่าเพื่อเบื่อจงรอรั้ง

รีบอ่านคำสอนสั่ง

อย่าให้พลั้งดูจงดี

412. เชิญเชิญอย่าได้ช้า

G8/9

ไม่ช้าก็คงจบ สองเล่มครบ

เก่าใหม่มี

ชื่อว่าพระคัมภีร์

ศิษย์ท่านนี้ได้เรียบเรียง

412. เชิญเชิญอย่าได้ช้า

G9/9

[ร้องรับ]

เชิญ เชิญ อย่าได้ช้า

เชิญ เชิญ อย่าได้ช้า

พวกเราชาวโลกา

รีบไปหาพระเยซู

413. พระเยซูผู้ดีเลิศ

G1/4

โอ้องค์พระทรงชัยดีเลิศ ประเสริฐสาร

นามเยซูผู้อภิบาล บันดาลให้รอดพ้นภัย

พระองค์เท่านั้นทรงให้ รับความเป็นไท

ทั่วถ้วนทุกคน แม้นใครไม่รู้เชิญมาสู่

พระองค์เยซูผู้ทรงรักมิคลาย

413. พระเยซูผู้ดีเลิศ

G2/4

[ร้องรับ]

[ช.] ความรักพระองค์ไม่มีใครเหมือน [ญ.ไล่]

[ช.] สดใสกว่าเดือนในท้องนภา [ญ.ไล่]

[ช.] ทุกเช้าทุกเย็นเฝ้าวันทา [ญ.ไล่]

[ช.] องค์พระบุตรทรงมอบชีวี [ญ.ไล่]

เราจึงไม่ตายในทุกที่ ความรักท่านนี้เหนือรักใดใด

413. พระเยซูผู้ดีเลิศ

G3/4

โอ้องค์พระผู้ทรงมาเกิด ประเสริฐล้ำ

และทรงเป็นพระธรรม ประจำโลกโศก

สูญหาย อันความรักพระองค์ยิ่งใหญ่

ไม่มีรักใดช่วยให้รอดตาย

เพราะเราย่อมรู้อยู่แก่ใจ

ว่ารักทรงชัยปักในอุรา

413. พระเยซูผู้ดีเลิศ

G4/4

[ร้องรับ]

[ช.] ความรักพระองค์ไม่มีใครเหมือน [ญ.ไล่]

[ช.] สดใสกว่าเดือนในท้องนภา [ญ.ไล่]

[ช.] ทุกเช้าทุกเย็นเฝ้าวันทา [ญ.ไล่]

[ช.] องค์พระบุตรทรงมอบชีวี [ญ.ไล่]

เราจึงไม่ตายในทุกที่ ความรักท่านนี้เหนือรักใดใด

414. พระสิริทรงประทับท่ามกลางเรา (Let Your glory fall)

G1/6

พระผู้ทรงสร้างโลกา ขอพระทรงเปิด

น้ำพระทัย รวมกองทัพใหญ่ ที่ทรงเลือกไว้

รุกเดินหน้าไปสู่ดินแดน ทุกสรรพ-สิ่งต่างก็

รอคอย ฤทธาแห่งองค์ จอมราชา

ขอเจิมวิญญา โปรดเถิดขอเจิมข้า

ขอโปรดให้เป็นเวลา

414. พระสิริทรงประทับท่ามกลางเรา (Let Your glory fall)

G2/6

[ร้องรับ]

พระสิริทรงประทับ ท่ามกลางเรา

และหลั่งไหลไปเป็นพร ถึงชนนานา

ให้กลิ่นหอม ของพระคริสต์ สถิตย์ที่เรา

เมื่อเราร่วมกัน สรรเสริญพระองค์

414. พระสิริทรงประทับท่ามกลางเรา (Let Your glory fall)

G3/6

จอมราชาแห่งโลกา ขอทรงเปิดตา

โลกให้เห็น เป็นการประทานมา

อย่างพระสัญญา พระกายในความมีชัย

ขอทรงโปรดและทรงสัมผัส ให้กำลังใหม่

ในพระองค์ บินขึ้นด้วยปีก จากความระโหย

โรยแรง ร่วมกายร่วมใจในสงคราม

414. พระสิริทรงประทับท่ามกลางเรา (Let Your glory fall)

G4/6

[ร้องรับ]

พระสิริทรงประทับ ท่ามกลางเรา

และหลั่งไหลไปเป็นพร ถึงชนนานา

ให้กลิ่นหอม ของพระคริสต์ สถิตย์ที่เรา

เมื่อเราร่วมกัน สรรเสริญพระองค์

414. พระสิริทรงประทับท่ามกลางเรา (Let Your glory fall)

G5/6

[สร้อย]

พระคริสต์เสด็จมา เป็นไปตามพระทัย

เราทั้งหลายจะได้เห็น พระสิริแห่งบุตรา

414. พระสิริทรงประทับท่ามกลางเรา (Let Your glory fall)

G6/6

[ร้องรับ]

พระสิริทรงประทับ ท่ามกลางเรา

และหลั่งไหลไปเป็นพร ถึงชนนานา

ให้กลิ่นหอม ของพระคริสต์ สถิตย์ที่เรา

เมื่อเราร่วมกัน สรรเสริญพระองค์

415. ส่งฝนมา (Let it rain)

G1/6

ข้ากระหาย และแสนเหน็ดเหนื่อย

ส่งฝนมา ส่งฝนมา

ขอทรงสัมผัส ข้าอีกครา

ส่งฝนมา ส่งฝนมา

415. ส่งฝนมา (Let it rain)

G2/6

[ร้องรับ]

ขอฝนหลั่งมา จากบัลลังก์ของพระองค์

ขอฝนหลั่งมา ให้ชุ่มชื่นวิญญา

ข้าต้องการฝน ข้าต้องการสายธารที่ชื่นฉ่ำ

เพื่อไม่กระหายอีกเลย

415. ส่งฝนมา (Let it rain)

G3/6

ขอพระองค์ ทรงชำระข้า

ส่งฝนมา ส่งฝนมา

ขออภัย ในความผิดบาป

ส่งฝนมา ส่งฝนมา

415. ส่งฝนมา (Let it rain)

G4/6

[ร้องรับ]

ขอฝนหลั่งมา จากบัลลังก์ของพระองค์

ขอฝนหลั่งมา ให้ชุ่มชื่นวิญญา

ข้าต้องการฝน ข้าต้องการสายธารที่ชื่นฉ่ำ

เพื่อไม่กระหายอีกเลย

415. ส่งฝนมา (Let it rain)

G5/6

พื้นแผ่นดิน แห้งแล้งแรงโรย

ส่งฝนมา ส่งฝนมา

ขอทรงสัมผัส เราอีครา

ส่งฝนมา ส่งฝนมา

415. ส่งฝนมา (Let it rain)

G6/6

[ร้องรับสุดท้าย]

ขอฝนหลั่งมา ทั่วแผ่นดินของเรา

ขอฝนหลั่งมา ให้มีการฟื้นฟู

เราต้องการฝน เราต้องการสายธาร

ที่ชื่นฉ่ำ เพื่อผู้ที่หิวกระหาย

416. ข้าขอถวายเกียรติแด่พระเจ้า (To God be the glory)

G1/6

ข้าขอถวายเกียรติแด่ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

พระองค์ได้ประทานพระบุตร เพื่อเป็นค่าไถ่

โดยยอมพลีพระชนม์ ไถ่บาปเราที่กางเขน

เพื่อให้เราทุกคนทุกชาติ หมดบาปหมดเวร

416. ข้าขอถวายเกียรติแด่พระเจ้า (To God be the glory)

G2/6

[ร้องรับ]

สรรเสริญ สรรเสริญ แด่พระเจ้าด้วยยินดี

สรรเสริญแด่พระเจ้า จงให้ชาวโลกยินดี

เชิญมาเฝ้าพระเจ้า โดยพระนามพระเยซู

ถวายเกียรติพระองค์ ผู้ทรงเมตตาเอ็นดู

416. ข้าขอถวายเกียรติแด่พระเจ้า (To God be the glory)

G3/6

ความรอดอันสมบูรณ์เรา ได้เพราะโลหิตไถ่

ผู้ใดเชื่อพระสัญญา จะรับชีวิตใหม่

คนบาปจะเลวร้าย สักเท่าใดก็รอดได้

พระเยซูประทานความรอด แก่ผู้วางใจ

416. ข้าขอถวายเกียรติแด่พระเจ้า (To God be the glory)

G4/6

[ร้องรับ]

สรรเสริญ สรรเสริญ แด่พระเจ้าด้วยยินดี

สรรเสริญแด่พระเจ้า จงให้ชาวโลกยินดี

เชิญมาเฝ้าพระเจ้า โดยพระนามพระเยซู

ถวายเกียรติพระองค์ ผู้ทรงเมตตาเอ็นดู

416. ข้าขอถวายเกียรติแด่พระเจ้า (To God be the glory)

G5/6

พระองค์สอนถึงสิ่งใหญ่ ซึ่งได้ทรงกระทำ

ยินดีที่พระเยซูพระ บุตรเป็นผู้นำ

ประหลาดใจนักหนา เมื่อเราเห็นพระเยซู

เป็นผู้บริสุทธิ์ยิ่งใหญ่ ซึ่งเราเฝ้าดู

416. ข้าขอถวายเกียรติแด่พระเจ้า (To God be the glory)

G6/6

[ร้องรับ]

สรรเสริญ สรรเสริญ แด่พระเจ้าด้วยยินดี

สรรเสริญแด่พระเจ้า จงให้ชาวโลกยินดี

เชิญมาเฝ้าพระเจ้า โดยพระนามพระเยซู

ถวายเกียรติพระองค์ ผู้ทรงเมตตาเอ็นดู

417. ผู้เป็น (He lives, He lives)

G1/6

ข้าปฏิบัติพระผู้ช่วย ด้วยทรงพระชนม์เป็นอยู่

ข้ารู้ว่าพระองค์ทรงมี ชีวิตเป็นอยู่เรื่อยไป

ข้าเห็นพระคุณพระเยซู ได้ยินเสียงหนุนน้ำใจ

เมื่อข้ามีความทุกข์ครั้งใด พระองค์อยู่ใกล้

417. ผู้เป็น (He lives, He lives)

G2/6

[ร้องรับ]

ผู้เป็น ผู้เป็น คือองค์พระเยซูเจ้า

ทรงเดินและตรัส สถิตกับเรา ทรงนำทางแคบชีวี

ทรงเป็น ทรงพลี ประทานชีวิตนิรันดร์

ท่านถามว่าข้ารู้ได้อย่างไร ข้ารู้เพราะอยู่ในใจ

417. ผู้เป็น (He lives, He lives)

G3/6

แลไปในโลกล้อมรอบข้า พระองค์ทรงคุ้ม

ครองอยู่

แม้ข้าจะเหนื่อยแสนเมื่อยล้า แต่ข้าไม่ยอม

ท้อถอย

ข้ารู้พระองค์ทรงนำหน้า ตามทางชีวาน้อยใหญ่

พระเยซูจะเสด็จมา ในวันสุดท้าย

417. ผู้เป็น (He lives, He lives)

G4/6

[ร้องรับ]

ผู้เป็น ผู้เป็น คือองค์พระเยซูเจ้า

ทรงเดินและตรัส สถิตกับเรา ทรงนำทางแคบชีวี

ทรงเป็น ทรงพลี ประทานชีวิตนิรันดร์

ท่านถามว่าข้ารู้ได้อย่างไร ข้ารู้เพราะอยู่ในใจ

417. ผู้เป็น (He lives, He lives)

G5/6

ชื่นใจยินดีโอ้คริสเตียน จงเพียรร้องเพลง

สรรเสริญ

สรรเสริญว่าฮาเลลูยา แด่พระเยซูผู้ไถ่

ทรงเป็นความหวังของผู้หา เมตตาแก่คนทั่วไป

ไม่มีใครเหมือนพระเยซู พระผู้ยิ่งใหญ่

417. ผู้เป็น (He lives, He lives)

G6/6

[ร้องรับ]

ผู้เป็น ผู้เป็น คือองค์พระเยซูเจ้า

ทรงเดินและตรัส สถิตกับเรา ทรงนำทางแคบชีวี

ทรงเป็น ทรงพลี ประทานชีวิตนิรันดร์

ท่านถามว่าข้ารู้ได้อย่างไร ข้ารู้เพราะอยู่ในใจ

418. พระเยซูเป็นร่มเย็นของข้า (Jesus is all the world to me)

G1/4

พระเยซูเป็นร่มเย็นของข้า เป็นสุขชีวา

พร้อมสรรพ พระองค์เป็นแรงทุกวันทุกแห่ง

ถ้าไม่ช่วยข้าคงล้ม เมื่อข้าโศกเศร้า เข้าเฝ้า

พระองค์ ไม่มีผู้ใด ช่วยได้แน่นอน

เมื่อข้าเป็นทุกข์ ทรงทำให้สุข ทรงเป็นเพื่อน

418. พระเยซูเป็นร่มเย็นของข้า (Jesus is all the world to me)

G2/4

พระเยซูเป็นร่มเย็นของข้า เมื่อมารบีฑา

ขัดขวาง พระองค์อวยพรไม่หย่อนไม่จาง

ไม่ได้เริศร้างห่างข้า ประทานแดดฝน มีจน

เท่ากัน ทั้งไร่และนา เรือนเหย้าอนันต์ แดด

ฝนไร่นา เรือนเหย้าอนันต์ ทรงเป็นเพื่อน

418. พระเยซูเป็นร่มเย็นของข้า (Jesus is all the world to me)

G3/4

พระเยซูเป็นร่มเย็นของข้า ข้ารักบูชาจริงใจ

โอข้าจะลืมพระองค์อย่างไร ทรงเป็นสหาย

ซื่อตรง เชื่อถือพระองค์ ข้าคงทำถูก

คุ้มครองรักษา เวลาสุขทุกข์ เดินตาม

พระองค์ ค่ำคืนไม่หลง ทรงเป็นเพื่อน

418. พระเยซูเป็นร่มเย็นของข้า (Jesus is all the world to me)

G4/4

พระเยซูเป็นร่มเย็นของข้า จะหาเพื่อนใด

ไม่เหมือน ข้าเชื่อวางใจพระองค์เดี๋ยวนี้

ตลอดชีวิตจนตาย พระองค์ประทาน

ชีวิตนิรันดร์ ชีวิตสำราญ เบิกบานบ่จาง

ชีวิตนิรันดร์ เบิกบานบ่จาง ทรงเป็นเพื่อน

419. ขอพระองค์เจ้าทรงตรวจจิตใจ (Cleanse me)

G1/4

ขอพระองค์เจ้า ทรงตรวจจิตใจของข้า

ขอทรงลองข้า ให้เห็นความคิดในใจ

ขอตรวจดูว่า จิตใจข้าชั่ว อย่างไร

ขอทรงนำทาง ข้าให้ ดำรงนิรันดร์

419. ขอพระองค์เจ้าทรงตรวจจิตใจ (Cleanse me)

G2/4

ขอพระองค์เจ้า ชำระความบาปของข้า

ขอดลใจข้า ให้รักพระองค์มากกว่า

ขอโปรดอวยพร ชีวิตของข้า ถวาย

อยู่ใกล้พระองค์ ข้ามี ความสุขสบาย

419. ขอพระองค์เจ้าทรงตรวจจิตใจ (Cleanse me)

G3/4

ขอให้พระเจ้า บันดาลมีการฟื้นใจ

ขอพระวิญญาณ ทรงล้างใจให้เกิดใหม่

ชื่อเสียงความหวัง พลังข้ายอม ถวาย

ให้ข้ามีฤทธิ์ ของพระ วิญญาณมากมาย

419. ขอพระองค์เจ้าทรงตรวจจิตใจ (Cleanse me)

G4/4

ขอผู้เป็นเจ้า บันดาลให้เชื่อพระธรรม

ให้ความเชื่อ บริสุทธิ์ดุจดังทองคำ

ขอให้ถ้อยคำ ดำรัสพระเจ้า เชิดชู

ให้เป็นพยาน นำคน เชื่อพระเยซู

420. เราขอสั่งทำลายกำแพง (Break dividing walls)

G1/3

พระองค์บัญชาพระพร เหนือ ณ ที่นั่น

ซึ่งพี่น้องอาศัยร่วมด้วยกัน และน้ำมันแห่งการ

เจิมพระองค์ จะไหลหลั่ง เมื่อเราเป็นการเดี่ยว

พระองค์เลือกเราให้ เข้าในพระกาย เป็นสหาย

ของพระองค์ รวมพวกเราไว้ในพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ เป็นนิจ นิรันดร์

420. เราขอสั่งทำลายกำแพง (Break dividing walls)

G2/3

พระบิดาเราร่วม คำอธิษฐานพระเยซู

ขอทรงรวม พวกเราเป็นหนึ่งเดียว

ขอทรงให้เรามี นิมิตหมาย ที่ร่วมกัน

คือเพื่อความรักของพระบุตร

420. เราขอสั่งทำลายกำแพง (Break dividing walls)

G3/3

[ร้องรับ]

เราขอสั่งทำลายกำแพง เราขอสั่งทำลายกำแพง

เราขอสั่งทำลายกำแพง ในพระนามของพระบุตร

เราขอสั่งทำลายกำแพง เราขอสั่งทำลายกำแพง

ให้เราเป็นกายเดียว

421. พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ (Amazing grace)

G1/5

พระคุณพระเจ้า นั้นแสนชื่นใจ

ช่วยได้คนชั่ว อย่างฉัน

ครั้งนั้นฉันหลง พระองค์ตามหา

ตาบอด แต่ฉันเห็นแล้ว

421. พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ (Amazing grace)

G2/5

บ่วงมารวางไว้ ทุกข์ภัยหลายอย่าง

ตามทางฉันพ้น มาแล้ว

แต่เพราะพระคุณ ฉันจึงคลาดแคล้ว

พระองค์นำฉันกลับบ้าน

421. พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ (Amazing grace)

G3/5

พระคุณสอนให้ ใจฉันยำเกรง

เร่งให้ความกลัว ต้องหนี

พระคุณอันเลิศ ประเสริฐยิ่งใหญ่

ไม่มีหมู่มาร ได้ชัย

421. พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ (Amazing grace)

G4/5

พระเจ้าประทาน แต่สิ่งที่ดี

พระธรรมให้มี ความหวัง

พระองค์คุ้มครอง ป้องกันทุกที

เมื่อมี สิ่งชั่ว บีฑา

421. พระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ (Amazing grace)

G5/5

เมื่อเราได้ไป อยู่เมืองสวรรค์

ช้านานนับหลาย พันปี

ยังมีเวลา ร้องเพลงสรรเสริญ

เท่ากัน กับเมื่อ เริ่มต้น

422. ครั้นเมื่อเป่าแตร (When the roll is called up yonder)

G1/6

ครั้นเมื่อเป่าแตรของพระเจ้า เวลาของโลก

ก็ถึงที่สุด และพระเยซูกลับมารับเราไป

สวรรค์ สานุศิษย์ผู้รอดชีวิต ในโลกพระเจ้า

ทรงรับ เป็นบุตร ครั้นตรวจชื่อ เบื้องบน

ชื่อข้าฯ ก็อยู่ที่นั่น

422. ครั้นเมื่อเป่าแตร (When the roll is called up yonder)

G2/6

[ร้องรับ]

ครั้นเรียกชื่อ ที่เมืองเกษมสุข

ครั้นเรียกชื่อ ที่เมืองเกษมสุข

ครั้นเรียกชื่อ ที่เมืองเกษมสุข

ครั้นเรียกชื่อเบื้องบน ชื่อข้าฯ ก็อยู่ที่นั่น

422. ครั้นเมื่อเป่าแตร (When the roll is called up yonder)

G3/6

เวลานั้นศิษย์ของพระองค์ ที่ตายไปแล้ว

จะคืนชีวี และจะเข้าในรัศมีบนเมืองสวรรค์

คนเหล่านั้นที่ทรงเลือกสรร ในเมืองสวรรค์

จะมีราศีครั้นตรวจชื่อ เบื้องบน

ชื่อข้าฯ ก็อยู่ที่นั่น

422. ครั้นเมื่อเป่าแตร (When the roll is called up yonder)

G4/6

[ร้องรับ]

ครั้นเรียกชื่อ ที่เมืองเกษมสุข

ครั้นเรียกชื่อ ที่เมืองเกษมสุข

ครั้นเรียกชื่อ ที่เมืองเกษมสุข

ครั้นเรียกชื่อเบื้องบน ชื่อข้าฯ ก็อยู่ที่นั่น

422. ครั้นเมื่อเป่าแตร (When the roll is called up yonder)

G5/6

ให้เร่งทำการของพระเยซู ตั้งแต่เวลาเช้า

จนค่ำ และกล่าวถึงความรักพระองค์จน

สิ้นชีวัน เมื่อสำเร็จงานของพระคริสต์

ในโลก ทั้งสิ้น ที่เราควรทำ ครั้นตรวจชื่อ

เบื้องบน ชื่อข้าฯ ก็อยู่ที่นั่น

422. ครั้นเมื่อเป่าแตร (When the roll is called up yonder)

G6/6

[ร้องรับ]

ครั้นเรียกชื่อ ที่เมืองเกษมสุข

ครั้นเรียกชื่อ ที่เมืองเกษมสุข

ครั้นเรียกชื่อ ที่เมืองเกษมสุข

ครั้นเรียกชื่อเบื้องบน ชื่อข้าฯ ก็อยู่ที่นั่น

423. ไม่มีใคร (There's not a friend like the lowly Jesus)

G1/8

ไม่มีสหายช่วยเราเหมือนพระเยซู

ไม่มีใคร ไม่มีใคร

ใครล้างบาปได้นอกจากองค์พระเยซู

ไม่มีใคร ไม่มีใคร

423. ไม่มีใคร (There's not a friend like the lowly Jesus)

G2/8

[ร้องรับ]

ความบาปของเรา พระเจ้าทรงทราบหมด

พระองค์ช่วย เราจนตลอดกาล

ไม่มีสหายช่วยเราเหมือนพระเยซู

ไม่มีใคร ไม่มีใคร

423. ไม่มีใคร (There's not a friend like the lowly Jesus)

G3/8

ไม่มีผู้ใดบริสุทธิ์เหมือนพระองค์

ไม่มีใคร ไม่มีใคร

ไม่มีผู้ใดถ่อมใจลงเหมือนพระองค์

ไม่มีใคร ไม่มีใคร

423. ไม่มีใคร (There's not a friend like the lowly Jesus)

G4/8

[ร้องรับ]

ความบาปของเรา พระเจ้าทรงทราบหมด

พระองค์ช่วย เราจนตลอดกาล

ไม่มีสหายช่วยเราเหมือนพระเยซู

ไม่มีใคร ไม่มีใคร

423. ไม่มีใคร (There's not a friend like the lowly Jesus)

G5/8

ไม่มีโมงใดที่พระองค์มิอยู่ใกล้

ป้องกันภัย ป้องกันภัย

กลางคืนมืดค่ำพระองค์เฝ้ารักษาไว้

ป้องกันภัย ป้องกันภัย

423. ไม่มีใคร (There's not a friend like the lowly Jesus)

G6/8

[ร้องรับ]

ความบาปของเรา พระเจ้าทรงทราบหมด

พระองค์ช่วย เราจนตลอดกาล

ไม่มีสหายช่วยเราเหมือนพระเยซู

ไม่มีใคร ไม่มีใคร

423. ไม่มีใคร (There's not a friend like the lowly Jesus)

G7/8

เหล่าศิษย์ทั้งหลายพระองค์ไม่ทรงลืมเลย

ไม่ลืมเลย ไม่ลืมเลย

คนบาปควรรู้ว่าพระองค์ไม่เพิกเฉย

ไม่เพิกเฉย ไม่เพิกเฉย

423. ไม่มีใคร (There's not a friend like the lowly Jesus)

G8/8

[ร้องรับ]

ความบาปของเรา พระเจ้าทรงทราบหมด

พระองค์ช่วย เราจนตลอดกาล

ไม่มีสหายช่วยเราเหมือนพระเยซู

ไม่มีใคร ไม่มีใคร

424. ข้าอ่อนแรงพระองค์ทรงฤทธิ์ (I am weak but Thou art strong)

G1/6

ข้าอ่อนแรงพระองค์ทรงฤทธิ์

ได้ทรงช่วยให้พ้นความผิด

ข้าจะสุขตลอดเป็นนิจ

เมื่อข้าเดินใกล้ชิดพระเยซู

424. ข้าอ่อนแรงพระองค์ทรงฤทธิ์ (I am weak but Thou art strong)

G2/6

[ร้องรับ]

ขอให้ข้าเดินใกล้พระองค์

ให้จิตใจเชื่อถือมั่นคง

เดินใกล้ชิดทุกวันไม่หลง

ขออยู่ใกล้อยู่ใกล้ทุกชั่วโมง

424. ข้าอ่อนแรงพระองค์ทรงฤทธิ์ (I am weak but Thou art strong)

G3/6

อยู่ในโลกนี้ซึ่งเมื่อยล้า

ถึงผิดพลาดใครจะรักษา

ใครจะแบกภาระของข้า

มีแต่พระเยซูพระผู้ช่วย

424. ข้าอ่อนแรงพระองค์ทรงฤทธิ์ (I am weak but Thou art strong)

G4/6

[ร้องรับ]

ขอให้ข้าเดินใกล้พระองค์

ให้จิตใจเชื่อถือมั่นคง

เดินใกล้ชิดทุกวันไม่หลง

ขออยู่ใกล้อยู่ใกล้ทุกชั่วโมง

424. ข้าอ่อนแรงพระองค์ทรงฤทธิ์ (I am weak but Thou art strong)

G5/6

เมื่อชีวิตอ่อนแรงของข้า

ถึงคราวที่จะมรณา

ขอนำวิญญาณให้ปลอดภัย

สู่สวรรค์กับพระองค์เสมอไป

424. ข้าอ่อนแรงพระองค์ทรงฤทธิ์ (I am weak but Thou art strong)

G6/6

[ร้องรับ]

ขอให้ข้าเดินใกล้พระองค์

ให้จิตใจเชื่อถือมั่นคง

เดินใกล้ชิดทุกวันไม่หลง

ขออยู่ใกล้อยู่ใกล้ทุกชั่วโมง

425. มีสถานอันงดงามเลิศนักหนา (In the sweet by and by)

G1/6

มีสถาน อันงดงาม เลิศนักหนา

ถ้าเราเชื่อจึงจะเห็นได้แก่ตา

พระบิดาประทับ คอยทุกเวลา

และเดี๋ยวนี้ ยังเตรียมที่ ไว้คอยท่า

425. มีสถานอันงดงามเลิศนักหนา (In the sweet by and by)

G2/6

[ร้องรับ]

ในเวลา ไม่ช้านาน

จะได้ไปถึงที่พักอันสำราญ

ในเวลา ไม่ช้านาน

จะได้ไปถึงที่พัก อันสำราญ

425. มีสถานอันงดงามเลิศนักหนา (In the sweet by and by)

G3/6

เราจะร้อง เพลงบรรเลง โมทนา

ในสวรรค์เราพากันเปรมปรีดา

ไม่เป็นทุกข์มีแต่ สุขชั่วกัลปา

เพราะได้อยู่ กับพระเจ้า บนเมืองฟ้า

425. มีสถานอันงดงามเลิศนักหนา (In the sweet by and by)

G4/6

[ร้องรับ]

ในเวลา ไม่ช้านาน

จะได้ไปถึงที่พักอันสำราญ

ในเวลา ไม่ช้านาน

จะได้ไปถึงที่พัก อันสำราญ

425. มีสถานอันงดงามเลิศนักหนา (In the sweet by and by)

G5/6

ขอบพระคุณ พระบิดา ผู้ประทาน

สรรเสริญด้วยบทเพลงอันสำราญ

เพื่อเป็นการสำแดง ความกตัญญู

แด่พระองค์ เจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่

425. มีสถานอันงดงามเลิศนักหนา (In the sweet by and by)

G6/6

[ร้องรับ]

ในเวลา ไม่ช้านาน

จะได้ไปถึงที่พักอันสำราญ

ในเวลา ไม่ช้านาน

จะได้ไปถึงที่พัก อันสำราญ

426. เพราะบาปของข้า

A1/5

[ร้องรับ]

เพราะบาปของข้า พระผู้ช่วยเดินสู่ไม้กางเขน

เพราะบาปของข้า ทรงทนทุกข์และยอมตาย

ทรงยอมเพื่อข้า เขาตรึงพระองค์ที่ไม้กางเขน

เพราะบาปของข้า พระเจ้าถูกตรึงตาย

426. เพราะบาปของข้า

A2/5

ที่เนินกางเขน วันทรมาน

เจ้าแห่งสวรรค์ ทรงยอมประทาน

ทรงยอมเพื่อช่วย คนชั่วอย่างข้า

โดยยอมตาย บนไม้กางเขนนั้น

426. เพราะบาปของข้า

A3/5

[ร้องรับ]

เพราะบาปของข้า พระผู้ช่วยเดินสู่ไม้กางเขน

เพราะบาปของข้า ทรงทนทุกข์และยอมตาย

ทรงยอมเพื่อข้า เขาตรึงพระองค์ที่ไม้กางเขน

เพราะบาปของข้า พระเจ้าถูกตรึงตาย

426. เพราะบาปของข้า

A4/5

พระบุตรพระเจ้า เป็นเครื่องไถ่บาป

นอกจากพระองค์ ไม่มีใครแทนได้

ทรงมองเห็นความ ต้องการของข้า

ทรงมรณา เพื่อข้าได้เป็นไทย

426. เพราะบาปของข้า

A5/5

[ร้องรับ]

เพราะบาปของข้า พระผู้ช่วยเดินสู่ไม้กางเขน

เพราะบาปของข้า ทรงทนทุกข์และยอมตาย

ทรงยอมเพื่อข้า เขาตรึงพระองค์ที่ไม้กางเขน

เพราะบาปของข้า พระเจ้าถูกตรึงตาย

427. พระเยซูทรงรักเรา

A1/4

ถึงเราจะเป็น คนบาปนักหนา

พระเยซูทรงรักเรา

ถึงเราทนทุกข์ และทรมาน

ชราหรือว่ายังเยาว์

427. พระเยซูทรงรักเรา

A2/4

[ร้องรับ]

พระองค์ ทรงคอยเราอยู่

ทรงดู ด้วยรักมากมาย

ขอโปรดให้กำลัง ทำตามน้ำพระทัย

ขอให้เราคอยอยู่ จนเราสิ้นลมหายใจ

(ฮู ๆ ๆ ๆ)

427. พระเยซูทรงรักเรา

A3/4

สองมือเราทำ งานของพระองค์

และใจของเรามั่นคง

สองตาเราเห็น กางเขนโสภา

เชื่อว่าเราไม่ล้มลง

427. พระเยซูทรงรักเรา

A4/4

[ร้องรับ]

พระองค์ ทรงคอยเราอยู่

ทรงดู ด้วยรักมากมาย

ขอโปรดให้กำลัง ทำตามน้ำพระทัย

ขอให้เราคอยอยู่ จนเราสิ้นลมหายใจ

(ฮู ๆ ๆ ๆ)

428. ไม่ทราบชื่อผู้แต่งเพลงไทย (My God is real)

A1/4

มีของบางสิ่ง ที่ฉันไม่รู้

มีที่บางแห่ง ฉันไปไม่ได้

แต่ฉันแน่ใจ ในท่านผู้หนึ่ง

พระเจ้าเที่ยงแท้ เที่ยงแท้ในใจ

ในชีวิตฉัน

428. ไม่ทราบชื่อผู้แต่งเพลงไทย (My God is real)

A2/4

[ร้องรับ]

พระเจ้าเที่ยงแท้ แน่ในใจฉัน

พระเจ้าเที่ยงแท้ เพราะพระไถ่ฉัน

ให้พ้นความตาย

ความรักพระองค์ นั้นแสนชื่นใจ

พระเจ้าเที่ยงแท้ เที่ยงแท้ในใจ ในชีวิตฉัน

428. ไม่ทราบชื่อผู้แต่งเพลงไทย (My God is real)

A3/4

ท่านอาจผิดหวัง ในคนบางคน

ท่านอาจชอกช้ำ ในความล้มเหลว

แต่พระช่วยฉัน ในความผิดหวัง

บันดาลความเศร้า ให้กลายเป็นความ

ชื่นชมยินดี

428. ไม่ทราบชื่อผู้แต่งเพลงไทย (My God is real)

A4/4

[ร้องรับ]

พระเจ้าเที่ยงแท้ แน่ในใจฉัน

พระเจ้าเที่ยงแท้ เพราะพระไถ่ฉัน

ให้พ้นความตาย

ความรักพระองค์ นั้นแสนชื่นใจ

พระเจ้าเที่ยงแท้ เที่ยงแท้ในใจ ในชีวิตฉัน

429. พระเจ้ายิ่งใหญ่ (How great Thou art)

A1/6

[1] พระองค์เจ้าข้า ข้าเฝ้ามองดู ด้วยยำเกรง

เพราะพระองค์เอง เป็นผู้สร้างจักรวาล

เมื่อมองดูดาว เมื่อคราวยินเสียง ฟ้าคำราม

เห็นฝีพระหัตถ์ ของพระองค์ บนท้องฟ้า

429. พระเจ้ายิ่งใหญ่ (How great Thou art)

A2/6

[ร้องรับ]

จิตข้าสรรเสริญ พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย

พระเจ้ายิ่งใหญ่ พระเจ้ายิ่งใหญ่

จิตข้าสรรเสริญ พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย

พระเจ้ายิ่งใหญ่ พระเจ้ายิ่งใหญ่

429. พระเจ้ายิ่งใหญ่ (How great Thou art)

A3/6

[2] เมื่อข้าคิดถึง พระเจ้าผู้ไม่ทรงเสียดาย

พระบุตรองค์เดียว เสด็จมาเป็นผู้ไถ่

ถูกทรมาน ตรึงไว้บนกางเขนเพื่อข้า

ข้าขอบพระคุณ ที่พระองค์ทรงเมตตา

429. พระเจ้ายิ่งใหญ่ (How great Thou art)

A4/6

[ร้องรับ]

จิตข้าสรรเสริญ พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย

พระเจ้ายิ่งใหญ่ พระเจ้ายิ่งใหญ่

จิตข้าสรรเสริญ พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย

พระเจ้ายิ่งใหญ่ พระเจ้ายิ่งใหญ่

429. พระเจ้ายิ่งใหญ่ (How great Thou art)

A5/6

[3] พระคริสต์กลับมา ด้วยเสียงแตรดัง

ก้องเวหา

เพื่อมารับข้า กลับไปอยู่ในเมืองฟ้า

ข้าจะกราบลง ที่พระบาทาด้วยถ่อมใจ

และสรรเสริญว่า พระเจ้าของข้ายิ่งใหญ่

429. พระเจ้ายิ่งใหญ่ (How great Thou art)

A6/6

[ร้องรับ]

จิตข้าสรรเสริญ พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย

พระเจ้ายิ่งใหญ่ พระเจ้ายิ่งใหญ่

จิตข้าสรรเสริญ พระเจ้าองค์พระผู้ช่วย

พระเจ้ายิ่งใหญ่ พระเจ้ายิ่งใหญ่

430. ข้ายึดมั่นในคำสัญญา (Standing on the promises)

A1/6

ข้ายึดมั่นในคำสัญญา ขององค์พระคริสต์

ข้าจะสรรเสริญ พระองค์ เสมอ เป็นนิตย์

สรร(ระ)เสริญ ยกย่องพระองค์ ผู้ทรงมีฤทธิ์

ยึดมั่น ในคำสัญญา ของพระเจ้า

430. ข้ายึดมั่นในคำสัญญา (Standing on the promises)

A2/6

[ร้องรับ]

เชื่อถือ เชื่อถือ

เชื่อมั่นในคำสัญญาของพระเจ้าผู้ช่วยเรา

เชื่อถือ เชื่อถือ

เราเชื่อมั่นในคำสัญญา ของพระเจ้า

430. ข้ายึดมั่นในคำสัญญา (Standing on the promises)

A3/6

ข้ายึดมั่นในคำสัญญา ที่ไม่เหลวไหล

แม้ความทุกข์อยู่รอบ ตัวข้า ก็ไม่ตกใจ

มีชีวิต โดยพระเยซู ผู้ให้มีชัย

ยึดมั่น ในคำสัญญาของพระเจ้า

430. ข้ายึดมั่นในคำสัญญา (Standing on the promises)

A4/6

[ร้องรับ]

เชื่อถือ เชื่อถือ

เชื่อมั่นในคำสัญญาของพระเจ้าผู้ช่วยเรา

เชื่อถือ เชื่อถือ

เราเชื่อมั่นในคำสัญญา ของพระเจ้า

430. ข้ายึดมั่นในคำสัญญา (Standing on the promises)

A5/6

ข้ายึดมั่นในคำสัญญา จะล้มไม่ได้

ฟังเสียงพระวิญญาณ เรียกข้า ทุกเวลาไป

ข้าเต็มใจ จะมอบทุกสิ่ง กับพระผู้ไถ่

ยึดมั่น ในคำสัญญา ของพระเจ้า

430. ข้ายึดมั่นในคำสัญญา (Standing on the promises)

A6/6

[ร้องรับ]

เชื่อถือ เชื่อถือ

เชื่อมั่นในคำสัญญาของพระเจ้าผู้ช่วยเรา

เชื่อถือ เชื่อถือ

เราเชื่อมั่นในคำสัญญา ของพระเจ้า

431. ไม้กางเขนโบราณ (The old rugged cross)

A1/8

บนภูเขาซึ่งอยู่ไกล ได้แลเห็นไม้กางเขน

เป็นรอย แห่งความทุกข์ และความอาย

แต่ใจข้ารักกางเขน ที่พระคริสต์ถูกตรึงตาย

ไถ่คนบาป ให้รอดพ้น จากอบาย

431. ไม้กางเขนโบราณ (The old rugged cross)

A2/8

[ร้องรับ]

โดยเหตุนี้ ข้าจึงรัก ไม้กางเขน

เพราะว่าเป็น ที่จะวางภาระลง

ข้าก็คง ยึดกางเขนไว้ให้มั่น

แล้ววันหนึ่ง จะแลกเอา มงกุฎงาม

431. ไม้กางเขนโบราณ (The old rugged cross)

A3/8

ไม้กางเขนโบราณนั้น ชาวโลกพากันดูหมิ่น

แต่ข้า รักกางเขน ยิ่งนักหนา

เพราะพระเยซูคริสตเจ้า สละเนาในเมืองฟ้า

เสด็จมา เพื่อยอมตาย บนกางเขน

431. ไม้กางเขนโบราณ (The old rugged cross)

A4/8

[ร้องรับ]

โดยเหตุนี้ ข้าจึงรัก ไม้กางเขน

เพราะว่าเป็น ที่จะวางภาระลง

ข้าก็คง ยึดกางเขนไว้ให้มั่น

แล้ววันหนึ่ง จะแลกเอา มงกุฎงาม

431. ไม้กางเขนโบราณ (The old rugged cross)

A5/8

ที่กางเขน โบราณนั้น ข้าได้เห็น รัศมี

พระโล หิตพระองค์ ได้หลั่งไหล

เพื่อจะได้ ชำระบาป ในตัวข้าให้สะอาด

นั่นแหละคือ ไม้กางเขน โบราณนั้น

431. ไม้กางเขนโบราณ (The old rugged cross)

A6/8

[ร้องรับ]

โดยเหตุนี้ ข้าจึงรัก ไม้กางเขน

เพราะว่าเป็น ที่จะวางภาระลง

ข้าก็คง ยึดกางเขนไว้ให้มั่น

แล้ววันหนึ่ง จะแลกเอา มงกุฎงาม

431. ไม้กางเขนโบราณ (The old rugged cross)

A7/8

ไม้กางเขน โบราณนั้น ยึดมั่นไว้จ นวันตาย

หากใคร ติเตียนข้า ไม่ละอาย

เมื่อวันหนึ่ง ถึงเวลา พระองค์มา รับข้าไป

สู่สวรรค์ อยู่ที่นั่น สำราญใจ

431. ไม้กางเขนโบราณ (The old rugged cross)

A8/8

[ร้องรับ]

โดยเหตุนี้ ข้าจึงรัก ไม้กางเขน

เพราะว่าเป็น ที่จะวางภาระลง

ข้าก็คง ยึดกางเขนไว้ให้มั่น

แล้ววันหนึ่ง จะแลกเอา มงกุฎงาม

432. ได้ล้างด้วยโลหิตพระเยซู (Are you washed in the blood)

A1/6

จิตวิญญาณของท่าน พระเยซู ล้างแล้วหรือ

คือได้ล้างด้วยโลหิต พระเยซู

เดี๋ยวนี้ท่านวางใจในองค์ พระเยซูหรือ

คือได้ล้าง ด้วยโลหิต พระเยซู

432. ได้ล้างด้วยโลหิตพระเยซู (Are you washed in the blood)

A2/6

[ร้องรับ]

พระเยซูมีอำนาจ

ล้างความบาป ออกจากใจให้สะอาด

จิตวิญญาณท่านขาวสะอาดเหมือนสำลีหรือ

ท่านได้ล้าง ในโลหิต นั้นหรือเปล่า

432. ได้ล้างด้วยโลหิตพระเยซู (Are you washed in the blood)

A3/6

ท่านเดินเคียงข้างพระ เยซูทุก วันแล้วหรือ

คือได้ล้างด้วยโลหิต พระเยซู

ท่านสนิทกับพระเยซู ทุกเวลาหรือ

คือได้ล้าง ด้วยโลหิต พระเยซู

432. ได้ล้างด้วยโลหิตพระเยซู (Are you washed in the blood)

A4/6

[ร้องรับ]

พระเยซูมีอำนาจ

ล้างความบาป ออกจากใจให้สะอาด

จิตวิญญาณท่านขาวสะอาดเหมือนสำลีหรือ

ท่านได้ล้าง ในโลหิต นั้นหรือเปล่า

432. ได้ล้างด้วยโลหิตพระเยซู (Are you washed in the blood)

A5/6

ใจท่านบริสุทธิ์ เมื่อพระองค์ กลับมาหรือ

คือได้ล้างด้วยโลหิต พระเยซู

จิตวิญญาณท่านพร้อมเข้าไปสวรรค์แล้วหรือ

คือได้ล้าง ด้วยโลหิต พระเยซู

432. ได้ล้างด้วยโลหิตพระเยซู (Are you washed in the blood)

A6/6

[ร้องรับ]

พระเยซูมีอำนาจ

ล้างความบาป ออกจากใจให้สะอาด

จิตวิญญาณท่านขาวสะอาดเหมือนสำลีหรือ

ท่านได้ล้าง ในโลหิต นั้นหรือเปล่า

433. ทหารของพระเยซูเจ้า (Stand up for Jesus)

A1/4

ทหารของพระเยซูเจ้า จงเตรียมตัวไว้

ให้พร้อม จงยืนต่อสู้หมู่มารร้าย ร่างกายวาย

ปราณก็ยอม ทำลายความชั่ว ให้สูญไปด้วย

ฤทธิ์ของพระเยซู ออกรบชนะทุกครั้งไป

เพราะมีพระคริสต์ช่วยสู้

433. ทหารของพระเยซูเจ้า (Stand up for Jesus)

A2/4

ทหารของพระเยซูเจ้า จงเชื่อฟัง

พระวิญญาณ จงให้พระองค์ทรงนำทาง

เหมือนแตรซึ่งเป็นสัญญาณ เมื่อเราต้องออก

ทำสงคราม กับความเลวร้ายวุ่นวาย เราก็มี

ชัยไม่ต้องกลัว ความชั่วต้องถูกทำลาย

433. ทหารของพระเยซูเจ้า (Stand up for Jesus)

A3/4

ทหารของพระเยซูเจ้า ขอแรงจากพระบิดา

เรี่ยวแรงมนุษย์ช่วยไม่ได้ อย่าหวังพึ่งใน

ตนเอง อาศัยอำนาจ พระดำรัส ตรัสแล้ว

ใครเชื่อมีชัย จงทูลขอด้วยความแน่ใจ

เพื่อให้สมน้ำพระทัย

433. ทหารของพระเยซูเจ้า (Stand up for Jesus)

A4/4

ทหารของพระเยซูเจ้า สงครามสงบเร็วไว

วันนี้เสียงรบยังกึกก้อง รุ่งขึ้นเสียงร้องมีชัย

ถ้าใครชนะ แก่มารร้าย จะได้มงกุฎชีวิต

แล้วอยู่กับพระเยซูเจ้า ครอบครองสวรรค์

เป็นนิจ

434. ท่านอยากจะพ้นจากความบาปหรือ (There is power in the blood)

A1/6

ท่านอยากจะพ้นจากความบาปของท่านหรือ

เชื่อฤทธิ์พระโลหิต ฤทธิ์พระโลหิต

ท่านอยากมีชัยเหนือความชั่วร้ายนั้นหรือ

จงเชื่อฤทธิ์โลหิตพระเยซู

434. ท่านอยากจะพ้นจากความบาปหรือ (There is power in the blood)

A2/6

[ร้องรับ]

ฤทธิ์อำนาจมีในโลหิตพระคริสต์

อัศจรรย์ ฤทธิ์มหันต์ ฤทธิ์อำนาจมี

ในโลหิตพระคริสต์

อัศจรรย์ มีฤทธิ์ล้างบาปนั้น

434. ท่านอยากจะพ้นจากความบาปหรือ (There is power in the blood)

A3/6

ท่านอยากจะพ้นจากความบาปกิเลสหรือ

เชื่อฤทธิ์พระโลหิต ฤทธิ์พระโลหิต

จงสารภาพความผิดบาปต่อพระเจ้า

จงเชื่อฤทธิ์โลหิตพระเยซู

434. ท่านอยากจะพ้นจากความบาปหรือ (There is power in the blood)

A4/6

[ร้องรับ]

ฤทธิ์อำนาจมีในโลหิตพระคริสต์

อัศจรรย์ ฤทธิ์มหันต์ ฤทธิ์อำนาจมี

ในโลหิตพระคริสต์

อัศจรรย์ มีฤทธิ์ล้างบาปนั้น

434. ท่านอยากจะพ้นจากความบาปหรือ (There is power in the blood)

A5/6

ท่านอยากร้องเพลงสดุดีทุกวันหรือ

เชื่อฤทธิ์พระโลหิต ฤทธิ์พระโลหิต

อยากปฏิบัติพระเยซูทุกวันหรือ

จงเชื่อฤทธิ์โลหิตพระเยซู

434. ท่านอยากจะพ้นจากความบาปหรือ (There is power in the blood)

A6/6

[ร้องรับ]

ฤทธิ์อำนาจมีในโลหิตพระคริสต์

อัศจรรย์ ฤทธิ์มหันต์ ฤทธิ์อำนาจมี

ในโลหิตพระคริสต์

อัศจรรย์ มีฤทธิ์ล้างบาปนั้น

435. เพราะพระเจ้าเป็นความรัก

A1/8

เพราะพระเจ้าเป็นความรัก ๆ

มาเถิดให้เราเปล่งเสียงสาธุการ

เพราะพระเจ้าเป็นความรัก ๆ

มาเถิดให้เราเปล่งเสียงสาธุการ

435. เพราะพระเจ้าเป็นความรัก

A2/8

[ร้องรับ]

รัศมีภาพ มีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด

รัศมีภาพ มีแด่พระเจ้า ในที่สูงสุด

บนแผ่นดินมีความสุขสำราญ

เป็นกาลนานนิรันดร์

435. เพราะพระเจ้าเป็นความรัก

A3/8

เพราะพระเจ้าเป็นหนทาง ๆ

ซึ่งนำเราสู่สวรรค์ ชั่วนิรันดร์

เพราะพระเจ้าเป็นหนทาง ๆ

ซึ่งนำเราสู่สวรรค์ ชั่วนิรันดร์

435. เพราะพระเจ้าเป็นความรัก

A4/8

[ร้องรับ]

รัศมีภาพ มีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด

รัศมีภาพ มีแด่พระเจ้า ในที่สูงสุด

บนแผ่นดินมีความสุขสำราญ

เป็นกาลนานนิรันดร์

435. เพราะพระเจ้าเป็นความรัก

A5/8

เพราะพระเจ้าเป็นความจริง ๆ

ซึ่งปรากฏในพระเยซูคริสตเจ้า

เพราะพระเจ้าเป็นความจริง ๆ

ซึ่งปรากฏในพระเยซูคริสตเจ้า

435. เพราะพระเจ้าเป็นความรัก

A6/8

[ร้องรับ]

รัศมีภาพ มีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด

รัศมีภาพ มีแด่พระเจ้า ในที่สูงสุด

บนแผ่นดินมีความสุขสำราญ

เป็นกาลนานนิรันดร์

435. เพราะพระเจ้าเป็นความรัก

A7/8

เพราะพระเจ้าเป็นชีวิต ๆ

เชิญพวกเรารับชีวิตจากพระองค์

เพราะพระเจ้าเป็นชีวิต ๆ

เชิญพวกเรารับชีวิตจากพระองค์

435. เพราะพระเจ้าเป็นความรัก

A8/8

[ร้องรับ]

รัศมีภาพ มีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด

รัศมีภาพ มีแด่พระเจ้า ในที่สูงสุด

บนแผ่นดินมีความสุขสำราญ

เป็นกาลนานนิรันดร์

436. สาธุสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเดชา

A1/8

สาธุสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเดชา

ทุก ๆ วันเมื่อถึงเวลา

เราควรร้องเพลงสรรเสริญพระนาม

436. สาธุสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเดชา

A2/8

สรรเสริญสรรเสริญ

แด่พระเจ้าผู้ทรงธรรม

ทรงปรากฏพระนามทั้งสาม

ทั้งสามพระนามเป็นองค์เดียวกัน

436. สาธุสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเดชา

A3/8

สาธุสรรเสริญ

ชาวสวรรค์ชาวโลกา

ชวนกันมาถวายบูชา

พระเกียรติพระเจ้า

องค์เดียวเท่านั้น

436. สาธุสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเดชา

A4/8

องค์บริสุทธิ์

มนุษย์ควรสรรเสริญท่าน

พระผู้ทรงสภาพอยู่นั้น

อยู่ตลอดกาลตลอดเวลา

436. สาธุสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเดชา

A5/8

สาธุสรรเสริญ

แม้บางครั้งความมืดบัง

ทำให้ตาคนบาปอาจยัง

ไม่เห็นรัศมีของ

พระบิดา

436. สาธุสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเดชา

A6/8

แต่ว่าพระองค์

ทรงเป็นอยู่ในโลกา

สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์เดชเดชา

ความรัก

ความเมตตาใครไม่เทียบได้

436. สาธุสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเดชา

A7/8

สาธุสรรเสริญ

ผู้เป็นเจ้าทรงฤทธา

ราชกิจทรงสำแดงมา

อำนาจในโลกจักรวาลทั่วไป

436. สาธุสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเดชา

A8/8

สรรเสริญ สรรเสริญ

ผู้รักชาวโลกทั้งหลาย

ผู้ปรากฏทั้งสามนั้นไซร้

คือเป็นพระเจ้าพระองค์เดียวกัน

437. โอ้ว่าความรัก

A1/5

โอ้ว่าความรัก มากนักของพระเจ้า

ผู้ทรงช่วยเรา ให้พ้นจากอบาย

ด้วยเมตตาการุญ พระคุณอันยิ่งใหญ่

พวกเราทั้งหลาย ขอถวายความภักดี

437. โอ้ว่าความรัก

A2/5

และทรงประทาน ให้มีลมหายใจ

มนุษย์หญิงชาย จึงได้มีชีวี

ให้สมัครสมาน รักกันฉันน้องพี่

เราขอสดุดี สง่าราศีทุกวี่วัน

437. โอ้ว่าความรัก

A3/5

และทรงประทาน ข้าวปลาและผ้าผ่อน

ที่พักหลับนอน คลายทุกข์สุขสำราญ

ด้วยมหิทธิฤทธิ์ ให้มีชีวิตนิรันดร์

เราจึงร่วมกัน สรรเสริญโมทนา

437. โอ้ว่าความรัก

A4/5

โอพระเยซู ผู้เป็นพระบุตร

ทรงช่วยมนุษย์ ทั่วไปในแหล่งหล้า

ให้เกิดความสุขสันต์ ด้วยการมรณา

เพื่อเหล่าประชา ที่นอบน้อมและถ่อมใจ

437. โอ้ว่าความรัก

A5/5

จากจิตวิญญาณ ประทานให้ได้ทราบ

โปรดจงยอมรับ ข่าวประเสริฐเลิศวิไล

ที่กล่าวถึงความรัก มากยิ่งกว่าสิ่งใดๆ

ขอให้เราชาวไทย โปรดจงได้รับไว้เถิดเอย

438. เชิญท่านทั้งหลาย

A1/4

เชิญท่านทั้งหลาย ทั้งหญิงทั้งชาย

เข้ามาเถิด ดื่มน้ำทิพย์ประเสริฐ ไม่เสียอะไร

ใครผู้ใดมีความกระหาย

ให้ผู้นั้น จงรับประทานน้ำแห่งวิญญาณ

จากองค์พระเยซูแต่ผู้เดียว

438. เชิญท่านทั้งหลาย

A2/4

เชิญผู้ลำบาก เหนื่อยยากทั้งหลาย

ให้รีบมา เชิญเหล่าปวงประชา

พักเหนื่อยสบาย ใครผู้ใดใจอ่อนสุภาพ

ให้เรียนรู้ จากพระเยซูผู้ทรงเป็นครู

และทรงเป็นผู้ไถ่บาปของเรา

438. เชิญท่านทั้งหลาย

A3/4

ความสุขสวรรค์ พระเจ้าประทาน

แก่ผู้เชื่อ ความสุขนี้อยู่เหนือ ความสุขใด ๆ

หากว่าใครมีความกระหาย

ให้ผู้นั้น จงรีบเข้ามาด้วยความศรัทธา

ทูลขอจากองค์พระเยซูเจ้า

438. เชิญท่านทั้งหลาย

A4/4

เชิญผู้ทุกข์ยาก ลำบากทั้งหลาย

รับอาหาร เชิญมารับประทาน

ไม่เสียเงินทอง เหตุอะไรจึงจ่ายเงินทอง

ซื้อสิ่งของ ที่ไม่อิ่มใจแต่เดี๋ยวนี้ไซร้

พระเจ้าประทานของดีมากมาย

439. วันเอ๋ยวันเวลา

A1/4

วันเอ๋ยวันเวลา ราตรีผ่านมาแห่งนาทีทอง

จากไปไม่หันกลับมอง เชิญพี่น้องตรอง

ให้ถ้วนถี่ ทุกวันได้อะไร เวลาหมดไป

ประโยชน์ไม่มี จงหันอ่านพระคัมภีร์

จะได้ของดีเมื่อเราผูกพัน

439. วันเอ๋ยวันเวลา

A2/4

ขยันอ่านคัมภีร์ เช้าเย็นราตรีนมัสการ

เวลามีค่าสำคัญ อธิษฐานติดต่อพระเจ้า

ด้วยมีใจอดกลั้น หมั่นเป็นพยานพระเจ้า

ทุกคราว สมานไมตรีแบ่งเบา

เพื่อนบ้านของเราเป็นหนึ่งใจเดียว

439. วันเอ๋ยวันเวลา

A3/4

ชักนำเพื่อนเข้ามา เยี่ยมเพื่อนบ้านทุก

คราเป็นกลมเกลียว บอกข่าวเรื่อง

พระเจ้าเชียว ให้เขาเหลียวแสวงหาพระเจ้า

รับไว้เป็นที่พึ่ง ให้จิตคิดตรึงช่วยทุกข์

หนักเบา สารภาพผิดบาปเรา

ขอให้พระเจ้าทรงช่วยชีวิต

439. วันเอ๋ยวันเวลา

A4/4

สาธุพระบิดา ขอโมทนาแด่องค์พระคริสต์

พระวิญญาณอันทรงฤทธิ์ ขอสถิตกับทุก

คนข้า ข้าพระองค์อยู่ไหน ขอทูนเทิดไว้

ตลอดเวลา ถวายเกียรติพระบิดา

ผู้สร้างโลกาขอทรงเจริญ

440. โอ้พระเยซูผู้ทรงรับทุกข์ทน

A1/3

โอพระเยซูผู้ทรงรับทุกข์ทน ทรชนจับตรึงถึงตาย

เขาทำประจานเพื่อต้องการให้อาย โอ๋น้ำใจเหล่า

พาลสันดานชั่ว พระไม่ผิดพระคริสต์ตายไม่กลัว

ปล่อยให้คนชั่วทำตามชอบใจ แม้แสนเจ็บปวด

ต้องสู้ทน รับบาปทุกคนจึงยอมตาย

ฉันรักน้ำใจของพระบุตรา

440. โอ้พระเยซูผู้ทรงรับทุกข์ทน

A2/3

เขาตรึงโบยตีไม่มีใจเมตตา ทรมาเปลี่ยนฉลอง

พระองค์ เขาแทงพระทรวงเอาเสื้อสีม่วงให้ทรง

โอ๋พระองค์ไม่เคยเผยวจี ดวงใจประเสริฐล้ำเลิศ

อารี เอาชีวิตพลีไว้เพื่อสัมพันธ์ การตายประกาศ

ให้โลกรู้ องค์พระเจ้าผู้วางแผนการ

ไว้เป็นพยานสำคัญยิ่งใหญ่

440. โอ้พระเยซูผู้ทรงรับทุกข์ทน

A3/3

โลหิตประหลาดทุกหยาดฤทธิ์มากมาย

องค์เดียวดายไถ่ได้ทุกๆ คน น่าอัศจรรย์ในวัน

วายพระชนม์ มัวมืดมนทั่วสิ้นดินสะเทือน

พระราชกิจพระคริสต์ทรงเตือน กางเขนเสมือน

ชีวิตพระองค์ แม้ใครอยากใคร่ได้ชีวิต ร่วมตาย

กับพระคริสต์โดยมั่นคง สามวันพระองค์ทรง

เป็นขึ้นมา ๆ ๆ

441. ไม้กางเขน

A1/4

โอ้ผู้ทรงฤทธิ์ คือพระคริสต์อย่างไร

ผู้ทรงยอมให้ เขาตรึงจนตาย ที่ไม้กางเขน

เพื่อช่วยมนุษย์ ได้หลุดพ้นจากเวร

ลวงล่อก่อกรรมทำเข็ญ

หญิงชายจึงเป็นทาสของมัน

441. ไม้กางเขน

A2/4

พี่น้องทั้งหลาย จงสนใจโปรดคิด

ถึงองค์พระคริสต์ทรงพลีชีวิต เพราะ

ความผิดนั้น ความบาปหยาบช้าฉุด

คร่าสารพัน พระคริสต์ยอมปลิดชีวัน

ตายแทนเราท่านคุณค่านั้นมากมาย

441. ไม้กางเขน

A3/4

[สร้อย]

เครื่องหมายความตาย นั่นหรือคือ

ไม้กางเขน ของพระผู้เป็น เห็นได้เดี๋ยวนี้

พระองค์ทรงมีศักดิ์ศรี นิรันดร์กาล

จะหาไหน หาไหนมาปาน

ไม้กางเขนท่านนั้นไม่มี [x2]

441. ไม้กางเขน

A4/4

น้องพี่ที่รัก อย่าพักมัวเฉยอยู่ จงเชื่อ

พระเยซูเป็นครูที่แสนดี แล้วจะได้มีชีวี

สุขสันต์สมบูรณ์

กางเขนนั้นเป็นพระคุณ ซึ่งคอยค้ำจุน

ของพระเยซู [x2]

442. ยกย่องพระคำ

A1/4

องค์พระเยโฮวาห์พระบิดาเป็นเจ้า พระคำหวาน

ฉ่ำไม่เบา ควรยกย่องบูชา เป็นพระคำเลิศล้ำใน

โลกา ปลุกปลอบขวัญชาวประชา เพื่อตักเตือนใจ

ให้มนุษย์สำนึกบาปผิด พระคริสต์ช่วยชำระให้

ความบาปผิดหลุดพ้น ให้ทุกคน รับเชื่อวางใจ

ตามบัญญัติทรงตรัสวางไว้

442. ยกย่องพระคำ

A2/4

พระโอวาทสะอาดแจ่มใส คำสอนทั้งหลาย

น่าปรารถนายิ่งกว่าทอง สิ่งของ เพชรนิลบุษรา

พระคำพระคุณสมบูรณ์ล้ำค่า ทั่วโลกโลกา

แสวงหาสนใจ พระคำเป็นธรรมนำชีวิต

มีอำนาจเดชฤทธิ์ อัศจรรย์มากมาย

442. ยกย่องพระคำ

A3/4

แม้ฟ้าหรือว่าดิน จะสิ้นลง แต่พระคำมั่นคง

ไม่สิ้นสูญไปคงดำรงอยู่คู่ชีวิต เหมือนพระชนม์

พระคริสต์ พระนามเกรียงไกร อยู่ในโลกจักรวาล

พระคำพระเจ้าท่าน ทรงเป็นหลักชัย นำชีวิตให้

สมบูรณ์ ความรักการุณย์ ของพระเจ้ายิ่งใหญ่

ข้าพระองค์นอบน้อมถ่อมใจ ยกย่องคำพระเจ้า

ไว้ เป็นที่เคารพสักการ์

442. ยกย่องพระคำ

A4/4

ฮาเลลูยาฯ ฮาเลลูยาฯ ขอบพระคุณโมทนา

พระบิดา ในสวรรค์ ทรงตรัสจริงทุกประการ

ทรงเที่ยงธรรมบริสุทธิ์ ขอสิริเดชรัศมี จงมีแด่

พระเจ้าสูงสุด ส่วนแผ่นดินโลกมนุษย์ ความ

บริสุทธิ์และสันติสุขจงมีในท่ามกลางระหว่าง

ปวงชน ได้บรรลุเกิดผล พระผู้เป็นเจ้าประทาน

443. วันนี้เป็นวันสันติสุข

A1/4

วันนี้เป็นวัน สันติสุข จงละทิ้งความทุกข์

ให้หมดสิ้นไป ร่วมจิตตั้งใจ ขอถวาย

ความภักดี ด้วยใจจริง ไร้สิ่งราคี

เพื่อศักดิ์ศรี ของพระเยซู

443. วันนี้เป็นวันสันติสุข

A2/4

เพลิดเพลินเมื่อได้ ร้องเพลง ช่างไพเราะ

บรรเลง ดังเพลงสวรรค์ ร้องจากวิญญาณ

เสียงประสานสามัคคี ร่วมบรรเลง

เป็นเพลงสดุดี ในวันนี้ ขอโมทนา

443. วันนี้เป็นวันสันติสุข

A3/4

ข้าเจ้าขอขอบพระคุณ ที่พระคริสต์

การุณย์ ทรงรักนักหนา ยอมสิ้นชีวา

เพื่อไถ่ข้าฯ ผู้ถูกขัง พ้นจากมาร

ผู้อันน่าชัง กลับมายังพระเยโฮวาห์

443. วันนี้เป็นวันสันติสุข

A4/4

ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ผู้สถิตเมืองฟ้า

มหาสวรรค์ ขอโปรดประทาน

พระวิญญาณเสด็จมา ทรงสถิตในดวง

จิตข้าฯ ตลอดเวลาขอทรงเล้าโลม

444. จงเฝ้าวอนอธิษฐาน

Am1/3

[1] จงเฝ้าวอนอธิษฐาน อย่าให้มารมีโอกาส

จงเตรียมและระวัง จงฟังคำจากพระคัมภีร์

[ร้องรับ]

แผ่นดินสวรรค์เปรียบหญิงพรหมจรรย์

คนมีปัญญาห้าคนก็มีน้ำมัน

คนโง่ห้าคน มีตะเกียงบ่มีน้ำมัน ๆ

444. จงเฝ้าวอนอธิษฐาน

Am2/3

[2] ในใจพร้อมกายอ่อนแอ อย่ายอมแพ้การ

ทดลอง จงมองพระเยซู อธิษฐานอ้อน

วอนพระองค์

[ร้องรับ]

แผ่นดินสวรรค์เปรียบหญิงพรหมจรรย์

คนมีปัญญาห้าคนก็มีน้ำมัน

คนโง่ห้าคน มีตะเกียงบ่มีน้ำมัน ๆ

444. จงเฝ้าวอนอธิษฐาน

Am3/3

[3] จงเฝ้าวอนอธิษฐาน มารซาตานยืนตัวสั่น

จงเตรียมและระวัง อธิษฐานอ้อนวอน

พระองค์

[ร้องรับ]

แผ่นดินสวรรค์เปรียบหญิงพรหมจรรย์

คนมีปัญญาห้าคนก็มีน้ำมัน

คนโง่ห้าคน มีตะเกียงบ่มีน้ำมัน ๆ

446. เพลงเชิญไปสวรรค์

Am1/9

[ร้องรับ]

มาด้วยกันไปด้วยกัน

ไปสวรรค์เถิดเอ๋ย

ตามพระคริสต์ ฤทธิ์อันนต์

ยึดให้มั่นเลย

446. เพลงเชิญไปสวรรค์

Am2/9

พระเยซู พระเยซู

บุตรพระเจ้าผู้ประเสริฐ

ทรงบังเกิด ในโลกนี้ คัมภีร์เฉลย

ช่วยทุกคน ให้รอดพ้น เป็นเชลย

ทุกคนเคยเป็นทาสบาป

ได้กลับเป็นไท

446. เพลงเชิญไปสวรรค์

Am3/9

[ร้องรับ]

มาด้วยกันไปด้วยกัน

ไปสวรรค์เถิดเอ๋ย

ตามพระคริสต์ ฤทธิ์อันนต์

ยึดให้มั่นเลย

446. เพลงเชิญไปสวรรค์

Am4/9

พระเยซู พระเยซู

บุตรพระเจ้าผู้สูงสุด

รักมนุษย์ ยุติธรรม เลิศล้ำจริงเอ๋ย

ความรัก ของพระองค์ ไม่ทรงลืมเลย

ไม่เพิกเฉยทรงช่วยเหลือ

ผู้เชื่อทุกคน

446. เพลงเชิญไปสวรรค์

Am5/9

[ร้องรับ]

มาด้วยกันไปด้วยกัน

ไปสวรรค์เถิดเอ๋ย

ตามพระคริสต์ ฤทธิ์อันนต์

ยึดให้มั่นเลย

446. เพลงเชิญไปสวรรค์

Am6/9

พระบิดา พระเยซู

พระวิญญาณบริสุทธิ์

เรามนุษย์ เชื่อมั่นคง อย่าหลงอยู่เฉย

มอบชีวิต ทั้งกายจิต ให้พระคริสต์เลย

พี่น้องเอ๋ยคงสมคิด ชีวิตนิรันดร์

446. เพลงเชิญไปสวรรค์

Am7/9

[ร้องรับ]

มาด้วยกันไปด้วยกัน

ไปสวรรค์เถิดเอ๋ย

ตามพระคริสต์ ฤทธิ์อันนต์

ยึดให้มั่นเลย

446. เพลงเชิญไปสวรรค์

Am8/9

เมืองสวรรค์ เมืองสวรรค์

เตรียมจัดสรรไว้คอยผู้เชื่อ

เตรียมไว้เพื่อผู้กลับใจพี่น้องไทยเอย

ไปซิเชิญ ทุกๆท่าน ไปกันเลย

มาเถิดเอ๋ยตามพระคริสต์

เข้าชิดพระองค์

446. เพลงเชิญไปสวรรค์

Am9/9

[ร้องรับ]

มาด้วยกันไปด้วยกัน

ไปสวรรค์เถิดเอ๋ย

ตามพระคริสต์ ฤทธิ์อันนต์

ยึดให้มั่นเลย

447. โอพระบิดาข้าพระองค์ขอบพระคุณ

Em1/4

โอพระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณ

พระบิดาการุณ ให้ความรัก มากนักกรุณา

แด่มวลชน ทุกคนทั่วไป ผู้ผิดสารภาพ

กลับใจใหม่ พระองค์ทรงให้ มนุษย์

ได้เป็นบุตรพระองค์

447. โอพระบิดาข้าพระองค์ขอบพระคุณ

Em2/4

โอพระบิดา ข้าพระองค์สรรเสริญ

พระองค์มิทรงเมิน พระพักตรา

รักศรัทธามั่นคง ช่วยทุกคน

ให้พ้นเลวทราม เมตตามนุษย์ ยุติธรรม

พระคุณเลิศล้ำ ในโลกนี้ แน่นอนไม่มีใคร

447. โอพระบิดาข้าพระองค์ขอบพระคุณ

Em3/4

พระองค์ทรง ประทานอาหารให้มีกิน

โดยไม่มีหมดสิ้น ไม่ขัดสน

ทุกคนได้รอดตาย และเงินตรา

สิ่งสารพัน ขอขอบพระคุณ พระเจ้าท่าน

ข้าพร้อมใจกัน กตัญญู ผู้บุพการี

447. โอพระบิดาข้าพระองค์ขอบพระคุณ

Em4/4

กาลวันนี้ไซร้ ช้ามั่นหมายถวายทรัพย์

ขอพระองค์ทรงรับ ทรัพย์ใช้สอย

มากน้อยเท่าที่มี แด่ทรงธรรม

ตามน้ำพระทัย ทรัพย์สินเหล่านี้

มีขึ้นได้ ไม่ใช่ของใคร ของพระเจ้า

องค์เดียวหมดทั้งสิ้น

448. บนไม้กางเขน

Am1/6

บนไม้กางเขน ข้าเห็นความรัก

ทั้งความทุกข์หนักที่พระต้องทน

โอพระเยซู ยอมสู้วายชนม์

โลหิตหลั่งล้นท่วมท้นกายา

448. บนไม้กางเขน

Am2/6

นี่แหละรอยระลึก แห่งความรักอันใหญ่หลวง

ทรงวายชนม์เพื่อคนทั้งปวง ที่ตกห้วงเหว

แห่งความบาป

เชิญมา เชิญมา เชิญมา อย่าช้า

เชิญมา เชิญมา เชิญมา เชิญ

เชิญมา เชิญมา เชิญมา อย่าช้า

เชิญมา หาพระเยซู

448. บนไม้กางเขน

Am3/6

เขาเอาหนามสาน เป็นมงกุฎสวม

พระเศียรพระองค์พระทรงทนไว้

เขาเยาะเย้ยว่า อย่างน่าอับอาย

และถ่มน้ำลายรดใส่พระองค์

448. บนไม้กางเขน

Am4/6

นี่แหละรอยระลึก แห่งความรักอันใหญ่หลวง

ทรงวายชนม์เพื่อคนทั้งปวง ที่ตกห้วงเหว

แห่งความบาป

เชิญมา เชิญมา เชิญมา อย่าช้า

เชิญมา เชิญมา เชิญมา เชิญ

เชิญมา เชิญมา เชิญมา อย่าช้า

เชิญมา หาพระเยซู

448. บนไม้กางเขน

Am5/6

พระถูกโบยตี ไม่มีเรี่ยวแรง

ถูกทวนทิ่มแทง น้ำและเลือดไหล

พระหัตถ์พระบาท ถูกตอกตรึงไว้

จนถึงความตายบนไม้กางเขน

448. บนไม้กางเขน

Am6/6

นี่แหละรอยระลึก แห่งความรักอันใหญ่หลวง

ทรงวายชนม์เพื่อคนทั้งปวง ที่ตกห้วงเหว

แห่งความบาป

เชิญมา เชิญมา เชิญมา อย่าช้า

เชิญมา เชิญมา เชิญมา เชิญ

เชิญมา เชิญมา เชิญมา อย่าช้า

เชิญมา หาพระเยซู

449. อย่าเบื่อหน่ายในการทำดี

Bm1/3

อย่าเบื่อหน่ายในการทำดี เพราะเราทุกคน

มีชีวิตใหม่ ถ้าเราไม่ยอมแพ้พ่าย ท้อแท้

ภายในจิตใจ จะรับผลได้ในเวลาอันควร

ดังนั้นทุกทุกโอกาส

ขอเราอย่าพลาดขาดการทำดี

449. อย่าเบื่อหน่ายในการทำดี

Bm2/3

อย่าทำชั่วตอบแทนการเลว นั่นคือหุบเหว

ของชีวิตเก่า ช่วยเหลือคือชีวิตใหม่

มีใจแบ่งปันบรรเทา ความทุกข์ความเศร้า

จะเลือนหายไป ดังนั้นทุกทุกโอกาส

ขอเราอย่าพลาดขาดการทำดี

449. อย่าเบื่อหน่ายในการทำดี

Bm3/3

อย่าเอาอย่างคนเห็นแก่ตัว ที่หลงเมามัว

ยกตนเป็นใหญ่ ทำดีเพื่อหวังเอาหน้า

ซื้อเมืองฟ้าด้วยเงินก่อนใคร เป็นไปไม่ได้

ทุกคนรู้ดี ดังนั้นทุกทุกโอกาส

ขอเราอย่าพลาดขาดการทำดี

450. มาเรามาบรรเลง

Bm1/7

[ร้องรับ]

มาเรามาบรรเลง

ร้องเพลงไปกับดนตรี

ในวันนี้ ยินดีเรามาร้องเพลง

450. มาเรามาบรรเลง

Bm2/7

พระคริสต์สถิตภายใน

ดวงใจเราแสนยินดี

มาเถิดน้องพี่ วันนี้เรามาร้องเพลง

450. มาเรามาบรรเลง

Bm3/7

[ร้องรับ]

มาเรามาบรรเลง

ร้องเพลงไปกับดนตรี

ในวันนี้ ยินดีเรามาร้องเพลง

450. มาเรามาบรรเลง

Bm4/7

ฤทธิ์เดชองค์พระวิญญาณ

ซาบซ่านเร่าร้อนภายใน

เรารักกันไว้ ร่วมใจสมานไมตรี

450. มาเรามาบรรเลง

Bm5/7

[ร้องรับ]

มาเรามาบรรเลง

ร้องเพลงไปกับดนตรี

ในวันนี้ ยินดีเรามาร้องเพลง

450. มาเรามาบรรเลง

Bm6/7

พระคริสต์พระผู้เมตตา

เรามานมัสการ

เราเบิกบาน นมัสการองค์พระบิดา

450. มาเรามาบรรเลง

Bm7/7

[ร้องรับ]

มาเรามาบรรเลง

ร้องเพลงไปกับดนตรี

ในวันนี้ ยินดีเรามาร้องเพลง

451. จิตข้าวันทาด้วยใจสัจจา

Bm1/4

จิตข้าวันทา ด้วยใจสัจจา พระบิดา

ฤทธาอนันต์ เพราะพระองค์ได้ทรง

รักข้า รักทุกคนทั่วทั้งโลกา ไม่เลือก

หน้าว่ามีหรือจน ไม่เคยว่าข้าเป็นเดนคน

451. จิตข้าวันทาด้วยใจสัจจา

Bm2/4

จนได้ประทาน พระบุตรของท่าน

จอมราชันพระคริสต์บุตรา

เพื่อทุกคนที่ไว้วางใจ จะมิได้พินาศเลยนา

แต่ทว่าจะได้ชีวิต รู้เถิดว่าจะได้ชีวิต

451. จิตข้าวันทาด้วยใจสัจจา

Bm3/4

ชีวิตนิรันดร์ ชีวิตชั่วกาลนานเท่านาน

ไม่รู้เสื่อมคลาย เพราะฉะนั้นเชิญท่านวางใจ

ในผู้ไถ่องค์พระเยซู ชีวิตอยู่ไม่พินาศไป

ถ้าวางใจในพระเยซู

451. จิตข้าวันทาด้วยใจสัจจา

Bm4/4

ความรักอื่นใด จะมายิ่งใหญ่ เหมือนผู้

ไถ่ทรงรักโลกา รักแม้คนที่เลวชั่วช้า

รักทั้งข้าที่ไม่น่ารัก ปฏิปักษ์ยังรักเมตตา

พลีชีวาข้าได้ประจักษ์ ได้ประจักษ์รัก

พระบิดา ได้ประจักษ์รักพระบิดา

452. ลืมพระเจ้าไม่ลง

Bm1/5

ลืมจะลืมพระเจ้าอย่างไร

พระคุณท่านนั้นมากมาย

จะอย่างไรก็ลืมไม่ลง

452. ลืมพระเจ้าไม่ลง

Bm2/5

องค์พระเป็นเจ้า

รักเรามากนักมั่นคง

รักผู้เชื่อถือซื่อตรง

พระองค์ทรงให้พระสัญญา

452. ลืมพระเจ้าไม่ลง

Bm3/5

รัก รักเราตลอดชีวิต

รักเราทั้งผู้มีผิด

พระทรงฤทธิ์ยังรักเมตตา

พระองค์ทรงโปรด

ยกโทษผู้หันกลับมา

ไม่รอให้เสียเวลา ทรงนำพาไปสู่สวรรค์

452. ลืมพระเจ้าไม่ลง

Bm4/5

โอ้พระคำช่างหวานล้ำติดตรึง

หวานจริงยิ่งสุด

ซึ้งน้ำผึ้งหวานก็ยังไม่ปาน

พระคำเล้าโลม ชื่นชมอยู่ทุกคืนวัน

พระทัยจะไม่แปรผัน

รักเรามั่นตลอดเวลา

452. ลืมพระเจ้าไม่ลง

Bm5/5

ข้าขอตั้งสัตย์อธิษฐาน

ต่อพระเจ้าองค์ประธาน

ปฏิญาณด้วยใจสัจจา

หากมีพระอื่น จะไม่ชื่นชมศรัทธา

ขอมอบกายใจวาจา

ต่อพระบิดาองค์เดียวแน่นอน

453. ใกล้จะสิ้นยุค

Bm1/4

[1] ฟังเถิดอย่ามัวสนุกเฮฮา

ใกล้ยุคจะสิ้นแล้วนา วาระสิ้นโลกนั่นไซร้

จงฟังคำ พร่ำวอนด้วยรักห่วงใย

แม้หุนหันดึงดันดวงใจ

ไม่พ้นโดนลงโทษทัณฑ์

453. ใกล้จะสิ้นยุค

Bm2/4

[2] ดูเถิดอดีตกาลผ่านมา

สมัยของท่านโนอาห์ ธาราท่วมโลกสิ้นนั้น

เมืองโสโดม ประสบความพินาศพลัน

นีนะเวห์จะโดนลงทัณฑ์

ทรงตรัสตักเตือนไว้นา

453. ใกล้จะสิ้นยุค

Bm3/4

[บทแย]

ก่อนที่พระจะลงโทษทัณฑ์

แต่พระทัยนั้นเมตตา

เพราะห่วงดวงวิญญาณ

หากแม้นใครไม่กลับใจสารภาพบาปผิดนา

บุตรมนุษย์จะเสด็จมา ต้องพิพากษาพลัน

453. ใกล้จะสิ้นยุค

Bm4/4

[3] เชิญเปิดอ่านและตริตรองให้ดี

ที่พระคัมภีร์ทำนาย มัทธิวยี่สิบสี่นั้น

คัมภีร์เดิม บอกบ่งเด่นชัดเช่นกัน

จงเตรียมตัวคอยคืนคอยวัน

อย่าประมาทจงระวัง ๆ

454. เพลงยามรุ่งอรุณ

Bm1/4

แสงอรุณส่องเรืองรองอำไพ สุริยันแย้มเยือน

ทรงเตือนจิตใจ ให้พวกเราร่วมบรรเลง

ร้องเป็นเพลงชาวไทย ร้องรำทำท่ากรีดกราย

ถวายเกียรติยศพระเจ้า ตามแบบศิลปะ

ไทยเรา สรรเสริญพระเจ้าเพื่อจงรักภักดี

454. เพลงยามรุ่งอรุณ

Bm2/4

สนองพระบารมี เพื่อเป็นสักขีของปวง

อนุชน กิจการอย่าให้ผ่านพ้น ทุกวันทุกคน

จงหาผลกำไร ร้องเพลงถวายด้วยใจชื่นบาน

อภินันทนาการแด่พระองค์

เจตจำนงค์แห่งพระยะโฮวา

454. เพลงยามรุ่งอรุณ

Bm3/4

เราเล่มดนตรีปี่รำมะนา ฆ้องกลองฉิ่งฉาบ

ขลุ่ยรับเสภา เชิญน้องพี่เล่นดนตรี ด้วยใจ

มีศรัทธา ถวายพระยะโฮวา สรรเสริญแด่

พระผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์เป็น ศิลาหลักชัย

เป็นกำแพงใหญ่กันภัยชาวประชา

454. เพลงยามรุ่งอรุณ

Bm4/4

พระองค์ทรงพระคุณหนักหนา เราชาว

โลกาขออย่าลืมพระองค์ เชิญซิเชิญพวกเรา

ร่วมมวง เล่นดนตรีเสริมส่งร้องเพลง

เตือนใจ ขอมอบถวายเพลงไทยสดุดี

เพื่อเป็นไมตรีสัมพันธ์กับพระองค์

ขอทรงรับโมทนาสาธุการ

456. ฉันอยู่กับพระเยซู

Bm1/3

ฉันอยู่กับพระเยซู อยู่ในพระองค์เสมอ

ไม่เคยพราก จากกันทุกวันฉันเจอ

พบกันเสมอเช้าเย็นประจำ

456. ฉันอยู่กับพระเยซู

Bm2/3

ฉันอยู่กับพระเยซู อยู่ในวิญญาณเลิศล้ำ

ด้วยความเชื่อ ปักใจมาในพระธรรม

เพราะความสุขล้ำพระองค์ทรงนำพา

456. ฉันอยู่กับพระเยซู

Bm3/3

ฉันอยู่กับพระเยซู อยู่ในความปรารถนา

มอบใจให้ ถวายพระจอมราชา

พระทรงรักษาพ้นภัยใจเปรมปรีดิ์

457. ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า (Sing halleluia to the Lord)

Bm1/5

ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า

ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า

ร้องฮาเลลูยา ร้องฮาเลลูยา

ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า

457. ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า (Sing halleluia to the Lord)

Bm2/5

พระเยซูเป็นขึ้นจากความตาย

พระเยซูเป็นขึ้นจากความตาย

พระเยซูเป็น พระเยซูเป็น

พระเยซูเป็นขึ้นจากความตาย

457. ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า (Sing halleluia to the Lord)

Bm3/5

พระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า

พระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า

พระองค์ทรงเป็น พระองค์ทรงเป็น

พระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า

457. ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า (Sing halleluia to the Lord)

Bm4/5

พระเยซูสถิตอยู่กับเรา

พระเยซูสถิตอยู่กับเรา

พระเยซูสถิต พระเยซูสถิต

พระเยซูสถิตอยู่กับเรา

457. ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า (Sing halleluia to the Lord)

Bm5/5

พระองค์เสด็จมาอีกที

พระองค์เสด็จมาอีกที

พระองค์จะเสด็จมา พระองค์จะเสด็จมา

พระองค์เสด็จมาอีกที

458. จิตวิญญาณข้าเอ๋ย

Cm1/2

จิตวิญญาณข้าเอ๋ย ไม่ลืมเลยพระคุณพระเจ้า

พระองค์มีคุณล้นเกล้า ช่วยชายเรารอดตลอดมา

พระองค์ทรงไถ่ชีวิต บาปผิดยกให้มวลข้า

เมื่อมีภัยไข้โรคา โปรดทรงรักษาให้ปลอดภัย

ตกยากลำบากกาย ทรงช่วยอุ้มชู

ให้อิสระเสรี ทรงโปรดคนที่ใจกตัญญู

จิตวิญญาณข้าเอ๋ย ข้าขอขอบคุณพระเยซู

458. จิตวิญญาณข้าเอ๋ย

Cm2/2

พระองค์ทรงพระชนม์อยู่ ๆ วิญญาณนั้นอยู่

ทุกสถาน สถิตเวลาเดียวกัน เป็นวิญญาณแห่ง

ความจริง พระองค์เป็นที่พึ่งพิง หญิงชายหวัง

ได้แอบอิง พระเจ้าตรัสเป็นความจริง ไม่ยอม

ทอดทิ้งให้เดียวดาย รักคนที่กลับใจ ไว้กับ

พระองค์ ให้รอดพ้นจากทุกข์ รับความผาสุข

นิรันดร์มั่นคง จิตวิญญาณข้าเอ๋ย ข้าขอขอบคุณ

ของพระองค์

459. เตือนความหลัง

Dm1/4

เผ่าพงษ์พันธุ์โบราณกาลสมัยก่อนเก่า

เริ่มคนเราถือพระเจ้าแต่ องค์เดียว

เป็นที่เคารพและสักการะ

ทุกวันสัมพันธ์ไม่ขาดเกลียว

เป็นที่ยึดเหนี่ยว ทั่วโลกทุกถิ่นมานมนาน

459. เตือนความหลัง

Dm2/4

บาปนำพาทำให้ตาคนเก่าแก่บอด

บาปตกทอดถึงสมัยคนปัจจุบัน

เพราะผลของการไม่เชื่อฟัง

หลงทางล่อลวงของพวกมาร

เหตุการณ์ที่ผ่าน ชีวิตจึงตกในอบาย

459. เตือนความหลัง

Dm3/4

แต่พระเจ้าทรงรักเรารักมากที่สุด

ห่วงมนุษย์ที่ตกเป็นทาสมาร ทำลาย

จึงทำให้พระคริสต์เสด็จมา

นำพาผู้เชื่อให้ปลอดภัย

ยอมตายเพื่อไถ่ โดยพระโลหิตอัศจรรย์

459. เตือนความหลัง

Dm4/4

เชื่อพระคริสต์ทำชีวิตให้ประสบสุข

รอดพ้นทุกข์เพราะพลังโลหิต อนันต์

เราควรนอบน้อมได้ถ่อมใจ

เข้าใกล้พระคริสต์ให้ติดพัน

โปรดได้คิดอ่าน รอวันพระบุตรเสด็จมา

460. โอ้เมืองสวรรค์นั้นงามวิไล

Dm1/4

โอ้เมืองสวรรค์ นั้นงามวิไล

ฉันช่างสุขใจ เมื่อกลับคืนมา

ฉันพ้นราคี ความบาป แล้วนา

แล้วอีกสักครา ตัวข้าเข้าเมืองวิมาน

460. โอ้เมืองสวรรค์นั้นงามวิไล

Dm2/4

โอ้แดนสวรรค์ นั้นแสนชื่นใจ

พระผู้ทรงชัย ได้ให้สัญญา

ว่าพระองค์ไป จัดเตรียมที่ฟ้า

แล้วจะกลับมา รับข้าเข้าเมืองวิไล

460. โอ้เมืองสวรรค์นั้นงามวิไล

Dm3/4

ข้าเป็นแขกเมือง สัญจรไปมา

แล้วอีกไม่นาน จะกลับเมืองฟ้า

โลกนี้ข้ามี แต่ความเหว่ว้า

ไม่สุขอุรา เหมือนข้าอยู่เมืองวิมาน

460. โอ้เมืองสวรรค์นั้นงามวิไล

Dm4/4

อยากกลับถิ่นฐาน วิมานเมืองแมน

เพราะช่างสุขแสน โอ้แดนพระเยโฮวาห์

สิ้นทุกข์กันที สิ้นกันเถิดหนา

พระผู้เดชา พาสุขอยู่ทุกเวลา

461. พระเจ้าสูงสุด

Dm1/4

โลกนี้มี พระเจ้าสูงสุด เหนือมนุษย์

พิภพสวรรค์ เป็นสัพพัญญู รอบรู้สารพัน

สมควรเราท่าน สรรเสริญในพระนาม

ยกพระเกียรติ พระวิญญาณ นมัสการ

เป็นประจำ ความการุณ พระคุณเลิศล้ำ

ควรเราทำความ กตัญญูกตเวที

461. พระเจ้าสูงสุด

Dm2/4

ชีวิตเรา พระเจ้าสร้างให้ อยู่กันได้ จนทุก

วันนี้ ที่กินที่นอน ผ้าผ่อนเรามี ของใช้ชั้นดี

ล้วนพระเจ้าประทาน พรสวรรค์ สันติสุข

ทั่วทุกยุคตลอดกาล ฤทธิ์อำนาจที่ตรัส

บันดาล ขอสาธุการ แด่พระเจ้าผู้ทรงเจริญ

461. พระเจ้าสูงสุด

Dm3/4

ความประสงค์ ขององค์พระเจ้า ต้องการเรา

มิให้ห่างเหิน ติดสนิท พระคริสต์ผู้เจริญ

ให้เราสรรเสริญ ด้วยนอบน้อม ถ่อมใจ

บาปไม่ทำ ตามพระคริสต์ ไม่หลงผิดเรา

สบาย คุณความดีท่านมีมากมาย

ข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอน้อมกายนมัสการ

461. พระเจ้าสูงสุด

Dm4/4

พระคัมภีร์ ชี้ลักษณะ วจนะ พระเจ้า

กล่าวขาน สามัคคีธรรม หนุนน้ำใจกัน

ก้มลงอธิษฐาน เราต้องการอะไร ขอจะได้

หาจะพบ เคาะประสบ จะเปิดให้ คำสัญญา

บิดาสั่งไว้ ข้าพระองค์ร่วมใจ ยกย่อง

สรรเสริญพระองค์

462. ขอบพระคุณพระบิดา

Dm1/4

ขอบพระคุณพระบิดา ที่ได้สร้างเสียงมา

ให้เหล่าข้าฯ แซ่ซ้องสรรเสริญ

ร้องเป็นเพลงเพลิดเพลิน

จงใจจำเริญ เพื่อสรรเสริญพระบารมี

462. ขอบพระคุณพระบิดา

Dm2/4

ขอโปรดให้การใช้เสียง นี้เป็นไปแต่เพียง

ถวายความจงรักภักดี สิ่งที่เป็นราคี

หยาบคายอย่าให้ออกมาจากปากข้าฯ เลย

462. ขอบพระคุณพระบิดา

Dm3/4

ขอพระองค์ทรงบันดาล ให้เสียงข้าฯ

อ่อนหวาน ก้องกังวานทุกคำจนเคย

และอย่าให้ละเลย กล่าวเรื่องความรัก

โปรดเปิดปากชี้แจงความจริง

462. ขอบพระคุณพระบิดา

Dm4/4

ขออุทิศถวายเสียง ด้วยจิตน้อม

พร้อมเพรียง โดยเลื่อมใส ทั้งชาย

แหละหญิง ขอพระผู้ใหญ่ยิ่ง

โปรดทรงสดับ รับฟังเสียงที่สรรเสริญ

463. ขอบพระคุณพระเจ้า

Dm1/8

[1] ขอขอบพระคุณพระบิดา พระองค์ทรง

เมตตา แด่มวลข้ามากล้น ให้กำเนิด

เกิดมาเป็นมนุษย์ ให้ความรักสูงสุด

ไม่เลือกเลยสักคน

463. ขอบพระคุณพระเจ้า

Dm2/8

แม้จะเป็นเศรษฐี มั่งมีจน คนพิการพิกล

เสียขาตา ทั้งคนโง่คนเขลา เบาปัญญา

ใครเข้ามาต้อนรับพระองค์

คงไม่พินาศสักคน

463. ขอบพระคุณพระเจ้า

Dm3/8

[2] ขอขอบพระคุณกรุณา ส่งพระบุตรลง

มา ล้างบาปข้าหลุดพ้น ทรงประทาน

อาหารให้มีกิน โดยไม่มีหมดสิ้น

ไม่ต้องทุกข์กังวล…

463. ขอบพระคุณพระเจ้า

Dm4/8

ทั้งเคหสถาน เครื่องยานยนต์ ทั้งดินฟ้า

ลมฝน พืชธัญญา สัตว์ทั้งหลายวัวควาย

และไร่นา ใครได้มารับเชื่อพระองค์

คงได้รับสุขนิรันดร์

463. ขอบพระคุณพระเจ้า

Dm5/8

[3] ขอขอบพระคุณโมทนา ส่งพระวิญญาณ

มา ช่วยนำพาผูกพัน โลกเรานี้ มีพระเจ้า

องค์เดียว ได้คอยช่วยยืดเหนี่ยว

ทุกสิ่งที่ประทาน

463. ขอบพระคุณพระเจ้า

Dm6/8

ให้ปัญญานักร้อง นักประพันธ์

นักประดิษฐ์กิจการ หัตถกรรม นักดนตรี

มีสมอง ร้องรำ นักประกาศพระคำ

พระนาม พระองค์เสริมส่งปัญญา

463. ขอบพระคุณพระเจ้า

Dm7/8

[4] ข้าแต่พระองค์สัพพัญญู โปรดเมตตา

เอ็นดู เถิดพระองค์เจ้าข้า ข้าคนบาป

ขอรับใช้พระองค์ เป็นทาสช่วยเสริมส่ง

เกียรติของพระบิดา

463. ขอบพระคุณพระเจ้า

Dm8/8

ขอวิญญาณทรงธรรม ช่วยนำพา

ในเมื่อข้าทำการ สิ่งใด ๆ พระองค์ทรง

สถิต ในจิตใจ ขอถวายไว้หมดทั้งตัว

ลบล้างความชั่วเคยมี

464. ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง

Dm1/4

ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง เป็นหนทางให้ไปสู่

สวรรค์ ความการุญพระคุณพระธรรม สมควร

เราท่านสรรเสริญโมทนา พระบิดา พระบุตรา

พระวิญญาณ อันเลิศล้ำ พรพระองค์ ที่ทรง

ประทานให้เป็นประจำ ชื่นฉ่ำในฤทธิ์เดชา

464. ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง

Dm2/4

[ร้องรับ]

ในพระนามพระเยซู ทรงเอ็นดู ชาวประชา

ความบาป ที่เราเคยทำ เป็นประจำพระองค์

ทรงไถ่ แม้ซิมีมลทิน ไผดูหมิ่นก็ช่างไผ

องค์ทรงชัยอภัยพวกเรา ความซึมเศร้าพวก

เราหายไป

464. ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง

Dm3/4

จะมีใครที่ไหนกันเล่า นำพวกเราช่วยประชา

รอดพ้น ทำความดีไม่มีสักคน ที่จะช่วยตนให้

หลุดพ้นจากความตาย ไม่มีวัน จะหลุดหาย

จากความตายไปได้เลย พระเยซู เป็นผู้ชดเชย

น้ำคำพร่ำเอ่ย ไม่เคยลืมพวกเรา

464. ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง

Dm4/4

[ร้องรับ]

ในพระนามพระเยซู ทรงเอ็นดู ชาวประชา

ความบาป ที่เราเคยทำ เป็นประจำพระองค์

ทรงไถ่ แม้ซิมีมลทิน ไผดูหมิ่นก็ช่างไผ

องค์ทรงชัยอภัยพวกเรา ความซึมเศร้าพวก

เราหายไป

465. แสนปิติยินดี

Dm1/6

[1] แสนปีติยินดีที่ได้เกิดมา เป็นประชาชนไทย

ที่มีจิตใจอันรักใคร่พระเจ้า

เพราะพระองค์ได้ทรงสร้าง พวกเรา

ทุกค่ำเช้า ยังทรงเฝ้าเอ็นดู

465. แสนปิติยินดี

Dm2/6

[2] คิดแล้วแสนชื่นใจ พระได้ทรงตาย

ไถ่เราชาวชมพู คือพระเยซู ผู้อุ้มชูปวงข้า

ทุกคืนวันจึงพากันโมทนา

พระบิดา พระบุตราพระวิญญาณ

465. แสนปิติยินดี

Dm3/6

[บทแย]

ไม่เคยมีใครที่จะสนพระทัย

เหมือนองค์จอมราชัน

เพราะได้ทรงประทาน

ให้ชีวันสุขสันต์ตลอดมา

465. แสนปิติยินดี

Dm4/6

[3] เชิญเถิดท่านทั้งหลายที่อยู่ใกล้ไกล

โปรดได้ฟังวาจา พระองค์ทรงเชิญมิทรง

เมินพักตรา จะมั่งมีหรือยากจนไม่ว่า

ถ้าเข้ามา เชื่อแล้วได้ใจใหม่เอย

465. แสนปิติยินดี

Dm5/6

[บทแย]

ไม่เคยมีใครที่จะสนพระทัย

เหมือนองค์จอมราชัน

เพราะได้ทรงประทาน

ให้ชีวันสุขสันต์ตลอดมา

465. แสนปิติยินดี

Dm6/6

[4] เชิญเถิดท่านทั้งหลายที่อยู่ใกล้ไกล

โปรดได้ฟังวาจา พระองค์ทรงเชิญมิทรง

เมินพักตรา จะมั่งมีหรือยากจนไม่ว่า

ถ้าเข้ามา เชื่อแล้วได้ใจใหม่เอย

466. โอ้พระบิดาในมหาสวรรค์

Dm1/8

โอพระบิดาในมหาสวรรค์

ขอพระนามท่านเป็นที่เคารพสักการ์

ข้าทั้งหลายขอมอบกายใจวาจา

ต่อพระบิดาตลอดเวลา ทุกลมหายใจ

466. โอ้พระบิดาในมหาสวรรค์

Dm2/8

และขอให้แผ่นดินในสวรรค์

ขอพระเจ้าท่าน ตั้งในโลกตามพระทัย

ในสวรรค์แผ่นดินนั้นเป็นอย่างไร

ขอโปรดจงให้ มาตั้งในโลกเหมือน

เช่นเป็นมา

466. โอ้พระบิดาในมหาสวรรค์

Dm3/8

ขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทาน

ให้มีอาหารประจำวันเวลา

และวันนี้โปรดปรานีกรุณา

ด้วยความเมตตา แด่มวลหมู่ข้ามี

กินเหมือนกัน

466. โอ้พระบิดาในมหาสวรรค์

Dm4/8

ขอทรงโปรดยกบาปโทษข้าพระองค์

ทั้งโลภโกรธหลง ให้หมดสิ้นได้สุขสันต์

เหมือนข้านี้ยกบาปหนี้พี่น้องกัน

เพื่อนบ้านลูกหลาน ยกให้ด้วยการยุติธรรม

466. โอ้พระบิดาในมหาสวรรค์

Dm5/8

โปรดอย่านำเข้ารับกรรมการทดลอง

ให้พ้นจำจองสิ่งชั่วร้ายไม่กรายกล้ำ

ผิดไม่หลงเชื่อมั่นคงในพระคำ

ตามวิญญาณนำในทางชอบธรรม

ของพระบิดา

466. โอ้พระบิดาในมหาสวรรค์

Dm6/8

ขออำนาจเดชฤทธิ์ราช ของพระองค์

ที่ทรงดำรง ชั่วกัปกัลป์ในโลกา

ชีวิตนี้จะเป็นที่ได้สักการ์

และชีวิตหน้าเป็นที่พึ่งพาชั่วนิจนิรันดร์

466. โอ้พระบิดาในมหาสวรรค์

Dm7/8

โอพระเจ้าข้าน้อมเกล้าก้มกราบทูล

ขอความการุณย์ได้ทรงโปรดประทาน

สารพัดมวลข้าทาสหมายต้องการ

และพรสวรรค์หมายต้องการ

อยู่ทุกเวลา

466. โอ้พระบิดาในมหาสวรรค์

Dm8/8

ข้าทูลขอหวังคอยรอด้วยจริงใจ

ตามน้ำพระทัย แต่จะโปรดเมตตา

ข้าทูลขอต่อสมเด็จพระบิดา

สิ่งที่ขอมา ในนามพระบุตรพระเยซู

467. เปรียบดังสายธารที่ไหลหลั่งมา

Dm1/3

เปรียบดัง สายธารที่ไหลหลั่งมา

สู่ปวงประชา ทั่วหน้าได้อาบดื่มกิน

ชำระมลทิน หมดสิ้นทั้งกายและใจ

ข้าขอน้อมไหว้ ถวายสดุดี

467. เปรียบดังสายธารที่ไหลหลั่งมา

Dm2/3

ดุจดัง เนื้อทรายกระหายธารา

ข้ามุ่งหน้ามา หาองค์ดำรงชีวี

โปรดล้างราคี สักขีพยานชั่วช้า

ให้ข้ามุ่งหน้า สู่ทางความดี

467. เปรียบดังสายธารที่ไหลหลั่งมา

Dm3/3

โอ้องค์แสนรักของพระบิดา

มาจากสวรรค์เพื่อช่วยคนบาปขัดสน

ข้านี้ คนจนมืดมนหลงทางดั้นมา

โปรดพาข้ากลับ สู่ทางพระองค์ [x2]

468. เชิญผู้ที่ลำบาก

Dm1/4

เมื่อใครเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนกำลัง

เชิญเถิดจงหวังพึ่งองค์พระเยซู

พระองค์จะทรงเอ็นดู ช่วยอุ้มชูให้หาย

เหนื่อยเมื่อยล้า พระจัดสรรสวรรค์ไว้คอยท่า

แก่เหล่าประชาผู้ต้อนรับกลับใจ

468. เชิญผู้ที่ลำบาก

Dm2/4

ใครหิวกระหายชายหญิงจงเร่งรีบ

เชิญดื่มน้ำทิพย์จะไม่หิวกระหาย

น้ำทิพย์น้ำนี้ได้ไหล จากภายในของ

พระเยซูคริสต์ น้ำแห่งนี้ดื่มแล้วมีชีวิต

หมายถึงพระคริสต์ประทานพระวิญญาณ

468. เชิญผู้ที่ลำบาก

Dm3/4

องค์พระเยซูผู้ทรงเป็นความจริง

ช่วยทั้งชายหญิงให้ได้พ้นโทษทัณฑ์

พระคริสต์เอาชีวิตประกันไถ่โทษนั้นให้

ผู้เชื่อวางใจ ด้วยพระองค์ทรงพลีชีวิตให้

ได้ถูกตรึงไว้ตายบนไม้กางเขน

468. เชิญผู้ที่ลำบาก

Dm4/4

พี่น้องหญิงชายอย่าได้ลืมพระคริสต์

ผู้ไถ่ชีวิตเรารอดตายได้เป็น สรรเสริญ

พระเจ้าทุกเช้าเย็นจะได้เห็นองค์พระผู้

เป็นเจ้า อธิษฐานกราบกรานทุกค่ำเช้า

คอยพระคริสต์เจ้าจนพระเสด็จมา

469. คำอ้อนวอน

Em1/4

โอ้ข้าแต่พระบิดา พระบุตราพระวิญญาณ ๆ

พระองค์เท่านั้น เป็นพระเจ้า เราควรก้มเกล้า

นมัสการ ๆ ข้าทั้งหลายได้ทำผิด ทั้งกายจิต

คิดเหหัน ความผิดบาปนั้นมีมากมาย

ทุกสิ่งชั่วร้ายบกพร่องเลวทราม ๆ

469. คำอ้อนวอน

Em2/4

เพราะข้านี้มิเกรงกลัว ต่อความชั่วจึง

ครอบงำ ๆ ข้าปล่อยไปตาม ลำพังใจ

เกิดจากภายใน โดยไร้ความคิด ๆ ในโลกนี้

ไม่มีใคร จะช่วยได้เหมือนพระคริสต์

ให้รอดชีวิตเป็นขึ้นใหม่ ทุกคนกลับใจ

เป็นผู้ชอบธรรม ๆ

469. คำอ้อนวอน

Em3/4

โอ้พระองค์พระเจ้าข้า โปรดเมตตาฟัง

ถ้อยคำ ๆ ข้าคนอธรรม ขอได้โปรดยกบาป

โทษ ผู้ทาสของพระองค์ ๆ ข้าเจ้าทูลขอ

พระพร ร้องอ้อนวอนหมายประสงค์

ขอแต่พระองค์ประทานให้ ด้วยน้ำพระทัย

ที่ทรงโปรดปราน ๆ

469. คำอ้อนวอน

Em4/4

ขอพระคุณพระเยซู พระเจ้าอยู่ร่วม

สัมพันธ์ ๆ ทั้งพระวิญญาณ แนบสนิท

ดำรงใกล้ชิด ชั่วกัลปา ข้าขอมอบวิญญาณ

จิต กับพระคริสต์พระบิดา พร้อมทั้งกายใจ

และวาจา ให้ทรงรักษาชั่วนิตย์นิรันดร์ ๆ

470. เจ็ดสิบครั้งคูณด้วยเจ็ด

Em1/7

[ร้องรับ]

เจ็ดสิบครั้ง เจ็ดสิบครั้ง เจ็ดสิบครั้ง

ลืมแล้วหรือยัง เจ็ดสิบครั้ง คูณด้วยเจ็ด

ให้เราได้เห็นใช่เป็นเรื่องเท็จ

ใครทำสำเร็จเหมือนได้บำเหน็จรางวัล

470. เจ็ดสิบครั้งคูณด้วยเจ็ด

Em2/7

โกรธกันนั้นเราควรเข้าใจ

โกรธไปทำไม ไม่เห็นมีประโยชน์

รีบถ่อมต่อกันเอ่ยคำว่าขอโทษ

แม้ผู้ใดโกรธ ขออย่าได้ให้พ้นวัน

470. เจ็ดสิบครั้งคูณด้วยเจ็ด

Em3/7

[ร้องรับ]

เจ็ดสิบครั้ง เจ็ดสิบครั้ง เจ็ดสิบครั้ง

ลืมแล้วหรือยัง เจ็ดสิบครั้ง คูณด้วยเจ็ด

ให้เราได้เห็นใช่เป็นเรื่องเท็จ

ใครทำสำเร็จเหมือนได้บำเหน็จรางวัล

470. เจ็ดสิบครั้งคูณด้วยเจ็ด

Em4/7

ด้วยเราคริสเตียนมีเหตุใด

ผิดเคืองทางใจ เราหรือใครมีโทษ

ถ้าหากผู้ใดไม่อภัยขอโทษ

พระเจ้าไม่โปรด ไม่ยกโทษให้เหมือนกัน

470. เจ็ดสิบครั้งคูณด้วยเจ็ด

Em5/7

[ร้องรับ]

เจ็ดสิบครั้ง เจ็ดสิบครั้ง เจ็ดสิบครั้ง

ลืมแล้วหรือยัง เจ็ดสิบครั้ง คูณด้วยเจ็ด

ให้เราได้เห็นใช่เป็นเรื่องเท็จ

ใครทำสำเร็จเหมือนได้บำเหน็จรางวัล

470. เจ็ดสิบครั้งคูณด้วยเจ็ด

Em6/7

โอ้เราคริสเตียนแม้เกลียดใคร

ทราบในดวงใจ เราเห็นเป็นการบาป

เช้าตื่นขึ้นมาให้เราสารภาพ

สาธุการกราบ ต่อพระเจ้าได้ทุกวัน

470. เจ็ดสิบครั้งคูณด้วยเจ็ด

Em7/7

[ร้องรับ]

เจ็ดสิบครั้ง เจ็ดสิบครั้ง เจ็ดสิบครั้ง

ลืมแล้วหรือยัง เจ็ดสิบครั้ง คูณด้วยเจ็ด

ให้เราได้เห็นใช่เป็นเรื่องเท็จ

ใครทำสำเร็จเหมือนได้บำเหน็จรางวัล

471. เชิญทุกท่านทั้งหญิงทั้งชาย

Em1/8

[1] เชิญทุกท่านทั้งหญิงทั้งชาย มาร่วม

ใจกายถวายเพลงไทยนมัสการ จงมา

ร่วมใจในกาลวันนี้เปรมปรีดิ์ชื่นบาน

สมัครสมาน ถวายความภักดี

471. เชิญทุกท่านทั้งหญิงทั้งชาย

Em2/8

แด่พระเยซูผู้ทรงพระชนม์เป็นอยู่

ผู้เป็นเจ้าชีวี พระทรงศักดิ์ศรี สร้างฟ้า

ทั้งดวงดาราสารพัน

471. เชิญทุกท่านทั้งหญิงทั้งชาย

Em3/8

[2] โอพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ไม่มีผู้ใด

จะมายิ่งใหญ่ได้เทียบเทียมทัน

อันว่าความรักที่ข้าประจักษ์ก็มาก

อนันต์ เกิดการเสกสรรจำนรรวจี

471. เชิญทุกท่านทั้งหญิงทั้งชาย

Em4/8

อีกทั้งฤทธาและอานุภาพ

ทราบหรือไม่น้องพี่

พระองค์ทรงดีเหลือหลาย

ขอหญิงชายอย่าได้งง

471. เชิญทุกท่านทั้งหญิงทั้งชาย

Em5/8

[3] เพราะพระองค์ทรงความเกรียงไกร มวล

ข้าทั้งหลายจึงได้ถวายวิงวอนพระองค์

โปรดเสด็จมาสถิตกับข้าที่มาร่วมวง

ขอเชิญพระองค์ได้ทรงลงมาเป็น

471. เชิญทุกท่านทั้งหญิงทั้งชาย

Em6/8

องค์พระประธานด้วยเดชพระวิญญาณ

ทรงบันดาลให้เห็น

พระคุณร่มเย็น มากล้น

ด้วยผลพระวิญญาณ

471. เชิญทุกท่านทั้งหญิงทั้งชาย

Em7/8

[4] คือความรักมากจริงยิ่งใหญ่ ปลาบปลื้ม

ดวงใจขออย่าอยู่ไกลจะได้ผูกพัน อัน

สันติสุขพระองค์ทรงปลูกสร้างกลางใจนั้น

ด้วยความอดกลั้นให้ผ่านได้ทุกที

471. เชิญทุกท่านทั้งหญิงทั้งชาย

Em8/8

อันความการุณย์ขอทรงเพิ่มพูน

และส่งเสริมทวี

ความดีสัตย์ซื่อ สุภาพ

และรู้จักบังคับตน

472. ขอวางใจในพระองค์

Em1/3

พระองค์ผู้ทรงเดชานุภาพ ข้าขอก้มกราบ

นอบน้อมถ่อมใจลง ขอวางใจในพระองค์

และซื่อตรงไปจนวันตาย จะลำบากหรือแม้

ว่าสบาย จะเป็นหรือตาย ขอรับใช้พระองค์

472. ขอวางใจในพระองค์

Em2/3

ขอนำให้ข้ามโลกอันเลวลง มุ่งเดินไปตรง

แนวทางอันชอบธรรม ขอทรงช่วยอุปถัมภ์

ให้มีความพากเพียรเรียนรู้ ด้วยมานะ

ติดตามพระเยซูบรมครู ผู้วางแบบอย่างไว้

472. ขอวางใจในพระองค์

Em3/3

ขอช่วยให้ทำตามน้ำพระทัย เพื่อความ

ปลอดภัย ในการประพฤติตน ให้พ้นจาก

ปากของคน ที่จะตำหนิและติเตียน

การทดลอง ขอให้เป็นบทเรียน ที่จะช่วย

เปลี่ยนให้เราก้าวต่อไป

473. เปิดใจ

Em1/6

ยามใดใจต้องเหงาอยู่ลำพัง

ยามใดใจหมดหวังจะสู้ไป

ใจก็คงคิดไป ว่าจะมีใครมาเห็นใจ

หวังไปก็คงเศร้าใจ

473. เปิดใจ

Em2/6

ยามใดเจอปัญหาที่หนักใจ

ยามใดทนไม่ไหวใครแบ่งเบา

ยามที่ใจร้าวราน แตกสลายกลายเป็นธุลี

ท้อใจไม่มีเรี่ยวแรง

473. เปิดใจ

Em3/6

ขอเพียงให้เราเปิดใจ

ให้องค์พระเยซูเข้าไปช่วยแบ่งเบา

อาจไม่เห็นเมื่อมองด้วยตา

แต่ด้วยใจสัมผัสพระองค์

ขอเพียงให้เราเปิดใจ

473. เปิดใจ

Em4/6

ยามใดความเลวร้ายมาบดบัง

ทำให้ใจหมดหวังจะสู้ไป

เพียงเราเปิดหัวใจ

อย่าหวั่นไหวให้ใจล้มลง

ขอเพียงให้เราถ่อมใจ

473. เปิดใจ

Em5/6

จะได้เจอความรักยิ่งใหญ่มากมาย

เปลี่ยนให้เป็นพลัง

จะได้เจอความหวังที่อยากพบเจอ

หากเปิดใจ

473. เปิดใจ

Em6/6

ขอเพียงให้เราเปิดใจ

ให้องค์พระเยซูเข้าไปช่วยแบ่งเบา

อาจไม่เห็นเมื่อมองด้วยตา

แต่ด้วยใจสัมผัสพระองค์

ขอเพียงให้เราเปิดใจ

474. เชิญสรรเสริญพระเจ้า

C1/7

เชิญเถิดพี่น้องเจ๊า

ฟังเพลงเฮา ม่วนจับใจ

เพลงนี้มีความหมาย

ส่งจิตใจถวายพระเจ้า

474. เชิญสรรเสริญพระเจ้า

C2/7

ทั้งบททำนอง และคำร้อง เรื่องราว

สรรเสริญพระเจ้า

เพื่อเป็นการหนุนใจ ๆ

474. เชิญสรรเสริญพระเจ้า

C3/7

สุขหลายทั้งชายหญิง

ความรักจริงไม่ห่างหาย

ทุกคนมอบชีวิต

กับพระคริสต์พระผู้ไถ่

จะไม่หันกลับ เมื่อเราจับ คันไถ

จงเชื่อวางใจ แต่พระเจ้าองค์เดียว ๆ

474. เชิญสรรเสริญพระเจ้า

C4/7

โอตะละว่าน้องพี่

หากบ่มีใครแลเหลียว

มีพระเจ้าเท่านั้น

ร่วมสัมพันธ์คอยข้องเกี่ยว

474. เชิญสรรเสริญพระเจ้า

C5/7

สนิทสนม

ได้เป็นกลม เป็นเกลียว

ทรงช่วยยึดเหนี่ยว

ไม่ให้เป็นทาสใคร ๆ

474. เชิญสรรเสริญพระเจ้า

C6/7

เราสรรเสริญพระเจ้า

ทรงรักเราให้สุขหลาย

พระคริสต์ฤทธิ์มหันต์

พระวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่

474. เชิญสรรเสริญพระเจ้า

C7/7

ขอขอบพระคุณ

ทรงการุณย์ ไม่คลาย

ข้าฯ ขอถวาย

ความจงรักภักดี ๆ

475. เชิญเถิดพี่น้องชาวไทย

A1/4

เชิญเถิดเชิญพี่น้องชาวไทย จงร่วมใจกันสามัคคี

กับพระคริสต์มีจิตอารีย์ จะช่วยน้องพี่ ให้พ้น

จากอบาย แม้ผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ จะมีชีวิตได้

ถูกสร้างขึ้นใหม่ สิ่งเก่า ๆ ของเราล่วงไป

แล้วจะกลับกลายเป็นคนใหม่ขึ้นมา

475. เชิญเถิดพี่น้องชาวไทย

A2/4

เวลาเมื่อมนุษย์โฉดเขลา แต่พระเจ้ายังเวทนา

จึงตรัสสั่งทั่วทั้งโลกา มนุษย์ทั่วหล้า รีบมา

กลับใจ แล้วพระองค์ท่านจะทรงโปรด ยกบาป

โทษให้เราทั้งหลาย คนชั่วผู้ที่กลับใจใหม่

พระองค์มอบให้คือชีวิตนิรันดร์

475. เชิญเถิดพี่น้องชาวไทย

A3/4

เชิญเถิดพี่น้องเชื่อเถิด สิ่งประเสริฐมาจาก

สวรรค์ พระคริสต์ผู้มีจิตเที่ยงธรรม พระเจ้า

ประทาน ช่วยคุ้มกันโลกา จงวางใจในพระเยซู

บรมครูด้วยใจสัจจา จงมอบกายทั้งใจวาจา

มนุษย์ทั่วหล้ารอดได้ทั้งครอบครัว

475. เชิญเถิดพี่น้องชาวไทย

A4/4

คนทั้งหลายต้อนรับพระคริสต์ พระเจ้าให้สิทธิ์

มีอำนาจตัว พระองค์ทรงโปรดจนหมดทั่ว

ให้ทุกครอบครัว ได้เป็นบุตรพระองค์ คนทั้ง

หลายสนใจพระเจ้า คัมภีร์เก่าทั้งใหม่มั่นคง

จะบอกทางสว่างของพระองค์

จะสมประสงค์เมื่อได้อ่านพระคัมภีร์

476. ยามราตรีศรีหรรษา (Silent night, holy night)

A1/4

ยามราตรีศรีหรรษามีราชามาประสูติ

จากสาวพรหมจารีบริสุทธิ์

เป็นกุมารน่ารักที่สุด

มาเพื่อช่วยชาวโลกา

มาเพื่อช่วยชาวโลกา

476. ยามราตรีศรีหรรษา (Silent night, holy night)

A2/4

ยามราตรีแสนดีเลิศ

พระเยซูผู้ประเสริฐ

เป็นพระเจ้าเสด็จลงมาบังเกิด

ทูตสวรรค์สรรเสริญชูเชิด

เพราะผู้ไถ่ได้บังเกิด

เพราะผู้ไถ่ได้บังเกิด

476. ยามราตรีศรีหรรษา (Silent night, holy night)

A3/4

ยามราตรีศรีสำราญ

เมษบาลพากันไป

เฝ้ากุมารที่หมู่บ้านเบธเลเฮม

เห็นพระองค์ทรงสุขเกษม

บรรทมอยู่ในรางหญ้า

บรรทมอยู่ในรางหญ้า

476. ยามราตรีศรีหรรษา (Silent night, holy night)

A4/4

ยามราตรีศรีสง่า

เป็นเวลาเรารอดบาป

เพราะพระเยซูช่วยพ้นคำแช่งสาป

สมควรสรรเสริญโมทนา

เราจึงกราบไหว้บูชา

เราจึงกราบไหว้บูชา

477. เมื่อคืนวันนั้น (O holy night)

C1/6

[1] เมื่อคืนวันนั้นเป็นคืนสำคัญทั่วโลกา

คือเป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ

นานมาหนักหนาทั่วหล้าต้องทุกข์ยุคจาบัลย์

วิโยคโศกศัลย์ทุกคืนวันไม่เว้นวาย

พระคริสต์จึงได้เสด็จเข้ามาในโลกนี้

เพื่อทรงเปลื้องหนี้ความบาปของปวงประชา

477. เมื่อคืนวันนั้น (O holy night)

C2/6

[ร้องรับ]

ข้าขอบูชาวันทากราบไหว้พระเยซู

เพราะว่าในวันนั้ทรงธรรมเสด็จลงมา

เพื่อเปิดหนทางสวรรค์ให้แก่ประชา

477. เมื่อคืนวันนั้น (O holy night)

C3/6

[2] ให้แสงสว่าง พระคริสต์ส่องให้เห็นหนทาง

ในโลกใหญ่กว้างแต่มีบาปมืดนักหนา

เดินตามสว่าง เป็นทางพระเจ้าประทานให้

เหมือนเหล่านักปราชญ์ ได้เดินตามดาวประหลาด

คราวนี้เป็นคราว ชาวโลกได้พ้นจากความตาย

เพราะว่า พระเจ้าทรง วายพระชนม์เพื่อเรา

477. เมื่อคืนวันนั้น (O holy night)

C4/6

[ร้องรับ]

ข้าขอบูชาวันทากราบไหว้พระเยซู

เพราะว่าในวันนั้น

ทรงธรรมเสด็จลงมา

เพื่อเปิดหนทาง

สวรรค์ให้แก่ประชา

477. เมื่อคืนวันนั้น (O holy night)

C5/6

[3] บัญญติพระเจ้าสั่งสอนให้เราจงรักกัน

และบัญญัตินั้นคือความรักสามัคคี

เชื่อพระเยซูจึงรู้ว่าเป็นพี่น้องกัน

ความเบียดเบียนนั้นทรงบันดาลให้สูญหาย

เราจึงร้องเพลงแสดงยินดีกตัญญู

ให้เราเชิดชูและสรรเสริญพระเยซู

477. เมื่อคืนวันนั้น (O holy night)

C6/6

[ร้องรับ]

ข้าขอบูชาวันทากราบไหว้พระเยซู

เพราะว่าในวันนั้น

ทรงธรรมเสด็จลงมา

เพื่อเปิดหนทางสวรรค์ให้แก่ประชา

478. ฟังเสียงเพลงทูตสวรรค์วันนี้

C1/2

ฟังเสียงเพลงทูตสวรรค์วันนี้

นำเอาข่าวดีมาให้ทุกคน

พระเยซูเป็นความหวัง

ให้เธอและให้ฉันให้เราพบคืนวันที่ดี

478. ฟังเสียงเพลงทูตสวรรค์วันนี้

C2/2

มารับเอาความสุขสันต์วันนี้

เปลี่ยนแปลงชีวิตให้มีคุณค่า

เปิดดวงใจเติมความรักจากฟ้า

ให้พระเยซูเข้ามาในหัวใจ

479A. คริสต์มาสเป็นเวลา (Christmas is a time to love)

C1/3

คริสตมาสเป็นเวลา

คริสตมาสเป็นเวลา

คริสตมาสเป็นเวลาแห่งความรัก

479A. คริสต์มาสเป็นเวลา (Christmas is a time to love)

C2/3

เฝ้ามองพฤษาใบร่วงโรยลมโชยพัดลอยลิ่วไป

เปลี่ยนใจดั่งกิ่งที่ไร้ใบให้ชื่นชม

โอ้ลมเอยลมคริสมาสโบกทั่วโลกพากันรื่นรมย์

พระกุมารเกิดในรางหญ้า

479A. คริสต์มาสเป็นเวลา (Christmas is a time to love)

C3/3

บ่อยครั้งที่เรามัวกลุ้มใจยอมให้ชีวิตหมนหมอง

เฝ้ามองมีใครบ้างมั้ยที่จะเข้าใจ

ข่าวดีวันนี้พระเจ้าให้สายใยใจรักผูกพัน

พระกุมารบังเกิดในรางหญ้า

479B. วันยิ่งใหญ่

C1/4

จงมาสรรเสริญ

อย่ามัวหลงเพลินขอเชิญรีบมา

ต้อนรับองค์บุตราทรงเสด็จมาช่วยเราชายไทย

ฟังทูตสวรรค์ร่วมร้องเพลงกันสรรเสริญทั่วไป

เป็นวันยิ่งใหญ่ ขอองค์ทรงชัยสันติราชา

479B. วันยิ่งใหญ่

C2/4

เชิญซิพี่น้องฟังเพลงที่ร้องเรียกหา

ว่าพระทรงมาจากฟ้าสวรรค์เบื้องบน

ด้วยเต็มพระทัยช่วยให้ชาวไทยหลุดพ้น

ยากดีมีจนช่วยทุกคนสำราญฤทัย

479B. วันยิ่งใหญ่

C3/4

เป็นวันประสูติ

พระเยซูบุตรพระผู้ยิ่งใหญ่

ทรงถ่อมพระทัย

มาบังเกิดในโรงควายโรงวัว

เพื่อช่วยทุกคน

ที่ยอมมอบตนกับความเมามัว

ความชั่วบีฑาทรงเสด็จมาช่วยให้ปลอดภัย

479B. วันยิ่งใหญ่

C4/4

ฟังซิพี่น้องฟังเพลงที่ร้องถวาย

เชิญซิหญิงชายจะได้รับความชื่นชม

คลายทุกข์สุขสมมาชื่นชมในวันประสูติ

ลืมทุกข์สุขสมมาชื่นชมในวันประสูติ

480. ชาวโลกทั้งหลายชื่นใจยินดี (Joy to the world)

D1/4

[1] ชาวโลกทั้งหลาย ชื่นใจยินดี

มีพระราชาประสูติ

คือพระเยซู เสด็จลงมา

ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ

ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ

ให้เรา ให้เรา ร้องเพลงสรรเสริญ

480. ชาวโลกทั้งหลายชื่นใจยินดี (Joy to the world)

D2/4

[2] ความสุขเปรมปรีดิ์ มีแก่ชาวโลก

พ้นทุกข์ พ้นโศก เบิกบาน

พฤกษาไร่นา ภูเขาลำธาร

ประสานสำเนียงยินดี

ประสานสำเนียงยินดี

ประสาน ประสาน สำเนียงยินดี

480. ชาวโลกทั้งหลายชื่นใจยินดี (Joy to the world)

D3/4

[3] อย่าให้บาปชั่ว และความเลวทราม

เป็นหนาม เสียดแทง ในใจ

ความรักเมตตา ของพระเยซู

บันดาลให้เรากลับใจ

บันดาลให้เรากลับใจ

บันดาล บันดาล ให้เรากลับใจ

480. ชาวโลกทั้งหลายชื่นใจยินดี (Joy to the world)

D4/4

[4] พระองค์ครองโลก ด้วยความเที่ยงธรรม

ทรงนำ ด้วย กรุณา

รังสีชอบธรรม ประจักษ์แก่ตา

ความรักประหลาดนักหนา

ความรักประหลาดนักหนา

ความรัก ความรัก ประหลาดนักหนา

481. ดาวจากสวรรค์

D1/5

[1] ค่ำคืนยามหนาว โอ้ดาวทอแสงสุกใส

หมู่ดาวทั้งหลาย

ทอแสงในนภา แต่แสงดาวหนึ่ง

ซึ่งทอแสงลงมา

เลื่อนลอยจากฟ้า ตรงรางหญ้าที่มี

481. ดาวจากสวรรค์

D2/5

[2] ร่างกุมารน้อยมีหญ้าล้อมรอบกาย

เกิดตามความหมาย

ในพระธรรมคัมภีร์

โอ้พระคริสตเจ้าต้องทนหนาวชีวี

รู้ในโลกนี้ก็ยอมถ่อมรับบาปแทน

481. ดาวจากสวรรค์

D3/5

[3] สละสถานและในองค์พระสวรรค์

จากแดนสุขสันต์ในวิมานเมืองแมน

ทรงรู้ในบาป

ทราบความทุกข์การแทน

พระทัยสุดแสนงามเลิศล้ำท่วมท้น

481. ดาวจากสวรรค์

D4/5

[4] เนื่องด้วยทรงรัก ในมนุษย์ทั่วกัน

ต้องจากสวรรค์ มาเพื่อคนทุกคน

ความทุกข์ยิ่งใหญ่ จะแค่ไหนก็ทน

เพื่อการหลุดพ้น การเป็นทาสบาปมาร

481. ดาวจากสวรรค์

D5/5

[5] โอ้ดาวสวรรค์ มีค่านั้นมากมาย

กว่าดาวทั้งหลาย พราวเพริดพรายโอฬาร

เป็นแสงสว่าง ส่องสนองวิญญาณ

และทรงสมาน ทางชีวิตให้เอย

482. สรรเสริญพระผู้ไถ่

D1/5

[สร้อย]

ฮาเล ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

สรรเสริญ พระผู้ไถ่ น้ำพระทัยล้นเหลือคณา

มากมาย ด้วยความเมตตา ได้ทรงอาสา บูชาชีพพลี

สละยอม ถ่อมเป็น มนุษย์ บริสุทธิ์ แผนการ ทรงมี

เพื่อมนุษย์ พบทางชีวี สว่างไสว พ้นในความบาป

ฮาเล ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

482. สรรเสริญพระผู้ไถ่

D2/5

[1] ก่อนที่ พระองค์ประสูติ ให้ทูตได้มาหลายที่

มารีย์ หญิงพรมจารี พระก็ ให้มี ทูตสวรรค์ เจรจา

ในค่ำคืนที่หลายคน เฝ้าฝูงแกะได้มีทูตมาแจ้งข่าว

ทูตสวรรค์ร่วมกัน ร้องกล่าวสรรเสริญพระเจ้า

องค์พระบิดา

482. สรรเสริญพระผู้ไถ่

D3/5

[สร้อย]

ฮาเล ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

สรรเสริญ พระผู้ไถ่ น้ำพระทัยล้นเหลือคณา

มากมาย ด้วยความเมตตา ได้ทรงอาสา บูชาชีพพลี

สละยอม ถ่อมเป็น มนุษย์ บริสุทธิ์ แผนการ ทรงมี

เพื่อมนุษย์ พบทางชีวี สว่างไสว พ้นในความบาป

ฮาเล ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

482. สรรเสริญพระผู้ไถ่

D4/5

[2] ให้ดาวพระองค์ลอยเด่น เกิดเป็นนิมิตอัน

ประเสริฐ

เบธเลเฮมนั้นเป็นบ้านเกิด กำเนิดกุมาร

พระมา ซีฮา

ได้มี โหรา จารย์เฒ่า ที่มองเห็นดาวของท่าน

ตามไป นมัส การ เฝ้าพระ กุมาร ที่ในรางหญ้า

482. สรรเสริญพระผู้ไถ่

D5/5

[สร้อย]

ฮาเล ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

สรรเสริญ พระผู้ไถ่ น้ำพระทัยล้นเหลือคณา

มากมาย ด้วยความเมตตา ได้ทรงอาสา บูชาชีพพลี

สละยอม ถ่อมเป็น มนุษย์ บริสุทธิ์ แผนการ ทรงมี

เพื่อมนุษย์ พบทางชีวี สว่างไสว พ้นในความบาป

ฮาเล ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

483. ความสุขวันคริสต์มาส

D1/3

ความสุข วันคริสต์มาสเต็มไปด้วย

ความรักและความสุขใจ

เป็นวันรื่นเริงแก่ท่าน และนำปีแห่งความสุข

บนแผ่นดินโลกจงมีความสุข

สำราญร้องเพลงทั่วไป

ทำให้ชีวิตสมบูรณ์ ในวันแห่งคริสต์มาสนี้

483. ความสุขวันคริสต์มาส

D2/3

ความยินดี (ความยินดี)

เป็นของท่าน (เป็นของท่าน)

ในวันแห่งคริสต์มาสนี้

สันติสุข (สันติสุข)

เป็นของท่าน (เป็นของท่าน)

ในวันแห่งคริสต์มาสนี้

483. ความสุขวันคริสต์มาส

D3/3

ความสุขสงบเป็นของท่าน

ในวันแห่งคริสต์มาสนี้

484. วันคริสต์มาสเปรมปรีดิ์

D1/2

[1] วันคริสต์มาสเปรมปรีด์

ทุกคนยินดี เรามาร้องเพลง [x2]

วัน วัน วัน โอ๊ะ วัน วันคริสต์มาส

เปรมปรีด์

484. วันคริสต์มาสเปรมปรีดิ์

D2/2

[2] พระเยซูบังเกิด อยู่ในรางหญ้า

เพื่อมาไถ่บาป [x2]

มา มา มา โอ๊ะ มาเพื่อช่วยโลกา

485A. จงมีสันติสุข

D1/4

ยามราตรีที่กลางทุ่งนา

ทูตสวรรค์นำข่าวดีมา จงมีสันติสุขสืบไป

ชาวสวรรค์ร่วมร้องสรรเสริญ

ทูตสวรรค์ร่วมกล่าวสรรเสริญ

เพราะพระคริสต์ได้มาบังเกิด

485A. จงมีสันติสุข

D2/4

[ร้องรับ]

พระบารมี แด่องค์พระเจ้า

ในที่สูงสุด เป็นนิจนิรันดร์

และให้สันติสุข มีท่ามกลาง

มวลมนุษย์ในโลกที่พระองค์โปรด

485A. จงมีสันติสุข

D3/4

ในวันนี้ที่กลางใจเรา

ทูตสวรรค์นำข่าวดีมา

จงมีสันติสุขสืบไป

เชิญเรามาร่วมร้องสรรเสริญ

กับชาวฟ้าที่ร้องสรรเสริญ

เพราะพระคริสต์ได้มาบังเกิด

485A. จงมีสันติสุข

D4/4

[ร้องรับ]

พระบารมี แด่องค์พระเจ้า

ในที่สูงสุด เป็นนิจนิรันดร์

และให้สันติสุข มีท่ามกลาง

มวลมนุษย์ในโลกที่พระองค์โปรด

485B. คริสต์มาสหรรษา

F1/4

แสงจันทร์สาดแสงในคืนแห่งราตรี

เป็นวันเปรมปรีดิ์สุขแสนปรีดา

บุตรพระเจ้าจากสวรรค์ประทานลงมา เกิดในรางหญ้านามว่าเยซู

485B. คริสต์มาสหรรษา

F2/4

ทั่วโลกทุกชาติต่างชื่นต่างชม กล่าวขาน

รื่นเริงสำราญสรรเสริญเยซู

ยี่สิบห้าธันวาชื่นชมเชิดชู

ทั่วโลกรับรู้เป็นวันยิ่งใหญ่

485B. คริสต์มาสหรรษา

F3/4

ดวงดาวเต็มฟ้าที่ยามราตรี

เปล่งรัศมีประกาย

สุขสันต์วันคริสตมาสนัดหมาย

ที่น้อมรวมใจฮาเลลูยา

485B. คริสต์มาสหรรษา

F4/4

วันนี้เป็นวันแสนชื่นเริงร้องยินดี

พระเจ้าแสนดีประทานบุตรา

สำนึกในพระคุณพระเจ้าเมตตา

แสนสุขหรรษาแห่งวันพระพร

486. วันเปรมปรีดิ์ราตรีสุขแสนหรรษา

F1/5

[1] วันเปรมปรีดิ์ ราตรีสุขแสนหรรษา

พระเยซูเสด็จมา บังเกิดนอกกรุง

ท้องทุ่งนา

ด้วยถ่อมพระทัยใจเมตตา

ราตรีสง่ามหัศจรรย์

486. วันเปรมปรีดิ์ราตรีสุขแสนหรรษา

F2/5

[2] จงฟังเพลง ครื้นเครงแห่งทูตสวรรค์

บรรเลงเป็นเพลงชื่นบานเฮฮากึกก้อง

สาธุการ

แด่พระเยซูผู้โปรดปราน

วันพระกุมารทรงประสูติ

486. วันเปรมปรีดิ์ราตรีสุขแสนหรรษา

F3/5

[3] พระคริสต์มา เพราะว่ารักโลกที่สุด

เพื่อช่วยบรรดามนุษย์ โดยปราบกิจมาร

การกลยุทธ

มอบยุทธภัณฑ์นั้นทั้งชุด

ให้แก่มนุษย์ต่อสู้มาร

486. วันเปรมปรีดิ์ราตรีสุขแสนหรรษา

F4/5

[4] ชาวโลกา จงมาเถิดสาธุการ

ระลึกในวันสำคัญ คล้ายวันประสูติ

พระบุตรนั้น

ด้วยการรื่นเริงอันสำราญ

เหมือนทูตสวรรค์นั้นลงมา

486. วันเปรมปรีดิ์ราตรีสุขแสนหรรษา

F5/5

[5] ยามราตรี ดีเลิศประเสริฐนักหนา

พระเยซูผู้ไถ่ข้า ข้าขอสรรเสริญ

พระบุตรา

สง่ารังสีพระบิดา

ว่าโฮซันนาอิมมานูเอล

487. จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ (Hark the herald angels sing)

F1/6

[1] จงฟังเพลง แห่งทูตสวรรค์ สาธุการพระเจ้า

เบื้องบน

พระเมตตา พระเจ้าสูงสุด สวัสดี แก่ชนมนุษย์

ทุกประเทศจงตื่นยินดี ร้องเพลงกับชาวฟ้ารังสี

เปล่งเสียงขึ้น ด้วยใจชื่นเต็ม พระคริสต์เกิด

ที่เบธเลเฮม

487. จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ (Hark the herald angels sing)

F2/6

[ร้องรับ]

เชิญฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์

สาธุการพระเจ้าเบื้องบน

487. จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ (Hark the herald angels sing)

F3/6

[2] องค์พระคริสต์สถิตเบื้องบน เป็นพระเจ้า

ผู้ทรงพระชนม์

ถ่อมพระทัยลงมากำเนิด แต่มารีย์หญิงผู้

ประเสริฐ

องค์พระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุด ลงมาทรงกายามนุษย์

จงสาธุผู้ปรากฏเป็น พระเยซู อิมมานูเอล

487. จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ (Hark the herald angels sing)

F4/6

[ร้องรับ]

เชิญฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์

สาธุการพระเจ้าเบื้องบน

487. จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ (Hark the herald angels sing)

F5/6

[3] พระเยซูเป็นมิตรไมตรี ทรงพระนามผู้เลี้ยง

อันดี

เป็นสว่างแห่งความชอบธรรม ส่องทั่วทุก

ประเทศชูค้ำ

ทรงมาหาคนผู้หลงหาย เกิดเพื่อช่วยปวงชน

พ้นตาย

และทรงยกบาปโทษให้พลัน รอดชีวิตตลอด

นิรันดร์

487. จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ (Hark the herald angels sing)

F6/6

[ร้องรับ]

เชิญฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์

สาธุการพระเจ้าเบื้องบน

488A. จงต้อนรับพระเยซู เข้ามาอยู่ในใจ

G1/2

จงต้อนรับพระเยซู เข้ามาอยู่ในใจ

จงต้อนรับพระเยซู เข้ามาอยู่ในใจ

จงต้อนรับพระเยซู เข้ามาอยู่ในใจ

จงต้อนรับพระเยซู ในวันคริสตมาสนี้

488A. จงต้อนรับพระเยซู เข้ามาอยู่ในใจ

G2/2

ร้องเพลงสดุดี ร้องด้วยความยินดี

ร้องเพลงสดุดี ร้องด้วยความยินดี

จงต้อนรับพระเยซู เข้ามาอยู่ในใจ

จงต้อนรับพระเยซู ในวันคริสตมาสนี้

488B. พระสัญญา

Bm1/4

ความรักที่มีเนิ่นนานเท่าไร

จนมีวันขององค์พระผู้ไถ่

พระทัยพระองค์รอคอยเท่าไร

เพื่อให้พระองค์สัญญานั้นเข้ามา

488B. พระสัญญา

Bm2/4

[ร้องรับ]

พระองค์ ทรงรักมากมาย

ประทานพระบุตรผู้เดียว เพื่อเรา

พระองค์เป็นรักนิรันดร์ ทรงรักทุกคนและประทาน ชีวิตนิรันดร์

488B. พระสัญญา

Bm3/4

คำสาปถูกล้างเมื่อพระคริสต์มา เหล่าปวงประชามีความหวังใหม่

ท้องฟ้าแผ่นน้ำดวงดาวชื่นใจ เหล่าทูตสวรรค์รวมร้องสรรเสริญ

488B. พระสัญญา

Bm4/4

[ร้องรับ]

พระองค์ ทรงรักมากมาย

ประทานพระบุตรผู้เดียว เพื่อเรา

พระองค์เป็นรักนิรันดร์

ทรงรักทุกคน

และประทาน ชีวิตนิรันดร์

489. โอองค์พระเยซู

D1/4

[ร้องรับ]

พระเมสสียาห์

โอพระวิญญาณ โปรดนำใจเราไป

เหมือนดาวสุขใส นำทางนักปราชญ์คืนนั้น

นำเราไปพบ พระเมสสิยาห์องค์เยซู

กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ผูช่วยให้รอดของเรา

489. โอองค์พระเยซู

D2/4

ผืนฟ้าแผ่นดิน ต่างรอคอยเวลา

เพื่อเหล่าบรรดา บุตรของพระเจ้ารอดพ้น

ดั่งเราที่หวังวัน ที่ได้รับการไถ่นั้น

และบัดนี้ทุกอย่าง ได้เริ่มขึ้นแล้ววันนี้

489. โอองค์พระเยซู

D3/4

โอองค์พระเยซู เราขอนมัสการ

เราขอน้อมวันทา

องค์พระผู้ช่วยของเรา

เพื่อช่วยเรา ให้รอดพ้น

พระองค์เข้ามาอยู่กับเรา

489. โอองค์พระเยซู

D4/4

[ร้องรับ]

โอพระวิญญาณ โปรดนำใจเราไป

เหมือนดาวสุขใส นำทางนักปราชญ์คืนนั้น

นำเราไปพบ พระเมสสิยาห์องค์เยซู

กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ผูช่วยให้รอดของเรา

490. ขอเชิญท่านผู้วางใจ (O come, all ye faithful)

G1/8

[1] ขอเชิญท่านผู้วางใจ ชื่นใจยินดีมีชัย

เชิญมาเชิญมาไว สู่หมู่บ้านเบธเลเฮม

มาเฝ้าพระกุมาร ราชาแห่งทูตปรีดิ์เปรม

490. ขอเชิญท่านผู้วางใจ (O come, all ye faithful)

G2/8

[ร้องรับ]

เชิญสาธุการพระเยซู เชิญสาธุการพระเยซู

เชิญสาธุการพระเยซู ผู้ทรงพระคุณ

490. ขอเชิญท่านผู้วางใจ (O come, all ye faithful)

G3/8

[2] สว่างแสงแห่งพระธรรม ส่องแจ้งอยู่

นิรันดร์กาล

ความต่ำช้าสามานย์ มิได้ทรงคิด

หน่ายแหนง

พระบุตรพระบิดา พระดำรัสไม่เปลี่ยน

แปลง

490. ขอเชิญท่านผู้วางใจ (O come, all ye faithful)

G4/8

[ร้องรับ]

เชิญสาธุการพระเยซู เชิญสาธุการพระเยซู

เชิญสาธุการพระเยซู ผู้ทรงพระคุณ

490. ขอเชิญท่านผู้วางใจ (O come, all ye faithful)

G5/8

[3] จงสรรเสริญพระองค์เถิด ทูตสวรรค์

ในวิมาน

ให้ดังก้องกังวาน ทั่วแหล่งหล้าและ

สากล

รังสีอันรุ่งเรือง จงมีแด่ผู้ทรงธรรม

490. ขอเชิญท่านผู้วางใจ (O come, all ye faithful)

G6/8

[ร้องรับ]

เชิญสาธุการพระเยซู เชิญสาธุการพระเยซู

เชิญสาธุการพระเยซู ผู้ทรงพระคุณ

490. ขอเชิญท่านผู้วางใจ (O come, all ye faithful)

G7/8

[4] สรรเสริญข้าฯถวายชัย พระเยซูผู้ช่วยได้

พระนามอันยิ่งใหญ่ ข้าฯ วันทา ด้วยภักดี

ดำรัสพระบิดา มาปรากฏเป็นภูมี

490. ขอเชิญท่านผู้วางใจ (O come, all ye faithful)

G8/8

[ร้องรับ]

เชิญสาธุการพระเยซู เชิญสาธุการพระเยซู

เชิญสาธุการพระเยซู ผู้ทรงพระคุณ

491. ชื่นใจในวันคริสต์มาส

G1/4

[1] วันคริสต์มาส ชาวชนทุกชาติ สรวลเส เฮฮา

เป็นวันบังเกิด ของพระบุตรา

พระทรงลงมาประสูติ มนุษย์พากันยินดี

องค์พระภูมี พระทัยเมตตา

491. ชื่นใจในวันคริสต์มาส

G2/4

ยี่สิบห้าธันวาคม เราต่างชื่นชมสุขหรรษา

พระเสด็จมาช่วยให้ชื่นใจ ชื่นใจ ชื่นใจ

หนักหนา ทั้งปวงประชา พากันสุขสันต์เริง

สำราญพร้อมกันทั่วหน้า

491. ชื่นใจในวันคริสต์มาส

G3/4

[2] องค์พระคริสต์ จะทรงสถิต อยู่กับ ทุกคน

ที่เป็นคนบาป แต่กลับถ่อมตน

ทรงช่วยทุกคนศรัทธา ทรงเกิดในที่ต่ำต้อย

เป็นทารกน้อย อยู่ในรางหญ้า

491. ชื่นใจในวันคริสต์มาส

G4/4

แม้จะเป็นเช่นโรงโค ยังทรงโอฬารตระการตา

สันติราชาจึงมาประสูติ เป็นบุตร พระผู้ยิ่งใหญ่

ทรงช่วยชาวไทย ทุกคนให้รอดรวม ตลอดทั่ว

ทั้งโลกา

492A. พระเจ้ารักเราเสด็จเข้ามาเกิด

Dm1/4

[1] พระเจ้ารักเราเสด็จเข้ามาเกิด

ผู้ช่วยล้ำเลิศประเสริฐยิ่งหนักหนา

มีดวงดาราพาโหราจารย์

องค์เมษบาลเสด็จมา

ช่วยเราที่เป็นชาวประชา

สุขถ้วนหน้า มากยิ่งจริงเอย

492A. พระเจ้ารักเราเสด็จเข้ามาเกิด

Dm2/4

องค์พระคริสต์สถิตเบื้องบน

ยังทรงถ่อมตนไม่ทนอยู่เฉย

มาประสูติเป็นมนุษย์เลย

ตามคำซึ่งเคย กล่าวไว้นมนาน

492A. พระเจ้ารักเราเสด็จเข้ามาเกิด

Dm3/4

[2] ผู้อยู่ท้องทุ่งยังต้องมุ่งมาพลัน

พวกทูตสวรรค์ได้พากันบรรเลง

เสียงเพลงอึงอลอยู่บนนภา

และในโลกาก็จงมี

สุขีจงบังเกิดทั่วไป

ทรงรักใคร่ ทั่วทุกคนเอย

492A. พระเจ้ารักเราเสด็จเข้ามาเกิด

Dm4/4

เชิญพี่น้องไม่ต้องมัวอาย

ขอเชิญหญิงชายชาวไทยเราเอ๋ย

ร่วมยินดีในวันนี้เลย

รีรอเฉยเมยอยู่ช้าไปทำไม

492B. พระเยซูเสด็จมา

Dm1/7

[ร้องรับ]

พระเยซูเสด็จมา พระเยซูเสด็จมา

ทูตสวรรค์บรรเลงร้องเพลงเป็นหมู่

บอกข่าวให้รู้ พระเยซูเสด็จมา

492B. พระเยซูเสด็จมา

Dm2/7

มาบังเกิดที่เมืองเบธเลเฮม

พวกเลี้ยงแกะปรีดิ์เปรมดีใจถ้วนหน้า

พวกเขาคอยกันมาหลายปี

มาวันนี้พระองค์เสด็จมา

พระองค์เป็นพระเจ้าสูงสุดๆ

ยังมาประสูติเป็นมนุษย์ธรรมดา

492B. พระเยซูเสด็จมา

Dm3/7

[ร้องรับ]

พระเยซูเสด็จมา พระเยซูเสด็จมา

ทูตสวรรค์บรรเลงร้องเพลงเป็นหมู่

บอกข่าวให้รู้ พระเยซูเสด็จมา

492B. พระเยซูเสด็จมา

Dm4/7

มาบังเกิดเพื่อช่วยเราทุกคน

คนมีคนจนจงรีบมาศรัทธา

ในผู้อื่นความรอดไม่มี

พระเยซูองค์นี้จึงเสด็จมา

พระทรงไถ่เราได้ตลอดๆ

ทางแห่งความรอดพระเยซูให้มา

492B. พระเยซูเสด็จมา

Dm5/7

พระเยซูเสด็จมา พระเยซูเสด็จมา

ทูตสวรรค์บรรเลงร้องเพลงเป็นหมู่

บอกข่าวให้รู้ พระเยซูเสด็จมา

492B. พระเยซูเสด็จมา

Dm6/7

ข่าวประเสริฐได้มาถึงเมืองไทย

พวกเราทั้งหลายจึงมีใจศรัทธา

ป่าวประกาศให้ทั่วเมืองไทย

ชวนคนทั้งหลายให้กลับใจหันมา

พระเยซูท่านได้มาโปรดๆ

พร้อมจะยกโทษผู้ที่หันกลับมา

492B. พระเยซูเสด็จมา

Dm7/7

พระเยซูเสด็จมา พระเยซูเสด็จมา

ทูตสวรรค์บรรเลงร้องเพลงเป็นหมู่

บอกข่าวให้รู้ พระเยซูเสด็จมา

493. วันคริสต์มาสทั่วโลกทุกชาติชื่นชมยินดี

Em1/5

[1] วันคริสต์มาส ทั่วโลกทุกชาติ ชื่นชมยินดี

เพราะด้วยวันนี้ เป็นวันยิ่งใหญ่สำคัญ

พระเยซู บุตรพระเจ้ามาจากสวรรค์

เป็นแผนการ จึงมาบังเกิดในโลกา

493. วันคริสต์มาสทั่วโลกทุกชาติชื่นชมยินดี

Em2/5

[2] มีทูตสวรรค์ ต่างพากัน สรรเสริญบุตรา

บอกข่าวการมา ทุกคนจงได้ยินดี

จงชื่นชม อย่าซานซมเกรงกลัวหลบหนี

ฟังน้องพี่ นี่เป็นข่าวพระกิตติคุณ

493. วันคริสต์มาสทั่วโลกทุกชาติชื่นชมยินดี

Em3/5

[3] วันนี้พระคริสต์ เกิดโปรดญาติมิตร

หวังเพื่อเกื้อกูล

ให้สุขไพบูลย์ เพราะรักเมตตากรุณา

มาประสูติ เป็นบุตรมนุษย์ตามปรารถนา

ในรางหญ้า ที่ประสูติของพระเยซู

493. วันคริสต์มาสทั่วโลกทุกชาติชื่นชมยินดี

Em4/5

[4] ฟังฟังฟังกัน ทูตสวรรค์ สรรเสริญเชิดชู

แด่สัพพัญญู จงมีรัศมีภาพทรง

สุขสันต์สิ้น ทั่วแผ่นดินโลกดังประสงค์

รักมั่นคง จงมีท่ามกลางมนุษย์ทั่วไป

493. วันคริสต์มาสทั่วโลกทุกชาติชื่นชมยินดี

Em5/5

[5] เชิญพี่น้องเชิญ อย่ามัวเพลิน

หลงนอนหลับไหล

ตื่นเถิดเตรียมใจ ต้อนรับพระคริสต์บุตรา

องค์พระคริสต์ มาช่วยชีวิตทุกชาติภาษา

พระคริสต์มา ให้ความรอดตลอดกาล ๆ ๆ

494. เปี่ยมรักจนเต็มล้น

Em1/4

[1] เปี่ยมรักจนเต็มล้น ผู้คนในใจ

ด้วยความห่วงใย จึงได้เสด็จมา

บรรทมในรางหญ้า ทรงนามว่าเยซู

ทุกคนควรรู้ว่า ทรงเป็นผู้ใด

494. เปี่ยมรักจนเต็มล้น

Em2/4

[ร้องรับ]

นี้คือข่าวสำคัญ ที่สุดในหัวใจ

พระผู้ไถ่ ได้มาอยู่กับเรา

เปลี่ยนความเศร้ามืดมน ด้วยแรงแสงสว่าง

แห่งความรัก พระคุณ และเมตตา

494. เปี่ยมรักจนเต็มล้น

Em3/4

[2] ที่เมืองเบ็ธเลเฮ็ม ที่เคยเงียบเหงา

ผู้คนปวดร้าว ไม่มี ที่พึ่งพิง

ตะวันเริ่มทอแสง ประกายแห่งความหวัง

ผู้คน สุขสันต์ ผู้นั้นเสด็จมา

494. เปี่ยมรักจนเต็มล้น

Em4/4

[ร้องรับ]

นี้คือข่าวสำคัญ ที่สุดในหัวใจ

พระผู้ไถ่ ได้มาอยู่กับเรา

เปลี่ยนความเศร้ามืดมน ด้วยแรงแสงสว่าง

แห่งความรัก พระคุณ และเมตตา

495A. วันสำราญทั่วโลกา

F#m1/8

[1] วัน สำราญ ทั่วโลกทุกรอบปี

คือวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมเราทั้งหลาย

ชื่นใจยินดี เพราะวันนี้วันคล้ายวันประสูติ

พระบุตรพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดผู้ทรง

นามว่าเยซู

495A. วันสำราญทั่วโลกา

F#m2/8

[ร้องรับ]

สรรเสริญๆ พระเยซู พระบุตร

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติขอทรงพระเจริญ

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติขอทรงพระเจริญ

495A. วันสำราญทั่วโลกา

F#m3/8

[2] ขอเดชะพระเยซูผู้ประเสริฐ

โปรดรับความสรรเสริญ

จากปวงข้าฯ สานุศิษย์ ผู้มอบจิต

ติดตามพระตลอดไป

495A. วันสำราญทั่วโลกา

F#m4/8

[ร้องรับ]

สรรเสริญๆ พระเยซู พระบุตร

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติขอทรงพระเจริญ

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติขอทรงพระเจริญ

495A. วันสำราญทั่วโลกา

F#m5/8

[3] วัน สำราญทั่วโลกรอบปีนี้

เราทุกคนต่างยินดีมากกว่าปีที่ผ่านมา

หรรษาสรรเสริญ ความจำเริญ

หลั่งไหลสู่ใจเรา ความเศร้าโศกเสียใจ

และความชั่วร้ายเลวทราม ถูกชำระสิ้น

495A. วันสำราญทั่วโลกา

F#m6/8

[ร้องรับ]

สรรเสริญๆ พระเยซู พระบุตร

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติขอทรงพระเจริญ

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติขอทรงพระเจริญ

495A. วันสำราญทั่วโลกา

F#m7/8

[4] ข้าฯ ทั้งหลายขอระลึกถึงความรัก

ที่พระทรงถ่อมพระทัย

ประสูติมาสู่โลกนี้ทำการดี

จนตายบนไม้กางเขน

495A. วันสำราญทั่วโลกา

F#m8/8

[ร้องรับ]

สรรเสริญๆ พระเยซู พระบุตร

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติขอทรงพระเจริญ

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติขอทรงพระเจริญ

495B. แสงสว่างแห่งพระคริสต์

Em1/4

สรรเสริญพระเจ้าแห่งดวงใจ

เป็นนิมิตมาย ถวายแด่พระองค์

พระคุณล้ำเลศ ประเสริฐความรักมั่นคง

อาทิตย์ดับลง คืนนี้มีแสงจันทร์

495B. แสงสว่างแห่งพระคริสต์

Em2/4

โอดวงดาวคืนนี้สวยเรียงลาย

ส่องแสงอำภัยพระองค์ทรงประทาน

เสริมสร้างประกายดวงใจอธิษฐาน

ชีวิตวิญญาณพระองค์ทรงเมตตา

495B. แสงสว่างแห่งพระคริสต์

Em3/4

โอ พระเจ้าชักนำแสงสว่าง

ส่องหนทาง ดลจิตชีวิตข้า

อย่าหลับไหล ให้มารร้ายชักนำพา

ตื่นเถิดนาแงนดูฟ้า รับดวงตะวัน

495B. แสงสว่างแห่งพระคริสต์

Em4/4

สรรเสริญเหนือเกล้าองค์พระคริสต์

ประทานชีวิตสถิตใจข้านิรันดร์

องค์พระบิดา อยู่บนฟ้าสวรรค์

ถ่อมใจของท่าน นมัสการพระองค์

ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

496. โอ้พระบิดาข้าเห็นทางแล้ว

C1/4

โอ้พระบิดาข้าเห็นทางแล้ว พระคุณแน่แน่ว

ของพระองค์ ข้านั้นเชื่อมั่นคง เชื่อฟัง

พระองค์ทรงบัญชา พระเยซูกำชับ ให้ทุก

ชาติรับบัพติศมา ในนามของพระบิดา

ทั้งพระบุตราพระวิญญาณ

496. โอ้พระบิดาข้าเห็นทางแล้ว

C2/4

จงถวายตัวไว้กับพระคริสต์ จะได้ตามติด

ตลอดกาล พระองค์ทรงประทาน

พรสวรรค์ทุกเวลา ความทุกข์ร้อน

หมดสิ้นสุขสมถวิลเจริญก้าวหน้าผล

รับบัพติศมา เป็นหมายสัญญาเชื่อมั่นคง

496. โอ้พระบิดาข้าเห็นทางแล้ว

C3/4

การลงในน้ำแล้วดำลงไป หมายถึงความ

ตายของพระองค์ เมื่อขึ้นคืนชีพคง หมาย

ถึงพระองค์เป็นขึ้นมา เช่นเดียวกันกับเรา

ละทิ้งมนุษย์เก่าอันไร้ค่า ยอมตายด้วย

ใจศรัทธา ชีวิตข้างหน้าเราต้องการ

496. โอ้พระบิดาข้าเห็นทางแล้ว

C4/4

ตายกับพระคริสต์บาปผิดหมดไป ได้ชีวิต

ใหม่ของประทาน ด้วยฤทธิ์ปาฏิหาริย์

พ้นจากมารไม่เป็นทาสใคร โมทนา

พระคุณ พระการุญให้ชีวิตใหม่ ดำเนิน

เดินตามไป จนชีพมลายสิ้นลมปราณ

497. พิธีบัพติศมา

D1/2

เชิญเรามาร่วมร้องเพลงชัย เชิญเรามาร่วม

ร้องเพลงชัย เพราะองค์ผู้ไถ่ เป็นขึ้นมาจาก

ตาย ด้วยเรานั้นได้ตายกับพระองค์ และ

เป็นขึ้นมากับองค์พระเยซู จึงได้มีใจบังเกิด

ใหม่ โดยพระวิญญาณบริสุทธา ได้โปรด

ประทาน ให้มีใจใหม่ โดยพระเยซูผู้ช่วยของเรา

497. พิธีบัพติศมา

D2/2

เชิญเรามาร่วมในพิธี เชิญเรามาร่วมในพิธี

ฉลองชัยกันเถิด เพราะได้พระคุณ ด้วย

พระนาม พระบิดาพระบุตร และพระวิญญาณ

บริสุทธา ผู้ให้รับบัพติศมา ขอทรงนำพาในทาง

ชอบธรรม ผู้ทาสเทิดทูน ยกยอพระเกียรติ

และขอบูชากายวาจาใจ

498. ครอบครัวเรามีพระเจ้าเป็นใหญ่

D1/3

ครอบครัวเรา มีพระเจ้าเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่ง

คือองค์พระคริสต์ ทรงให้ชีวิต และให้เสรี

บางครั้งโศกเศร้า บางครั้งยินดี

ทั้งมวลเหล่านี้ เรามีในพระองค์

498. ครอบครัวเรามีพระเจ้าเป็นใหญ่

D2/3

ครอบครัวเรา มีพระเจ้าเป็นใหญ่

ทรงสอนให้ อภัยด้วยรัก เป็นที่พำนัก

และเป็นสารพัน สำคัญที่สุด ทรงรักจริง ๆ

ไม่เคยทอดทิ้ง เราพึ่งพิงพระองค์

498. ครอบครัวเรามีพระเจ้าเป็นใหญ่

D3/3

ครอบครัวเรา มีพระเจ้าเป็นใหญ่

ทรงทำให้ ทุกอย่างมากมาย เป็นผู้มีฤทธิ์

ชนะความตาย เราขอยกย่อง ทั้งกายและใจ

โดยยอมมอบไว้ ให้พระองค์ผู้เดียว

499. คำว่ารักแท้จริงไม่มีมลาย

G1/2

คำว่ารัก แท้จริงไม่มีมลาย

ยามไม่สบาย ความรักก็คอยดูแล

คำว่ารัก แท้จริงไม่มีอ่อนแอ

คือรักแท้ แม้มีภัย เราไม่ทิ้งกัน

499. คำว่ารักแท้จริงไม่มีมลาย

G2/2

แม้จะนาน เพียงไหน แต่ในใจยังรักเสมอ

แม้จะสุข ทุกข์ยัง อธิษฐานเผื่อเธอ

มั่นเสมอ เพราะในใจของเรารู้กัน

มั่นเสมอเพราะในใจของเราผูกพัน

500. เนื้อคู่พระเจ้าสร้าง

G1/6

เธอเป็นคนเช่นเดียวกับตัวฉัน

คล้ายคลึงกันพระเจ้าสร้างโครงร่างให้

กระดูกของฉันปั้นเธอด้วยจริงใจ

เนื้อหนังในตัวฉันแบ่งปันให้เธอ

500. เนื้อคู่พระเจ้าสร้าง

G2/6

[สร้อย]

เราสองคนเหมือนกันเพราะพระเจ้าสร้าง

เพียงแต่ต่างเพศต่างนิสัยอย่าได้เผลอ

ฉันจึงเรียกเธอว่าหญิงสมจริงนะเออ

เพราะว่าเธอมาจากชายละม้ายกัน

500. เนื้อคู่พระเจ้าสร้าง

G3/6

เหตุฉะนั้นฉันจึงจากบิดามาหาเธอ

เธอจึงจากมารดามาหาฉัน

เพื่อเราสองจะครองรักปักสัมพันธ์

เป็นกายเดียวกันไม่มีแตกแยกดวงใจ

เป็นกายเดียวกันไม่มีแตกแยกดวงใจ

500. เนื้อคู่พระเจ้าสร้าง

G4/6

เราสองคนไม่ต่างกันเลยหนา

เพราะเรามาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

พระองค์สร้างฉันสร้างเธอดุจดังเงา

ให้ทั้งสองเรา รักกันอยู่มิรู้คลาย

500. เนื้อคู่พระเจ้าสร้าง

G5/6

งานวิวาห์พระเจ้าประทานให้มา

สามีภรรยามาเทียมในแอกเดียวกัน

ความสัมพันธ์ สำคัญเท่ากันจริงใจ

ในครอบครัวพระเจ้าเป็นใหญ่แต่ผู้เดียว

500. เนื้อคู่พระเจ้าสร้าง

G6/6

[สร้อย]

เราสองคนเหมือนกันเพราะพระเจ้าสร้าง

เพียงแต่ต่างเพศต่างนิสัยอย่าได้เผลอ

ฉันจึงเรียกเธอว่าหญิงสมจริงนะเออ

เพราะว่าเธอมาจากชายละม้ายกัน

501. จิตใจเบิกบานในวันแต่งงาน

G1/6

จิตใจเบิกบาน ในวันแต่งงาน

อัญเชิญพระคริสต์ เสด็จลงมา

ทรงเป็นประธาน งานมงคลนี้

สุขสวัสดี ให้คู่แต่งงาน

501. จิตใจเบิกบานในวันแต่งงาน

G2/6

[ร้องรับ]

พระเยซู โปรดประทาน ให้งานวิวาห์

สำเร็จโดยดี ทั้งหญิงและชาย มีใจรักกัน

ความสุขหรือทุกข์ จะยาวหรือสั้น

พระเยซู โปรดผูกพัน

บ่าวสาวคู่นี้ สุขี ยืนนาน

501. จิตใจเบิกบานในวันแต่งงาน

G3/6

พวกเราทั้งหลาย ได้พากันมา

เพื่อเป็นพยาน ต่อพระบิดา

โปรดอวยพระพร บ่าวสาวได้ครอง

ความรักทั้งสอง ไม่รู้จืดจาง

501. จิตใจเบิกบานในวันแต่งงาน

G4/6

[ร้องรับ]

พระเยซู โปรดประทาน ให้งานวิวาห์

สำเร็จโดยดี ทั้งหญิงและชาย มีใจรักกัน

ความสุขหรือทุกข์ จะยาวหรือสั้น

พระเยซู โปรดผูกพัน

บ่าวสาวคู่นี้ สุขี ยืนนาน

501. จิตใจเบิกบานในวันแต่งงาน

G5/6

ขอพระเยซู โปรดให้ทั้งสอง

ประคองใจกัน ผูกพันยืนนาน

ติดตามพระองค์ ต่อไปภายหน้า

จนท่านได้ถึง วิมานเมืองฟ้า

501. จิตใจเบิกบานในวันแต่งงาน

G6/6

[ร้องรับ]

พระเยซู โปรดประทาน ให้งานวิวาห์

สำเร็จโดยดี ทั้งหญิงและชาย มีใจรักกัน

ความสุขหรือทุกข์ จะยาวหรือสั้น

พระเยซู โปรดผูกพัน

บ่าวสาวคู่นี้ สุขี ยืนนาน

502. จิตใจสำราญถึงวันแต่งงาน

G1/4

จิตใจสำราญถึงวันแต่งงาน แสนเบิกบานยินดี

เราชื่นใจสุขในดวงฤดี ขอพระคริสต์ครอบครอง

อย่าให้หมองราคี ปกป้องชีวี แม้มีทุกข์ประดัง

ต้องระวังยั้งใจในที่ รู้จักมีอภัยไม่ต้องไปกังวล

แม้มั่งมียากจน รักท่วมท้นฤดี

502. จิตใจสำราญถึงวันแต่งงาน

G2/4

[ร้องรับ]

พรวันวิวาห์ สุขชีวา พระบิดาผู้ทรงมีฤทธี

[ช.] ผู้ทรงมีฤทธี [ญ.]โปรดอวยพรคู่บ่าวสาว

[ช.] โปรดอวยพรคู่บ่าวสาว [ญ.]สุขตราบเท่าชีวี

[ช.] สุขตราบเท่าชีวี [รวม] รักกันอย่าหน่าย

หนี อยู่เคียงร่วมเรียงฤดี จงให้พิธีวิวาห์นี้ได้

มีความรักปักปันผูกพันดวงใจ รักกันไปจนตาย รักเป็นสายสัมพันธ์

502. จิตใจสำราญถึงวันแต่งงาน

G3/4

จงชมชื่นอุราสุขสันต์ วันวิวาห์ รักกันอยู่คู่ฟ้า

ด้วยจิตสุขสันต์ อย่ามีหน่ายแหนงแคลงใจ

ต่อกัน ให้ความรักเป็นสิ่งผูกพัน ก่อนจะ

ขุ่นเคืองมีเรื่องบัดสี คิดดูให้ดีเมื่อคราวรักกัน

ขอทรงธรรมเยซูผู้มีความสงสาร

ทรงประทานความรักอยู่ในวันวิวาห์

502. จิตใจสำราญถึงวันแต่งงาน

G4/4

[ร้องรับ]

พรวันวิวาห์ สุขชีวา พระบิดาผู้ทรงมีฤทธี

[ช.] ผู้ทรงมีฤทธี [ญ.]โปรดอวยพรคู่บ่าวสาว

[ช.] โปรดอวยพรคู่บ่าวสาว [ญ.]สุขตราบเท่าชีวี

[ช.] สุขตราบเท่าชีวี [รวม] รักกันอย่าหน่าย

หนี อยู่เคียงร่วมเรียงฤดี จงให้พิธีวิวาห์นี้ได้

มีความรักปักปันผูกพันดวงใจ รักกันไปจนตาย รักเป็นสายสัมพันธ์

503. รักคือคำนี้

C1/6

รักคือคำคำนี้รักคือความอดทนทุกอย่าง

จริงใจให้กัน รักคือความเข้าใจ

รักคือ ยอมอภัยทุกอย่าง อภัยให้กัน

503. รักคือคำนี้

C2/6

[ร้องรับ]

ดั่งดวงตะวัน ที่ยัง ยั่งยืน คู่ฟ้า

ความรัก จึงบังเกิด มา

ให้เป็น ภาษา ทางใจ ให้ใว้

เพื่อช่วยนำทาง คู่ใจของเรา

503. รักคือคำนี้

C3/6

รักคือ เธอและฉัน รักคือ

ความผูกพัน ยิ่งใหญ่ จากใจของเรา

เพราะเราคู่กัน

503. รักคือคำนี้

C4/6

[ร้องรับ]

ดั่งดวงตะวัน ที่ยัง ยั่งยืน คู่ฟ้า

ความรัก จึงบังเกิด มา

ให้เป็น ภาษา ทางใจ ให้ใว้

เพื่อช่วยนำทาง คู่ใจของเรา

503. รักคือคำนี้

C5/6

รักคือ ความอ่อนโยน

รักนำทางสู่ความสำเร็จ

เป็นจริงสมใจ

รักคือยอม มอบใจ รักคือ

ยอมจะไปทุกที่ ไม่มีทิ้งกัน

503. รักคือคำนี้

C6/6

[ร้องรับ]

ดั่งดวงตะวัน ที่ยัง ยั่งยืน คู่ฟ้า

ความรัก จึงบังเกิด มา

ให้เป็น ภาษา ทางใจ ให้ใว้

เพื่อช่วยนำทาง คู่ใจของเรา

504. เมื่อข้าร้อง

D1/4

ทูตสวรรค์จะก้มกราบลง

แทบพระบาทหน้าบัลลังก์

เมื่อข้ายกชูพระเกียรติพระองค์

เมื่อข้ายกประกาศพระนาม

504. เมื่อข้าร้อง

D2/4

เมื่อร้องสรรเสริญจอมราชา

เมื่อข้าร้องสรรเสริญว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่

ข้าได้ยินทั่วจักรวาลนี้ก็เปล่งเสียงถวาย

ทุกๆสิ่งจะร่วมกันน้อมบูชานมัสการพระองค์

504. เมื่อข้าร้อง

D3/4

ให้ภูเขาจะเคลื่อนสะเทือน

เพื่อร้องเทิดทูนองค์พระผู้ไถ่

ให้แผ่นน้ำซ่านเซ็น

กระจายจนโลกสั่นไหวต่อพระสิริ

เมื่อข้ายกย่องประกาศพระนาม

504. เมื่อข้าร้อง

D4/4

เป็นเวลาที่บริสุทธิ์

เมื่อข้าเทิดทูนพระนามพระองค์

เป็นเวลาที่ข้าเติมเต็ม

ทั้งจิตวิญญาณด้วยความรัก

505. เวลาของเอลียาห์ (These are the days of Elijah)

A1/6

นี่เป็นเวลาของเอลียาห์

ป่าวร้องถึงพระคำของพระเจ้า

และนี่เป็น เวลาของ ผู้รับใช้ โมเสส

ความชอบธรรม ฟื้นคืน กลับมา

505. เวลาของเอลียาห์ (These are the days of Elijah)

A2/6

และแม้ นี่เป็นเวลา การทนทุกข์

ความกันดาร ความมืด และสงคราม

แต่เรา ยังเป็นเสียง ในที่ไกลโพ้น

ร้องว่า

จงเตรียม หนทาง แห่งพระเจ้า

505. เวลาของเอลียาห์ (These are the days of Elijah)

A3/6

[ร้องรับ]

พระองค์ จะมา ด้วยเมฆ ท่ามกลาง นภา

ดุจแสง อาทิตย์ แรงกล้า เมื่อเสียงแตร ก้อง ทั่วฟ้า

ยก เสียงขึ้น

ร่วมฉลองปี ของพระองค์

และความรอด จากศิโยน จะเท ลงมา

505. เวลาของเอลียาห์ (These are the days of Elijah)

A4/6

นี่เป็น เวลาของ เอเสเคียล

กระดูก แห้งได้ฟื้น คืนชีวี

และนี่ เป็นเวลา ของผู้รับใช้ เดวิด

รื้อฟื้น พระวิหาร การสรรเสริญ

505. เวลาของเอลียาห์ (These are the days of Elijah)

A5/6

และนี่ เป็นเวลา เก็บเกี่ยว ทุ่งนา

ประชากร ทุกคน ทั่วโลกา

และเรา เป็นคนงาน ที่ทรงเลือกไว้

ให้รับใช้

ประกาศ พระคำ ของพระเจ้า

505. เวลาของเอลียาห์ (These are the days of Elijah)

A6/6

ผู้ทรง อยู่ นิรันดร์ และผู้เส ด็จมา

ผู้ทรง อยู่ นิรันดร์ และผู้เส ด็จมา

506. เหนือโลกา

A1/4

แผ่นดินร่วมร้องเปรมปรีดิ์

ในที่สูงนั้นชื่นบาน

จักรวาลชื่นชมยินดี

พระสิริของพระองค์

ครอบครองอยู่เหนือโลกา

506. เหนือโลกา

A2/4

เรายกย่องพระนามพระองค์

เราสรรเสริญพระนามยิ่งใหญ่

ไม่มีใครสิ่งใดเท่าเทียมพระองค์

ผู้ทรงฤทธิ์เกรียวไกร

506. เหนือโลกา

A3/4

พระองค์ทรงยุติธรรม

ทรงรอบรู้ในทุกอย่าง

พระปัญญาเหนือความเข้าใจ

ฤทธิ์อำนาจของพระองค์

ครอบครองอยู่เหนือโลกา

506. เหนือโลกา

A4/4

พระสิริของพระองค์

ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ครอบครองอยู่เหนือโลกา

507. ใคร

A1/4

ฟ้าที่กว้างใหญ่

ใครหรือเอามือขึงมันไว้

น้ำทะเลไกล ใครวัดยาวกว้างเท่าไร อัศจรรย์ในความสร้างสรรค์

507. ใคร

A2/4

พระปัญญาเลิศล้ำเหนือใครพระเจ้าฮาเลลูยา

จากทิศเหนือไปถึงทิศใต้

จะป่าวร้องให้ก้องไป

507. ใคร

A3/4

เพราะผู้ทรงสมควร

แห่งการสรรเสริญ

อยู่กับพวกเรา

ทุกสิ่งที่หายใจ

จงร่วมกันสรรเสริญ

507. ใคร

A4/4

รักที่ยิ่งใหญ่ ใครหรือจะพรากไปจากเรา

สูงหรือกว้างยาว ทุกข์หรือสุข จนหรือมี

อัศจรรย์มั่นคงในรัก ความสัตย์ซื่อ

ไม่เคยผันแปรพระเจ้า ฮาเลลูยา

508. ใจฉันรู้

A1/4

ใจฉันรู้ และยอมรับ

ซึมซับด้วยแรงศรัทธา

ประทานดังที่ได้ทรงสัญญา

หลั่งมามาดังฝนเทรดใจ

508. ใจฉันรู้

A2/4

เมื่อแน่ใจ สิ่งที่หวัง

มีพลัง ให้รอคอย

เป็นจริงอยู่ ในใจ ไม่เลื่อนลอย

จะคอย คอยด้วยใจ ที่พึ่งพิง

508. ใจฉันรู้

A3/4

สิ่งที่มันเกินกำลังของเรานั้น

พระเยซู พระองค์ทรงทำได้

ด้วยว่า ไม่มีอะไร ยากเกินไป

พระองค์ทรงทำได้ แน่นอน [x2]

508. ใจฉันรู้

A4/4

ขอโปรดประทาน

ความเชื่อสดใหม่

ใส่ไว้ให้ มันเต็มล้นอยู่

เพื่อให้ใคร ๆ จะได้รู้

พระเยซูทำได้ แน่นอน

509. ได้ยินพระสุรเสียง

A1/4

ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์

ใจคงไม่อาจขัดขืนได้

เป็นดั่งแสงเฉิดฉาย

509. ได้ยินพระสุรเสียง

A2/4

ส่องประกายเข้ามาใจข้า

รู้ว่าพระองค์เรียก

เราจะใช้ผู้ใด ใครจะไปแทนเรา

โอพระองค์เจ้า โปรดใช้ข้าไป

509. ได้ยินพระสุรเสียง

A3/4

ข้าอยู่ที่นี่ยินดีทำตามพระทัย

จะตั้งใจถวายตัว

ด้วยว่าจะเก้าไป

สู่หลักชัยข้างหน้าคราบชีวา

จะเป็นผงคลี

509. ได้ยินพระสุรเสียง

A4/4

ด้วยว่าเรามีนิมิตเบื้องบน

ช่วยให้คนที่ห่างหลงไป

ให้กลับใจเสียใหม่

มาเชื่อในองค์พระเยซู

510. ข้าได้มองเห็น

A1/4

ตาที่มอดบอดใจที่มืดทิด

มองไม่เห็นพระองค์

ข้าได้หลงอยู่ในความบาปที่มากมาย

510. ข้าได้มองเห็น

A2/4

แต่แสงที่แรงกล้าจากเบื้องบนนั้น

ส่องผ่านความมืดมาถึงข้า

หุบเหวที่ลึกสุด

พระองค์ทรงค้นพบข้า

510. ข้าได้มองเห็น

A3/4

ข้าได้มองเห็นหนทางกลับสู่พระบิดา

จากแสงแห่งพระคุณยังเบื้องบน

ในความมืดมิด

พระองค์ทรงโอบล้อมด้วยความห่วงใย

510. ข้าได้มองเห็น

A4/4

พระองค์ทรงอุ้มชูข้า

พระองค์ทรงหวงแหนข้า

เช่นบุตรพระองค์

511. ฉันจะเปลี่ยนความเศร้าโศก (I'm trading my sorrows)

A1/6

ฉันจะเปลี่ยนความเศร้าโศก

ฉันจะเปลี่ยนความอาบอาย

ฉันจะวางสิ่งนั้นไว้

เพื่อยินดีในพระองค์

511. ฉันจะเปลี่ยนความเศร้าโศก (I'm trading my sorrows)

A2/6

ฉันจะเปลี่ยนความป่วยไข้

ฉันจะเปลี่ยนความเจ็บปวด

ฉันจะวางสิ่งนั้นไว้

เพื่อยินดีในพระองค์

511. ฉันจะเปลี่ยนความเศร้าโศก (I'm trading my sorrows)

A3/6

เราร้องว่า ใช่แล้ว ใช่แล้ว

ใช่แล้วพระเจ้า

ใช่แล้ว ใช่แล้ว ใช่แล้วพระองค์

ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วพระเจ้า

อาเมน

511. ฉันจะเปลี่ยนความเศร้าโศก (I'm trading my sorrows)

A4/6

ฉันถูกกดแต่ไม่ถูกเหยียบ

ถูกข่มเหงแต่ไม่ถูกทิ้ง

ถูกทุบตีแต่ไม่ถูกทำลาย

511. ฉันจะเปลี่ยนความเศร้าโศก (I'm trading my sorrows)

A5/6

ฉันได้พรแทนคำแช่งสาบ

เพื่อพระสัญญาจะเป็นจริง

ความยินดีพระองค์เป็นกำลังของฉัน

511. ฉันจะเปลี่ยนความเศร้าโศก (I'm trading my sorrows)

A6/6

แม้ความเศร้าโศกอาจอยู่ตลอดคืน

ความยินดีก็มาตอนเช้า

512. บนบัลลังก์

A1/3

เปลวเพลิงลุกดุจดังพระเนตร

ของพระองค์

ทรงเป็นนิรันดร์ในห้วงเวลา

512. บนบัลลังก์

A2/3

เสียงน้ำมากหลาย

ฟังคล้ายเสียงของพระองค์

แสงอาทิตย์กล้า

ดังพระพักตร์ของพระองค์

512. บนบัลลังก์

A3/3

พระสิริฉายส่องดังโลกาพระบารมีเฉิดฉายอย่างไม่อาจมีคำคำใด

บรรยาย

ขอพระเกียติจงเป็นของพระองค์

ผู้ทรงประทับบนบัลลัง

513. สาธุการ